Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13"

Transkript

1 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/ The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on 30/ Dirigent Chairman

2 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management sstatementandauditor sreport Ledelsespåtegning Management sstatement Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport 1 2 Ledelsesberetning Management sreview Selskabsoplysninger Company Information Hoved-ognøgletal Financial Highlights Beretning Review Årsregnskab Financial Statements Resultatopgørelse1.juli-30.juni Income Statement 1 July - 30 June Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Pengestrømsopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report Regnskabspraksis Accounting Policies

3 Ledelsespåtegning Management sstatement Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendtårsrapportenforregnskabsåret1.juli juni2013forbalyfaa/s. Årsrapporteneraflagtioverensstem m elsem edårsregnskabsloven. Årsregnskabetgiver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet afselskabetsaktiviteterogpengestrømm efor 2012/13. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelseenretvisenderedegørelsefordeforhold,beretningen omhandler. Årsrapportenindstilestilgeneralforsamlingens godkendelse. The ExecutiveBoard and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of Balyfa A/S for the financial year 1 July June The Annual Report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 30 June 2013 of the Company and of the results of the Company operations and cash flows for 2012/13. In our opinion, Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the Review. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. Nivå,den30. september 2013 Nivå, 30 September 2013 Direktion Executive Board NielsOjénAndersen Bestyrelse Board of Directors Hans Christian Petersen formand Chairman NielsOjénAndersen Morten Andersen Jesper Malling Petersen Erik Lorenzen 1

4 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport Til kapitalejeren i Balyfa A/S Påtegningpåårsregnskabet Vi har revideret årsregnskabetforbalyfaa/sfor regnskabsåret1.juli juni2013,der omfaterresultatopgørelse,balance,pengestrømsopgørelse,noteroganvendtregnskabspraksis. Årsregnskabetudarbejdesefterårsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsenharansvaretforudarbejdelsenafetårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem m elsem edårsregnskabsloven.ledelsenhar endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsenansernødvendigforatudarbejdeetårsregnskabudenvæsentligfejlinform ation,uansetom denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisorsansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabetpågrundlagafvoresrevision.vihar udførtrevisionenioverensstemmelsemedinternationale standarder om revision og yderligere krav ifølgedansk revisorlovgivning.de tekræver,atvi overholderetiskekravsamtplanlæggerogudfører revisionen foratopnåhøjgradafsikkerhedfor,om årsregnskabeterudenvæsentligfejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlingerforatopnårevisionsbevisforbeløb ogoplys- ningeriårsregnskabet.devalgterevisionshand- lingerafhængerafrevisorsvurdering,herundervur- deringafrisiciforvæsentligfejlinformationiårsregn- skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej- delseafetårsregnskab,dergiveretretvisendebil- To the Shareholder of Balyfa A/S ReportontheFinancialStatem ents We have audited the Financial Statements of Balyfa A/S for the financial year 1 July June 2013, which comprise income statement, balance sheet, cash flow statement, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management sresponsibilityforthe Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor sresponsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The proceduresselecteddependontheauditor sjudgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controlrelevanttothecom pany spreparationof 2

5 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport lede.form åletherm ed eratudform erevisionshandlinger,dererpassendeefterom stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsm æssigeskøn errim elige,sam ten vurderingafden sam ledepræsentation afårsregnskabet. Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectivenessofthecompany sinternalcontrol.anaudit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. Detervoresopfatelse,atdetopnåederevisionsbevis ertilstrækkeligtogegnetsom grundlagforvores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide abasisforourauditopinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. Konklusion Detervoresopfatelse,atårsregnskabetgiveret retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet afselskabetsaktiviteterogpengestrømm eforregnskabsåret1.juli juni2013ioverensstem - melsemedårsregnskabsloven. Opinion In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 30 June 2013 and of the results of the Company operations and cash flows for the financial year 1 July June 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Viharihenholdtilårsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlingeritilægtildengennemførterevisionaf årsregnskabet.deterpådennebaggrundvoresopfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelsemedårsregnskabet. Statem entonm anagem ent s Review WehavereadManagement sreviewinaccordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information providedinm anagement sreview isinaccordance with the Financial Statements. 3

6 Denuafhængigerevisorserklæringer IndependentAuditor sreport Hilerød,den30. september 2013 Hilerød, 30 September 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab SørenPetersen statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 4

7 Selskabsoplysninger Company Information Selskabet The Company Balyfa A/S Mølevej9 2990Nivå Telefon: Telephone: Telefax: Facsimile: Hjemmeside: Website: CVR-nr.: CVR No: Regnskabsperiode: 1. juli juni Financial period: 1July-30June Regnskabsår:39.regnskabsår Financial year: 39th financial year Hjemstedskommune: Fredensborg Municipality of reg. office: Fredensborg Moderselskab Parent company Metal Parts Holding ApS Mølevej9 2990Nivå CVR-nr Bestyrelse Board of Directors Hans Christian Petersen,formand(Chairman) NielsOjénAndersen Morten Andersen Jesper Malling Petersen Erik Lorenzen Direktion Executive Board NielsOjénAndersen Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Milnersvej 43 DK-3400Hilerød Pengeinstitut Bankers Danske Bank A/S 5

8 Hoved-ognøgletal Financial Highlights Setoveren5-årigperiodekanselskabetsudviklingbeskrivesvedfølgendehoved-ognøgletal: Seen over a five-year period, the development of the Company is described by the following financial highlights: 2012/13 T 2011/12 T 2010/11 T 2009/10 T 2008/09 T Hovedtal Key figures Resultat Profit/loss Bruttofortjeneste Gross profit/loss Resultatafordinærprimærdrift Operating profit/loss Resultatførfinansieleposter Profit/loss before financial income and expenses Resultat af finansielle poster Net financials Åretsresultat Net profit/loss for the year Balance Balance sheet Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Nøgletali% Ratios Afkastningsgrad 9,5 % 13,2 % 21,8 % 19,7 % 16,4% Return on assets Soliditetsgrad 61,8 % 58,0 % 48,7 % 40,8 % 39,8% Solvency ratio Forrentning af egenkapital 6,3 % 22,3 % 46,8 % 25,0 % 20,5% Return on equity NøgletaleneerudarbejdetioverensstemmelsemedDenDanskeFinansanalytikerforeningsanbefalingerog vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. The ratios have been prepared in accordance with the recommendations and guidelines issued by the Danish Society of Financial Analysts. For definitions, see under accounting policies. 6

9 Beretning Review Årsrapportenfor Balyfa A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelsemedårsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. The Annual Report of Balyfa A/S for 2012/13 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidsteår. The Annual Report has been prepared under the same accounting policies as last year. Hovedaktivitet Balyfaproducererogsælgerfjedreogmetalemnertil bl.a.bilindustrien,producenterafstærkstrømsanlæg samt industrielle kunder generelt. Med produktion i bådedanmarkogungarnliggervirksomheden centralt placeret med optimale muligheder for at yde en effektiv service. Med TS og ISO certificeringer, dygtige og engagerede medarbejdere sam tkonstantfokuspåudviklingervirksom heden godtforberedtpåfremtidensudfordringer.som et synligtbevispådeteharviforstærketvores salgsindsatspådetøst-ogcentraleuropæiske marked,lanceretnywebsiteogdeltagetpåmesseri bådeungarnogtyskland.desudenerderigangsat enstørreudbygningaffabrikkeniungarnforatsikre kapacitetnoktilfortsat,atkunneydesammehøje service.m ereend80 årserfaringgøratviharprøvet det meste og ved hvad fremtidens globale kunder forlanger. Main activity Balyfa produces and sells springs and metal parts to, among others, the automotive industry, manufacturers of power plants and to industrial customers in general. With production facilities in both Denmark and Hungary, the company is centrally located, allowing us to provide an excellent and efficient service. With our TS and ISO certifications, talented and dedicated employees and a constant focus on developing the company, we are well prepared for the challenges ahead. As evidence of this commitment, we have strengthened our sales efforts in the Central and Eastern European markets, launched a new website and participated in trade fairs in both Hungary and Germany. Moreover, we have initiated a major expansion of the factory in Hungary to ensure enough capacity to continue to provide the same high level of service. More than 80 years of experience means that we have tried our hand at most things in our trade and that we are very familiar with the demands of the global customers of tomorrow. Udviklingiåret Selskabetsresultatopgørelsefor2012/13udviseret overskudpå , og selskabets balance pr. 30.juni2013udviserenegenkapitalpå Development in the year The income statement of the Company for for 2012/13 shows a profit of 918,016, and at 30 June 2013 the balance sheet of the Company shows equity of 15,105,522. 7

10 Beretning Review Usikkerhedvedindregningogmåling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning ogmålingiårsrapporten. Uncertaintyrelatingtorecognitionand measurement Recognition and measurement in the Annual Report have not been subject to any uncertainty. Usædvanligeforhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt resultatet af selskabets aktiviteterogpengestrøm m efor2012/13erikkepåvirketaf usædvanligeforhold. Unusual events The financial position at 30 June 2013 of the Company and the results of the activities and cash flows of the Company for the financial year for 2012/13 have not been affected by any unusual events. Begivenheder efter balancedagen Subsequent events Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som harvæsentligindflydelsepåbedømmelsenafårsrapporten. No events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date. 8

11 Resultatopgørelse1.juli-30.juni Income Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Bruttofortjeneste Gross profit/loss Administrationsomkostninger Administrative expenses Resultatafordinærprimærdrift Operating profit/loss Indtæ gterafkapitalandele ida tervirksom heder Income from investments in subsidiaries Finansieleindtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Resultatførskat Profit/loss before tax Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Åretsresultat Net profit/loss for the year Resultatdisponering Distribution of profit Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Foreslåetudbyteforregnskabsåret Proposed dividend for the year Overførtresultat Retained earnings

12 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Aktiver Assets Note 2012/ /12 Goodwill 0 0 Goodwill Im m aterie le anlæ gsaktiver Intangible assets Produktionsanlægogmaskiner Plant and machinery Andreanlæg,driftsmaterieloginventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Materieleanlægsaktiver Property, plant and equipment Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries Andre tilgodehavender Other receivables Finansieleanlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets 10

13 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Aktiver Assets Note 2012/ /12 Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver Currents assets Aktiver Assets 11

14 Balance 30. juni Balance Sheet 30 June Passiver Liabilities and equity Note 2012/ /12 Selskabskapital Share capital Overførtresultat Retained earnings Foreslåetudbyteforregnskabsåret Proposed dividend for the year Egenkapital Equity Hensæ telsetiludskudtskat Provision for deferred tax Hensatte forpligtelser Provisions Kreditinstitutter Credit institutions Langfristedegældsforpligtelser Long-term debt Kreditinstitutter Credit institutions Leverandørerafvarerogtjenesteydelser Trade payables Gældtiltilknytedevirksomheder Payables to group enterprises Selskabsskat Corporation tax Andengæld Other payables Kortfristedegældsforpligtelser Short-term debt Gældsforpligtelser Debt Passiver Liabilities and equity Eventualposterogøvrigeøkonomiskeforpligtelser 9 Contingent assets, liabilities and other financial obligations Medarbejderforhold 10 Staff 12

15 Pengestrøm sopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Åretsresultat Net profit/loss for the year Reguleringer Adjustments Ændringidriftskapital Change in working capital Pengestrømmefradriftførfinansieleposter Cash flows from operating activities before financial income and expenses Renteindbetalinger og lignende Financial income Renteudbetalinger og lignende Financial expenses Pengestrømmefraordinærdrift Cash flows from ordinary activities Betalt selskabsskat Corporation tax paid Pengestrømmefradriftsaktivitet Cash flows from operating activities Købafmaterieleanlægsaktiver Purchase of property, plant and equipment Købaffinansieleanlægsaktiverm.v Fixed asset investments made etc Salgafmaterieleanlægsaktiver Sale of property, plant and equipment Salgaffinansieleanlægsaktiverm.v Sale of fixed asset investments etc Pengestrømmefrainvesteringsaktivitet Cash flows from investing activities Tilbagebetalingafgældtilkreditinstituter Repayment of loans from credit institutions Tilbagebetalingafgældtiltilknytedevirksomheder Repayment of payables to group enterprises Optagelseafgældtilkreditinstituter Raising of loans from credit institutions Betalt udbytte Dividend paid Pengestrømmefrafinansieringsaktivitet Cash flows from financing activities 13

16 Pengestrøm sopgørelse1.juli-30.juni Cash Flow Statement 1 July - 30 June Note 2012/ /12 Ændringilikvider Change in cash and cash equivalents Likvider 1. juli Cash and cash equivalents at 1 July Likvider 30. juni Cash and cash equivalents at 30 June Likviderspecificeressåledes: Cash and cash equivalents are specified as follows: Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Likvider 30. juni Cash and cash equivalents at 30 June 14

17 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 1 Finansieleindtægter Financial income Renteindtægtertilknytedevirksomheder Interest received from group enterprises Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year 2012/ /12 Åretsaktueleskat Current tax for the year Åretsudskudteskat Deferred tax for the year derfordelersigsåledes: which breaks down as follows Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Skatafegenkapitalbevægelser Tax on changes in equity

18 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 3 Im m aterie leanlæ gsaktiver Intangible assets Goodwill Goodwill Kostpris 1. juli Cost at 1 July Kostpris 30. juni Cost at 30 June Ned- og afskrivninger 1. juli Impairment losses and amortisation at 1 July Impairment losses and amortisation at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni 0 Carrying amount at 30 June Af- og nedskrivninger af im m aterie le anlæ gsaktivereromkostningsført underfølgendeposter: Amortisation and impairment of intangible assets are recognised in the following items: 2012/ /12 Administrationsomkostninger Administrative expenses

19 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 4 Materieleanlægsaktiver Property, plant and equipment Produktionsanlæ g og m askiner Plant and machinery Andreanlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements I alt Total Kostpris 1. juli Cost at 1 July Tilgangiåretsløb Additions for the year Afgangiåretsløb Disposals for the year Kostpris 30. juni Cost at 30 June Ned- og afskrivninger 1. juli Impairment losses and depreciation at 1 July Åretsafskrivninger Depreciation for the year Tilbageførtened-ogafskrivningerpå afhændedeaktiver Reversal of impairment and depreciation of sold assets Ned- og afskrivninger 30. juni Impairment losses and depreciation at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni Carrying amount at 30 June Af- og nedskrivninger af materieleanlægsaktivereromkostningsførtunder følgende poster: Depreciation and impairment of property, plant and equipment are recognised in the following items: 2012/ /12 Produktionsomkostninger Cost of sales

20 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 5 Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries 2012/ /12 Kostpris 1. juli Cost at 1 July Kostpris 30. juni Cost at 30 June Værdireguleringer1. juli Value adjustments at 1 July Valutakursregulering Exchange adjustment Åretsresultat Net profit/loss for the year Forskydningiinternavancepåvarebeholdninger Change in intercompany profit on inventories Værdireguleringer30. juni Value adjustments at 30 June Regnskabsmæssigværdi30.juni Carrying amount at 30 June Kapitalandele i dattervirksomheder specificeressåledes: Investments in subsidiaries are specified as follows: Navn Hjemsted Selskabskapital Name Place of registered office Share capital Stemme- og ejerandel Egenkapital Åretsresultat Votes and ownership Equity Net profit/loss for the year Balyfa Hungary Kft Hungary HUF 100%

21 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 6 Varebeholdninger Inventories 2012/ /12 Råvareroghjælpematerialer Raw materials and consumables Færdigvareroghandelsvarer Finished goods and goods for resale Egenkapital Equity Selskabskapital Overført resultat Foreslåetudbytte for regnskabsåret Ialt Share capital Retained earnings Proposed Total dividend for the year Egenkapital 1. juli Equity at 1 July Valutakursregulering Exchange adjustments Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdiprimo Fair value adjustment of hedging instruments, beginning of year Åretsresultat Net profit/loss for the year Egenkapital 30. juni Equity at 30 June Selskabskapitalenbeståraf1.000aktier ànominelt1.000.ingenaktier ertilagtsærligeretigheder. The share capital consists of 1,000 shares of a nominal value of 1,000. Nosharescarryanyspecialrights. Derharikkeværetændringeriselskabskapitalenideseneste5år. There have been no changes in the share capital during the last 5 years. 19

22 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 8 Langfristedegældsforpligtelser Long-term debt Afdrag,derforfalderindenfor1år,eropførtunderkortfristedegældsforpligtelser.Øvrigeforpligtelserer indregnetunderlangfristede gæ ldsforpligtelser. Payments due within 1 year are recognised in short-term debt. Other debt is recognised in long-term debt. Gældsforpligtelserneforfalderefternedenståendeorden: The debt falls due for payment as specified below: Kreditinstitutter Credit institutions 2012/ /12 Melem 1og5år Between 1 and 5 years Langfristet del Long-term part Inden for1 år Within 1 year Øvrigkortfristetgældtilkreditinstituter Other short-term debt to credit institutions Kortfristet del Short-term part

23 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 9 Eventualposterogøvrigeøkonom iskeforpligtelser Contingent assets, liabilities and other financial obligations 2012/ /12 Leje- og leasingkontrakter Rental agreements and leases Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Lease obligations under operating leases. Total future lease payments: Inden for1 år Within 1 year Melem 1og5år Between 1 and 5 years Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode indtil 31/ Lease obligations, period of non-terminability 12 months Sikkerhedsstillelser Security Følgendeaktivererstilettilsikkerhedforgæld: The following assets have been placed as security with: Til sikkerhed for engagement med Danske Bank A/S er afgivet virksomhedspant for Floating company charge of has been pledged for engagement with Danske Bank A/S. 21

24 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 10 Medarbejderforhold Staff 2012/ /12 Lønninger Wages and Salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security expenses Andre personaleomkostninger Other staff expenses Lønninger,pensioner,andreomkostningertilsocialsikringogandre personaleomkostningereromkostningsførtunderfølgendeposter: Wages and Salaries, pensions, other social security expenses and other staff expenses are recognised in the following items: Produktionsomkostninger Cost of sales Administrationsomkostninger Administrative expenses Pengestrøm sopgørelse-reguleringer Cash flow statement - adjustments 2012/ /12 Finansieleindtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Depreciation, amortisation and impairment losses, including losses and gains on sales Indtæ gterafkapitalandele ida tervirksom heder Income from investments in subsidiaries Skatafåretsresultat Tax on profit/loss for the year Valutakursregulering Exchange adjustment Andre reguleringer Other adjustments

25 Notertilårsrapporten Notes to the Annual Report 12 Pengestrøm sopgørelse-ændringidriftskapital Cash flow statement - change in working capital Ændringivarebeholdninger Change in inventories Ændringitilgodehavender Change in receivables Ændringileverandørerm.v Change in trade payables, etc Reguleringafsikringsinstrumentertildagsværdi Fair value adjustments of hedging instruments

26 Regnskabspraksis Accounting Policies Regnskabsgrundlag Årsrapportenfor Balyfa A/S for 2012/13 er udarbejdetioverensstemmelsemedårsregnskabslovensbe- stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Basis of Preparation The Annual Report of Balyfa A/S for 2012/13 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. Denanvendteregnskabspraksiseruændretiforhold tilsidsteår. The accounting policies applied remain unchanged from last year. Årsregnskabfor 2012/13 er aflagt i. TheAnnual Report for 2012/13 is presented in. Genereltom indregningogmåling Indtægterindregnesiresultatopgørelsen i takt med, atdeindtjenes.herudoverindregnesværdireguleringeraffinansieleaktiverogforpligtelser,derm å- lestildagsværdie leram ortiseretkostpris.endvidere indregnesiresultatopgørelsen aleom kostninger,dererafholdtforatopnååretsindtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelsersamttilbageførslersom følgeafændrederegnskabsmæssigeskønafbeløb,dertidligerehar væretindregnetiresultatopgørelsen. Recognitionandmeasurement Revenues are recognised in the income statement as earned. Furthermore, value adjustments of financial assets and liabilities measured at fair value or amortised cost are recognised. Moreover, all expenses incurred to achieve the earnings for the year are recognised in the income statement, including depreciation, amortisation, impairment losses and provisions as well as reversals due to changed accounting estimates of amounts that have previously been recognised in the income statement. Aktiverindregnesibalancen,nårdetersandsynligt, atfrem tidigeøkonom iskefordeleviltilflyde selskabet,ogaktivetsværdikanm ålespålideligt. Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits attributable to the asset will flow to the Company, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelserindregnesibalancen,nårdetersandsynligt,atfrem tidigeøkonom iskefordelevilfragå selskabet,ogforpligtelsensværdikanm ålespålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liability can be measured reliably. 24

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Det gode beslutningsgrundlag

Det gode beslutningsgrundlag Det gode beslutningsgrundlag kommunikation af finansielle informationer www.pwc.dk Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/detgodebeslutningsgrundlag Website: www.pwc.dk Produktion:

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere