LANDSTINGSVALGET APRIL 1951 STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU LANDSTING EN AVRIL 1951 DANMARKS STATISTIK BIBUOTEKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGSVALGET APRIL 1951 STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU LANDSTING EN AVRIL 1951 DANMARKS STATISTIK BIBUOTEKET"

Transkript

1 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 44. BND 5. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4e SÉRE TOME 44 5Rle LVRASON }2Q( LANDSTNGSVALGET APRL 95 ELECTONS AU LANDSTNG EN AVRL 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATSTQUE KOBENHAVN BANCO LUNOS BOGTRYKKER 95 DANMARKS STATSTK BBUOTEKET

2 Tidligere udgivne publikationer vedrerende rigsdagsvalg. Valgene til den grundlovgiv. Rigsd. Stat. Tabelværk, Ældste rk. 7. h. Folketingsvalgene 849.»» Ny rk. 2. bd.» 852 og 853.»»» 9.»» 854, 855, 858 og 86. Stat. Medd., 2. rk.. bd. 4. h.» 869, 872 og 873»» 2. rk. 2. bd. 3. h.» 876 og 879.»» 3. rk. 3. bd. 2. h.» 88 og 884.»» 3. rk. 8. bd.. h.» 887, 890 og 892.»» 3. rk. 3. bd.. h.» 895 og 898.»» 4. rk. 3. bd. 4. h.» 90.»» 4. rk. 0. bd. 2. h.» 903.»» 4. rk. 3. bd. 6. h.» 906.»» 4. rk. 22. bd.. h.» 909.»» 4. rk. 3. bd. 6. h.» 90.»» 4. rk. 35. bd. 2. h.» 93.»» 4. rk. 42. bd. 3. h.» 95.»» 4. rk. 48. bd.. h. Rigsdagsvalgene 98.»» 4. rk. 57. bd.. h. Folketingsvalget aril 920.»» 4. rk. 60. bd. 3. h. Rigsdagsvalgene juliaugust 920.»» 4. rk. 6. bd.. h. Folkeafstemningen 920. Stat. Efterretn. 920, nr. 23. Rigsdagsvalgene sept.okt Stat. Medd., 4. rk. 62. bd.. h. Folketingsvalget 924.»» 4. rk. 7. bd.. h. Landstingsvalget 924.»» 4. rk. 7. bd. 3. h. Folketingsvalget 926.»» 4. rk. 77. bd.. h. Landstingsvalget 928.»» 4. rk. 8. bd. 2. h. Folketingsvalget 929. s» 4. rk. 83. bd. 2. h. Landstingsvalget 932.»» 4. rk. 9. bd. 4. h. Folketingsvalget 932.»» 4. rk. 92. bd.. h.» 935.»» 4. rk. 99. bd. 2. h. Landstingsvalget 936.»» 4. rk. 00. bd. 5. h. Rigsdagsv. og Folkeafstemningen 939.»» 4. rk. 09. bd.. h. Rigsdagsvalgene 943.»» 4. rk. 20. bd.. h.» 945.»» 4. rk. 26. bd. 3. h. Landstingsvalget 947.»» 4. rk. 29. bd. 4. h. Folketingsvalget 947.»» 4. rk. 32. bd. 2. h.» 950.»» 4. rk. 42. bd. 3. h. Statistisk Aarbog findes endvidere tabellariske oversigter over Valgmandsvalgene til Landstinget

3 Forord. fortsættelse af Departementets tidligere redegorelser vedrorende resultaterne af valgene til Rigsdagen meddeles i nærværende hefte resultaterne af landstingsvalget den 0. april 95, herunder oplysninger om de forud for selve landstingsvalget afholdte valgmandsvalg den 3. april 95. Redegerelsen er udarbejdet pá grundlag af udskrifter af de i de enkelte valgmandskredse forte valgboger samt valgbegerne for hver af de 3 landstingskredse. Hvad valgmandsvalget angár, er der ligesom tidligere givet oplysninger om vælgertal og stemmeafgivningen for hver valgmandskreds. Tilsvarende oplysninger for de enkelte kommuner foreligger i manuskript og stir til afbenyttelse ved henvendelse i Departementet; for bykommunernes vedkommende er der dog i en saerlig tabel givet oplysning om afstemningens udfald. Over de i tiden fra valgene i 947 til 95 skete personændringer i Landstinget gives side 28 en oversigt. Det statistiske Departement i funi 95. ENAR COHN Mads versen.

4 ndholdsfortegnelse. A. Valgmandsvalget den 3. april 95 5 a. Vwlgertallet 6 b. Valgdeltagelsen 6 c. Partiernes lister ved valgmandsvalget 7 d. og antal valgmmnd 6 Tabelafdeling 8 Side B. Landstingsvalget den 0. april Valget i 2. landstingskreds of 2 medlemmer 20 Valget i 3. landstingskreds of medlem 23 Valget i 5. landstingskreds of 5 medlemmer 23 C. Landstingets sammensætning 27 Bilag. Personskifter i Landstinget i perioden mellem valgene i 947 og 95 28

5 A. Valgmandsvalget den 3. april 95. henhold til kgl. á:bent brev af 2. marts 95 fandt valgmands valget sted tirsdag den 3. april 95 indenfor 2., 3. og 5. landstings kreds. Disse kredse edger den ene al de to grupper, i hvilke lands tingskredsene er inddelt. Reglerne om valg til Landstinget findes i lov nr. 279 af 9. juni 948 om valg til Rigsdagen. De a?ndringer, der ved dense lov skete i forhold til tidligere valglov, herunder omlægningen af kredsinddelin gen, er tidligere udforligt omtalt i h&ftet vedrorende folketingsvalget den 5. september 950. Afstemningen til valgmandsvalget sker i henhold til valglovens 63 i valgmandskredse, der er de samme som de ved folketingsvalget benyttede opstillingskredse. de tre landstingskredse, hvor valg af holdtes. findes hénholdsvis 28, 2 og 33 valgmandskredse, eller i alt 63 af samtlige 2 valgmandskredse. hver valgmandskreds valges valgmamd, nemlig for hvert pabegyndt anta! al 000 indbyggere i kredsen efter den sidste folke Selling. Da folketællingen den 7. november 950 ved valgets afholdelse ikke for& opgjort og offentliggjort, blev antallet af valgmænd i ndenrigsministeriets bekendtgorelse nr. 420 af 2. juli 946 med &ndringer i bekendtgorelse nr. 39 af 7. februar 947 og i bekendt gorelse nr. 28 al 25. januar 95 fastsat pá grundlag af folketællingen den 5. juni 945.

6 V 6 Det samlede antal valgmaend, der skulle vaelges den 3. april 95, androg 962 i 2. landstingskreds, 48 i 3. landstingskreds og 060 i 5. landstingskreds, eller i alt valgmaend mod 950 ved valgene i 943. a. Vælgertallet. Valgret til valgmandsvalget har enhver mand eller kvinde, der er fyldt 35 Ar, opfylder de almindelige valgretsbetingelser og er optaget pá valglisterne. Efter de i valgbogerne anforte oplysninger udgjorde antallet af landstingsvaelgere i de 3 kredse folgende: landstingsvaelgere Stigning Lt. kr. Sjaelland og Lolland Falst ,i pet. 3. Lt. kr. Bornholm ,7 pct. 5. Lt. kr. Sydlige Jylland ,7 pct. Tilsammen ,7 pet. Vælgertallet er sáledes i lebet of de 8 ar steget med 6,7 pct., noget strerkere i 2. landstingskreds, men kun halvt sá stor stigning pa Bornholm. sammenligning med folketingsvalget i september 950 udgjorde antallet of landstingsvaelgere omkring 75 pct. of antallet of folketingsva lgere. Deane procent har ved en lang ra;kke valg veered stigende pá grund of forskydningerne i befolkningens alderssammen sa tning. b. Valgdeltagelsen. Ved valget den 3. april 95 bleu i alt afgivet stem mer. Valgdeltagelsen var saledes 70,5 pet. Folgende oversigt viser stemmeprocenten ved alle valgmandsvalg siden 920. Ved intet af valgene siden 920 i 2., 3. og 5. landstingskreds har stemmeprocenten varet sa lay som i 95; i den anden gruppe af landstingskredse har kun valget i 924 vist en lavere valgdeltagelse.

7 7 V Stemme procenter., 4. og 6. kr. 2., 3. og 5. kr. September 920 7,7 pct. 72,2 pct ,4 pet ,2 pct ,3 pct ,7 pet ,4 pct. 82,2 pet ,s pct , pct ,5 pct. Felgende tabel for de 3 landstingskredse viser, at valgdeltagelsen var hejest pá Bornholm, nemlig 74,3 pct., derefter felger Sjmlland og Lolland Falster med 72,2 pct., medens det sydlige Jylland kun har haft en stemmeprocent pa 68,e pct. veelgere Afgivne Valgdeltagelse :. Lt. kreds ,2 pet. 3. Lt. kreds ,a pct. 5. Lt. kreds ,e pet. Tilsammen ,s pct. tabellerne side 8 er ardor! stemmeprocenten i hver amts kreds og valgmandskreds. Af de , der i alt blev afgivet ved valget, var de blanke eller ugyldige, omtrent lige mange af hver slags; dette svarer til en ugyldighedsprocent pa 0,36 pct. mod 0,87 pct. i 943. c. Partiernes lister ved valgmandsvalget. De valgmmnd, der skai v elge landstingsmaendene, vælges i valg mandskredsene ved forholdstalsvalg, nemlig listevalg med benyttelse af D'Hondts fordelingsregel. 6 partier anmeldte lister, nemlig A. Socialdemokratiet, B. Radikale Venstre, C. Konservative Folkeparti, D. Venstre, E. Retsforbundet og K. Kommunistiske Parti. Disse partier anmeldte i alt 38 lister. Hertil kommer, at der i den sonderjydske landsdel af det tyske mindretal opstilledes 7 lister.

8 ' 2 '! ' ' i! 00 ; ' 3 ; V 8 Valgmandsvalget den 3. spill 95. Valgmandskredse. 2. landstingskreds.. Kobenhavns amt. kreds. Gentoftela 2.» Lyngby kr 3.» Roskilde kr. 4.» Koge kr. 5.» Lejre kr 6.» Hellerup kr. 7.» Gladsakse kr Tilsammen.... Frederiksborg amt. kreds. Helsingor kr. 2.» Fredensborg kr 3.»' Hillerod kr. 4. Frederiksværk kr Tilsammen... Holbæk amt. kreds. Holbæk kr 2.» Nykobing kr. 3. s Vedbv kr 4.» Kalundborg kr. Tilsammen... V. Sore amt. kreds. Ringsted kr 2.» Sore kr 3.» Slagelse kr 4. e Skælskor kr Tilsammen... V. Presto amt. kreds. St. Heddingekr. 2.» Præstokr. 3.» Næstvedkr 4.» StegeVordingborgkr. Tilsammen.. V. Maribo amt. kreds. Nakskovkr 2.» Maribokr. 3.» Sakskobingkr 4.» Nykobingkr 5.» Stubbekobingkr. Tilsammen. alt 2. landstingskreds.. 3. landstingskreds. Bornholms amt. kreds. Ronne kr 2.» Aakirkeby kr. alt 3. landstingskreds..... Anta] vælgere A Socialdemokratiet tit! Valgmænd B Radikale Venstre Valgmænd C Konservative Folkeparti stem mer vale_ wend,! ; r i : i , l' i ! r ; il!!

9 ; ' 2 ' i i ;' ll i, Ì i Í Blanke : 9 V A. De enkelte valgmandskredse. D Venstre :valsmænd E Retsforbundet valsmænd K Kommunstiske Parti valsmænd Tilsammen i Anta! stem mer vals mænd og ugyldige alt afgivne Stemmeprocent ' , , , , ,a , ,o , , , , ,s , , , , , : ,s , , , , , , , , ,7! ' ,o , , ' , ,o ', ' , ,! , , , ' ,s

10 i!' ; { 2, V 0 Valgmandsvalget den 3. aprii 95. Valgmandskredse. 5. landstingskreds.. Aarhus amt. kreds. Odder kr. 2.» Aarhus midt kr. 3.» e nord kr. 4. e» syd kr. 5.» Skjoldelev kr. Tilsammen... Skanderborg amt. kreds. Horsens kr. 2» Skanderborg kr. Ostbirk kr Silkeborg kr. Tilsammen... Vejle kr 4. e Give kr. 5. e Bjerre kr 6.» Vonsild kr. Tilsammen... V. Ringkobing amt. kreds. Ringkobingkr. 2.» Lemvigkr 3.» Holstebrokr. 4.» Vinderupkr. Herningkr. Skjernkr Tilsammen... V. Ribe amt. kreds. Vardekr. Esbjergkr Ribekr. 4.» Bækkekr. 5.» Guldagerkr Tilsammen.. V. Haderslev m. fl. amter. kreds. Haderslev kr Aabenraa kr. Sonderborg kr. Augustenborg kr. 5.» Tender kr. 6.» Logumkloster kr. 7.» Redding kr. Tilsammen Vejle amt. kreds. Fredericia kr Kolding kr » e»» e e e»»» 3.» alt 5. landstingskreds... alt 2., 3. og 5. landstingskreds vaelgere A Socialdemokratiet Val B mind B Radikale Venstre stemmar Val g mend C Konservative Folkeparti Val d mend , :

11 i ' t V A. De enkelte valgmandskredse. D Venstre `,algrare. E Betsforbundet Valgmsend K Kommunistiske Parti Val msend Tyske lister Valgmænd Tilsammen Valgmsend Blanke og ugyldige lait afgivne Stemmeprocent , , , , , , , , , , , ,s , , ,o , , , ,o ,s , , ,a , , , , , , , ,o , , , , , , ,s , , , j ,5

12 53 5. ' ' 4 56 ' 9! i ' 83 ; 3 : ; V 2 Valgmandsvalget den 3. april 95. By og landkommuner Gentofte kommune Roskilde kobstad Rege a Tilsammen... Landkomm. iovrigt Kebenhavns amtskreds i alt Helsingor kobstad Hillerod» Frederikssund» Frederiksværk» Tils. kobstæder... landkommuner Frederiksborg amtskr. i alt Holbæk kobstad Nykobing» Kalundborg» Tils. kobstæder landkommuner Holbæk amtskr. i alt Ringsteil kobstad Soro» Slagelse Korsor v Skælskor» Tils. kobstæder landkommuner Soro amtskr. i alt Store Heddinge kobstad Priest, ) Næstved Stege ) Vordingborg n Tils. kubstæder landkommuner Presto amtskr. i alt Nakskov kobstad Maribo ) o Rodby» Sakskobing Nysted Nykobing Stubbekobing» Tils. kobstæder landkommuner Maribo amtskr. i Ronne kobstad Hasle» ) ) alt Landdistriktet medindbéfattet. væ0ere A Socialdemokratiet stem Val mend! ' ,` Í B Radikale Venstre stem Vai : mend C Konservative Folkeparti Stell ; ! ; ; ! ! ! 202 '' ' , ;, ;, ; : L ', r ', : ! ' ` Vale maam '. i 65 ', ,' i ' ' ;, i '

13 B. By og land. 3 V D ti enstre Valg mend E Rets forbundet V a mend K Kommunistiske Parti stem Valgmer mend Tilsammen Stemmer Valgmend Blanke gdi él Stemmer alt afgivne Stemmer Stemmeprocent l , ,s i l', , , , , , , ,o ,s , , , , , , ,s , ,s ,s ,s , , ; , , , , , ,s , , , , , ,o , , , ,a , , ,3 r , , , ,s ,

14 ' V 4 Valgmandsvalget den 3. april 95. By og landkommuner Allinge Sandvig kebstad Aakirkeby» Nekse» Svaneke» Tits. kobstæder landkommuner Bornholms amtskr. i alt Aarhus kebstad landkommuner Aarhus amtskr. i alt Horsens kobstad Skanderborg» Silkeborg» Tils. kobstæder landkommuner Skanderborg amtskr. i alt Fredericia kebstad Kolding» Vejle» Tils. kobstæder landkommuner Vejle amtskr. i alt Ringkobing kebstad Lemvig» Holstebro» Struer» Herning» Tils. kobstæder landkommuner Ringkebing amtskr. i alt Varde kebstad Esbjerg Ribe» Tils. kobstæder landkommuner Ribe amtskr. i alt Haderslev kebstad Christiansfeld flække Aabenraa kobstad Sonderborg» Augustenborg flække Nordborg» Tender kebstad Hojer flække Legumkloster» Tils. bykommuner.... landkommuner Hadersl. m. fl. amtskr. íalt vælgere A Socialdemokratiet Val B mend B Radikale Venstre,al B mend C Konservative Folkeparti Val intend i

15 i 5 i ; 3 ' B. By og land. 5 V D Venstre Valgmænd E Retsforbundet Valg mend K Kommunistiske Parti Anta Valgmmnd Ty lister Valgmænd... Tilsammen Valgmend Blanke og u gyldige stem mer of alt Steem pre cent ,e , 29 63! ,o j ,s , , ,a , ,o , , , , , ,s ,s , , , , ,s ,o , , , , , , ,s , , , , , , , , , , , , , , , , , , j ,2 _

16 , V 6 De 6 partier opstillede i samtlige 63 valgrnandskredse, bortset fra Kommunistiske Parti, der ikke opstillede i Rodding Kredsen. Partierne opstillede kun hver liste i hver valgmandskreds, dog op stillede Retsforbundet 4 lister i Gladsakse og 2 lister i Vinderup valg mandskreds. Ved valgmandsvalgene kan anmeldes listeforbund i den enkelte valgmandskreds. Denne frerngangsmade bleu anvendt i sarlig hoj grad ved valget i 95, idet Konservative Folkeparti og Venstre an meldte listeforbund i samtlige 63 kredse, medens Socialdemokratiet og Radikale Venstre havde listeforbund i 2 kredse: endelig var de ovenneevnte særlister for Retsforbundet anmeldt i listeforbund. d. og antal valgmænd. tabellerne side 8 5 er der givet oplysning om stemmetal og antal valgmænd for hvert parti indenfor hver enkelt valgmandskreds og stemmetal swrskilt for de enkelte bykommuner. Folgende uddrag viser stennnefordelingen i hver landstingskreds. Stemmernes fordeling pfi partierne. 2. Lt. kreds 3. Lt. kreds 5. Lt. kreds Tilsammen A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Konservative Folkeparti D. Venstre E. Retsforbundet r K. Kommunistiske Parti Tyske lister Ovrige lister) Tilsammen ) Bondepartiet, Nationalsoc'alistisk Arbejderparti, Dansk Saml ng. Til trods for, at vrelgertallet, som omtalt ovenfor, Steg med hen ved 7 pct. fra 943 til 95, var det afgivne antat Stemmer i 95 omkring 7 pet. lavere end i 943.

17 7 V Stemmetallene viser for de tre landstingskredse under et folgende procentvise fordeling pa partierne: 95 pet. 943 pet. A. Socialdemokratiet 38,7 40,5 B. Radikale Venstre 8,e 9,9 C. Konservative Folkeparti 7,2 20,e D. Venstre 24,2 23,5 E. Retsforbundet 7,4,5 K. Kommunistiske Parti 2,9 Tyske lister,o. Ovrige lister. 4,0 00,o 00,o Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Konservative Folkeparti havde sáledes en nedgang i partiernes andel af alle, medens Venstre og særlig Retsforbundet havde fremgang sammenlignet med 943valget. For Kommunistiske Partis og de tyske Esters vedkom mende kan sammenligning ikke foretages, da disse ikke deltog i valget i 943. Det vil iovrigt altid were vanskeligt at foretage en korrekt sammenligning mellem partiernes styrke ved to forskellige valg, i særdeleshed nur valgdeltagelsen er sit forskellig, som det var tilfteldet med valgene i 943 og 95, hvor stemmeprocenten i det forste Ar var særlig hoj, men i det andet Ar særlig lay. Nár et valg viser en lay valgdeltagelse, er det ikke givet, at denne fore teelse har ramt alle partier i lige hoj grad. Sâfremt det særlig er et enkelt partis vælgere, der har svigtet ved afstemningen, vil de ovrige partier, sels med uforandret atemmetal, fd en storre procentvis andel af de afgivne, hvilket ved en overfladisk betragtning kunne give det indtryk, at sddanne partier har haft en reel steminefremgang. det folgende er foretaget en sammenligning mellem valgdeltagelsen ved valgmandsvalget i 95, hvor stemmeprocenten kiln var 70,5 pet., og det sidste folketingsvalg i 950, hvor 82,4 pet. of vælgerne afgav stemme i de samme kredse, som havde valg til valgmandsvalget i 95. nddeler man kredsene under hensyntagen til, om en kreds har forholdsvis mange eller forholdsvis fa pa f. eks. Socialdemokratiet, og beregner valgdeltagelsen i liver af disse grupper of kredse, fuis folgende sammenligning mellem stemmeprocenterne ved folketings og valgmandsvalget. Bide for folketings og valgmandsvalgets vedkommende viser tallene, at valgdeltagelsen har vreret lavest i de kredse, hvor Socialdemokratiet er svagt repræsenteret, medens der omvendt har været en forholdsvis hoj valgdeltagelse Statistiske Meddelelser. 4. række. 44, 9

18 V 8 Valgdeltagelse Folketings Valgmandsvalget 950 valget 95 pet. pct. Kredse med under 20 pet. pá Socialdemokratiet 80 65»» 2025 pct.»»» 82 67»» pct.»»» 8 67»» pet.»»» 82 70»» pet.»»» 82 70»» 4045 pet.»»» 84 75»» pet.»»» 83 7»» over 50 pet. a»» Alle kredse i de typiske socialdemokratiske kredse. Men samtidig viser tabellen, at nedgangen i stemmeprocenten fra folketings til valgmandsvalget har vnret væsentlig starre i kredse rued forholdsvis fä socialdemokrater end i kredse med mange socialdemokratiske. Dette tyder ikke pá, at den svigtende valgdeltagelse ved valgmandsvalget i særlig grad skyldes Socialdemokratiet. nddeler man kredsene pá tilsvarende made for det næststorste partis vedkommende, fás felgende sammenligning for partiet Venstre. Kredse med Folketingsvalget 950 pet. under 20 pct. pd Ventre 83 Valgdeltagelse Valgmandsvalget 95 pet. 72»» pet.»»» 83 74»» pet.»»» 83 70»» 3035 pet.»»» 82 70» pet.»»» o» pet.»» 8 66»» pet.»»» 8 65»» over 50 pet.»» 8 66 Alle kredse felge denne oversigt er tendensen nojagtig den modsatte af det for Socialdemokratiet anforte. Ved begge valg er valgdeltagelsen lavest i de typiske Venstrekredse og hojest i kredse med forholdsvis fá venstre. Og nedgangen i stemmeprocenten fra folketings til valgmandsvalget har været betydelig stone i kredse, hvor partiet Venstre er stærkt reprmsenteret, end i kredse med fa venstre. Selvom ogsá de evrige partier má tages i betragtning ved sádanne sammenligninger, synes tallene dog at sandsynliggore, at det i hojere grad er Venstres end Socialdemokratiets vælgere, der har svigtet ved valgmandsvalget i 95. Nix de typiske Venstre kredse ved begge valg har haft lavere valgdeltagelse end de typiske socialdemokratiske kredse, kan man ikke udelukke betydningen af den omstændi,ffhed, at Venstre kredsene overvejende

19 9 V barer til de tyndest befolkede dele af landet med forholdsvis stone afstande til valgstederne, medens de socialdemokratiske kredse overvejende ligger i byer og bymnssigt bebyggede omráder. let af valgmmnd, der tilfaldt de enkelte lister, fremgar af folgende oversigt: valgmænd Til 2. kreds 3. kreds 5. kreds sammen A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Konservative Folkeparti D. Venstre E. Retsforbundet K. Kommunistiske Parti Tyske lister Tilsammen landstingskreds skulle pa grund af folketallets stigning vælges 962 valgmmnd i stedet for 909 i 943, d. v. s. en forogelse pa 53. Social demokratiet fik en forogelse pa 4, Radikale Venstre en tilbagegang pa 8, Konservative Folkeparti en tilbagegang pa 22, Venstre en fremgang pa 35 og Retsforbundet en fremgang pa 49 valgmmnd; Kommunistiske Parti fik i alt 8 valgmaend, medens i alt 3 valg mmnd, der valgtes af de ovrige partier, der deltog i valget i 943, nu blev til radighed. 3. landstingskreds var valgmandsantallet uforandret, og for delingen pa partier blev den samme som i 943, bortset fra at Venstre matte afgive 2 valgmaend til Retsforbundet. 5. landstingskreds steg det samlede antal valgmænd med 67. Socialdemokratiet fik =2, Radikale Venstre =6, Konservative Folkeparti ±7, Venstre + 34 og Retsforbundet +69, alt i forhold til valget i 943. Kommunistiske Parti og de tyske lister opnaede hen holdsvis 5 og 20 valgmænd, medens der fra de ovrige i 943valget deltagende partier blev 27 valgmaend til radighed. Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti og Venstre fik valgt valgmmnd i samtlige 63 valgmandskredse, Radikale Venstre i 58, Retsforbundet i 62 og Kommunistiske Parti i 20 valgmandskredse. De tyske lister fik valgt valgmænd i 5 al de 7 senderjydske kredse. 2*

20 V 20 Da ne kun far betydning for det endelige valg of lands tingsmnd, nár de medforer valg of valgmænd, er der sáledes tale om et meget betydeligt stemmespild for de mindre palters vedkom mende. Ved listeforbund med andre partier kan sádanne dog fá nogen betydning for valget of valgmand. B. Landstingsvalget den 0. april 95. Selve landstingsvalget fandt sted tirsdag den 0. april 95. Valgmændene sammentrádte pá de fastsatte steder (Roskilde, Ronne og Herning) til valg af kredsenes landstingsmænd. Samtlige valgmænd (eller stedfortrædere) gav mode. Den ved valget of landstingsmænd benyttede valgmáde,»den udvidede Andræ'ske metode«, blev ligesom ved tidligere valg benyttet sáledes, at partierne fordelte valgmændene i grupper, tilstrækkelig store til hver for sig at vælge een landstingsmand eller store nok til at kunne komme i betragtning ved lodtrækning om valget. Hver valgmand stemte altsá kun pá een kandidat, og stemmeoverforing, sáledes som valglovens 83 giver anvisning pá, kom derfor ikke til anvendelse. Resultatet er meddelt nedenfor pá grundlag af de til ndenrigs ministeriet indsendte udskrifter af valgbogerne. En stjerne ved kandidatens navn angiver, at vedkommende for valget havde sæde i landstinget. Valget i 2. landstingskreds af 2 landstingsmsl nd. Valgsted: Roskilde. Valgmandsvalget Stemmer Valgmænd Valgte landstingstumid A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Konservative Folkeparti D. Venstre E. Retsforbundet K. Kommunistiske Parti Tilsammen

21 2 V Der udleveredes og modtoges tilbage 962 stemmesedler, hvilket tal divideret med 3 giver fordelingstallet 75, idet kvotienten altid skai forhojes. Valgte tit landstingsmaend for 2. landstingskreds bleu:. Civil ingen ior Einar P. Foss* (C), Char. med Direktor C. V. Knudsen (C), Maribo» 75» 3. LR.sagferer Per Federspiel (D), Horsholm» 75» 4. Forstander Johannes Larsen (D), Tune» 75» 5. Fru Nicotine Winther* (D), Hjertebjerg» 75» 6. Fhv. sognerádsformand Fr. Willumsen* (A), Glad sakse» 73» 7. Bogholder, frk. Doris Christiansen* (A), Helsingor» 73» 8. Borgmester Brodthagen (A), Nykebirg F» 72» 9. Detailhandlerske, frk. Sofie Hansen* (A), Vordingborg» 72» 0. Skovfoged N. Chr. Alter* (A), Herlufsholm» 72». Smedemester Axel Christensen* (B), Hagested» 72» 2. Statshusmand Olaf Johansen* (B), Sonderdal, Haslev» 7» Endvidere havde kandidaterne: Hejskolelwrer H. P. Hansen (E), Antvorskov » Maskinarbejder Peter Petersen (K), Rodovre. 8» Udtomte stemmesedler 2 s Tilsammen landstingskreds valgte Wades Socialdemokratiet 5, Radikale Venstre 2, Konservative Folkeparti 2 og Venstre 3 landstingsmænd. Dette betyder i forhold til stillingen for valget, at Venstre vandt man dat fra Konservative Folkeparti. 4 of valgene var nyvalg, medens 8 af de valgte forud havde side i landstinget. Ved valget fik Radikale Venstre statte of Socialdemokratiet, ligesom Venstre fik statte af Konservative Folkeparti. Til s t e d f o r t r ae d e re for landstingsmaendene i 2. landstingskreds valgtes: For. landstingsmand:. Tomrermester. P. M. Hartmann, Hellerup. 2. Sognerádsformand Pouf Fenneberg, Lyngby. 3. Amtsrádsmedlem Henning Christiansen, Brendbyvester. 4. Fru Anna Poulsen, Aagade 0, Liege. 5. Prokurist Egon Schwartz, Roskilde. For 2. landstingsmand:. nspektor K. Lassen, Trollesminde, Hillerod. 2. Fru A. J. Jorgensen, Valle. 3. Amtsradsmedlem. C. Christensen, Lou. 4. Kontorchef Knud Gedde, Fredensborg. 5. Lærer C. R. Hansen, Reerslev.

22 V 22 For 3. landstingsmand:. Landsretssagferer Henry Gideon, Nykobing Sj. 2. Automobilforhandler T. F. Olsen, Slagelse. 3. Tommerhandler Hans Christoffersen, Buddinge. 4. Bogtrykker R. Pallesen, Hillered. For 4. landstingsmand:. Parcellist Peder Eriksen, Yderby. 2. Fru Else Mortensen, Ganlose. 3. Gárdejer Marius Jensen, Knabstrup. 4. Lærer Sv. A. Schiermer, Henske. For 5. landstingsmand:. Gárdejer Johs. Frandsen, Havrebjerg. 2. Fru Agnete Neerup, Nykobing Sj. 3. Forpagter Paul Nielsen, Monderup. 4. Fru Dagmar Hansen, Fyrregárden, Roskilde. For 6. landstingsmand:. fhv. borgmester Wm. Willumsen, Roskilde. 2. Borgmester Niels Albrechtsen, Kege. 3. Tekstilarbejder Kaj Kromer Mikkelsen, Lyngby. 4. Sognerádsformand Gustav Jensen, Redovre. 5. nkassator Hans Christensen, Gentofte. 6. Civilingenier H. Kroman Kristensen, Charlottenlund. For 7. landstingsmand:. Kedelpasser Peder Oluf Pedersen, Kalundborg. 2. Amtsrádsmedlem Emil Rasmussen, Skibby. 3. Viceskoleinspektor Arne Rosenholm, Slagelse. 4. Overlearer Emil Retoft, Frederikssund. 5. Parer Chr. Haugárd, Mosede. For 8. landstingsmand:. Amtsrádsmedlem Rich. Bech, Hunseby. 2. Arbejdsmand Jobs. Pjengárd, Sakskobing. 3. Arbejdsmand Georg Vald. Nielsen, Nykebing Sj. 4. Ewer Bent Stevns, Streby. 5. Sognerádsformand Vald. Hansen, Glostrup. For 9. landstingsmand:. Kedelpasser Peder O. Pedersen, Kalundborg. 2. Husmand Carl Larsen, Lundby. 3. Overfyrbeder Johs. Hansen, Stege Landsogn. 4. Faktor Ph. Birkedal, Næstved. 5. Sognerádsformand Einar Jensen, Faxe. For 0. landstingsmand:. Kedelpasser Peder Oluf Pedersen, Kalundborg. 2. Gartner Einer Mortensen, Holbzek. 3. Socialinspektor Henry Larsen, Ringsted. 4. Sognerádsformand Johs. Nielsen, Pedersborg. 5. Redaktor Svend Hansen, Korsar. For. landstingsmand:. Gárdejer Helge Pedersen, V. Tirsted. 2. Skotojshandler C. M. Hauge, Hillered. 3. Ferstelærer C. F. Mikkelsen, Lundby. For 2. landstingsmand:. Gárdejer Hans Jeppesen, Ramselille. 2. Skotojshandler C. M. Hauge, Hillerod. 3. Fru ngrid Kock, Kege.

23 23 V Valget i 3. landstingskreds of landstingsmand. Valgsted: Renne. Valgte Valgmandsvalget landstings Stemmer Valgmaend mmnd A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre 767 C. Konservative Folkeparti D. Venstre E. Retsforbundet K. Kommunistiske Parti Tilsammen Der udleveredes og modtoges tilbage 48 stemmesedler. Fordelingstallet er 25. Valgt til landstingsmand blev: Skatterá,dsformand Johs. Larsen* (A), Aakirkeby... med 25 Derefter havde Avlsbruger Karl Pihl (D) 2» Gárdejer V. Juul Nielsen (E) 2» Socialdemokratiet fik sáledes genvalgt sin kandidat, idet Radikale Venstre stottede valget; Konservative Folkeparti stottede Venstres Kandidat. Til stedfortrædere valgtes folgende:. Amtsrádsmedlem Johs. Paulsen. 2. Avlsbruger Poul psen. 3. Sognerádsformand Hans Svendsen. 4. Kmmner P. Mikkelsen. Valget i 5. landstingskreds al 5 landstingsmtend. Valgsted: Herning. Valgmandsvalget Valgte Stemmer Valgmaend landstingsmmnd A. Socialdemokratiet (se teksten nedenfor) B. Radikale Venstre (se teksten nedenfor) C. Konservative Folkeparti D. Venstre E. Retsforbundet K. Kommunistiske Parti Tyske lister Tilsammen

24 5 24 Der udleveredes og modtoges tilbage divideret med 6 giver fordelingstallet stemmesedler, hvilket Valgte til landstingsmmnd for 5. landstingskreds blev:. Husmand Mads Siig Steffensen (E), Naur med Pakmester Chr. Johan Hansen* (A), Herning...» 64» 3. Landpostbud Aage Knudsen (A), Odder» 63» 4. Trafikekspedient Alfred S. Kristensen* (A), Bylderup Bov» 63» 5. Politimester Axel M. Bjerre* (D), Graasten» 63» 6. Gárdejer S. Grue Sorensen (D), Hjerm» 63» 7. Gárdejer Jorgen Bjerg* (D), Aagaard» 63» 8. Trafikkontroler O. H. Malchau* (C), Aarhus» 63» 9. Miirermester Jens Jensen* (D), Esbjaerg» 63» 0. Gárdejer Frederik Kristiansen* (B), Tistrup» 63»). Gárdejer Johannes Jensen* (D), Toustrup» 63» 2. Bogtrykker Jorgen Otsen* (C), Sonderborg» 63» 3. Oversignalformand M. Madsen Dons* (A), Frede ricia.» 63» 4. Syerske, fret Anna Rasmussen* (A), Horsens» 63» 5. Direktor Holger K. Sorensen (C), Vejle» 63» Endvidere havde kandidaterne Skoleinspektor Niels Sæderup (A), Esbjwrg 63 ) 7. Gárdejer Th. Schmidt (Tyske liste), Hovslund 20» 8. Arbejdsmand Robert Satori (K), Aarhus» Udtemte stemmesedler 2» ) se teksten. Tilsammen Kun den forstnævnte Kandidat hiev valgt med fuld kvotient (67) ; den naeste blev valgt med 64, medens der var afgivet 63 pa 4 kandidater, hvoraf kun 3 skulle vaelges. Ved lodtraekning udgik som anfort Socialdemokratiets ene kandidat. Hertil ma dog bemærkes, at der ved valget var samarbejde mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre og mellem Konservative Folkeparti og Venstre. Et led i dette samarbejde forudsatte, at den radikale kandidat, opfert i rækkefelgen ovenfor som nr. 0, skulle nedlægge sit mandat til fordel for en socialdemokratisk kandidat, hvis lodtraekningen skulle falde pá en socialdemokratisk kandidat. Derfor vil valgets endelige udfald blive, at nr. 0 i rmkkefolgen af valgte kandidater erstattes med skoleinspektor Niels Sæderup for Socialdemokratiet. Sammenlignet med stillingen for valget skete der sáledes kun den forskydning, at Radikale Venstre tabte mandat til Retsforbundet. 4 af valgene var nyvalg, medens forud havde swede i lands tinget.

25 25 V Til s t e d f o r t r æ d e r e for landstingsmændene i valgtes: 5. landstingskreds For. landstingsmand:. Realskolebestyrer Alfred Jorgensen, Christiansfeld. 2. P. Gregersen, MF., Maltbnk. 3. Peder Moller, Rydbjerg. 4. Chr. Jacob Pedersen, Tender. For 2. landstingsmand:. Cigarsorterer Pout Nilsson, Holstebro. 2. Lektor Gerhard Andersen, Term. 3. Arbejdsmand A. Skod Pedersen, Struer. 4. Vejassistent Chr. Skovgaard, Sendergade 55, Lemvig. 5. Typograf Ejnar Jensen, Skjern. For 3. landstingsmand:. Journalist Eva T. Hemmer Pihl, Aarhus. 2. Overporter Niels Marius Andersen, Aarhus. 3. Landpostbud Anton Sorensen, Tilst. 4. Maskmmester Valdemar Laursen, Aarhus. 5. Sara J. Christiansen, Aarhus. For 4. landstingsmand:. Kebmand Alfred C. Hermansen, Nr. Sejerslev. 2. Lnrer P. Gorrsen, Alnor pr. Graasten. 3. Barbermester Andreas Hansen, Haderslev. 4. Folketingsmand Fritz Teichert, Segaard pr. Kliplev. 5. Kontorbestyrer Jens Bladt, Sjellerup. For 5. landstingsmand:. Marie Thomsen, Haderslev. 2. Forstela;rer Niels Carl Spandet, St. Jyndevad. 3. Konsulent Johannes Pedersen, Aabenraa. For 6. landstingsmand:. Fabrikant O. K. Nielsen, Skjern. 2. Sognerádsformand Andreas Elkjnr, Ny Sogn. 3. Amtsrádsmedlem J. P. Jacobsen, kast. For 7. landstingsmand:. Redaktor H. G. Skytte Nielsen, Vejle. 2. Bogtrykker Richard Sorensen, Fredericia. 3. Husmoder Agnes Lambnk, Brande. For 8. landstingsmand:. Direktor H. K. Sorensen, Vejle. 2. Redaktor Karl J. Holm, Horsens. 3. Kebmand M. N. Madsen, Barres pr. Bredebro. 4. Telefonmester Chr. Nyholm, Silkeborg. 5. Gárdejer Chr. Gjelstrup, Rom pr. Lemvig. For 9. landstingsmand:. Gárdejer Ejnar Simonsen, Flovt pr. ßsby. 2. Lnrer Frederik Nielsen, Hodde pr. Tistrup. 3. Kassererske Dyveke Junker Nielsen, Esbjerg.

26 V 26 For 0. landstingsmand:. Landpostbud Aage Knudsen, Odder. 2. Landstingsmand Mads Madsen Dons, Fredericia. 3. Landstingsmand Alfred S. Kristensen, Bylderup. 4. Anna Rasmussen, Horsens. 5. Skoleinspektor Niels Seederup, Esbjerg. 6. Civilingenior P. H. Clausager, Kolding. 7. Thyra Wittrup, Snaptun pr. Horsens. 8. Civilingenior Th. Claudi Westh, Allegade 4, Tender. 9. Journalist Eva T. Hemmer Pihl, Aarhus. 0. Socialudvalgsformand Christian F. Dirksen, Vejle.. Kobmand Alfred C. Hermansen, Nr. Sejerslev. 2. Klara Dupont, Skanderborg. 3. Biografejer Rudolf Rasmussen, Varde. 4. Kommissionsformand Niels Rasmussen, Torsted pr. Horsens. 5. Sadelmagermester Kristian Charles Olsen, Sovind. For. landstingsmand:. Gárdejer Kristian Juul, Aale. 2. Provst K. B. Hillgaard, Skivholme. 3. Alma Nielsen, Tanning. For 2. landstingsmand:. Forstelærer Pout A. Poulsen, Stenderup. 2. Leer Hans Peter Kristensen, Soustrup pr. Holstebro. 3. Gárdejerske Anna Askjr, Give. 4. Lærerinde Margrethe Jorgensen, Aarhus. 5. Overassistent Emilie Bay, Tender. For 3. landstingsmand:. Socialudvalgsformand Christian F. Dirksen, Vejle. 2. Kommissionsformand Niels Rasmussen, Torsted pr. Horsens. 3. Kontorfuldmægtig Axel Petersen, nlodsvej 87, Fredericia. 4. Sognefoged Chr. A. Hansen, Vamdrup. 5. Socialinspektor Andreas Sorensen, Kolding. For 4. landstingsmand:. Klara Dupont, Skanderborg. 2. Sadelmagermester Kristian Charles Olsen, Sovind. 3. Journalist Oluf A. Kirkegaard, Silkeborg. 4. Formand Kaj Secher Marcussen, Horsens. 5. Alma Hvilsted Jensen, Brædstrup. For 5. landstingsmand:. Gárdejer Jorgen Bjerg, Aagaard. 2. Politimester A. M. Bjerre, Graasten. 3. Murermester Jens Jensen, Esbjerg. 4. Gárdejer Johs. Jensen, Toustrup. 5. Gárdejer Sv. Grue Sorensen, Hjerm. 6. Provst K. B. Hillgaard, Skivholme. 7. Trafikontrolor O. H. Malchau, Aarhus. 8. Landstingsmand Jorgen Otsen, Sonderborg. 9. Redaktor Carl J. Holm, Horsens. 0. Kobo and Peder Adamsen, Risskov.. Gárdejer Terp Hansen, Nederbygárd, Lejrskov pr. Korsvang. 2. Thora Spalk, kast. 3. Gárdejer Jes Nissen, Herslev, Kolding.

27 27 V C. Landstingets sammenstning. Det samlede resultat at valgene i de 3 landstingskredse blev herefter, at Venstre vandt mandat fra Konservative Folkeparti, og at Retsforbundet vandt mandat fra Radikale Venstre. 20 valg var genvalg, medens 8 ikke havde sde i det afgaede landsting. Al de 28 var 4 kvinder; da der for ovrige landstingskredse fandtes 3 og af de landstingsvalgte 5 kvinder, finder saledes i alt 2 kvinder i Landstinget. For de ovrige landstingskredse, hvor der ikke fandt valg sted i 95, gælder valgene i 947 fortsat i endnu 4 ar. Herefter er Landstinget sammensat pa folgende made, idet resultaterne efter valgene tilbage til 920 er anfort til sammenligning. Socialdemoantler Radikale Rouser Venstre vative Ventre Folkeparti Retsforbundet Rommunistiske Parti Bondepartiet Foroerne Kun ved valgene i oktober 920 og i april 939 var samtlige mandater pa valg, i de ovrige är skiftevis mandaterne for de to haly dele af landstingskredsene. 945 var kun valg i (suppleringsvalg). alt 6. landstingskreds

28 V 28 Personskifter i Bilag. landstinget i perioden mellem valgene i 947 og 95. Landstingsvalgte medlemmer. A. Socialdemokratiet. Jorgen Moller udtrádt /2 47; indtrádt: Fhv. folketingsmand P. Mortensen. Forretningsforer Ch. Petersen udtrádt '/, 48; indtrádt: Fhv. kirkeminister Johannes Hansen. Hnsejer Kr. Johansen udtrádt /, 48; indtrádt: Formand for De samvirkende fagforbund Eder Jensen. Fhv. borgmester C. E. Christiansen udtrádt V, 49; indtrádt: Landsretssagforer. fru ngeborg Hansen.. landstingskreds. A. Socialdemokratiet. Sekretær Kai Lindberg valgt til medlem of folketinget 28/0 nkassoassistent Edvin Dose. Landsretssagferer, fru ngeborg Hansen landstingsvalgt /, Typograf Otto AViinblad. 47; indtrádt: 49; indtrádt: 2. landstingskreds. A. Socialdemokratiet. Husmand A. P. Hansen udtrádt /0 48; indtrádt: Detailhandlerske, frk. Sofie Hansen. Overlærer P. K. Thomsen ndtrádt 3/,,, 50; indtrádt: Sognerádsformand N. C. "Ekær. 4. landstingskreds. A. Socialdemokratiet. Redaktor N. Fledelius dad 30/6 48; indtrádt: Husmand Carl Nielsen. C. Konservative Folkeparti. Gârdejer Jorgen Jorgensen (Ullerup) valgt til medlem of folketinget 6/9 50: indtrádt: Boghandler Aage Johansen. 5. lan dstingskreds. D. Venstre. Himnand J. P. Bækgaard dod e/2 50; indtrádt: Fhv. borgmester Helge Kampmann. (i. landstingskreds. D. Venstre. Gârdejer Kr. Fuglsang udtrâdt 0/, 50; indtrádt: Gârdejer Kr. Bovbjerg.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

FOLKETINGSVALGET STATISTISKE MEDDELELSER DEN 28. OKTOBER 1947 KOBENHAVN ÉLECTIONS AU FOLKETING LE 28 OCTOBRE 1948 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

FOLKETINGSVALGET STATISTISKE MEDDELELSER DEN 28. OKTOBER 1947 KOBENHAVN ÉLECTIONS AU FOLKETING LE 28 OCTOBRE 1948 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 32. BND 2. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4me SAME TOME 32 2me LVRASON FOLKETNGSVALGET DEN 28. OKTOBER 947 ÉLECTONS AU FOLKETNG LE 28 OCTOBRE 948 UDGVET AF

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Folketingsvalget. den 22. september 1964 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Elections to the Folketing

Folketingsvalget. den 22. september 1964 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Elections to the Folketing Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Folketingsvalget den 22. september 964 Elections to the Folketing September 22, 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 Tidligere publikationer om rigsdagsvalg

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970

N O TAT. Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 N O TAT Fortegnelse over KL s bestyrelse fra 1970 1. april 1970-18. juni 1970 Overgangsbestyrelse udpeget af De samvirkende Kommunalforeninger (tidligere De samvirkende sognerådsforeninger), Bymæssige

Læs mere

RIGSDAGSVALGENE STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1945 DANMARKS STATISTIK

RIGSDAGSVALGENE STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1945 DANMARKS STATISTIK DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 126. BIND 3. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 126 3me LIVRAISON RIGSDAGSVALGENE I OKTOBER OG NOVEMBER 1945 ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

RIGSDAGSVALGENE SEPTEMBER- OKTOBER 1920 STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 62. BIND 1. HEFTE KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG SEPTEMBRE -OCTOBRE 1920

RIGSDAGSVALGENE SEPTEMBER- OKTOBER 1920 STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 62. BIND 1. HEFTE KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG SEPTEMBRE -OCTOBRE 1920 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 62. BIND. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES Oma SAME TOME 62 4*e LIVRAISON RIGSDAGSVALGENE SEPTEMBER OKTOBER 920 ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG SEPTEMBRE

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

FOLKETINGSVALGET. efoz DEN 24. APRIL 1929 5-1. H. STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU FOLKETING LE 24 AVRIL 1929 DANMARCS STATISTIK

FOLKETINGSVALGET. efoz DEN 24. APRIL 1929 5-1. H. STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU FOLKETING LE 24 AVRIL 1929 DANMARCS STATISTIK DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 83. BIND 2. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 83 3me LIVRAISON FOLKETINGSVALGET DEN 24. APRIL 1929 ELECTIONS AU FOLKETING LE 24 AVRIL

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

Folketingsvalget. den 15. november 1960 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT

Folketingsvalget. den 15. november 1960 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 96 Folketingsvalget den 5. november 960 Elections to the Folketing November 5, 960 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 96 Tidligere publikationer om rigsdagsvalg

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

LANDSTINGSVALGET SEPTEMBER 1932

LANDSTINGSVALGET SEPTEMBER 1932 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 9. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SI?RIE TOME 9 4me LIVRAISON LANDSTINGSVALGET SEPTEMBER 93 ELECTIONS AU LANDSTING EN SEPTEMBRE 93 UDGIVET

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

LANDSTINGSVALGET APRIL 1947 STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU LANDSTING EN AVRIL 1947 DANMARKS STATISTIK BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

LANDSTINGSVALGET APRIL 1947 STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU LANDSTING EN AVRIL 1947 DANMARKS STATISTIK BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. R EKKE 129. BIND 4. IIIEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 129 4me LIVRAISON LANDSTINGSVALGET APRIL 1947 ELECTIONS AU LANDSTING EN AVRIL 1947 UDGIVET

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere