FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision"

Transkript

1 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definition og afgrænsning Forvaltningsrevision Ledelsens ansvar Udført arbejde ved forvaltningsrevision Grundlaget for konklusion Erklæringens formulering Afvigelser fra paradigma Modificerede erklæringer Supplerende oplysninger ctr. forbehold Forbehold med forbehold kan ikke udtrykkes Afkræftende konklusion Eksempler I Standardpåtegning på det offentlige område II Revisionspåtegninger med supplerende oplysninger vedrørende forvaltningen IIIa Eksempel på revisionspåtegning med supplerende oplysninger vedrørende den almindelige del af påtegningen og afledte effekter vedrørende forvaltningen IIIb Eksempel på revisionspåtegning med forbehold vedrørende den almindelige del af påtegningen og afledte effekter vedrørende forvaltningen IV Eksempel på bemærkninger til forvaltningen som skal omtales i revisionspåtegningen V Eksempel på standardpåtegning for erhvervsskole VI Eksempler på bemærkninger til forvaltningen som ikke skal omtales i revisionspåtegningen

3 Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision 1. Indledning Nærværende notat er et supplement til den tidligere udsendte modelpåtegning for revision af statsstøttede institutioner. Modellen er med Rigsrevisionen aftalt anvendt ved afgivelse af revisionserklæringer på årsrapporter for tilskudsmodtagende institutioner mv. omfattet af rigsrevisorlovens 4 og 9 samt på årsrapporter for selvstændige forvaltningssubjekter mv. omfattet af rigsrevisorlovens 2 stk. 1, nr. 3 og 4. Tilskudsmodtagere efter Rigsrevisorlovens 4 er fx selvejende institutioner med egen revision, mens tilskudsmodtagere efter 9 er institutioner mv., hvor Rigsrevisor er ansvarlig for revisionen, men hvor revisionsarbejdet efter aftale udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor på vegne af Rigsrevisionen. Modelpåtegningen skal anvendes på områder, hvor der modtages statslige tilskud og, hvor der er krav om revision med udgangspunkt i Rigsrevisorlovens 3. Modelpåtegningen skal med nødvendige tilpasninger vedrørende henvisning til regnskabs- og revisionsbestemmelser således også anvendes i forbindelse med revision af tilskudsregnskaber, når revisionsbestemmelserne er fastlagt af en statslig institution. Modelpåtegningen skal tages i anvendelse for regnskabsåret FSR anbefaler, at modelpåtegningen ligeledes anvendes i forbindelse med revisionspåtegninger på kommunale årsregnskaber. 2. Definition og afgrænsning 2.1 Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af årsrapporten, den finansielle revision, foretages forvaltningsrevision også kaldet økonomisk-kritisk revision. Kravet om forvaltningsrevision udspringer af behovet for at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Formålet med forvaltningsrevision er således at undersøge om ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. 3

4 Forvaltningsrevision er en del af begrebet God Offentlig Revisionsskik (GOR), som tager udgangspunkt i Rigsrevisorlovens 3. Kravet om forvaltningsrevision fremgår af Rigsrevisorloven 3, hvor det anføres, at..endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Dette er lovgrundlaget for udførelsen af forvaltningsrevision inden for staten. Formuleringen anvendes tilsvarende i revisionsbekendtgørelser mv. på områder, hvor forvaltningsrevision ønskes gennemført, eksempelvis selvejende institutioner, som modtager tilskud fra staten. Rigsrevisorloven dækker som udgangspunkt de forvaltningsområder, der fremgår af Rigsrevisorlovens 2, 4 og 5, hvilket primært vil sige: Staten samt statslige institutioner og virksomheder Regionerne Institutioner, foreninger og fonde mv. som modtager lån, tilskud eller garantier fra Staten Den del af kommunale regnskaber, hvor der sker afregning overfor staten Lovgrundlaget for forvaltningsrevision indeholder ikke nærmere krav til, hvorledes denne skal udføres. Af praktiske og systematiske grunde har man opdelt de økonomisk-kritiske forhold, som en forvaltningsrevision kan omfatte, i tre aspekter 1 : Sparsommelighedsaspektet: Er goder og tjenesteydelser erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet osv. Produktivitetsaspektet: Er der et optimalt forhold imellem ressourceanvendelsen og udbytte. Effektivitetsaspektet: I hvilket omfang har man nået de mål udløst de virkninger som var tilsigtet med den pågældende økonomiske ressourceanvendelse. Af vejledningen Begrebet God Offentlig Revisionsskik fremgår følgende om de 3 aspekter 2 : Sparsommelighed 28. Revision ud fra sparsommelighedsaspektet kan udføres enten ved direkte vurdering af de enkelte transaktioner eller indirekte vurdering af den måde forvaltningen af ressourcerne er tilrettelagt samt en vurdering af andre forhold. Produktivitet 1 Begrebet God Offentlig Revisionsskik (GOR) En vejledning, Rigsrevisionen 2 Begrenet God Offentlig Revisionsskik (GOR) En vejledning, Rigsrevisionen, pkt

5 29. Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vurderingen af produktiviteten kræver et grundlag for sammenligning i form af en tidsserieanalyse, eller en sammenligning med produktiviteten ved produktionen af tilsvarende ydelser enten inden for eller uden for institutionen. Produktivitetsanalysen kræver, at der foretages dels en fastsættelse af de medgåede ressourcer dels en entydig bestemmelse af produkterne. Den offentlige produktion omfatter oftest forskellige service- og kontrolydelser og kun sjældent fysiske enheder, der umiddelbart kan optælles. Herudover kan man kun sjældent nøjes med at måle en offentlig institutions samlede produktion. Produktivitetsanalysen må opsplittes på en række delaktiviteter, ligesom det kan være nødvendigt at vægte mellem forskellige aktivitetstyper for at kunne gennemføre analysen. Endelig kan det være nødvendigt at tage højde for, at produktion og omkostningsregistrering er tidsmæssigt adskilt i forskellige perioder, samt at ressourcerne kan medgå til produktionen af forskellige produkter med den konsekvens, at der skal foretages fordeling. Effektivitet 30. Ved begrebet effektivitet forstås dels graden af målopfyldelse dels et mål for institutionens evne til med de anvendte ressourcer at nå et resultat, der opfylder de opstillede målsætninger. Ved en vurdering af målopfyldelsesgraden sammenholdes de realiserede resultater med de på forhånd fastsatte eller de forventede resultater. Effektiviteten måles som forholdet mellem ressourcerne og resultaterne af de aktiviteter, en institution producerer for at opfylde målsætningen. Effektiviteten er sammensat af dels institutionens evne til med ressourceforbruget at producere varer og serviceydelser produktiviteten dels de producerede varer og tjenesteydelsers disposition for at skabe de resultater eller den virkning, der opfylder målsætningen. I praktiske forvaltningsrevisionsundersøgelser måles effektiviteten dog ofte som forholdet mellem effekt og ressourceforbrug. Særlige problemer ved effektivitetsrevision er undersøgelsen af ikke tilsigtede virkninger, hvad enten de har virkningen inden for eller uden for målsætningen, samt at virkningen kan være et resultat af andre forhold. Som supplement til ovenstående omtale af Sparsommelighed kan begrebet anses som et udtryk for, at det vurderes, at der er opnået mest muligt for pengene ved forvaltning af de tildelte midler. Denne vurdering foretages mest hensigtsmæssigt med udgangspunkt i nærmere definerede kriterier. Der findes dog ofte ikke en alment gældende målestok for, hvornår forvaltningen har været tilstrækkelig sparsommelig og hvornår den har været for ødsel. Vurderingen heraf må 5

6 derfor i sådanne situationer foretages af revisor ud fra en egen vurdering af, hvad der må anses at være den alment gældende norm. Vurdering af effektivitet forudsætter, at der rent faktisk er defineret en forventet målopfyldelse. Herudover forudsætter det, at der er opstillet klare succeskriterier samt, at det er muligt at fastslå årsagssammenhænge. Det er eksempelvis væsentligt, at man kan afgøre om en konkret social aktivitet har medført et fald i antallet af personer på overførselsindkomst eller om faldet skyldes de generelle konjunkturer. Udviklingen af god revisionsskik indenfor forvaltningsrevision sker via den praktiske udførelse af forvaltningsrevision i Rigsrevisionen og tilsvarende organer i andre lande, og samordnes blandt andet gennem organisationen INTOSAI, som er en global sammenslutning af rigsrevisioner. Der skelnes i praksis ofte mellem løbende forvaltningsrevision, som typisk udføres integreret med den finansielle revision, og dyberegående forvaltningsrevision, der typisk er større, målrettede undersøgelser. Denne opdeling ses ikke i direkte af lovgivningen. Som det kan forstås af ovenstående beskrivelse af forvaltningsrevisionens aspekter, er gennemførelsen af forvaltningsrevision i højere grad end den finansielle revision præget af vurderinger. Dette understøttes af INTOSAIs revisionsnormer, hvoraf det fremgår: Til forskel fra efterprøvelse af transaktioners formelle rigtighed, hvor der gælder ret specifikke regler, og hvor metoderne næsten altid er de samme, anvendes der varierende metoder ved forvaltningsrevision og revisor skal i højere grad give sin egen vurdering og fortolkning. Det område, revisionen dækker, er også mere selektivt og kan omfatte en cyklus på flere år og ikke kun en bestemt regnskabsperiode, og revisionen vedrører normalt ikke specifikke regnskaber. Indholdet af revisionsberetningerne varierer derfor. Beretningerne er i højere grad en form for diskussion, hvor der fremsættes begrundede argumenter. Forvaltningsrevision er således mere bredt defineret end finansiel revision. Det betyder samtidig, at antallet af mulige emner og områder for forvaltningsrevision er stort. Ved den finansielle revision er det i revisionsstandarder fastlagt, hvilke revisionshandlinger, som skal gennemføres for at revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik. Den samme entydige begrebsramme findes ikke for forvaltningsrevisionen, og det er derfor i højere grad op til revisor selv at vurdere, hvad der er relevant at inddrage i forvaltningsrevisionen og i hvilket omfang. Det fremgår af INTOSAI-revisionsnormerne, at forvaltningsrevision ikke nødvendigvis vil tage sigte på at nå frem til konklusioner om alle 3 aspekter. Ved revision af eksempelvis selvejende institutioner og tilskudsregnskaber kan der dog være en forventning hos tilskudsgiver om, at der hvert år udføres undersøgelser, som tilsammen dækker alle 3 aspekter. Hvis det ved 6

7 gennemgang af forretningsgange og processer kan sandsynliggøres, at virksomheden har styringssystemer, som sikrer at der er opfølgning på alle aspekter, kan det overvejes at undlade et eller flere aspekter i de konkrete undersøgelser. Økonomistyring En anden indgangsvinkel til at vurdere, om en institution har udvist skyldig økonomisk hensyntagen er, at vurdere institutionens økonomistyring. Her er sigtet at fokusere på, om institutionen som led i sin økonomistyring har opbygget systemer, som sikrer, at der styres efter og følges op på opnåelsen af en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Begrebet økonomistyring kan dække over mange ting. Det kan være den simple budgetopfølgning, som blot består i at medvirke til, at budgetter ikke overskrides. Det kan også være mere avancerede systemer, hvor budgetlægningen er kædet sammen med opstilling af målsætninger og, hvor der eksisterer informationssystemer, som kan generere relevante data til målopfølgning. Gennem en undersøgelse af økonomistyringen kan revisor vurdere, om der er etableret rutiner, som er tilstrækkelige til, at der kan gennemføres en planlægning på et hensigtsmæssigt grundlag. En vurdering af økonomistyringen kan ligeledes give et indtryk af, om institutionen tilstrækkeligt hurtigt får informationer om afvigelser mellem budgetterede og realiserede resultater og i givet fald, om der reageres tilstrækkeligt hurtigt på disse informationer med henblik på at tilpasse ressourcerne. Et led i vurderingen af økonomistyringen kan ligeledes være at undersøge, om målfastsættelsen er tilstrækkelig operationel og detaljeret til, at der efterfølgende kan foretages en opfølgning på målopfyldelsen. Det vil ligeledes være relevant om muligt at vurdere, om målfastsættelsen er ambitiøs og relevant i forhold til institutionens kerneydelser. Endvidere vil det ofte være naturligt at vurdere detaljeringsgraden og hyppigheden af opfølgningen. De elementer, der indgår i økonomistyringen, kan udover den løbende regnskabsopfølgning være strategi- og handlingsplaner samt andre overordnede styringsværktøjer. Vurderingen af økonomistyringen som led i forvaltningsrevisionen kan således sammenfattes til at være en undersøgelse af, om institutionens økonomistyring er rettet mod at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne og, om det er muligt at følge op på dette. 2.2 Ledelsens ansvar Forvaltningsrevision i staten udføres på vegne af Statsrevisorerne og Folketinget og har til formål at sikre, at Folketingets beslutninger gennemføres på en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde. Ved forvaltningsrevision er det således statsadministrationens forvaltning af Folketingets beslutninger, som er genstand for undersøgelse. Ved statsadministrationen for- 7

8 stås administrationen til og med ministerniveau. Der er derimod ikke revisors opgave at tage stilling til Folketingets beslutninger. Dette forhold er tilsvarende gældende ved forvaltningsrevision i kommuner, hvor revisionen ikke skal tage stilling til kommunalbestyrelsens beslutninger men alene forvaltningen af disse. I de nævnte situationer er Folketinget og kommunalbestyrelsen de primære opdragsgivere i forhold til forvaltningsrevisionen. For så vidt angår forvaltningsrevision i selvejende institutioner, som modtager statstilskud, er situationen en anden. Her er det tilskudsgiver, som er den primære opdragsgiver, og bestyrelsen i institutionen er en del af ledelsen og dermed også af tilskudsforvaltningen. I dette tilfælde kan forvaltningsrevisionen godt medføre kritik af bestyrelsens beslutninger, hvis disse er uden for formålet, i strid med lovgivning eller på anden måde i udtryk for dårlig forvaltning. 2.3 Udført arbejde ved forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen udføres ofte i tilknytning til den finansielle revision. Det må dog forventes, at der udføres selvstændige revisionshandlinger som del af grundlaget for forvaltningsrevisionen, og ikke blot en forvaltningsmæssig synsvinkel på de analyser, bilag m.v., som gennemgås i forbindelse med den finansielle revision. Det må ligeledes forventes, at den udførte forvaltningsrevision over tiden omfatter alle væsentlige aspekter af forvaltningsrevision. Der vil kunne ændres på såvel vægtning som de undersøgte områder fra år til år. De revisionsmetoder, som kan tages i anvendelse ved udførelsen af forvaltningsrevision, adskiller sig ikke væsentligt fra den finansielle revision. Substansrevision kan omfatte gennemgang af konkrete dispositioner/bilag, hvor det vurderes, om der eksempelvis har været udvist sparsommelighed. Analytisk revision anvendes ofte ved produktivitetsundersøgelser, hvor der foretages benchmark-analyser. For så vidt angår systemrevision kan dette tages i anvendelse ved vurdering af, om der er etableret procedurer, som sikrer, at virksomheden ved den løbende opgaveudførelse tager hensyn til de forvaltningsmæssige aspekter. For så vidt angår den forvaltningsrevision, som udføres i relation til aflæggelsen af en årsrapport eller anden rapportering, må arbejdet nødvendigvis omfatte en gennemgang af, om rapportering vedrørende forvaltningen er baseret på dokumenterbare data og i øvrigt vurderes at 8

9 være relevant. Denne del af forvaltningsrevisionen adskiller sig på sin vis ikke væsentligt fra den finansielle revision. 2.4 Grundlaget for konklusion Med hensyn til opnåelse af bevis for de konklusioner, som drages om forvaltningen, vil der ofte være en forskel i forhold til den finansielle revision. Alene det forhold, at der ikke findes en præcis begrebsramme og en entydig konklusion på eksempelvis sparsommelighed medfører, at beviset sjældent kan blive så stærkt som tilfældet er ved finansiel revision. Det må dog stadig pointeres, at konklusioner naturligvis skal være baseret på en dokumenteret vurdering, eksempelvis i form at sammenlignende analyser eller lignende. 3. Erklæringens formulering 3.1 Afvigelser fra paradigma Det vedtagne paradigma (bilag 1) til påtegning tænkes som udgangspunkt anvendt i de fleste erklæringssituationer. Der skal dog som altid tages højde for eventuelle afvigelser som følge af specifikke krav til rapporteringen på et givet område. Det fremgår af paradigmaets afsnit om udført forvaltningsrevision samt konklusion, at der skal udføres arbejde i forhold til..rapporteringen til XX-styrelsen om mål og resultater... I tilfælde, hvor påtegning afgives på årsrapport/årsregnskab, kan formuleringen i stedet ændres til..oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater.. Tilsvarende må der ske tilpasning i forbindelse med erklæring på projektregnskaber, som ikke indeholder de bestanddele, som fremgår af modelpåtegningen, eller hvor forvaltningsrevisionen alene indeholder krav om vurdering af sparsommelighed. 4. Modificerede erklæringer Modificerede påtegninger i forbindelse med finansiel revision kan enten indeholde supplerende oplysninger eller forbehold, hvilket ligeledes vil være tilfældet ved forvaltningsrevision. I lighed med den finansielle revision skal der tages stilling til, hvilke forhold der skal medtages i erklæringen. Er der tale om graverende og/eller gennemgribende forhold, vil det skulle medføre en modificeret påtegning. Det skal bemærkes, at væsentlighed i forbindelse med offentlig revision, herunder særligt juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, kan være noget bredere end ved revision efter årsregnskabsloven. Således kan der være områder med særlig bevågenhed, hvor fejl at mindre beløbsmæssigt omfang kan være at betragte som væsentlige. Der er således i højere grad end i forbindelse med den finansielle revision tale om en subjektiv vurdering af, hvilke forhold, der er så graverende, at de skal omtales i erklæringen om forvaltningsrevision. 9

10 Mindre væsentlige forhold eller generelle anbefalinger om forbedringer vil ikke skulle medtages i påtegningen, men skal efter omstændighederne omtales i revisionsprotokollen. Opmærksomheden skal henledes på, at såvel erklæringen som revisionsprotokollen vil være til rådighed for tilskudsgiver. Der vil således være mulighed for at omtale forhold i revisionsprotokollen uden at det automatisk vil betyde et forbehold i påtegningen. Omvendt vil graverende og gennemgribende forhold ikke kunne udelades af påtegningen med henvisning til, at de er omtalt i revisionsprotokollen. I bilag 6 er angivet eksempler på omtale i revisionsprotokollen, som ikke har en karakter, der medfører modifikation af erklæringen. Ved vurdering af, om et forhold skal medføre en modifikation i erklæringen vedrørende forvaltningen kan det tages i betragtning, hvorvidt forholdet i det væsentligste skyldes udefrakommende omstændigheder eller, om forholdet kan henføres til egne foretagne eller manglende beslutninger. I forbindelse med eventuelle supplerende oplysninger, kan man også omtale om forvaltningen selv har taget initiativ til forbedringer. I det følgende er omtalt forhold, hvor der kan være anledning til at afgive modificerede erklæringer. 4.1 Supplerende oplysninger ctr. forbehold I forbindelse med den finansielle revision optræder supplerende oplysninger oftest i forbindelse med fremhævelse af oplysninger og risici, som er beskrevet i årsberetningen. Herudover er det et specifikt krav, at der afgives supplerende oplysninger, hvis bogføringslovgivningen ikke er opfyldt eller der er forhold, som giver begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. Indenfor den offentlige revision er overholdelse af regler og praksis et særskilt revisionsmål (juridisk-kritisk revision), og klare overtrædelser af lovgivningsmæssige forhold må derfor medføre et egentligt forbehold i den finansielle del af revisionspåtegningen. Eksempel herpå findes i bilag 3b. I den traditionelle finansielle revision, kan usikkerhed medføre en supplerende oplysning, hvis forholdet i øvrigt er dækkende beskrevet i årsrapporten. I relation til forvaltningsrevision vil forhold, der må karakteriseres som utilfredsstillende forvaltning, ikke kunne medføre supplerende oplysninger alene, selvom forholdet er belyst i en ledelsesberetning eller lignende. Tilsvarende vil brud på bogføringsloven samt forhold, der kan medføre ansvar for ledelsen, kunne karakteriseres som dårlig forvaltning og må derfor samtidig medføre forbehold i påtegningen vedrørende forvaltningsrevision. I bilag 3a er angivet eksempler på supplerende op- 10

11 lysninger i den finansielle del af påtegningen, der som konsekvens medfører forbehold i erklæringen om forvaltningen. Det er som udgangspunkt tilskudsgivers ansvar, at de forudsætninger og forventede resultater, som knytter sig til tilskuddet, er præcist beskrevet og - for så vidt angår resultaterne målbare. Dette er en forudsætning for, at resultaterne efterfølgende er verificerbare i forbindelse med forvaltningsrevisionen. Hvis der ikke fra tilskudsyders side er opsat mål, kan der blive tale om tre alternative løsningsmuligheder i forhold til gennemførelse af undersøgelser af effektivitet og/eller produktivitet. 1. Er der ikke opsat mål fra tilskudsgiver, bør tilskudsmodtager selv definere mål for anvendelsen af et modtaget tilskud. 2. Er dette heller ikke sket, kan revisor, såfremt dette er praktisk muligt, selv opstille mål for anvendelsen af tilskuddet. 3. Er dette derimod ikke umiddelbart muligt må revisor konkludere, at der ikke er grundlag for at konkludere om målopfyldelsen. Hvis der ikke er opstillet resultatmål eller der ikke er krav til rapportering om mål og resultater, kan forvaltningsrevisionen ikke udføres med udgangspunkt i eksterne målsætninger. Disse situationer bør medføre supplerende oplysninger i relation til forvaltningen. Da der alene er krav om konklusion i forhold til de områder, som er undersøgt, vil forbehold ikke være relevant. I bilag 2 er angivet 3 eksempler på påtegninger, hvor der er afgivet supplerende oplysninger. På Undervisningsministeriets område, hvor tilskuddet er takstbaseret, indeholder taksterne kombineret med øvrig regulering i form af bekendtgørelser mv. som udgangspunkt mål i et sådant omfang, at det ikke vil være nødvendigt at afgive supplerende oplysninger om manglende målfastsættelse. Undervisningsministeriet forventer at det fra 2009 er obligatorisk for skolerne at udarbejde aktivitets- og ressourceregnskaber. Herefter skal målopstilling og rapportering vurderes af revisor med afsæt heri. 4.2 Forbehold Forbehold vedrørende forvaltningen vil forekomme, i situationer, hvor der er væsentlige forhold, som indikerer, at der ikke er udvist skyldig økonomisk hensyntagen ved forvaltningen. Forbehold vil kunne optræde i varierende grad og karakter, hvilket vil fremgå i det følgende. 4.3 med forbehold med forbehold vil i forbindelse med den finansielle revision normalt kunne forekomme, hvis der har været begrænsninger i revisionens omfang eller hvis der er uenighed med ledelsen. I forhold til forvaltningsrevisionen vil der ikke være analogi til den finansielle revision med hensyn til, hvornår der skal tages forbehold. Dels er erklæringen afgrænset til at skulle inde- 11

12 holde en konklusion om de områder, hvor revisor har foretaget forvaltningsrevision, og dels er uenighed med ledelsen ikke i samme omfang af betydning for forvaltningsrevisionen. Det forhold, at der konstateres graverende forhold i forvaltningen, og at ledelsen er enig i denne vurdering medfører ikke, at et forbehold kan udelades. Forbehold, som kan henføres til uenighed med ledelsen, vil typisk kunne forekomme, hvis der i rapporteringsreglerne for virksomheden er krav om en redegørelse for forvaltningen, og revisor er uenig i indholdet af denne redegørelse. Revisor kan også være uenig i, at de valgte parametre til belysning af forvaltningen er relevante og dækkende som led i belysning af forvaltningen. Det vil primært være begrænsninger i revisionen samt konstaterede svagheder i forvaltningen, som kan give anledning til forbehold. Det kan være tilfældet, hvis der på et eller flere områder ikke er tilstrækkeligt materiale til at basere revisionen på, eller hvis der er aftalt begrænsninger i det arbejde, revisor skal udføre. I situationer, hvor der ved forvaltningsrevisionen fremkommer forhold, som indikerer en graverende mangel på skyldig økonomisk hensyntagen, men hvor der er tale om enkeltstående forhold, vil dette skulle medføre et forbehold for så vidt angår de konstaterede forhold. I situationer, hvor der ikke er opstillet objektive og målbare mål, vil det være vanskeligt at foretage en vurdering af effektivitetsaspektet. Hvis det i kravene til rapporteringen er ubetinget, at der skal opstilles mål og rapporteres om målopfyldelsen, vil en sådan mangel skulle medføre et forbehold i påtegningen. I bilag 4 er angivet eksempler på forhold, som kan tænkes at give anledning til konklusioner med forbehold. 4.4 kan ikke udtrykkes I det omfang der for en virksomhed ikke er opstillet mål og rapporteringskrav, og der heller ikke er relevante nøgletal eller andre oplysninger, som beskriver forvaltningen, vil der ikke være noget eksternt grundlag for udførelse af forvaltningsrevision. Det vil i stedet være op til revisor selv at vurdere, hvilke undersøgelser og analyser, der kan bidrage til at belyse forvaltningen. Som udgangspunkt bør der være opstillet resultatmål, men er det ikke tilfældet, vil revisor som regel kunne udtrykke en konklusion ud fra egne analyser. Den situation, hvor konklusion om forvaltningen ikke kan udtrykkes, vurderes derfor at væres meget sjældent forekommende. 4.5 Afkræftende konklusion En afkræftende konklusion i forhold til forvaltningsrevisionen vil forekomme i tilfælde af, at der er graverende og gennemgribende forhold, som giver begrundet mistanke om manglende skyldig økonomisk hensyntagen. Eksempel herpå kan være 12

13 Indkøb af varer til privatforbrug i væsentligt omfang Manglende økonomistyring Væsentlige dispositioner udenfor formålet Det må forventes, at erklæringer af denne art vil være sjældent forekommende. 13

14 5. Eksempler I Standardpåtegning på det offentlige område Overskrift Adressat Den uafhængige revisors påtegning Til opdragsgiver Overskrift Påtegning på årsrapport Indledningsafsnit Vi har revideret årsrapporten for NN Institution for perioden 1. januar 31. december 20xx omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter (her indføres en henvisning til de for NN-institutionen gældende regnskabsbestemmelser). Ledelsens ansvar for årsrapporten Revisors ansvar og den udførte revision Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med (her indføres en henvisning til de for NN-institutionen gældende regnskabsbestemmelser). Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. XX-styrelsens instruks for revision af (her indføres en henvisning til de revisionsbestemmelser, der gælder for institutionen). Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 14

15 En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisors konklusion Overskrift Indledningsafsnit Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af NN-institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20xx samt af resultatet af NN-institutionens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 20xx i overensstemmelse med (her indføres en henvisning til de for NN-institutionen gældende regnskabsbestemmelser). Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af NN-institutionens årsrapport for 20xx har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af NN-institutionen, og at oplysningerne i rapporteringen til XX-styrelsen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx. 15

16 Ledelsens ansvar for forvaltningen Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision Ledelsens ansvar NN-institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen til XX-styrelsen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx. [Såfremt rapporteringen til XX-styrelsen om mål og resultater alene sker i årsrapporten, ændres formuleringen til: og at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx] Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. XXstyrelsens instruks for revision af (her indføres en henvisning til de revisionsbestemmelser, der gælder for institutionen) har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om NNinstitutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået NN-institutionens rapportering til XXstyrelsen om opfyldelse af resultatmålene for NN-institutionen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx. [Såfremt rapporteringen til XX-styrelsen om mål og resultater alene sker i årsrapporten, ændres 2. punktum til: Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for NN-institutionen] Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 20xx på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx. Revisors adresse og dato By, den 20xx Revisors underskrift Revisionsfirmaet XYZ, Statsautoriseret revisionsvirksomhed NN Statsautoriseret revisor 16

17 II Revisionspåtegninger med supplerende oplysninger vedrørende forvaltningen Såfremt institutionen ikke er afkrævet særskilt indrapportering af mål og resultater til tilskudsyder og ledelsesberetningen eller andre dele af årsregnskabet/årsrapporten ikke indeholder et passende omfang af informationer af mål og resultater, må følgende erklæring som udgangspunkt anvendes: Overskrift Adressat Den uafhængige revisors påtegning Til opdragsgiver Overskrift Indledningsafsnit Ledelsens ansvar for årsrapporten Påtegning på årsrapport Vi har revideret Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har Revisors ansvar og Revisors ansvar og den udførte revision den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke... Revisors konklusion Erklæring om udført forvaltningsrevision Det er vores opfattelse Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. XXstyrelsens instruks for revision af (her indføres en henvisning til de revisionsbestemmelser, der gælder for institutionen) har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om NNinstitutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. [Afsnittene Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået NNinstitutionens rapportering til XX-styrelsen om opfyldelse af resultatmålene for NN-institutionen. og og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx. udgår da der ikke findes en rapportering til tilskudsyder] 17

18 Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 20xx på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. [Afsnittet eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for NNinstitutionens virksomhed i 20xx. udgår] Supplerende oplysning Supplerende oplysninger Eksempel a Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der fra tilskudsyders side ikke er stillet krav om rapportering af mål og resultater. Den udførte forvaltningsrevision bygger derfor på institutionens egne undersøgelser af forvaltningen. Eksempel b Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der fra tilskudsyders side ikke er stillet krav om rapportering af mål og resultater. Ledelsen af institutionen har ikke udført egne undersøgelser af forvaltningen. Den udførte forvaltningsrevision bygger derfor på vores selvvalgte undersøgelser af forvaltningen. Eksempel c Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der hverken fra tilskudsyders eller ledelsens side er fastlagt krav til mål og resultater. På grund af virksomhedens karakter har vi ikke været i stand til selv at opstille mål for effektivitet [og/eller produktivitet] og har derfor ikke haft mulighed for at udføre forvaltningsrevision i relation til dette aspekt. Revisors adresse og dato Revisors underskrift By, den 20xx Revisionsfirmaet XYZ, Statsautoriseret revisionsvirksomhed NN Statsautoriseret revisor 18

19 IIIa Eksempel på revisionspåtegning med supplerende oplysninger vedrørende den almindelige del af påtegningen og afledte effekter vedrørende forvaltningen Supplerende oplysninger, som skal afgives vedrørende den almindelige del af påtegningen, skal afgives i følgende tilfælde jf. UR2007-3: 1. Finder det nødvendigt at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concernproblem. 2. Finder det nødvendigt at omtale en betydelig usikkerhed, som kan påvirke årsrapporten (af anden art end et going concern-problem), og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder. 3. Finder det nødvendigt at rette i andre oplysninger i et dokument, der indeholder et revideret årsrapport, og virksomheden nægter at foretage rettelsen. 4. Finder at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt (erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1, 2. punktum). 5. Har begrundet overbevisning om at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar (erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2). I ovenstående punkter 4 og 5 må udgangspunktet være, at forholdet har betydning for institutionens forvaltning. Der vil derfor normalt være behov for et forbehold omkring forvaltningen. Herudover er juridisk-kritisk revision en obligatorisk del af den finansielle revision, hvilket betyder, at væsentlige overtrædelser af lovgivningen vil skulle medføre et egentligt forbehold i den finansielle del af revisionspåtegningen, jf. eksempel IIIb. Overskrift Adressat Den uafhængige revisors påtegning Til opdragsgiver Overskrift Indledningsafsnit Ledelsens ansvar for årsrapporten Påtegning på årsrapport Vi har revideret Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har Revisors ansvar og Revisors ansvar og den udførte revision den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke... Revisors konklusion Supplerende oplysninger Det er vores opfattelse Supplerende oplysninger 19

20 Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at institutionen ikke har overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til institutionens art og omfang. [Institutionens ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen.] Erklæring om udført forvaltningsrevision Forbehold Revisors adresse og dato Revisors underskrift Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. XXstyrelsens instruks for revision af (her indføres en henvisning til de revisionsbestemmelser, der gælder for institutionen) har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om NNinstitutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået NN-institutionens rapportering til XXstyrelsen om opfyldelse af resultatmålene for NN-institutionen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx. Forbehold: Som det fremgår ovenfor, har institutionen ikke har overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til institutionens art og omfang. Dette har medført manglende mulighed for gennemførelse af en hensigtsmæssig økonomistyring. Ved den udførte forvaltningsrevision er vi, bortset fra det i forbeholdet anførte, ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 20xx på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for NNinstitutionens virksomhed i 20xx. By, den 20xx Revisionsfirmaet XYZ, Statsautoriseret revisionsvirksomhed NN Statsautoriseret revisor 20

21 IIIb Eksempel på revisionspåtegning med forbehold vedrørende den almindelige del af påtegningen og afledte effekter vedrørende forvaltningen Juridisk-kritisk revision en obligatorisk del af den finansielle revision, hvilket betyder, at væsentlige overtrædelser af lovgivningen vil skulle medføre et egentligt forbehold i den finansielle del af revisionspåtegningen. Overskrift Adressat Den uafhængige revisors påtegning Til opdragsgiver Overskrift Indledningsafsnit Ledelsens ansvar for årsrapporten Påtegning på årsrapport Vi har revideret Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har Revisors ansvar og Revisors ansvar og den udførte revision den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke... Forbehold Revisors konklusion Forbehold Vi skal oplyse, at institutionen har udlånt penge til andre institutioner. Efter vores opfattelse er sådanne udlån i strid med reglerne i lov om frie kostskolers 8. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af NN-institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20xx samt af resultatet af NN-institutionens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 20xx i overensstemmelse med (her indføres en henvisning til de for NN-institutionen gældende regnskabsbestemmelser). Med undtagelse af ovennævnte forbehold er det ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 21

22 Erklæring om udført forvaltningsrevision Forbehold Revisors adresse og dato Revisors underskrift Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. XXstyrelsens instruks for revision af (her indføres en henvisning til de revisionsbestemmelser, der gælder for institutionen) har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om NNinstitutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået NN-institutionens rapportering til XXstyrelsen om opfyldelse af resultatmålene for NN-institutionen. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for NN-institutionens virksomhed i 20xx. Forbehold: Som det fremgår af ovenstående, har institutionen udlånt penge til andre institutioner. Dette er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med de forvaltningsmæssige bestemmelser i lovgivningen om frie kostskoler. Ved den udførte forvaltningsrevision er vi, bortset fra det i forbeholdet anførte, ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 20xx på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for NNinstitutionens virksomhed i 20xx. By, den 20xx Revisionsfirmaet XYZ, Statsautoriseret revisionsvirksomhed NN Statsautoriseret revisor 22

23 IV Eksempel på bemærkninger til forvaltningen som skal omtales i revisionspåtegningen Som omtalt i indledningen vil graverende eksempler på dårlig forvaltning nødvendigvis skulle omtales i revisionspåtegningen. Der kan såvel være tale om enkeltstående graverende forhold, og der kan være tale om, at en utilfredsstillende forvaltning på mange områder tilsammen medfører en graverende dårlig forvaltning. Enkeltstående graverende forhold vil normalt medføre en konklusion med forbehold. Hvis der derimod er tale om graverende og gennemgribende forhold, vil konklusionen normalt medføre et afkræftende forbehold. Overskrift Adressat Den uafhængige revisors påtegning Til opdragsgiver Overskrift Indledningsafsnit Ledelsens ansvar For årsrapporten Påtegning på årsrapport Vi har revideret Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har Revisors ansvar og Revisors ansvar og den udførte revision den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke... Revisors konklusion Erklæring om udført forvaltningsrevision Forbehold Det er vores opfattelse Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med Forbehold: Eksempel a: Det er vores opfattelse, at institutionens budget- og økonomistyring har været helt utilfredsstillende, og ledelsen har set bort fra de foreliggende oplysninger om udviklingen i økonomien. 23

24 Eksempel b: Det er vores opfattelse, at institutionens budget- og økonomistyring har været helt utilfredsstillende, og ledelsen har set bort fra de foreliggende oplysninger om udviklingen i økonomien. Det er endvidere vores opfattelse, at institutionens tidligere ledelse foretog væsentlige økonomiske dispositioner i 20xx efter beslutning om fusion med MM-institution, uden at dispositionerne har været drøftet med fusionspartneren. Dette er særdeles uheldigt set i lyset af institutionens i forvejen belastede økonomiske situation. Revisors adresse og dato Revisors underskrift Det er endelig vores opfattelse, at institutionens indgåelse af uopsigelige åremålsansættelser vedrørende indtægtsdækket virksomhed er uheldig, da det forringer institutionens mulighed for at tilpasse personaleforbruget til det faldende aktivitetsniveau. Eksempel a: Ved den udførte forvaltningsrevision er vi, bortset fra det i forbeholdet anførte, ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 20xx på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for NNinstitutionens virksomhed i 20xx. Eksempel b: Det er vores opfattelse, at forvaltningen, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke har været tilfredsstillende. By, den 20xx Revisionsfirmaet XYZ, Statsautoriseret revisionsvirksomhed NN Statsautoriseret revisor 24

25 V Eksempel på standardpåtegning for erhvervsskole Overskrift Adressat Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for NN-institutionen Overskrift Påtegning på årsrapport Indledningsafsnit Vi har revideret årsrapporten for NN Institution for perioden 1. januar 31. december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og specifikationer. Årsrapporten aflægges efter bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ledelsens ansvar For årsrapporten Revisors ansvar og den udførte revision Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 25

26 En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisors konklusion Overskrift Indledningsafsnit Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af NN-institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af NN-institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af NN-institutionens årsrapport for 2007 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af NN-institutionen, og at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 26

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 9. februar 2016 (side 162-169) vedrørende årsregnskabet for 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2015 162 2. Konklusion på det

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX CVR-nr. 00 00 00 00 Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX Koncept for særskilt regnskab i henhold til 8, stk. 2 i bekendtgørelse om indsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

DET KRISTNE GYMNASIUM

DET KRISTNE GYMNASIUM KG DET KRISTNE GYMNASIUM VASEVEJ 28-30 6950 PJNGKØBING Arsrapport for 2013 Skolekode 667016 Det Kristne Gymnasium - ársrapport 2013 Resu Itatopgørelse Resultatopgørelse for âret 2013 Note 2013 2012 (i

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere