SimFlexTM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SimFlexTM 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120"

Transkript

1 SimFlexTM A Montage og brugsvejledning... 2 Installation och skötsel... 5 Installation guide... 8 DK SE ENG Einbauanleitung DE

2 Overensstemmelseserklæring: T.Smedegaard A/S erklærer, at disse produkter opfylder følgende EU-direktiver Montage og brugsvejledning SimFlex 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark Denne montagevejledning giver de grundlæggende instruktioner i, hvad der skal tages hensyn til med henblik på installation, betjening samt vedligeholdse af pumpen. Det er derfor nødvendigt, at vejledningen læses af den for produktet ansvarshavende, før montage og ibrugtagning. Samt at den efterfølgende er tilgængelig på det sted, hvor pumpen er installeret. Det er ikke kun afsnittet om sikkerhed, man skal være opmærksom på, men også den øvrige, i denne vejledning, beskrevne information. 2 DK Anvendelse SimFlex cirkulationspumperne anvendes i forbindelse med alle former for varmeanlæg. Pumpen har en avanceret regulering, som minimerer pumpens strømforbrug ved automatisk at tilpasse pumpens ydelse til anlæggets behov (se også afsnittet Regulering af pumpens kapacitet ). Dette giver udover store elektriske besparelser, også store komfortmæssige fordele i form af reduceret støjniveau i installationen. Pumpemedie Rene, tyndtflydende ikke-aggressive, -brandfarlige og -eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre. Kølevæsker uden indhold af mineralsk olie. Kinematisk viskositet: Max.10 mm²/s. En højere viskositet, kan forårsage en forringet automatisk reguleringsfunktion. De viste kapaciteter på databladene er målt i vand ved ν=1mm²/s ved 20ºC. Kan anvendes med vand med urenhedsgrad på op til 5mg/dm³. Bemærk: Hvor der er tale om andre pumpemedier end vand, anbefales De at kontakte T. Smedegaard A/S eller den regionale importør, da pumpens karakteristik i nogle tilfælde ændres. Tekniske data Elektriske data: Se pumpeskilt Serie nr.: Se pumpeskilt Max. arbejdstryk: 10 bar (1000 kpa) Min. tilløbstryk ved 82 C: 0,5 bar (50kPa) (0,8 bar for og ) Min. tilløbstryk ved 95 C: 1,5 bar (150 kpa) Luftbåret lydtryksniveau -120 op til -1: Max. 35 db(a) op til : Max. 50 db(a) I henhold til EN For at undgå kondens i klemkassen, skal pumpemediet altid være højere end omgivelsestemperaturen. SimFlex type: Medie temp. maks. [ C] Omgivelses temp. maks. [ C] -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , 65-90, , Minimum vand temperatur: +15 C Minimum vand temperatur for koldvandsmodel: -5 C

3 Sikkerhed - Den elektriske installation af pumpen skal foretages efter gældende regulativer. - SimFlex pumper skal altid jordforbindes - Pumpens overflade kan være varm. - I forbindelse med udluftning af pumpen (fig.3) kan der forekomme mindre udslip af varmt vand eller damp! Udannelse og træning Personale for udførelse af vedligeholdse, inspektion samt installation skal have de nødvendige kvalifikationer. Opfyldelse af ovennævnte samt at personalet har læst og forstået denne vejledning, påhviler den for produktet ansvarshavende. Installation 1) Pumpen skal altid installeres med motoraksel vandret (horisontalt) (fig. 1). Pumperetningen er vist med en pil på pumpehuset. 2) Hvis det er nødvendigt at dreje motoren, skal man være opmærksom på, at O-ringen mellem pumpehus og motor sidder korrekt ved fastspænding i ny position. 3) Vær opmærksom på, at der ikke er for stor spænding i rørsystemet, og at dette er fastgjort (understøttet). Endvidere bør undgås skarpe knæk i nærheden af pumpen. 4) Hvis pumpen monteres i et lodret system, bør pumperetningen vælges opad. Ved nedadgående pumperetning kan evt. luft i systemet have svært ved at passere pumpen. 5) Pumpen må ikke gennem længere tid køre mod lukket ventil. Max 1 min. 6) For at undgå urenheder i pumpen, bør den aldrig monteres på det laveste punkt i anlægget. 7) For at lette en evt. servicering af pumpen er det altid en fordel at montere afspærringsventiler før og efter denne. 8) Anlægget bør altid skylles grundigt igennem for at fjerne diverse slagger og fremmedlegemer m.m. 3 DK Elektrisk tilslutning Elektriske data aflæses på pumpeskiltet. Pumpen behøver ikke motorværn men skal tilsluttes jord. Det fremgår af klemkassen hvordan kablerne tilsluttes. (fig. 2) Udluftning Når pumpen er installeret, og der er tryk på pumpen og anlæget skal pumpe og anlæg udluftes grundigt inden pumpen sættes i drift. Udluftning sker ved at løsne skruen som findes midt på pumpeskiltet (fig. 3). Udluftningen skal gentages indtil al luften er ude af systemet. Udluftning sker bedst når pumpen står trin 4. Regulering af pumpens kapacitet Pumpen kan reguleres på to måder. Elektronisk reguleret kapacitet som kontinuerligt tilpasses efter anlæggets behov (auto). Fast indstillet kapacitet som anvendes i anlæg med konstant varmebehov (1-4).

4 4 DK Indstilling foretages ved at dreje på den blå knap som findes på klemkassen. Indstillingsmuligheder ved elektronisk regulering Normalindstilling som dækker ca. 90 % af alle installationer. Fabriksindstilling Reduceret pumpetryk til anlæg med lille trykfald. Forhøjet pumpetryk til anlæg med højt trykfald (f.eks. anlæg med gulvvarme). IInstallationsmuligheder med faste hastigheder 1-4 trin.1 - Til mindre anlæg 4 - Til større anlæg, eller ved udluftning. Automatisk reguleret kapacitet som garanterer energibesparelse og øget komfort i anlæg med variabelt behov Fast hastighed til systemer med konstant behov. Generelt For at optimere energibesparelsen har alle SimFlex pumper indbygget trykfaldskompensering. Dette indebærer, at pumpen kompenserer for øget trykfald i rørsystemet når flowet øges i anlægget (fig. 4). Ved hjælp af den røde dip switch på printet, kan man enten vælge at styre pumpen manuelt eller eksternt. Det vil sige at når pumpen køres manuelt, styres hastighederne ved hjælp af drejeknappen. Og når den styres eksternt, styres den analogt via et 0-10V signal.dip switchen har følgende betydning: ON= Eksternstyring OFF= Manuelstyring Kontakt 2 er ikke aktiv. (fig. 2) Alarm relæ SimFlex pumpen har et fejlrelæ. Relæet har både en NC og en udgang. (se også fig. 2). Det trækkes kun efter at den elektroniske styring ikke har været i stand til at rette fejlen. Dvs. at, den røde diode kan godt blinke uden fejl relæ er trukket Kontrollamper SimFlex pumpen er udstyret med to kontrollamper på klemkassen for at indikere pumpens driftsstatus. Når pumpen er tilsluttet, lyser den grønne lampe. I tilfælde af, at pumpen er blokeret, eller hvis der er fejl i elektronik lyser den røde lampe. Pumpen prøver selv at resætte sig selv et par gange. Efterfølgende kræves det at man slukker pumpen minimum et minut. (fig.2). Kontrollamper Beskrivelse Intet lys Grøn lampe lyser Rød lampe lyser Fejlmeldinger I tilfælde af fejl på pumpen, indikeres dette igennem et signal i den røde lampe. Hvert minut blinker lampen et antal gange for at indikere årsagen til fejlen Antal blink Der er tilsluttet strøm Generale fejl. (Se Fejlmeldinger) Fejl Ingen strøm på pumpen Røde lampe blinker Start-Stop frakoblet hurtigt. (Se ekstern start-stop) 1 For høj elektronik temperatur 2 For høj motor temperatur 3 Overbelastning 4 Overstrøm 5 Hastigheds problem 6 Spændingfejl (for høj /-lav) (Uanset fejl, forsøger pumpen at opretholde drift) Ekstern Start-Stop SimFlex pumpen har en ekstern start-stop funktion. Der skal være tilsluttet lus i RUN kontakten før den kan sættes i drift. Hvis et af stikkene er frakoblet, stopper pumpen og den røde diode vil blinke hurtigt. (fig. 2) Analog 0-10 Volt SimFlex pumpen kan styres trinløst analogt med et 0-10V signal. 0V = Min. hastighed 10V = Max. hastighed (fig. 2) Se oversigt over fejl på side 14 Service / vedligeholdelse Smedegaard SimFlex er en vedligeholdelsesfri pumpe som kører i mange år i et rent system. Hvis rotoren sidder sig fast, kan dette være fordi pumpen har stået stille i en længere periode, eller fordi der har dannet sig urenheder. Rotoren kan frigøres ved at fjerne luftskruen i midten af pumpeskiltet og dreje på rotoren med en skruetrækker, indtil den kan køre fri. Bemærk: alle indgreb i pumpens interne elektronik må kun foretages af Smedegaard eller et dertil autoriseret service værksted.

5 KONFORMITETSDEKLARATION T. Smedegaard A / S intygar härmed att dessa produkterna är i överensstämmelse med: Installation och skötsel SimFlex 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark Denna instruktion ger en vägledning i vad man skall tänka på med hänsyn taget till installation och drift av pumpen. Det är därför viktigt att instruktionen läses av installatören före montage och idrifttagning. Det är inte bara avsnittet om säkerhet man skall vara uppmärksam på, utan också det övriga i denna instruktion. Användning SimFlex cirkulationspumpar används i värmecirkulerande system. Pumpen har en avancerad reglering som minimerar pumpens strömförbrukning genom att alltid hålla rätt tryck i anläggningen trots varierande flöde. (Se också avsnittet Reglering av pumpens kapacitet ) Detta ger stora elektriska och termiska besparingar, men också stora komfortmässiga fördelar som reducering av ljud i anläggningen. Pumpmedie Rena, tunnflytande icke aggressiva och icke explosiva vätskor utan innehåll av fasta partiklar och fibrer. Kylvätska utan innehåll av mineralolja. Kinematisk viskositet: Max. 10 mm²/s En högre viskositet påverkar den automatiska regleringen. Kapaciteten i databladen är mätt vid v=1mm²/s och 20 C. Pumpen klarar föroreningar upp till 5mg/dm³. Obs: När det gäller andra pumpmedier än vatten går det bra att kontakta VM Pumpar AB. 5 SE Tekniska data Elektriska data: Se pumpskylt Luftburen Ljudnivå -120 upp till -1: Max. 35 db(a) Serienummer: Se pumpskylt upp till : Max. 50 db(a) Max. arbetstryck: 10 bar (1000 kpa) I enlighet med EN Min. tilloppstryck vid 80 C: 0,5 bar (50 kpa) (0,8 bar för och ) Min. tilloppstryck vid 95 C: 1,5 Bar (150 kpa) För att undgå kondens i kopplingsboxen, skall pumpmediet alltid ha en högre temperatur än omgivningen. SimFlex typ: Mediatemp. max.: [ C] Omgivningstemp temp. max.: [ C] -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , , Minsta vattentemperatur: 15 C Minsta vattentemperatur för kallvatten modell: -5 C

6 Säkerhet - Den elektriska installationen skall göras enligt gällande lokala föreskrifter. - SimFlex pumpar skall alltid anslutas till jord. - Pumpens överdel kan vara varm! - När man luftar pumpen (fig.3) kan det förekomma mindre spill av varmt vatten! Behörighet Personal för underhåll, kontroll och installation måste ha nödvändig behörighet för att utföra arbetet. Ovan nämnda måste följas och personalen ska ansvara för att ha läst och förstått denna instruktion. 6 SE Installation 1) Pumpen ska alltid installeras med pumpaxeln horisontellt (se fig. 1). Flödesriktningen visas med en pil på pumphuset. 2) Om det är nödvändigt att lossa drivsidan ska man noga kontrollera att O-ringen mellan pumphus och motor sitter ordentligt efter montering i ny position. 3) Se till att inga spänningar finns i rörsystemet, samt att det är ordentligt fastsatt. Skarpa böjar bör undvikas i pumpens närhet. 4) Då pumpen monteras i ett lodrätt system bör man välja uppåtgående flödesriktning. Vid nedåtgående flödesriktning kan eventuell luft i systemet ha svårt att passera pumpen. 5) Pumpen får inte köras mot stängd ventil. Max 1 min. 6) Undvik att montera pumpen på den lägsta punkten i rörsystemet, för att minska ansamling av föroreningar i pumpen. 7) Avstängningsventiler bör alltid monteras på båda sidor om pumpen. 8) Spola ur systemet noggrant före igångkörning, så att inga föroreningar kan skada eller blockera pumpen. Elektriskt montage El-data avläses på pumpskylten. Pumpen kräver inget externt motorskydd men skall anslutas till jord. Hur man ansluter kablarna visas i kopplingsboxen på pumpen. (fig 2) Luftning När pumpen är installerad och anläggningen trycksatt, skall pump och anläggning luftas grundligt före pumpen startas. Pumpen luftas genom att lossa skruven i mitten av märkskylten (se fig. 3). Det är nödvändigt att upprepa avluftning för att få ur all luft. Avluftningen görs bäst med pumpen inställd på varvtal 4. Reglering av pumpens kapacitet Pumpen kan justeras på två sätt. Elektroniskt reglerad kapacitet som kontinuerligt anpassar sig efter anläggningens behov (Auto). Fast inställd kapacitet, som används i anläggningar med konstant belastning eller vid service (1-4).

7 Inställningen görs genom att man vrider på den blå ratten som är placerad på kopplingsboxen. Inställningsmöjligheter vid elektronisk reglering Normal inställning som täcker ca 90% av alla installationer. Fabriksinställning Reducerat pumptryck, till anläggningar med litet tryckfall. Ökat pumptryck, till anläggningar med stort tryckfall. (t.ex. vid anläggningar med golvvärme) Inställningsmöjligheter för fasta hastigheter 1-4 hastigheter. 1 används till små anläggningar och 4 till stora anläggningar och vid avluftning. Generellt: För att optimera energibesparingen har alla SimFlex-pumpar inbyggd tryckfallskompensering. Detta innebär att pumpen kompenserar för ökat tryckfall i rörsystemet när flödet ökar i anläggningen. (fig. 4.) Med hjälp av dip-switcharna på kretskortet kan man välja om pumpen skall styras externt eller internt. I Internt läge används den blå knappen på pumpen för att antingen ställa in ett önskat tryck som pumpen skall jobba proportionerligt efter eller 4 fasta kurvor. I Externt läge styrs pumpen via en extern 0-10 Volts signal. Dip-switcharna har följande funktion: ON = Extern styrning OFF = Intern styrning Kontakt två används inte. (fig. 2) Extern start - stopp SimFlexpumpen har en extern start - stopp funktion. Det skall vara en slutning i RUN kontakt innan pumpen startar. Om det inte är kontakt kommer pumpen att stanna och den röda dioden på pumpen blinka snabbt. (fig. 2) Extern analog 0-10 Volt SimFlexpumpen kan regleras med en extern 0-10 Volts signal. 0V = Min hastighet 10V = Max hastighet (fig. 2) Automatisk reglerad kapacitet som garanterar energibesparing och ökad komfort används i anläggningar med variabelt behov. Pumpen går med fast hastighet, används vid konstantbehov. Alarmrelä SimFlex-pumparna har ett inbyggt larmrelä. Reläet har både NC och utgång. (fig. 2) Reläet växlar till larm först efter att pumpens elektronik misslyckats att lösa problemet. Detta betyder att den röda dioden kan blinka trots att det inte är ett larm. Kontrollampor SimFlex-pumpen är utrustad med två kontrollampor i kopplingsboxen för att visa driftstatus för pumpen. När pumpen är ansluten lyser den gröna lampan. Vid fel i pumpens elektronik eller om pumpen är blockerad lyser den röda lampan. Pumpen försöker själv att göra några återstarter, om inte detta lyckas måste man bryta strömmen till pumpen under minst en minut för att den skall återställa sig helt. (fig. 2) Kontrollampor Beskrivning Inget sken: Ingen ström till pumpen 7 Grönt sken: Normal drift SE Rött sken: Elektronikfel/Blockerad motor Röda dioden blinkar snabbt: Felkoder Om elektroniken i pumpen upptäcker ett fel visas detta genom en röd lampa på kopplingsboxens baksida. Varje minut blinkar lampan ett antal gånger och indikerar ett fel enligt listan nedan. Antal blinkningar Felorsaker 1 För hög temperatur i elektroniken 2 För hög temperatur i motorn 3 Överlast 4 Överström 5 Hastighet problem 6 Över/under-spänning (Oavsett fel försöker pumpen att köra) Se felöversikten på sidan 14 Extern start - stopp frånkopplad Service / underhåll SimFlex pumpen är en underhållsfri pump som i ett rent system fungerar i många år. Om rotorn fastnat kan detta bero på att pumpen varit stoppad under en längre tid och det då samlats föroreningar eller uppbyggnad av magnetit i pumpen. Axeln kan frigöras genom att man tar bort luftskruven i mitten av märkskyllten och sticker in en skruvmejsel och vrider runtaxeln tills den går lätt igen. Notera: Alla ingrepp i pumpens interna elektronik skall göras av en av VM Pumpar auktoriserad verkstad.

8 DECLARATION OF CONFORMITY T.Smedegaard A/S hereby declare that these products are in conformity with: Installation Guide SimFlex 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark This installation guide gives the basic instructions which are to be observed during installation, operation and maintenance of the pump. It is therefore imperative that this manual is read by the responsible operator prior to the installation and should always be kept available at the site. It is not only the general safety instructions under the Safety section that are to be observed but also the specific information provided throughout this guide. Application The SimFlex circulating pumps are used in all types of heating systems. By use of the advanced internal speed control, the electric automatic regulator adjusts the pump performance according to system needs. This feature gives both great electrical, and thermal savings together with reduced noise level in the installation. 8 GB Pump medium Clean, none aggressive and none explosive fluids without any solids or fibres. Kinematic viscosity: Max. 10mm²/s. Higher viscosity will cause pump to regulate improperly. Capacities shown on the data sheets, are measured with water v =1mm²/s at 20ºC. Suitable for water impurity up to 5mg/dm³. Please note: If any liquid other than water is being pumped, we recommend that you contact T. Smedegaard A/S or one of our representatives, as the pump characteristics may change. Technical data Electrical data: See nameplate Serial No.: See nameplate Max. working pressure:: 10 bar (1000 kpa) Min. static head at 80 C: 0,5 bar (50kPa) (0,8 bar for and ) Min. static head at 95 C: 1,5 bar (150 kpa) Sound pressure level -120 up to -1: Max. 35 db(a) up to Max. 50 db(a) According to EN SimFlex type: Water temp. max. [ C] Ambient temp. max. [ C] -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , , Minimum water temp.: +15 C Minimum water temp. for cold water model: -5 C

9 Safety - Pump should be wired according to the existing regulations. - The pump must always be earthed - All the wires must be disconnected before any work is carried out on the pump. - The surface temperature might be hot. - When venting the pump (fig. 3), it could result in a slight escape of hot water or steam! Personnel qualification and training Personnel responsible for operation, maintenance, inspection and installation of the pump must be adequately qualified. The person responsible for the complete installation must ensure that the contents of this manual are fully understood by any personnel working on the system. Installation 1) The pump should always be installed with the pump shaft horizontal (See fig. 1). Direction of flow through the pump casing is indicated by an arrow located on the casing. 2) If terminal box is to be repositioned by rotating the motor, care must be taken to ensure the casing 0-ring is correctly positioned. 3) Ensure pipe work alignment and adequately supported to both the pump and pipe work. Sharp bends should be avoided nearby the pump. 4) If the pump is mounted in vertical pipe work, flow should be upwards. If flow is downwards, an air-vent must be fitted at the highest point before pump suction. 5) Pump should never be allowed to operate against a closed valve for more then a few minutes at the time. 6) To avoid accumulation of impurities in the pump, make sure that it is not mounted at the lowest point in a system. 7) It is recommended that on/off service valves are fitted on either side of the pump. 8) Before installing a new pump the system should be thoroughly flushed to clear any foreign objects that may be in the pipe work. 9 GB Electrical connection Electrical data is shown on the nameplate. The pump needs no external protection but must be earthed. How to connect the wires can be seen on the terminals of the pump. (See fig. 2) Venting Before start up of the pump, fill the system and vent the pump thoroughly. Venting can be achieved by loosening the plug positioned in centre of nameplate (See fig. 3). This process should be repeated periodically until all air within the system has been removed. Venting is best done in manual speed 4. Duty Control There are two modes for controlling the pumps. Controlled to follow a specific defined differential pressure at different flows (auto). Controlled to follow constant speed for systems with constant demand (1-4).

10 0 GB Setting is done via the rotating button on the top of the terminal box. Electronic controlled settings Normal setting, to cover app. 90 % of all installations. Factory-setting Reduced differential pressure. For systems with little resistance. Increased differential pressure. For systems with high resistance as radiant floor heating systems. Fixed speed settings 1-4 speeds. 1. for small systems and 4. for large systems or venting Auto controlled performance for power savings and extra comfort where flow demands are changing. Fixed speed for systems with constant resistance and radiant floor heating systems. General In all SimFlex pumps, PLC is included in the control, meaning that the pump does not follow a constant differential pressure but takes into account the decreasing pressure needs at decreasing flow. This setting is in the auto controlling mode. (fig. 4) By using the red dip switch on the print board, you can either choose to control the pump manually or remotely. In the manual mode you control the speeds by the rotating button. When the pump is controlled remotely, its controlled analogical via a 0-10V signal. The dip switch has the following functions: ON = Remote Control OFF = Manual Steering Contact 2 is without function. (fig. 2) Error Relay The SimFlex has a fault relay. The relay has both a NC and a connecting. (Also See fig. 2.) The relay kicks in after the electronics has failed to solve the problem. This means that the red light could flash, even though the relay hasn t kicked in. Signals The SimFlex pumps have two LED s on the terminal box for status indication. Power to the pump is indicated with a green LED. The red LED will be on if the pump has detected a fault. The pump will try to reset it self a couple of times. Subsequently, it is recommended to switch off the pump for minimum a minute. (fig 2) Signal LED No light Green light Red light Red light flashes rapidly Error signals The red light on the back of the terminal box will in case of an error, indicate the type of error detected by the electronics. Approximately, every minute the light will flash a number of times Number of flashes Description Main supply switched off Normal operation power on Error. (See Error Signals) Error Remote Start-Stop has been disconnected. (see remote start-stop) 1 Electronics temp too high 2 Motor temp too high 3 Over load 4 Over current 5 Speed Error 6 Voltage error (under or over) (Regardless of fault, the pump will try to maintain operation) Remote Start-Stop SimFlex pump has a remote start-stop function. A cable must be connected to the RUN contact. If a cable should be disconnected, the pump will shut down and the red light will flash rapidly. (see fig. 2) Analogue 0-10 Volt The SimFlex can be controlled infinitely variable by analogue signal from 0-10V. 0V= Min. speed 10V= Max. speed (fig. 2) See fault list at page 14 Service/Maintenance Smedegaard s SimFlex range of glandless pumps is virtually maintenance free, and in a well designed system should give many years of trouble free operation. If motor shaft is seized as a result of a long period without use or due to accumulation of impurities, it should be freed. Insert a screwdriver through the venting plughole and into the slot in the end of the shaft and rotate. Note: Any repairs required to the internal electrical parts of the pump, are to be carried out by a Service department approved by T. Smedegaard A/S.

11 Einbauanleitung SimFlex Übereinstimmungserklärung T. Smedegaard A/S erklärt hiermit die Übereinstimmung der 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark Diese Anleitung gibt Ihnen wertvolle Hinweise für den Einbau, Betrieb und die Fehlersuche für dieses Produkt. Vor dem Einbau empfehlen wir, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und diese dann nach dem Einbau in der Nähe der Pumpe zu platzieren. Es sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung besonders zu beachten. Einsatzgebiet Die SimFlex Umwälzpumpen finden in allen Arten von Heizungsanlagen Verwendung. Mittels einer eingebauten Drehzahlregelung hält die Pumpe die vorbestimmte Förderhöhe bei schwankenden Förderströmen ein (siehe Einzelheiten in der Rubrik "Regelung"). Die wesentlichen Vorteile der elektronischen Regelung sind: Energieeinsparung und Reduzierung von Fliessgeräuschen in der Anlage Fördermedium Reine, dünnflüssige, nicht aggressive und nicht explosive Flüssigkeiten ohne feste oder faserige Fremdkörper. Viskosität: Max. 10 mm²/s. Höhere Viskositäten verursachen, dass die Pumpe nicht mehr richtig regelt. Einsatz der Pumpe ist für Wasserverunreinigungen bis zu 5mg/dm ³ geeignet. Die Kapazitäten (siehe Datenblätter) werden mit Wasser v = 1 mm ² / s bei 20 C gemessen Bitte beachten: Wird ein anderes Fördergut als Wasser gepumpt, empfehlen wir Rücksprache mit T.Smedegaard A/S oder einem Vertreter zu nehmen, da sich die Förderleistungen ändern können. Technische Daten Elektrische Daten: siehe Typenschild Serien-Nr: siehe Typenschild Max. Betriebsdruck: 10 bar (1000 kpa) Min. Anlagendruck bei 80 C: 0,5 bar (50kPa) (0,8 bar für und ) Min. Anlagendruck bei 95 C: 1,5 bar (150 kpa) Luft-Schalldruckpegel -100 bis zu -1: Max. 35 db(a) bis zu : Max. 50 db(a) Nach EN DE SimFlex Typ: Wassertemp. max. ( C) Umgebungs- Temp max. ( C) -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , , Minimum Wasser Temp.: +15 C Minimum Wasser Temp. für Kaltwasser-Modell: -5 C

12 Sicherheitshinweise - Die Pumpe muss durch eine Fachperson, entsprechend den örtlichen Vorschriften, angeschlossen werden! - Die Versorgungsspannung muss vor jeder Arbeit an der Pumpe abgeschaltet sein! - Die Erdklemme der Pumpe muss mit dem Erdleiter verbunden werden. - Die Gehäusetemperatur kann sehr hoch sein! -Beim Entlüften der Pumpe (fig. 3) kann etwas heisser Dampf oder Wasser austreten! Personalqualifikation und Schulung Das für Betrieb, Wartung, Inspektion und Einbau verantwortliche Personal muss ausreichend qualifiziert sein. Der für die gesamte Anlage Verantwortliche muss sicherstellen, dass der Inhalt dieser Anleitung von dem an der Anlage arbeitenden Personal verstanden wird. 2 DE Installation 1) Die Pumpe sollte stets mit waagerechter Lage der Welle eingebaut werden (fig. 1). Die Durchflussrichtung ist auf dem Pumpengehäuse durch einen Pfeil angegeben. 2) Der Steuerungskasten kann durch Drehen des Motorkopfes anders angeordnet werden. Es ist darauf zu achten, dass sich beim Zusammenbau der O-Ring des Gehäuses in der richtigen Lage befindet 3) Stellen Sie Sicher, dass die Rohrleitungen spannungsfrei verlegt sind. Die Rohre sind so zu befestigen, dass die Pumpe nicht das Gewicht der Rohre trägt. Enge Rohrbogen nahe der Pumpe sollten vermieden werden 4) Wird die Pumpe in einen senkrechten Rohrstrang eingebaut, sollte die Flussrichtung nach oben sein. Ist die Flussrichtung nach unten gerichtet, ist ein Entlüftungsventil an der höchsten Stelle vor dem Saugstutzen der Pumpe einzubauen 5) Die Pumpe sollte nie längere Zeit gegen geschlossene Absperrschieber betrieben werden. Max 1 Min. 6) Um Ansammlungen von Verunreinigungen in der Pumpe zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sie nicht an der tiefsten Stelle einer Anlage eingebaut wird. 7) Es wird empfohlen, Absperrschieber beidseitig der Pumpe einzubauen 8) Nach längeren Stillstandzeiten empfehlen wir, bei einer neu installierten oder revidierten Heizungsanlage nach dem ersten Aufheizen diese zu entleeren, gründlich durchzuspülen und wieder neu zu füllen. Elektrischer Anschluss Die elektrischen Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild. Anschluss der Pumpe (fig. 2). Wenn die Pumpe richtig angeschlossen ist, leuchtet die Grüne LED (fig. 2). Für die Pumpe ist kein zusätzlicher Motorschutz erforderlich, sie muss aber geerdet sein. Entlüftung Die Pumpe ist vor Inbetriebnahme der Anlage zu entlüften. Lösen Sie während dem Lauf der Pumpe die Verschlussschraube (fig. 3). Schliessen Sie die Verschlussschraube wieder. Diesen Vorgang sollten Sie mehrmals wiederholen, bis die im Wasser der Anlage gelöste Luft entwichen ist. Entlüften Sie auf der Manuellen Stufe 4. Regelung Es gibt 2 Regelarten für die Regelung der Pumpe. Automatische elektronische Regelung Manuelle Regelung mit 4 Drehzahlstufen

13 Einstellungen mit dem Blauen Drehknopf. Automatische Einstellung Normalbetrieb Deckt 90% aller Anwendungen ab.(werkseinstellung) Reduzierter Betrieb Sollwertpunkt wird kleiner. Reduzierte Leistung. Erhöhter Betrieb Sollwertpunkt wird grösser. Erhöhte Leistung Manuelle Einstellung Manueller Betrieb Leistung in 4 fixen Stufen einstellbar Allgemeines Bei allen SimFlex Pumpen ist PLC Regelung einbezogen, was bedeutet, dass die Pumpenregelung nicht einem konstanten Differenzdruck folgen, sondern bei abnehmendem Druck wird auch der Durchfluss kleiner. Im Automatik Modus wird die Pumpe automatisch gesteuert. (fig. 4) Der Steuerungsmodus kann mit dem DIP-Schalter auf der Leiterplatte eingestellt werden. Bei Einstellung Modus auf Manuell, können Sie mit dem Blauen Drehknopf die Drehzahl der Pumpe manuell regeln. Im Modus Extern gesteuert (Remote Control) kann die Pumpe mit einem externen analogen Signal gesteuert werden. Die Dip-Schalter hat folgende Funktionen: ON = Extern gesteuert OFF = Manuell gesteuert Schalter 2 ist zur Zeit ohne Funktion. (fig. 2) Extern Start-Stop SimFlex Pumpen haben eine Start-Stop Funktion. Ein externes Kabel muss an Klemmen RUN angeschlossen werden. Wenn ein Kabel getrennt wird schaltet die Pumpe ab und die rote LED blinkt schnell. (fig. 2). Analog 0-10 Volt Die SimFlex kann stufenlos durch ein analoges Signal von 0-10V geregelt werden. 0V = Min. Geschwindigkeit. 10V = Max. Geschwindigkeit. (fig 2) Automatischer Betrieb für Energieeinsparung und veränderliche Leistungsanforderungen Betrieb für 4 feste Leistungsbereiche Alarm Relais Die SimFlex hat ein Alarm Relais. Das Relais hat sowohl einen Schliesser wie Öffner Kontakt. (fig. 2). Das Relais schaltet wenn die Elektronik den Fehler nicht beheben kann. Dies bedeutet, dass die rote Kontrollanzeige weiter blinkt, obwohl das Relais nicht geschaltet hat. Signale Die SimFlex Pumpen haben zwei LED's am Steuerungskasten für die Betriebsanzeige. Bei Normalbetrieb leuchted die grüne LED. Wenn die Steuerung der Pumpe einen Fehler erkennt leuchted die rote LED. Bei einem Fehler wird die Steuerung mehrmals einen Reset der Pumpe versuchen. Wenn die Pumpe auf Störung bleibt, empfehlen wir diese für mindestens 1 Minute vom Netz zu schalten. (fig. 2) LED-Signal Keine Anzeige Grün Rot Rot blinkend Beschreibung Aus - Stromzufuhr ausgeschaltet Ein - Normaler Betrieb Störung - Elektronik Start Stop Funktion unterbrochen Fehler Signale Die rote LED auf der Seite des Steuerungskasten zeigt bei einem Fehler der Elektronik durch Anzahl blinken die Art des Fehlers. Im Intervall von ungefähr einer Minute wird der Fehlercode repetiert Anzahl blinken Fehlerursache 1 Elektronik Temperatur zu hoch 2 Motor Temperatur zu hoch 3 Motor überlasted 4 Pumpe überlasted 5 Interner Fehler Steuerung 6 Über- oder Unterspannung Netz (Unabhängig von den Fehlermeldungen wird Pumpenbetrieb versucht) Siehe Fehlerliste Seite 14 Wartung / Unterhalt Die Smedegaard SimFlex Umwälzpumpen sind nahezu wartungsfrei. In einem guten System eingebaut, werden diese über Jahre störungsfrei ihren Dienst tun. Wenn die Pumpe längere Zeit nicht im Betrieb war oder das System stark verschmutzt ist, kann der Rotor blockieren. Durch Herausdrehen der Verschlussschraube kann der Rotor mit einem Schraubenzieher deblockiert werden. Achtung: Reparaturen an der Elektronik dürfen nur von einem autorisierten Servicepartner der T.Smedegaard A/S ausgeführt werden. 13 DE

14 DK Fejl Årsag Løsning Pumpen kører ikke og der er ikke lys i pumpen. Der er muligvis ikke spænding på pumpen, løs jordforbindelse eller en sikring er gået. Check spændingen på motoren, check jordforbindelsen og check sikringer. Pumpen kører i kort tid når den starter, men stopper næsten umiddelbart efter. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker ca. én gang per sekund. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker 2 gange per sekund efterfulgt af en kort pause. Pumpen kører ikke og pumpen blinker 3 gange per sekund efterfulgt af en kort pause. Der er ikke noget start signal. Der har været for høj temperatur i elektronikken i flere minutter. Der har været for høj temperatur i motoren i flere minutter. Pumpen har været overbelastet gennem flere minutter. Pumpen kører op og ned i hastighed, og pumpen Pumpen er overbelastet. blinker 4 gange per sekund efterfulgt af en kort pause. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker 5 gange, Intern fejl i pumpe. efterfulgt af en kort pause. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker 6 gange, efterfulgt af en kort pause. Fejl / Problem / Fault / Fehler Pumpen er udsat for spændinger udenfor de normerede rammer. Sæt eksternt start-stop lus stik i. Se under overskriften Generelt. Sørg for at medie- og omgivelsestemperaturen overholder de forskrevne temperaturgrænser. Sørg for at medie- og omgivelsestemperaturen overholder de forskrevne temperaturgrænser. Check for urenheder ved pumpens løbehjul. Check for urenheder ved pumpens løbehjul. Kontakt Smedegaard Pumper for information. Se Sørg for at pumpen er forbundet korrekt og check at spændingen er indenfor de tilladte grænser. 4 SE Problem Orsak Åtgärd Pumpen går inte och ingen kontrollampa lyser. Det är ingen spännig fram till pumpen. Pumpen är fel jordad eller en säkring har gått sönder. Kontrollera spänningen och kontrollera jorden och säkringen. Pumpen startar men går bara en liten stund och stoppar sedan. Pumpen går inte och blinkar en gång per sekund. Pumpen går inte och blinkar 2 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går inte och blinkar 3 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går upp och ner i hastighet och blinkar 4 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går inte och blinkar 5 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går inte och blinkar 6 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen får ingen startsignal. Det har varit för hög temperatur i elektroniken i flera minuter. Det har varit för hög temperatur i motorn i flera minuter. Pumpen har varit överbelastad i flera minuter. Pumpen är överbelastad. Internt fel i pumpen Pumpen har utsatts för spänningar utanför det normala området. ENG Fault Cause Action The pump is not running, and there is no light in the LED. The pump starts up to begin with, but then shuts down almost straight afterwards. The pump is not running, and the LED is flashing approximately once per second. The pump is not running, and the LED flashes 2 per second followed by a brief pause. The pump is not running, and the LED flashes 3 times per second followed by a brief pause. The pump performance is fluctuating, and the LED flashes 4 times per second followed by a brief pause The pump is not running, and the LED flashes 5 times per second followed by a brief pause. The pump is not running, and the LED flashes 6 times per second followed by a brief pause. The main supply has been switched off, earthed incorrectly or a fuse has blown. Remote Start-Stop has been disconnected. The temperature in the electronics has been too high for several minutes. The temperature in the motor has been too high for several minutes. The pump has been subjected to overloaded for several minutes. The pump has been overloaded. Internal error. The pump has been subjected to voltages outside the normal range. Montera en bygel i de externa start - stop plintarna. Se under avsnittet Generellt. Kontrollera att vatten och omgivningstemperatur ligger inom föreskrivna temperaturintervall. Kontrollera att vatten och omgivningstemperatur ligger inom föreskrivna temperaturintervall. Kontrollera så pumphjulet inte sitter fast. Kontrollera så pumphjulet inte sitter fast eller är igensatt Kontakta VM Pumpar för mer information. Se Kontrollera att pumpen är rätt ansluten och att spänningen är inom det rätta gränserna. Check the main supply, check if the pump has been earthed correctly and check if a fuse has blown. Install the remote Start-Stop plug into inverter. See the heading General. Check that water and ambient temperatures are within the stated temperature ranges. Check that water and ambient temperatures are within the stated temperature ranges. Check that there are no impurities at the impeller. Check that there are no impurities at the impeller. Contact Smedegaard Pumps for details. See Make sure the pump is connected correctly, and check whether the voltage is within the limits. DE Fehler Ursache Abhilfe Pumpe läuft nicht Keine LED Anzeige. Hauptschalter ausgeschaltet, Sicherung defekt, Erdleiter falsch oder nicht angeschlossen. Hauptschalter und Sicherung prüfen, Anschluss der Pumpe kontrollieren. Pumpe läuft an und stellt sofort wieder ab. Remote Start-Stop Kontakt wurde entfernt. Verbindungsbrücke der Start-Stop Funktion einsetzen, siehe auch Kapitel Allgemeines. Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 1x/sec. Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 2x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 3x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft unregelmässig LED Anzeige blinkt 4x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 5x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 6x/sec. (Intervall mit Pause). Temperatur in der Elektronik für kurze Zeit zu hoch. Temperatur im Motor für kurze Zeit zu hoch. Überlast der Pumpe für kurze Zeit. Überlast der Pumpe. Interner Fehler Steuerung Überspannung im Netz (ausserhalb Toleranz). Prüfen Sie, ob die Wasser-und Umgebungstemperatur innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche liegen. Prüfen Sie, ob die Wasser-und Umgebungstemperatur innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche liegen. Prüfen Sie, ob das Laufrad verschmutzt ist. Prüfen Sie, ob das Laufrad verschmutzt ist. Kontaktieren Sie eine Smedegaard Gesellschaft. / Sicherstellen dass Pumpe richtig angeschlossen ist und die Betriebsspannung stimmt.

15 Fig 1. Fig , -120, , -100, 50-80, Power L N -120, -1, , 50-1, 65-90, , Fig Auto Max Auto Min. 15 Red/Rot= Alarm Green/Grün= Power On s. Fig 3.

16 Danmark T. Smedegaard A/S Sydvestvej DK-2600 Glostrup Denmark Tel: (+45) Fax: (+45) United Kingdom Smedegaard Pumps Ltd. 10 Beech Business Park, Bristol Road, Bridgwater, Somerset TA6 4FF, England Tel. (+44) Fax (+44) Schweiz Smedegaard AG Industriestrasse 15 CH-5712 Beinwil am See Schweiz Tel: (+41) Fax: (+41) Sverige VM Pumpar AB August Barks Gata 25 SE , Västra Frölunda Sverige Tel. (+46) Fax. (+46) Smedegaard reser ve the right to change the product without prior notice and take no responsibility f or inaccuracies or mispr ints Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Grafia.dk. November 2011.

SimFlexTM 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120

SimFlexTM 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120 SimFlexTM -100-120 32-120 -100-120 -1 50-80 50-90 50-100 50-1 65-90 65-120 80-120 A Montage og brugsvejledning... 2 Installation och skötsel... 5 Installation guide... 8 DK SE ENG Einbauanleitung... 11

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Modulerende kuglehane

Modulerende kuglehane 690 Modulerende kuglehane Cim 690 Modulerende kugleventil Cim 690 kuglehane er en modulerende ventil på grund af venturi boring som gør det muligt at op linear eller logaritmisk flow. Cim 690 kuglehaner

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00 INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 1 AVQM - PN 16/25 2 3 p b = 0.2 bar 1 = 120 o 1 = 120 o 3a p b = 0.5 bar 1-10 = DN 15-20 1-14 = DN 25-32 4a 4b 4c 4d DANSK AVQM er en selvvirkende flowregulator

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung.

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung. DOL 15 SENSOR DA Teknisk brugervejledning EN Technical user s guide DE Technisches Bedienungsanleitung www.dol-sensors.com DA TEKNISK BRUGERVEJLEDNING 1 Produktbeskrivelse DOL 15 er en universel fuldelektronisk

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SimFlexTM 25-100 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120. Montage og brugsvejledning...

SimFlexTM 25-100 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120. Montage og brugsvejledning... SimFlexTM A 25-00 30-00 30-20 32-20 40-00 40-20 40-40 50-80 50-90 50-00 50-40 65-90 65-20 80-20 Montage og brugsvejledning... 2 DK Installation och skötsel... 6 SE Installation guide... 0 ENG Einbauanleitung...

Læs mere

Kantbukkemaskiner - motoriserede Schwenkbiegemaschinen - motorisiert Folding machines - motorised

Kantbukkemaskiner - motoriserede Schwenkbiegemaschinen - motorisiert Folding machines - motorised 127 Scale for adjusting bending angles Complete bending process contained in one cycle display Programmable bending angle 128 Information over motoriserede Kantbukkemaskiner Informationen zu motorisierten

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Varmepumpe udviklet specielt til mindre havebassiner

Varmepumpe udviklet specielt til mindre havebassiner EAN 5704841010673 1067 Swim & fun scandinavia ApS DK Heat Pump HotSplash Varmepumpe udviklet specielt til mindre havebassiner Miljøvenlig letvægts varmepumpe som man selv nemt kan installere. Det lave

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr Serie P9511 En akset styring Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC P9511-000-DK_14-10-2010 Doku Art. Nr. 799000077 1. Tilslutninger ST1 13 polet stik ( indgange) Alle indgange skifter ved

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL DK VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten skal monteres i en afstand

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM, HCMA og HCMAR Sikkerhed - HCM> Forsynings spænding 24 V DC! Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - HCMA og HCMAR> Forsyningsspænding 230 V AC - Må kun tilsluttes

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere