Åben referat Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Åben referat Integrationsrådet Mødedato Tid 17:00:19:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 3 Medlemmer Dusan Jovanovic (formand) John Lauritzen Ruban Thiruchelvam (næstformand) Aligo Francis Sahre Buruk Monadhil Y. Mustafa Hiba Belheiba Ulla Christensen Administration Bo Gammelgaard Pia Lone Andersen Mette Jung Christensen Fraværende Finn Watson Ali Daoudi Dragan Mikulovic Anette Brix Lisbeth Tinglev Gæster Gæster fra Ny Næstved unge (NNU) deltog i mødet efter punkt 1 Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade Næstved Referent Mette Jung Christensen Telefon

2 Indholdsfortegnelse: Punkter på åben dagsorden: 1. IRV valg af Integrationsrådets medlemmer Godkendelse af referat Integrationsrådets tema og aktiviteter i En styrket integrationspolitik - Regeringen nov Opfølgning på udstillingen "Vi sætter spor..." Integrationsrådets beretning Meddelelser - ordinært møde den. 21. februar Punkter på lukket dagsorden: Integrationsrådet

3 1. IRV valg af Integrationsrådets medlemmer Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: Sagsfremstilling Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og ifølge Integrationsloven er det Byrådet (kommunalbestyrelsen), der udpeger medlemmerne til Integrationsrådet. Kriterier for udvælgelse af kandidater til Integrationsrådet Integrationsministeriet påpeger, at det er vigtigt, at Integrationsrådet sammensættes på en sådan måde, at medlemmerne afspejler de lokale forhold bedst muligt, og at medlemmerne udvælges på baggrund af deres interesse for området samt deres personlige og faglige kompetencer. I henhold til Ligestillingslovens bestemmelser (lovbek af 19/ med ændringer) skal det desuden tilstræbes, at der indstilles lige mange mænd og kvinder. Procedure for nedsættelse af nyt Integrationsråd Integrationsloven fastlægger ikke nogen nærmere procedure for oprettelse af Integrationsråd. Det fremgår dog af loven, at det er Byrådet (kommunalbestyrelsen), der udpeger medlemmerne til Integrationsrådet. Det er ligeledes Byrådet, der beslutter, hvorvidt der forud for udpegelsen af medlemmer skal afholdes et vejledende valg, eller om Byrådet foretager en udpegning blandt opstillede kandidater uden et forudgående valg. Vejledende valg til Integrationsrådet har ikke bindende virkning, og Byrådet er således ikke forpligtet til at udpege bestemte personer til Integrationsrådet som følge af et valgresultat. Integrationsrådets medlemmer Medlemmerne af Integrationsrådet skal have bopæl i kommunen. Ifølge Integrationslovens 42, stk. 4, udpeges medlemmerne til Integrationsrådet blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller tilsvarende personer i kommunen. Herudover udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Byrådet kan endvidere udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen. I forhold til valg af nyt Integrationsråd: Det anbefales at valg og nedsættelse af det nye Integrationsråd følger samme proces som ved forrige valg. Lovgrundlag Integrationsloven Politisk behandling Integrationsrådet Sagens bilag Procesplan for nedsættelse af Integrationsråd i Næstved Kommune 2014 Integrationsrådet

4 Indstilling Administrationen indstiller, at Integrationsrådet drøfter og beslutter processen for valg af nyt Integrationsråd IRV2014. Bilag: Procesplan for nedsættelse af Integrationsråd i Næstved Kommune 2014 Beslutning Integrationsrådet godkender procesplanen med følgende bemærkninger: Der fremsættes et forslag om, at Integrationsrådet fremadrettet organiseres med et repræsentantskab, som Rådet eksempelvis mødes med to gange årligt. Ved oprettelse af et repræsentantskab vil Integrationsrådet åbne op for at give relevante interessenter mulighed for at deltage i enkeltstående aktiviteter i samarbejde med Integrationsrådet. De etniske foreninger skal involveres tidligt i valgprocessen. Integrationsrådet

5 2. Godkendelse af referat Godkendelse af referatet den 21. februar Beslutning Godkendt Integrationsrådet

6 3. Integrationsrådets tema og aktiviteter i 2013 Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: Sagsfremstilling Integrationsrådet besluttede i oktober 2010, at Integrationsrådets vision for skal være: udbrede kendskabet til og oplevelsen af integration gennem medborgerskab. Endvidere besluttede Integrationsrådet at der i skal arbejdes målrettet på, at... være synlige i Næstved Kommune sætte fokus på det multikulturelle samfund som noget positivt have fokus på synliggørelse af rollemodeller og selv være rollemodeller have fokus på samarbejde med både foreninger, SSP, Integrationsnetværket mv. I forlængelse af Integrationsrådets vision besluttede Integrationsrådet, at temaet for 2011 skulle være Kendskab og Venskab, og at Integrationsrådets aktiviteter skulle have dette tema som omdrejningspunkt. Baggrunden for temaet er visionen om at sætte fokus på Integration gennem medborgerskab og herunder en tanke om, at venskaber på tværs af kulturer kan styrke mangfoldigheden, fremme anerkendelsen af forskellighed og skabe nye fællesskaber på tværs af kulturer. I februar 2012 besluttede Integrationsrådet at arbejde videre med temaet Kendskab og Venskab resten af 2012, da rådets aktiviteter har været en forlængelse af det forgangne års aktiviteter. Integrationsrådets tema/fokusområder i 2013 Integrationsrådet skal på mødet den 21. februar 2013 beslutte på baggrund af drøftelser og overvejelser fra forrige møde den 29. november 2012, hvilket tema eller fokusområder der skal være omdrejningspunkt for aktiviteterne i Følgende idéer til aktiviteter blev drøftet ved mødet den 29. november 2012: Da Næstved Kommune indfører mere og mere digitalselvbetjening, vil der kunne være behov for IT undervisning. Det bør være i samarbejde med Næstved Sprog og Integrationscenter. Evt. undervisning på biblioteket. Undersøgelse af behovet omkring muslimske gravpladser Hente inspiration hos andre Råd o Arbejdsform o Initiativer o synliggørelse Gode historier - f.eks. Hindu Temple Hvad sker der, når den ældre generation flytter på Ældrecentre o Religion o Indretning Herudover skal Integrationsrådet drøfte hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i 2013, og hvem der er tovholder på hvilke aktiviteter. Forslag til tema og aktiviteter i 2013 I 2012 holdte Integrationsrådet Stormøde med fokus på at få deltagerne til mødets forslag til Rådets arbejde i Deltagerne til stormødet pegede på flere forskellige temaer. Derfor forsøger forslaget til Integrationsrådets tema for 2013 at omfatte så mange af deltagernes forslag som muligt. Forslaget til tema er, Integrationsrådets vision: Integration gennem medborgerskab Integrationsrådet

7 Det foreslås at temaet inddeles i følgende fokusområder: 1. Fokus på ældre etniske minoriteters forhold i Næstved Kommune især muligheder for IT-undervisning pga. udbredelsen af digitalisering. 2. Fokus på at Integrationsrådet bidrager aktivt indenfor indsatsområderne medborgerskab gennem Børn, Uddannelse og Kulturelle og fælles oplevelser. (Implementeringsfase 2 af Medborgerskabspolitikken) 3. Fokus på aktiv demokratideltagelse o Integrationsrådet skal være med til at øge valgdeltagelsen til KV2013 blandt etniske minoriteter (indvandrere og efterkommere). 4. Skabe samarbejde med andre Integrationsråd ved at dele erfaringer og viden. Derudover foreslås det at Integrationsrådet fortsætter med aktivt at arbejde for at blive mere synlige i kommunen og aktivt inddrage relevante interessenter hvor det er muligt. Politisk behandling Integrationsrådet Indstilling Administrationen indstiller, at Integrationsrådet beslutter: Hvilket tema Integrationsrådet skal arbejde med i Hvilke aktiviteter Integrationsrådet ønsker at arbejde med i Hvem der bliver tovholdere på aktiviteterne. Beslutning Integrationsrådet beslutter, at temaet for Integrationsrådets arbejde i 2013, bliver integration gennem medborgerskab. Derudover beslutter Integrationsrådet at arbejde aktivt med følgende fokusområder: Pkt. 3. Fokus på aktiv demokratideltagelse. Pkt. 1. Fokus på ældre etniske minoriteters forhold i Næstved Kommune især muligheder for IT-undervisning pga. udbredelsen af digitalisering. Der nedsættes følgende arbejdsgrupper til fokusområderne: Arbejdsgruppe for pkt. 3: John, Anette, Mustafa, Hiba, Mohamed (NNU). Arbejdsgruppe for pkt. 1: Hiba, Sahre, Aligo, Bach (NNU). Arbejdsgrupperne skal inden næste, møde den 18. april: Udarbejde et forslag til hvordan Integrationsrådet kan arbejde videre med det enkelte fokusområde. Udarbejde forslag til hvilket fokus det enkelte fokusområde skal have. Integrationsrådet

8 4. En styrket integrationspolitik - Regeringen nov Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: Sagsfremstilling Der bor borgere med udenlandsk baggrund i Danmark Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt, hvor alle mødes med respekt og forventning, hvor der stilles krav til dem, som ønsker at komme til Danmark, og hvor nyankomne mødes med klare rettigheder og pligter, som følger med det at blive en del af det danske samfund. Integrationspolitikken har de seneste mange år under skiftende regeringer haft fokus på integrationen af nytilkomne udlændinge. Men udfordringerne rækker langt videre. For mange nydanskere har trods mange år i Danmark ikke opnået en velfungerende tilværelse her. Regeringen ønsker med det en styrket integrationspolitik at favne både de nyankomne og dem, der har været i Danmark længere tid. Regeringen mener der er brug for en indsats, der sætter øget fokus på integration i alle aspekter af samfundslivet; fra daginstitutionerne over skolerne til ungdomsuddannelserne, arbejdsmarkedet og i fritidsog foreningslivet. Der er brug for, at stat, kommuner, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet løfter opgaven i fællesskab. Arbejdet med integration er forankret lokalt i kommunerne. Det gælder både indsatsen for nyankomne og for nydanskere, der har været i Danmark i mange år. Kommunerne har derfor en stor opgave med og ansvar for at få integrationen til at lykkes. Regeringens syv overordnede mål for integrationspolitikken: Styre integrationsindsatsen bedre og have mere integration for pengene Styrke modtagelsen af nyankomne udlændinge Sikre, at flere nydanskere kommer i beskæftigelse Løfte nydanske børns resultater i skole og uddannelse Styrke medborgerskab, lige muligheder og ligestilling mellem kønnene og bekæmpe social kontrol og parallelle retsopfattelser Vende udviklingen i de udsatte boligområder Forebygge at nydanske børn og unge bliver marginaliserede og i nogle tilfælde havner i kriminalitet. Integrationsbarometret For at følge den integrationsmæssige udvikling på centrale områder fremlægger regeringen et nationalt integrationsbarometer, der tager pulsen på integrationen og følger udviklingen år for år. Den øgede synlighed giver mulighed for at gribe ind i tide, hvis udviklingen ikke er som ønsket. Samtidig lancerer vi lokale integrationsbarometre, der følger udviklingen i den enkelte kommune, der hermed får et redskab til løbende at få overblik over sin egen og andre kommuners udvikling. Det nationale integrationsbarometers ni målsætninger: 1 Arbejde - Flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde inden Uddannelse - Flere indvandrere og efterkommere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. 3 Danskkundskaber - Flere indvandrere skal lære dansk. Integrationsrådet

9 4 Medborgerskab - Flere indvandrere og efterkommere skal føle sig inkluderet i det danske samfund og deltage i samfundslivet. 5 Ligebehandling - Færre indvandrere og efterkommere skal forskelsbehandles. 6 Selvbestemmelse - Færre unge indvandrere og efterkommere skal opleve begrænsninger i deres selvbestemmelse (fx i valget af kæreste, ægtefælle, venner og uddannelse). 7 Forsørgelse - Færre indvandrere og efterkommere på varig offentlig forsørgelse. 8 Udsatte boligområder - Færre udsatte boligområder. 9 Kriminalitet - Færre indvandrere og efterkommere skal begå kriminalitet. Task force til indsamling af de gode idéer Regeringen har nedsat en uafhængig Task Force, der skal indsamle og udbrede viden om gode integrationsmetoder og erfaringer. Regeringen vil desuden etablere et fast samarbejde med KL samt gennem netværk i kommunerne arbejde med modeller for målog resultatstyring af kommunernes integrationsindsats. Politisk behandling Integrationrådet Sagens bilag En styrket Integrationspolitik: k.pdf Det nationale integrationsbarometer: Status over Integrationsbarometret i Næstved Kommune i januar 2013 Indstilling Administrationen indstiller, at Integrationsrådet: Drøfter og beslutter hvordan Rådet vil arbejde med integrationsbarometret. Videresender punktet til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget. Bilag: Status over integrationsbarometret i Næstved Kommune januar 2013 Beslutning Integrationsrådet beslutter, at udsætte punktet til næste ordinære møde den 18. april Integrationsrådet

10 5. Opfølgning på udstillingen "Vi sætter spor..." 2013 Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: Sagsfremstilling Integrationsrådet har i samarbejde med Næstved Museum og etniske minoritetsforeninger opsat udstillingen Vi sætter spor i perioden Formålet med udstillingen var at sætte fokus på det multikulturelle samfund som noget positivt og synliggøre de mange forskellige kulturelle baggrunde, der har været med til at sætte sit præg på udviklingen af og mangfoldigheden i Næstved Kommune i dag. Herudover ønskede Integrationsrådet at rette et særligt fokus på det at være medborger med etnisk minoritetsbaggrund i Næstved Kommune i dag for at synliggøre, at vi alle er medborgere, og at vi har rigtig mange ting til fælles på trods af forskellige kulturelle baggrunde. Følgende etniske minoritetsforeninger og NSI har udstillet i udstillingslokalets 10 rum: Tyrkisk forening Irakisk forening Den Kurdiske forening i Næstved Arabisk Kulturcenter Djerdap - Serbien En personlig fortælling Dusan Jovanovic - Serbien Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) Næst Ved Afrika - Afrika Den Tamilske forening Næstved Ny Næstved Unge (Marokko) Næstved Museum har fået mange positive tilbagemeldinger på udstillingen og informerer om at der har været ca. 500 besøgende i udstillingsperioden. Da projektet omkring udstillingen startede op, drøftede Integrationsrådet muligheder for at udstillingen kunne blive en vandreudstilling. Mulighederne for dette er efterfølgende blevet afsøgt. Næstved bibliotek informerer om, at der vil være mulighed for at vise udstillingen i en mindre version og at biblioteket vil være i stand til at stille opslagstavler til rådighed. Det pointeres at ansvaret for at transportere og opsætte udstillingen er Rådets eget. Politisk behandling Integrationsrådet Indstilling Administrationen indstiller, at Integrationsrådet beslutter: Om udstillingen skal vises på Næstved bibliotek. Hvis ja: Hvor meget materiale fra udstillingen skal vises på Næstved bibliotek. Hvem bliver tovholder på opgaven. Integrationsrådet

11 Beslutning Integrationsrådet beslutter at Sahre undersøger mulighederne for at udstillingen kan vises på Næstved bibliotek. Integrationsrådet

12 6. Integrationsrådets beretning 2012 Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: Sagsfremstilling Integrationsrådet skal ifølge forretningsordenen udarbejde en skriftlig årsberetning. Indhold i Integrationsrådets beretning 2012: Forord ved formanden Integrationsrådets sammensætning Integrationsrådets opgaver i praksis Integrationsrådets vision Kendskab og Venskab Integrationsrådets tema Integrationsrådets aktiviteter i Foreningernes Dag (september 2012) - Integrationsrådets Stormøde (November 2012) Billeder fra Integrationrådets deltagelse i Foreningernes dag 2012 Billeder fra Integrationrådets Stormøde 2012 Næstved Kommunes Medborgerskabspolitik Oversigt over Integrationsrådets mødeaktivitet i 2012 Samarbejde med REM Information om Integrationsrådet Integrationsrådets udstilling Vi sætter spor Billeder fra udstillingen Vi sætter spor Oversigt over Integrationsrådets medlemmer Integrationsrådets beretning skal godkendes af Byrådet og vil efterfølgende blive offentliggjort på Næstved Kommunes hjemmeside. Politisk behandling Integrationsrådet Sagens bilag Integrationsrådets beretning 2012 Indstilling Administrationen indstiller, at Integrationsrådet godkender Integrationsrådets beretning Bilag: Integrationsrådets beretning 2012 Beslutning Integrationsrådet godkender og videresender Integrationsrådets beretning 2012 til Arbejdsmarkedsudvalget. Integrationsrådet

13 7. Meddelelser - ordinært møde den. 21. februar Sagsbeh.: Mette Jung Christensen Sagsnr.: Meddelelser 1-2 ældrerepræsentanter til fokusgruppeinterview til forslag til ny ældrepolitik. Integrationsrådet vælger 1-2 repræsentanter, der vil repræsentere de etniske minoriteters perspektiver på en ny ældrepolitik. Orientering om afslutning af projekt Ambassadør for medborgerskab i praksis og igangsættelse af implementeringsfase 2 af Medborgerskabspolitikken. Integrationsrådet beslutter, at udsætte punktet til næste ordinære møde den 18. april Serbisk forening DJERDAP holder Serbisk Kulturaften i anledning af foreningens 40-års jubilæum, den 30. marts 2013, kl i Gamle Ridehus på Grønnegades Kaserne. Integrationsrådet beslutter, at udsætte punktet til næste ordinære møde den 18. april Formanden informerer om REM s ministermøde. o Bilag: Opsamling fra REM Integrationsrådet beslutter, at udsætte meddelelsen til næste ordinære møde den 18. april Administrationen informerer om forskelsbehandling af etniske minoriteter i jobcentrene. o Bilag: Artikel fra ugebrevet A4 Administrationen giver en status på behandlingen af etniske minoriteter i Jobcenteret. Formanden informerer om modersmålsundervisning for børn med rødder i eks- Jugoslavien. o Bilag: Artikel fra Ugeblad Frederiksværk og Halsnæs Posten Integrationsrådet beslutter, at udsætte meddelelsen til næste ordinære møde den 18. april Bilag: A4 artikel: Jobcentrene parkerer indvandrere Artikel om modersmålsundervisning for børn med eks-jugoslaviske rødder REMs anbefalinger vedrørende forældreinddragelse.doc Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato 18.04.2013 Tid 17:00-19:00 Sted Tyrkisk Forening Medlemmer Ruban Thiruchelvam (næstformand) John Lauritzen Aligo Francis Sahre Buruk Monadhil Y. Mustafa Hiba Belheiba

Læs mere

Integrationsrådets beretning 2014

Integrationsrådets beretning 2014 Beretning 2014 Integrationsrådets beretning 2014 FORORD I slutningen af 2013 sagde vi farvel til gamle medlemmer, og i starten af 2014 sagde vi velkommen til nye. Mange medlemmer er fortsat, og andre har

Læs mere

Integrationsrådet 2013

Integrationsrådet 2013 Beretning 2013 Integrationsrådet 2013 BERETNING 2013 Integrationsrådet 2013 INDHOLD INDLEDNING 3 INTEGRATIONSRÅDETS SAMMENSÆTNING 2010-2013 4 INTEGRATIONSRÅDETS OPGAVER I PRAKSIS 4 INTEGRATIONSRÅDETS VISION

Læs mere

Referat. Mødedato Tid 17:00. Sted Mødelokale 2 i Rådmandshaven

Referat. Mødedato Tid 17:00. Sted Mødelokale 2 i Rådmandshaven Referat Mødedato 12.06.2014 Tid 17:00 Sted Mødelokale 2 i Rådmandshaven Medlemmer John Lauritzen Gunver Birgitte Nielsen Mohamed Belhaiba Isam Saaed Sahre Y. Buruk Aligo Francis Finn Watson Marina Paulsen

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Referat for Integrationsrådet

Referat for Integrationsrådet Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for Integrationsrådet Mødedato 11. februar 2016 Tid 17:00 Sted Teatergade 8, mødelokale

Læs mere

Referat for Integrationsrådet

Referat for Integrationsrådet Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for Integrationsrådet Mødedato 16. juni 2016 Tid 17:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Referat for Integrationsrådet

Referat for Integrationsrådet Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for Integrationsrådet Mødedato 1. december 2016 Tid 17:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Referat for Integrationsrådet

Referat for Integrationsrådet Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for Integrationsrådet Mødedato 27. november 2014 Tid 17:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet kl. 18:00 Side 50 af 59 Referat Den, kl. 18:00 holdt ordinært møde i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne. Mødet slut kl. 19,25 Fraværende med anmeldt forfald: Fraværende uden anmeldt forfald:

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Den, kl. 18:00 holdt ordinært møde i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne. Mødet slut kl. 19,25 Fraværende med anmeldt forfald: Ernst Jensen, stedfortræder Joan Prahl deltager Trine

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 97 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integration og Demokrati J.nr. 2012-8641 mns 15. november 2013 Notat

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding Sidenr. 1 Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: Fraværende: Festsalen Nicolaiplads 6 6000 Kolding Muhubu Mahamud Barre GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36, Grenaa Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Vedrørende: Integrationsrådets møde. Dato: 19. september 2012 kl Sted: Sollentuna II. Deltagere: Afbud:

Referat. Vedrørende: Integrationsrådets møde. Dato: 19. september 2012 kl Sted: Sollentuna II. Deltagere: Afbud: Vedrørende: Integrationsrådets møde Dato: 19. september 2012 kl. 17.00 Sted: Sollentuna II Referat HVIDOVRE KOMMUNE Deltagere: Afbud: Shehzad Ahmed (Formand) Malik Z. Qayum (Næstformand) Katrine Frederiksen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2014 Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 14/10668 Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl. 17.00-19.00 på Esbjerg

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2014 19:00 Medborgerhuset Afbud fra: Niels Thygesen, Jeanette Gammelgaard, Hans-Jørgen Hørning Deltagere: Sevak Karapetian; Mia Schmidt; Jørgen Madsen; Blessing

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Den, kl. 18:00 holdt ordinært møde i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne. Mødet slut kl. 18,47 Fraværende med anmeldt forfald: Carl Ilsøe, Beata A. Hansen, Trine Rasmussen Fraværende

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Referat Integrationsrådet 2011 Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning... 3 0. Oplæg

Læs mere

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune 1. Navn Rådets navn er Integrationsrådet i Vejle Kommune. Rådet er oprettet i overensstemmelse med Integrationslovens 42. 2. Formål Rådets formål er: at

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012.

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Årsberetning 2012 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora...

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Referat for Integrationsrådet

Referat for Integrationsrådet Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for Integrationsrådet Mødedato 19. marts 2015 Tid 17:00 Sted Teatergade 8, mødelokale

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 24-02-2016 16:15 C118, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Almira Mujanovic, Sevak Karapetian, Ivan Jovanovic, Merete Wolf Andersen, Mercy Viedemann, Jeanette Gammelgaard,

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Referat for Integrationsrådet

Referat for Integrationsrådet Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for Integrationsrådet Mødedato 10. september 2015 Tid 17:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag).

Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag). Punkt 6. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag). 2011-36181. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender høringsgrundlaget for ny Kønsligestillingspolitik

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Mandag den 25.11 2013 kl. 17.00 18.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Trine Henriksen (MB) Klaus Kjær

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Integrationsrådets årsberetning for 2014

Integrationsrådets årsberetning for 2014 Integrationsrådets årsberetning for 2014 MERN SAFDE INDLEDNING I denne årsberetning beskrives Furesø Kommunes Integrationsråds mødevirksomhed og øvrige aktiviteter i 2014. UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18.50 Mødested: Mødelokale 049, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationsudvalget Integration et fælles ansvar Med den nye integrationspolitik og handlingsplan sætter vi integration højt på dagsordenen

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Referat fra møde i Integrationsrådet. Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28.5.2015

Referat fra møde i Integrationsrådet. Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28.5.2015 Referat fra møde i Integrationsrådet Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28.5.2015 Til stede: Amtul Shafi Malik, Formand, etnisk repræsentant Gitte Kjær-Westermann, Næstformand, udpeget af Kommunalbestyrelsen Fargana

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 19:00 Mødested: Mødelokale 049,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 04-03-2015 16:00 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere