Sagen omhandler udbud af en del af det tidligere Rå d- hus i Vissenbjerg, hvor ØU forventer et bud fra Visse n- bje rg Menighedsråd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen omhandler udbud af en del af det tidligere Rå d- hus i Vissenbjerg, hvor ØU forventer et bud fra Visse n- bje rg Menighedsråd."

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse af 18. august 2011 til et byrådsmedlem: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har den 1. februar 2011 modtaget en klage fra dig over økonomiudvalget i Assens Kommunes beslutning om, at erklære dig inhabil i forbindelse med behandlingen af en sag om udbud af det tidligere Rådhus i Vissenbjerg. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at økonomiudvalgets beslutning om, at du på mødet den 15. december 2010 på grund af inhabilitet ikke kunne deltage i behandlingen af pkt. 263 om udbud af lokaler på Vissenbjerg Rådhus, var i strid med lovgivningen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfatte l- se. T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : I M S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R SE-NR t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Sagens baggrund: Du har den 1. februar 2011 skrevet således til det ko m- munale tilsyn: E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Undertegnede byrådsmedlem i Assens Byråd og Assens økonomi udvalg, Ole Knudsen ønsker herm ed at klage over økonomiudvalgets beslutning, om at jeg skulle være inhabil i sag 268, behandlet d. 15 dec Sagen omhandler udbud af en del af det tidligere Rå d- hus i Vissenbjerg, hvor ØU forventer et bud fra Visse n- bje rg Menighedsråd. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : o g T O R S D A G : F R E D A G : Begrundelsen for inhabilitet var, at min kone ( X) er valgt medlem af Vissenbjerg Menighedsråd. Det skal bem ærkes at der er indarbejdet nogle forpligt i- gelser i udbudsmaterialet, der giver Vissenbjergs borg e- re adgang t il den tidligere byr ådssal.

2 På mødet gjorde borgmester Finn Brunse opm ærksom på, at han mente at jeg var inhabil, hvilket jeg erklærede mig uenig i, og krævede afstemning om. Som det fremgår af referatet, endte afst emningen med et 2 5 for at jeg var inhabil, hvorefter jeg forlod mødet under behandli n- gen at dette punkt. Jeg har i hele Assens ny komm unes levetid ment, at vi administrerer habilitets reglerne forkert, og ønsker med denne klage at få afklaret reglernes anvendelse. I denne sag har hverken min kone eller jeg nog le særlige personlige eller økonomiske interesser. Statsforvaltningen har den 7. februar 2011 anmodet A s- sens Kommune om en udtalelse til sagen. Assens Byråd har behandlet statsforvaltningens anmodning om en udtalelse på byrådets møde den 23. marts 2011 og besluttet at afgive følgende udtalelse: Sagens baggrund Assens Kommunes Økonomiudvalg behandlede på sit møde den 15. december 2010 på lukket dagsorden sag vedrørende udbud af lokaler på Vissenbjerg Rådhus. Det fremgår af sagen, at Økonomiudvalget på møde den 22. september 2010 godkendte, at der på det tidligere rådhus i Vissenbjerg udskilles en ejerlejlighed nr. 4, som søges overdraget til Vissenbjerg Borgerforening til en pris på kr. 1,- under forudsætning af, at foreningen overt ager den fulde drift af ejerlejligheden og på vilkår af, at borgerforeningen ikke må drive konkurrence med forsamlingshuse samt at der ved overdragelsen inda r- bejdes en tilbagefaldsklausul. Vurderingen var, at overdragelse til borgerforeningen af dele af det tidligere Vissen bjerg Rådhus kan ske direkte uden udbud og til nedsat pris, idet komm unen lovligt kan støtte foreningens aktiviteter, jf. kommunalfuldma g- ten. På baggrund af denne beslutning optog adm inistrationen i efteråret 2010 drøft elser med bestyrelsen for Visse n- bjerg Borgerforening om overt agelse af ejerlejlighed nr. 4 i det tidligere Vissenbjerg Rådhus. Vissenbjerg Borge r- forening meddelte den 29. novem ber 2010, at foreni n- gen måtte t akke nej til de pågældende lokaler. Vissenbjerg Menighedsråd og Assens Kommune afholdt møde den 22. septem ber 2010 vedrørende komm unens salgsovervejelser for det tidligere Vissenbjerg Rådhus S I D E 2

3 som et hele, hvor særligt justering i de nuværende vedtægter for ejerforeningen i ejendommen blev drøftet. Ejerforeningen best år udover Assens Kommu ne, som ejer to ejerlejligheder i bygningskomplekset af Vissenbjerg Menighedsråd, som ejer en ejerlejlighed i bygningsko m- plekset. Af referat fra mødet fremgår bl.a. at menighedsrådets formand tilkendegav; For så vidt angår ejerlejligheden, som forventes ove r- draget til borgerforeningen, oplyser H P, at såfremt bo r- gerforeningen mod forvent ning ikke har økonomi til at drifte ejerlejligheden, kan menighedsrå det evt. overtage denne, og leje ud til borgerforeningens aktiviteter. Det bem ærkes i den forbindelse, a t formanden for m e- nighedsrådet tillige er medlem af best yrelsen for Vi s- senbjerg Borgerforening, og at denne på mødet den 29. novem ber 2010 gen fremsatte tilbud om overtagelse af ejerlejlighed nr. 4. Af sagsfrem stilling til Økonomi udvalgets møde den 15. december 2010 fremgår, at der har været afklarende drøftelser om fakt uelle forhold med Vissenbjerg Meni g- hedsråd om event uelle vilkår for overta gelse af de nævnte lokaler, efter at borgerforeningen havde takket nej til at overtage disse. Byrådsmedlem Ole Knudsen er medlem af Assens Ko m- munes Økonomiudvalg og blev af et flertal af udvalget erklæret inhabil under sagens behandling med henvi s- ning til forvaltningslovens 3, st k. 1, nr. 2, jf. stk. 3. Assens Kommune foret og efterfølgende udbud af de p å- gældende lokaler på det tidligere Vissenbjerg Rådhus. Assens Komm une modtog ved budfristens udløb eet ti l- bud. Tilbud blev afgivet af Vissen bjerg Menighedsråd. Tilbud er på Økonom iudvalget s møde den 16. marts 2011 afvist som værende for lavt. Habilitetsvurdering Ole Knudsen er medlem af Assens Kommunes Økonom i- udvalg. Ole Knudsen er gift med (X), som er valgt ind i Visse n- bjerg Menighedsråd. På Økonomiudvalgets møde den 15. december 2010 b e- sluttede et flertal af Økonomiudvalget, at Ole Knudsen var inhabil ved be handlin g af sag nr. 263 om udbud af S I D E 3

4 lokaler på Vissenbjerg Rådhus, jf. for valtningslovens 3, stk. 1, nr. 2, jf. st k. 3. Det fremgår af forvalt ningslovens 3, s t k. 1, nr. 2, at den der virker inden for den offentlige forvaltning, er i n- habil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende ægtefælle har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for n o- gen, der har en sådan interesse. Det følger videre af samme bestemmelse, st k. 3, at den der er inhabil i forhold til e n sag, ikke må træffe afg ø- relse, deltage i afgørel sen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Assens Komm une har i den pågældend e sag vurderet, at drøftelserne med Vissenbjerg Menighedsråd, efter o m- st ændighederne, var så fremskredet, at der ville være en overvejende sandsyn lighed for, at menighedsrådet ville afgive et tilbud på køb af ejerlejlig hed nr. 4 i det tidligere Vissenbjerg Rådhus. Det var således Økonomiudvalget s vurdering, at udva l- gets prissætning af ejerlejlighed nr. 4 p å mødet den 15. december 2010 var så nært forbundet med historikken omkring det tidligere rådhus i Vissenbjerg, herunder de igangværende forhandlinger med menig hedsrådet om nye vedt ægter, at prissætningen netop var af særlig i n- teresse for Vissenbjerg Menig hedsråd og dermed rådets medlemmer. Det var på den baggrund flertallet i Økonomiudvalgets vurdering, at netop prissætningen var af særlig intere s- se for Vissenbjerg Me nighedsråd og dermed rådets me d- lemmer. Dette set i sammenhæn g med, at Ole Knudsen er gift med et af menighedsrådets medlemmer, var baggrund for, at et flertal af Økonomi udvalget erklærede Ole Knudsen for inhabil under sagens behandling. Det skal i den forbindelse bem ærkes, at Økonomiudva l- get ved sin vurdering har lagt st or vægt på formålet med forvaltningslo vens regler om habilitet; nemlig at sikre, at der ikke i offentligheden må kunne stilles tvivl om de beslutninger som t ræffes af en offentlig myndighed. Et mindretal af b yrådet (8 medlemmer, V) kunne ikke støtte udkast til udtalelse til Statsforvaltningen Sydda n- mark, og afgav følgende mindretalsudtalelse; "Venst re-gruppen mener, at den stramme tolkning af h a- S I D E 4

5 bilitetsreglerne, der er kommet til udt ryk i ovennævnte sag, er i strid med lovgivnin gen, og vil vanskeliggøre det politiske arbej de. I den nævnte sag har hverken Ole Knudsen, eller hans hust ru ( X), personlige økonomiske interesser. Begges interesse er langt større som medlemmer af l o- kalsam fundet. De er bosiddende i nabobyen Skallebølle ca. 3 km. fra Vissenbjerg gl. rådhus. Det er netop interessen for lokalsam fundet, der har medført deltagelse i henholdsvis menighedsråd og b y- råd. Er flertallets tolkning korrekt, vil det medføre talrige sager om habilitet. F.eks. kan en kasserer i en lokal sportsklub være næs t- formand i Kultur - og Fritidsudvalg, kan et byrådsmedlem der er ægtefælle med et menighedsrådsmedlem, være med til at ændre en lokalplan til fordel for en ny pr æ- stegård, osv. osv. Vi mener ikke at byrådsmedlemmerne i ovennævnte e k- sempler er inhabile, der er ingen personlige ø konomiske interesser, der er langt større lokalpolitiske interesser." Assens Kommune har vedlagt sin udtalelse kopi af prot o- kollen for Økonomiudvalgets møder den 22. september og den 15. december 2010, samt kopi af et notat udarbejdet i forbindelse med et møde mellem Assens Kommune og Vissenbjerg Menighedsråd. Af protokollen for økonomiudvalgsmødet den 15. dece m- ber 2010 fremgår blandt andet følgende vedrørende 263 om udbud af lokaler på Vissenbjerg Rådhus : ( ) Indstilling: Kommunaldirekt øren anbefaler, at økonomiudvalget go d- kender iværksættelse af udbud af lokaler på Vissenbjerg Rådhus, som oprindeligt var tilt ænkt overdraget til Vi s- senbjerg Borgerforening, til en mindstepris efter Øk o- nomiudvalget s vurdering. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte den 22. september 2010, at der på Vissenbjerg Rådhus udskilles en ejerlejlighed (nr. 4) på ca. 390 m 2 + ca. 300 m 2 kælder, som overdrages til Vissenbjerg Borgerforening til en pris på kr. 1, - under forudsætning af, at foreningen overt ager den fulde drift af ejerlejligheden og på vilkår af, at borgerforeningen S I D E 5

6 ikke m å drive konkurrence med forsamlingshuse samt at der ved overdragelsen indarbejdes en tilbagefaldskla u- sul. Overdragelsen t il borgerforeningen kan ske direkte uden udbud og t il foræringspris, idet kommunen lovligt kan støtte foreningen aktiviteter. Vissenbjerg Borgerforening har på møde med Assens Kommune den 29. november 2010 meddelt, at de ikke kan finde økonomi til at drive lokalerne, hvorfor de de s- værre må takke nej til lokalerne. Vissenbjerg Menighedsråd har i forløbet tilkendegivet i n- teresse i at overt age lokalerne dels til egne aktiviteter, men også med et vilkår om, at lokalerne skal udlejes til lokale foreninger, da de også har et ønske om at støtte op om kring det lokale foreningsliv. Vissenbjerg Borgerforening har oplyst, at de er positivt indstillet over for en løsning, hvor menighedsrådet ove r- tager lokalerne, da deres hovedformål/ -ønske har været, at der sikres lokaler i Vissenbjerg til borgerrelaterede foreningsaktiviteter. Det er oplyst menighedsrådet, at lokalerne ikke vil ku n- ne overdrages på sam me vilkår som til borgerforeni n- gen, idet kommunen ikke lovligt kan yde støtte til m e- nighedsrådet, hvorfor en evt. overdragelse til meni g- hedsrådet først kan ske efter et offentligt udbud af lokalerne til markedsprisen. Det anbefales, at eventuelt udbud af lokalerne vil være med vilkår om, at : Ejendommen erhverves under forudsætning af, at lokalerne stilles til rådighed for Vissenbjerg Borgerforening og andre lokale foreninger på markedsvilk år. Der skal på ejerlejli g- heden lyses deklaration om, at der fra og i lokalerne ikke må drives restaurationsvirksomhed eller i øvrigt ske udle j- ning til fester eller lignende. Assens Komm une har af m ægler (Home Erhverv) fået f o- retaget en vurdering af lokal ernes markedspris med ovenstående vilkår/begræn sning. Vurderingen lyder på kr ( ) Bemærkninger: Det skal bem ærkes, at størrelsen af et evt. udbud fra Vissenbjerg Menighedsråd kan forventes påvirket af, at der mellem Assens Kommune og Vissenbj erg Menig- S I D E 6

7 hedsråd pågår forhandlinger om nye vedt ægter for Eje r- foreningen Rådhuskom plekset Vissenbjerg, hvor meni g- hedsrådet vil blive pålagt frem adrettet at deltage i udgi f- ter til den udvendige vedligeholdelse. Desuden mene r menighedsrådet at have et krav mod Assens Kommune for isætning af nye vinduer (ca. kr ), en udgift som menighedsrådet finder henhører under den udvend i- ge vedligeholdelse, dvs. en udgift som p.t. ligger hos A s- sens Komm une. Beslutning: Økonomiudvalget stemte om, hvorvidt Ole Knud sen er inhabil med henvisning til forvaltningslovens 3, st k. 1, nr. 2, jf. st k. 3. For stemte; 5 medlem mer ( A, B, F og O) Imod stemte; 2 medlemmer (V) Ingen medlemmer stem te hverken for eller im od. Ole Knudsen var herefter inhabil og forlod mødet unde r sagens behandling. Økonomiudvalget vedtog At udbyde lokalerne (ejerlejlighed nr. 4) på Vissenbjerg Rådhus offentligt til salg at lokalerne udbydes på vilkår om, at lokalerne skal sti l- les til rådighed for Vissenbjerg Borgerforening og andre lokale foreninger på markedsvilkår samt at der ikke må drives restaurationsvirksomhed eller i øvrigt ske udle j- ning af lokalerne til fester eller lignende at lokalerne udbydes t il en mindstepris på kr. Udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes st y- relse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, som senest er ændret ved 1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011) Det tilsyn, som de kommunale tilsynsmyndigheder udøver, er et retligt tilsyn. Det fremgår af 14 i styrelsesloven, at et medlem af kommunalbestyrelsen kan have en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i komm u- nalbestyrelsens forhandling og afstemning om en sag. S I D E 7

8 Styrelsesloven indeholder ingen angivelse af, hvornår en interesse er af en sådan karakter, at et kommunalbest y- relsesmedlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Dette spørgsmål måtte tidligere løs es på grundlag af almindelige retsgrundsætninger. De fleste af disse er nu udtrykt i forvaltningslovens kapitel 2. Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder, jf. 2, stk. 1 og 2, umiddelbart kun direkte for sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmy n- dighed, samt i sager om forvaltningsmyndigheders indg å- else af kontraktsforhold eller lignende privatretlige disp o- sitioner. I andre sager finder de almindelige retsgrundsætninger og principper, som forvaltningslovens 3 er udtryk for, a n- vendelse. Følgende fremgår af 3 i lov om forvaltning (forvaltning s- loven - lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007): 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller øk o- nomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægt efælle, beslægtede eller besvo g- rede i op- eller nedst igende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens u d- fald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol - eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig my n- dighed, og ve dkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemføre l- sen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omst ændigheder, som er egn e- de til at vække t vivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller st yrke, sagens karakter e l- ler den pågældendes funktioner i forbindelse med sag s- behandlingen ikke kan antages at være fare for, at afg ø- relsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. S I D E 8

9 Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt me d- virke ved behandlingen af den pågældende sag. Ifølge forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, er den, der er part i en sag, eller som i øvrigt har en særlig personlig e l- ler økonomisk interesse i sagens udfald, inhabil i forhold til behandlingen af den pågældende sag. Dette kaldes o g- så partsinhabilitet. Ifølge forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 2, er den, der virker i den offentlige forvaltning inhabil, hvis vedkomme n- des ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op - eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskend e- børn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald elle r er repræsentant for nogen, der har en sådan interes se. Efter bestemmelsen medfører blandt andet et ægteskab med en person, der selv ville være inhabil efter reglerne om partsinhabilitet, således inhabilitet. Det er Assens Kommunes opfattelse, at du va r inhabil efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 2, i forhold til b e- handlingen af sagen om offentligt udbud af det tidligere Rådhus i Vissenbjerg. Assens Kommune har begrundet dette med, at prissæ t- ningen af ejendommen var af særlig interesse for Visse n- bjerg Menighedsråd og dermed rådets medlemmer heriblandt din ægtefælle. Statsforvaltningen har imidlertid noteret sig, at mindr e- tallet har oplyst, at der ikke foreligger nogen personlig e l- ler økonomisk interesse i sagen for dig selv eller din æ g- tefælle, men at der foreligger en ideel interesse. Da det ikke ses, at spørgsmålet om, hvorvidt en konkret personlig eller økonomisk interesse har indgået i vurd e- ringen af inhabilitetsspørgsmålet, må statsforvaltningen lægge til grund, at en sådan interesse ikke har foreligget, og statsforvaltningen må derfor også konkludere, at din ægtefælle ikke selv er omfattet af reglerne om partsinh a- bilitet, jf. 3, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter om din ægtefælle i kraft af sit medlemskab af Vissenbjerg Menighedsråd er part i sagen eller, at hun af den grund har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, vedrører selskabsi n- habilitet m.v. Ifølge bestemmelsen er en person inhabil i S I D E 9

10 forhold til en bestemt sag, hvis han deltager i ledelsen af eller har nær tilknytning til et selskab, en forening eller anden privat juridisk person, der har særlig interesse i sagen. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, vedrører kun tilkny t- ning til en privat juridisk organisation/ foreni ng mv. Denne afgrænsning indebærer, at tilknytning til en juridisk person, der fuldt ud ejes af stat eller kommune, ikke me d- fører inhabilitet, jf. blandt andet pkt. 16 i Justitsminist e- riets vejledning til forvaltningsloven, Da menighedsrådene er selvstændige offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 om menighedsråd, finder 3, stk. 1, nr. 3, således ikke d i- rekte anvendelse i indeværende sag. Det er statsforvaltningens opfattelse, at ægtefælleinhab i- litet efter 3, stk. 1, nr. 2, ikke kan opstå i tilfælde, hvor der foreligger selskabsinhabilitet efter nr. 3, idet b e- stemmelsen om slægtsinhabilitet alene henviser til re g- lerne om partsinhabilitet efter 3, stk. 1, nr. 1. I 2006 udkom Rapport fra udvalget vedrørende de st y- ringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalb e- styrelser og kommunale selskaber, i det følgende alene omtalt som rapporten. Statsforvaltningen har noteret sig, at udvalget ikke finder holdepunkter for at antage, at opsamlingsbestemmelsen i 3, stk. 1, nr. 5, uden at der foreligger yderligere ko n- krete omstændigheder, uden tvivl kan anvendes på situ a- tioner, der ikke kan henføres til 3, stk. 1, nr. 3, i fo r- valtningsloven, jf. rapporten side 117, og til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes sty relse med kommentarer, 2010, side 128 ff., især side 132 f. Udvalget har i tilknytning hertil lagt vægt på, at en a l- mindelig udvidelse af området for inhabilitet under he n- visning til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, ikke ha r- monerer med en i øvrigt præcis afgrænsning af rammerne for selskabsinhabilitet i 3, stk. 1, nr. 3. Statsforvaltningen finder tilsvarende heller ikke grundlag for at antage, at 3, stk. 1, nr. 5, kan anvendes på situ a- tioner, der ikke kan henføres til 3, stk. 1, nr. 2, idet nr. 2 også indeholder en præcis afgrænsning af rammerne for slægtsinhabilitet, eftersom den kun relaterer sig til part s- inhabilitet efter nr. 1. S I D E 10

11 Da der ikke foreligger oplysninger om, at der på andet grundlag skulle foreligge inhabilitetsbegrundende forhold, er det statsforvaltningens opfattelse, at økonomiudvalgets beslutning om, at du som følge af inhabilitet ikke kunne deltage i behandlingen af pkt. 263 om udbud af lokaler på Vissenbjerg Rådhus, var i strid med lovgivningen. Under hensyn til, at der ikke foreligger oplysninger om, at din manglende deltagelse i behandlingen af pkt. 263 har haft betydning for den trufne beslutning, foretager stat s- forvaltningen dog ikke videre i sagens anledning. I øvrigt Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skriv else til Assens Kommune og (X). Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningens hjemmeside på internettet: (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Michael D. Pedersen kontorchef / Ingeborg Mamsen Nissen fuldmægtig S I D E 11

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning Direktionssekretariatet Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning - John Saaby Jensen Indledning. John Saaby Jensen har bedt direktionssekretariatet om, at få vurderet hans habilitet i forbindelse med at

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Du har sammen med en gruppe borgere rettet henvende l- se til statsforvaltningen vedrørende kommunalbestyre l- sesmedlem Masoum Moradi, som ifølge

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Johan Weihe og Nicolai ls 2 Habilitet Formål med forvaltningsretlige habilitetsregler: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet)

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Habilitet Habilitetsreglernes formål: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet) Undgå mistillid

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 26. november 2010 til en kommune. På baggrund af to henvendelser af henholdsvis den 23. august og 24. august 2010 fra to borgere har statsforvaltningen rejst en tilsynssag vedrørende

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Kerteminde Kommune Att. Byrådet Hans Schacksvej Kerteminde. Henvendelse vedrørende indgåelse af købsaftale

Kerteminde Kommune Att. Byrådet Hans Schacksvej Kerteminde. Henvendelse vedrørende indgåelse af købsaftale Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing Kerteminde Kommune Att. Byrådet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde 2016-23424 Dato: 25-07-2017 Henvendelse vedrørende indgåelse af købsaftale Et antal medlemmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn er inhabil. Denne kompetence er uddelegeret til forvaltningen, henset til at Kommune som organisation fører tilsyn med,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 12. juli 2012 i sagen om Fanø Kommune og delegation af myndighedskompetence til Hjælpemiddelcentralen

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger: 16-02- 2 0 1 2 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har den 28. november 2011 modtaget din klage over, at Kolding

Læs mere

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post Kalundborg Kommune Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Sendt pr. e-post 13-02- 2 0 1 3 1. Vores henvendelse I brev af 25. oktober 2012 bad vi Kalundborg Kommune om en udtalelse i anledning af nogle avisartikler

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: 26-09- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har den 20. august 2012 indsendt j e- res klage over kommunens afgørelse om befordring af jeres 2 skolesøgende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger 18-11- 2008 Du har som medlem af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune den 21. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Esbjerg Byråd, har du den 19. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende byrådets

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet 2014-176291 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 2 6-11- 2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet Du har den 16. december 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af Notat Indhabilitet Baggrund. Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende notat er, at Forsvarsministeriet har anmodet kommunalbestyrelsen om kommunens holdning til forsvarets planer om at ændre anvendelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 6. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 6. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 6. juni 2007 til en borger: De har ved brev af 25 april 2007 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over Nyborg Byråds afvisning af Deres klage over afholdelsen af valg

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet Ikast. Vedr. Remisen Brande.

Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet Ikast. Vedr. Remisen Brande. Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 31-10- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 Vedr. Remisen Brande. Statsamtet Århus rejste på baggrund af artikler

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de:

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de: Statsforvaltningens udtalelse af 8. november 2012 til en kommune: 08-11- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har ved brev af 29. oktober 2012 søgt Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale ti l- syn, om dispensation

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning

Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning 1 of 5 Til Kommunaldirektør Nich Bendtsen Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning 01-04-2011 Sagsid 11/10674 Kontaktperson Bente Wantzin Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning

Læs mere

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen NOTAT DATO 27-08-2008 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Cristina Nissen DIREKTIONSSEKRETARIATET Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen Udviklingsafdelingen

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere