SimFlexTM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SimFlexTM 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120"

Transkript

1 SimFlexTM A Montage og brugsvejledning... 2 Installation och skötsel... 5 Installation guide... 8 DK SE ENG Einbauanleitung DE

2 Overensstemmelseserklæring: T.Smedegaard A/S erklærer, at disse produkter opfylder følgende EU-direktiver Montage og brugsvejledning SimFlex 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark Denne montagevejledning giver de grundlæggende instruktioner i, hvad der skal tages hensyn til med henblik på installation, betjening samt vedligeholdse af pumpen. Det er derfor nødvendigt, at vejledningen læses af den for produktet ansvarshavende, før montage og ibrugtagning. Samt at den efterfølgende er tilgængelig på det sted, hvor pumpen er installeret. Det er ikke kun afsnittet om sikkerhed, man skal være opmærksom på, men også den øvrige, i denne vejledning, beskrevne information. 2 DK Anvendelse SimFlex cirkulationspumperne anvendes i forbindelse med alle former for varmeanlæg. Pumpen har en avanceret regulering, som minimerer pumpens strømforbrug ved automatisk at tilpasse pumpens ydelse til anlæggets behov (se også afsnittet Regulering af pumpens kapacitet ). Dette giver udover store elektriske besparelser, også store komfortmæssige fordele i form af reduceret støjniveau i installationen. Pumpemedie Rene, tyndtflydende ikke-aggressive, -brandfarlige og -eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre. Kølevæsker uden indhold af mineralsk olie. Kinematisk viskositet: Max.10 mm²/s. En højere viskositet, kan forårsage en forringet automatisk reguleringsfunktion. De viste kapaciteter på databladene er målt i vand ved ν=1mm²/s ved 20ºC. Kan anvendes med vand med urenhedsgrad på op til 5mg/dm³. Bemærk: Hvor der er tale om andre pumpemedier end vand, anbefales De at kontakte T. Smedegaard A/S eller den regionale importør, da pumpens karakteristik i nogle tilfælde ændres. Tekniske data Elektriske data: Se pumpeskilt Serie nr.: Se pumpeskilt Max. arbejdstryk: 10 bar (1000 kpa) Min. tilløbstryk ved 82 C: 0,5 bar (50kPa) (0,8 bar for og ) Min. tilløbstryk ved 95 C: 1,5 bar (150 kpa) Luftbåret lydtryksniveau -120 op til -1: Max. 35 db(a) op til : Max. 50 db(a) I henhold til EN For at undgå kondens i klemkassen, skal pumpemediet altid være højere end omgivelsestemperaturen. SimFlex type: Medie temp. maks. [ C] Omgivelses temp. maks. [ C] -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , 65-90, , Minimum vand temperatur: +15 C Minimum vand temperatur for koldvandsmodel: -5 C

3 Sikkerhed - Den elektriske installation af pumpen skal foretages efter gældende regulativer. - SimFlex pumper skal altid jordforbindes - Pumpens overflade kan være varm. - I forbindelse med udluftning af pumpen (fig.3) kan der forekomme mindre udslip af varmt vand eller damp! Udannelse og træning Personale for udførelse af vedligeholdse, inspektion samt installation skal have de nødvendige kvalifikationer. Opfyldelse af ovennævnte samt at personalet har læst og forstået denne vejledning, påhviler den for produktet ansvarshavende. Installation 1) Pumpen skal altid installeres med motoraksel vandret (horisontalt) (fig. 1). Pumperetningen er vist med en pil på pumpehuset. 2) Hvis det er nødvendigt at dreje motoren, skal man være opmærksom på, at O-ringen mellem pumpehus og motor sidder korrekt ved fastspænding i ny position. 3) Vær opmærksom på, at der ikke er for stor spænding i rørsystemet, og at dette er fastgjort (understøttet). Endvidere bør undgås skarpe knæk i nærheden af pumpen. 4) Hvis pumpen monteres i et lodret system, bør pumperetningen vælges opad. Ved nedadgående pumperetning kan evt. luft i systemet have svært ved at passere pumpen. 5) Pumpen må ikke gennem længere tid køre mod lukket ventil. Max 1 min. 6) For at undgå urenheder i pumpen, bør den aldrig monteres på det laveste punkt i anlægget. 7) For at lette en evt. servicering af pumpen er det altid en fordel at montere afspærringsventiler før og efter denne. 8) Anlægget bør altid skylles grundigt igennem for at fjerne diverse slagger og fremmedlegemer m.m. 3 DK Elektrisk tilslutning Elektriske data aflæses på pumpeskiltet. Pumpen behøver ikke motorværn men skal tilsluttes jord. Det fremgår af klemkassen hvordan kablerne tilsluttes. (fig. 2) Udluftning Når pumpen er installeret, og der er tryk på pumpen og anlæget skal pumpe og anlæg udluftes grundigt inden pumpen sættes i drift. Udluftning sker ved at løsne skruen som findes midt på pumpeskiltet (fig. 3). Udluftningen skal gentages indtil al luften er ude af systemet. Udluftning sker bedst når pumpen står trin 4. Regulering af pumpens kapacitet Pumpen kan reguleres på to måder. Elektronisk reguleret kapacitet som kontinuerligt tilpasses efter anlæggets behov (auto). Fast indstillet kapacitet som anvendes i anlæg med konstant varmebehov (1-4).

4 4 DK Indstilling foretages ved at dreje på den blå knap som findes på klemkassen. Indstillingsmuligheder ved elektronisk regulering Normalindstilling som dækker ca. 90 % af alle installationer. Fabriksindstilling Reduceret pumpetryk til anlæg med lille trykfald. Forhøjet pumpetryk til anlæg med højt trykfald (f.eks. anlæg med gulvvarme). IInstallationsmuligheder med faste hastigheder 1-4 trin.1 - Til mindre anlæg 4 - Til større anlæg, eller ved udluftning. Automatisk reguleret kapacitet som garanterer energibesparelse og øget komfort i anlæg med variabelt behov Fast hastighed til systemer med konstant behov. Generelt For at optimere energibesparelsen har alle SimFlex pumper indbygget trykfaldskompensering. Dette indebærer, at pumpen kompenserer for øget trykfald i rørsystemet når flowet øges i anlægget (fig. 4). Ved hjælp af den røde dip switch på printet, kan man enten vælge at styre pumpen manuelt eller eksternt. Det vil sige at når pumpen køres manuelt, styres hastighederne ved hjælp af drejeknappen. Og når den styres eksternt, styres den analogt via et 0-10V signal.dip switchen har følgende betydning: ON= Eksternstyring OFF= Manuelstyring Kontakt 2 er ikke aktiv. (fig. 2) Alarm relæ SimFlex pumpen har et fejlrelæ. Relæet har både en NC og en udgang. (se også fig. 2). Det trækkes kun efter at den elektroniske styring ikke har været i stand til at rette fejlen. Dvs. at, den røde diode kan godt blinke uden fejl relæ er trukket Kontrollamper SimFlex pumpen er udstyret med to kontrollamper på klemkassen for at indikere pumpens driftsstatus. Når pumpen er tilsluttet, lyser den grønne lampe. I tilfælde af, at pumpen er blokeret, eller hvis der er fejl i elektronik lyser den røde lampe. Pumpen prøver selv at resætte sig selv et par gange. Efterfølgende kræves det at man slukker pumpen minimum et minut. (fig.2). Kontrollamper Beskrivelse Intet lys Grøn lampe lyser Rød lampe lyser Fejlmeldinger I tilfælde af fejl på pumpen, indikeres dette igennem et signal i den røde lampe. Hvert minut blinker lampen et antal gange for at indikere årsagen til fejlen Antal blink Der er tilsluttet strøm Generale fejl. (Se Fejlmeldinger) Fejl Ingen strøm på pumpen Røde lampe blinker Start-Stop frakoblet hurtigt. (Se ekstern start-stop) 1 For høj elektronik temperatur 2 For høj motor temperatur 3 Overbelastning 4 Overstrøm 5 Hastigheds problem 6 Spændingfejl (for høj /-lav) (Uanset fejl, forsøger pumpen at opretholde drift) Ekstern Start-Stop SimFlex pumpen har en ekstern start-stop funktion. Der skal være tilsluttet lus i RUN kontakten før den kan sættes i drift. Hvis et af stikkene er frakoblet, stopper pumpen og den røde diode vil blinke hurtigt. (fig. 2) Analog 0-10 Volt SimFlex pumpen kan styres trinløst analogt med et 0-10V signal. 0V = Min. hastighed 10V = Max. hastighed (fig. 2) Se oversigt over fejl på side 14 Service / vedligeholdelse Smedegaard SimFlex er en vedligeholdelsesfri pumpe som kører i mange år i et rent system. Hvis rotoren sidder sig fast, kan dette være fordi pumpen har stået stille i en længere periode, eller fordi der har dannet sig urenheder. Rotoren kan frigøres ved at fjerne luftskruen i midten af pumpeskiltet og dreje på rotoren med en skruetrækker, indtil den kan køre fri. Bemærk: alle indgreb i pumpens interne elektronik må kun foretages af Smedegaard eller et dertil autoriseret service værksted.

5 KONFORMITETSDEKLARATION T. Smedegaard A / S intygar härmed att dessa produkterna är i överensstämmelse med: Installation och skötsel SimFlex 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark Denna instruktion ger en vägledning i vad man skall tänka på med hänsyn taget till installation och drift av pumpen. Det är därför viktigt att instruktionen läses av installatören före montage och idrifttagning. Det är inte bara avsnittet om säkerhet man skall vara uppmärksam på, utan också det övriga i denna instruktion. Användning SimFlex cirkulationspumpar används i värmecirkulerande system. Pumpen har en avancerad reglering som minimerar pumpens strömförbrukning genom att alltid hålla rätt tryck i anläggningen trots varierande flöde. (Se också avsnittet Reglering av pumpens kapacitet ) Detta ger stora elektriska och termiska besparingar, men också stora komfortmässiga fördelar som reducering av ljud i anläggningen. Pumpmedie Rena, tunnflytande icke aggressiva och icke explosiva vätskor utan innehåll av fasta partiklar och fibrer. Kylvätska utan innehåll av mineralolja. Kinematisk viskositet: Max. 10 mm²/s En högre viskositet påverkar den automatiska regleringen. Kapaciteten i databladen är mätt vid v=1mm²/s och 20 C. Pumpen klarar föroreningar upp till 5mg/dm³. Obs: När det gäller andra pumpmedier än vatten går det bra att kontakta VM Pumpar AB. 5 SE Tekniska data Elektriska data: Se pumpskylt Luftburen Ljudnivå -120 upp till -1: Max. 35 db(a) Serienummer: Se pumpskylt upp till : Max. 50 db(a) Max. arbetstryck: 10 bar (1000 kpa) I enlighet med EN Min. tilloppstryck vid 80 C: 0,5 bar (50 kpa) (0,8 bar för och ) Min. tilloppstryck vid 95 C: 1,5 Bar (150 kpa) För att undgå kondens i kopplingsboxen, skall pumpmediet alltid ha en högre temperatur än omgivningen. SimFlex typ: Mediatemp. max.: [ C] Omgivningstemp temp. max.: [ C] -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , , Minsta vattentemperatur: 15 C Minsta vattentemperatur för kallvatten modell: -5 C

6 Säkerhet - Den elektriska installationen skall göras enligt gällande lokala föreskrifter. - SimFlex pumpar skall alltid anslutas till jord. - Pumpens överdel kan vara varm! - När man luftar pumpen (fig.3) kan det förekomma mindre spill av varmt vatten! Behörighet Personal för underhåll, kontroll och installation måste ha nödvändig behörighet för att utföra arbetet. Ovan nämnda måste följas och personalen ska ansvara för att ha läst och förstått denna instruktion. 6 SE Installation 1) Pumpen ska alltid installeras med pumpaxeln horisontellt (se fig. 1). Flödesriktningen visas med en pil på pumphuset. 2) Om det är nödvändigt att lossa drivsidan ska man noga kontrollera att O-ringen mellan pumphus och motor sitter ordentligt efter montering i ny position. 3) Se till att inga spänningar finns i rörsystemet, samt att det är ordentligt fastsatt. Skarpa böjar bör undvikas i pumpens närhet. 4) Då pumpen monteras i ett lodrätt system bör man välja uppåtgående flödesriktning. Vid nedåtgående flödesriktning kan eventuell luft i systemet ha svårt att passera pumpen. 5) Pumpen får inte köras mot stängd ventil. Max 1 min. 6) Undvik att montera pumpen på den lägsta punkten i rörsystemet, för att minska ansamling av föroreningar i pumpen. 7) Avstängningsventiler bör alltid monteras på båda sidor om pumpen. 8) Spola ur systemet noggrant före igångkörning, så att inga föroreningar kan skada eller blockera pumpen. Elektriskt montage El-data avläses på pumpskylten. Pumpen kräver inget externt motorskydd men skall anslutas till jord. Hur man ansluter kablarna visas i kopplingsboxen på pumpen. (fig 2) Luftning När pumpen är installerad och anläggningen trycksatt, skall pump och anläggning luftas grundligt före pumpen startas. Pumpen luftas genom att lossa skruven i mitten av märkskylten (se fig. 3). Det är nödvändigt att upprepa avluftning för att få ur all luft. Avluftningen görs bäst med pumpen inställd på varvtal 4. Reglering av pumpens kapacitet Pumpen kan justeras på två sätt. Elektroniskt reglerad kapacitet som kontinuerligt anpassar sig efter anläggningens behov (Auto). Fast inställd kapacitet, som används i anläggningar med konstant belastning eller vid service (1-4).

7 Inställningen görs genom att man vrider på den blå ratten som är placerad på kopplingsboxen. Inställningsmöjligheter vid elektronisk reglering Normal inställning som täcker ca 90% av alla installationer. Fabriksinställning Reducerat pumptryck, till anläggningar med litet tryckfall. Ökat pumptryck, till anläggningar med stort tryckfall. (t.ex. vid anläggningar med golvvärme) Inställningsmöjligheter för fasta hastigheter 1-4 hastigheter. 1 används till små anläggningar och 4 till stora anläggningar och vid avluftning. Generellt: För att optimera energibesparingen har alla SimFlex-pumpar inbyggd tryckfallskompensering. Detta innebär att pumpen kompenserar för ökat tryckfall i rörsystemet när flödet ökar i anläggningen. (fig. 4.) Med hjälp av dip-switcharna på kretskortet kan man välja om pumpen skall styras externt eller internt. I Internt läge används den blå knappen på pumpen för att antingen ställa in ett önskat tryck som pumpen skall jobba proportionerligt efter eller 4 fasta kurvor. I Externt läge styrs pumpen via en extern 0-10 Volts signal. Dip-switcharna har följande funktion: ON = Extern styrning OFF = Intern styrning Kontakt två används inte. (fig. 2) Extern start - stopp SimFlexpumpen har en extern start - stopp funktion. Det skall vara en slutning i RUN kontakt innan pumpen startar. Om det inte är kontakt kommer pumpen att stanna och den röda dioden på pumpen blinka snabbt. (fig. 2) Extern analog 0-10 Volt SimFlexpumpen kan regleras med en extern 0-10 Volts signal. 0V = Min hastighet 10V = Max hastighet (fig. 2) Automatisk reglerad kapacitet som garanterar energibesparing och ökad komfort används i anläggningar med variabelt behov. Pumpen går med fast hastighet, används vid konstantbehov. Alarmrelä SimFlex-pumparna har ett inbyggt larmrelä. Reläet har både NC och utgång. (fig. 2) Reläet växlar till larm först efter att pumpens elektronik misslyckats att lösa problemet. Detta betyder att den röda dioden kan blinka trots att det inte är ett larm. Kontrollampor SimFlex-pumpen är utrustad med två kontrollampor i kopplingsboxen för att visa driftstatus för pumpen. När pumpen är ansluten lyser den gröna lampan. Vid fel i pumpens elektronik eller om pumpen är blockerad lyser den röda lampan. Pumpen försöker själv att göra några återstarter, om inte detta lyckas måste man bryta strömmen till pumpen under minst en minut för att den skall återställa sig helt. (fig. 2) Kontrollampor Beskrivning Inget sken: Ingen ström till pumpen 7 Grönt sken: Normal drift SE Rött sken: Elektronikfel/Blockerad motor Röda dioden blinkar snabbt: Felkoder Om elektroniken i pumpen upptäcker ett fel visas detta genom en röd lampa på kopplingsboxens baksida. Varje minut blinkar lampan ett antal gånger och indikerar ett fel enligt listan nedan. Antal blinkningar Felorsaker 1 För hög temperatur i elektroniken 2 För hög temperatur i motorn 3 Överlast 4 Överström 5 Hastighet problem 6 Över/under-spänning (Oavsett fel försöker pumpen att köra) Se felöversikten på sidan 14 Extern start - stopp frånkopplad Service / underhåll SimFlex pumpen är en underhållsfri pump som i ett rent system fungerar i många år. Om rotorn fastnat kan detta bero på att pumpen varit stoppad under en längre tid och det då samlats föroreningar eller uppbyggnad av magnetit i pumpen. Axeln kan frigöras genom att man tar bort luftskruven i mitten av märkskyllten och sticker in en skruvmejsel och vrider runtaxeln tills den går lätt igen. Notera: Alla ingrepp i pumpens interna elektronik skall göras av en av VM Pumpar auktoriserad verkstad.

8 DECLARATION OF CONFORMITY T.Smedegaard A/S hereby declare that these products are in conformity with: Installation Guide SimFlex 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark This installation guide gives the basic instructions which are to be observed during installation, operation and maintenance of the pump. It is therefore imperative that this manual is read by the responsible operator prior to the installation and should always be kept available at the site. It is not only the general safety instructions under the Safety section that are to be observed but also the specific information provided throughout this guide. Application The SimFlex circulating pumps are used in all types of heating systems. By use of the advanced internal speed control, the electric automatic regulator adjusts the pump performance according to system needs. This feature gives both great electrical, and thermal savings together with reduced noise level in the installation. 8 GB Pump medium Clean, none aggressive and none explosive fluids without any solids or fibres. Kinematic viscosity: Max. 10mm²/s. Higher viscosity will cause pump to regulate improperly. Capacities shown on the data sheets, are measured with water v =1mm²/s at 20ºC. Suitable for water impurity up to 5mg/dm³. Please note: If any liquid other than water is being pumped, we recommend that you contact T. Smedegaard A/S or one of our representatives, as the pump characteristics may change. Technical data Electrical data: See nameplate Serial No.: See nameplate Max. working pressure:: 10 bar (1000 kpa) Min. static head at 80 C: 0,5 bar (50kPa) (0,8 bar for and ) Min. static head at 95 C: 1,5 bar (150 kpa) Sound pressure level -120 up to -1: Max. 35 db(a) up to Max. 50 db(a) According to EN SimFlex type: Water temp. max. [ C] Ambient temp. max. [ C] -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , , Minimum water temp.: +15 C Minimum water temp. for cold water model: -5 C

9 Safety - Pump should be wired according to the existing regulations. - The pump must always be earthed - All the wires must be disconnected before any work is carried out on the pump. - The surface temperature might be hot. - When venting the pump (fig. 3), it could result in a slight escape of hot water or steam! Personnel qualification and training Personnel responsible for operation, maintenance, inspection and installation of the pump must be adequately qualified. The person responsible for the complete installation must ensure that the contents of this manual are fully understood by any personnel working on the system. Installation 1) The pump should always be installed with the pump shaft horizontal (See fig. 1). Direction of flow through the pump casing is indicated by an arrow located on the casing. 2) If terminal box is to be repositioned by rotating the motor, care must be taken to ensure the casing 0-ring is correctly positioned. 3) Ensure pipe work alignment and adequately supported to both the pump and pipe work. Sharp bends should be avoided nearby the pump. 4) If the pump is mounted in vertical pipe work, flow should be upwards. If flow is downwards, an air-vent must be fitted at the highest point before pump suction. 5) Pump should never be allowed to operate against a closed valve for more then a few minutes at the time. 6) To avoid accumulation of impurities in the pump, make sure that it is not mounted at the lowest point in a system. 7) It is recommended that on/off service valves are fitted on either side of the pump. 8) Before installing a new pump the system should be thoroughly flushed to clear any foreign objects that may be in the pipe work. 9 GB Electrical connection Electrical data is shown on the nameplate. The pump needs no external protection but must be earthed. How to connect the wires can be seen on the terminals of the pump. (See fig. 2) Venting Before start up of the pump, fill the system and vent the pump thoroughly. Venting can be achieved by loosening the plug positioned in centre of nameplate (See fig. 3). This process should be repeated periodically until all air within the system has been removed. Venting is best done in manual speed 4. Duty Control There are two modes for controlling the pumps. Controlled to follow a specific defined differential pressure at different flows (auto). Controlled to follow constant speed for systems with constant demand (1-4).

10 0 GB Setting is done via the rotating button on the top of the terminal box. Electronic controlled settings Normal setting, to cover app. 90 % of all installations. Factory-setting Reduced differential pressure. For systems with little resistance. Increased differential pressure. For systems with high resistance as radiant floor heating systems. Fixed speed settings 1-4 speeds. 1. for small systems and 4. for large systems or venting Auto controlled performance for power savings and extra comfort where flow demands are changing. Fixed speed for systems with constant resistance and radiant floor heating systems. General In all SimFlex pumps, PLC is included in the control, meaning that the pump does not follow a constant differential pressure but takes into account the decreasing pressure needs at decreasing flow. This setting is in the auto controlling mode. (fig. 4) By using the red dip switch on the print board, you can either choose to control the pump manually or remotely. In the manual mode you control the speeds by the rotating button. When the pump is controlled remotely, its controlled analogical via a 0-10V signal. The dip switch has the following functions: ON = Remote Control OFF = Manual Steering Contact 2 is without function. (fig. 2) Error Relay The SimFlex has a fault relay. The relay has both a NC and a connecting. (Also See fig. 2.) The relay kicks in after the electronics has failed to solve the problem. This means that the red light could flash, even though the relay hasn t kicked in. Signals The SimFlex pumps have two LED s on the terminal box for status indication. Power to the pump is indicated with a green LED. The red LED will be on if the pump has detected a fault. The pump will try to reset it self a couple of times. Subsequently, it is recommended to switch off the pump for minimum a minute. (fig 2) Signal LED No light Green light Red light Red light flashes rapidly Error signals The red light on the back of the terminal box will in case of an error, indicate the type of error detected by the electronics. Approximately, every minute the light will flash a number of times Number of flashes Description Main supply switched off Normal operation power on Error. (See Error Signals) Error Remote Start-Stop has been disconnected. (see remote start-stop) 1 Electronics temp too high 2 Motor temp too high 3 Over load 4 Over current 5 Speed Error 6 Voltage error (under or over) (Regardless of fault, the pump will try to maintain operation) Remote Start-Stop SimFlex pump has a remote start-stop function. A cable must be connected to the RUN contact. If a cable should be disconnected, the pump will shut down and the red light will flash rapidly. (see fig. 2) Analogue 0-10 Volt The SimFlex can be controlled infinitely variable by analogue signal from 0-10V. 0V= Min. speed 10V= Max. speed (fig. 2) See fault list at page 14 Service/Maintenance Smedegaard s SimFlex range of glandless pumps is virtually maintenance free, and in a well designed system should give many years of trouble free operation. If motor shaft is seized as a result of a long period without use or due to accumulation of impurities, it should be freed. Insert a screwdriver through the venting plughole and into the slot in the end of the shaft and rotate. Note: Any repairs required to the internal electrical parts of the pump, are to be carried out by a Service department approved by T. Smedegaard A/S.

11 Einbauanleitung SimFlex Übereinstimmungserklärung T. Smedegaard A/S erklärt hiermit die Übereinstimmung der 89/392/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), 73/23/EWG (EEC)EN 809, EN 12100/1, EN 12100/2, EN , EN , EN , EN Tommy Andersen. T.Smedegaard A/S Sydvestvej, DK-2600 Glostrup Denmark Diese Anleitung gibt Ihnen wertvolle Hinweise für den Einbau, Betrieb und die Fehlersuche für dieses Produkt. Vor dem Einbau empfehlen wir, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und diese dann nach dem Einbau in der Nähe der Pumpe zu platzieren. Es sind alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung besonders zu beachten. Einsatzgebiet Die SimFlex Umwälzpumpen finden in allen Arten von Heizungsanlagen Verwendung. Mittels einer eingebauten Drehzahlregelung hält die Pumpe die vorbestimmte Förderhöhe bei schwankenden Förderströmen ein (siehe Einzelheiten in der Rubrik "Regelung"). Die wesentlichen Vorteile der elektronischen Regelung sind: Energieeinsparung und Reduzierung von Fliessgeräuschen in der Anlage Fördermedium Reine, dünnflüssige, nicht aggressive und nicht explosive Flüssigkeiten ohne feste oder faserige Fremdkörper. Viskosität: Max. 10 mm²/s. Höhere Viskositäten verursachen, dass die Pumpe nicht mehr richtig regelt. Einsatz der Pumpe ist für Wasserverunreinigungen bis zu 5mg/dm ³ geeignet. Die Kapazitäten (siehe Datenblätter) werden mit Wasser v = 1 mm ² / s bei 20 C gemessen Bitte beachten: Wird ein anderes Fördergut als Wasser gepumpt, empfehlen wir Rücksprache mit T.Smedegaard A/S oder einem Vertreter zu nehmen, da sich die Förderleistungen ändern können. Technische Daten Elektrische Daten: siehe Typenschild Serien-Nr: siehe Typenschild Max. Betriebsdruck: 10 bar (1000 kpa) Min. Anlagendruck bei 80 C: 0,5 bar (50kPa) (0,8 bar für und ) Min. Anlagendruck bei 95 C: 1,5 bar (150 kpa) Luft-Schalldruckpegel -100 bis zu -1: Max. 35 db(a) bis zu : Max. 50 db(a) Nach EN DE SimFlex Typ: Wassertemp. max. ( C) Umgebungs- Temp max. ( C) -100, -120, , -100, -120, -1, 50-80, 50-90, , , Minimum Wasser Temp.: +15 C Minimum Wasser Temp. für Kaltwasser-Modell: -5 C

12 Sicherheitshinweise - Die Pumpe muss durch eine Fachperson, entsprechend den örtlichen Vorschriften, angeschlossen werden! - Die Versorgungsspannung muss vor jeder Arbeit an der Pumpe abgeschaltet sein! - Die Erdklemme der Pumpe muss mit dem Erdleiter verbunden werden. - Die Gehäusetemperatur kann sehr hoch sein! -Beim Entlüften der Pumpe (fig. 3) kann etwas heisser Dampf oder Wasser austreten! Personalqualifikation und Schulung Das für Betrieb, Wartung, Inspektion und Einbau verantwortliche Personal muss ausreichend qualifiziert sein. Der für die gesamte Anlage Verantwortliche muss sicherstellen, dass der Inhalt dieser Anleitung von dem an der Anlage arbeitenden Personal verstanden wird. 2 DE Installation 1) Die Pumpe sollte stets mit waagerechter Lage der Welle eingebaut werden (fig. 1). Die Durchflussrichtung ist auf dem Pumpengehäuse durch einen Pfeil angegeben. 2) Der Steuerungskasten kann durch Drehen des Motorkopfes anders angeordnet werden. Es ist darauf zu achten, dass sich beim Zusammenbau der O-Ring des Gehäuses in der richtigen Lage befindet 3) Stellen Sie Sicher, dass die Rohrleitungen spannungsfrei verlegt sind. Die Rohre sind so zu befestigen, dass die Pumpe nicht das Gewicht der Rohre trägt. Enge Rohrbogen nahe der Pumpe sollten vermieden werden 4) Wird die Pumpe in einen senkrechten Rohrstrang eingebaut, sollte die Flussrichtung nach oben sein. Ist die Flussrichtung nach unten gerichtet, ist ein Entlüftungsventil an der höchsten Stelle vor dem Saugstutzen der Pumpe einzubauen 5) Die Pumpe sollte nie längere Zeit gegen geschlossene Absperrschieber betrieben werden. Max 1 Min. 6) Um Ansammlungen von Verunreinigungen in der Pumpe zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sie nicht an der tiefsten Stelle einer Anlage eingebaut wird. 7) Es wird empfohlen, Absperrschieber beidseitig der Pumpe einzubauen 8) Nach längeren Stillstandzeiten empfehlen wir, bei einer neu installierten oder revidierten Heizungsanlage nach dem ersten Aufheizen diese zu entleeren, gründlich durchzuspülen und wieder neu zu füllen. Elektrischer Anschluss Die elektrischen Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild. Anschluss der Pumpe (fig. 2). Wenn die Pumpe richtig angeschlossen ist, leuchtet die Grüne LED (fig. 2). Für die Pumpe ist kein zusätzlicher Motorschutz erforderlich, sie muss aber geerdet sein. Entlüftung Die Pumpe ist vor Inbetriebnahme der Anlage zu entlüften. Lösen Sie während dem Lauf der Pumpe die Verschlussschraube (fig. 3). Schliessen Sie die Verschlussschraube wieder. Diesen Vorgang sollten Sie mehrmals wiederholen, bis die im Wasser der Anlage gelöste Luft entwichen ist. Entlüften Sie auf der Manuellen Stufe 4. Regelung Es gibt 2 Regelarten für die Regelung der Pumpe. Automatische elektronische Regelung Manuelle Regelung mit 4 Drehzahlstufen

13 Einstellungen mit dem Blauen Drehknopf. Automatische Einstellung Normalbetrieb Deckt 90% aller Anwendungen ab.(werkseinstellung) Reduzierter Betrieb Sollwertpunkt wird kleiner. Reduzierte Leistung. Erhöhter Betrieb Sollwertpunkt wird grösser. Erhöhte Leistung Manuelle Einstellung Manueller Betrieb Leistung in 4 fixen Stufen einstellbar Allgemeines Bei allen SimFlex Pumpen ist PLC Regelung einbezogen, was bedeutet, dass die Pumpenregelung nicht einem konstanten Differenzdruck folgen, sondern bei abnehmendem Druck wird auch der Durchfluss kleiner. Im Automatik Modus wird die Pumpe automatisch gesteuert. (fig. 4) Der Steuerungsmodus kann mit dem DIP-Schalter auf der Leiterplatte eingestellt werden. Bei Einstellung Modus auf Manuell, können Sie mit dem Blauen Drehknopf die Drehzahl der Pumpe manuell regeln. Im Modus Extern gesteuert (Remote Control) kann die Pumpe mit einem externen analogen Signal gesteuert werden. Die Dip-Schalter hat folgende Funktionen: ON = Extern gesteuert OFF = Manuell gesteuert Schalter 2 ist zur Zeit ohne Funktion. (fig. 2) Extern Start-Stop SimFlex Pumpen haben eine Start-Stop Funktion. Ein externes Kabel muss an Klemmen RUN angeschlossen werden. Wenn ein Kabel getrennt wird schaltet die Pumpe ab und die rote LED blinkt schnell. (fig. 2). Analog 0-10 Volt Die SimFlex kann stufenlos durch ein analoges Signal von 0-10V geregelt werden. 0V = Min. Geschwindigkeit. 10V = Max. Geschwindigkeit. (fig 2) Automatischer Betrieb für Energieeinsparung und veränderliche Leistungsanforderungen Betrieb für 4 feste Leistungsbereiche Alarm Relais Die SimFlex hat ein Alarm Relais. Das Relais hat sowohl einen Schliesser wie Öffner Kontakt. (fig. 2). Das Relais schaltet wenn die Elektronik den Fehler nicht beheben kann. Dies bedeutet, dass die rote Kontrollanzeige weiter blinkt, obwohl das Relais nicht geschaltet hat. Signale Die SimFlex Pumpen haben zwei LED's am Steuerungskasten für die Betriebsanzeige. Bei Normalbetrieb leuchted die grüne LED. Wenn die Steuerung der Pumpe einen Fehler erkennt leuchted die rote LED. Bei einem Fehler wird die Steuerung mehrmals einen Reset der Pumpe versuchen. Wenn die Pumpe auf Störung bleibt, empfehlen wir diese für mindestens 1 Minute vom Netz zu schalten. (fig. 2) LED-Signal Keine Anzeige Grün Rot Rot blinkend Beschreibung Aus - Stromzufuhr ausgeschaltet Ein - Normaler Betrieb Störung - Elektronik Start Stop Funktion unterbrochen Fehler Signale Die rote LED auf der Seite des Steuerungskasten zeigt bei einem Fehler der Elektronik durch Anzahl blinken die Art des Fehlers. Im Intervall von ungefähr einer Minute wird der Fehlercode repetiert Anzahl blinken Fehlerursache 1 Elektronik Temperatur zu hoch 2 Motor Temperatur zu hoch 3 Motor überlasted 4 Pumpe überlasted 5 Interner Fehler Steuerung 6 Über- oder Unterspannung Netz (Unabhängig von den Fehlermeldungen wird Pumpenbetrieb versucht) Siehe Fehlerliste Seite 14 Wartung / Unterhalt Die Smedegaard SimFlex Umwälzpumpen sind nahezu wartungsfrei. In einem guten System eingebaut, werden diese über Jahre störungsfrei ihren Dienst tun. Wenn die Pumpe längere Zeit nicht im Betrieb war oder das System stark verschmutzt ist, kann der Rotor blockieren. Durch Herausdrehen der Verschlussschraube kann der Rotor mit einem Schraubenzieher deblockiert werden. Achtung: Reparaturen an der Elektronik dürfen nur von einem autorisierten Servicepartner der T.Smedegaard A/S ausgeführt werden. 13 DE

14 DK Fejl Årsag Løsning Pumpen kører ikke og der er ikke lys i pumpen. Der er muligvis ikke spænding på pumpen, løs jordforbindelse eller en sikring er gået. Check spændingen på motoren, check jordforbindelsen og check sikringer. Pumpen kører i kort tid når den starter, men stopper næsten umiddelbart efter. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker ca. én gang per sekund. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker 2 gange per sekund efterfulgt af en kort pause. Pumpen kører ikke og pumpen blinker 3 gange per sekund efterfulgt af en kort pause. Der er ikke noget start signal. Der har været for høj temperatur i elektronikken i flere minutter. Der har været for høj temperatur i motoren i flere minutter. Pumpen har været overbelastet gennem flere minutter. Pumpen kører op og ned i hastighed, og pumpen Pumpen er overbelastet. blinker 4 gange per sekund efterfulgt af en kort pause. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker 5 gange, Intern fejl i pumpe. efterfulgt af en kort pause. Pumpen kører ikke, og pumpen blinker 6 gange, efterfulgt af en kort pause. Fejl / Problem / Fault / Fehler Pumpen er udsat for spændinger udenfor de normerede rammer. Sæt eksternt start-stop lus stik i. Se under overskriften Generelt. Sørg for at medie- og omgivelsestemperaturen overholder de forskrevne temperaturgrænser. Sørg for at medie- og omgivelsestemperaturen overholder de forskrevne temperaturgrænser. Check for urenheder ved pumpens løbehjul. Check for urenheder ved pumpens løbehjul. Kontakt Smedegaard Pumper for information. Se Sørg for at pumpen er forbundet korrekt og check at spændingen er indenfor de tilladte grænser. 4 SE Problem Orsak Åtgärd Pumpen går inte och ingen kontrollampa lyser. Det är ingen spännig fram till pumpen. Pumpen är fel jordad eller en säkring har gått sönder. Kontrollera spänningen och kontrollera jorden och säkringen. Pumpen startar men går bara en liten stund och stoppar sedan. Pumpen går inte och blinkar en gång per sekund. Pumpen går inte och blinkar 2 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går inte och blinkar 3 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går upp och ner i hastighet och blinkar 4 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går inte och blinkar 5 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen går inte och blinkar 6 gånger och efterföljs av en kort paus. Pumpen får ingen startsignal. Det har varit för hög temperatur i elektroniken i flera minuter. Det har varit för hög temperatur i motorn i flera minuter. Pumpen har varit överbelastad i flera minuter. Pumpen är överbelastad. Internt fel i pumpen Pumpen har utsatts för spänningar utanför det normala området. ENG Fault Cause Action The pump is not running, and there is no light in the LED. The pump starts up to begin with, but then shuts down almost straight afterwards. The pump is not running, and the LED is flashing approximately once per second. The pump is not running, and the LED flashes 2 per second followed by a brief pause. The pump is not running, and the LED flashes 3 times per second followed by a brief pause. The pump performance is fluctuating, and the LED flashes 4 times per second followed by a brief pause The pump is not running, and the LED flashes 5 times per second followed by a brief pause. The pump is not running, and the LED flashes 6 times per second followed by a brief pause. The main supply has been switched off, earthed incorrectly or a fuse has blown. Remote Start-Stop has been disconnected. The temperature in the electronics has been too high for several minutes. The temperature in the motor has been too high for several minutes. The pump has been subjected to overloaded for several minutes. The pump has been overloaded. Internal error. The pump has been subjected to voltages outside the normal range. Montera en bygel i de externa start - stop plintarna. Se under avsnittet Generellt. Kontrollera att vatten och omgivningstemperatur ligger inom föreskrivna temperaturintervall. Kontrollera att vatten och omgivningstemperatur ligger inom föreskrivna temperaturintervall. Kontrollera så pumphjulet inte sitter fast. Kontrollera så pumphjulet inte sitter fast eller är igensatt Kontakta VM Pumpar för mer information. Se Kontrollera att pumpen är rätt ansluten och att spänningen är inom det rätta gränserna. Check the main supply, check if the pump has been earthed correctly and check if a fuse has blown. Install the remote Start-Stop plug into inverter. See the heading General. Check that water and ambient temperatures are within the stated temperature ranges. Check that water and ambient temperatures are within the stated temperature ranges. Check that there are no impurities at the impeller. Check that there are no impurities at the impeller. Contact Smedegaard Pumps for details. See Make sure the pump is connected correctly, and check whether the voltage is within the limits. DE Fehler Ursache Abhilfe Pumpe läuft nicht Keine LED Anzeige. Hauptschalter ausgeschaltet, Sicherung defekt, Erdleiter falsch oder nicht angeschlossen. Hauptschalter und Sicherung prüfen, Anschluss der Pumpe kontrollieren. Pumpe läuft an und stellt sofort wieder ab. Remote Start-Stop Kontakt wurde entfernt. Verbindungsbrücke der Start-Stop Funktion einsetzen, siehe auch Kapitel Allgemeines. Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 1x/sec. Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 2x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 3x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft unregelmässig LED Anzeige blinkt 4x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 5x/sec. (Intervall mit Pause). Pumpe läuft nicht LED Anzeige blinkt 6x/sec. (Intervall mit Pause). Temperatur in der Elektronik für kurze Zeit zu hoch. Temperatur im Motor für kurze Zeit zu hoch. Überlast der Pumpe für kurze Zeit. Überlast der Pumpe. Interner Fehler Steuerung Überspannung im Netz (ausserhalb Toleranz). Prüfen Sie, ob die Wasser-und Umgebungstemperatur innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche liegen. Prüfen Sie, ob die Wasser-und Umgebungstemperatur innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche liegen. Prüfen Sie, ob das Laufrad verschmutzt ist. Prüfen Sie, ob das Laufrad verschmutzt ist. Kontaktieren Sie eine Smedegaard Gesellschaft. / Sicherstellen dass Pumpe richtig angeschlossen ist und die Betriebsspannung stimmt.

15 Fig 1. Fig , -120, , -100, 50-80, Power L N -120, -1, , 50-1, 65-90, , Fig Auto Max Auto Min. 15 Red/Rot= Alarm Green/Grün= Power On s. Fig 3.

16 Danmark T. Smedegaard A/S Sydvestvej DK-2600 Glostrup Denmark Tel: (+45) Fax: (+45) United Kingdom Smedegaard Pumps Ltd. 10 Beech Business Park, Bristol Road, Bridgwater, Somerset TA6 4FF, England Tel. (+44) Fax (+44) Schweiz Smedegaard AG Industriestrasse 15 CH-5712 Beinwil am See Schweiz Tel: (+41) Fax: (+41) Sverige VM Pumpar AB August Barks Gata 25 SE , Västra Frölunda Sverige Tel. (+46) Fax. (+46) Smedegaard reser ve the right to change the product without prior notice and take no responsibility f or inaccuracies or mispr ints Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Grafia.dk. November 2011.

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100 SMART GRID OPEN Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready SG Ready label til varmepumper Smart Grid Ready varmepumper findes allerede i stort tal (i Tyskland) Hvad kan de? Hvem står bag?

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere