REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock"

Transkript

1 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr december 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock Afbud fra udvalget: Geir Sveaass Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent: Henrik Wenzel Andreasen (punkt 3, 5, 7-13, 15,16 ), Ane Alsløv (punkt 7, 8, 9, 10), Mads Nyholm Hovmand (punkt 6 og ekstra punkt vedr. ASSITEJ Danmark), Vibeke Skov Larsen (punkt 5), Bo Hansen (punkt 11, 14), Sarah Garde (punkt 12), Ann Berit Sourial (ref.) Godkendt af udvalget den: 15. januar 2015 Dagsorden: Sagsfremstilling nr.: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra sidste møde Økonomi Statens Kunstfonds Bestyrelse og underudvalg 5. Beretning for Behandling af ansøgninger Internationale aktiviteter Opstart af indsats på det internationale område Opsamling på åben scene seminar ISPA møde i Kbh/Malmø maj Mancopy Teaterøen Asterions Hus 125

2 Side Henvendelse fra De Frie Koreografer Evaluering af scenekunstpuljerne mhp. vinterfristen Egnsteater evalueringer og besøg Små storbyteatre Aarhus Kommune og Odense Kommune Meddelelser Kommunikation og formidling 19. Næste møder Eventuelt 21. Mødets gang 22. Ekstra punkt: Henvendelse fra ASSITEJ Danmark 23. Ekstra Punkt: Henvendelse fra Teater Hund 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med to ekstra punkter. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra det 13. møde blev taget til efterretning. 3. Økonomi Udvalget tog økonomirapporteringen til efterretning. Udvalget besluttede at udvide den økonomiske ramme til Scenekunst - Internationale aktiviteter. Operatørbudgettet for 2015 blev udskudt til næste møde. 4. Statens Kunstfonds Bestyrelse Ditte Maria Bjerg orienterede fra mødet i bestyrelsen den 3. december. Ditte Maria Bjerg orienterede fra Internationalt kulturpanels møde i Kulturministeriet den 28. november. Ditte Maria Bjerg orienterede om møde med interessenter på musikdramatik området. Sara Topsøe-Jensen orienterede fra møde den 1. december i Huskunstnerunderudvalget. 5. Beretning for 2014 Udvalget drøftede udkastet til beretning og kom med input, som der arbejdes videre med og afklares pr. mail.

3 Side 3 6. Behandling af ansøgninger Internationale aktiviteter Udvalget behandlede 135 ansøgninger til puljen Scenekunst Internationale aktiviteter modtaget til fristen 1. november Der blev ansøgt for i alt kr. Udvalget besluttede at give tilskud til 56 ansøgninger på i alt kr. Se bilag 1. På mødet spurgte Kulturstyrelsen udvalget ved hver ansøgning, om nogen af de tilstedeværende medlemmer var inhabile. Ved inhabilitet gik udvalgsmedlemmet uden for døren, og de andre udvalgsmedlemmer behandlede ansøgningen. Se bilag Opstart af indsats på det internationale område Udvalget besluttede, at der ikke kun skal fokuseres på det internationale område i 2015, men over de næste år. Udvalget besluttede at iværksætte en mindre kortlægning af de aktiviteter, der foregår ude i verden, og som er støttet af udvalget, herunder operatøropgaverne. Dette iværksættes i form af mindre surveys i forhold til de aktører, der har været med på f.eks. CINARS og Tanzmesse. Udvalget besluttede desuden at invitere til et åbent dialogmøde om det internationale arbejde generelt og et møde senere med særligt inviterede, som skal omhandle synergi og samspil mellem festivaler og gæstespil i Danmark. 8. Opsamling på åben scene seminar Udvalget drøftede dokumentationsrapporten fra seminaret. Udvalget besluttede, at der skal sendes nyhed ud om udvalgets konklusioner på seminaret, og at rapporten vedlægges som bilag. Nyheden afstemmes med Bikubenfonden på efterfølgende møde. Udvalget ønsker at igangsætte en proces omkring etablering af en rådgivningsfunktion. Udvalget påbegyndte diskussionen af indholdet i en kommende rådgivningsfunktion og besluttede at fortsætte drøftelsen på mødet i februar.

4 Side 4 9. ISPA møde i Kbh/Malmø maj 2015 Udvalget tog orienteringen til efterretning og foreslog en række navne og projekter, der med fordel kan overvejes i forhold til programmet. Udvalget deltager som minimum i dagen i Kbh. den 29. maj Mancopy Udvalget tog den afgående bestyrelses redegørelse til efterretning. Udvalget besluttede at imødekomme bestyrelsens ønske om, at Mancopy kan få lov til at beholde overskud fra ABSOLUTES på i alt kr. Udvalget besluttede at tilbagekalde de ikke anvendte midler på KHAM, i alt kr. Udvalget tog den kunstneriske leders og projektlederens henvendelse til efterretning. 11. Teaterøen Udvalget drøftede eventuel fremtidig støtte til Teaterøen. Udvalget besluttede at bede Teaterøen om at indsende driftsbudget. Punktet genoptages på næste møde. 12. Asterions Hus Udvalget havde modtaget status fra teatret. Udvalget besluttede at tage materialet til efterretning og afventer regnskabet for sæson 2013/ Henvendelse fra De Frie Koreografer Udvalget drøftede henvendelsen fra De Frie Koreografer og besluttede at meddele, at udvalget er glade for den grundige feedback, som bl.a. vil blive brugt ved evaluering af matchmakingarrangementet. 14. Evaluering af scenekunstpuljerne mhp. vinterfristen Udvalget besluttede, at der til vinterfristen den 15. januar 2015 kan søges om projekttilskud i sæsonerne 2014/15 og 2015/16 på puljerne Scenekunst voksne og Scenekunst børn. Udvalget bad styrelse tilrette puljebeskrivelsen og ansøgningsskemaet. Rettelser i afslagsbegrundelserne tages op på et senere møde.

5 Side Egnsteater evalueringer og besøg Evalueringer: Udvalget besluttede at godkende projektbeskrivelsen om evaluering af 13 egnsteatre i 2015, som skal udføres af Lene Bak og Nicole Langkilde. Besøg: Udvalget drøftede oplægget fra Kulturstyrelsen og besluttede at udskyde den endelige beslutning til næste møde. 16. Små storbyteatre Aarhus Kommune og Odense Kommune Aarhus Kommune/Kulturregion Aarhus: Udvalget vurderede, at Filuren, Gruppe 38 og Svalegangen er professionelle. Kommunen havde ikke sendt materiale vedrørende Bora Bora, og sagen genoptages på næste møde, når materialet er modtaget. Generelt bemærker udvalget, at alle aftaler mangler kunstneriske visioner. Derudover har de ingen kommentarer til driftsaftalerne vedrørende Gruppe 38 og Svalegangen. Vedrørende Filuren bemærker udvalget, at driftsaftalen mangler underskrifter. Udvalget anerkender teatrets pædagogiske sideaktiviteter, man savner visioner for teatrets kunstneriske virke. Udvalget tager til efterretning, at der er sket en procedurefejl i forbindelse med aftalerne. Udvalget beder Kulturregion Aarhus om at overveje den fremtidige procedure og lade sig inspirere af københavnermodellen, hvor man udbyder de små storbyteaterpladser, så regionen kan bruge Projektstøtteudvalget for Scenekunst som rådgivende instans. Udvalget beder Kulturregion Aarhus om at overveje Teater Refleksion og Granhøj Dans som kandidater som lille storbyteater. Kulturstyrelsen sørger for, at der indskrives i kulturaftalen, at regionen skal være opmærksom på at inddrage Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Odense Kommune/Kulturregion Fyn: Udvalget vurderede, at de valgte teatre Den Fynske Opera, Nørregaards Teater og Teater Momentum er professionelle. Udvalget havde ingen kommentarer til driftsaftalerne vedrørende Den Fynske Opera og Nørregaards Teater.

6 Side 6 Vedrørende Teater Momentum ønsker udvalget at pege på teatret som et afgørende kunstnerisk udviklingscentrum. Udvalget anerkender, at Odense Kommune har belønnet denne vision økonomisk, og ønsker at der fortsat er bevågenhed på at sikre teatrets økonomi i forhold til ambitioner og aktivitetsniveau. Udvalget bad Kulturstyrelsen om at sende en opdatering vedrørende Aalborg Kommune. 17. Meddelelser Meddelelserne blev taget til efterretning. 18. Kommunikation og formidling Udvalget bad Kulturstyrelsen udsende nyhed om rapport fra seminaret Scenen er åben. Udvalget bad Kulturstyrelsen udsende nyhed om uddelingen på puljen Scenekunst - Internationale aktiviteter. 19. Næste møder Årshjulet 2014 blev taget til efterretning. Årshjulet for 2015 blev taget til efterretning. Udvalget bad styrelsen om at finde nye datoer for april og maj mødet samt mødedatoer for 2. halvdel af Eventuelt Udvalget bad Kulturstyrelsen udarbejde et tidsregistreringsskema, så udvalget kan registrere den tid, de bruger på arbejdet i Statens Kunstfond. 21. Mødets gang Intet til dette punkt. 22. Henvendelse fra ASSITEJ Danmark Udvalget tog oplysningerne til efterretning og besluttede at meddele, at udvalget forstår ASSI- TEJ Danmarks synspunkter. 23. Henvendelse fra Teater Hund Udvalget besluttede at meddele teatret, at de bakker op om teatrets planer og kommenterer gerne et skriftligt oplæg og vil gerne orienteres løbende om processen. Men udvalget kan ikke tage et møde på grund af tidspres.

7 Beslutningsliste: Puljen til Scenekunst - Internationale aktiviteter, fristen 1. november 2014 Kategori Journalnummer Ansøger Projekttitel Ansøgt Tilsagn beløb!"!#$%&'!()!"!#$ %& * +,! -./-)-!%01-23 /04! -5&&%-"!#67!!76+"4) 3 8%.! /!.19:;7:/!&.! 2 3 #!% <0.;&. 3 :((+ 7,)%##!44,= 3 >7:/<< !?) )))%!B!% * 2 0) "4)C 2 <#)+ 7)%!##!44,= 2 #+.7") 2 2 ;?% 2 <66:;,>;;:;<"7<;::;/<":/ 7!4/D!#)E 2 %! ;B!4D& 2* ;FG >/;:'H/8?I:/;/7/J;,<; <!(&)+ /,"7<6;76>;<; 2 23 <+ <#!)""!#K%L <+ D!9M 7!44! 7))#(##D4+(##D4+:6 32 D!9M 7>(7."!# 3 D!9M 32 7:7<;:>,>/;> %% D!9M * 50!4# D!9M * G?>NG4!0(O)) 3 D!9M ** 7;> 4#0B 2 D!9M 2 7!4O(#!%% 4# 3 D!9M 2,(+<616 /!.1!())D!!;I40P 32 D!9M 2!#!!+ /:1 D!9M 2 %+?,<7:;.&.92 3 D!9M ) D!9M 2?. 4# 3 D!9M 2?I?/<;< 8<! 2 D!9M 23 7<;G:"<,,.!#9G!;)!)0!%)!!)00(!%)#07%4!0!#KL 3 D!9M 2 5<,8,67!:F.)'0%)< Q+:4)8 22 D!9M 2 7! )D!!)!.! D!9M 2 3 5!%O+# (F6( 2 D!9M )+0!4))#4!) 3 /!.! /!.! * ".(!4! * * /!.! * 6<$?98:<;8,I /!.! 2! /!.!.4%+!('?&):6%) /!.! 2,( /!.! 2 6!#"?)0H! 3 /!.! 2 #+8<)) %!%) /!.! 2 % /!)7 2 /!.! 6!%K)")L 3 /!.! 22,+,. <!. /!.! 22 %R?&!+%% ).4,6!S<(,: /!.! 22 /!.1H))

8 /!.! 22 ;1)+ /!.1,= /!.! 23* ;!4(%9 6!/. /!.! 2 ;!4(%9 % /!.! 2 2 /!.%% * &#+ /!.%%!!4 *3 *3 /!.%% 22 #98!/O <?/<8<6?J/; /!.%% 2* -/%9%/-+-!-)-;)- *2 /!.%% 2 /!.%% 6%1!.#96:(D4 <:;9;/7:;"> 3 3 /!.%% O&7! 7)!"!#.!)( 2 /!.%% * 7! 8<)! /!.%% *! )D!!S0!)M;70B 3 /!.%% *3 O(#! "<:)4%) 3 /!.%% 2 7!4 T)0#!))%!?=7%4 2 /!.%% 2?6!. <R. /!.%% 2*?&%+! -7-4U0%);I4 /!.%% 2?,<?T8:</: (4%!#4))!. /!.%% 2 H%5! >#4)0!.!4146+E(. *3 /!.%% 2 "=.! 4)+)!. /!.%% 2 0)5# /!.)#D4!&!O /!.%% 22?4+<4 6) /!.%% 2 )7%8! 86:,:?7I /!.%% 2 :;<: ;I4!N. /!.%% 2 * "!O)!! ;#D4!0%%4#0(%>)!4!.4! /!.%% 2,O44+?) :,, /!.%% 2 #)#9,?)8)!.!%( /!.%% 22*?O.+ &)#! *33 /!.%% 23 ;! "1041# 3 /!.%% 233 >)(V)!! D!! 2 /04! )D!!B/04!!D!2 3 D!! 3 (?,;78<6,: 22 D!!!4!4!)D!!104 2 D!! 8!)O%% 8)I'>< * 2 D!! 8/:;66>;: )D!!B8!!0!# D!! 2?!:%< %'041 D!! 2! D!!N:F(?9??1 D!! 2*?%!?>:<:/7%4 2 D!! 22 "M/ ;1#!4!4.4! * D!! 2* 6)4<O D!!B6)40B D!! 2!+ )D!!-?- 2 D!! 2 /0!# :%W:.XC 2 D!! 22?? )D!!0B 2 2 D!! 23 &4#.+: <%107.)!0%.-H)1-0 "# "!# G?>NG4!0(O)) )#K(&!L "!#,"!# "!# 2 :<:/:;/>67<;6</ <0!#)D!!))D! 2* "!# 2 ")O 0!#<! "!# 3 7<;/<:/<?%!)0!# "!# 3* 4()%% "!#0H 2 "!# 4()%% )OB"!#0H 22 "!# 0)08!)O%%!!)0!# "!# 3 ))1% ))1%KL *

9 "!# *?1!,#.4!0!# 8<:) "!# 2 ":5<,"/;I:>/Q7/<6< "!# 22 )"!# )"!#! "!# 22 / "!# 23 H!* E<"!#;4 2 "!# 2 #4)?%!7440!# "!# 2 6/,:;5 )6/"!#<.):!#.! 2 "!# ) "!# 22 0).>.% H/<H/N4! "!# 23 7<< )%1"!# 3* $%.4 2 0);,4)0) * 98# /5<:>/:; ()8! <717!.4.4 2?=+<!?!O.% * &# ' < < 8:</,<?N8:8:</:"8:">>/: *32 < 2 (1.!!+. ;H < 2 (!+ 6:6/:"8<6,: < 2 U< 6;0%!!.40%.##!)) 322 < 2 7()8!+ 7)%!##!44,= 3 < 2 :<:/"/:;;:;I7/<,7<;:/7>;!!%$0%#4!%O%%!4#!4))O!44! < 23??!+??!.!)!'!%!..! < 2 &#+ 5;N/:,<7:7 < 2 )+)<) 6:7,:6 < 2!+) <!(11) 2 < 2* )7%8! >":;: < 2!!8!!<.%1Y;4)!!<.%1Y6%Z 22* < 222 >+!(.4%) ** < 2 G%G%7.7#% G%G%7.7#% 3 < 2 ")0.4! ;<)0%.0# < 23 3 < 23 <% <;;6<K<1%!%L * ( ( <!O))N <!)N2

10 !" # $!"# $$!%&$'(%)%*+,+%)%-.!%%/0* Ditte inhabil pga. personlig relation til Morten Nielsen "%/-%12 %%-%&. 3. %%'45 %%2%-&+&-)%6% 17-8%)*96&**+)&-* 3. %'!%+*%%)+- %'2%-'*%%0)-%-%4* /)-%) %%'45 %%2%-%0)-% :)%&5++-+6* $)1:'2-);%*"2* < &%-1& &%-2%-'=*+)%6%0)-%.. %%)%)+& $#!8 $/5!7 >.3 %'!%+*%%)+- %'2%-'*%'-*-%-&%/?

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 13. juni 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 6 Mødedato: 26. maj 2014 Tidspunkt: kl. 8.30 16.30 (mødet blev forlænget til kl. 18.00) Sted alle dage: Lokale 4 Kl. 11.00:

Læs mere

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Bilag til rapport. Scenen er åben

Bilag til rapport. Scenen er åben Bilag til rapport Scenen er åben Seminar afholdt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden for interessenter fra den danske scenekunstverden på Takkelloftet den 22. oktober

Læs mere