BILAG 6. PROGRAMOPLÆG FASANGÅRDEN Restaurering og anvendelsesændring. Den J.nr. 13/00308 Nav./BBS Ejendomsnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 6. PROGRAMOPLÆG FASANGÅRDEN Restaurering og anvendelsesændring. Den J.nr. 13/00308 Nav./BBS Ejendomsnr."

Transkript

1 BILAG 6 PROGRAMOPLÆG FASANGÅRDEN Den J.nr. 13/00308 Nav./BBS Ejendomsnr. 311

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Generel orientering Opgavens formål og omfang BYGGEOPGAVENS ORGANISERING Organisation BYGGEOPGAVENS FORUDSÆTNINGER Opgavens lov og bestemmelsesgrundlag Lokalitet Myndighedsafklaring EKSISTERENDE FORHOLD Grunden med tilhørende befæstede arealer Opmåling, bygningshistorie og tilstandsvurdering Tegningsgrundlag og forundersøgelser Miljø- og energiforhold Tekniske installationer KRAV OG ØNSKER TIL BYGGEOPGAVEN Funktioner Rumprogram Restaureringsholdning Tilgængelighed Brandforhold Produktionskøkken Byggeteknisk kvalitetsniveau Miljø- og Energiforhold... 19

3 Side Krav til bygningsdele Tekniske anlæg Drifts- og vedligeholdelsesplan Byggeplads KVALITET OG ARBEJDSMILJØ Kvalitetssikring Arbejdsmiljø IKT Performance tests BYGGEOPGAVENS UDBUDSFORM Entrepriseudbud BYGGEOPGAVENS ØKONOMI Den økonomiske ramme Byggesagsstyring Vurdering af risici Vurdering af totaløkonomi BYGGEOPGAVENS TIDSPLAN Tidsplan... 26

4 Side 3 1. INDLEDNING Fasangården er beliggende i den vestlige del af Frederiksberg Have, nær Schweitzerhuset og ved indgangen til haven fra Søndre Fasanvej. Fasangården består af 2 bygninger, en toetagers beboelsesejendom samt et sidehus, delvist indrettet til beboelse. Hovedhuset opleves som et originalt klassicistisk bygningsværk, hvor der ikke er gennemført større ændringer siden Facader på de to bygninger, hoved- og sidehus er autentiske. Interiør og planløsning i hovedhuset er ligeledes autentisk og yderst bevaringsværdigt. Nærværende programoplæg beskriver ønsker og krav til ejendommens restaurering og anvendelsesændring. I dag er Fasangården udlejet til privatbolig, men lejer er opsagt pr. 1. januar Det er visionen at nyttiggøre de historiske bygninger og udearealer til gavn for offentligheden. Fasangården ønskes indrettet til traktørsted samt andre udadvendte funktioner som formidling af ejendommens historie, åbent kunstnerværksted og gårdbutik. Den nærmest huset beliggende have og gårdsplads samt bygninger stilles til rådighed for Fasangårdens forpagter til udendørsaktiviteter, mens det omkransende skovareal disponeres og drives af bygherre og ejeren SLKS. 1.1 Generel orientering Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er på Kulturministeriets vegne ejer af Fasangården og dermed projektets bygherre. Visionen om at ændre Fasangården anvendelse fra et privat og lukket område midt i Frederiksberg Have til et offentligt og imødekommende sted er skabt for flere år siden. Bygningerne har i dag et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og er så utidssvarende, at en gennemgribende restaurering er påkrævet, for at kunne bevare den smukke og fredede ejendom. På nuværende tidspunkt forventes de afsatte midler alene at række til en gennemførelse af restaurering og anvendelsesændring på hovedhuset. I vedlagte programoplæg beskrives dog krav til begge bygninger og totalrådgiver skal også projektere og udbyde sidehuset i den forventning, at de nødvendige midler bliver til rådighed under projektudviklingen. I option udføres byggeledelse, projektopfølgning samt fagtilsyn for sidehuset. 1.2 Opgavens formål og omfang Fasangården er opført og udbygget i perioden Bygningerne bør overalt restaureres med samme metoder og materialer, som den er opført med. Interiøret og planløsningen i hovedhuset er yderst bevaringsværdigt. Interiøret i sidehuset er fint udført, men er ombygget i nyere tid. Hovedhuset Hovedhuset indrettes til serveringslokaler samt nødvendige installationer til restaurationsdrift, hvilket vil sige basisinstallationer til et professionelt køkken. Køkkenet forventes indrettet i stueplan i det nuværende køkken samt i et tilstødende værelse.

5 Side 4 1. salen forventes indrettet til selskaber og mødefaciliteter samt kontor og pauserum for personalet. Bygningen indrettes med tidssvarende toiletter til gæster. Sidehuset Sidehusets sydlige del har et boligmæssigt præg. Arealerne forventes indrettet til værksted/galleri for kunstner eller kunsthåndværker samt til velfærdsforanstaltninger for traktørstedets personale samt depot og køl for køkkenet. I sidehuset skal desuden etableres føring af installationer til nye toiletter til restaurantens gæster. Den nordlige afdeling har et mere staldagtigt præg og toiletindretning her er en mulighed. Desuden ønskes indrettet affaldsdepot, depotplads til gårdinventar m.v. samt et aflukke til en gårdbutik, som kan flyde ud på gårdspladsen. Pga. bygningsfredning forventes det, at den eksisterende indretning og rumopdeling i bygningerne kun i meget begrænset omfang kan tillades ændret. Tilgængelighed skal, i det omfang det er muligt, indarbejdes i projektet. Installationer For begge bygninger skal alle installationer udskiftes og forsyninger skal opdateres til den fremtidige drift. Dette i det omfang godkendelse opnås af Bygningsfredning. Forundersøgelser, råd og svamp I perioden er foretaget forundersøgelser for råd og svamp. Forundersøgelserne indeholder en budgetmæssig vurdering af udbedring af råd- og svampeskader. Materiale indgår som projektgrundlag og er samlet i ét dokument. Se bilag 20 Forundersøgelse - Råd og svamp Udearealer Udearealerne består af en have og en fin knoldebrobelægning på gårdspladsen. Arealerne planlægges og projekteres af SLKS Slotshaver og Landskab og er således ikke en del af dette projekt. Visionen er at Fasangårdens udearealer skal knytte husets nye offentlige funktioner til Frederiksberg Have, samtidig med, at det intime og private præg bevares. Fasangården set fra nord.

6 Side 5 2. BYGGEOPGAVENS ORGANISERING 2.1 Organisation Følgende organisationsdiagram beskriver involveredes roller og opgaver i de indledende faser. STYREGRUPPE Nikolaj Jensen Anne Kathrine Kirkegaard Niels Mellergaard Annette Straagaard Dan Kristoffersen MYNDIGHEDER OG KERNEINTERESSENTER SLKS Bygningsfredning Frederiksberg Kommune By, Byggeri og Ejendomme Zoo Havens restauratører Andre naboer Brugere og gæster Foreninger og frivillige Givere Sponsorer Lokalmuseer Faste håndværkere Faste leverandører PROJEKTLEDELSE Projektleder Bjarne Bach Projektgruppe Anne Meisner Jan Wulff Liv Oustrup Kim Jensen Totalrådgiver repr. FORPAGTER(E) FAGSPECIALER Lars Friis Michael Kistrup TOTALRÅDGIVER Underrådgiver Arkitekt eller ingeniør Roller og opgaver Før projektets start etableres en styregruppe, en følgegruppe til styregruppen samt en projektgruppe som angivet herover. Når totalrådgiver tilknyttes indgår totalrådgivers repræsentant(er) i projektgruppen.

7 Side 6 SLKS projektleder har det overordnede ansvar for at gennemføre projektet indenfor den aftalte tid og økonomiske ramme samt med det aftalte indhold og kvalitet. SLKS udarbejder projektplan og indkalder og planlægger såvel møder i projekt- og styregruppen og møder med interessenter. Styregruppen består af: Nikolaj Jensen, Vicedirektør, SLKS (ejer og bygherre) Anne Kathrine Kirkegaard, Enhedschef, Ejendomsudvikling og Administration Niels Mellergaard, Enhedschef, Slotshaver og Landskab Annette Straagaard, Enhedschef, Restaurering Dan Kristoffersen, Enhedschef, Slotte, Ejendomme og Haver Projektlederen er sekretær for styregruppen Styregruppens ansvarsområde: Ansvar for det samlede projekt på vegne af kerneinteressenter Godkende projekt inkl. anlægsbudget og tid ved faseafslutninger Behandle og besvare oplæg fra projektledelsen Træffe beslutninger om projektændringer Allokere ressourcer til projektet Følge op på milepæle og risici Projektgruppen består af: Bjarne Bach, Projektleder, Restaurering Anne Meisner, Specialkonsulent, Ejendomsudvikling og Administration Jan Wulff, Teamarkitekt, Slotte, Ejendomme og Haver (bygherrerolle) Liv Oustrup, Landskabsarkitekt, Slotshaver og Landskab Kim Jensen, Maskinmester, Slotte, Ejendomme og Haver Totalrådgivers repræsentant(er) Projektgruppens ansvarsområder: Udarbejde oplæg til styregruppen Forestå den daglige ledelse af byggesagen, koordinere og formidle samt at sikre fremdrift Sikre at der træffes beslutninger på grundlag af forberedende oplæg fra projektleder i alle anliggender, der vedrører planlægning, design, kvalitet, fremdrift og økonomi Opsamling fra brugermøder samt beslutning om ønsker til projektændringer Varetage det løbende projektudviklingsarbejde Inddrage viden fra relevante brugere/interessenter og specialister i projektgruppens arbejde At drøfte programændringer Sikre at totalrådgiver indhenter nødvendige tilladelser og godkendelser At gennemgå og godkende totalrådgivers rapportering af fremdrift og stade på overordnet økonomi og tid

8 Søndre Fasanvej FASANGÅRDEN Side 7 Møder refereres af projektlederen indtil totalrådgiver tilknyttes. Når totalrådgiver tilknyttes refereres møder af denne. Projekteringsgruppe Fagteknisk møde om projekteringen. Mødet er totalrådgiverens interne møde. Ved projekteringsmøderne deltager: Projekteringsleder Sagsansvarlig, arkitekt Sagsansvarlig, ingeniør Repræsentanter fra totalrådgivers fagdiscipliner Mødet er et teknisk projekteringsmøde, hvor alle anliggender af teknisk, organisatorisk, tidsmæssig, anlægsbudget- og koordineringsmæssig art på projekteringsniveau behandles. Mødet forbereder beslutningsoplæg til forelæggelse for bygherren ved projektgruppemøder, og formidler beslutning fra projektgruppen i projekteringsteamets arbejde. Mødet ledes og refereres af projekteringslederen. Frederiksberg Have Fasangården Luftfoto. Frederiksberg Have.

9 Side 8 3. BYGGEOPGAVENS FORUDSÆTNINGER 3.1 Opgavens lov og bestemmelsesgrundlag Følgende, men ikke begrænset hertil, skal være gældende for byggeriet: Gældende byggelovgivning. Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer af Haven er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6 Gældende love og cirkulærer om energibesparelser og energieffektivisering i offentlige institutioner. Gældende AT bekendtgørelser, meddelelser m.v. vedrørende byggetekniske forhold, arbejdspladser, arbejdsudførelse og drift og vedligehold. Relevante SBI-anvisninger. By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 169 af : Kvalitetssikring af byggearbejder. Brandsikring: DS 734: Sikkerhedsskiltning og DS/EN slangevinder. Indeklima og arbejdsmiljø: DS/CEN/CR 1752: Ventilation i bygninger - Projekteringskriterier for indeklimaet og DS 474: Norm for specifikation af termisk indeklima. Sikrings- og sikkerhedsanlæg: DBI forskrift nr. 231: Automatiske branddørslukningsanlæg, DBI forskrift nr. 232: Automatiske brandalarmeringsanlæg, lov nr. 278: Lov om forbud mod TV-overvågning, DBI vejledning nr. 24: Varslingsanlæg og DS 471: Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. Udearealer: Vejdirektoratet 2000: Handicapegnede veje - en projekteringshåndbog og DS 105: Udearealer for alle. Forsikring og Pension: AIA kataloget. 3.2 Lokalitet Adresse: Fasangården, Søndre Fasanvej 73, 2000 Frederiksberg Matrikel nr. Frederiksberg 1g Areal Ejendommen er del af Frederiksberg Have og er ikke særskilt matrikuleret. Hovedhuset er på 2 etager. Grundarealet er på 191 m 2. Samlede etageareal er 382 m 2. Desuden findes en uudnyttet tagetage og kælder. Sidehuset er på ca. 115 m 2 i et plan. Desuden findes en uudnyttet tagetage Planforhold Frederiksberg Have ligger i byzone. Kommuneplanramme 1R1 er gældende. Rammeområdets formål er fastlagt til rekreation og fritid. Der findes ingen lokalplan for området. Da andre bygninger i rammeområdet har beslægtet anvendelse (offentlige formål, restauration) forudsættes dette tilladt.

10 Side 9 Indledende sondering med Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme er foretaget i efteråret Bygningsmyndigheden er positivt stemt over for anvendelsesændring fra privat beboelse til offentligt formål og erhverv. Totalrådgiver kan forudsætte at Frederiksberg Kommune ikke vil indlede lokalplanproces for området Servitutter Tingbogsattest og servitutterne for Frederiksberg Have er gennemgået. For Fasangården findes ingen forhold, som har særlig betydning i forhold til byggeprojektet. 3.3 Myndighedsafklaring Kommunale myndigheder Totalrådgiver skal under forslags- og projekteringsfasen afklare brand- og flugtvejsforhold, tilgængelighed, energiramme, regnvandsafledning samt vej- og forsyningsforhold i samarbejde med relevante myndigheder Trafikale forhold Med bil kan kun ærindekørsel til Fasangården forventes tilladt. Adgang sker fra indgangen ved Søndre Fasanvej. Afstand ca. 80 m. Særtilladelse til taxakørsel forventes givet. Cykler trækkes gennem haven. Det skal afklares med Frederiksberg Kommune om cykelstativer skal placeres ved Fasangården eller umiddelbart indenfor lågen ved Søndre Fasanvej til Frederiksberg Have Fredningsmyndigheder Indledende drøftelser med SLKS Bygningsfredning er gennemført i efteråret SLKS Bygningsfredning er positivt stemt over for ændring fra privat beboelse til et offentligt formål, og der ses også positivt på at Fasangården planlægges restaureret. Totalrådgiver skal, under forslags- og projekteringsfasen, afklare, hvilke byggetekniske, indholdsmæssige såvel som drift- og vedligeholdelsesmæssige muligheder ejendommen har indenfor de forholdsvis snævre fredningsmæssige rammer som findes. Bygningsfredning skal inddrages i og give tilsagn om anvendelse, omfang og metode af planlagt restaurering og anvendelsesændring. Bygningsfredning har oplyst, at etablering af et produktionskøkken i det nuværende køkken skal forventes behandlet af Det Særlige Bygningssyn. Dette på baggrund af et dispositionsforslag Frederiksberg Have inklusive Fasangårdens nært beliggende have og gårdsplads er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6.

11 Side EKSISTERENDE FORHOLD 4.1 Grunden med tilhørende befæstede arealer Grunden Det nuværende lejemål omfatter foruden de to bygninger også haven og gårdspladsen. Grunden er afgrænset mod det øvrige parkareal med et ca. 1 meter højt trådhegn. Haven består af plæne samt en række skyggedannende gamle løvtræer. Gårdspladsen er belagt med knoldebro med render til afløb. Gårdspladsen knytter sig til Frederiksberg Haves stier Bygninger Fasangården blev anlagt omkring år 1682 som bolig for fasanmesteren, der var ansat til at opdrætte fasaner. I blev bygget et nyt hus efter tegninger af Johan Cornelius Krieger. Da Kriegers hus stod færdigt, ansøgte daværende fasanmester Winter om lov til at udskænke øl. Fasaneriet blev nedlagt 1. juli 1785, men enken efter fasanmesteren blev boende og drev gæstgiveri. Fra 1842 blev Fasangården tilbudt som sommerbolig til først Oehlenschläger dernæst til Ørsted, og Fasangården har siden 1851 været beboet af skiftende familier. Fasangårdens historie: 1682 Første bolig bygges til fasanmesteren Bygningens havearealer inddrages i omlægningen af haven 1813 Den lange fløj bygges til hovedhuset. Arkitekt: Johan Boye Junge Magens 1828 Der tilføjes 1. sal til hele bygningen. Arkitekt: Jørgen Hansen-Koch Hovedhuset er L-formet, fuldmuret og gulkalket. Murene er 1 ½ stens mur. Fundamentet i den gamle del er fortrinsvis kampesten, men den nyere er i mursten. Soklen er tjæret.

12 Side 11 Hoveddøren sidder i et buet indgangsparti og er, som døren i nordgavlen, malet i mørkegrøn farve. Begge døre har et opsprosset overvindue. De øvrige døre og vinduer er hvidmalede. Vinduerne er krydspostvinduer med to ruder i de underste rammer og én rude i de øverste. Huset er afsluttet med en gesims og har tagrender og nedløb i zink. Taget er af sortglaseret vingetagsten med nogle få tagvinduer. Taget over det buede indgangsparti er dækket med zinkplader. Huset har 3 skorstenspiber. En på hovedfløjen og to på sidefløjen. Til Fasangården hører sidehuset, som formentligt er bygget i Bygningen ligger lige over for hovedhuset og er opført af bindingsværk med røde vingetagsten. Facaden er gulkalket med jernvitriol over stok og sten (både træværk og murtavl). Huset har zinktagrender og nedløb samt skråbrædt på gesims. Midt på huset er der en høgabskvist. Bygningen har én skorsten. Sidehuset Gavl på sidehuset Både hovedhus og sidehus er fredet efter bygningsfredningsloven i Lednings- og forsyningsforhold Eksisterende kloak og forsyningsforhold er af ældre dato. Vedligeholdelsestilstand og kapacitet skal vurderes af totalrådgiver. 4.2 Opmåling, bygningshistorie og tilstandsvurdering Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1 har i 1995 udgivet Fasangaarden". Opmåling og Bygningshistorie.

13 Side 12 I hæftet er bygningernes opmåling og historie beskrevet samt tilstand vurderet. Tilstandsvurderingen er et godt grundlag, dog er tilstanden forværret og kun få bygningsdele er vedligeholdt i perioden siden Se bilag 12 Fasangården. Opmåling og bygningshistorie. 4.3 Tegningsgrundlag og forundersøgelser Bygningstegninger Tegningsgrundlag; planer, snit og facader for eksisterende forhold findes i DWG. Disse gøres tilgængelige på Byggeweb når totalrådgiver er udpeget. Se bilag 14 Tegningsgrundlag i PDF Registreringsfotos Registreringsfotos vedlægges. Kun eksteriørfotos vises. Efter aftale med lejer kan eksteriør først vises efter 1. januar Se bilag 15 Registreringsfotos Forundersøgelser for svamp og råd I 2008, 2012 og 2014 er foretaget forundersøgelser for svamp, råd og insektangreb. Forundersøgelserne indeholder en budgetmæssig vurdering af udbedring af råd- og svampeskader. Materiale indgår som projektgrundlag og er samlet i ét dokument. Se bilag 20 Forundersøgelse - Råd og svamp Totalrådgiver skal iværksætte og forestå alle supplerende forundersøgelser, som er nødvendige for et sikkert projekterings- og udbudsgrundlag Forundersøgelser for asbest, PCB og bly Der er ikke foretaget forundersøgelser for asbest, PCB, bly og klorerede paraffiner (KP). Totalrådgiver skal iværksætte og forestå alle forundersøgelser, som er nødvendige for et sikkert projekterings- og udbudsgrundlag Geotekniske forundersøgelser Der er foretaget forundersøgelser af Franck Geoteknik i 2008 vedr. sætningsrevner. Se bilag 21 Geotekniske Rapport Franck Totalrådgiver skal dog iværksætte og forestå nødvendige supplerende forundersøgelser, som er nødvendige for et sikkert projekterings- og udbudsgrundlag.

14 Side Jordmiljøundersøgelser Der er ikke fortaget forureningsundersøgelser på grunden. Ejendommen ligger i et område, som er områdeklassificeret. Udover udgravninger til forsyningsledninger, kloak og regnvandsafledning forventes ingen nye udgravninger. 4.4 Miljø- og energiforhold Energiforhold Varmeforsyningen er fjernvarme. Hovedhuset er forsynet med et ældre centralvarmeanlæg. Sidehuset opvarmes med el-radiatorer suppleret med kakkelovne. Kun i meget begrænset omfang er bygningerne varmeisoleret. Vinduer er enkeltlagsglas, men i alle brugsrum forsynet med forsatsruder. 4.5 Tekniske installationer Samtlige eksisterende installationer er af ældre dato. Mange installationer er udført uhensigtsmæssigt og er muligvis ulovlige. Kloak- og forsyningsforhold er ligeledes af ældre dato. Udover en kloakplan af ældre dato (udateret), findes ingen tegninger af tekniske installationer. Se Kloakplan under bilag 14, Tegningsgrundlag i PDF. Totalrådgiver skal iværksætte og forestå alle registreringer og forundersøgelser, som er nødvendige for et sikkert projekterings- og udbudsgrundlag.

15 Side KRAV OG ØNSKER TIL BYGGEOPGAVEN 5.1 Funktioner Som nævnt under afsnit 1 er forventningen til projektet en gennemgribende restaurering samt en anvendelsesændring af Fasangården Funktionsbeskrivelser I forbindelse med Fasangårdens ændring fra privatbolig til offentlig anvendelse anses forpagtning og restaurationsdrift som et helt centralt middel til at opbygge stedet og profilere det over for havens brugere. Da forpagteren endnu ikke er kendt, kan en konkret funktionsbeskrivelse ikke udarbejdes, men følgende krav til Fasangårdens fremtidige anvendelse forudsættes: Forpagtningskonceptet Madkvalitet som svarer til de fantastiske rammer, Fasangården tilbyder. Interaktion med omgivelserne og historien således at Fasangårdens placering i et særligt havemiljø afspejler sig i forpagtningens profil. At bygningerne samlet set åbnes op og aktiviteter ude og inde skaber nyt liv i og omkring Fasangården. Det er et krav til forpagtningen, at dele af stedets aktiviteter foregår udendørs. At lejlighedsvise folkelige events (f.eks. folkekøkken, marked eller salg af lokalproducerede varer) giver stedet en bred appel. Målgruppe Frederiksberg Have har i forvejen en række forpagtninger, hvor mange restaurationskoncepter er repræsenteret, - fra høj gastronomi til de små haver til cafeer og iskiosk. Fasangårdens målgruppe behøver derfor ikke at være bredtfavnende, men den må heller ikke være snæver. Totalrådgiver og forpagter skal derfor forholde sig til, hvordan Fasangården bliver et nyt sted for mange af havens brugere. Domænet Fasangården skal betragtes som et samlet kulturmiljø, der omfatter aktiviteter i bygningerne, i bygningernes nære omgivelser, på gårdspladsen, det omgivende haveareal samt et skovbælte, som afskærmer Fasangården mod Frederiksberg Have. Forpagterens domæne er aktiviteterne i bygningerne, på gårdspladsen og delvist i haven. SLKS kan indgå aftaler omkring aktiviteter i haven med ekstern aktør af midlertidig karakter, f.eks. events, dog koordineret med forpagter. Identitet/Brand Stedet hedder Fasangården og navnet kan ikke ændres. Navnet henviser til bygningernes historiske anvendelse og forpagter skal medvirke til udvikling af Fasangårdens brand.

16 Side 15 Kapacitet og åbningstider 100 samtidigt spisende gæster kan håndteres med udvidede køkkenfaciliteter. I sommerperioden skal Fasangården holdes åben til både frokost og aften. I forårs- og efterårssæson kan åbningstiden begrænses til aftenservering. I vinterperioden kan restauranten lukkes ned i to måneder. 5.2 Rumprogram Krav til de endelige forbindelser afhænger af de eksisterende forhold og ikke mindst de fredningsmæssige muligheder. Planudformning, aptering samt møbleringsplan fastlægges i forslags- og projekteringsfasen. Nedenfor er vist forventet indretning for hhv. stue- og 1. sals-plan. Rumbetegnelser i parentes angiver nuværende funktion. PRODUKTIONS- KØKKEN N Stueplan

17 Side 16 N 5.3 Restaureringsholdning Projektets restaureringsholdning skal udarbejdes i samarbejde mellem bygherre, Bygningsfredning og totalrådgiver. I udkast er udarbejdet principper for bevaring og processer for restaurering og anvendelsesændring. Se bilag 13 Restaureringsholdning, udkast 5.4 Tilgængelighed Totalrådgiver skal, så vidt muligt søge, at efterkomme særlige krav til fysisk indretning af bygninger og terræn i henhold til Tilgængelighed for Alle -DS Da bygningerne er fredede skal totalrådgiver sikre sig at tilgængelighed projekteres og udføres afstemt efter SLKS Bygningsfredning og bygningsmyndighedernes retningslinjer.

18 Side Brandforhold Totalrådgiver skal planlægge og forestå logiske brandsikrings- og evakueringsforhold. Brandforhold forventes planlagt efter Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri En Brandteknisk redegørelse skal udarbejdes og afstemmes med Beredskabet i Frederiksberg Kommune. Bygherre ønsker at både hoved- og sidehus dækkes af ABA og varsling. Hovedhusets 1. sal forventes ikke anvendt til flere end 150 personer ad gangen. Ved den ændrede anvendelse af ejendommen forventes, at en del af de eksisterende fyldningsdøre skal opgraderes til EI2 30-C. 5.6 Produktionskøkken Totalrådgiver skal forestå projektering og gennemførelse af alle basisoverflader og basisinstallationer til produktionskøkkenet. Da bygningen er fredet skal totalrådgiver sikre sig, at produktionskøkkenet projekteres og udføres afstemt efter SLKS Bygningsfredning, bygningsmyndighedernes samt Fødevaredirektoratets retningslinjer. Som grundlag for nærværende programoplæg har SLKS bedt CCG udarbejde et forslag til indretning af produktionskøkken med kapacitet til 100 spisende gæster. Forslaget er søgt indrettet med størst mulig hensyntagen til den fredet bygning samtidig med fokus på funktionalitet og veterinære hensyn. Se bilag 23 Indretningsforslag af produktionskøkken. CCG juni 2016 SLKS vil så tidligt som muligt i projektudviklingen, søge at knytte kommende forpagter til projektet således, at basisindretningen projekteres og udføres efter restauratørens forventning. Forpagter sørger selv for alt køkkeninventar, -komponenter og udstyr. Se bilag 9 Grænsefladeskema til forpagterleverancer. 5.7 Byggeteknisk kvalitetsniveau Ved valg af materialer og tekniske løsninger skal det prioriteres højt, at der bliver et godt arbejdsmiljø i bygningen samt at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne minimeres. Der skal vælges materialer og tekniske løsninger, hvor materialer og reservedele kan fremskaffes i mindst 5 år efter overdragelse. Omfang af spildevand skal søges minimeret ved anvendelse af vandbesparende aptering. Hvor det kan være af betydning for miljø og indeklima, skal alle materialer, som ikke har en tilfredsstillende varedeklaration, miljøvurderes af totalrådgiver og godkendes af bygherren Materialer Ejendommen er fredet og alle materialer skal så vidt muligt derfor være i materiale som eksisterende.

19 Side 18 Nye materialer skal være af anerkendt fabrikat og kvalitet, og alle indbyggede komponenter skal i kvalitet svare til bygningsdelen/installationen i øvrigt. Materialer skal videst muligt vælges af gendannelige ressourcer eller ressourcer som ikke er knappe. Genbrugsmaterialer vælges, hvor det er teknisk forsvarligt. Materialer skal have lang levetid og begrænset behov for vedligehold. Særligt miljøbelastende materialer skal undgås eller i videst muligt omfang begrænses. Materialer bør kunne sammenbygges med andre materialer med anvendelse af så lidt energiforbrug, skum, fugemasse etc. som muligt. Der bør vælges materialer som kan genanvendes i samme form et andet sted, oparbejdes til andet brug, nedknuses/nedbrydes til anden anvendelse, eller som kan forbrændes til varmeproduktion uden skadelige biprodukter. I muligt omfang skal der vælges indeklimamærkede materialer eller materialer, som er fremstillet ved miljøstyret og certificeret produktion. Materialer, der kræver højt energiforbrug under fremstillingen eller materialer, som kræver et højt forarbejdningsniveau, bør undgås. Miljømærkede materialer vælges, hvor det er muligt og økonomisk og teknisk forsvarligt. Alle komponenter og materialer der indgår i vand- og afløbsinstallationer eller som tilsluttes disse, skal være VA-godkendt. Samtlige afregnings-/ forbrugsmålere skal være typegodkendt og førstegangsverificeret jf. bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 (varmefordelingsmålere), nr af 17. oktober 2006 (vandmålere), nr af 17. oktober 2006 (elmålere), nr af 17. oktober 2006 (fjernvarmemålere), nr af 17. oktober 2006 (gasmålere). Totalrådgiver skal forestå fornøden CE-mærkning af anlæg og enkeltprodukter herunder det nødvendige dokumentationsmateriale, f.eks. overensstemmelseserklæring for leverancer. Begge bygningers tage forventes nedtaget i forbindelse med udskiftning af spær- og bjælkeender. Bygherre har brugte, egnede, røde vingetegl til rådighed for genanvendelse. Dog skal totalrådgiver forinden afklare med Bygningsfredning, om hovedhusets sortglaserede tegltag kan skiftes til et rødt tegltag Tekniske løsninger Arbejdet udføres i henhold til nyeste gældende danske normer og standarder inkl. vejledninger. I forbindelse med udformning af byggeriets tekniske løsninger vil, uden at opremsningen kan betragtes som udtømmende, råd og anvisninger fra nedennævnte institutioner og foreninger være at betragte som norm: Arbejdstilsynet Informations om bygningsbevaring Betonelementforeningen BPS-Centret Byg-Erfa

20 Side 19 Erhvervs- og Boligstyrelsen Cementfabrikkernes tekniske oplysningskontor Dansk Betonforening Kalk- og Teglinformation Murerfagets Oplysningsråd Miljøstyrelsen Statens Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut Træbranchens Oplysningsråd Vejdirektoratet Hvor der ikke foreligger råd og anvisninger fra ovennævnte, vil råd og vejledninger fra de enkelte branchers oplysningsråd være at betragte som minimum kvalitet, såfremt andet ikke er aftalt. 5.8 Miljø- og Energiforhold Med udgangspunkt i totaløkonomiske betragtninger mellem anlægsudgifter til byggesagen og de fremtidige driftsudgifter skal totalrådgiver overvejes, på hvilke områder byggesagen egner sig til at omfatte tiltag, som reducerer energiforbrug og miljøbelastninger i et omfang udover BR2015. Der udpeges 3 5 fokusområder, som vurderes særligt hensigtsmæssige for den konkrete sag, enten ud fra eksisterende bygnings beskaffenhed eller særlige brugerkrav til funktioner. Da bygningerne er fredede skal totalrådgiver sikre sig, at en efterisolering projekteres og udføres efter SLKS Bygningsfrednings retningslinjer. Ejendommens energiramme skal aftales med bygningsmyndighederne Renovation Eksisterende dagrenovation til bolig vil i fremtiden ikke være tilstrækkelig. Totalrådgiver skal sikre egnet og tilstrækkelig opbevaring til dagrenovation for restaurationsdrift Energiforsyning og energiforbrug Eksisterende kloak og forsyningsforhold skal undersøges. Vedligeholdelsestilstand og kapacitet skal vurderes i forhold til ejendommens fremtidige anvendelse. Fasangården ligger i område med fjernvarmeforsyning. Kloak er tilsluttet Frederiksberg Kommunes kloakeringsnet. Totalrådgiver skal orientere sig hos forsyningsselskaberne og indhente oplysninger i Ledningsregistret (LER). Totalrådgiver skal orientere sig om Frederiksberg Kommunens krav i området til afledning af regnvand fra tagflader.

21 Side Krav til bygningsdele Restaureringen og anvendelsesændringen skal udføres med størst mulig hensyntagen til servicering, vedligeholdelse og reparation, som kan foretages indenfor aftalte rammer for bevaringen af ejendommen og dens nære omgivelser. Terrænbelægninger, udvendige og indvendige vægoverflader, dæk og gulve, trapper, lofter, tage m.v. skal være robuste og kunne modstå store påvirkninger. Overflader skal udvise ringe smudsmodtagelighed og renholdelse skal kunne ske på enkel vis med almindelige rengøringsmidler- og metoder. Overflader, herunder samlinger og rørgennemføringer, skal være udført således, at der ikke ved normalt brug sker indtrængning af vand og vanddampe. Der skal udarbejdes et samlet overordnet forslag til overflader og løsninger i forbindelse med projektforslaget. Ved afslutningen af hoved- og detailprojekt skal der foreligge forslag til samtlige farver. Farveforslaget skal godkendes af bygherre hvorefter resultatet indgår i udbudsmaterialet Tekniske anlæg Ved udformning og udførelse af installationer skal alle lovkrav, normer m.v. indfries, herunder: - Bygningsreglement BR 95 - DS 469 Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium - DS 447 Norm for ventilationsanlæg - DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer - DS 432 Norm for afløbsinstallationer - DS 439 Norm for vandinstallationer Installationer skal udføres med størst mulig hensyntagen til servicering, vedligeholdelse og reparation, der bør kunne ske uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele. Installationer bør være rengøringsvenlige med synlig rørføring, eller være udført som skjult rør-i-rør installation. I projekteringen skal der tages hensyn til, at reparationer skal kunne foretages uden tømning af anlæggene. Der skal monteres afspærringsventiler ved alle vandhaner, blandingsbatterier, klosetter og radiatorer m.v. således at demontering af komponenten kan ske umiddelbart uden hel eller delvis tømning af anlægget. I forhold til produktionskøkken skal alle basisinstallationer installeres. Forpagteren sørger selv for alle elementer, komponenter og udstyr som tidligere beskrevet Energistyring Målere- og reguleringspunkter skal kunne registreres via CTS-anlæg og alle komponenter skal være LON-forberedte.

22 Side Afløb og sanitet Alle ubenyttede afløb fjernes eller afproppes. Fedtudskiller installeres. Alle afløb fra produktionskøkken føres til fedtudskiller Vandinstallationer Tappearmaturer og brusere skal leveres med vandsparefunktion Varmeanlæg Energisparende tiltag skal indgå i projekteringen og planlægningen af varmeanlægget. Til brug for dimensionering af varme- og ventilationsanlæg, skal totalrådgiver beregne varme- og luftmængdebehov Køling og ventilationsanlæg I overensstemmelse med statens målsætninger for reduceret energiforbrug i bygninger udføres normalt ikke køleanlæg til brug for almen rumkøling. Fravigelse eller alternative køleformer skal overvejes El-anlæg og El-materiel El- og mekaniske anlæg, lavspændingsanlæg, elektronik og svagstrømsanlæg, sikring, brand og el-anlæg herunder belysning projekteres og udføres EDB- og teleinstallationer Føringsveje til EDB og teleinstallationer projekteres og udføres. Selve EDB- og teleinstallationer er forpagterens ansvar Inventar Som tidligere nævnt sørger forpagteren selv for alt inventar og udstyr, herunder køkkeninventar og udstyr. Øvrigt teknisk inventarenheder, tavler, skilte og skærme, opbevaringsmøbler, bordmøbler, siddemøbler, boligtekstiler og afskærmning sørger forpagteren også selv for. I forhold til installationskrævende udstyr skal totalrådgiver forestå alle basisinstallationer. Se bilag 9 Grænsefladeskema til forpagterleverancer Drifts- og vedligeholdelsesplan. Totalrådgiveren skal udarbejde en samlet og koordineret drifts- og vedligeholdelsesplan, inden overdragelsen til bygherren. Drifts- og vedligeholdelsesplanen baseres på bygherres program eller Facility Management system.

23 Side 22 Totalrådgiveren skal bistå bygherre i implementeringen af drifts- og vedligeholdelsesplanen. Og totalrådgiveren forestår instruktion af bygherres driftspersonale samt forpagteren i anvendelsen af drifts- og vedligeholdelsesplanen, således at driftspersonalet og forpagteren, efter endt instruktion, kan anvende planen uden bistand fra totalrådgiveren. Totalrådgiver skal i den forbindelse bistå bygherre i udarbejdelse af en naturlig afgrænsning mellem bygherres og forpagterens drifts- og vedligeholdelsesansvar Byggeplads Totalrådgiver planlægger byggepladsens placering og indretning, logistiske forhold, genevirkninger og håndtering heraf. Desuden skal indgå overvejelser om særlige adgangsforhold i perioder, oplysning til havens brugere og naboer om perioder med støj og gener samt evt. forsyningsbegrænsninger. SLKS Slotshaver og Landskab skal godkende byggepladsen. SLKS planlægger at gennemføre mindre events i den nært beliggende have før og under selve byggearbejdet. Byggepladsindretningen skal kunne imødekomme de logistiske, de sikkerhedsmæssige samt de fredningsmæssige udfordringer dette måtte give.

24 Side KVALITET OG ARBEJDSMILJØ Totalrådgivere skal i byggeprograms, forslags- og projekteringsfasen bearbejde og konkretisere programmets beskrivelser af byggeopgaven til et egentligt projektmateriale, der kan danne baggrund for Bygherrens endelige beslutning om at gennemføre byggeriet - herunder dets omfang og kvalitet - og for udbud af byggeopgaven. Efterfølgende skal totalrådgiver gennemføre entrepriseudbud, projektopfølgning, fagstilsyn og byggeledelse samt afleveringsforretning og idriftsættelse. Arbejdets omfang fremgår af Bilag 3 Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning samt Bilag 4 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse 6.1 Kvalitetssikring Kvalitetssikring gennemføres iht. Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 samt By- og Boligministeriets vejledning nr. 58 af 25. april Arbejdsmiljø SLKS stiller som bygherre krav om, at byggeriet både under opførelse og efter ibrugtagning har et godt arbejdsmiljø. Se bilag 7 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation 6.3 IKT Totalrådgiver skal i forbindelse med opgavens løsning anvende og levere informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i overensstemmelse med den til nærværende aftale knyttede IKT-aftale. Se bilag 5 IKT-aftale samt tilhørende underbilag -1, -2, -3, -4 og Performance tests Totalrådgiver skal planlægge og gennemføre performance tests før AB-aflevering som en stikprøvekontrol på udvalgte områder af entreprenørers egenkontrol. Formålet med performancetestene er bl.a. at sikre at ejendommens bygningsautomatik er sammenkørt og fuldstændigt klar til drift ved afleveringen. Se bilag 22 Performancetest før AB-aflevering

25 Side BYGGEOPGAVENS UDBUDSFORM 7.1 Entrepriseudbud Udbudsmetoden skal følge de nationale love og bekendtgørelser. Offentlige byggeog anlægsarbejder under EU tærskelværdi er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med tilhørende bekendtgørelse, med deraf følgende friheder og begrænsninger. Det forudsættes at byggeopgaven udbydes i hovedentreprise som begrænset udbud med 4-5 bydende.

26 Side BYGGEOPGAVENS ØKONOMI Den økonomiske styring skal tilrettelægges efter forudsætningerne i denne byggesag, og som statslig bygherre skal byggesagen gennemføres under hensyntagen til byggeriets totaløkonomi. 8.1 Den økonomiske ramme Totalrådgiver skal medvirke til, at opgaven gennemføres inden for den økonomiske ramme. Den økonomiske ramme omfatter alle udgifter i forbindelse med opgavens gennemførelse; samtlige entrepriseudgifter, (dog bortset fra udgifter til udearealer og udgifter til aptering af produktionskøkken) forundersøgelser, bygherreleverancer, fast inventar, gebyrer og rådgiverhonorarer. Økonomisk ramme som projektet skal løses inden for er kr mio. DKK ekskl. moms Den økonomiske ramme er fastlagt i byggeomkostningsindeks for boliger 2016K2=101,7. Den økonomiske ramme indekseres. Som nævnt i afsnit 1.1 forventes de afsatte midler alene at række til gennemførelsen af restaurering og anvendelsesændring i hovedhuset. Totalrådgiver skal dog projektere og udbyde sidehuset i den forventning, at de nødvendige midler bliver til rådighed under projektudviklingen. 8.2 Byggesagsstyring Budget- og byggesagsstyring Økonomistyringen af byggeprojektet skal foregå i budget- og byggesagsstyringssystem BBS. Dette sikrer, at både bygherre og rådgiver til stadighed er opdaterede på sagens aktuelle økonomiske situation og letter den endelige aflæggelse af byggeregnskab. Se bilag 17 BBS Budget- og byggesagsstyring 8.3 Vurdering af risici Totalrådgiver skal løbende og som minimum ved alle faseafslutninger, fra byggeprogram til idriftsætning, gennemføre alle nødvendige risikoanalyser af projektet og udarbejde rapporter herom. Rapporterne skal bl.a. indeholde forslag til styring af særlige risikobehæftede forhold samt forslag til foranstaltninger, der afværger konstaterede risici af betydende karakter. Se bilag 16 Risikovurdering 8.4 Vurdering af totaløkonomi Totalrådgiver skal udføre totaløkonomiske vurderinger og beregninger igennem hele projektforløbet. Med totaløkonomiske beregninger eller vurderinger menes en vurdering af projektets samlede omkostninger over en given tidsperiode, såvel anlægsomkostninger som driftsomkostninger, hvor disse to omkostningstyper stilles over for hinanden med henblik på, at optimere den samlede, langsigtede omkostning for projektet. Se bilag 18 Totaløkonomi

27 Side BYGGEOPGAVENS TIDSPLAN 9.1 Tidsplan De forventede overordnede hovedterminer er: Ultimo marts 2017: Rådgiverkontrakt indgås efter EU-udbud Primo april 2017: Byggesagen påbegyndes Primo oktober 2017: Aktstykke godkendes Primo august 2018: Fasangården tages i anvendelse Se bilag 8 Hovedtidsplan

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse BILAG 4 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse Den 8.12.2016 Rådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen Rådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen på Fasangården indbefatter rådgivning i henhold til nedenstående

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_njbsenmi NO_DOC_EXT: 2016-157703 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: mcj@slks.dk

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg De Danske Spritfabrikker i Aalborg Projektindhold: Undersøgelse og registrering af bygninger og anlægs særlige arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter og en vurdering af fabriksområdets genanvendelses-potentialer

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Der tages udgangspunkt i situationen for de myndigheder, som selv ejer deres ejendomme.

Der tages udgangspunkt i situationen for de myndigheder, som selv ejer deres ejendomme. 6 Brugermedvirken Bygherren kan styrke planlægningen ved en veltilrettelagt dialog med brugerne. På den måde kan byggesagen tilføres råd og idéer, samtidig med at brugerne informeres. Der tages udgangspunkt

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 Hovedgaden 4, 6823 Skovlund Velholdt udlejningsejendom med 3 meget pæne boliger Pris kontant kr. 950.000 Afkast 1. år, anslået 8,8 % Årlig lejeindtægt kr. 129.419

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan Hovedhus Klublænge Aktivitetshus Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park BILAG 1 13.05.2015 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park Opgavebeskrivelse 13.05.2015 1. Opgavebeskrivelse... 2 2. Proces... 45 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park - Opgavebeskrivelse Side 1 af 6 1. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere