This page intentionally left blank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This page intentionally left blank"

Transkript

1

2 Praktisk aftaleret

3 This page intentionally left blank

4 Mads Bryde Andersen Praktisk aftaleret 3. udgave Gjellerup København 2009

5 Mads Bryde Andersen Praktisk aftaleret, 3. udgave Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser. Omslag ved Jens Hage Grafisk tilrettelæggelse ved Henrik Würtz Sat med Plantin Trykt hos Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2009 ISBN udgave, 1. oplag 2009 Gjellerup Klosterstræde København K Tlf: Fax:

6 Indhold Forord 11 Kapitel 1: Emne, metode og retskilder Fremstillingens formål a. Den praktiske aftaleret b. Afgrænsning Aftale og transaktion a. Aftalebegrebet b. Aftalens delkomponenter c. Transaktionen d. Andre grundbegreber e. Transaktionens værdi og risici Den praktiske aftalerets virkemidler a. Aftalemanifestationen b. Hensigtserklæringer c. Forkontrakten d. Optionen e. Side letters mv. 39 Kapitel 2: Aftaleforhandling Grundlaget for aftaleindgåelsen a. Værdibegrebet b. Værdi, planlægning og aftale Undersøgelser om modparten a. Den forretningsmæssige betydning b. Offentligt tilgængelige oplysninger c. Interne oplysninger d. Oplysninger fra tredjeparter e. Prøveforløb mv Retlige rammer for aftaleforhandlingen a. Retsgrundlaget før og efter aftaleslutningen b. Regler om oplysningspligt c. Kapitel I-reglerne d. Vilkår om aftalekompetence e. De aftaleretlige ugyldighedsregler f. Forholdet til tredjeparter g. Offentligretlig aftaleregulering h. Det offentlige som aftalepart i. Aftaleindgåelse ved offentlige udbud 73

7 2.4. Planlægning af aftaleforhandlingen a. Aftaleforhandlingen åbnes b. Strukturering af aftaleforhandlingen c. Vilkår for aftaleforhandlingen Selve aftaleforhandlingen a. Forhandlingsforløbet b. Saglig forhandling c. Saglighedsstandarder d. Forhandlingskneb e. Modtræk f. Forhandlingsdødvande g. Interessekonflikter Juristen i aftaleforhandlingen a. Juristopdraget b. Typiske opgaver c. Særligt om projektforløb 116 Kapitel 3: Koncipering Almene spørgsmål a. Begreb og funktion b. Retlige minimumskrav c. Detaljeringskravet d. Momenter ved fastlæggelsen af detaljeringskravet Generelle principper og løsningsmodeller a. Detailregulering eller rammestyring b. Fortolkningslærens betydning for konciperingen c. Fortolkningsregulering d. Særligt om definitioner Koncipering af regelkompontenter a. Problemstilling b. Retsfaktum c. Retsfølgen d. Særlige regeltyper Koncipering af tekster med afledte retsvirkninger a. Problemstillingen b. Konstaterende erklæringer c. Bilagsmateriale d. Reklamemateriale mv Særligt om standarddokumenter a. Problemstillingen b. Adhæsionsaftaler c. Shrink wrap-aftaler d. Rammeaftaler e. Forretningsbetingelser og tilbudsgrundlag mv f. Aftalekomplekser Aftalens opbygning a. Strukturering 158

8 3.6.b. Tekstbehandling c. Typografiske markører d. Indledning og præambel e. Bilagshåndtering Aftalens sprog a. Grammatik og form b. Identificer sætningens subjekt c. Subjekt/verbum-relationen d. Modificerende og beskrivende sætningsdele e. Ordvalget i øvrigt 179 Kapitel 4: Aftaleslutningen Pligtens indtræden a. Aftaleslutningens begreb og funktion b. Den mundtlige aftale c. Skriftlighed d. Digital aftaleindgåelse e. Underskrivelsen Aftalens endelighed a. Betingelser b. Ejendomsforbehold c. Annullation og ombestilling Afslutningsformer a. Underskrivelsen b. Foranstaltninger ved underskrivelsen c. Closing Forhold efter aftaleindgåelsen a. Afgiftsberigtigelse b. Sikring af aftaledokumentet Aftalerevision og ændringshåndtering a. Problemstilling b. Konciperingsspørgsmål c. Ensidige ændringer 217 Kapitel 5: Grundregulering Partsreguleringen a. Problemstillingen b. Partsangivelsen c. Partsrepræsentanter d. Identitetsændringer e. Substitution Kompetenceregulering a. Problemstillingen b. Tildelingsformer 239

9 5.3. Kommunikationsregulering a. Problemstillingen b. Regler om formueretlige påbud c. Enkelte kommunikationsformer d. Kommunikationsaftaler e. Diskretion og offentlighed f. Referencer Forholdet til tredjeparter a. Problemstillingen b. Forholdet til underleverandører c. Andre mulige aftaleparter d. Senere omsætningsled e. Kreditorer Forholdet til det offentlige a. Problemstillingen b. Skatte- og afgiftskrav c. Konkurrenceretlige restriktioner d. Eksportrestriktioner e. Andre omsætningsrestriktioner 274 Kapitel 6: Ydelsen Almene spørgsmål a. Problemstilling b. Forskellige typer af præstationshandlinger c. Oversigt Realydelsen a. Beskrivelsesproblemer b. Kvalitetskrav c. Andre aspekter d. Levering og risikoovergang e. Accessorier f. Præstationstidspunktet Pengeydelsen a. Valg af betalingsmiddel b. Vederlagets størrelse og sammensætning c. Variabel betaling mv d. Refusion og udlæg e. Betalingstid og -sted f. Betalingens retsvirkning Garanti og sikkerhedsstillelse a. Karakteristik b. Partsgarantier c. Tredjemandsgarantier d. Leverandørgarantier e. Sikkerhedsstillelse f. CSR-garantier mv. 334

10 6.5. Accessoriske forpligtelser a. Loyalitetspligt b. Konkurrenceklausuler c. Tying clauses d. Facilitering og bestikkelse Andre forhold ved præstationshandlingen a. Kreditormedvirken b. Kontrolforanstaltninger c. Anden risikohåndtering 350 Kapitel 7: Ophør og genforhandling Fælles problemstillinger a. Problemstilling og kendetegn b. Ophørets retsvirkninger c. Ydelsens tilbagegivelse mv d. Leverandørskift Ugyldighed a. Begreb b. Ugyldighedens retsvirkninger c. Delvis ugyldighed Udløb og forældelse a. Udløb b. Forældelse c. Præklusion og mortifikation Opsigelse a. Terminologi og problemstilling b. Opsigelsesvarslet Ændringsregulering a. Ændringsordrer b. Genforhandling c. Ændringshåndtering baseret på partnering 374 Kapitel 8: Misligholdelse Almindelige spørgsmål a. Begreb og problemstilling b. Hoved- og biforpligtelser c. Faktiske mangler d. Forsinkelse e. Retsmangler Opfyldelsesbeføjelser a. Naturalopfyldelse b. Fogedforbud og umiddelbare fogedforretninger Erstatningsbeføjelsen a. Karakteristik b. Konventionalbod 395

11 8.4. Gensidighedsbeføjelser a. Tilbageholdelse b. Forholdsmæssigt afslag c. Ophævelse d. Udbedring, ombytning og afhjælpning Umulighed og force majeure a. Karakteristik b. Retsfaktum for force majeure c. Retsfølgen af force majeure Fællesproblemer a. Reklamation b. Konsekvenser af anvendte beføjelser c. Ansvarsfraskrivelser mv. 418 Kapitel 9: Lovvalg og konfliktløsning Fælles problemstillinger a. Karakteristik b. Aftalefriheden Lovvalg a. Retsgrundlaget b. Beslutningen om lovvalget c. Aftalevarianter d. Lex mercatoria Værneting a. Forumvalget b. Forumvalgets følger c. Forumaftalen d. Processuelle forberedelseshandlinger Voldgift a. Begreb og funktion b. Fordele og ulemper c. Voldgiftsvedtagelsen d. Retlig regulering e. Voldgiftsprocessen Alternativ konfliktløsning a. Begreb og funktion b. Mægling og mediation c. Særlige forligsprocedurer d. Formaliseret klagebehandling 466 Ordliste, forkortelser og lovhenvisninger 468 Litteratur 481 Doms- og afgørelsesregister 489 Emneindex og lovregister 491

12 Forord I årene genudgav jeg mine aftaleretlige lærebøger i trilogien Aftaleretten, der foruden nærværende bind II består af Grundlæggende aftaleret (bind I) og Enkelte transaktioner (bind III). Grundlæggende aftaleret udkom i en revideret udgave i Hermed udsendes en revideret og gennemskrevet udgave af trilogiens andet bind. I 2010 planlægges en revideret udgave af dens tredje bind, Enkelte transaktioner. Trilogien, eller dele af den, anvendes i universitetsundervisningen i København, Aarhus og Aalborg og ved Syddansk Universitet. Jeg takker i den forbindelse for de løbende kommentarer til bogen, som jeg undervejs har modtaget fra de eksterne lektorer ved Københavns Universitet, advokaterne Steen Klein og Michael Thiesen. Bogen holdes opdateret på hjemmesiden < dk>, hvor man foruden oplysninger om rettelser eller nydannelser kan finde links til en stor del af det materiale, bogen henviser til. Jeg vil være taknemmelig for at modtage forslag om forbedringer eller påpegning af fejl på København, i juli 2009 Mads Bryde Andersen 11

13 This page intentionally left blank

14 Emne, metode og retskilder Kapitel Fremstillingens formål 1.1.a. Den praktiske aftaleret Den grundlæggende aftaleret fokuserer på, hvordan aftalepligter skabes, hvordan de ord og vendinger, hvorved disse pligter manifesteres, fortolkes (navnlig i fastsættelsen af hvilke retsvirkninger der følger heraf), og om hvornår løfter og aftaler kan anfægtes som ugyldige, jf. i det hele Grundlæggende aftaleret, afsnit 1.1. Denne emneafgrænsning har med aftalelovens opbygning og med lovens traditionelle betydning for aftaleretten været naturlig, og den har i øvrigt været udslag af en mangeårig nordisk retstradition. Men set fra et praktisk synspunkt rummer afgrænsningen en indsnævring af synsfeltet, som ikke i enhver henseende er hensigtsmæssig. Ved kun at fokusere på de tilfælde, hvor aftalen rulles frem under en retssag, fjernes blikket fra det, aftaleparterne må anse som den væsentligste kvalitetsparameter, nemlig om aftalen tjener som et hensigtsmæssigt instrument for deres økonomiske og forretningsmæssige interesser. Den grundlæggende aftaleret giver således kun begrænset vejledning om de ganske væsentlige praktiske problemer, der opstår ved koncipering, forhandling og tilrettelæggelse af aftaler, der skal danne retsgrundlaget for mere komplicerede kommercielle transaktioner. Man har undertiden undskyldt denne afgrænsning med, at der er tale om elementer i den praktiske uddannelse, som juristen gennemgår i det virkelige liv, f.eks. som advokat eller husjurist. Men undskyldningen kan ikke bortforklare, at der kan påvises en lang række problemstillinger, som kan behandles ligeså fagligt og videnskabeligt, som den grundlæggende aftalerets problemer har været behandlet. Den praktiske aftaleret og studiet af de enkelte transaktioner trækker disse problemstillinger frem til særskilt behandling. Den grundlæggende aftaleret 13

15 1.1. FREMSTILLINGENS FORMåL Praktisk aftaleret Den praktiske aftaleret beskæftiger sig med, hvordan parterne i en privatretlig aftale bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Betragter man aftaleretten som et hus, er den praktiske aftaleret funderet på den grundlæggende aftaleret, dens arkitektur defineres ved de kommercielle interesser og mål, som parterne sætter for den enkelte transaktion, og dens bygningsmæssige (ingeniørmæssige) konstruktion er de retlige forpligtelser, som realiserer disse intentioner i en så robust form, at helheden giver mening. Betegnelsen praktisk aftaleret blev introduceret med denne bogs første udgave, som udkom i Forestillingen om at aftaleretten også har en praktisk side, vinder stigende anerkendelse både herhjemme og i udlandet, og den tankegang, der ligger til grund for faget, genfindes i talrige andre videnskabelige fremstillinger. Hvis man ser bort fra de juridiske formularsamlinger (som i Danmark i alt væsentligst udgøres af Juridisk Formularbog, hvis seneste, 16., udgave udkom i 2004), har dansk litteratur inden for den praktiske aftaleret ikke været omfattende. De seneste år har dog vist en betydelig vækst, først og fremmest frembåret af den væsentlige og omfattende Paradigmaserie, som Forlaget Thomson tog initiativ til i 2000, og som nu tæller adskillige bind inden for alle dele af det kommercielle aftaleliv. Også i svensk litteratur er den praktiske aftalelitteratur i fremvækst. Christina Ramberg har i Kontraktstyper (2005) med fokus på baggrundsretten behandlet et antal transaktioner bl.a. inden for køb, tjenesteydelser, konsulentassistance, finansielle aftaler og samarbejdsaftaler. De almene spørgsmål, der behandles i denne bogs første del, er også beskrevet i Stefan Lindskogs anbefalelsesværdige bog Förhandlingsspelet (1989). I norsk aftaleretlig litteratur er der tilløb til en sammensmeltning af den praktiske og den grundlæggende aftaleret. Se hertil Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet Kontraktsrett I (3. udg., 2002) og Geir Woxholth: Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning (6. udg., 2006). I nyere norsk litteratur er der i øvrigt fokus på forhandlingsspørgsmål, se herved Per M. Ristvedt: Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold (2003). I retssystemer, hvor der er tradition for omfattende og detaljerede aftaledokumenter, finder man talrige bidrag til den praktiske aftaleret i form af paradigmasamlinger mv. I et bredere perspektiv viderefører den indfaldsvinkel, der lægges frem i denne bog, en tendens, vi også møder i andre nyere retsvidenskabelige discipliner: I stedet for at tage udgangspunkt i de retsspørgsmål, der opstår, når tingene er gået 14

16 KAPITEL 1: EMNE, METODE OG RETSKILDER galt, fokuserer man på den situation, beslutningstageren står i. Samme tanke er anvendt i den forvaltningsretlige undervisning ved Københavns Universitet siden Bent Christensens banebrydende fremstilling i Hjemmelsspørgsmål (1980), og senere: Forvaltningsret opgaver, hjemmel, organisation (2. udg., 1997). Det er ambitionen med denne bog og bind III i trilogien Aftaleretten, Enkelte transaktioner at give læseren en almen men grundlæggende forståelse af aftaleinstrumentets funktion som grundlag for en kommerciel transaktion. Fokus er på de problemstillinger og reguleringstemaer, der går igen omend selvsagt med variationer i enhver kommerciel transaktion. Det drejer sig om både praktiske og retlige forhold, som omgiver transaktionen fra fødsel til død : indgåelse, betingelser, opfyldelse, misligholdelse, konfliktløsning etc. I henseende til aftalereguleringen kommer fokus til at ligge omkring klausuler mv., som vil kunne genfindes i enhver aftale. Den praktiske aftaleret (sammen med læren om de enkelte transaktioner) hører til aftalerettens retspolitik: Hvordan kommer aftalen som parternes lov til at fungere bedst muligt formelt (dvs. ved indgåelse og koncipering) såvel som materielt (dvs. ved reguleringsvalget). Derimod repræsenterer den grundlæggende aftaleret sammen med studiet af de særregler, der regulerer de enkelte transaktioner, aftalerettens retsdogmatik. Hvor andre retsområder, og herunder andre aftaleretlige specialdiscipliner, henvender sig til særlige brancher eller professionsudøvere, sigter den praktiske aftaleret bredt. Faget er en praktisk overbygning over hele den almindelige obligationsret, dog med fokus på de kommercielle transaktioner. Kun inden for nogle af disse transaktioner (hvoraf nogle er beskrevet i Enkelte transaktioner) er der opbygget sædvaner og normer, der kan supplere den aftaleretlige forståelse. Man finder heller ingen faglige organisationer herhjemme, der beskæftiger sig med den praktiske aftaleret som sådan. Det juridiske organisationsliv udfolder sig også her mest på specialområderne. Målsætning Aftalerettens retspolitik Aftalerettens aktører Den amerikanske forening IACCM, International Association for Contract and Commercial Management, se < udgør det nærmeste, man kommer en juridisk forening, der beskæftiger sig med 15

Mads Bryde Andersen. Praktisk aftaleret. 4. udgave

Mads Bryde Andersen. Praktisk aftaleret. 4. udgave Praktisk aftaleret Mads Bryde Andersen Praktisk aftaleret 4. udgave Gjellerup København 2015 Praktisk aftaleret, 4. udgave Mads Bryde Andersen og Gjellerup ISBN trykt udgave 978 87 13 05057 4 ISBN e-bog

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord til 2.-udgaven, 2009 11 Forord til l.-udgaven, 1977 13 Forkortelser 14 Indledning 15 I Bogens formål 15

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Forord. Jeg vil være taknemmelig for at modtage forslag om forbedringer eller påpegning af fejl på

Forord. Jeg vil være taknemmelig for at modtage forslag om forbedringer eller påpegning af fejl på Forord I årene 2002 2004 genudgav jeg mine aftaleretlige lærebøger i trilogien Aftaleretten, der foruden nærværende bind III består af Grundlæggende aftaleret (bind I) og Praktisk aftaleret (bind II).

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

Juridisk metodelære. 5. udgave

Juridisk metodelære. 5. udgave Juridisk metodelære 5. udgave This page intentionally left blank Peter Blume Juridisk metodelære 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Juridisk metodelære 5. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Jens Evald. Juridisk teori, metode og videnskab

Jens Evald. Juridisk teori, metode og videnskab Jens Evald Juridisk teori, metode og videnskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jens Evald Juridisk teori, metode og videnskab 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland og Danmark This page intentionally left blank Thomas Bredgaard & Flemming Larsen Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ADAM GOLDSCHMIDT søfart & pengevæsen Om en af tredjemand stillet sikkerhed til sikring af opfyldelsen af aftaler, som angår tilvejebringelsen af et skib JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søfart & Pengevæsen

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på International handelsret studiehæfte

Læs mere om udgivelsen på  International handelsret studiehæfte International handelsret studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret Studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret. Studiehæfte 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup

Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup Henrik Juul og Frederik Meding Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup Kreditret dokumenter og opgaver 2017 Henrik Juul og Frederik Meding og Gjellerup/Gads Forlag 2017 Omslag: Sofie Engel, It s all

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

EKSPORT TIL ET NYT MARKED

EKSPORT TIL ET NYT MARKED Optioner, muligheder og udfordringer ved etablering af EKSPORT TIL ET NYT MARKED MICHAEL H. SVENDSEN MICHAEL@MHSVENDSEN.COM TEL 51 18 02 22 Michael H. Svendsen ARBEJDSOMRÅDER Internationale kontrakter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 AFSNIT I Kapitel 1. Grundbegreber og grundregler... 15 1. Obligationsretlige skyldforhold... 15 1.1. Begreberne obligationsret og formueret... 15 1.2.

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse This page intentionally left blank Stinne Richter Berg Retsvirkninger af

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Mediation ret og rammer

Mediation ret og rammer Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave/1. oplag C Karnov Group, København, 2016 ISBN: 978-87-619-3788-9

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3749-0 Omslag: Sisterbrandt, København Sats

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TOBIAS INDÉN & KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig-privat samarbejde Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen Offentlig-privat samarbejde Jurist-

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten FAMILIERETTEN LINDA NIELSEN 7. udgave GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten Linda Nielsen Familieretten 2017 Linda Nielsen og Gjellerup/Gads Forlag ISBN trykt udgave 978 87 13 05077 2 ISBN

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Køberet Jura for kortere videregående uddannelser Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Forord Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante for

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere