m I Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m I Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket"

Transkript

1 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Til vedlagte adresseliste m I Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Deres ref. Vår ret Dato EP ASL/bj Kommisjonens forslag til et direktiv om aksjeeieres utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i en medlemsstat og med aksjer som omsettes i et regulert marked, og om endring av direktiv 2004/109/EC 1. Innledning EU-kommisjonen la 5. januar 2006 frem forslag til et nytt direktiv om aksjonærrettigheter, COM (2005) 685 endelig. En kopi av forslaget i dansk versjon følger vedlagt. Formålet med direktivforslaget er å legge forholdene bedre til rette for at aksjeeiere som befinner seg i et annet land enn der generalforsamlingen holdes, kan delta og stemme på generalforsamlingen. Videre er det et formål å etablere en viss minstestandard for aksjonærrettigheter i forbindelse med generalforsamlingen. Direktivforslaget er til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Etter det departementet er kjent med, kan man ikke forvente noe endelig vedtak før tidligst høsten Når det endelige direktivet føreligger, vil spørsmålet om gjennomføring i norsk rett bli sendt på alminnelig høring fra Justisdepartementet. Departementet er imidlertid interessert i å motta eventuelle synspunkter på direktivforslaget også på dette stadiet, mens prosessene med å vurdere forslaget pågår i Parlamentet og Rådet. Det er derfor ønskelig å motta eventuelle merknader så snart som mulig, og helst innen utløpet av juni måned. Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Lovavdelingen Postboks 8005 Dep Akersgt Telefaks 0030 Oslo Ore. Org. nr.: Saksbehandler Aud Ingvild Slettemoen

2 Synspunkter på direktivforslaget sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eller på e-post til følgende adresse: En liste over adressatene folger vedlagt. Vi ber om at adressatene seiv forelegger brevet her for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av brevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf eller , eller finnes på internett på adressen 2. Oversikt over direktivforslaget og forholdet til norsk rett Direktivforslaget gjelder selskaper med aksjer som omsettes i et regulert marked, og inneholder blant annet følgende forslag: krav om at innkalling av aksjeeierne til generalforsamlingen skal skje med minst 30 dagers varsel, samt nærmere krav til innkallingen, regler om aksjeeiernes rettigheter på generalforsamlingen når det gjelder å sette saker på dagsordenen, å legge frem forslag til beslutninger og å stille spørsmål, forbud mot såkalt "share blocking" (det vil si at aksjer må "blokkeres" i en viss periode for at aksjeeieren skal få rett til å stemme på generalforsamlingen), regler om at nasjonal rett kan sette som vilkår for å delta på generalforsamlingen at personen innen en bestemt dato forut for generalforsamlingen (en såkalt "record date") har status som aksjeeier, regler om at medlemsstatene ikke kan forby aksjeeierne å delta på generalforsamlingen elektronisk, uten fysisk å være til stede, regler som legger til rette for at aksjeeiere kan avgi sin stemme ved fullmakt, eller på avstand (elektronisk eller pr. post el) eller gjennom instrukser til en eventuell mellommann som sitter med aksjene i sitt eget navn, regler om telling av stemmene på generalforsamlingen samt krav om at resultatet av avstemninger skal publiseres på selskapets internettside. Langt på vei er forslagene i direktivet i samsvar med reglene i allmennaksjeloven. Enkelte lovendringer vil imidlertid bli nødvendig om direktivet blir vedtatt som det er foreslått, blant annet på følgende punkter: Fristen for innkalling til generalforsamling i allmennaksjeselskaper er i norsk rett minst to uker, jf. allmennaksjeloven 5-10 annet ledd. Direktivets forslag om en måneds frist, jf. artikkel 5, vil derfor medføre at denne fristen må forlenges. Det er også foreslått detaljerte krav til innkallingen, herunder krav om å gjøre informasjon tilgjengelig på internett, som også vil måtte lovfestes. I direktivforslaget foreslås en generell rett for aksjeeierne til å sette saker på dagsordenen for generalforsamlingen samt å legge frem forslag til beslutninger og å stille spørsmål der, jf. artikkel 6 og 9. Aksjeeierne i norske allmennaksjeselskaper har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som er meldt til styret i tide til Side 2

3 at det kan tas med i innkallingen, eller innen to uker før generalforsamlingen skal holdes, jf. allmennaksjeloven Videre kan aksjeeierne kreve at ledelsen (styret, bedriftsforsamling og daglig leder) gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, og på bedømmelsen av selskapets økonomiske stilling og saker som er førelagt generalforsamlingen til avgjørelse, jf. allmennaksjeloven Med dette oppfyller norsk rett allerede i hovedsak direktivforslagets artikkel 6 og 9, men det vil nok bli nødvendig med noen tilpasninger og presiseringer av detaljer i lovteksten. Direktivforslaget artikkel 7 nr. 2 og 3 går ut på at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan gjøres betinget av at personen har status som aksjeeier på en bestemt dato forut for generalforsamlingen. Allmennaksjeloven 5-3 har en liknende funksjon ved at det kan fastsettes i vedtektene at aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Allmennaksjelovens bestemmelse går likevel ut på en annen ordning enn direktivets ved at det kreves en aktiv meddelelse av den som ønsker å være til stede på den aktuelle generalforsamlingen. Dersom det innføres en regel som direktivforslagets artikkel 7 nr. 2 og 3, reiser det seg et spørsmål om behovet for å opprettholde allmennaksjeloven 5-3. Departementet tar gjerne imot synspunkter om hensiktsmessigheten av en ordning etter direktivforslaget sammenliknet med reglene i gjeldende 5-3 i allmennaksjeloven. Den norske allmennaksjeloven krever fysisk deltakelse på generalforsamlingen. Direktivforslagets regler i artikkel 8 om at selskapene skal kunne tillate elektronisk deltakelse på generalforsamlingen, vil derfor nødvendiggjore en lovendring. Det samme gjelder direktivets regler om stemmegivning med post på forhand, jf. artikkel 12. Allmennaksjeloven tillater utenlandske aksjeeiere å la en forvalter føres inn i aksjeeierregisteret i stedet for eieren seiv, jf. allmennaksjeloven En slik forvalter har ikke stemmerett for aksjene. Etter direktivforslaget skal en forvalter ha rett til å stemme for aksjene etter aksjeeierens instruksjoner, altså uten formell fullmakt, jf. artikkel 13. Dette er ikke i samsvar med de norske reglene om forvalterens rolle, og vil eventuelt kreve lovendring. Spørsmålet har også sammenheng med direktivforslagets artikkel 2, som blant annet definerer visse mellommenn som "aksjeeier". Utformingen av direktivforslagets regler i artikkel 13 om mellommenns adgang til å stemme på generalforsamlingen, sett i sammenheng med utformingen av forslagets artikkel 2 bokstav c (ii), som definerer visse mellommenn som aksjeeiere, kan reise spørsmål om direktivforslaget pålegger medlemsstatene å tillate forvalterregistrering. Norsk rett tillater ikke forvalterregistrering for norske aksjeeiere. Departementet har drøftet spørsmålet med Kommisjonen, blant annet på et møte i EFTA-arbeidsgruppen om selskapsrett. Kommisjonen har gitt uttrykk for at det ikke har vært meningen at Side 3

4 direktivet skal være til hinder for at medlemsstatene kan kreve at aksjeeiere er registrert som dette i eget navn. I norsk rett er resultatet av avstemninger på generalforsamlingen tilgjengelig for aksjeeierne gjennom protokollen, jf. allmennaksjeloven Loven regulerer ikke hvordan stemmer skal telles opp. Reglene i direktivforslaget artikkel 14 om telling av stemmer og i artikkel 15 om offentliggjøring av resultatene av avstemningene på selskapets internettside vil kreve visse tilpasninger og presiseringer i loven. Forutsatt at de norske reglene som forbyr norske aksjeeiere å benytte seg av forvalterregistrering kan opprettholdes, vil forslaget vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. Forslagene antas heller ikke få betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske selskaper. Regelen om å tillate selskapene å legge til rette for elektronisk deltakelse på generalforsamlingen vil antakelig medføre at mange norske børsnoterte selskaper vil velge å åpne for dette. Den nødvendige elektronisk tilretteleggingen vil antakelig innebære enkelte administrative tilpasninger. Også andre regler vil kreve mindre administrative tilpasninger, for eksempel kravet om å legge resultatet av avstemningene på generalforsamlingen ut på selskapets hjemmeside på internett, men uten å medføre noen betydelig administrativ byrde. Med hilsen /OaX. 0{ Tone Ofstad e.: avdelingsdirektør (Jjulcl SMktvo^ Aud Ingvild Slettemoen lovrådgiver Side 4

5 Adressater Arbeids- og inkluderingsdepartementet Finansdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Banklovkommisjonen Brønnøysundregistrene Folketrygdfondet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Konkurransetilsynet Kredittilsynet Norges Bank Regjeringsadvokaten Riksadvokaten Riksrevisjonen Statistisk sentralbyrå Stortingets ombudsmann for forvaltningen ØKOKRIM Akademikerne AksjeNorge Aksjonærforeningen i Norge Den Norske Advokatforening Den norske Revisorforening Det norske Veritas Eiendomsmeglerforetakenes forening Finansforbundet Finansieringsselskapenes Forening Finansnæringens Hovedorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Handelshøyskolen BI Kommunenes Sentralforbund Landsorganisasjonen i Norge Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening Norges Fondsmeglerforbund Norges Handelshøyskole Norges Ingeniørorganisasjon Norges Juristforbund Norges Kreditorforbund Norges Rederiforbund Norske Finansanalytikeres Forening Norske Forsikringsmegleres Forening Norske Inkassobyråers Forening Side 5

6 éåjoi&h Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund Norske Skatterevisorers Landsforening Norsk Investorforum Norsk senter for menneskerettigheter Næringslivets Hovedorganisasjon Oppgaveregisteret Oslo Børs Siviløkonomene Sparebankforeningen i Norge Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet Verdipapirfondenes Forening VPSASA Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Side 6

7 6^a ir *r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 685 endelig 9 Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket 2005/0265 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret markcd, og om ændring af direktiv 2004/109/EF (forelagt af Kommissionen)

8 BEGRUNDELSE 1 Indledning 1.1 Baggrund Aktionærdeltagelse er en væsentlig forudsætning for effektiv virksomhedsledelse. Imidlertid står EU-borgere, der har aktier i et børsnoteret selskab i en anden medlemsstat, ofte over for alvorlige problemer, når de ønsker at udøve deres stemmerettigheder i tilknytning til disse aktier, og støder af og til endog på hindringer, der gør det praktisk tåget umuligt at stemme. I dag besidder investorerne typisk deres aktier via konti hos værdipapirhandlere, som på deres side har konti hos andre værdipapirhandlere og værdipapircentraler i andre jurisdiktioner. De retlige konstruktioner, hvoraf aktionærerne udleder deres rettigheder i medlemsstaterne, er ikke altid fuldt ud tilpasset den moderne form for aktiebesiddelse via mellemmænd. De grænseoverskridende kæder af mellemmænd gør derfor ikke blot kommunikationsprocessen mellem værdipapirudstedere og aktionærer, men også stemmeprocessen mere vanskelig. Omfanget af dette problem er blevet betydeligt større i de senere år og fortsætter med at vokse, efterhånden som den grænseoverskridende karakter af egenkapitalinvesteringer øges, hvilket stimuleres yderligere af den kraftige tendens i retning af at skabe integrerede finansielle markeder i Europa og udenfor. Udenlandske investorers voksende andel af aktiebesiddelser udgør allerede en stor risiko for, at børsnoterede selskaber i EU ejes af en grundstamme af passive aktionærer. Desuden forhindrer de eksisterende hindringer for grænseoverskridende stemmeafgivning små individuelle grænseoverskridende aktionærer, der er villige til at udøve deres stemmerettigheder, i at anvende midler, der ville gøre det muligt for dem at gøre dette billigt og enkelt. I sin "Handlingsplan om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union" gav Kommissionen derfor udtryk for den opfattelse, at der er et behov for at lette den grænseoverskridende udøvelse af aktionærers rettigheder. Det erkendes ikke blot i planen, at adgang til generalforsamlinger og andre rettigheder i tilknytning til generalforsamlinger bør være åben for aktionærer uafhængigt af deres bopælsland i EU, men også at der bør findes en løsning på en række konkrete problemer i forbindelse med grænseoverskridende stemmeafgivning. De eksisterende regler på EU-plan er ikke tilstrækkelige til at nå denne målsætning. Artikel 17 i gennemsigtighedsdirektivet 1 kræver, at udstederne stiller visse oplysninger og dokumenter til rådighed, som er relevante for generalforsamlingerne. Imidlertid skal sådanne oplysninger og dokumenter stiles til rådighed i udstederens egen medlemsstat, og artikel 17 nævner ikke, hvornår og hvordan disse skal stilles til rådighed. Som følge heraf tåger den generelle bestemmelse i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af , s. 38). 2

9 gennemsigtighedsdirektivet ikke stilling til de konkrete vanskeligheder, som ikke bosiddende aktionærer har med at ta adgang til oplysninger forud for generalforsaml ingen. Desuden fokuserer gennemsigtighedsdirektivet på de oplysninger, som udstederne skal give til offentligheden, og beskæftiger sig således ikke med selve aktionærernes afstemningsproces. Fra september til december 2004 og fra maj til juli 2005 gennemførte Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser to offentlige horinger om forbedring af aktionærernes rettigheder, især i en grænseoverskridende sammenhæng. Sigtet med disse horinger var at få interesserede parters synspunkter om de største hindringer, der er for grænseoverskridende stemmeafgivning, og om eventuelle minimumsstandarder, som Kommissionen kunne foreslå på dette område. Ved begge horinger kom der et betydeligt antal svar fra markedsdeltagere i alle interessegrupper, som udtrykte betydelig støtte til de foranstaltninger, der var lagt ud til drøftelse. 1.2 Formålene med dette initiativ På grundlag af empiriske undersøgelser og svarene i forbindelse med de offentlige horinger fremgår det, at de største hindringer for grænseoverskridende stemmeafgivning for investorerne er følgende (ordnet efter betydning): kravet om at blokere aktier før en generalforsamling (seiv når det ikke påvirker handelen med aktierne i denne periode), vanskelig og sen adgang til oplysninger, der er relevante for generalforsamlingen, og de indviklede regler i forbindelse med grænseoverskridende stemmeafgivning, især stemmeafgivning ved ruldmagt (stedfortræder). Blokering af aktier og de indviklede regler for stemmeafgivning ved fuldmagt har også en betydelig indvirkning på omkostningerne ved grænseoverskridende stemmeafgivning. Hvis man vil afskaffe de eksisterende begrænsninger, der hæmmer afstemningsprocessen, kræver det ændringer af de relevante nationale lovgivninger. Et direktiv, der søger at fjerne de vigtigste hindringer for den grænseoverskridende afstemningsproces og fokuserer på udvalgte rettigheder for aktionærerne på generalforsamlingen, synes at være den mest velegnede type instrument, hvis man vil opna en effektiv forenkling af den grænseoverskridende afstemningsproces og mindske forskellene mellem medlemsstaterne. Andre emner, der var omfattet af de offentlige horinger, og som indirekte er forbundet med udøvelse af stemmerettigheder, såsom lån af værdipapirer, aktiebeviser eller reglerne om anvendelse af sprog, kunne indgå i en kommissionshenstilling. Dette forslag til direktiv har derfor følgende målsætninger: (1) at sikre, at alle generalforsamlinger indkaldes i tilpas god tid, og at alle de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, er til disposition i så god tid, at alle aktionærer, uanset hvor de bor, far mulighed for at træffe en begrundet afgørelse og afgive deres stemme i tide (2) at afskaffe alle former for blokering af aktier. Disse skal erstattes af et registreringsdatosystem, på grundlag af hvilket det afgøres, om en aktionær har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen 3

10 (3) at fjerne alle juridiske hindringer for elektronisk deltagelse i generalforsamlinger. Hvis udstederen beslutter at stille elektroniske midler til rådighed for sine aktionærer, gør disse det meget lettere for de aktive aktionærer at deltage aktivt i generalforsamlingen. Imidlertid er teknologien ikke avanceret nok til at muliggøre elektronisk deltagelse i alle tilfælde med en tilstrækkelig sikkerhedsgaranti, og det er dyrt at indføre sådanne faciliteter. Der bør derfor ikke være en forpligtelse for udstedere til at tilbyde en sådan mulighed til deres aktionærer (4) at tilbyde ikke-bosiddende aktionærer enkle midler til at stemme uden at skulle deltage i generalforsamlingen (stemmeafgivning ved fuldmagt (stedfortræder), in absentia eller ved at give instrukser). 2. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE ARTIKLER 2.1. Kapitel I: Generelle bestemmelser Artikel 1 - Emne og anvendelsesområde Anvendelsesområdet er begrænset til udstedere af aktier under hensyntagen til direktivets målsætning om at gøre det lettere for aktionærerne at udøve deres stemmerettigheder ved generalforsamlinger. Definitionen omfatter også europæiske selskaber (SE), som i henhold til artikel 10 i statutten for det europæiske selskab2 behandles som aktieselskaber, der er oprettet i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor det europæiske selskab har sit hjemsted. Stk. 2 indeholder en mulighed for medlemsstaterne for at give fritagelse til institutter for kollektiv investering i værdipapirer ud fra den betragtning, at der er fastlagt specifikke krav andetsteds3. Hvis denne mulighed benyttes, udelukker den foreslåede ordlyd muligheden for at behandle investeringsinstitutter som udstedere i dette direktivs forstand, men forhindrer dem ikke i at nyde godt af reglerne i deres egenskab af aktionærer i andre selskaber Artikel 2 - Definitioner Definitionen af aktionærer i litra c) benytter blot ordlyden fra nr. i) og ii) i artikel 2, stk. 1, litra e), i gennemsigtighedsdirektivet og udelukker således indehavere af aktiebeviser fra anvendelsesområdet. Seiv om investorer i aktiebeviser i princippet også skulle have ret til at afgøre, hvordan der skal stemmes på grundlag af de underliggende aktier, ville inddragelse af indehaverne af aktiebeviser i definitionen ikke i sig seiv nødvendigvis føre til dette resultat, da aktiebeviserne i praksis ofte besiddes af depositarer og ikke af investorerne seiv. Desuden varierer indholdet af udstedelsesaftaler om aktiebeviser for så vidt angår stemmerettigheder, og disse forskelle har normalt også indvirkning på kursen på aktiebeviserne. Det synes derfor mere relevant at behandle dette spørgsmål i forbindelse med en særskilt henstilling, som vil kunne tåge hensyn til de særlige forhold omkring dette instrument. 2 Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (EFT L 294 af , s. 1). 3 Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF og 2001/108/EF af 21. januar 2002 (EFT L 41 af , henholdsvis s. 20 og 34). 4

11 Litra e) indeholder en definition af udtrykket "fiildmagt", som i dag ikke har helt den samme betydning i alle medlemsstater. I nogle medlemsstater er repræsentation ved fuldmægtig begrænset til udøvelse af stemmeretten, og derfor benytter man en udvidet fiildmagt for mere omfattende bemyndigelser. I andre medlemsstater har fuldmægtigen alle aktionærens rettigheder ved generalforsamlingen. Forslaget går ind for sidstnævnte alternativ. Den person, der har fået fiildmagt som stedfortræder (som i praksis ofte kaldes stedfortræder), omtales i direktivets tekst som "fuldmægtig" (se den foreslåede artikel 10) Artikel 3 - Strengere nationale krav Direktivet er et minimumsharmoniseringsdirektiv. Det indfører minimumsstandarder, som sikrer, at aktionærer i god tid far fyldestgørende oplysninger om generalforsamlinger, og at der findes forenklede metoder til at stemme uden at deltage i generalforsamlinger. Medlemsstaterne kan frit opretholde eller indføre bestemmelser, der er mere favorable for aktionærerne Artikel 4 - Likebehandling afaktionærer Artiklen bygger på det generelle princip, der findes i artikel 17, stk. 1, i gennemsigtighedsdirektivet, og anvender det på aktionærrettigheder, der er omfattet af dette forslag til direktiv Kapitel II: Generalforsamlinger for aktionærer Artikel 5 - Indkaldelse til generalforsamling Artikel 5 pålægger udstederen en forpligtelse til at tilsende adressaten indkaldelsen til generalforsamlingen med angivelse af, at generalforsamlingen vil finde sted, og med de relevante oplysninger om denne. I de ordninger, der i dag findes, er adressaten i tilfælde af ihændehaveraktier normalt værdipapircentralen og i tilfælde af registrerede aktier den registrerede aktionær. Adressater og investorer, der befinder sig længere ned i kæden, vil så have mulighed for at fa de yderligere oplysninger, der er fastsat i stk. 3, fra de kilder, der er angivet i indkaldelsen Artikel 6 - Ret til at tilføje punkter til dagsordenen for generalforsamlinger og til at fremsætte beslutningsforslag. Retten til at tilføje punkter til dagsordenen og fremsætte beslutningsforslag giver aktionærerne mulighed for at øve afgørende indflydelse på generalforsamlingerne. Denne ret er normalt forbeholdt aktionærer med et minimum af aktier. Nogle af de eksisterende tærskler er urimeligt høje. Denne artikel bekræfter derfor retten til at tilføje punkter til dagsordenen og til at fremsætte beslutningsforslag som et princip (stk. 1) og indfører maksimumstærskler på EU plan. Disse tærskler er fastlagt med henblik på at sænke dem, der i dag gælder i nogle medlemsstater. I de tilfælde, hvor tærsklerne i andre nationale lovgivninger imidlertid allerede er lavere end dem, der foreslås her, skal artikel 6 - da det er en bestemmelse om minimumsharmonisering - selvfølgelig ikke forstås sådan, at disse medlemsstater opfordres til at hæve deres tærskler. Desuden fastsættes det i artiklen, at den ændrede dagsorden og de nye beslutninger rundsendes til aktionærerne. Dette forudsætter, at de nye punkter tilføjes på dagsordenen, og at beslutningsforslagene fremsættes i tilstrækkelig god tid før generalforsamlingen. Fastlæggelsen af den relevante frist overlades imidlertid til medlemsstaterne. 5

12 2.2.3 Artikel 7 - Adgang til generalforsamlingen Det fastsættes i stk. 1, at alle former for blokering af aktier er forbudt. Aktieblokering får investorerne til at afholde sig fra at stemme, fordi det forhindrer dem i at sælge deres aktier i flere dage før en generalforsamling. Den finansielle risiko, der er forbundet med en sådan blokeringsperiode, er meget høj på grund af eventuelle markedsfluktuationer i blokeringsperioden. Erfaringerne viser også, at aktieblokeringsordninger, som muliggør afhændelse af aktier i blokeringsperioden, forudsat at der foretages en efterfølgende tilpasning af aktier og stemmer, ikke er en tilfredsstillende løsning. En af grundene er, at systemet ikke forstås af investorer, som ofte ikke er klar over muligheden for at afhænde deres aktier i blokeringsperioden. Desuden indebærer tilpasningsproceduren, som er meget besværlig, risiko for fejltagelser, som kan føre til, at der er stemmer, der ikke kommer i betragtning. Stk. 2 giver medlemsstaterne mulighed for at indføre et registreringsdatosystem som et krav, som adgang til generalforsamlingen kan gøres betinget af. De forskellige måder, hvorpå generalforsamlinger forberedes, og de frister, der er behov for i den forbindelse, er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt at indføre en ensartet registreringsdato på EU-plan. Stk. 3 i forslaget overlader det derfor til den nationale lovgivning at fastsætte en sådan dato, med en maksimumperiode på 30 kalenderdage forud for generalforsamlingen, og også at fastlægge de nærmere detaljer i proceduren. For at undgå, at nogle aktionærer i praksis forhindres i at deltage og stemme, gøres det imidlertid klart, at der ikke i national lovgivning eller i vedtægterne må stilles nogen overdrevne formelle krav til bevis for ejerskab Artikel 8 - Deltagelse i generalforsamlingen ad elektronisk vej Det fastsættes i denne artikel, at alle hindringer for deltagelse ad elektronisk vej skal fjernes. Imidlertid kan krav med hensyn til identificering af aktionærer og sikkerheden omkring elektronisk kommunikation ikke betragtes som hindringer for elektronisk deltagelse, når blot de står i rimeligt forhold til deres formål Artikel 9 - Retten til at stille spørgsmål Det skal være muligt for aktionærerne at stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlinger, som er det hovedforum, hvor aktionærer kan udøve deres rettigheder og give deres mening til kende. Desuden ville retten til at stille spørgsmål være blottet for ethvert indhold, hvis der ikke var nogen tilsvarende forpligtelse for udstederen til at svare på spørgsmål, dog således at der skal kunne træffes de dispositioner, der er nødvendige for at sikre en afvikling af generalforsamlingen i god ro og orden og beskyttelse af fortrolige oplysninger og forretningsinteresser. Et svar er ikke nødvendigt, hvis aktionæren har let adgang til de relevante oplysninger, fordi udstederen har stillet det til rådighed i form af "hyppigt stillede spørgsmål", f.eks. på sin webside. I en grænseoverskridende sammenhæng bør det være muligt at stille spørgsmål på afstand, f.eks. pr. post, og der bør ikke være nogen hindring for at benytte elektroniske midler. Der skal være let adgang for alle aktionærer til alle svar på spørgsmål, uanset hvor de bor, og dette kan især opnas ved at offentliggøre dem på udstederens webside Artikel 10- Stemmeafgivning vedfuldmagt Formålet med stk. 1 er at fjerne alle eksisterende begrænsninger for personer, som kan fa en fuldmagt, bortset fra kravet om, at den person, der har fuldmagten, skal have retsevne. 6

13 Medlemsstater, der ikke har sådanne begrænsninger, har ikke haft erfaringer med nogen negative konsekvenser heraf på generalforsamlinger. Visse begrænsninger kan imidlertid være velbegrundede, hvis indehaveren af fuldmagten befinder sig i en situation, der kan give anledning til en interessekonflikt. I sådanne tilfælde kan medlemsstaterne beslutte, at udpegelsen af sådanne fuldmægtige skal gøres betinget af, at der udstedes formelle afstemningsinstrukser. Af hensyn til den gode ro og orden på generalforsamlinger fastsættes det i stk. 1, sidste punktum, at en aktionær kun kan give en fuldmagt for sine samlede stemmerettigheder. En person, der agerer som fuldmægtig, bør imidlertid kunne være i besiddelse af fuldmagter fra mere end en aktionær. Følgelig bør fuldmægtige, der handler på vegne af flere aktionærer, kunne afgive divergerende stemmer i forbindelse med en beslutning i overensstemmelse med de - muligvis modstridende - stemmeinstrukser, de har fået af aktionærerne. Det siges klart i stk. 3, at fuldmægtige i princippet bør have de samme rettigheder som dem, aktionæren har i forhold til generalforsamlingen. Det bør imidlertid begrænses til fuldmægtige, der handler på vegne af en aktionær eller flere aktionærer med identiske stemmeinstrukser. En fuldmægtig, der repræsenterer flere aktionærer med modstridende stemmeinstrukser, bør begrænse sin rolle til at stemme Artikel 11 - Udpegning affuldmægtige Artikel 11 forbyder urimeligt byrdefulde formelle krav med hensyn til fuldmagter og udstedelse af fuldmagtsinstrukser. Udstederne skal imidlertid have tilstrækkelig vished om aktionærens og fuldmægtigens identitet. Medlemsstaterne far derfor mulighed for at indføre begrænsninger eller tillade udstederne at indføre begrænsninger med hensyn til aktionærens og fuldmægtigens identitet inden for rimelighedens grænser Artikel 12 - Stemmeafgivning in absentia Når aktionærer ejer registrerede aktier, og vedkommende er bekendt af selskabet, er den letteste og billigste måde at afgive sin stemme på at stemme pr. post. Disse aktionærer bør derfor have den mulighed. Udstederne bør frit kunne tilbyde elektroniske afstemningsfaciliteter som en supplerende mulighed, enten via internettet eller på anden måde Artikel 13 - Stemmeafgivning efter instrukser I stk. 1 fastsættes retten til, at personer eller organisationer, som besidder aktier i forretningsøjemed på vegne af investorer, besidder disse aktier på individuelle konti eller samlekonti. Individuelle konti er mere gennemsigtige og gør det muligt at spore stemmerne, men de er dyrere at opretholde end samlekonti, hvor flere forskellige kunders aktier er samlet under ét. Der bør være en valgmulighed mellem individuelle konti og samlekonti, fordi individuelle og kollektive konti af disse grunde ikke appellerer til den samme type investorer. Især kan kollektive konti være mere attraktive for individuelle investorer af omkostningsmæssige grunde. Det forklares i stk. 2, at når det drejer sig om samlekonti, må stemmeafgivning ikke gøres afhængig af såkaldte omregistreringskrav, dvs. kravet om, at mellemmanden midlertidigt udskiller alle sine investorer som individuelle investorer i forhold til værdipapircentralen, så 7

14 disse er i stand til at udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de relevante aktier. Denne procedure, som findes i nogle medlemsstater, er dyr og tidkrævende. Stk. 3 sikrer, at de personer eller organisationer, der er omtalt i stk. 1, har mulighed for at udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de relevante aktier, hvis investorerne har givet dem stemmeinstrukser. Dette er for tiden ikke tilfældet i alle retssystemer. Finansielle mellemmænd skal opbevare optegnelser over sådanne instrukser i en minimumsperiode, hvis der skulle opstå uenighed om stemmeafgivningen. Stk. 4 giver sådanne personer eller organisationer, som besidder aktier fra den samme udsteder på en kollektiv konto på vegne af flere forskellige investorer, ret til at splitte stemmerne i overensstemmelse med de stemmeinstrukser, som investorerne har givet dem. Det fastsættes i stk. 5, at hvis personen eller organisationen er registreret som aktionær for forskellige investorers regning, bør denne have mulighed for at udstede fuldmagter til hver af disse investorer eller til personer, der er udpeget af dem. Dette er en undtagelse fra den generelle regel, der er fastlagt i artikel 10, stk Artikel i 4 - Gpiælling ujstemmer Det fastsættes i denne artikel, at alle stemmer, der afgives i forbindelse med enhver beslutning, skal tages i betragtning, når stemmerne tælles op. Dette er vigtigt for at sikre, at stemmeresultaterne giver et retvisende billede af aktionærernes ønsker. Det er også nødvendigt for disse investorer, som behøver en forsikring om, at deres stemmer rent faktisk er tåget i betragtning af selskabet Artikel 15 - Oplysninger efter generalforsamlingen Resultaterne af stemmeafgivningen gives ofte på generalforsamlingen. Imidlertid bør de aktionærer, især aktionærer, der ikke bor i det pågældende land, og som ikke deltog i generalforsamlingen, have adgang til resultaterne. Dette kan lade sig gøre uden særlige omkostninger for udstederne, hvis stemmeresultaterne offentliggøres på udstedernes websider Kapitel III: Afsluttende bestemmelser Artikel 17 - Ændringer Det fastsættes i artikel 17, at artikel 17 i gennemsigtighedsdirektivet ændres for at undgå overlapning med bestemmelser om samme emne. Derfor er de dele af artiklen, der også behandles i dette forslag (tidligere stk. 2, litra a) og b)), blevet slettet i den nye artikel 17. Artiklen bør imidlertid ikke ophæves som helhed, da den ikke blot omhandler de oplysninger, der skal gives i forbindelse med generalforsamlinger, men også i et bredere perspektiv alle de oplysninger, der skal stilles til rådighed for aktioner og personer, der er nævnt i artikel 10 i gennemsigtighedsdirektivet. 8

15 2005/0265 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2004/109/EF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen4, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg5, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget6, efter proceduren i traktatens artikel 251 7, og ud fra følgende betragtninger: (1) I sin meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet "Om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union - vejen frem" 8 af 21. maj 2003 bebudede Kommissionen, at der skulle tages nye skræddersyede initiativer til at forbedre aktionærernes rettigheder i børsnoterede selskaber, og at en løsning af problemerne med hensyn til grænseoverskridende afstemning var højt prioriteret. (2) I sin beslutning af 21. april gav Europa-Parlamentet udtryk for sin støtte til Kommissionens hensigt om at styrke aktionærernes rettigheder, især ved en udvidelse af reglerne om gennemsigtighed, ret til stemmeafgivning ved stedfortræder (fuldmagt), muligheden for at deltage i generalforsamlinger ad elektronisk vej og sikring af, at grænseoverskridende stemmerettigheder kan udøves. (3) Ihændehavere af aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, bør kunne udøve disse rettigheder ud fra den betragtning at disse er indeholdt i den pris, der skal betales ved erhvervelsen af aktierne. Desuden er effektiv aktionærkontrol en forudsætning for sund virksomhedsledelse og bør derfor lettes og stimuleres. Det er derfor nødvendigt med henblik herpå at vedtage foranstaltninger til at tilnærme medlemsstaternes EFTC[...]af [...], s. [...]. EFTC[...]af [...], s. [...]. EFTC[...]af [...], s. [...]. EFTC[...]af[...],s. [...]. KOM(2003) 284 endelig. EFTC104af ,

16 lovgivning til hinanden. Hindringer for, at aktionærer kan stemme, såsom at gøre udøvelsen af stemmerettigheder betinget af, at aktionæren blokerer sine aktier, bør fjernes. Imidlertid påvirker direktivet ikke den eksisterende EU-lovgivning om andelsbeviser, der udstedes af institutter for kollektiv investering, eller om andelsbeviser, der erhverves eller afhændes af sådanne institutter. (4) Den nuværende EU-lovgivning kan ikke i tilstrækkelig grad nå denne målsætning. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF 10 pålægger udstedere at stille visse oplysninger og dokumenter med relevans for generalforsamlinger til rådighed, men disse oplysninger og dokumenter skal stilles til rådighed i udstederens hjemland. Desuden fokuserer direktiv 2001/34/EF på de oplysninger, som udstederne skal give til offentligheden, og beskæftiger sig således ikke med selve aktionærernes afstemningsproces. (5) Betydelige aktiebeholdninger i børsnoterede europæiske selskaber besiddes af aktionærer, som ikke bor i den medlemsstat, hvor de selskaber, som de er aktionærer i, har deres vedtægtsmæssige hjemsted. Ikke-bosiddende aktionærer bør kunne udøve deres rettigheder i relation til generalforsamlingen lige så let som aktionærer, der er bosiddende i den medlemsstat, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Dette kræver fjernelse af de hindringer, som i dag blokerer for adgangen for ikke-bosiddende til oplysninger, der er relevante for generalforsamlingen, og for deres udøvelse af stemmerettighederne, uden at de kan være fysisk til stede ved generalforsamlingen. Fjernelsen af disse hindringer skulle også være til fordel for bosiddende aktionærer, som ikke deltager eller ikke kan deltage i generalforsamlingen. (6) Aktionærerne bør kunne afgive deres stemme på et velorienteret grundlag på eller forud for generalforsamlingen, uanset hvor de bor. Alle aktionærer bør have tilstrækkelig med tid til at tåge stilling til de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, og beslutte, hvordan de vil stemme med deres aktier. Til dette formål bør generalforsamlingen annonceres i tilstrækkelig god tid, og aktionærerne bør i god tid have alle de oplysninger, der etter planerne skal forelægges for generalforsamlingen til godkendelse. Aktionærerne bør i princippet også have mulighed for at tilføje punkter til dagsordenen for generalforsamlingen, fremsætte forslag og stille spørgsmål, der har relation til punkter på dagsordenen. De muligheder, som moderne teknologi tilbyder med hensyn til at gøre oplysninger umiddelbart tilgængelige, bør udnyttes, også med henblik på at gøre oplysninger om resultaterne af afstemningen tilgængelige etter generalforsamlingen. (7) Aktionærerne bør have et udvalg af enkle midler til at afgive deres stemmer uden at deltage i aktionærgeneralforsamlingen. Stemmeafgivning uden at deltage personligt i generalforsamlingen bør ikke være underlagt andre begrænsninger end dem, der er nødvendige for at fastslå identitet og for sikker kommunikation. Eksisterende begrænsninger og administrative hindringer, der gør stemmeafgivelse in absentia eller ved stedfortræder omstændeligt og dyrt, bør fjernes. 0 EFTL390af ,

17 (8) Eftersom målsætningerne med de foranstaltninger, der skal træffes, nemlig at gøre det muligt for aktionærerne at gøre brug af deres rettigheder i hele EU, ikke i tilstrækkelig grad kan nås af medlemsstaterne på grundlag af eksisterende EU-lovgivning og.på grund af deres omfang og virkninger bedre kan gennemføres på EtJ-plan, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, sådan som dette er fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, er direktivet begrænset til, hvad der er nødvendigt fof at nå disse mål. (9) For at undgå overlapning med bestemmelser om samme emne bør direktiv 2004/109/EFændres- UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: KAPITEL I Generelle bestemmelser Artikel 1 Emne og anvendelsesområde 1. Dette direktiv fastsætter krav med hensyn til udøvelse af stemmerettigheder på generalforsamlinger, der afholdes af udstedere, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked. 2. Medlemsstaterne kan fra bestemmelserne i dette direktiv fritage udstedere, som er i) kollektive investeringsforetagender af selskabstypen i den i artikel 1, stk. 2, i direktiv 65/61 l/eøf l anvendte betydning og ii) virksomheder, hvis eneste formål er kollektiv investering af kapital fra offentligheden, som opererer efter princippet om risikospredning, og som ikke søger at erhverve retlig eller ledelsesmæssig kontrol med nogen af udstederne af de underliggende investeringer, forudsat at disse kollektive investeringsforetagender er godkendte og underkastet tilsyn fra kompetente myndigheders side, og at de udøver funktioner som værdipapirdepot svarende til funktionerne i henhold til direktiv 85/61 l/eøf. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 Definitioner a) "udsteder", en juridisk person, der er omfattet af offentlig eller privat ret, herunder en stat, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked b) "reguleret marked", et marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14, i Europa parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF 12 EFTL375af ,

18 c) "aktionær", enhver fysisk eller juridisk person, der er omfattet af privat eller offentlig ret, og som ejer: i) udstederens værdipapirer i eget navn og for egen regning ii) udstederens aktier i eget navn, men på vegne af en anden fysisk eller juridisk person d) "kreditinstitut", en virksomhed som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF13 e) "fuldmagt", en aktionærs bemyndigelse af en fysisk eller juridisk person til at udøve nogle af eller alle denne aktionærs rettigheder på generalforsamlingen i sit navn og på sine vegne f) "samlekonto", en værdipapirkonto, hvor der opbevares værdipapirer på vegne af forskellige fysiske eller juridiske personer. Artikel 3 Strengere nationale krav Medlemsstaterne kan pålægge udstedere, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted på deres område, strengere krav end dem, der fastsat i dette direktiv. Kapitel II: Generalforsamlinger for aktionærer Artikel 4 Ligebehandling afaktionærer Udstederen skal sikre ligebehandling af alle aktionærer, som er i samme situation med hensyn til deltagelse og stemmeafgivning ved generalforsamlingerne. Artikel 5 Indkaldelse til generalforsamling 1. Udstederen udsender den første indkaldelse til en generalforsamling mindst 30 kalenderdage før generalforsamlingen, jf. dog artikel 9, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF Indkaldelsen i stk. 1 skal mindst omfatte følgende: a) en nøjagtig angivelse af sted og tid samt et udkast til dagsorden for generalforsamlingen EFTL 145 af , s. 1. EFTL 126 af , s EFTL 142 af , s

19 b) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage og afgive deres stemme på generalforsamlingen, herunder den gældende registreringsdato c) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de disponible midler, hvormed aktionærerne kan deltage i generalforsamlingen og afgive deres stemme. Alternativt kan den angive, hvor disse oplysninger kan fås d) en angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til beslutninger og de dokumenter, der efter planen skal forelægges for generalforsamlingen til godkendelse, kan fas e) en angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er omtalt i stk. 3, vil blive offentliggjort. 3 Inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, offentliggør udstederne på deres internetsteder som et minimum følgende oplysninger: a) den indkaldelse til generalforsamling, der er nævnt i stk. 1 b) det samlede antal aktier og stemmerettigheder c) teksterne til de beslutninger og dokumenter, der er nævnt i stk. 2, litra d) d) de formularer, der skal anvendes til afstemning pr. korrespondance og ved fuldmagt. Alternativt kan der i stedet for de formularer, der er omtalt i litra d), på netstedet være en oplysning om, hvor og hvordan formularerne kan fas. Artikei 6 Ret til at tilføje punkter til dagsordenenfor generalforsamlingen og til atfremsætte beslutningsforslag 1 Aktionærerne har ret til på egen hand eller i forening at tilføje punkter til dagsordenen for generalforsamlinger og fremsætte beslutningsforslag på generalforsamlinger. 2 I de tilfælde, hvor retten til at tilføje punkter til dagsordenen for generalforsamlinger og til at fremsætte beslutningsforslag på generalforsamlinger er betinget af, at de(n) relevante aktionær(er) besidder en minimumsandel af udstederens aktiekapital, må denne minimumsandel ikke overstige 5 % af udstederens aktiekapital eller en nominel værdi på 10 mio. EUR, alt efter hvad der er lavest. 3 De rettigheder, der er omtalt i stk. 1, skal udøves i så god tid inden datoen for generalforsamlingen, at andre aktionærer har mulighed for at modtage eller fa adgang til den ændrede dagsorden eller de foreslåede beslutninger forud for generalforsamlingen. 13

20 Artikel 7 Adgang til generalforsamlingen 1. Retten til at deltage og stemme på en generalforsamling må ikke være betinget af, at aktionæren blokerer de relevante aktier ved at deponere dem eller på anden måde spærre dem i et kreditinstitut eller hos en anden depositar forud for generalforsamlingen, seiv om blokeringen ikke har nogen indvirkning på muligheden for at handle med aktierne. 2. Retten til at deltage og stemme på en udsteders generalforsamling kan gøres betinget af, at en fysisk eller juridisk person har status som aktionær hos den relevante udsteder på en bestemt dato forud for den relevante generalforsamling. Beviset for status som aktionær kan kun gøres betinget af opfyldelse af krav, som er nødvendige og rimelige for at sikre identificering af aktionærerne. 3. Den dato, der er omtalt i stk. 2, første afsnit, fastsættes af hver medlemsstat for generalforsamlinger afholdt af udstedere, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i denne medlemsstat. Denne dato må imidlertid ikke ligge mindre end 30 kalenderdage før generalfarsamlingen. Hver medlemsstat meddeler den således fastsatte dato til Kommissionen, som offentliggør disse datoer i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 8 Deltagelse i generalforsamlingen ad elektronisk vej Medlemsstaterne må ikke forbyde aktionærerne at deltage i generalforsamlinger ad elektronisk vej. Krav og begrænsninger, der virker eller vil kunne virke som en hindring for aktionærernes deltagelse i generalforsamlinger ad elektronisk vej, er forbudt, undtagen for så vidt som de er nødvendige og rimelige for at sikre identificering af aktionærer og skabe sikkerhed omkring den elektroniske kommunikation. Artikel 9 Retten til at stille spørgsmål 1. Aktionærer bør have ret til at stille spørgsmål mundtligt på generalforsamlingen og/eller skriftligt eller ad elektronisk vej forud for generalforsamlingen. 2. Udstederne skal svare på de spørgsmål, som aktionærerne stiller dem, med forbehold af de foranstaltninger, som medlemsstaterne kan træffe eller tillade udstederne at træffe for at sikre god ro og orden på generalforsamlingerne og forberedelserne hertil, samt sikre beskyttelse af fortrolige oplysninger og udstedernes forretningsinteresser. Et svar skal anses for at være afgivet, hvis de relevante oplysninger er tilgængelige på udstederens internetsted i form af "hyppigt stillede spørgsmål". 14

21 3 Svar på aktionærernes spørgsmål, som er nævnt i stk. 1., gøres tilgængelige for alle aktionærer på udstederens internetsted. Artikel 10 Stemmeafgivning vedfuldmagt 1 Hver aktionær har ret til at udpege enhver anden fysisk eller juridisk person som fuldmægtig med adgang til at deltage og stemme ved en generalforsamling på sine egne. Der gælder ingen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der kan gives fiildmagt, ud over et krav om, at personen har retsevne. Medlemsstaterne kan imidlertid begrænse fiildmægtiges ret til at udøve stemmerettigheder, hvis de skønner, at: a) de har forretnings- eller familiemæssige eller andre forbindelser til udstederen b) de har en kontrollerende aktiepost hos udstederen c) de indgår i det udstedende selskabs ledelse eller en af dets kontrollerende aktionærers ledelse. En aktionær må kun udpege én person til at handle på sine vegne som fuldmægtig på en given generalforsamling. 2 En person, der handler som fuldmægtig, kan have fuldmagt fra mere end en aktionær uden begrænsninger med hensyn til det antal aktionærer, vedkommende repræsenterer. Hvis en fuldmægtig har fuldmagt fra flere aktionærer, kan vedkommende afgive konkurrerende stemmer for og imod en given beslutning og/eller afholde sig fra at stemme om en sådan beslutning i overensstemmelse med de stemmeinstrukser, fuldmægtigen har fået fra aktionærerne. 3 En fuldmægtig har samme rettigheder til at tale og stille spørgsmål på generalforsamlinger som dem, der tilkommer den aktionær, som vedkommende repræsenterer, medmindre aktionærer har givet andre instrukser. Artikel 11 Udpegning affuldmægtige 1 2 Udpegningen af en fuldmægtig og aktionærens udstedelse af stemmeinstrukser til fuldmægtigen må ikke gøres betinget af opfyldelsen af formelle krav ud over krav, som måtte være strengt nødvendige for at identificere aktionæren og fuldmægtigen. Fuldmægtige kan udpeges ad elektronisk vej med forbehold af sådanne krav, bortset fra kravet om elektronisk underskrift, som måtte være strengt nødvendige for autentificering af fuldmagtsgiveren og identificering af fuldmægtigen. 3 De krav, der stilles af medlemsstaterne i henhold til stk. 1 forhold til deres målsætninger. og 2, skal stå i rimeligt 15

22 Artikel 12 Stemmeafgivning in absentia 1. Enhver aktionær i et børsnoteret selskab skal have mulighed for at stemme pr. post forud for generalforsamlingen med forbehold af krav, der kan være nødvendige for at sikre identificering af aktionærerne, og som står i et rimeligt forhold til denne målsætning. 2. Medlemsstaterne forbyder krav og begrænsninger, som er til hinder for, at aktionærer, der ikke er fysisk til stede ved generalforsamlingen, udøver deres stemmerettigheder i tilknytning til aktier ad elektronisk vej, undtagen for så vidt som sådanne krav kan være nødvendige for at sikre identificering af aktionærer og skabe sikkerhed omkring den elektroniske kommunikation, og de står i et rimeligt forhold til denne målsætning. Artikel 13 Stemmeafgivning efter instrukser 1. Medlemsstaterne skal sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, som i henhold til deres lovgivning har ret til at besidde værdipapirer i forretningsøjemed for en anden fysisk eller juridisk persons regning, kan besidde sådanne aktier enten på individuelle konti eller på samlekonti Hvis aktierne opbevares på samlekonti, er det ikke tilladt at kræve, at de midlertidigt registreres på individuelle konti, for at de stemmerettigheder, der er knyttet til disse aktier, kan udøves på generalforsamlingen. Personer, der er nævnt i stk. 1, må ikke forhindres i at afgive stemmer, der er knyttet til de aktier, som de besidder for en anden fysisk eller juridisk persons regning, forudsat at de har fået instrukser herom af den fysiske eller juridiske person. Den i stk. 1 nævnte fysiske eller juridiske person arkiverer instrukserne i en periode på mindst et år. 4. Hvis en fysisk eller juridisk person, der er nævnt i stk. 1, besidder aktier fra samme udsteder på en samlekonto, har vedkommende ret til at udøve sine stemmerettigheder i tilknytning til nogle af aktierne på en måde, som ikke er identisk med udøvelsen af stemmerettighederne i tilknytning til andre aktier. 5. Uanset artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, har en fysisk eller juridisk person, der besidder værdipapirer på en samlekonto, ret til at udstede en fuldmagt til enhver person, på hvis vegne vedkommende besidder aktier på en sådan konto, eller til enhver tredjemand, der er udpeget af denne person. Artikel 14 Optælling afstemmer Med henblik på optælling af stemmer skal alle stemmer, der er afgivet i forbindelse med enhver beslutning, der forelagt til godkendelse på generalforsamlingen, tages i betragtning. 16

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET Bruxelles, den 27. juli 2005 (OR. en) RÅDET 2003/0277 (COD) PE-CONS 3632/05 DRS 15 SOC 243 CODEC 438 OC 353 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 KOM(2003) 703 endelig 2003/0277 (COD) C5-0561-03 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende fusioner

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere