Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13"

Transkript

1 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/ The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on 30/ Dirigent Chairman

2 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management sstatementandauditor sreport Ledelsespåtegning Management sstatement Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport 1 2 Ledelsesberetning Management sreview Selskabsoplysninger Company Information Hoved-ognøgletal Financial Highlights Beretning Review Årsregnskab Financial Statements Resultatopgørelse1.juli-30.juni Income Statement 1 July - 30 June Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Pengestrømsopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report Regnskabspraksis Accounting Policies

3 Ledelsespåtegning Management sstatement Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendtårsrapportenforregnskabsåret1.juli juni2013forbalyfaa/s. Årsrapporteneraflagtioverensstem m elsem edårsregnskabsloven. Årsregnskabetgiver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet afselskabetsaktiviteterogpengestrømm efor 2012/13. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelseenretvisenderedegørelsefordeforhold,beretningen omhandler. Årsrapportenindstilestilgeneralforsamlingens godkendelse. The ExecutiveBoard and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of Balyfa A/S for the financial year 1 July June The Annual Report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 30 June 2013 of the Company and of the results of the Company operations and cash flows for 2012/13. In our opinion, Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the Review. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. Nivå,den30. september 2013 Nivå, 30 September 2013 Direktion Executive Board NielsOjénAndersen Bestyrelse Board of Directors Hans Christian Petersen formand Chairman NielsOjénAndersen Morten Andersen Jesper Malling Petersen Erik Lorenzen 1

4 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport Til kapitalejeren i Balyfa A/S Påtegningpåårsregnskabet Vi har revideret årsregnskabetforbalyfaa/sfor regnskabsåret1.juli juni2013,der omfaterresultatopgørelse,balance,pengestrømsopgørelse,noteroganvendtregnskabspraksis. Årsregnskabetudarbejdesefterårsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsenharansvaretforudarbejdelsenafetårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem m elsem edårsregnskabsloven.ledelsenhar endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsenansernødvendigforatudarbejdeetårsregnskabudenvæsentligfejlinform ation,uansetom denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisorsansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabetpågrundlagafvoresrevision.vihar udførtrevisionenioverensstemmelsemedinternationale standarder om revision og yderligere krav ifølgedansk revisorlovgivning.de tekræver,atvi overholderetiskekravsamtplanlæggerogudfører revisionen foratopnåhøjgradafsikkerhedfor,om årsregnskabeterudenvæsentligfejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlingerforatopnårevisionsbevisforbeløb ogoplys- ningeriårsregnskabet.devalgterevisionshand- lingerafhængerafrevisorsvurdering,herundervur- deringafrisiciforvæsentligfejlinformationiårsregn- skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej- delseafetårsregnskab,dergiveretretvisendebil- To the Shareholder of Balyfa A/S ReportontheFinancialStatem ents We have audited the Financial Statements of Balyfa A/S for the financial year 1 July June 2013, which comprise income statement, balance sheet, cash flow statement, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management sresponsibilityforthe Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor sresponsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The proceduresselecteddependontheauditor sjudgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controlrelevanttothecom pany spreparationof 2

5 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport lede.form åletherm ed eratudform erevisionshandlinger,dererpassendeefterom stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsm æssigeskøn errim elige,sam ten vurderingafden sam ledepræsentation afårsregnskabet. Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectivenessofthecompany sinternalcontrol.anaudit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. Detervoresopfatelse,atdetopnåederevisionsbevis ertilstrækkeligtogegnetsom grundlagforvores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide abasisforourauditopinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. Konklusion Detervoresopfatelse,atårsregnskabetgiveret retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet afselskabetsaktiviteterogpengestrømm eforregnskabsåret1.juli juni2013ioverensstem - melsemedårsregnskabsloven. Opinion In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 30 June 2013 and of the results of the Company operations and cash flows for the financial year 1 July June 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Viharihenholdtilårsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlingeritilægtildengennemførterevisionaf årsregnskabet.deterpådennebaggrundvoresopfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelsemedårsregnskabet. Statem entonm anagem ent s Review WehavereadManagement sreviewinaccordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information providedinm anagement sreview isinaccordance with the Financial Statements. 3

6 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport Hilerød,den30. september 2013 Hilerød, 30 September 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab SørenPetersen statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 4

7 Selskabsoplysninger Company Information Selskabet The Company Balyfa A/S Mølevej9 2990Nivå Telefon: Telephone: Telefax: Facsimile: Hjemmeside: Website: CVR-nr.: CVR No: Regnskabsperiode: 1. juli juni Financial period: 1July-30June Regnskabsår:39.regnskabsår Financial year: 39th financial year Hjemstedskommune: Fredensborg Municipality of reg. office: Fredensborg Moderselskab Parent company Metal Parts Holding ApS Mølevej9 2990Nivå CVR-nr Bestyrelse Board of Directors Hans Christian Petersen,formand(Chairman) NielsOjénAndersen Morten Andersen Jesper Malling Petersen Erik Lorenzen Direktion Executive Board NielsOjénAndersen Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Milnersvej 43 DK-3400Hilerød Pengeinstitut Bankers Danske Bank A/S 5

8 Hoved-ognøgletal Financial Highlights Setoveren5-årigperiodekanselskabetsudviklingbeskrivesvedfølgendehoved-ognøgletal: Seen over a five-year period, the development of the Company is described by the following financial highlights: 2012/13 T 2011/12 T 2010/11 T 2009/10 T 2008/09 T Hovedtal Key figures Resultat Profit/loss Bruttofortjeneste Gross profit/loss Resultatafordinærprimærdrift Operating profit/loss Resultatførfinansieleposter Profit/loss before financial income and expenses Resultat af finansielle poster Net financials Åretsresultat Net profit/loss for the year Balance Balance sheet Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Nøgletali% Ratios Afkastningsgrad 9,5 % 13,2 % 21,8 % 19,7 % 16,4% Return on assets Soliditetsgrad 61,8 % 58,0 % 48,7 % 40,8 % 39,8% Solvency ratio Forrentning af egenkapital 6,3 % 22,3 % 46,8 % 25,0 % 20,5% Return on equity NøgletaleneerudarbejdetioverensstemmelsemedDenDanskeFinansanalytikerforeningsanbefalingerog vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. The ratios have been prepared in accordance with the recommendations and guidelines issued by the Danish Society of Financial Analysts. For definitions, see under accounting policies. 6

9 Beretning Review Årsrapportenfor Balyfa A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelsemedårsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. The Annual Report of Balyfa A/S for 2012/13 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidsteår. The Annual Report has been prepared under the same accounting policies as last year. Hovedaktivitet Balyfaproducererogsælgerfjedreogmetalemnertil bl.a.bilindustrien,producenterafstærkstrømsanlæg samt industrielle kunder generelt. Med produktion i bådedanmarkogungarnliggervirksomheden centralt placeret med optimale muligheder for at yde en effektiv service. Med TS og ISO certificeringer, dygtige og engagerede medarbejdere sam tkonstantfokuspåudviklingervirksom heden godtforberedtpåfremtidensudfordringer.som et synligtbevispådeteharviforstærketvores salgsindsatspådetøst-ogcentraleuropæiske marked,lanceretnywebsiteogdeltagetpåmesseri bådeungarnogtyskland.desudenerderigangsat enstørreudbygningaffabrikkeniungarnforatsikre kapacitetnoktilfortsat,atkunneydesammehøje service.m ereend80 årserfaringgøratviharprøvet det meste og ved hvad fremtidens globale kunder forlanger. Main activity Balyfa produces and sells springs and metal parts to, among others, the automotive industry, manufacturers of power plants and to industrial customers in general. With production facilities in both Denmark and Hungary, the company is centrally located, allowing us to provide an excellent and efficient service. With our TS and ISO certifications, talented and dedicated employees and a constant focus on developing the company, we are well prepared for the challenges ahead. As evidence of this commitment, we have strengthened our sales efforts in the Central and Eastern European markets, launched a new website and participated in trade fairs in both Hungary and Germany. Moreover, we have initiated a major expansion of the factory in Hungary to ensure enough capacity to continue to provide the same high level of service. More than 80 years of experience means that we have tried our hand at most things in our trade and that we are very familiar with the demands of the global customers of tomorrow. Udviklingiåret Selskabetsresultatopgørelsefor2012/13udviseret overskudpå , og selskabets balance pr. 30.juni2013udviserenegenkapitalpå Development in the year The income statement of the Company for for 2012/13 shows a profit of 918,016, and at 30 June 2013 the balance sheet of the Company shows equity of 15,105,522. 7

10 Beretning Review Usikkerhedvedindregningogmåling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning ogmålingiårsrapporten. Uncertaintyrelatingtorecognitionand measurement Recognition and measurement in the Annual Report have not been subject to any uncertainty. Usædvanligeforhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt resultatet af selskabets aktiviteterogpengestrøm m efor2012/13erikkepåvirketaf usædvanligeforhold. Unusual events The financial position at 30 June 2013 of the Company and the results of the activities and cash flows of the Company for the financial year for 2012/13 have not been affected by any unusual events. Begivenheder efter balancedagen Subsequent events Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som harvæsentligindflydelsepåbedømmelsenafårsrapporten. No events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date. 8

11 Resultatopgørelse1.juli-30.juni Income Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Bruttofortjeneste Gross profit/loss Administrationsomkostninger Administrative expenses Resultatafordinærprimærdrift Operating profit/loss Indtæ gterafkapitalandele ida tervirksom heder Income from investments in subsidiaries Finansieleindtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Resultatførskat Profit/loss before tax Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Åretsresultat Net profit/loss for the year Resultatdisponering Distribution of profit Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Foreslåetudbyteforregnskabsåret Proposed dividend for the year Overførtresultat Retained earnings

12 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Aktiver Assets Note 2012/ /12 Goodwill 0 0 Goodwill Im m aterie le anlæ gsaktiver Intangible assets Produktionsanlægogmaskiner Plant and machinery Andreanlæg,driftsmaterieloginventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Materieleanlægsaktiver Property, plant and equipment Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries Andre tilgodehavender Other receivables Finansieleanlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets 10

13 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Aktiver Assets Note 2012/ /12 Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver Currents assets Aktiver Assets 11

14 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Passiver Liabilities and equity Note 2012/ /12 Selskabskapital Share capital Overførtresultat Retained earnings Foreslåetudbyteforregnskabsåret Proposed dividend for the year Egenkapital Equity Hensæ telsetiludskudtskat Provision for deferred tax Hensatte forpligtelser Provisions Kreditinstitutter Credit institutions Langfristedegældsforpligtelser Long-term debt Kreditinstitutter Credit institutions Leverandørerafvarerogtjenesteydelser Trade payables Gældtiltilknytedevirksomheder Payables to group enterprises Selskabsskat Corporation tax Andengæld Other payables Kortfristedegældsforpligtelser Short-term debt Gældsforpligtelser Debt Passiver Liabilities and equity Eventualposterogøvrigeøkonomiskeforpligtelser 9 Contingent assets, liabilities and other financial obligations Medarbejderforhold 10 Staff 12

15 Pengestrøm sopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Åretsresultat Net profit/loss for the year Reguleringer Adjustments Ændringidriftskapital Change in working capital Pengestrømmefradriftførfinansieleposter Cash flows from operating activities before financial income and expenses Renteindbetalinger og lignende Financial income Renteudbetalinger og lignende Financial expenses Pengestrømmefraordinærdrift Cash flows from ordinary activities Betalt selskabsskat Corporation tax paid Pengestrømmefradriftsaktivitet Cash flows from operating activities Købafmaterieleanlægsaktiver Purchase of property, plant and equipment Købaffinansieleanlægsaktiverm.v Fixed asset investments made etc Salgafmaterieleanlægsaktiver Sale of property, plant and equipment Salgaffinansieleanlægsaktiverm.v Sale of fixed asset investments etc Pengestrømmefrainvesteringsaktivitet Cash flows from investing activities Tilbagebetalingafgældtilkreditinstituter Repayment of loans from credit institutions Tilbagebetalingafgældtiltilknytedevirksomheder Repayment of payables to group enterprises Optagelseafgældtilkreditinstituter Raising of loans from credit institutions Betalt udbytte Dividend paid Pengestrømmefrafinansieringsaktivitet Cash flows from financing activities 13

16 Pengestrøm sopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Ændringilikvider Change in cash and cash equivalents Likvider 1. juli Cash and cash equivalents at 1 July Likvider 30. juni Cash and cash equivalents at 30 June Likviderspecificeressåledes: Cash and cash equivalents are specified as follows: Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Likvider 30. juni Cash and cash equivalents at 30 June 14

17 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 1 Finansieleindtægter Financial income Renteindtægtertilknytedevirksomheder Interest received from group enterprises Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year 2012/ /12 Åretsaktueleskat Current tax for the year Åretsudskudteskat Deferred tax for the year derfordelersigsåledes: which breaks down as follows Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Skatafegenkapitalbevægelser Tax on changes in equity

18 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 3 Im m aterie leanlæ gsaktiver Intangible assets Goodwill Goodwill Kostpris 1. juli Cost at 1 July Kostpris 30. juni Cost at 30 June Ned- og afskrivninger 1. juli Impairment losses and amortisation at 1 July Impairment losses and amortisation at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni 0 Carrying amount at 30 June Af- og nedskrivninger af im m aterie le anlæ gsaktivereromkostningsført underfølgendeposter: Amortisation and impairment of intangible assets are recognised in the following items: 2012/ /12 Administrationsomkostninger Administrative expenses

19 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 4 Materieleanlægsaktiver Property, plant and equipment Produktionsanlæ g og m askiner Plant and machinery Andreanlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements I alt Total Kostpris 1. juli Cost at 1 July Tilgangiåretsløb Additions for the year Afgangiåretsløb Disposals for the year Kostpris 30. juni Cost at 30 June Ned- og afskrivninger 1. juli Impairment losses and depreciation at 1 July Åretsafskrivninger Depreciation for the year Tilbageførtened-ogafskrivningerpå afhændedeaktiver Reversal of impairment and depreciation of sold assets Ned- og afskrivninger 30. juni Impairment losses and depreciation at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni Carrying amount at 30 June Af- og nedskrivninger af materieleanlægsaktivereromkostningsførtunder følgende poster: Depreciation and impairment of property, plant and equipment are recognised in the following items: 2012/ /12 Produktionsomkostninger Cost of sales

20 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 5 Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries 2012/ /12 Kostpris 1. juli Cost at 1 July Kostpris 30. juni Cost at 30 June Værdireguleringer1. juli Value adjustments at 1 July Valutakursregulering Exchange adjustment Åretsresultat Net profit/loss for the year Forskydningiinternavancepåvarebeholdninger Change in intercompany profit on inventories Værdireguleringer30. juni Value adjustments at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni Carrying amount at 30 June Kapitalandele i dattervirksomheder specificeressåledes: Investments in subsidiaries are specified as follows: Navn Hjemsted Selskabskapital Name Place of registered office Share capital Stemme- og ejerandel Egenkapital Åretsresultat Votes and ownership Equity Net profit/loss for the year Balyfa Hungary Kft Hungary HUF 100%

21 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 6 Varebeholdninger Inventories 2012/ /12 Råvareroghjælpematerialer Raw materials and consumables Færdigvareroghandelsvarer Finished goods and goods for resale Egenkapital Equity Selskabskapital Overført resultat Foreslåetudbytte for regnskabsåret Ialt Share capital Retained earnings Proposed Total dividend for the year Egenkapital 1. juli Equity at 1 July Valutakursregulering Exchange adjustments Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdiprimo Fair value adjustment of hedging instruments, beginning of year Åretsresultat Net profit/loss for the year Egenkapital 30. juni Equity at 30 June Selskabskapitalenbeståraf1.000aktier ànominelt1.000.ingenaktier ertilagtsærligeretigheder. The share capital consists of 1,000 shares of a nominal value of 1,000. Nosharescarryanyspecialrights. Derharikkeværetændringeriselskabskapitalenideseneste5år. There have been no changes in the share capital during the last 5 years. 19

22 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 8 Langfristedegældsforpligtelser Long-term debt Afdrag,derforfalderindenfor1år,eropførtunderkortfristedegældsforpligtelser.Øvrigeforpligtelserer indregnetunderlangfristede gæ ldsforpligtelser. Payments due within 1 year are recognised in short-term debt. Other debt is recognised in long-term debt. Gældsforpligtelserneforfalderefternedenståendeorden: The debt falls due for payment as specified below: Kreditinstitutter Credit institutions 2012/ /12 Melem 1og5år Between 1 and 5 years Langfristet del Long-term part Inden for1 år Within 1 year Øvrigkortfristetgældtilkreditinstituter Other short-term debt to credit institutions Kortfristet del Short-term part

23 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 9 Eventualposterogøvrigeøkonom iskeforpligtelser Contingent assets, liabilities and other financial obligations 2012/ /12 Leje- og leasingkontrakter Rental agreements and leases Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Lease obligations under operating leases. Total future lease payments: Inden for1 år Within 1 year Melem 1og5år Between 1 and 5 years Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode indtil 31/ Lease obligations, period of non-terminability 12 months Sikkerhedsstillelser Security Følgendeaktivererstilettilsikkerhedforgæld: The following assets have been placed as security with: Til sikkerhed for engagement med Danske Bank A/S er afgivet virksomhedspant for Floating company charge of has been pledged for engagement with Danske Bank A/S. 21

24 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 10 Medarbejderforhold Staff 2012/ /12 Lønninger Wages and Salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security expenses Andre personaleomkostninger Other staff expenses Lønninger,pensioner,andreomkostningertilsocialsikringogandre personaleomkostningereromkostningsførtunderfølgendeposter: Wages and Salaries, pensions, other social security expenses and other staff expenses are recognised in the following items: Produktionsomkostninger Cost of sales Administrationsomkostninger Administrative expenses Pengestrøm sopgørelse-reguleringer Cash flow statement - adjustments 2012/ /12 Finansieleindtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Depreciation, amortisation and impairment losses, including losses and gains on sales Indtæ gterafkapitalandele ida tervirksom heder Income from investments in subsidiaries Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Valutakursregulering Exchange adjustment Andre reguleringer Other adjustments

25 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 12 Pengestrøm sopgørelse-ændringidriftskapital Cash flow statement - change in working capital Ændringivarebeholdninger Change in inventories Ændringitilgodehavender Change in receivables Ændringileverandørerm.v Change in trade payables, etc Reguleringafsikringsinstrumentertildagsværdi Fair value adjustments of hedging instruments

26 Regnskabspraksis Accounting Policies Regnskabsgrundlag Årsrapportenfor Balyfa A/S for 2012/13 er udarbejdetioverensstemmelsemedårsregnskabslovensbe- stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Basis of Preparation The Annual Report of Balyfa A/S for 2012/13 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Denanvendteregnskabspraksiseruændretiforhold tilsidsteår. The accounting policies applied remain unchanged from last year. Årsregnskabfor 2012/13 er aflagt i. TheAnnual Report for 2012/13 is presented in. Genereltom indregningogmåling Indtægterindregnesiresultatopgørelsen i takt med, atdeindtjenes.herudoverindregnesværdireguleringeraffinansieleaktiverogforpligtelser,derm å- lestildagsværdie leram ortiseretkostpris.endvidere indregnesiresultatopgørelsen aleom kostninger,dererafholdtforatopnååretsindtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelsersamttilbageførslersom følgeafændrederegnskabsmæssigeskønafbeløb,dertidligerehar væretindregnetiresultatopgørelsen. Recognitionandmeasurement Revenues are recognised in the income statement as earned. Furthermore, value adjustments of financial assets and liabilities measured at fair value or amortised cost are recognised. Moreover, all expenses incurred to achieve the earnings for the year are recognised in the income statement, including depreciation, amortisation, impairment losses and provisions as well as reversals due to changed accounting estimates of amounts that have previously been recognised in the income statement. Aktiverindregnesibalancen,nårdetersandsynligt, atfrem tidigeøkonom iskefordeleviltilflyde selskabet,ogaktivetsværdikanm ålespålideligt. Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits attributable to the asset will flow to the Company, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelserindregnesibalancen,nårdetersandsynligt,atfrem tidigeøkonom iskefordelevilfragå selskabet,ogforpligtelsensværdikanm ålespålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liability can be measured reliably. 24

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 13 89 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 33 96 74 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 The Annual Report

Læs mere

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 26 68 89 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Crosman Europe ApS. Årsrapport for 1. juli juni Skelstedet 2A, 1 floor, DK-2950 Vedbæk. Annual Report for 1 July June 2015

Crosman Europe ApS. Årsrapport for 1. juli juni Skelstedet 2A, 1 floor, DK-2950 Vedbæk. Annual Report for 1 July June 2015 Crosman Europe ApS Skelstedet 2A, 1 floor, DK-2950 Vedbæk Årsrapport for 1. juli 2014-30. juni 2015 Annual Report for 1 July 2014-30 June 2015 CVR-nr. 33 86 72 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Dancem ApS Årsrapport for 2013

Dancem ApS Årsrapport for 2013 Dancem ApS Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 32 56 54 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 55 27 76 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/6 2014 The Annual Report was

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 17 44 73 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /3 2013 The Annual Report was

Læs mere

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Altor Equity Partners A/S Christian IX's Gade 7, 3., DK-1111 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 29 51 63 08 Årsrapporten er

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2013 The Annual Report was presented

Læs mere

Powercare A/S Årsrapport for 1. maj april 2015

Powercare A/S Årsrapport for 1. maj april 2015 Powercare A/S Årsrapport for 1. maj 2014-30. april 2015 Annual Report for 1 May 2014-30 April 2015 CVR-nr. 10 04 75 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Pelican Management ApS Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 31 76 81 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Trendsales ApS Årsrapport for 1. april marts 2014

Trendsales ApS Årsrapport for 1. april marts 2014 Trendsales ApS Årsrapport for 1. april 2013-31. marts 2014 Annual Report for 1 April 2013-31 March 2014 CVR-nr. 27 98 41 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Amcor Flexibles ApS. Årsrapport for 1. juli juni Hattingvej 10, DK-8700 Horsens. Annual Report for 1 July June 2015

Amcor Flexibles ApS. Årsrapport for 1. juli juni Hattingvej 10, DK-8700 Horsens. Annual Report for 1 July June 2015 Amcor Flexibles ApS Hattingvej 10, DK-8700 Horsens Årsrapport for 1. juli 2014-30. juni 2015 Annual Report for 1 July 2014-30 June 2015 CVR-nr. 25 71 18 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Contents. Side Page. Påtegninger Management s Statement and Auditors Report Ledelsespåtegning

Indholdsfortegnelse. Contents. Side Page. Påtegninger Management s Statement and Auditors Report Ledelsespåtegning Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditors Report Ledelsespåtegning Statement by management on the annual report Den uafhængige revisors erklæringer Independent

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

&Tradition A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

&Tradition A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 &Tradition A/S Trangravsvej 24, DK-1436 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 18 16 93 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013 K/S Danred V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 32 94 26 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delfi Solutions A/S. Årsrapport for 1. december november Augustenborg Landevej 7, DK-6400 Sønderborg

Delfi Solutions A/S. Årsrapport for 1. december november Augustenborg Landevej 7, DK-6400 Sønderborg Delfi Solutions A/S Augustenborg Landevej 7, DK-6400 Sønderborg Årsrapport for 1. december 2015-30. november 2016 Annual Report for 1 December 2015-30 November 2016 CVR-nr. 31 27 25 05 Årsrapporten er

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Scandinavian Design & Retail A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Scandinavian Design & Retail A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Scandinavian Design & Retail A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 25 82 11 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Valtor Offshore A/S Årsrapport for 2013

Valtor Offshore A/S Årsrapport for 2013 Valtor Offshore A/S Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 73 27 98 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /4 2014 The Annual Report was presented

Læs mere

MH Gruppen MidCo ApS. Årsrapport for 8. juni september 2015

MH Gruppen MidCo ApS. Årsrapport for 8. juni september 2015 MH Gruppen MidCo ApS Farum Gydevej 62, DK-3520 Farum Årsrapport for 8. juni - 30. september 2015 Annual Report for 8 June - 30 September 2015 CVR-nr. 36 91 57 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

MyPlanet Holding A/S. Årsrapport for 2015/16

MyPlanet Holding A/S. Årsrapport for 2015/16 MyPlanet Holding A/S Søren Frichs Vej 3, DK-8000 Aarhus C Årsrapport for 2015/16 Annual Report for 2015/16 CVR-nr. 26 46 19 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ConSet A/S Årsrapport for 2010/11

ConSet A/S Årsrapport for 2010/11 ConSet A/S Årsrapport for 2010/11 Annual Report for 2010/11 CVR-nr. 25 36 05 40 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 The Annual Report was presented

Læs mere

MH Gruppen MidCo ApS

MH Gruppen MidCo ApS MH Gruppen MidCo ApS Farum Gydevej 62, DK-3520 Farum Årsrapport for 1. oktober 2015-30. september 2016 Annual Report for 1 October 2015-30 September 2016 CVR-nr. 36 91 57 06 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

DAF Trucks Danmark A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

DAF Trucks Danmark A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 DAF Trucks Danmark A/S Kokbjerg 1B, 1., DK-6000 Kolding Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 12 94 65 70 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

City Container Fyn A/S

City Container Fyn A/S City Container Fyn A/S P. L. Brandts Allé 5, DK-5220 Odense SØ Årsrapport for 1. oktober 2014-30. september 2015 Annual Report for 1 October 2014-30 September 2015 CVR-nr. 28 71 40 41 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CMNRE Amagerbrogade HoldCo ApS Årsrapport for 1. juli december 2014

CMNRE Amagerbrogade HoldCo ApS Årsrapport for 1. juli december 2014 CMNRE Amagerbrogade HoldCo ApS Årsrapport for 1. juli 2013-31. december 2014 Annual Report for 1 July 2013-31 December 2014 CVR-nr. 35 40 15 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ALL NRG Ebeltoft ApS

ALL NRG Ebeltoft ApS ALL NRG Ebeltoft ApS Erhvervsparken 2, DK-8400 Ebeltoft Årsrapport for 1. januar 2015-30. april 2016 Annual Report for 1 January 2015-30 April 2016 CVR-nr. 32 05 60 32 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

NordMedica A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

NordMedica A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 NordMedica A/S Jægersborg Allé 164, DK-2820 Gentofte Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 27 29 90 32 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bisnode D&B Danmark A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Bisnode D&B Danmark A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Bisnode D&B Danmark A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 20 29 30 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dbramante1928 ApS Årsrapport for 1. juli juni 2015

Dbramante1928 ApS Årsrapport for 1. juli juni 2015 Dbramante1928 ApS Årsrapport for 1. juli 2014-30. juni 2015 Annual Report for 1 July 2014-30 June 2015 CVR-nr. 34 60 17 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 ACTURIS NORDIC ApS c/o Bech Bruun Langelinie Allé 35 2100 København Ø CVR-nr. 25 52 82 55 CVR no. 25 52 82 55 Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport for 1. januar december 2015

Årsrapport for 1. januar december 2015 Expanite A/S Industrivænget 34, DK-3400 Hillerød Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 21 40 42 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Food Forward ApS Årsrapport for 1. maj april 2015

Food Forward ApS Årsrapport for 1. maj april 2015 Food Forward ApS Årsrapport for 1. maj 2014-30. april 2015 Annual Report for 1 May 2014-30 April 2015 CVR-nr. 34 04 39 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf.: +45 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR no. 20 22 26 7020222670 DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Bauer Media ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bauer Media ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bauer Media ApS H.C. Andersens Boulevard 1, DK-1553 København V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 32 47 39 03 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Balance Økonomi ApS. Årsrapport for 2. oktober juni Wibrandtsvej 5, DK-2300 København S. Annual Report for 2 October June 2015

Balance Økonomi ApS. Årsrapport for 2. oktober juni Wibrandtsvej 5, DK-2300 København S. Annual Report for 2 October June 2015 Balance Økonomi ApS Wibrandtsvej 5, DK-2300 København S Årsrapport for 2. oktober 2014-30. juni 2015 Annual Report for 2 October 2014-30 June 2015 CVR-nr. 35 87 18 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Eden Springs (Denmark) A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Eden Springs (Denmark) A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Eden Springs (Denmark) A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 81 85 29 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kids Multibrands of Denmark ApS

Kids Multibrands of Denmark ApS Kids Multibrands of Denmark ApS Østergade 52 1100 København K CVR-nr. 35 82 37 51 35 82 37 51 Årsrapport for 2015 Annual report for 2015 (2. regnskabsår) (2. financial year) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FFW Danmark ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

FFW Danmark ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 FFW Danmark ApS Rentemestervej 2 B, DK-2400 København NV Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 28 68 75 40 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Dommerby Stål A/S. Årsrapport for 1. oktober december 2015

Dommerby Stål A/S. Årsrapport for 1. oktober december 2015 Dommerby Stål A/S Østergårdsvej 15, DK-7840 Højslev Årsrapport for 1. oktober - 31. december 2015 Annual Report for 1 October - 31 December 2015 CVR-nr. 26 02 78 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bauer Media Group ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bauer Media Group ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bauer Media Group ApS H.C. Andersens Boulevard 1, DK-1553 København V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 14 24 82 93 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 LINELUND TRADE K/S Kristianiagade 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/06/2016 Steven Probert

Læs mere

Ingram Micro ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Ingram Micro ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Ingram Micro ApS Toftebakken 15, DK-3460 Birkerød Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 70 56 26 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Le Colbert ApS. CVR-nr Årsrapport for Annual Report for (8. regnskabsår) (8 Financial year)

Le Colbert ApS. CVR-nr Årsrapport for Annual Report for (8. regnskabsår) (8 Financial year) Le Colbert ApS CVR-nr. 30 60 64 26 Årsrapport for 2014 Annual Report for 2014 (8. regnskabsår) (8 Financial year) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/07

Læs mere

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr PERIODEREGNSKAB INTERIM BALANCE SHEET 1. JULI - 31. DECEMBER 2016 1 JULY - 31 DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 2880 BAGSVÆRD CVR-nr. 33 50 02 62 CENTRAL BUSINESS REGISTRATION no. 33 50 02 62 Godkendt

Læs mere

Færchfonden Årsrapport for 2014

Færchfonden Årsrapport for 2014 Færchfonden Årsrapport for 2014 Annual Report for 2014 CVR-nr. 78 66 00 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/4 2015 The Annual Report was presented and adopted at the

Læs mere

RetReal 1 Holte ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

RetReal 1 Holte ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 RetReal 1 Holte ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 35 51 43 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

RetReal 1 Holte ApS. Årsrapport for 2015

RetReal 1 Holte ApS. Årsrapport for 2015 RetReal 1 Holte ApS Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 35 51 43 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/4

Læs mere

El-Bo Produktion A/S. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Central Business Registration No Kastanievænget Fårup

El-Bo Produktion A/S. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Central Business Registration No Kastanievænget Fårup El-Bo Produktion A/S Kastanievænget 6 8990 Fårup CVR-nr. 41 80 60 28 Central Business Registration No 41 80 60 28 Årsrapport for 2014/15 Annual Report for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Filippo Bosco Holding IVS

Filippo Bosco Holding IVS Filippo Bosco Holding IVS Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35 85 62 26 CVR no. 35 85 62 26 Årsrapport for perioden 10. april 2014 til 30. juni 2015 Annual report for perioden 10. april 2014 til

Læs mere

Dancem ApS Årsrapport for 2012

Dancem ApS Årsrapport for 2012 Dancem ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 32 56 54 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

BLIP Systems A/S. Årsrapport for 1. januar december 2016

BLIP Systems A/S. Årsrapport for 1. januar december 2016 BLIP Systems A/S Hækken 2, DK-9310 Vodskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 Annual Report for 1 January - 31 December 2016 CVR-nr. 30 50 07 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Papiruld Danmark A/S

Papiruld Danmark A/S Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40, Hammersholt, DK-3400 Hillerød Årsrapport for 1. juli 2015-30. juni 2016 Annual Report for 1 July 2015-30 June 2016 CVR-nr. 16 26 60 35 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Norrecco A/S. Årsrapport for 1. oktober september K-Vej 19, DK-2300 København S. Annual Report for 1 October September 2015

Norrecco A/S. Årsrapport for 1. oktober september K-Vej 19, DK-2300 København S. Annual Report for 1 October September 2015 Norrecco A/S K-Vej 19, DK-2300 København S Årsrapport for 1. oktober 2014-30. september 2015 Annual Report for 1 October 2014-30 September 2015 CVR-nr. 30 51 84 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Umicore Building Products Scandinavia A/S. Årsrapport for 2015

Umicore Building Products Scandinavia A/S. Årsrapport for 2015 Umicore Building Products Scandinavia A/S Lysbrohøjen 5, DK-DK-8600 Silkeborg Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 19 67 82 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

RetReal 1 Tåstrup ApS. Årsrapport for 2015

RetReal 1 Tåstrup ApS. Årsrapport for 2015 RetReal 1 Tåstrup ApS Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 61 65 90 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/4

Læs mere

Hilfiger Stores Denmark ApS

Hilfiger Stores Denmark ApS Hilfiger Stores Denmark ApS Trangravsvej 2, DK-1436 København K Årsrapport for 1. februar 2015-31. januar 2016 Annual Report for 1 February 2015-31 January 2016 CVR-nr. 31 63 52 68 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 34 86 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GW Sprinkler A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

GW Sprinkler A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 GW Sprinkler A/S Kastanievej 15, DK-5620 Glamsbjerg Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 31 79 65 12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS Årsrapport for 2014

Scania-MAN Administration ApS Årsrapport for 2014 Scania-MAN Administration ApS Årsrapport for 2014 Annual Report for 2014 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2015 The Annual Report

Læs mere

CBRE Corporate Outsourcing ApS CVR-nr. / Reg no

CBRE Corporate Outsourcing ApS CVR-nr. / Reg no CVR-nr. / Reg no. 31 05 82 01 Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Stig Bigaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Better Energy Invest A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Better Energy Invest A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Better Energy Invest A/S Kigkurren 8 D 1, DK-2300 København S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 72 14 16 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Balder Øresund Strandpark ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Balder Øresund Strandpark ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Balder Øresund Strandpark ApS C/O Balder Administration ApS, Stockholmsgade 41, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Booking.com (Denmark) ApS

Booking.com (Denmark) ApS Booking.com (Denmark) ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 cvr-nr.33 0645 35 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ^/cr"20i3 The Annual Report was

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere