Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13"

Transkript

1 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/ The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on 30/ Dirigent Chairman

2 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management sstatementandauditor sreport Ledelsespåtegning Management sstatement Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport 1 2 Ledelsesberetning Management sreview Selskabsoplysninger Company Information Hoved-ognøgletal Financial Highlights Beretning Review Årsregnskab Financial Statements Resultatopgørelse1.juli-30.juni Income Statement 1 July - 30 June Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Pengestrømsopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report Regnskabspraksis Accounting Policies

3 Ledelsespåtegning Management sstatement Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendtårsrapportenforregnskabsåret1.juli juni2013forbalyfaa/s. Årsrapporteneraflagtioverensstem m elsem edårsregnskabsloven. Årsregnskabetgiver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet afselskabetsaktiviteterogpengestrømm efor 2012/13. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelseenretvisenderedegørelsefordeforhold,beretningen omhandler. Årsrapportenindstilestilgeneralforsamlingens godkendelse. The ExecutiveBoard and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of Balyfa A/S for the financial year 1 July June The Annual Report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 30 June 2013 of the Company and of the results of the Company operations and cash flows for 2012/13. In our opinion, Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the Review. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. Nivå,den30. september 2013 Nivå, 30 September 2013 Direktion Executive Board NielsOjénAndersen Bestyrelse Board of Directors Hans Christian Petersen formand Chairman NielsOjénAndersen Morten Andersen Jesper Malling Petersen Erik Lorenzen 1

4 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport Til kapitalejeren i Balyfa A/S Påtegningpåårsregnskabet Vi har revideret årsregnskabetforbalyfaa/sfor regnskabsåret1.juli juni2013,der omfaterresultatopgørelse,balance,pengestrømsopgørelse,noteroganvendtregnskabspraksis. Årsregnskabetudarbejdesefterårsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsenharansvaretforudarbejdelsenafetårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem m elsem edårsregnskabsloven.ledelsenhar endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsenansernødvendigforatudarbejdeetårsregnskabudenvæsentligfejlinform ation,uansetom denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisorsansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabetpågrundlagafvoresrevision.vihar udførtrevisionenioverensstemmelsemedinternationale standarder om revision og yderligere krav ifølgedansk revisorlovgivning.de tekræver,atvi overholderetiskekravsamtplanlæggerogudfører revisionen foratopnåhøjgradafsikkerhedfor,om årsregnskabeterudenvæsentligfejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlingerforatopnårevisionsbevisforbeløb ogoplys- ningeriårsregnskabet.devalgterevisionshand- lingerafhængerafrevisorsvurdering,herundervur- deringafrisiciforvæsentligfejlinformationiårsregn- skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej- delseafetårsregnskab,dergiveretretvisendebil- To the Shareholder of Balyfa A/S ReportontheFinancialStatem ents We have audited the Financial Statements of Balyfa A/S for the financial year 1 July June 2013, which comprise income statement, balance sheet, cash flow statement, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management sresponsibilityforthe Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor sresponsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The proceduresselecteddependontheauditor sjudgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controlrelevanttothecom pany spreparationof 2

5 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport lede.form åletherm ed eratudform erevisionshandlinger,dererpassendeefterom stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsm æssigeskøn errim elige,sam ten vurderingafden sam ledepræsentation afårsregnskabet. Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectivenessofthecompany sinternalcontrol.anaudit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. Detervoresopfatelse,atdetopnåederevisionsbevis ertilstrækkeligtogegnetsom grundlagforvores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide abasisforourauditopinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. Konklusion Detervoresopfatelse,atårsregnskabetgiveret retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet afselskabetsaktiviteterogpengestrømm eforregnskabsåret1.juli juni2013ioverensstem - melsemedårsregnskabsloven. Opinion In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 30 June 2013 and of the results of the Company operations and cash flows for the financial year 1 July June 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Viharihenholdtilårsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlingeritilægtildengennemførterevisionaf årsregnskabet.deterpådennebaggrundvoresopfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelsemedårsregnskabet. Statem entonm anagem ent s Review WehavereadManagement sreviewinaccordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information providedinm anagement sreview isinaccordance with the Financial Statements. 3

6 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport Hilerød,den30. september 2013 Hilerød, 30 September 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab SørenPetersen statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 4

7 Selskabsoplysninger Company Information Selskabet The Company Balyfa A/S Mølevej9 2990Nivå Telefon: Telephone: Telefax: Facsimile: Hjemmeside: Website: CVR-nr.: CVR No: Regnskabsperiode: 1. juli juni Financial period: 1July-30June Regnskabsår:39.regnskabsår Financial year: 39th financial year Hjemstedskommune: Fredensborg Municipality of reg. office: Fredensborg Moderselskab Parent company Metal Parts Holding ApS Mølevej9 2990Nivå CVR-nr Bestyrelse Board of Directors Hans Christian Petersen,formand(Chairman) NielsOjénAndersen Morten Andersen Jesper Malling Petersen Erik Lorenzen Direktion Executive Board NielsOjénAndersen Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Milnersvej 43 DK-3400Hilerød Pengeinstitut Bankers Danske Bank A/S 5

8 Hoved-ognøgletal Financial Highlights Setoveren5-årigperiodekanselskabetsudviklingbeskrivesvedfølgendehoved-ognøgletal: Seen over a five-year period, the development of the Company is described by the following financial highlights: 2012/13 T 2011/12 T 2010/11 T 2009/10 T 2008/09 T Hovedtal Key figures Resultat Profit/loss Bruttofortjeneste Gross profit/loss Resultatafordinærprimærdrift Operating profit/loss Resultatførfinansieleposter Profit/loss before financial income and expenses Resultat af finansielle poster Net financials Åretsresultat Net profit/loss for the year Balance Balance sheet Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Nøgletali% Ratios Afkastningsgrad 9,5 % 13,2 % 21,8 % 19,7 % 16,4% Return on assets Soliditetsgrad 61,8 % 58,0 % 48,7 % 40,8 % 39,8% Solvency ratio Forrentning af egenkapital 6,3 % 22,3 % 46,8 % 25,0 % 20,5% Return on equity NøgletaleneerudarbejdetioverensstemmelsemedDenDanskeFinansanalytikerforeningsanbefalingerog vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. The ratios have been prepared in accordance with the recommendations and guidelines issued by the Danish Society of Financial Analysts. For definitions, see under accounting policies. 6

9 Beretning Review Årsrapportenfor Balyfa A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelsemedårsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. The Annual Report of Balyfa A/S for 2012/13 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidsteår. The Annual Report has been prepared under the same accounting policies as last year. Hovedaktivitet Balyfaproducererogsælgerfjedreogmetalemnertil bl.a.bilindustrien,producenterafstærkstrømsanlæg samt industrielle kunder generelt. Med produktion i bådedanmarkogungarnliggervirksomheden centralt placeret med optimale muligheder for at yde en effektiv service. Med TS og ISO certificeringer, dygtige og engagerede medarbejdere sam tkonstantfokuspåudviklingervirksom heden godtforberedtpåfremtidensudfordringer.som et synligtbevispådeteharviforstærketvores salgsindsatspådetøst-ogcentraleuropæiske marked,lanceretnywebsiteogdeltagetpåmesseri bådeungarnogtyskland.desudenerderigangsat enstørreudbygningaffabrikkeniungarnforatsikre kapacitetnoktilfortsat,atkunneydesammehøje service.m ereend80 årserfaringgøratviharprøvet det meste og ved hvad fremtidens globale kunder forlanger. Main activity Balyfa produces and sells springs and metal parts to, among others, the automotive industry, manufacturers of power plants and to industrial customers in general. With production facilities in both Denmark and Hungary, the company is centrally located, allowing us to provide an excellent and efficient service. With our TS and ISO certifications, talented and dedicated employees and a constant focus on developing the company, we are well prepared for the challenges ahead. As evidence of this commitment, we have strengthened our sales efforts in the Central and Eastern European markets, launched a new website and participated in trade fairs in both Hungary and Germany. Moreover, we have initiated a major expansion of the factory in Hungary to ensure enough capacity to continue to provide the same high level of service. More than 80 years of experience means that we have tried our hand at most things in our trade and that we are very familiar with the demands of the global customers of tomorrow. Udviklingiåret Selskabetsresultatopgørelsefor2012/13udviseret overskudpå , og selskabets balance pr. 30.juni2013udviserenegenkapitalpå Development in the year The income statement of the Company for for 2012/13 shows a profit of 918,016, and at 30 June 2013 the balance sheet of the Company shows equity of 15,105,522. 7

10 Beretning Review Usikkerhedvedindregningogmåling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning ogmålingiårsrapporten. Uncertaintyrelatingtorecognitionand measurement Recognition and measurement in the Annual Report have not been subject to any uncertainty. Usædvanligeforhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt resultatet af selskabets aktiviteterogpengestrøm m efor2012/13erikkepåvirketaf usædvanligeforhold. Unusual events The financial position at 30 June 2013 of the Company and the results of the activities and cash flows of the Company for the financial year for 2012/13 have not been affected by any unusual events. Begivenheder efter balancedagen Subsequent events Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som harvæsentligindflydelsepåbedømmelsenafårsrapporten. No events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date. 8

11 Resultatopgørelse1.juli-30.juni Income Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Bruttofortjeneste Gross profit/loss Administrationsomkostninger Administrative expenses Resultatafordinærprimærdrift Operating profit/loss Indtæ gterafkapitalandele ida tervirksom heder Income from investments in subsidiaries Finansieleindtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Resultatførskat Profit/loss before tax Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Åretsresultat Net profit/loss for the year Resultatdisponering Distribution of profit Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Foreslåetudbyteforregnskabsåret Proposed dividend for the year Overførtresultat Retained earnings

12 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Aktiver Assets Note 2012/ /12 Goodwill 0 0 Goodwill Im m aterie le anlæ gsaktiver Intangible assets Produktionsanlægogmaskiner Plant and machinery Andreanlæg,driftsmaterieloginventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Materieleanlægsaktiver Property, plant and equipment Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries Andre tilgodehavender Other receivables Finansieleanlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets 10

13 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Aktiver Assets Note 2012/ /12 Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver Currents assets Aktiver Assets 11

14 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Passiver Liabilities and equity Note 2012/ /12 Selskabskapital Share capital Overførtresultat Retained earnings Foreslåetudbyteforregnskabsåret Proposed dividend for the year Egenkapital Equity Hensæ telsetiludskudtskat Provision for deferred tax Hensatte forpligtelser Provisions Kreditinstitutter Credit institutions Langfristedegældsforpligtelser Long-term debt Kreditinstitutter Credit institutions Leverandørerafvarerogtjenesteydelser Trade payables Gældtiltilknytedevirksomheder Payables to group enterprises Selskabsskat Corporation tax Andengæld Other payables Kortfristedegældsforpligtelser Short-term debt Gældsforpligtelser Debt Passiver Liabilities and equity Eventualposterogøvrigeøkonomiskeforpligtelser 9 Contingent assets, liabilities and other financial obligations Medarbejderforhold 10 Staff 12

15 Pengestrøm sopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Åretsresultat Net profit/loss for the year Reguleringer Adjustments Ændringidriftskapital Change in working capital Pengestrømmefradriftførfinansieleposter Cash flows from operating activities before financial income and expenses Renteindbetalinger og lignende Financial income Renteudbetalinger og lignende Financial expenses Pengestrømmefraordinærdrift Cash flows from ordinary activities Betalt selskabsskat Corporation tax paid Pengestrømmefradriftsaktivitet Cash flows from operating activities Købafmaterieleanlægsaktiver Purchase of property, plant and equipment Købaffinansieleanlægsaktiverm.v Fixed asset investments made etc Salgafmaterieleanlægsaktiver Sale of property, plant and equipment Salgaffinansieleanlægsaktiverm.v Sale of fixed asset investments etc Pengestrømmefrainvesteringsaktivitet Cash flows from investing activities Tilbagebetalingafgældtilkreditinstituter Repayment of loans from credit institutions Tilbagebetalingafgældtiltilknytedevirksomheder Repayment of payables to group enterprises Optagelseafgældtilkreditinstituter Raising of loans from credit institutions Betalt udbytte Dividend paid Pengestrømmefrafinansieringsaktivitet Cash flows from financing activities 13

16 Pengestrøm sopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Ændringilikvider Change in cash and cash equivalents Likvider 1. juli Cash and cash equivalents at 1 July Likvider 30. juni Cash and cash equivalents at 30 June Likviderspecificeressåledes: Cash and cash equivalents are specified as follows: Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Likvider 30. juni Cash and cash equivalents at 30 June 14

17 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 1 Finansieleindtægter Financial income Renteindtægtertilknytedevirksomheder Interest received from group enterprises Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year 2012/ /12 Åretsaktueleskat Current tax for the year Åretsudskudteskat Deferred tax for the year derfordelersigsåledes: which breaks down as follows Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Skatafegenkapitalbevægelser Tax on changes in equity

18 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 3 Im m aterie leanlæ gsaktiver Intangible assets Goodwill Goodwill Kostpris 1. juli Cost at 1 July Kostpris 30. juni Cost at 30 June Ned- og afskrivninger 1. juli Impairment losses and amortisation at 1 July Impairment losses and amortisation at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni 0 Carrying amount at 30 June Af- og nedskrivninger af im m aterie le anlæ gsaktivereromkostningsført underfølgendeposter: Amortisation and impairment of intangible assets are recognised in the following items: 2012/ /12 Administrationsomkostninger Administrative expenses

19 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 4 Materieleanlægsaktiver Property, plant and equipment Produktionsanlæ g og m askiner Plant and machinery Andreanlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements I alt Total Kostpris 1. juli Cost at 1 July Tilgangiåretsløb Additions for the year Afgangiåretsløb Disposals for the year Kostpris 30. juni Cost at 30 June Ned- og afskrivninger 1. juli Impairment losses and depreciation at 1 July Åretsafskrivninger Depreciation for the year Tilbageførtened-ogafskrivningerpå afhændedeaktiver Reversal of impairment and depreciation of sold assets Ned- og afskrivninger 30. juni Impairment losses and depreciation at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni Carrying amount at 30 June Af- og nedskrivninger af materieleanlægsaktivereromkostningsførtunder følgende poster: Depreciation and impairment of property, plant and equipment are recognised in the following items: 2012/ /12 Produktionsomkostninger Cost of sales

20 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 5 Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries 2012/ /12 Kostpris 1. juli Cost at 1 July Kostpris 30. juni Cost at 30 June Værdireguleringer1. juli Value adjustments at 1 July Valutakursregulering Exchange adjustment Åretsresultat Net profit/loss for the year Forskydningiinternavancepåvarebeholdninger Change in intercompany profit on inventories Værdireguleringer30. juni Value adjustments at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni Carrying amount at 30 June Kapitalandele i dattervirksomheder specificeressåledes: Investments in subsidiaries are specified as follows: Navn Hjemsted Selskabskapital Name Place of registered office Share capital Stemme- og ejerandel Egenkapital Åretsresultat Votes and ownership Equity Net profit/loss for the year Balyfa Hungary Kft Hungary HUF 100%

21 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 6 Varebeholdninger Inventories 2012/ /12 Råvareroghjælpematerialer Raw materials and consumables Færdigvareroghandelsvarer Finished goods and goods for resale Egenkapital Equity Selskabskapital Overført resultat Foreslåetudbytte for regnskabsåret Ialt Share capital Retained earnings Proposed Total dividend for the year Egenkapital 1. juli Equity at 1 July Valutakursregulering Exchange adjustments Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdiprimo Fair value adjustment of hedging instruments, beginning of year Åretsresultat Net profit/loss for the year Egenkapital 30. juni Equity at 30 June Selskabskapitalenbeståraf1.000aktier ànominelt1.000.ingenaktier ertilagtsærligeretigheder. The share capital consists of 1,000 shares of a nominal value of 1,000. Nosharescarryanyspecialrights. Derharikkeværetændringeriselskabskapitalenideseneste5år. There have been no changes in the share capital during the last 5 years. 19

22 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 8 Langfristedegældsforpligtelser Long-term debt Afdrag,derforfalderindenfor1år,eropførtunderkortfristedegældsforpligtelser.Øvrigeforpligtelserer indregnetunderlangfristede gæ ldsforpligtelser. Payments due within 1 year are recognised in short-term debt. Other debt is recognised in long-term debt. Gældsforpligtelserneforfalderefternedenståendeorden: The debt falls due for payment as specified below: Kreditinstitutter Credit institutions 2012/ /12 Melem 1og5år Between 1 and 5 years Langfristet del Long-term part Inden for1 år Within 1 year Øvrigkortfristetgældtilkreditinstituter Other short-term debt to credit institutions Kortfristet del Short-term part

23 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 9 Eventualposterogøvrigeøkonom iskeforpligtelser Contingent assets, liabilities and other financial obligations 2012/ /12 Leje- og leasingkontrakter Rental agreements and leases Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Lease obligations under operating leases. Total future lease payments: Inden for1 år Within 1 year Melem 1og5år Between 1 and 5 years Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode indtil 31/ Lease obligations, period of non-terminability 12 months Sikkerhedsstillelser Security Følgendeaktivererstilettilsikkerhedforgæld: The following assets have been placed as security with: Til sikkerhed for engagement med Danske Bank A/S er afgivet virksomhedspant for Floating company charge of has been pledged for engagement with Danske Bank A/S. 21

24 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 10 Medarbejderforhold Staff 2012/ /12 Lønninger Wages and Salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security expenses Andre personaleomkostninger Other staff expenses Lønninger,pensioner,andreomkostningertilsocialsikringogandre personaleomkostningereromkostningsførtunderfølgendeposter: Wages and Salaries, pensions, other social security expenses and other staff expenses are recognised in the following items: Produktionsomkostninger Cost of sales Administrationsomkostninger Administrative expenses Pengestrøm sopgørelse-reguleringer Cash flow statement - adjustments 2012/ /12 Finansieleindtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Depreciation, amortisation and impairment losses, including losses and gains on sales Indtæ gterafkapitalandele ida tervirksom heder Income from investments in subsidiaries Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Valutakursregulering Exchange adjustment Andre reguleringer Other adjustments

25 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 12 Pengestrøm sopgørelse-ændringidriftskapital Cash flow statement - change in working capital Ændringivarebeholdninger Change in inventories Ændringitilgodehavender Change in receivables Ændringileverandørerm.v Change in trade payables, etc Reguleringafsikringsinstrumentertildagsværdi Fair value adjustments of hedging instruments

26 Regnskabspraksis Accounting Policies Regnskabsgrundlag Årsrapportenfor Balyfa A/S for 2012/13 er udarbejdetioverensstemmelsemedårsregnskabslovensbe- stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Basis of Preparation The Annual Report of Balyfa A/S for 2012/13 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Denanvendteregnskabspraksiseruændretiforhold tilsidsteår. The accounting policies applied remain unchanged from last year. Årsregnskabfor 2012/13 er aflagt i. TheAnnual Report for 2012/13 is presented in. Genereltom indregningogmåling Indtægterindregnesiresultatopgørelsen i takt med, atdeindtjenes.herudoverindregnesværdireguleringeraffinansieleaktiverogforpligtelser,derm å- lestildagsværdie leram ortiseretkostpris.endvidere indregnesiresultatopgørelsen aleom kostninger,dererafholdtforatopnååretsindtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelsersamttilbageførslersom følgeafændrederegnskabsmæssigeskønafbeløb,dertidligerehar væretindregnetiresultatopgørelsen. Recognitionandmeasurement Revenues are recognised in the income statement as earned. Furthermore, value adjustments of financial assets and liabilities measured at fair value or amortised cost are recognised. Moreover, all expenses incurred to achieve the earnings for the year are recognised in the income statement, including depreciation, amortisation, impairment losses and provisions as well as reversals due to changed accounting estimates of amounts that have previously been recognised in the income statement. Aktiverindregnesibalancen,nårdetersandsynligt, atfrem tidigeøkonom iskefordeleviltilflyde selskabet,ogaktivetsværdikanm ålespålideligt. Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits attributable to the asset will flow to the Company, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelserindregnesibalancen,nårdetersandsynligt,atfrem tidigeøkonom iskefordelevilfragå selskabet,ogforpligtelsensværdikanm ålespålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liability can be measured reliably. 24

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Dancem ApS Årsrapport for 2013

Dancem ApS Årsrapport for 2013 Dancem ApS Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 32 56 54 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Scandinavian Design & Retail A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Scandinavian Design & Retail A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Scandinavian Design & Retail A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 25 82 11 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ALL NRG Ebeltoft ApS

ALL NRG Ebeltoft ApS ALL NRG Ebeltoft ApS Erhvervsparken 2, DK-8400 Ebeltoft Årsrapport for 1. januar 2015-30. april 2016 Annual Report for 1 January 2015-30 April 2016 CVR-nr. 32 05 60 32 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 ACTURIS NORDIC ApS c/o Bech Bruun Langelinie Allé 35 2100 København Ø CVR-nr. 25 52 82 55 CVR no. 25 52 82 55 Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Valtor Offshore A/S Årsrapport for 2013

Valtor Offshore A/S Årsrapport for 2013 Valtor Offshore A/S Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 73 27 98 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /4 2014 The Annual Report was presented

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bauer Media ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bauer Media ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bauer Media ApS H.C. Andersens Boulevard 1, DK-1553 København V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 32 47 39 03 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

City Container Fyn A/S

City Container Fyn A/S City Container Fyn A/S P. L. Brandts Allé 5, DK-5220 Odense SØ Årsrapport for 1. oktober 2014-30. september 2015 Annual Report for 1 October 2014-30 September 2015 CVR-nr. 28 71 40 41 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf.: +45 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR no. 20 22 26 7020222670 DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS Årsrapport for 2014

Scania-MAN Administration ApS Årsrapport for 2014 Scania-MAN Administration ApS Årsrapport for 2014 Annual Report for 2014 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2015 The Annual Report

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Kids Multibrands of Denmark ApS

Kids Multibrands of Denmark ApS Kids Multibrands of Denmark ApS Østergade 52 1100 København K CVR-nr. 35 82 37 51 35 82 37 51 Årsrapport for 2015 Annual report for 2015 (2. regnskabsår) (2. financial year) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 34 86 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Eden Springs (Denmark) A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Eden Springs (Denmark) A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Eden Springs (Denmark) A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 81 85 29 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dancem ApS Årsrapport for 2012

Dancem ApS Årsrapport for 2012 Dancem ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 32 56 54 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Bo Produktion A/S. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Central Business Registration No Kastanievænget Fårup

El-Bo Produktion A/S. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Central Business Registration No Kastanievænget Fårup El-Bo Produktion A/S Kastanievænget 6 8990 Fårup CVR-nr. 41 80 60 28 Central Business Registration No 41 80 60 28 Årsrapport for 2014/15 Annual Report for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Hilfiger Stores Denmark ApS

Hilfiger Stores Denmark ApS Hilfiger Stores Denmark ApS Trangravsvej 2, DK-1436 København K Årsrapport for 1. februar 2015-31. januar 2016 Annual Report for 1 February 2015-31 January 2016 CVR-nr. 31 63 52 68 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Better Energy Invest A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Better Energy Invest A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Better Energy Invest A/S Kigkurren 8 D 1, DK-2300 København S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 72 14 16 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Vestas aircoil A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Vestas aircoil A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Vestas aircoil A/S Smed Hansens Vej 13, DK-6940 Lem St. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 18 38 85 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kvist Industries A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Kvist Industries A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Kvist Industries A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december Annual Report for 1 January - 31 December CVR-nr. 22 62 91 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cipp Technology Holding ApS CVR-nr. / reg no

Cipp Technology Holding ApS CVR-nr. / reg no CVR-nr. / reg no. 24 22 14 58 Årsrapport for 2014 Annual report for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.15 Ivan Bjerg-Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport for 2014/15

Årsrapport for 2014/15 DOC ApS Kløckersvej 1, 2820 Gentofte Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 15 13 68 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/11 2015 Ole Kjerulf-Jensen

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S Årsrapport for 2014

Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S Årsrapport for 2014 Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S Årsrapport for 2014 Annual Report for 2014 CVR-nr. 14 89 49 42 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/5 2015

Læs mere

Denex A/S. Årsrapport for 1. april marts Tuenvej 120, DK-9900 Frederikshavn. Annual Report for 1 April March 2016

Denex A/S. Årsrapport for 1. april marts Tuenvej 120, DK-9900 Frederikshavn. Annual Report for 1 April March 2016 Denex A/S Tuenvej 120, DK-9900 Frederikshavn Årsrapport for 1. april 2015-31. marts 2016 Annual Report for 1 April 2015-31 March 2016 CVR-nr. 31 34 69 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Lindorff Danmark A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Lindorff Danmark A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Lindorff Danmark A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 18 45 79 70 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Avanti WSH A/S Årsrapport for 2011

Avanti WSH A/S Årsrapport for 2011 Avanti WSH A/S Årsrapport for 211 Annual Report for 211 CVR-nr. 29 21 51 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

MENETA ADVANCED SHIMS TECHNOLOGY A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

MENETA ADVANCED SHIMS TECHNOLOGY A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-no. 20 22 26 7020222670 MENETA ADVANCED SHIMS TECHNOLOGY A/S ÅRSRAPPORT

Læs mere

Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2012

Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2012 Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 28 10 63 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/5 2013 The Annual Report

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Pre Real Estate Deutschland N ApS under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no

Pre Real Estate Deutschland N ApS under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no Pre Real Estate Deutschland N ApS under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no. 31 25 94 95 Årsrapport for 2015 Annual report for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Würth Leasing Danmark A/S

Würth Leasing Danmark A/S Würth Leasing Danmark A/S Montagevej 6, DK-6000 Kolding CVR No. 30 80 52 08 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

Læs mere

PRE Bolig Privatisering 1 A/S under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no

PRE Bolig Privatisering 1 A/S under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no PRE Bolig Privatisering 1 A/S under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no. 33 36 02 66 Årsrapport for 2015 Annual report for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Bio Vækst A/S CVR-nr. / Reg no

Bio Vækst A/S CVR-nr. / Reg no CVR-nr. / Reg no. 26 66 16 84 Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 06.05.13 Ivar Green-Paulsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

A/S Skandinavisk Spændbeton. Årsrapport for 1. januar december 2015

A/S Skandinavisk Spændbeton. Årsrapport for 1. januar december 2015 A/S Skandinavisk Spændbeton Ny Vestergårdsvej 11, DK-3500 Værløse Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 65 33 78 19 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Swire Blue Ocean A/S Årsrapport for 2012

Swire Blue Ocean A/S Årsrapport for 2012 Swire Blue Ocean A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 31 18 05 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/6 2013 The Annual Report was presented

Læs mere

Combilent Holding ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015

Combilent Holding ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Combilent Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Integra Aviation Academy Denmark ApS

Integra Aviation Academy Denmark ApS Integra Aviation Academy Denmark ApS Skovlytoften 4 2840 Holte CVR-nr. 33 35 19 25 Central Business Registration No 33 35 19 25 Årsrapport for 2015/16 Annual Report for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integra Consult A/S. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Central Business Registration No Trørødvej 63B 2950 Vedbæk

Integra Consult A/S. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Central Business Registration No Trørødvej 63B 2950 Vedbæk Integra Consult A/S Trørødvej 63B 2950 Vedbæk CVR-nr. 12 62 26 78 Central Business Registration No 12 62 26 78 Årsrapport for 2015/16 Annual Report for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid

Læs mere

Lithium Balance A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Lithium Balance A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Lithium Balance A/S Baldershøj 26C, 1., DK-2635 Ishøj Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 29 39 11 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Lindorff Danmark A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Lindorff Danmark A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Lindorff Danmark A/S Langmarksvej 57D, DK-8700 Horsens Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 18 45 79 70 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

StepStone A/S CVR-nr. / reg no

StepStone A/S CVR-nr. / reg no CVR-nr. / reg no. 20 03 97 01 Årsrapport for 2014 Annual report for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.03.15 Jens Zilstorff Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medical Prognosis Institute A/S

Medical Prognosis Institute A/S Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2010 Annual Report for 2010 CVR nr. 28 10 63 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 The Annual Report

Læs mere

Mette Munk A/S Årsrapport for 1. august juli 2015

Mette Munk A/S Årsrapport for 1. august juli 2015 Mette Munk A/S Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 25 93 33 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S. Årsrapport for 2015

Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S. Årsrapport for 2015 Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 14 89 49 42 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 1. januar december 2015

Årsrapport for 1. januar december 2015 Hummel A/S Balticagade 20, DK-8000 Aarhus C Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 81 19 84 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Pre Real Estate Deutschland G ApS under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no

Pre Real Estate Deutschland G ApS under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no Pre Real Estate Deutschland G ApS under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no. 31 25 84 21 Årsrapport for 2015 Annual report for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Hummel International A/S. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015

Hummel International A/S. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Hummel International A/S Balticagade 20, DK-8000 Aarhus C Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 25 04 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Annual report. 1. januar december January - 31 December 2012

Årsrapport Annual report. 1. januar december January - 31 December 2012 Detur Danmark ApS CVR-nr. 33 39 66 35 Company reg. no. 33 39 66 35 Årsrapport Annual report 1. januar - 31. december 2012 1 January - 31 December 2012 Notes to users of the English version of this document:

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 25 91 26 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/6 2014 Mikael Lunøe Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Würth Leasing Danmark A/S

Würth Leasing Danmark A/S Würth Leasing Danmark A/S Montagevej 6, DK-6000 Kolding CVR No. 30 80 52 08 Årsrapport for 2012 Annual report for the year ended 31 December 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

Læs mere

ENVO Biogas Tønder A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

ENVO Biogas Tønder A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 ENVO Biogas Tønder A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 34 57 84 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere