Ib Hansen (formand), Mona Jørgensen (ældrerådsrepr), Poul Henrik Hansen, Tonnie Skov, Eva-Vibeke Madsen, Karen Margrethe Mortensen, Allan Caspersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ib Hansen (formand), Mona Jørgensen (ældrerådsrepr), Poul Henrik Hansen, Tonnie Skov, Eva-Vibeke Madsen, Karen Margrethe Mortensen, Allan Caspersen"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. REFERAT Referat Lokalråd Vest Møde Lokalrådsmøde Distrikt Vest Tid Onsdag den 18. juni 2014 kl Sted Plejehjemmet Thulebakken, salen i nummer 6 Plejeboliger-ældresundhed Ældre- og Handicapforvaltningen Sofiendalsvej Aalborg Init.: pilr Deltagere Lokalråd Sydvest: Ib Hansen (formand), Mona Jørgensen (ældrerådsrepr), Poul Henrik Hansen, Tonnie Skov, Eva-Vibeke Madsen, Karen Margrethe Mortensen, Allan Caspersen Lokalråd Vest: Carsten Estholm (formand), Knud-Erik Ledet (ældrerådsrepr), Lars Nielsen, Hanne Rye Koch, Pia Boesen, Marianne Brint-Nielsen Ældre og Sundhed: Plejeboligchef Gytte Gade (på vegne af Distriktsleder Pil Rahbek) Politiker: Jørgen Hein (Det Radikale Venstre), Mette Ekstrøm (Socialdemokratiet) Afbud Distriktsleder Pil Rahbek, Knud-Erik Ledet, Poul Henrik Hansen OG Mona Jørgensen Mette Ekstrøm forlod mødet kl efter pkt. 4. Referent Sekretær Karen Margrethe Madsen Sagsnr./Dok.nr :ÆH-PLBO Lokalråd VEST Formøde kl. 8-9 Der er mulighed for formøde i de to separate lokalråd. Ad 1) Formøde afholdt 2. Ændring af cafe på Solsidecenteret i Nibe Assisterende leder Janni Johansen i Aktivitetsområde Vest fremlægger punktet. Ad 2) Janni Johansen orienterede om driftsunderskud på diverse ydelser vedr. cafédrift for hhv. aktivitetscenterbrugere og daghjemsbrugere i Nibe. Det er derfor besluttet at ændre cafétilbuddet for aktivitetscenterets brugere. Assisterende leder Gitte Østerlin, fra videncenter for demens oplyste, at det er besluttet at daghjemsbrugere pr får et andet lokale på Solsidecenteret, hvor brugergruppen også kan spise alle måltider mens de er i daghjemmet, hvilket er en fordel for brugerne, da de har behov for ro omkring sig i spisesituationen.

2 Lokalrådet drøftede kort ændringerne som herefter blev taget til efterretning. 3. Fordeling af lokalrådskontaktpersoner på plejehjemmene Ib Hansen fremlægger punktet. Ad 3) Det er lokalrådenes indtryk at det fungerer godt at der er tilknyttet et medlem fra lokalrådet til hvert plejehjem som kan bygge bro mellem brugerpårørenderådet og lokalrådet. Absalonsgård har p.t. ikke nogen kontaktperson fra lokalråd Vest. Marianne Brint- Nielsen vil gerne påtage sig opgaven, og kontakter plejehjemslederen på Absalonsgård. Karen Margrethe Mortensen deltager i møder på Solsidecenteret og føler sig meget velkommen. Det samme oplyser Pia Boesen vedr. sine besøg på Otiumgården. Eva-Vibeke Madsen er inviteret til at deltage i arrangement på Lykkevang vedr. valg til bruger-pårørenderåd. Ib Hansen er aktiv i Aktivitetscenteret i Frejlev og ved Demensplejehjemmet Skipper Klement. Carsten Estholm er tilknyttet Thulebakken. Lokalrådet besluttede at lave en list over hvem der er tilknyttet hvilket plejehjem. Listen vil blive udleveret til de respektive plejehjemsledere. 4. Nedlæggelse af service/flexbussen Formand for lokalråd Vest Carsten Estholm ønsker en drøftelse af nedlæggelse af flexbussen. Ad 4) Afdelingsleder Jan Øhlenschlæger fra Kollektiv trafik orienterede om servicelinjen, der køre på fastlagte ruter mellem kl og Grunden til at servicelinjen kan kører i dette tidsrum er, at bussen er optaget af øvrige busruter mellem kl og 9.00 og igen efter kl De ruter, der ikke kan serviceres med servicelinjen har mulighed for at bestille en flexsbus efter reglerne herom. Lokalrådet spurgte om ikke det er muligt at etablerer busforbindelser til aktivitetscentre og plejehjem i hele Aalborg Kommune. Desuden er der behov for at kunne komme hjem fra aktivitetscentre eftermiddage og aften. De ordinære busser er ikke ældre og handicapvenlige og ofte er der langt at gå fra plejehjem eller aktivitetscenter til nærmeste busholdeplads. Jan Øhlenschlæger oplyste, at de trafiktællinger der finder sted i perioder op til ruteændringer ikke viser et stort passagerantal, og at ruterne er urentable. Ældrerådet har ønsket flere busser i drift efter kl Kollektiv trafik har i 2/6

3 stedet lavet forslag om billigere flexture til glæde for borgere i hele Aalborg Kommune. Jan Øhlenschlæger kom med en opfordring om at klage, hvis ikke buschauffør viser hensyn til borgerne ved stop og start, og ved ujævn kørsel i øvrigt. De busselskaber, der står for drift af busserne og dermed ansættelse af buschaufføren foretager brugerundersøgelser, og tager sig af borgerklager. Fra den 16. juni 2014 indsættes igen en servicelinje til Bakkegårdskvarteret. Lokalrådet gør opmærksom på at ældre og lokalrådene ønsker servicebusser, også efter kl Ønsket indgår i budgetforhandlingerne for det kommende år. Tak til Jan Øhlenschlæger for god orientering. 5. Planlægning af studietur Ved sidste lokalrådsmøde blev der fremsat ønske om studietur til f.eks. Aalborg Madservice. Dette dagsordenspunkt til yderligere konkretisering, datofastsættelse og planlægning af denne tur. Ad 5) Lokalrådet besluttede at bede Pil Rahbek om at kontakte Leder af madservice for at aftale et lokalrådsmøde med besøg i madservice i efteråret 2014, og med ønske om at lokalrådsmødet kan finde sted i lokaler på Fortunavej i Gug. Studieturen planlægges til en anden dato og i samarbejde mellem Ib Hansen, Carsten Estholm og Pil Rahbek. 6. Nyt fra ældrerådet Ad 6) Allan Caspersen oplyste at ældrerådets medlemmer inddrages i en del opgaver i forbindelse med fremtidsvisioner på ældreområdet. Allen har deltaget i sundhedskonferencen på NORDKRAF den og skal deltage i vision 2020 workshop i AABs konference den Allan Caspersen oplever at der lyttes til ældrerådet. Eva-Vibeke Madsen er kontaktperson for rehabiliteringscenter Mou, og ældrerådet er part i køreplanshøring og budget m.v. Der blev spurgt til ældrerådets eventuelle drøftelse af træning før pleje, og de konsekvenser det får for medarbejderne i hjemmeplejen. Allan Caspersen oplyste, at ældrerådet har udtalt sig imod nedskæringer i hjemmeplejen, og opfordre til at der ikke er ubesatte normeringer på ældreområdet. Desuden ønskes overtallige medarbejdere opkvalificeret. Ældrerådet kræver, at der tilføres demografimidler i takt med stigningen i antal ældre i de kommende år. Eva-Vibeke Madsen orientere om at firmaet Attendo pr. 1. juni 2014 har overtaget de borgere, der modtager hjemmepleje i Skalborg og Svenstrup i mindst 3 måneder. 3/6

4 Der ønskes et punkt herom på dagordenen til mødet den 3. september. Udviklingen følges indtil da. 7. Nyt fra formændene Ad 7) Formand for lokalrådet i Sydvest, Ib Hansen informerede om at Mona Jørgensen på grund af manglende tid, har besluttet at trække sig fra lokalrådsarbejdet. Mona Jørgensen ønsker at bruge sine kræfter i ældrerådet. Ib Hansen drøfter procedure vedr. suppleant med formanden for ældrerådet, idet Mona Jørgensen er udpeget af ældrerådet som ældrerådets repræsentant i lokalråd Sydvest. Der er i forvejen repræsenter fra ældrerådet i lokalrådet, det undersøges derfor, om der skal indkaldes suppleant. Lokalrådet Sydvest har valgt Karen Margrethe Mortensen til ny næstformand. Ib Hansen oplyste, at Charlotte Ziethen vil lave folder med foto med navn på lokalråd Vest til ophæng i aktivitetscentre og på plejehjemmene i Distrikt VEST. Der er fra en enkeltperson i Vest modtaget materiale vedr. etablering af Vesterfjordpark. Lokalrådet overlader til Vestbyens samråd at samarbejde med kommunen herom, via de sædvanlige kanaler. 8. Nyt fra Ældre og Handicap Udvalget ad 8) Mette Ekstrøm oplyst at udvalget har budgetseminar i uge 26 som bl.a. indeholder en drøftelse af hvor mange plejeboliger kommunen råder over og om vi har de rigtige boligtilbud til de plejebehov borgerne har nu og på sigt. Mette Ekstrøm oplyste at Fremtidens Demensplejehjem har 1. prioritet i Ældreog Handicapudvalget. Videncenter for Demens inddrages i processen med hensyn til indretning, medarbejderkompetencer osv. Mette Ekstrøm blev spurgt, om det fremover er politikernes plan at plejehjemmene skal være for borgere med samme diagnoser. Hertil svarede Mette Ekstrøm, at målrettede plejeboliger kan være et tilvalg. Borgere, der bor på plejehjem og får en demenssygdom, vil fortsat kunne plejes der hvor de bor. Gytte Gade oplyste at der generelt er positive meldinger fra Skipper Klement plejehjem, der fra 1. april i år åbnede for borgere med en demens diagnose. Det er besluttet, at der skal ske en evaluering efter det 1. halve års indkøring og drift. Denne evaluering skal ligeledes inddrages i forbindelse med planlægningen af det nye plejehjem for borgere med en demensdiagnose. Ib Hansen er glad for den orientering han og de øvrige frivillige modtager fra medarbejderne, om hvordan og hvor forskelligt man kan omgås demente borgere. Fremtidens Plejehjem har i dag besøg af Dronningen. Generelt meget flot omtale og der er firmaer og kommuner fra både ind- og udland, der er interesseret i at besøge plejehjemmet. 4/6

5 9. Nyt fra distriktslederen/plejeboligchefen Ad 9) Gytte Gade oplyste, at Lundbyescenteret er taget i brug. Plejehjemmet indeholder 66 somatiske plejeboliger. Boligerne er bl.a. indrettet med skylletørre toiletter og sensorgulve. Et meget flot plejehjem som bør ses. Plejehjemslederen er Marianne Savkov. Gytte Gade orienterede om, at plejehjemsleder på Thulebakken Vivi Dølby, har søgt nye udfordringer som plejehjemsleder på Solvang i Vadum, og at plejehjemsleder Pia S Madsen, Absalonsgård er konstitueret leder af Thulebakken pr. 1. juli Det betyder, at Bettina Fiedler konstitueres som plejehjemsleder på Absalonsgård pr. samme dato. Bettina kommer fra en stilling som assisterende leder på Riishøjcenteret. Der sker opslag af de konstituerede stillinger til besættelse pr BEHOVET FOR PLEJEBOLIGER: Antallet af ældre over 80 år stiger kraftigt i de kommende år og tilsvarende forventes det, at levealderen stiger over en årrække. Det store spørgsmål er derfor om behovet for plejeboliger øges tilsvarende, og hvordan plejeboligerne skal sammensættes. Dette emne skal drøftes politisk i forbindelse med budget Befolkningsudviklingen i Aalborg Kommune viser at de årige i 2015 udgør 4212 personer og i 2026 er prognosen 6826 borgere i denne aldersgruppe. I aldersgruppen fra 85 til over 100-årige er der en stigning fra 4026 til 5262 i samme 10-årige periode. Opgaveglidning fra Region/Sygehus til Kommunerne vedr. service- og sundhedslovens opgaver: Gytte Gade orienterede om, at der siden 2007 har været stor politisk bevågenhed vedr. de komplekse opgaver kommunerne skal løse på grund af, at der ofte sker tidlig udskrivning fra sygehuset. Disse opgaver kræver et stærkt tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, terapeuter og social- og sundhedshjælpere. Demens vil forekomme i stigende grad i de kommende år. Disse faktorer kræver medarbejderkompetencer - også til borgere i eget hjem. Midlertidige pladser: Myndighedsafdelingen har fortsat et stort behov for midlertidige pladser. Målgruppen for midlertidige ophold er: - Borger, der i en begrænset periode har særlige behov for omsorg, observation og pleje - Borgere med behov for udredning (fysisk og psykisk funktionsniveau) og rehabilitering - Aflastning af ægtefælle der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - Borgere der venter på plejebolig, herunder flytning efter magtanvendelsesreglerne - Særlige tilbud for misbrugere på Bøgen, Bøgemarkcenteret. I dag har vi ca. 100 midlertidige pladser fordelt på 17 plejehjem. Hertil kommer 10 Akutpladser og 12 selvindskrivningspladser. 5/6

6 10. Nyt fra øvrige medlemmer. Ad 10) Nævnt under de øvrige punkter. 11. Eventuelt. Punkter til næste møde Ad 11) Der er ønske om besøg at en leder af visitation til servicelovens ydelser. Leder fra det private hjemmeplejefirma Attendo inviteres også til at give en orientering om hjemmeplejen i Skalborg og Kærby. Næste møde Næste møde afholdes den 3. september 2014 kl (mulighed for formøde kl. 8-9) Mødested vil fremgå af dagsordenen Pil Rahbek, Ib Hansen og Carsten Estholm laver plan for studietur i eftersommer/efteråret Bl.a er der ønske om at se Genoptræningscenteret i Mou. Alle lokalrådets medlemmer ønskes en rigtig god sommer! 6/6

Mødelokale 1, Vestergården, Annebergvej 73, 9000 Aalborg

Mødelokale 1, Vestergården, Annebergvej 73, 9000 Aalborg #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde i Vest Tid 10. oktober 2016 kl. 09.00-12.00 Ældre og Sundhedssekretariat Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 17-21

Læs mere

Politikere Jørgen Hein Mette Ekstrøm Marianne Brint Nielsen, Knud-Erik Ledet, Hanne Rye Koch

Politikere Jørgen Hein Mette Ekstrøm Marianne Brint Nielsen, Knud-Erik Ledet, Hanne Rye Koch #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Tid Sted Lokalrådsmøde Vest 28. november 2016 kl. 09.00-12.00 - efterfølgende julefrokost. Otiumgården, Solstuen, Otiumvej 7, 9000 Aalborg.

Læs mere

30. november 2015 kl efterfølgende julefrokost.

30. november 2015 kl efterfølgende julefrokost. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Tid Sted Deltagere Lokalrådsmøde Nord 30. november 2015 kl. 09.30-12.00 - efterfølgende julefrokost. Fællessalen, Lindholm Plejehjem. Lokalråd

Læs mere

Smedegården, Smedegårdsvej, 9220 Aalborg Øst

Smedegården, Smedegårdsvej, 9220 Aalborg Øst REFERAT Møde LOKALRÅDSMØDE - Plejeboligfunktionen Tid 23-03-2015, kl. 09.00-12.00 Plejeboligfunktionen Ældre- og Sundhed Sofiendalsvej 95 9200 Aalborg SV Sted Deltagere Smedegården, Smedegårdsvej, 9220

Læs mere

Referat. Møde. Lokalrådsmøde Distrikt Nord. Tid 08-06-2015, kl. kl. 09.30-12.30. Sted. Fællessalen, Lindholm Plejehjem

Referat. Møde. Lokalrådsmøde Distrikt Nord. Tid 08-06-2015, kl. kl. 09.30-12.30. Sted. Fællessalen, Lindholm Plejehjem Referat Møde Lokalrådsmøde Distrikt Nord Team for økonomi og administration Tid 08-06-2015, kl. kl. 09.30-12.30 Sted Deltagere Fællessalen, Lindholm Plejehjem Lokalråd Nordvest Tove Jørgensen, ældrerådsrepræsentant

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Poul Jacobsen (Formand) Tove Jørgensen (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen Hanne Kringel Axel Bindslev Larsen Steen Frandsen

Poul Jacobsen (Formand) Tove Jørgensen (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen Hanne Kringel Axel Bindslev Larsen Steen Frandsen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde i Nord Ældre og Sundhedssekretariat Tid 24. oktober 2016 kl. 09:30-12:30 Sted Mødelokale 1, underetagen ved køkkenet, Storemosevej

Læs mere

Plejeboligplan 2015-2018

Plejeboligplan 2015-2018 Plejeboligplan 2015-2018 1 Indledning Ældre og sundhedsområdet har siden kommunalreformen 2007 været genstand for stor politisk bevågenhed, flere analyser og deraf følgende mange initiativer har udviklet

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 Punkt 3. Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 2015-023298 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede kvalitetsstandarder

Læs mere

Poul Jacobsen. (Formand) Tove Jørgensen. (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen. Hanne Kringel. Axel Bindslev Larsen.

Poul Jacobsen. (Formand) Tove Jørgensen. (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen. Hanne Kringel. Axel Bindslev Larsen. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Nord Tid 11. april 2016 kl. 09.00-12.00. Sted Storemosevej 17-21, Hammerbakker, Mødelokale 1. Team for økonomi og administration

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Sonia Moldt, Grethe Kristine Andersen, Kurt D. Christensen, Poul Bach Nielsen, Elin Oensbo, Ena Nielsen, Tinna Klingberg.

Sonia Moldt, Grethe Kristine Andersen, Kurt D. Christensen, Poul Bach Nielsen, Elin Oensbo, Ena Nielsen, Tinna Klingberg. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Øst Team for økonomi og administration Tid 25. april 2016 kl. 09.00-12.00. Sted Deltagere Viren 15, Hammer Bakker, 9310 Vodskov

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.06.2013, Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Sager til drøftelse/beslutning.... 3 4. Sager til drøftelse/beslutning....

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Tove Jørgensen (Ældrerådsrep.), Maja Larsen, Axel Bindslev Larsen, Hanne Kringel, Poul Jacobsen (formand)

Tove Jørgensen (Ældrerådsrep.), Maja Larsen, Axel Bindslev Larsen, Hanne Kringel, Poul Jacobsen (formand) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Distrikt Nord Team for økonomi og administration Tid 8. december 2014, kl. 9.30-13.30, (formøde kl. 8.30-9.30) Sted Lindholm

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Hassinghave Jeg og personalet på Hassinghave Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Ældre og Sundhed: Camilla H. Madsen (Chefsekretær) Palle Erik Hansen (Fagligleder for Økonomi og HR i Plejeboligfunktionen)

Ældre og Sundhed: Camilla H. Madsen (Chefsekretær) Palle Erik Hansen (Fagligleder for Økonomi og HR i Plejeboligfunktionen) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Øst Ældre og Sundhedssekretariat Tid 7. november 2016 kl. 09.00-12.00 Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 04.11.2013, Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Sager til orientering/drøftelse.... 3 3. Eventuelt.... 10 Lukket Referat AALBORG

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG.

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. STANDARDVEDTÆGT For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. Med det formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbudene i ældreområderne i Aalborg

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2 1 Deltagere: Ane Sofie Andersen Hjorth (AH) Karen Marie Lorentzen (KL) Jane Margrethe Yde Fonvig (JF) Erik Duerlund (ED) Harry Skjoldemose (HS) Allis Kristiansen (AK) Kurt Meilbye Poulsen (KP) Leif Madsen

Læs mere

1. Formøde 9.00 10.00 De tre lokalråd holdt separate møder om lokale emner.

1. Formøde 9.00 10.00 De tre lokalråd holdt separate møder om lokale emner. Møde LOKALRÅDSMØDE - Plejeboligfunktionen Plejeboligfunktionen Ældre- og Sundhed Sofiendalsvej 95 9200 Aalborg SV Tid 01-12-2014, kl. 10.00-13.00 Init.: RV Sted Deltagere Gug plejehjem Fortunavej 2, Gug

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Litvadhus Vi vil med denne folder byde dig velkommen til Litvadhus og håber, at vi derved kan være dig og dine pårørende behjælpelig

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale.

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale. 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Click here to enter text. Referat fra møde i Kongerslev vedr. flytning af botilbud. Borgermøde i Kongerslev vedr. flytning af botilbud

Click here to enter text. Referat fra møde i Kongerslev vedr. flytning af botilbud. Borgermøde i Kongerslev vedr. flytning af botilbud Click here to enter text. Referat fra møde i Kongerslev vedr. flytning af botilbud Møde Borgermøde i Kongerslev vedr. flytning af botilbud Tid 26. marts 2012 Sted Deltagere Afbud Referent Kongerslev, Aktivitetshus

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen.... 3

Læs mere

Opfølgning på Udvalgets budgetseminar den 22. juni 2016

Opfølgning på Udvalgets budgetseminar den 22. juni 2016 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Ældre- og Handicapudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Sidse Kristina Kristensen Sagsnr./Dok.nr. 2016-013806 / 2016-013806-22 Økonomiafsnittet.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Mødelokalet i207, Sjællandsgade 40, bygn. i, 1. sal Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 18. maj 2016 Deltagere Tidsrum 10.00 ca. 12.15 (bemærk at mødet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Tænker nyt i forhold til de midlertidige boliger Intensiv træningsforløb og rehabiliteringsindsats At øge kvaliteten af

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Orientering fra Ældrerådets repræsentanter.

Orientering fra Ældrerådets repræsentanter. Punkt 10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter.. Lokalråd: Nordøst: møde fælles med Nordvest. Kun 2 medlemmer tilbage i Nordvest. Der afholdes nu fælles lokalrådsmøder i indeværende valgperiode.

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Status på politik for seniorliv orientering.

Status på politik for seniorliv orientering. Punkt 9. Status på politik for seniorliv - 2012 - orientering. 2012-25679. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget, at vedlagte status på politik for seniorliv tages til

Læs mere

Mødedato: 15. marts 2016 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 15. marts 2016 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 15. marts 2016 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Etablering af Siddeklinik og Hjælpemiddelrådgivning - Kl. 13:00-13:45 2 2 Godkendelse

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Smedegården. Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst

Velkommen til Plejehjemmet Smedegården. Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Velkommen til Plejehjemmet Smedegården Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Velkommen til Smedegården Jeg og personalet på Smedegården vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie vil befinde

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 1-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus Afbud: Jørgen Nørregaard Gæster: Morten Knudsen kl. 09.00 D A G S O R D E N 0)

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00)

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Forside referat Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Medlemmer Else Lea Olsen (Formand) Laannguaq Lynge (Næst formand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo Larsen (Tasiilaq) Jørgen Sanimuinaq

Læs mere

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 25. februar 2015 kl i mødelokalet i stueetagen

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 25. februar 2015 kl i mødelokalet i stueetagen Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde Den 25. februar 2015 kl. 14.30-16.00 i mødelokalet i stueetagen Medlemmer: Henrik Hoffmann bolig 16, Steen Hansen, pårørende til bolig 15, Louise Sjørslev, leder

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-01.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. januar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Connie Jensen,

Læs mere

Sønderbro 53, Mødelokale 1 ved Frokoststuen

Sønderbro 53, Mødelokale 1 ved Frokoststuen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Møde i Vandplanudvalget Tid 30. november 2017 kl. 16-18 Sted Sønderbro 53, Mødelokale 1 ved Frokoststuen Aalborg Vand A/S Sønderbro 53

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere