VEDTÆGTER. (ICF Denmark) 1.1 Foreningens navn er ICF Denmark (i det følgende benævnt ICF Denmark ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. (ICF Denmark) 1.1 Foreningens navn er ICF Denmark (i det følgende benævnt ICF Denmark )."

Transkript

1 VEDTÆGTER (ICF Denmark) 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er ICF Denmark (i det følgende benævnt ICF Denmark ). 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. FORMÅL OG MISSION 2.1 ICF Denmark er den danske hovedafdeling (et såkaldt chartered chapter ) af International Coach Federation (ICF) (i det følgende benævnt ICF Global ). 2.2 Det er ICF Denmarks formål at bevare og udvikle coaching som en selvstændig og uafhængig profession i Danmark. 2.3 Det er ICF Denmarks mission at fungere som et nationalt forum for forskning og udvikling af coaching, at inspirere til forandring gennem dialog, at understøtte en faglig udvikling på et højt niveau og at øge opmærksomheden og forståelsen for det bidrag, som coaching yder til menneskehedens udvikling og fremtid. 2.4 ICF Denmark kan samarbejde med andre organisationer efter de retningslinier, som fastsættes af ICF Global. 2.5 ICF Denmark kan ikke indtage politiske eller religiøse standpunkter. 2.6 De arbejdsmetoder, som anvendes af ICF Denmark, dets medlemmer og grupper skal være i overensstemmelse med ICF Globals værdier og skal følge de retningslinier og regler, der til enhver tid er fastsat af ICF Global. 2.7 ICF Denmark er en ikke-erhvervs-drivende forening. ICF Denmark skal registreres i foreningsregisteret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i København. 3. MEDLEMSKAB 3.1 Som medlem optages enhver person, (a) der er bosiddende i Danmark, Færøerne eller Grønland, og (b) som er medlem af ICF Global, og (c) som ikke udtrykkeligt har fravalgt medlemskabet af ICF Denmark. En person, der er bosiddende i udlandet, men som indenfor de seneste 5 år har været bosiddende i Danmark, Færøerne eller Grønland, i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, kan efter ansøgning optages som medlem af ICF Denmark, såfremt den pågældende gennem ejerskab, kontrakt eller ansættelsesforhold med en i Danmark, Færøerne eller Grønland registreret virksomhed er aktivt udøvende coach i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det er ligeledes en betingelse, at personen er medlem af ICF Global. Såfremt et medlem opgiver sin 1 af 11

2 bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland, kan medlemskab dog efter ansøgning bevares, så længe personen er aktivt udøvende coach som nærmere anført i den foregående bestemmelse. 3.2 Et medlem kan ekskluderes af ICF Denmark, hvis personen handler imod foreningens formål, retningslinier og regler på en måde, der kan skade tilliden til ICF Denmark. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til det pågældende medlem. Et ekskluderet medlem kan inden for en frist af en måned efter at have modtaget meddelelsen forlange, at beslutningen om eksklusion forelægges for medlemmerne på det førstkommende medlemsmøde, som da træffer den endelige afgørelse. Indbringelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion for medlemsmødet har ikke opsættende virkning. 3.3 Et medlemskab ophører med virkning fra det tidspunkt, hvor et medlem ikke længere opfylder de i pkt. 3.1 angivne betingelser. 4. MEDLEMSMØDER 4.1 Medlemsmødet er ICF Denmarks øverste myndighed. De årlige medlemsmøder skal på skift afholdes i København, Århus og Odense. Det første årlige medlemsmøde efter stiftelsen af ICF Denmark skal afholdes i København. 4.2 Bestyrelsen beslutter formatet for medlemsmøder. Bestyrelsen kan beslutte at anvende ethvert format, som efter bestyrelsens opfattelse opfylder formålet, herunder interaktive formater via Internettet i kombination med eksempelvis avanceret telekommunikation, dog altid under forudsætning af at formatet er sikkert, det tillader medlemmerne at kommunikere og det er udviklet til at håndtere afstemningsprocedurer. 4.3 Indkaldelse til medlemsmøder sker på den af bestyrelsen fastsatte måde, herunder ved brug af . Indkaldelser skal endvidere optages på ICF Denmarks hjemmeside. Enhver indkaldelse til medlemsmøde skal angive dato, tidspunkt og sted og skal indeholde dagsordenen samt oplysninger om de indkomne forslag og om de emner, der skal behandles på mødet. A. Det Årlige Medlemsmøde 4.4 Det årlige medlemsmøde afholdes hvert år i marts måned på den dato og det tidspunkt, som bestyrelsen udtrykkeligt måtte bestemme. 4.5 Bestyrelsen skal indkalde til det årlige medlemsmøde med et varsel til medlemmerne på mindst fire (4) uger. 2 af 11

3 4.6 Dagsordenen for det årlige medlemsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Bestyrelsens beretning d. Årsrapporten for det foregående regnskabsår e. Meddelelse af decharge til bestyrelsens afgåede medlemmer f. Redegørelse for bestyrelsens budget for det indeværende år samt størrelsen af det årlige kontingent. g. Behandling af indkomne forslag og afstemning h. Valg af revisor i. Valg af medlemmer til Nomineringskomiteen j. Eventuelt 4.7 Forslag og emner, der ønskes behandlet på det årlige medlemsmøde, skal være fremsendt til og skal være modtaget af bestyrelsen, henholdsvis sekretariatet, mindst fem (5) uger for medlemsmødets afholdelse. B. Det Årlige Valgmøde 4.8 Den kommende præsident (President Elect) og medlemmerne af bestyrelsen vælges af medlemmerne på det årlige valgmøde, som finder sted hvert år i november måned på den dato og det tidspunkt, som bestyrelsen udtrykkeligt måtte bestemme. 4.9 Artikel 4.1 til 4.4 finder tillige anvendelse på det årlige valgmøde Bestyrelsen skal i oktober måned indkalde til det årlige valgmøde med et varsel til medlemmerne på mindst fire (4) uger Dagsordenen for det årlige valgmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Valg af referent 3 af 11

4 c. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af den kommende præsident (President Elect) d. Valg af suppleanter idet pkt. a) og b) kan fraviges ved bestyrelsens beslutning, hvis valget gennemføres elektronisk eller på anden måde uden afholdelse af et egentligt møde. C. Ekstraordinært Medlemsmøde 4.12 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært medlemsmøde, såfremt anmodning herom fremsættes af mindst fire (4) medlemmer af bestyrelsen, af Eksekutivkomiteen eller af mindst tredve (30) procent af ICF Denmarks medlemmer. Indkaldelse til medlemsmødet skal ske med mindst to (2) ugers varsel og højst otte (8) ugers varsel Artikel 4.1 til 4.4 finder tillige anvendelse på ekstraordinære medlemsmøder Anmodningen skal stiles til bestyrelsen, henholdsvis sekretariatet, og skal være skriftlig og motiveret med angivelse af en dagsorden Ekstraordinært medlemsmøde skal afholdes på det samme sted (by) som det seneste årlige medlemsmøde. D. Møde-, Tale- og Stemmeret 4.16 Alle medlemmer har møde- og taleret på medlemsmøderne og på valgmøderne. Medlemmer har kun stemmeret på et medlemsmøde og et valgmøde, hvis de har været medlemmer i mindst tre (3) måneder umiddelbart forud for mødets afholdelse Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde. Repræsentation ved fuldmægtig (fuldmagt) er ikke tilladt. 5. BESTYRELSEN 5.1 Konstitution Bestyrelsen består af Præsidenten, den senest afgåede præsident (Past President), den kommende præsident (President Elect), Sekretæren, Kassereren samt af yderligere et (1) til fem (5) medlemmer Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af posterne som Sekretær og Kasserer mellem de menige medlemmer af bestyrelsen. 5.2 Ansvar og Opgaver 4 af 11

5 5.2.1 Den overordnede ledelse af ICF Denmark varetages af bestyrelsen, der skal sikre at ICF Denmark ledes og til stadighed drives i overensstemmelse med ICF Denmarks vedtægtsbestemte formål, vedtægterne og de på medlemsmøderne trufne beslutninger. 5.3 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen skal tilrettelægge og udføre sit arbejde i henhold til Forretningsordenen for Bestyrelsen, som bestyrelsens medlemmer skal tiltræde og gøre sig bekendt med Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens nærmere beslutning. Dog kan Præsidenten, President Elect eller tre (3) bestyrelsesmedlemmer i forening indkalde til bestyrelsesmøde med mindst ti (10) dages varsel. Bestyrelsesmøder kan afholdes ved personligt fremmøde såvel som ved telefonkonference efter indkalderens bestemmelse herom Bestyrelsen er beslutningsdygtig i enhver henseende, når et flertal af bestyrelsens medlemmer deltager i bestyrelsesmødet, bortset fra tilfælde hvor et kvalificeret flertal er foreskrevet i vedtægterne. Hvis bestyrelsen mødes uden at være beslutningsdygtig, skal bestyrelsesmødet afsluttes, genindkaldes og genoptages i henhold til artikel Når bestyrelsesmødet genoptages, skal bestyrelsen anses for beslutningsdygtig i forhold til de anliggender, der oprindeligt var indeholdt i dagsordenen for det udsatte bestyrelsesmøde uden hensyntagen til antallet af bestyrelsesmedlemmer, som nu deltager i bestyrelsesmødet Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er Præsidentens stemme afgørende. Bestyrelsesbeslutninger kan træffes ved rundsendelse af beslutningsforslag til godkendelse og underskrift hos bestyrelsens medlemmer. 6. NOMINERING OG VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 6.1 Opstillingsudvalget Medlemmerne vælger på det årlige medlemsmøde et opstillingsudvalg på i alt tre (3) medlemmer af ICF Denmark. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til opstillingsudvalget. Det bør tilstræbes, at mindst ét medlem fra det afgående opstillingsudvalg genvælges Hvis medlemsmødet vælger mindre end tre (3) medlemmer eller hvis et medlem fratræder førtidigt, udpeges de yderligere medlemmer til opstillingsudvalget af præsidenten med tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer. Opstillingsudvalget skal træde sammen for første gang inden udgangen af juni måned. 5 af 11

6 6.1.3 Opstillingsudvalget skal med bistand fra sekretæren udsende en skriftlig opfordring til alle medlemmer af ICF Denmark om at tilkendegive deres interesse for at opstille som kandidat til præsident élect og/eller bestyrelsen På grundlag af medlemmernes tilkendegivelser, og øvrige modtagne oplysninger, opstilles de kvalificerede kandidater til hvervet som henholdsvis præsident élect samt til øvrige bestyrelses- og suppleantposter, der er på valg på det kommende årlige valgmøde. Der skal så vidt muligt opstilles mere end én kandidat til hver ledig post Opstillingsudvalget skal med bistand fra sekretæren påse, at alle opstillede kandidater (a) er myndige, og (b) på valgdagen er - og i de senest forudgående tre (3) måneder har været - medlemmer af ICF Denmark, og (c) opfylder de øvrige krav til personlige og faglige kvalifikationer, som ICF Global til enhver tid måtte fastsætte for bestyrelsesmedlemmer. Opstillingsudvalget skal tillige påse, at alle opstillede kandidater til posten som præsident élect senest fem (5) dage før valgdagen er indehaver af en officiel ICF certificering i henhold til ICF til enhver tid gældende certificeringsprogram. 6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer President Elect vælges hvert andet år af medlemmerne på det årlige valgmøde blandt de opstillede kandidater. Efter at have fungeret i ét (1) år som President Elect indtræder og overtager President Elect automatisk hvervet som Præsident. Efter at have fungeret i 2 (2) år som Præsident fratræder Præsidenten og en ny President Elect indtræder i hvervet som Præsident. Den afgående Præsident indtræder og overtager automatisk hvervet som Past President, mens den hidtidige Past President fratræder og endeligt udtræder af bestyrelsen, medmindre genvalg til bestyrelsen finder sted. De ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for to (2) år ad gangen af medlemmerne pa det årlige valgmøde blandt de opstillede kandidater, men dog således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år Et bestyrelsesmedlem kan genvælges og genudpeges men kan højst være medlem af bestyrelsen i en sammenhængende periode på op til seks (6) år. Et medlem kan på ny vælges og udpeges til bestyrelsen, når personen har været ude af bestyrelsen i to (2) på hinanden følgende år På det årlige valgmøde vælger medlemmerne to (2) suppleanter for de ordinære bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for to (2) år ad gangen, men således at én suppleant er på valg hvert år. 6 af 11

7 6.2.4 Såfremt et ordinært bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet i mere end to (2) måneder, overtager en suppleant det pågældende medlems plads indtil det næste ordinære medlemsmøde eller indtil bestyrelsesmedlemmet kan genoptage pligterne. En suppleant kan tillige efter bestyrelsens beslutning indkaldes til at deltage i et konkret bestyrelsesmøde, hvis et ordinært bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage Et bestyrelsesmedlem, herunder Past President, President Elect og Præsidenten, kan afsættes på et medlemsmøde, hvis et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Hvis Præsidenten afsættes eller fratræder i utide, overtager President Elect dennes yderligere funktioner og ansvarsområder som fungerende præsident indtil udløbet af valgperioden. Hvis President Elect afsættes eller fratræder i utide, skal medlemmerne på et medlemsmøde vælge en ny President Elect, og den nye President Elect skal da fungere i den resterende valgperiode. Hvis Past President afsættes eller fratræder i utide, genbesættes posten først, når den næste Past President tiltræder hvervet. Hvis et ordinært bestyrelsesmedlem afsættes eller fratræder i utide, indtræder en suppleant i den ledige post indtil udløbet af valgperioden. Et bestyrelsesmedlem, der er i fare for at blive afsat, skal have mulighed for at blive hørt på medlemsmødet, før afstemning finder sted. 7. DEN ØVRIGE ORGANISATION 7.1 Eksekutivkomiteen Den daglige drift og ledelse af ICF Denmarks aktiviteter varetages af Eksekutivkomitéen, der består af Præsidenten, President Elect og sekretæren. Bestyrelsen kan udpege andre medlemmer af bestyrelsen til at indtræde i eksekutivkomitéen. Eksekutivkomiteen skal iagttage og overholde bestemmelserne i disse vedtægter og skal følge de instruktioner, anvisninger og beslutninger, der gives eller træffes af bestyrelsen. 7.2 Sekretariatet Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette et sekretariat med lønnet personale. Sekretariatets arbejds- og ansvarsopgaver fastsættes af bestyrelsen. Sekretariatet ledes af sekretæren. 7.3 Udvalg og arbejdsgrupper Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg eller arbejdsgrupper. Sådanne udvalg kan have medlemmer uden for bestyrelsens kreds. Udvalg og arbejdsgrupper skal arbejde i henhold til klare mandater, de skal være under tilsyn af bestyrelsen og de skal fungere i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. 7 af 11

8 7.4 Lokale Medlemsafdelinger Grupper på mindst ti (10) medlemmer kan oprette en lokal afdeling ( Lokal Medlemsafdeling ) indenfor rammerne af ICF Denmark. Bestyrelsen skal godkende oprettelsen af en Lokal Medlemsafdeling Lokale Medlemsafdelinger skal arbejde i henhold til den af bestyrelsen godkendte standardvedtægt for Lokale Medlemsafdelinger Lokale Medlemsafdelinger skal etableres i overensstemmelse med princippet om maksimalt én Lokal Medlemsafdeling i hver kommune. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne regel En Lokal Medlemsafdeling, der handler i strid med ICF Denmarks formål, regler og retningslinier, herunder bestyrelsens beslutninger, skal opløses ved bestyrelsens beslutning. Bestemmelsen i pkt. 3.2 om ret til indbringelse af beslutningen for medlemsmødet skal ligeledes finde anvendelse på bestyrelsens beslutning om opløsning af en Lokal Medlemsafdeling. 7.5 Juridiske Enheder til Særlige Formål ICF Danmark kan etablere særlige juridiske enheder, herunder som et selskab med begrænset hæftelse, med det formål at gennemføre særlige arrangementer eller aktiviteter. Enhver særlig juridiske enhed skal være fuldt ejet og kontrolleret af ICF Denmark, og formålet med enheden og dennes aktiviteter skal ligge indenfor rammerne af ICF Denmarks formål i henhold til artikel 2 heri. 8. REVISOR, ÅRSRAPPORT OG REGNSKABS-ÅR 8.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil årets udløb. 8.2 Medlemmerne skal på medlemsmødet vælge én eller flere registrerede eller statsautoriserede revisorer. 8.3 Revisor(ene) skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af ICF Denmarks regnskabsmateriale og øvrige forhold. 8.4 Bestyrelsen og Eksekutivkomiteen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor anser for nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som denne anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 8 af 11

9 8.5 Revisor skal give årsrapporten påtegning om, at denne er revideret. Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger, som revisionen har givet anledning til. 8.6 ICF Denmarks protokoller og regnskaber skal opbevares i overensstemmelse med de regler og love, der gælder for ikke-erhvervsdrivende foreninger i Danmark samt i overensstemmelse med almindeligt accepteret regnskabspraksis. 9. KONTINGENT, AKTIVITETSVEDERLAG 9.1 Medlemmerne betaler kontingent til ICF Denmark, hvis størrelse fastsættes af medlemmerne på det årlige medlemsmøde, jf. pkt. 4.6f). 9.2 ICF Denmark er berettiget til at opkræve et aktivitetsvederlag for deltagelse i aktiviteter m.v., som ICF Denmark tilbyder til medlemmer og andre. Aktiviteter skal udbydes og aktivitetsvederlag skal fastsættes og opkræves i overensstemmelse med bestyrelsens og medlemsmødets beslutninger og ICF Globals til enhver tid gældende regler og bestemmelser herom. 10. TEGNINGSREGLER 10.1 I forhold, der vedrører den daglige drift, kan ICF Denmark forpligtes ved underskrift af ethvert medlem af Eksekutivkomiteen I forhold, der ligger uden for den daglige drift, forpligtes ICF Denmark ved underskrift af Præsidenten eller af President Elect i forening med tre (3) medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura Foreningens forpligtelser hæfter alene med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for foreningens forpligtelser I forbindelse med indgåelse af aftaler og kontrakter mv., påhviler det bestilleren at gøre det klart for foreningens samarbejdspartnere og kontraktpartnere, at foreningen er en selvstændig juridisk forening. 11. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FOR ICF DENMARK 11.1 Medmindre andet kræves af lovgivningen kan disse vedtægter ændres på ethvert årligt medlemsmøde eller på ethvert ekstraordinært medlemsmøde, som er blevet indkaldt med dette særlige formål. Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne kræves det, at to-tredjedele (2/3) af de på mødet tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 9 af 11

10 11.2 En beslutning om at opløse ICF Denmark er kun gyldig, hvis beslutningen er truffet på et årligt medlemsmøde og stadfæstet på det førstkommende medlemsmøde derefter; i begge tilfælde med et flertal på to-tredjedele (2/3) af de på mødet tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer I tilfælde af opløsning skal ICF Denmarks formue tilfalde ICF Global. Skulle ICF Global ikke bestå på det tidspunkt, skal formuen tilfalde en tilsvarende organisation efter medlemsmødets beslutning. 12. IKRAFTTRÆDELSE 12.1 Nærværende vedtægter træder i kraft på det tidspunkt, hvor bestyrelsen på ICF Denmarks vegne har indgået en bindende skriftlig aftale med ICF Global, hvorved ICF Global udnævner ICF Denmark til Chartered ICF Chapter i Danmark Bestemmelserne i pkt. 3.1, pkt og pkt er ændret ved beslutning på det ordinære medlemsmøde den 27. april Bestemmelserne i pkt , pkt og pkt er ændret ved beslutning på det ordinære medlemsmøde den 23. marts 2011, og skal have virkning fra den 1. januar Bestemmelserne i pkt er ændret ved beslutning på det ordinære medlemsmøde den 26. marts Bestemmelserne i pkt er ændret ved beslutning på det ordinære medlemsmøde den 13. marts Bestemmelserne pkt og 10.4 er tilføjet ved beslutning på det ordinære medlemsmøde den 31. marts Således vedtaget på det ordinære medlemsmøde den 31. marts 2016 BESTYRELSEN Marts 2016 (Karsten Thygesen, President Elect og Kasserer) (Susanne Borup, Præsident) (Annette Kledal, Sekretær) 10 af 11

11 (Hildur Patterson Rieper) (Birgitte Elsner) (Mogens Nielsen) 11 af 11

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE Vedtægter for Foreningen for Skælskør Marinegarde Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. oktober 1982, ændret den 22. februar 1983, den 3.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET

VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er "Dansk Forening for EU-skatteret". Foreningens hjemsted er Københavns kommune. FORMÅL 2 Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 2. DFU s organer 3. Delegeretmøde 4. Bestyrelsen 5. Udvalg 6. Forholdet til andre organisationer 7. Hædersbeviser

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere