UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 03. BYGGESAGSBESKRIVELSE MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 03. BYGGESAGSBESKRIVELSE MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I."

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 03. BYGGESAGSBESKRIVELSE MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

2 Indhold 1 Orientering Navneliste Organisation Byggeplads Generelle bestemmelser Tilkørselsadgang til byggepladsen Mødeskur Vagt Oprydning og rengøring Byggepladsskilt Fotoregistrering Sikkerhed og sundhed Social klausul og arbejdsklausul Social klausul Arbejdsklausul Medarbejderforhold Kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsplan Organisation Dokumentstyring Mødetyper mv Kvalitetsstyring i relation til projekteringen Projekt- og procesgranskning Risikobehæftede forhold Projektkontrol Projektgennemgang Kvalitetsstyringsaktiviteter i relation til udførelsen Kontrolplaner Tilsyn Håndtering af fejl og afvigelser Dokumentation Projektering mv Projektering

3 7.2 CAD-projektering Format og struktur Som udført dokumentation Beslutningsplan Driftshåndbog Generelt Driftshåndbogens indhold

4 1 Orientering 1.1 Navneliste Bygherre FrederiksborgCentret Milnersvej Hillerød Kontaktperson: Carsten Larsen Tlf.: Bygherrerådgiver Almbjerg A/S Vitus Berings Plads Horsens Kontaktperson: Allan Almbjerg Tlf.: e mail: 2 Organisation Totalentreprenøren skal, med mindre andet specifikt aftales, fremsende projektmateriale og øvrig skriftlig korrespondance til såvel bygherre som bygherrerådgiver. Projekteringen forestås af totalentreprenøren, der har ansvaret for udarbejdelse af det samlede projekt. Opfølgning på byggesagen forestås af en styregruppe med deltagelse af: Bygherren Ekstern Bygherrerådgiver Totalentreprenøren 3

5 Styregruppen afholder i projekterings- og udførelsesperioden bygherremøder efter behov, gennemsnitlig hver 2. uge. På bygherremøderne behandles alle relevante forhold. Bygherren leder møderne og udarbejder referat. Totalentreprenørens rådgivere skal efter behov deltage i bygherremøderne jf. organisationsdiagram i byggeprogrammet, og når bygherren beder herom. Totalentreprenøren skal således påregne, at arkitekten skal deltage i hovedparten af bygherremøderne, mens fagingeniører inddrages i det omfang, det pågældende fagområde skal drøftes på bygherremøderne. 3 Byggeplads 3.1 Generelle bestemmelser Totalentreprisen omfatter alle udgifter til byggepladsens etablering, drift og afrigning, jf. gældende bekendtgørelse. 3.2 Tilkørselsadgang til byggepladsen Al til- og frakørsel til byggepladsen skal ske via Milnersvej Mødeskur Bygherren stiller mødefaciliteter til rådighed for afholdelse af bygherremøder. 3.3 Vagt Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret vagtordning på byggepladsen. 3.4 Oprydning og rengøring Al sortering og bortskaffelse af affald udføres af totalentreprenøren, og alle omkostninger i den forbindelse er indeholdt i totalentreprisen. Totalentreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget, samt underentreprenørers og leve-randørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder. Det påhviler totalentreprenøren løbende at renholde byggepladsen, byggepladsveje, samt omliggende offentlige og private gader og veje i det omfang, disse måtte blive forurenet af egen (og/eller gæster m.v., til FrederiksborgCentret) trafik til og fra byggepladsen i bygge-perioden. Rengøring af omliggende veje skal som minimum ske hver fredag. 3.5 Byggepladsskilt Byggepladsskilt(e) med angivelse af projektet og de i byggeriet involverede parter, etableres og betales af totalentreprenøren. Udformning og opstilling af byggepladsskilt(e) skal godkendes af bygherren. 3.6 Fotoregistrering Inden arbejdet igangsættes på byggepladsen, skal totalentreprenøren foretage en fotoregistrering af omkringliggende naboejendomme,veje, fortove mv., således det ved eventuelle skader kan påvises, hvorvidt skaden var opstået inden arbejdet blev igangsat. Da der skal ske ramning af pæle skal totalentreprenøren foretage detaljeret fotoregistrering af naboejendomme. Den samlede fotodokumentation skal fremsendes til bygherren inden arbejdet påbegyndes. Det påhviler i den anledning totalentreprenøren af foretage den jf. byggeloven angivne varsling. 4

6 4 Sikkerhed og sundhed Det påhviler totalentreprenøren at udføre og opfylde alle forpligtigelser, der følger af arbejdsmiljølovens bestemmelser om planlægning af bygge- og anlægsarbejder. Det påhviler således også totalentreprenøren, på bygherrens vegne, at udføre alle bygherrens forpligtigelser angivet i Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 110 af om Bygherrens pligter, herunder Afgrænsning og koordinering af sikkerhedsforanstaltninger. (Koordineringen skal varetages af en person, der har de i Bekendtgørelsens 7 stk. 2 nævnte kvalifikationer). Udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed. Planlægning af byggepladsen, samt anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet I øvrigt henvises til Branchevejledning om byggepladsens plan fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (2 hæfter, dateret december 2002). Herudover gøres totalentreprenøren opmærksom på, at denne i sin egenskab af totalentreprenør også er projekterende, og derfor er forpligtet til at overholde Bekendtgørelse nr. 110 af Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v., efter lov om arbejdsmiljø. Der skal i hver projekteringsfase foreligge dokumentation på at arbejdsmiljø er indarbejdet i projektet under projekteringen, jf. lovgivning om arbejdsmiljøkoordinator (P). Dokumentationen skal forelægges bygherre i hver fase. 5 Social klausul og arbejdsklausul Tiltrædelse og overholdelse af nedenstående social klausul og arbejdsklausul er obligatorisk for tilbudsgiver og kan ikke forhandles. 5.1 Social klausul Totalentreprenøren skal ifm. byggeriet beskæftige praktikanter iht. nedenstående: 1. Totalentreprenøren skal i forbindelse med udførelse af kontrakten beskæftige et antal praktikanter, der som minimum svarer til den sædvanlige andel af praktikanter indenfor branchen. 2. Som led i opfyldelsen af denne kontrakt skal totalentreprenøren sikre, at mindst 5% af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af praktikanter. 3. Ved persongruppen af praktikanter forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. 4. Totalentreprenøren kan vælge at opfylde kravet ved at ansætte personer fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. 5. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan FrederiksborgCentret tillade, at leverandøren overfører medarbejdere til at varetage den udbudte opgave, selv om det kan betyde, at kravet om ansættelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter ikke kan opfyldes. 6. Hvis totalentreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed, kan leverandøren efter samtykke fra FrederiksborgCentret opfylde kravet ved at besætte det fastsatte antal stillinger efter pkt. 1 med ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller tilsvarende ordninger for ledige i et andet EU-land. 7. Kan totalentreprenøren ikke på egen hånd ansætte arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter, skal leverandøren rette henvendelse til en teknisk skole eller tilsvarende skole eller relevant myndighed i et andet EU-land og anmode om at få forslag til sådanne arbejdstagere. Dette gælder stillinger, der oprettes eller senere bliver ledige i forbindelse med leverandørens opfyldelse af denne kontrakt. FrederiksborgCentret kan tillade, at en stilling, der senere bliver ledig, ikke besættes med en ny arbejdstager fra persongruppen af praktikanter, hvis der alene er 12 uger tilbage af kontrakten. 8. Hvis totalentreprenøren ikke kan få forslag til arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter, bortfalder kravet om at ansætte arbejdstagere fra den nævnte persongruppe. 5

7 9. Totalentreprenøren skal på FrederiksborgCentrets anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter opfyldes. Dette skal ske gennem kopi af uddannelsesaftaler. 10. Totalentreprenøren skal give meddelelse til FrederiksborgCentret, hvis en stilling, som skal besættes med en arbejdstager fra persongruppen af praktikanter, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end 4 uger. 11. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter er berettiget, kan FrederiksborgCentret forlange en uddybende redegørelse fra totalentreprenøren. Hvis FrederiksborgCentret fortsat finder totalentreprenørens handling uberettiget, kan FrederiksborgCentret meddele dette til totalentreprenøren med tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af sådanne arbejdstagere vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra totalentreprenørens side, kan FrederiksborgCentret hæve kontrakten efter de bestemmelser, kontrakten beskriver i ABT93 30 eller kræve en bod på kr. eller 5 pct. af kontraktværdien. 12. Hvis totalentreprenøren ikke overholder pligten til at give meddelelse om manglende besættelse af stillinger fra persongruppen af praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra totalentreprenørens side, kan FrederiksborgCentret hæve kontrakten efter de bestemmelser, kontrakten beskriver i ABT93 30 eller kræve en bod på kr. eller 5 pct. af kontraktværdien. 13. Ovenstående gælder uanset om totalentreprenøren selv udfører arbejdet eller overlader udførelsen til en underleverandør. 5.2 Arbejdsklausul Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører skal være omfattet af de vilkår der som minimum altid svarer til de enhver tid gældende og for den enkelte entreprise relevante danske overenskomster, dækkende for alle arbejdsforhold, i relation til de medarbejdere, som for totalentreprenøren/underentreprenøren udfører arbejde i Danmark. Totalentreprenøren er pligtigt til at dokumentere at arbejdet overholder alle gældende love og bestemmelser, herunder også arbejdsmiljø. ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår og EU-udbudsreglerne er gældende, herunder følgende betingelser: Totalentreprenøren er ansvarlig for at de ansatte hos såvel kontraktholder som dennes eventuelle underleverandører som anvendes i Danmark til udførelse af denne kontrakt ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der er mindre gunstige end de ansættelsesvilkår, som i henhold til lovgivning, overenskomst eller administrative forskrifter, der gælder for samme fag på den egn, hvor arbejdet udføres. FrederiksborgCentret er berettiget til, til brug for sin vurdering af, om totalentreprenøren eller underleverandører har overholdt klausulen, at søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. Såfremt kontraktholders virksomhed ikke er hjemmehørende i Danmark, er totalentreprenøren pligtig til at oprette sig i RUT forud for arbejdets påbegyndelse og kontinuerligt at sikre at information i RUT altid er opdateret. Totalentreprenøren skal på FrederiksborgCentrets anmodning dokumentere, at samtlige medarbejdere, der er omfattet af kontrakten, er ansat på vilkår der som minimum svarer til ovennævnte løn- og ansættelsesvilkår. Dokumentationen skal erlægges senest 48 timer efter at anmodning er fremsendt. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelsesbeviser eller lignende. Hvis der påstår uenighed om hvorvidt krav om overholdelse af arbejdsklausulen er overholdt, kan FrederiksborgCentret forlange en uddybende redegørelse fra totalentreprenøren. Såfremt dokumentation for overholdelse af arbejdsklausulen ikke foreligger inden nævnte frist, foreligger der en væsentlig mangel og FrederiksborgCentret kan gøre dansk rets almindelige mangelbeføjelser gældende, herunder hævebeføjelsen. FrederiksborgCentret kan ophæve kontrakten skriftligt med 6

8 øjeblikkelig virkning, hvis den udbudte opgave ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning eller hvis leverandøren undlader at skaffe relevant dokumentation. Overholder kontraktholderen ikke ovennævnte krav, og medfører dette berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan FrederiksborgCentret tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. Manglende opfyldelse af disse krav betragtes som væsentligt mislighold og entreprenøren kan uden videre varsel fratages retten til at færdiggøre arbejdet uden nogen form for økonomisk kompensation. Børnearbejde accepteres ikke under nogen form, herunder også forarbejdning i forbindelse med leverancer. FrederiksborgCentret fører tilsyn og har både ret og pligt til at stoppe arbejdet idet omfang det konstateres, at arbejdsmiljøloven ikke overholdes Medarbejderforhold Totalentreprenøren skal følge nedenstående anvisninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere og dokumentation af medarbejderforhold på byggeriet: Totalentreprenøren ansætter og aflønner det nødvendige personale og påtager sig dermed sædvanligt arbejdsgiveransvar. Alle medarbejdere skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. Såfremt der anvendes indlejet arbejdskraft skal der, inden arbejdets påbegyndelse, foreligge en kontrakt på leje af arbejdskraft. På bygherrens anmodning sender totalentreprenøren indenfor to hverdage kopi af ansættelsesbevis eller kopi af kontrakt på leje af arbejdskraft til bygherren. Alle medarbejdere, der arbejder for totalentreprenøren, skal fremgå af medarbejderlister. Medarbejderlisterne skal være udfyldt senest ved arbejdets påbegyndelse. Der skal ske løbende opdatering af listerne. Medarbejdere, som beskæftiger sig med udførelsen af byggeydelserne, skal specificeres på lister, hvorpå der anføres: o Virksomhedens CVR-nr. o Ansættelsesbevis forevist o Billedlegitimation og evt. arbejds- og opholdstilladelse forevist. Totalentreprenøren garanterer for rigtigheden af de anførte oplysninger. Listen skal omfatte alle medarbejdere, som er beskæftiget med levering af byggeydelser, herunder også eventuelle underentreprenørers medarbejdere. Alle medarbejdere på byggepladsen skal bære synligt ID-kort, udstedt af totalentreprenøren eller en af dennes underentreprenører. ID-kortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen (medarbejdernummer, cpr-nr. eller lignende). Bygherren har uden varsel ret til at rette henvendelse til totalentreprenørens ansatte for at få oplyst en medarbejders identitet (ID-kort), med henblik på efterfølgende at sikre, at der er sket korrekt indberetning til skattemyndighederne. For at sikre identifikation af udenlandske medarbejdere skal totalentreprenøren tage kopi af pas eller anden form for dokumenteret billede-id samt evt. arbejds- og opholdstilladelse på medarbejdere fra lande uden for EU. Denne dokumentation skal på bygherrens forlangende kunne fremvises inden for to hverdage. Totalentreprenøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere fra lande uden for EU, der er omfattet af disse regler, skal på bygherrens forlangende fremvise gyldig opholds- og arbejdstilladelse. 7

9 Totalentreprenøren er ansvarlig for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og eventuelt arbejdsudlejeskat for det udførte arbejde, efter de regler, der påhviler arbejdsgiveren, hvad enten denne er hjemmehørende i Danmark eller et andet land. Alle underentreprenører der arbejder for totalentreprenøren skal fremgå af underentreprenørlisten. Af underentreprenørlisten skal fremgå navn og CVR-nr. samt navn og cpr.-nr. og evt. ID på de ansatte, som udfører arbejde for underentreprenøren. Såfremt der er tale om en udenlandsk underentreprenør er det tillige registreringsnummeret fra hjemlandet, der skal fremgå af listen. Der skal ske løbende opdatering af listerne. Totalentreprenøren er i forhold til bygherren ansvarlig for, at eventuelle underentreprenører opfylder samme krav og forpligtelser, som påhviler totalentreprenøren ifølge denne kontrakt. Bygherren kan til enhver til afkræve totalentreprenøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt. Totalentreprenøren skal sikre, at underentreprenøren fremlægger registreringsbeviser, der viser, at underentreprenøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven eller er korrekt registreret hos skattemyndighederne i underentreprenørens hjemland. Totalentreprenøren skal sikre, at underentreprenøren fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der højst er seks måneder gammel, eller kan fremlægge dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger. Bygherren forbeholder sig, at byggeriet udføres af legal arbejdskraft, samt at totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører foretager korrekt indberetning og afregning af skatter, bidrag afgifter m.v.. På forlangende skal totalentreprenøren på forlangende indenfor to hverdage fremlægge dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst, A-skat og evt. arbejdsudlejeskat for de medarbejdere, der udfører byggeydelser for bygherren. Dokumentation fremlægges i form af udskrift fra E-indkomstsystemet eller kvittering for betalt arbejdsudlejeskat. Udskriften fra E-indkomstsystemet skal indeholde sumoplysninger pr. medarbejder, hvor som minimum periode, bruttoindkomst, afregnet A-skat, AM-bidrag og ATP-bidrag og indberettede timer fremgår for hver medarbejder. 6 Kvalitetsstyring 6.1 Generelt Gældende bekendtgørelse fra By- og Boligministeriet om Kvalitetssikring af byggearbejder samt tilhørende vejledninger Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet er gældende for kvalitetsstyringen i forbindelse med projekteringen og udførelsen af nærværende byggeri. Kvalitetsstyringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse og anvendes som et styringsværktøj til målrettet, gennem hele processen, at forebygge fejl og svigt. Følgende grundlæggende forhold skal efterleves: Kvalitetsstyringen sker i et samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb. De i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som i byggeriet. Kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor. Der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. 8

10 Hvor der i det følgende angives totalentreprenørens rådgivere omfatter dette blandt andet ekstern arkitektog ingeniørbistand. De i det følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene en påpegning af særligt vigtige indsatsområder. 6.2 Kvalitetsplan Totalentreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem opstille, overvåge og ajourføre en samlet sagstilrettet kvalitetsplan. Denne skal være bygherre i hænde senest 1 måned efter indgåelse af kontrakten. Kvalitetsplanen skal dække alle ydelser og leverancer omfattet af totalentreprisen. Kvalitetsplanen skal angive retningslinjer for og omfanget af den påtænkte kvalitetsstyring samt administration og dokumentation heraf. Kvalitetsplanen skal som minimum redegøre for: Identifikation af byggesagen. Organisationsplan, hvortil kompetencer og ansvarsområder er defineret, dækkende såvel projekterings- som udførelsesfasen. Dokumentstyring. De enkelte kvalitetsstyringsaktiviteter, herunder tidspunkt for udførelse. Krav til projektdokumentation. Kontrol- og tilsynsomfang i de enkelte faser. Håndtering af fejl og afvigelser Organisation Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af ansvarsområder, kompetencer og samspil i organisationen i relation til opgavens planlægning, projektering og udførelse. Organisationen anskueliggøres i diagramform Dokumentstyring Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af totalentreprenørens system for identifikation, udarbejdelse, godkendelse, ajourføring og arkivering af alle relevante dokumenter udarbejdet under totalentreprisen. Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan for hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender de primære dokumenter, og hvornår samt til hvem de fordeles Mødetyper mv. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af de mødetyper og deres frekvens, der påtænkes afholdt i totalentreprenørens regi. 6.3 Kvalitetsstyring i relation til projekteringen Projekt- og procesgranskning Det forudsættes, at de projekterende hver især udfører faseopdelt projektgranskning, ligesom der efterfølgende udføres faseopdelt tværfaglig granskning. Det forudsættes ligeledes, at der i lighed med projektgranskning udføres en procesgranskning. De enkelte granskningsresultater sammenfattes i konkluderende notater, der fremsendes i kopi til bygherren. Granskningsresultaterne skal videreføres i det efterfølgende arbejde med kontrol- og tilsynsplaner. 9

11 6.3.2 Risikobehæftede forhold Der må i projektet ikke opereres med risikobehæftede løsninger. For en definition heraf kan der henvises til Risikobehæftede forhold på Byggeskadefondens hjemmeside Totalentreprenøren skal ved afslutningen af projektforslags- og hovedprojektfasen afgive erklæring til bygherre om risikobehæftede forhold, således bygherre har sikkerhed for, at der ikke tages risikobehæftede løsninger i anvendelse. Erklæringen skal omfatte samtlige projekterende Projektkontrol Alt projektmateriale skal kontrolleres. Projektkontrollen skal være afsluttet inden den tværfaglige granskning af hovedprojektet. Der skal udarbejdes en plan for projektkontrollen, som sendes i kopi til bygherren. Kontrollerne skal dokumenteres. Kontrollerne forudsættes som minimum at omfatte, at: Kravspecifikationer i kontrakt med tilhørende bilag, og eventuelle senere aftalte kravspecifikationer er indarbejdet i projektet. Der er overensstemmelse mellem mål og koter, også de enkelte fagområder indbyrdes Myndighedskrav er opfyldt. Senere projektændringer skal ligeledes kontrolleres Projektgennemgang Totalentreprenøren indkalder til projektgennemgangsmøder dækkende alle fag. Formålet med projektgennemgangene er, at: Redegøre for eventuelle udførelsesmæssige forhold, som afviger fra almindelig praksis Afdække eventuelle forhold, som kan føre til svigt Redegøre for forhold, hvortil der er knyttet særlige kontrolprocedurer Inddrage de udførendes udførelsesmæssige sagkundskab Løse projektmæssige forståelsesproblemer. Inden hver projektgennemgang skal totalentreprenøren have: Vurderet anvendelsen af ressourcer Vurderet produktionsforhold til arbejdets udførelse Meddelt sine bemærkninger til tilsynet om projektet inden den enkelte projektgennemgang Gennemført procesgranskning. Resultatet af den enkelte projektgennemgang, herunder afledte projektændringer, skal fremgå af kvalitetssikringsmaterialet i referat- eller notatform. Der fremsendes kopi af disse referater/notater til bygherren og bygherrerådgiver. 6.4 Kvalitetsstyringsaktiviteter i relation til udførelsen Kontrolplaner Totalentreprenøren skal for hver arbejdstype, indenfor hvert fagområde, lade udarbejde kontrolplaner, der på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne, arbejdsbeskrivelserne samt øvrige kvalitetskrav, entydigt og overskueligt redegør for kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Den enkelte kontrolplan skal omfatte såvel modtage-, proces- og slutkontrol, samt udtagning af prøver og 1. gangs produktioner. 10

12 Kontrolplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. Det forudsættes, at de udførendes kontrolplaner opbevares på byggepladsen. Bygherren har på anmodning ret til at gennemgå materialet for at sikre sig, at kontrollerne udføres i tide, i det aftalte omfang og med den aftalte dokumentation Tilsyn Totalentreprenøren forpligter sig til at gennemføre fagtilsyn på byggearbejder, bl.a. på grundlag af paradigma for kontrolplaner, der angiver minimumskravene til fagtilsynet. Fagtilsynet udføres for anlægsarbejder i terræn, arkitektarbejder, ingeniørkonstruktioner, vvs-installationer, ventilation og elinstallationer samt landskabsarkitektarbejder i overensstemmelse med PAR`s og FRI`s ydelsesbeskrivelse af december 2012, pkt Totalentreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. Fagtilsyn udføres af totalentreprenørens rådgivere med specialkompetence indenfor fagområdet. Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af: Fejl fra totalentreprenør og underentreprenører, dvs. afvigelser fra et målbart, dokumenteret krav i projektet. Uhensigtsmæssighed fra totalentreprenør og underentreprenører, dvs. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelser fra god håndværksmæssig stand. Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet. Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherrens orientering. Bygherren er under udførelse berettiget til at gøre indsigelse mod totalentreprenørens fagtilsyn, såfremt fagtilsynet ikke findes tilstrækkeligt i omfang og/eller kvalitet. Indsigelsen skal ske skriftligt til totalentreprenørens projektledelse Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal totalentreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplanen skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerende handlinger. Afvigelser, der afstedkommer projektændringer, skal beskrives i afvigerapporter, der af totalentreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherre forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne. 11

13 6.5 Dokumentation Senest ved afleveringsforretningen tilstilles bygherren totalentreprenørens samlede kvalitetsdokumentation inkl. dokumentationsmateriale fra såvel rådgivere som underentreprenører. Kvalitetsdokumentationen skal bl.a. indeholde følgende: Dokumentation for overholdelse af energirammen (endelig energiramme) TV-inspektion, kloak Dokumentation for tilkørsel med og servicering af vinduer/facader fra lift Dokumentation for foldevæggenes lydreduktion Erklæring om risikobehæftede forhold Godkendt landinspektørplan Arealopgørelse iht. Bygningsreglement Kvalitetssikringsdokumentation D&V-materiale, herunder drifts- og vedligeholdelsesplan. D&V skal udformes under hensyntagen til at bygherren let og ubesværet kan benytte det. Som udført -tegninger PDS-testrapport Godkendelse af brandalarm (DBI-godkendelse) Funktionstest af sprinkleranlæg, inkl. myndighedsgodkendelse Funktionstest af ABA-anlæg, incl. brandmyndighedens godkendelse. Funktionstest af tyverialarm, inkl. skalsikring Funktionstest af CTS-anlæg, inkl. checklister o Afholdelse af CTS-kursus/instruktion af driftspersonale o Rapport over 40-dages-logning Dokumentation for udført indregulering af ventilationsanlæg Indreguleringsrapport inkl. lydmåling for ventilationsanlæg Indreguleringsrapport for varmeanlæg Funktionstest af evt. kloakpumpeanlæg inkl. alarmoverførsel Funktionstest af evt. olieudskiller inkl. alarmoverførsel Godkendelse af elevator inkl. alarmoverførsel Brugervejledning, gennemgang og instruktion af driftspersonale i den tekniske installationer Lysmålinger 12

14 7 Projektering mv. 7.1 Projektering Projektering af byggeriet skal ske som angivet i ABR 89, og i øvrigt i omfang som angivet i ydelsesbeskrivelse fra PAR og FRI Alle nødvendige særlige rådgivningsydelser skal være indeholdt. (Der kan med fordel vedlægges et skema med oversigt over indeholdte rådgivningsydelser). Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt iht. nævnte ydelsesbeskrivelse. Projekteringen gennemføres faseopdelt, således at der som minimum udføres og afleveres et komplet, sammenhængende og koordineret: 1. projektforslag/myndighedsprojekt og 2. hovedprojekt. Hovedprojektet skal dække alle totalentreprenørens ydelser inkl. koordinering med eventuelle bygherreleverancer. Det er et krav, at der udføres målsat opstalt af vægge, hvorpå der opsættes tavler, højtalere m.v., så der sker en kvalificeret koordination mellem el og svagstrøm. Der skal udføres fagbeskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, snittegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v., til entydig illustration af det samlede byggeri. Teknikrum skal være tegnet i plan, snit og opstalt og være målsat. Godkendes af bygherre inden opstart byggeperiode. Der skal udføres møbleringstegninger for hele byggeriet, som illustrerer at byggeprogrammets rumbeskrivelser med møblering mv. kan realiseres. Endvidere skal totalentreprenøren medvirke til udarbejdelse af skilteprogram samt farvesætning af husets overflade. Bygherren skal modtage henholdsvis projektforslag/myndighedsprojekt og hovedprojekt af én gang samlet for alle fag. Bygherre har herefter 14 arbejdsdage til at gennemse og kommentere materialet. 7.2 CAD-projektering Tegninger og beskrivelser skal udføres digitalt. Totalentreprenøren skal sørge for, at Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri (bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar) bliver overholdt Format og struktur De digitale tegninger skal leveres på projektweb og på CD-rom eller USB-stik i et format og struktur, som bygherren godkender. 7.3 Som udført dokumentation Totalentreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PAR og FRI s Ydelsesbeskrivelse for som udført, februar Som udført -ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer. 13

15 Afleveringsspecifikation Niveau 3 -ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: Opretning af alle tegninger og beskrivelser af de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning. Opretning af statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringer. De statiske beregninger skal udformes jf. SBI-anvisning 237, Dokumentation af bærende konstruktioner. Det oprettede projektmateriale skal markeres som udført, og for angående revisioner skal være slettet. Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer, og alt digitalt materiale skal afleveres på projektweb og CD-rom eller USB-stik. 7.4 Beslutningsplan Ved opstart af projekteringsfasen skal totalentreprenøren udarbejde udkast til en komplet beslutningsplan for projekterings- og byggefasen. Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og totalentreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter totalentreprenørens behov. 7.5 Driftshåndbog Generelt 3 måneder før aflevering udarbejder totalentreprenøren en driftshåndbog med alt relevant dokumentationsmateriale samt driftsplan med periodiserede vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal indeholde oplysninger om samtlige tekniske anlæg og installationer, overflader og andre bygningskonstruktioner som skal vedligeholdes, samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold inkl. vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal leveres som en separat mappe i 2 eksemplarer uafhængigt af KS-kontrolmappen og digitalt som PDF med bookmarks efter aftale med bygherren. De digitale dokumenter skal være OCRgenkendt (tekst er søgbart) Totalentreprenøren skal introducere bygherres tekniske personale i drift og vedligehold af bygningen. Introduktion skal udføres af den enkelte under / fagentreprenør. Der skal oven i introduktionen udføres CTS kursus (2 x 8 timer) for det tekniske personale (6-8 pers.) Driftshåndbogens indhold Driftshåndbogen udarbejdes med nedenstående indhold Kortfattet beskrivelse Kortfattet beskrivelse af byggeriet eller de arbejder, som byggesagen omfatter. 14

16 Datablade Datablade skal som minimum indeholde følgende oplysninger i skemaform: 1. Ejers navn: 14. Tilladt bebyggelsesprocent: 2. SE-nummer: 15. Brandveje: 3. Kommune: 16. Byplanforhold: 4. Komm. reg. nr.: 17. Tingbogsudskrift: 5. Matrikel nr.: 18. Deklarationer mv.: 6. Grundareal: 19. Brandsikring: 7. Opførelsesår: 20. Energiattest: 8. BBR. nr.: 21. Forsyningsselskaber: 9. Samlet areal BBR: 22. Myndighedskrav: 10. Heraf kælderareal BBR: 23. Forsyningsselskaber: 13. Bebyggelsesprocent: 24. Anbefalede serviceaftaler: 25. Anbefalede vagt- og alarmordninger: Adresseliste Liste med adresse og kontaktpersoner over de i byggesagen involverede teknikere, entreprenører, underentreprenører og myndigheder Myndigheder Ansøgninger til og godkendelse fra myndigheder, herunder approberede tegninger og beregninger Arealoversigt Bygningen opmåles og arealerne oplyses i m², opmålt efter retningslinjerne i BBR-registret og efter BR Vagt- og alarmordninger Oplysninger om de vagt- og alarmordninger, som totalentreprenøren anbefaler Anbefalede serviceaftaler Oplysninger om de serviceaftaler, som totalentreprenøren anbefaler Garantiordninger Oplysninger om de garantier (udover 5-års ansvar), som er omfattet af entreprisen Måleroversigt Samlet oversigt over alle målere. Oversigten udformes som et skema indeholdende målernummer og præcis lokaliseringsangivelse samt med plads til aflæsninger Driftskalender Samlet kalender der angiver alle tidspunkter for drift- og vedligeholdelsesaktiviteter. Driftskalenderen er en opsamling af aktiviteter angivet i de driftsvejledninger / bygningsdelskort, som er nærmere beskrevet efterfølgende Driftsvejledning Driftsvejledningen skal omfatte alle emner i byggeriet, og kan evt. udarbejdes som bygningsdelskort. Følgende emner skal indgå i driftsvejledningen: (56) Varmeanlæg (53) Vandinstallationer (52) Sanitet (52) Kloak og afløb (57) Ventilationsanlæg (63) El-installationer (66) Elevator (31) Døre og vinduer (31) Låsesystemer og nøgleplaner (35) Lofter (21) Vægge 15

17 (33) Gulve (78) Inventar (4) Malerbehandling (41) Facader (47) Tag (40) Friarealer og haveanlæg (51) Affaldshåndtering (58) Brandmæssige foranstaltninger (5) Forbrugsmålingssystemer Bilagsoversigt. Driftsvejledningen skal opbygges systematisk, således at der for hvert emne anføres: 1. Anlæg / Bygningsdel 2. Lokalisering 3. Beskrivelse 4. Komponentoversigt 5. Betjeningsvejledning for brugere 6. Vejledning for driftspersonale 7. Vedligeholdelsesvejledning 8. Vedligeholdelsesoversigt 9. Henvisninger. Strukturen skal tilpasses de enkelte emner. Eksempelvis er pkt. 4 6 ikke relevant for bygningsdele. 8 Forsikringer Uden at totalentreprenørens ansvar og risiko derved begrænses, tegner og betaler bygherren en entrepriseforsikring omfattende all-risks forsikring af arbejdsobjektet, inkl. bygherreleverancer, samt ansvarsforsikring for byggeriet. Den i ABT 93, 8, stk. 1 nævnte brand- og stormskadeforsikring vil være indeholdt i forsikringens dækningsomfang. For all-risks forsikringen vil forsikringssummen svare til den angivne totalentreprisesum. Selvrisikoen vil maksimalt være på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af totalentreprenøren. For ansvarsforsikringen er forsikringssummen på kr ,- pr. skade. Selvrisikoen vil maksimalt være på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af totalentreprenøren. Forsikringerne gælder i den fastsatte byggeperiode og omfatter tillige 12 måneders afhjælpningsperiode efter afslutning af byggeriet. Sikret under forsikringerne er bygherren, totalentreprenøren og underentreprenører. Bygherren fremsender kopi af forsikringsaftalen til totalentreprenøren. 16

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Regionhospitalet Randers Tilbygning til Patologisk Institut 02. Byggesagsbeskrivelse 25. marts. 2010

Regionhospitalet Randers Tilbygning til Patologisk Institut 02. Byggesagsbeskrivelse 25. marts. 2010 Byggesagsbeskrivelse Etablering af Regionhospitalet Randers Totalentreprise 25. marts 2010 Bascon A/S Åboulevarden 21 8100 Århus C Tlf 87 31 44 00 Regionshospitalet Randers og Grenaa Totalentreprise udbud

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum Budolfi Plads Den Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Bymidten, BLF Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Orientering...

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

04. Rådgivers ydelsesbeskrivelse Nyt fælles kommunalt administrationscenter

04. Rådgivers ydelsesbeskrivelse Nyt fælles kommunalt administrationscenter 04. Rådgivers ydelsesbeskrivelse Nyt fælles kommunalt administrationscenter Vordingborg Kommune 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Indholdsfortegnelse 1 Bygherreorganisation...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Allerød Kommune 1. Indledning På møder den 16. april og 21. maj 2013 besluttede

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD HOLSTEBRO

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD HOLSTEBRO NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TIL- OG OMBYGNING AF NØRRE BOULEVARD SKOLE TOTALRÅDGIVNING YDELSESBESKRIVELSE 28. April 2016 INDHOLD: 1. Generelt... 3 2. Koordinerings- og samarbejdspligt...

Læs mere

4 Ydelsesbeskrivelse

4 Ydelsesbeskrivelse 4 Ydelsesbeskrivelse Indhold 4 Ydelsesbeskrivelse... 1 4.1 Orientering... 2 4.1.1 Kontakt... 2 4.1.2 Overordnet beskrivelse... 2 4.2 Detailtidsplan... 3 4.3 Love og myndigheder... 3 4.4 Projektering og

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Allerød Kommune 1. Indledning På møder den 16. april og 21. maj 2013 besluttede

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

1. Præsentation. 2. Organisation 2.1. Organisatoriske forudsætninger Indledning Opgaven Lejre Kommune.

1. Præsentation. 2. Organisation 2.1. Organisatoriske forudsætninger Indledning Opgaven Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 Louise Betina Marqvertsen Center for Ejendomsdrift D 4929 E lbma@lejre.dk Dato: 15.april 2013 Udbudsbrev 1. Præsentation 1.1. Indledning Hermed udbydes

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere