Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3"

Transkript

1 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 4 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN

2

3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse

4 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www) Foto: Søren Svendsen

5 Indhold 1 Resumé Baggrund og formål Resultater Om datagrundlaget 5 2 Indledning 6 3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart i Ni ud af ti er blevet optaget på deres drømmestudie Otte ud af ti var afklarede, da de søgte ind Faglig interesse og dannelse motiverer de studerende 10 Appendiks Appendiks A: Metode og data 12 Appendiks B: Supplerende grafer 15

6

7 1 Resumé 1.1 Baggrund og formål Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med 25 lokale udbud og et optag på over studerende om året. 1. august 2014 startede de første studerende på den nye pædagoguddannelse. De færdiguddannede pædagoger forventes at spille en vigtig rolle i forbindelse med bestræbelserne på at bryde negativ social arv og sikre alle muligheder for et godt liv. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) følger udrulningen af den nye uddannelse i årlige delprojekter, frem til de første studerende dimitterer i Formålet er at levere et videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs. Dette notat sætter fokus på de nyoptagne pædagogstuderendes motivation for at studerede på uddannelsen. 1.2 Resultater EVA s analyse af de nyoptagne pædagogstuderendes motivation viser overordnet, at de studerende generelt er meget motiverede for at påbegynde uddannelsen og samtidig i høj grad har været afklarede omkring deres studievalg. Ni ud af ti er optaget på den uddannelse, de helst vil ind på EVA s analyse viser, at 88 % af de nyoptagne pædagogstuderende også helst ville studere på pædagoguddannelsen. Ligeledes er 79 % af de studerende kommet ind på den professionshøjskole, som de gerne ville ind på. Otte ud af ti var afklarede omkring uddannelsesvalget på ansøgningstidspunktet Størstedelen af de nyoptagne pædagogstuderende var afklarede omkring deres uddannelsesvalg, da de søgte ind på uddannelsen. 51 % var i meget høj grad afklarede, og 30 % var i høj grad afklarede. Desuden viser analysen, at de studerende har været afklarede omkring deres uddannelsesvalg lang tid før ansøgningsfristen. 19 % havde truffet beslutningen om at starte på pædagoguddannelsen mere end to år inden ansøgningsfristen, og 37 % traf beslutningen et halvt til to år før ansøgningsfristen. De studerende er i høj grad motiverede for at studere på pædagoguddannelsen De studerende, der er blevet optaget på pædagoguddannelsen i 2016, er generelt motiverede for at studere på uddannelsen. 59 % er ekstremt motiverede, og 32 % er i høj grad motiverede for at studere på uddannelsen. Konkret angiver de fleste studerende, at de er motiverede af deres faglige interesse for faget samt ønsket om at blive mere dannet gennem uddannelsen. Modsat er de studerende ikke motiverede af høj indkomst eller prestige forbundet med uddannelsen. 1.3 Om datagrundlaget Analysen af de pædagogstuderendes forventninger er baseret på spørgeskemadata fra første spørgeskemarunde i EVA s panelundersøgelse blandt nyoptagne studerende på samtlige videregående uddannelser med studiestart i sommeren Spørgeskemaet blev udsendt til pædagogstuderende, som er optaget via Den Koordinerede Tilmelding i pædagogstuderende udfyldte skemaet, hvilket giver en svarprocent på 47. Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 5

8 2 Indledning Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med 25 lokale udbud og et årligt optag på over studerende. 1. august 2014 startede de første studerende på den nye pædagoguddannelse. De færdiguddannede pædagoger forventes at spille en vigtig rolle i forbindelse med bestræbelserne på at bryde negativ social arv og sikre alle mulighed for et godt liv. 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ønsker derfor at følge udrulningen af den nye uddannelse og undersøge, om intentionerne med den nye uddannelse realiseres. EVA følger den nye pædagoguddannelse i årlige delprojekter, frem til de første studerende dimitterer i Formålet er at levere et videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs. Projektets samlede resultater forventes ligeledes at kunne anvendes i forbindelse med den overordnede evaluering af den nye pædagoguddannelse, som planlægges gennemført i Den nye uddannelse Den nye uddannelse blev etableret på baggrund af en evaluering af pædagoguddannelsen efter 2006-reformen 2 og anbefalinger fra følgegruppen for pædagoguddannelsen 3. Målet med den nye uddannelse er at skabe højere faglighed og kvalitet, styrke dimittendernes handlekompetencer og tværprofessionelle kompetencer, skabe bedre sammenhæng med praksis og opnå en øget specialisering med en højere grad af arbejdsmarkedsrelevans. Derudover har der været et ønske om at bidrage til at skabe øget respekt og anseelse med hensyn til pædagogfaget. Ifølge lovbemærkningerne og Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse er den nye uddannelse således kendetegnet ved: 4 At være mere intensiv og stille skærpede krav til de studerende At der er introduceret nye undervisningsemner og perspektiver, som ikke tidligere har været en del af uddannelsen, fx køn og børneperspektiver, og at der er formuleret fælles kompetencemål At være modulopbygget og ved, at der er indført et tværprofessionelt element At have et øget antal praktikforløb med fælles kompetencemål, et tydeligere formål med studiedagene, som indgår i praktikforløbene, og ved, at et-tre praktikforløb afsluttes med en prøve, der bedømmes af den eksterne praktikvejleder og en underviser At uddannelsen efter det første studieår deler sig i tre specialiseringer: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik. Tre ud af de fire praktikforløb indgår som en del af specialiseringen. Fokus i analyserne i 2016 I 2016 offentliggør vi en række notater, som overordnet sætter fokus på den studerende på pædagoguddannelsen. De fire notater sætter fokus på følgende undersøgelsesspørgsmål: 1 Hvordan vurderer studerende og undervisere den nye uddannelse med hensyn til forskellige kvalitetsparametre? 2 Hvordan har udviklingen været med hensyn til studenterpopulationen på pædagoguddannelsen i perioden ? 3 Hvor motiverede er de nyoptagne pædagogstuderende? 4 Hvad er betydningen af gymnasiale karakterer for frafald på pædagoguddannelsen? Evaluering af pædagoguddannelsen, Rambøll, En styrket pædagoguddannelse anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen, og Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 6

9 I dette notat præsenteres resultaterne fra analysen af undersøgelsesspørgsmål 3. Notatet vil således belyse de nyoptagne pædagogstuderendes motivation for at studere på pædagoguddannelsen. Om datagrundlaget Analysen af de pædagogstuderendes forventninger er baseret på spørgeskemadata fra første spørgeskemarunde i EVA s panelundersøgelse blandt nyoptagne studerende på samtlige videregående uddannelser med studiestart i sommeren Spørgeskemaet blev udsendt til pædagogstuderende, som er optaget via Den Koordinerede Tilmelding i 2016, i perioden august pædagogstuderende udfyldte skemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 47. Repræsentativiteten af det opnåede analyseudvalg vurderes til at være tilfredsstillende. Vi vurderer derfor, at der ikke er behov for at vægte datasættet, og at det er muligt at opdele analyserne af de pædagogstuderende på de seks professionshøjskoler, der udbyder pædagoguddannelsen. Datagrundlaget uddybes i appendiks A. Projektorganisering Analysen er gennemført af en projektgruppe på EVA bestående af specialkonsulent Dina Celia Madsen (projektleder), evalueringskonsulent Fie Reeder, evalueringskonsulent Andreas Pihl Kjærsgaard og evalueringsmedarbejder Lars Dyrby Andersen. Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 7

10 3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart i Ni ud af ti er blevet optaget på deres drømmestudie Størstedelen af de nye pædagogstuderende er kommet ind på den uddannelse, som de helst vil ind på. Som det fremgår af figur 1, gælder det for 88 % af de nye pædagogstuderende. Denne andel dækker over en lille variation mellem institutionerne. Det svarer i høj grad til situationen for de nye studerende på de øvrige professionsbacheloruddannelser, hvor 89 % er blevet optaget på den uddannelse, de helst vil ind på. Størstedelen af de nye pædagogstuderende (79 %) er desuden blevet optaget på den professionshøjskole, de helst vil ind på (se appendiks B, figur 10). Figur 1 Andelen af pædagogstuderende, der er optaget på den uddannelse, de helst vil ind på, % Er du blevet optaget på den uddannelse, som du helst vil ind på? (inkluderer kun svaret "ja") Pædagoguddannelsen, N = Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 89 % VIA, N = 586 UCN, N = 205 UCC, N = 703 UC SYD, N = 251 UCSJ, N = 348 UCL, N = % 90 % 87 % 86 % 88 % 88 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Note: VIA: VIA University College, UCN: University College Nordjylland, UCC: Professionshøjskolen UCC, UCSJ: University College Sjælland, UCL: University College Lillebælt. 3.2 Otte ud af ti var afklarede, da de søgte ind De fleste pædagogstuderende var afklarede omkring, at det netop var pædagoguddannelsen, de ville studere på. 51 % af de studerende har svaret, at de i meget høj grad var helt afklarede omkring, at de ville studere på pædagoguddannelsen, og 30 % var i høj grad afklarede. Omvendt var under hver sjette nye pædagogstuderende (15 %) kun i nogen grad helt afklaret, og 4 % var i mindre grad eller slet ikke helt afklarede. De pædagogstuderende synes i lidt højere grad at være afklarede omkring deres uddannelsesvalg end de studerende på de øvrige professionsbacheloruddannelser. Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 8

11 Figur 2 De studerendes vurdering af, hvor afklarede de var, da de søgte ind på uddannelsen, fordelt på pædagogstuderende og øvrige professionsbachelorstuderende, % I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Da jeg søgte ind, følte jeg mig helt afklaret omkring, at jeg ville studere på netop den uddannelse, jeg nu er blevet optaget på. Pædagoguddannelsen, N = % 30 % 15 % 3 % Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 32 % 16 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke EVA s analyse viser derudover, at størstedelen af de nye pædagogstuderende længe har været afklarede omkring, at de ville søge ind på pædagoguddannelsen, jf. figur 3. Over halvdelen af de studerende (56 %) havde truffet beslutningen om at starte på pædagoguddannelsen mere end et halvt år inden ansøgningsfristen, og næsten hver femte (19 %) traf beslutningen over to år inden ansøgningsfristen. Denne andel er 4 procentpoint større end blandt studerende på de øvrige professionsbacheloruddannelser, hvor 15 % traf beslutningen mere end to år før ansøgningsfristen. 30 % traf beslutningen en måned til et halvt år op til ansøgningsfristen. Kun 12 % traf beslutningen inden for den sidste måned op til ansøgningsfristen. Figur 3 De studerendes beslutning om, hvornår de ville søge ind på uddannelsen fordelt på pædagogstuderende og øvrige professionsbachelorstuderende, % Hvornår traf du beslutningen om, at du ville søge ind på den uddannelse, du er blevet optaget på? Pædagoguddannelsen, N = % 8 % 30 % 37 % 19 % Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 8 % 33 % 38 % 15 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dagene op til ansøgningsfrist Mellem en måned og et halvt år op til ansøgningsfrist Mere end to år op til ansøgningsfrist Måneden op til ansøgningsfrist Mellem en halvt år og et år op til ansøgningsfrist Note. Hvis svarandelene inden for hhv. Pædagoguddannelsen og Øvrige professionsbacheloruddannelser ikke summer op til 100 %, skyldes det, at en lille del har svaret Ved ikke. De studerende manglede information, da de søgte ind Selvom de studerende i overvejende grad var afklarede omkring deres uddannelsesvalg, oplevede lidt over en tredjedel af de nye pædagogstuderende, at de ikke havde tilstrækkelig information om uddannelsen på ansøgningstidspunktet. Som det fremgår af figur 4, svarer 29 %, at de kun i nogen grad havde tilstrækkelig information om pædagoguddannelsen, da de søgte ind, og 6 % oplevede i mindre grad at have tilstrækkelig information. Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 9

12 Figur 4 De studerendes vurdering af, om de havde tilstrækkelig information om uddannelsen, da de søgte ind, % I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Da jeg søgte, havde jeg tilstrækkelig information om den uddannelse, jeg nu er blevet optaget på. Pædagoguddannelsen, N = % 43 % 29 % 6 % Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 44 % 26 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Note. Hvis svarandelene inden for hhv. Pædagoguddannelsen og Øvrige professionsbacheloruddannelser ikke summer op til 100 %, skyldes det, at en lille del har svaret Ved ikke. 3.3 Faglig interesse og dannelse motiverer de studerende De nyoptagne pædagogstuderende er overordnet meget motiverede for at starte på uddannelsen. 59 % er ekstremt motiverede, og 32 % er i høj grad motiverede. 7 % er i nogen grad motiverede, og kun 1 % er i mindre grad motiverede. Ingen pædagogstuderende er slet ikke motiverede. De pædagogstuderendes motivation for at starte på uddannelsen er sammenlignelig med motivationen hos de øvrige nye professionsbachelorstuderende. Figur 5 De pædagogstuderendes motivation for at starte på uddannelsen, % Hvor motiveret er du for at starte på uddannelsen? Pædagoguddannelsen, N = % 32 % 7 % 1 % Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 32 % 7 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ekstremt motiveret I høj grad motiveret I nogen grad motiveret I mindre grad motiveret Slet ikke motiveret Figur 6 viser mere specifikt, hvilke konkrete faktorer der motiverer de nye pædagogstuderende til at starte på uddannelsen. Stort set alle nye pædagogstuderende (92 %) motiveres i høj grad eller i meget høj grad af deres faglige interesse for uddannelsen. Dette adskiller sig ikke signifikant fra de øvrige nye professionsbachelorstuderende 5. Ligeledes er ønsket om at blive en mere vidende og dannet person en motiverende faktor for en stor del af de nye studerende. 60 % motiveres i høj grad eller i meget høj grad af dette. Endelig er gode beskæftigelsesmuligheder en motivationsfaktor for 49 % af de pædagogstuderende. Derimod finder vi, at eksterne forhold som høj indkomst og prestige forbundet med uddannelsen ikke har været betydningsfulde motivationsfaktorer for de nyoptagne pædagogstuderende. Kun henholdsvis 3 % og 8 % af de nye pædagogstuderende har angivet disse faktorer som meget afgørende for deres beslutning om at søge ind på uddannelsen. 5 Dog viser en mere detaljeret opgørelse, at de nye pædagogstuderende er lidt mindre tilbøjelige end de øvrige professionsbachelorstuderende til at angive, at de i meget høj grad motiveres af uddannelsens faglige indhold. Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 10

13 Figur 6 De pædagogstuderendes vurdering af betydningen af forskellige forhold for at søge ind på pædagoguddannelsen, % I hvilken grad var følgende forhold afgørende for din beslutning om at søge ind på den uddannelse, du er blevet optaget på? (Figuren viser andelen, der har angivet i høj grad eller i meget høj grad ) Min faglige interesse for uddannelsen 91 % 92 % Jeg ønskede at blive en mere vidende/dannet person Gode beskæftigelsesmuligheder Uddannelsens geografiske placering Det sociale miljø på uddannelsen Jeg ville gøre min familie glad og stolt Jeg blev anbefalet uddannelsen af en bekendt Øgede chancer for senere at komme ind på anden uddannelse Prestige forbundet med uddannelsen Høj indkomst 63 % 60 % 59 % 49 % 43 % 45 % 29 % 35 % 13 % 16 % 17 % 16 % 11 % 13 % 9 % 8 % 7 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = Pædagoguddannelsen, N = Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 11

14 Appendiks A Metode og data Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere og studerende på pædagoguddannelsen Analysen af de pædagogstuderendes forventninger er baseret på spørgeskemadata fra første spørgeskemarunde i EVA s panelundersøgelse af nyoptagne studerende på samtlige videregående uddannelser med studiestart i sommeren Udarbejdelse og validering af spørgeskemaet Spørgeskemaet er udarbejdet med afsæt i et review af den videnskabelige litteratur om frafald på de videregående uddannelser med særligt fokus på at identificere validerede spørgsmål eller spørgsmålsbatterier til at måle frafaldsprædikatorer, der er aktuelle før studiestart. Spørgeskemaet er desuden blevet pilottestet i juli 2016 af otte kommende studerende på de videregående uddannelser. Pilottestene foregik, ved at testpersonerne fik tilsendt spørgeskemaet elektronisk, hvorefter de blev ringet op af EVA, som gennemførte et telefoninterview for at få testpersonernes kommentarer til spørgeskemaet. Pilottesterne blev bedt om at forholde sig til, om spørgsmål, svarkategorier og begreber, der blev anvendt i spørgeskemaet, var relevante, forståelige og dækkende. Projektgruppen justerede spørgeskemaet på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne kommentarer. Population Populationen er opgjort som samtlige pædagogstuderende, som er optaget via Den Koordinerede Tilmelding i 2016 på pædagoguddannelserne i Danmark. Den samlede population er på pædagogstuderende fordelt på seks professionshøjskoler. Praktisk gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse i perioden august 2016, hvor hver respondent har modtaget en informations- med et link til spørgeskemaet via e-boks. Derudover fik de studerende på pædagoguddannelsen tilsendt et link til undersøgelsen via sms. Rykkerproceduren bestod af rykkere via både e-boks og . Studerende i grupper, der løbende viste sig at være underrepræsenterede, blev desuden ringet op og bedt om at udfylde spørgeskemaet. Svarprocent og bortfald I alt ud af nyoptagne pædagogstuderende har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 50. Af de besvarelser havde 2.362, svarende til 94 %, ved tidspunktet for udfyldelsen af spørgeskemaet fået besked om, at de var blevet optaget på studiet, men de havde endnu ikke deltaget i et introduktionsforløb, et studiestartsforløb, en rustur, et rusforløb eller lignende i forbindelse med uddannelsen. 148 pædagogstuderende havde angivet, at de allerede havde deltaget i dette i forbindelse med uddannelsen på det tidspunkt, hvor de udfyldte spørgeskemaet. Da vi i notatet undersøger de kommende pædagogstuderendes motivation, før de starter på studiet, medtages kun besvarelser fra de studerende, der endnu ikke havde deltaget i et introduktionsforløb, et studiestartsforløb, en rustur, et rusforløb eller lignende i forbindelse med uddannelsen på det tidspunkt, hvor de udfyldte spørgeskemaet. Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 12

15 Af de følgende tabeller og figurer fremgår det, om respondenterne adskiller sig fra de personer, der ikke har udfyldt spørgeskemaet. Det undersøges ved at se nærmere på fordelingen af de indkomne svar i forhold til fordelingen af bortfaldet på variablene institution, alder og køn. Tabel 1 viser, at svarprocenten for studerende på pædagoguddannelserne på alle seks professionshøjskoler er høj og varierer mellem 47 % for UCC og 57 % for UCN. Tabel 2 viser, at de mandlige respondenter er underrepræsenterede med 4 procentpoint. Figur 7 viser, at gennemsnitsalderen hos respondenterne på alle professionshøjskoler stort set svarer til gennemsnitsalderen for pædagogstuderende på alle professionshøjskolerne i populationen. Ved hjælp af en chi 2 -test kan det konkluderes, at der ikke er signifikante afvigelser mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af pædagogstuderende på institutioner og alder. Omvendt er der signifikante afvigelser mellem populationen og analyseudvalget, når det gælder fordelingen af pædagogstuderende på køn. Tabel 1 Bortfaldsanalyse for undersøgelsen institution Population Analyseudvalg Antal Procent Svar Procent UCC % % UCL % % UCN % % VIA % % UCSJ % % UC SYD % % Total % % Tabel 2 Bortfaldsanalyse for undersøgelsen køn Population Analyseudvalg Antal Procent Svar Procent Mand % % Kvinde % % Total % % Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 13

16 Figur 7 Gennemsnitsalder for alle optagne og for optagne, der har udfyldt spørgeskemaet, fordelt på professionshøjskoler, %. N (population, opnået stikprøve) = 4.984, Samlet UCC UCL VIA UCS UCN UC SYD 25,0 25,0 24,4 24,9 24,8 24,8 25,2 25,7 25,2 25,7 25,3 25,8 25,4 25, Aldersgennemsnit for optagne Aldersgennemsnit for dem, der har udfyldt surveyen Vurdering af datakvalitet De relativt høje svarprocenter for alle institutioner betyder samlet set, at der ikke bør tages forbehold for datas kvalitet. Vi vurderer også, at der ikke er behov for at vægte datasættet, og at det er muligt at opdele analyserne af de pædagogstuderende på de seks professionshøjskoler, der udbyder pædagoguddannelsen. Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 14

17 Appendiks B Supplerende grafer Figur 8 De pædagogstuderendes vurdering af, om de er blevet optaget på den professionshøjskole, de helst vil ind på, % Er du blevet optaget på den uddannelsesinstitution, som du helst vil ind på? (inkluderer kun svaret "Ja") Pædagoguddannelsen, N = Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 82 % VIA, N = 586 UCN, N = 205 UCC, N = 703 UC SYD, N = 251 UCSJ, N = 348 UCL, N = % 80 % 77 % 77 % 81 % 80 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figur 9 Andelen af studerende, der vurderer, at de i meget høj grad eller i høj grad var afklarede, da de søgte ind på uddannelsen, % I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Da jeg søgte, følte jeg mig helt afklaret omkring, at jeg ville studere på netop den uddannelse, jeg nu er blevet optaget på. (Inkluderer svarene i meget høj grad og i høj grad ) Pædagoguddannelsen, N = Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 78 % VIA, N = 586 UCN, N = 205 UCC, N = 703 UC SYD, N = 251 UCSJ, N = 348 UCL, N = % 84 % 80 % 79 % 78 % 80 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 15

18 Figur 10 Andelen af studerende, der vurderer, at de i meget høj grad eller i høj grad havde tilstrækkelig information, da de søgte ind på uddannelsen, % I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Da jeg søgte, havde jeg tilstrækkelig information om den uddannelse, jeg nu er blevet optaget på. (Inkluderer svarene i meget høj grad og i høj grad ) Pædagoguddannelsen N = Øvrige professionsbacheloruddannelser, N = % 68 % VIA, N = 586 UCN, N = 205 UCC, N = 703 UC SYD, N = 251 UCSJ, N = 348 UCL, N = % 66 % 62 % 67 % 53 % 62 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tabel 3 De studerendes vurdering af, hvilke forhold der var afgørende for beslutningen om at søge ind på pædagoguddannelsen, opdelt på institutioner, % I hvilken grad var følgende forhold afgørende for din beslutning om at søge ind på den uddannelse, du er blevet optaget på? (Inkluderer kun svarene I høj grad og I meget høj grad ). UCL UCSJ UC SYD UCC UCN VIA Min faglige interesse for uddannelsen 90 % 85 % 90 % 89 % 92 % 92 % Det sociale miljø på uddannelsen 38 % 27 % 35 % 36 % 37 % 35 % Uddannelsens geografiske placering 47 % 44 % 50 % 42 % 39 % 50 % Jeg ønskede at blive en mere vidende/dannet person 61 % 60 % 58 % 61 % 53 % 60 % Jeg ville gøre min familie glad og stolt 15 % 17 % 20 % 19 % 12 % 13 % Jeg blev anbefalet uddannelsen af en bekendt 16 % 15 % 14 % 17 % 17 % 17 % Prestige forbundet med uddannelsen 11 % 10 % 8 % 8 % 5 % 7 % Gode beskæftigelsesmuligheder 45 % 53 % 45 % 54 % 42 % 44 % Høj indkomst 2 % 5 % 6 % 3 % 1 % 3 % Øgede chancer for senere at komme ind på anden uddannelse 15 % 14 % 12 % 16 % 12 % 10 % N Pædagogstuderendes motivation ved studiestart 16

19 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 2016 Karakterers betydning for

Læs mere

Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse. Delanalyse 1

Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse. Delanalyse 1 Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse Delanalyse 1 2 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse Delanalyse 1 2016 Vurderinger af kvaliteten på

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Unge vælger studie med både hjerne og hjerte - og tager ikke let på det

Unge vælger studie med både hjerne og hjerte - og tager ikke let på det Unge vælger studie med både hjerne og hjerte - og tager ikke let på det 2. september 2017 Baggrund Studievalget udgør et af de vigtige valg i mange unge menneskers liv. Som kommende studerende skal man

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Metodeappendiks. Understøttende undervisning

Metodeappendiks. Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning 1.0 22.06.2016 Metode Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser www.eva.dk Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser EVA for Aarhus Universitet Bjarke T. Hartkopf 14. september 2017 Disposition 1. Aktuelle EVA-undersøgelser 2. EVAs projekt om frafald på videregående

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang Notat

Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang Notat Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 Notat Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 Notat 2009 Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Kobling af survey og registerdata

Kobling af survey og registerdata Kobling af survey og registerdata Eksempler på kobling af survey og registerdata inden for uddannelsesområdet Onsdag d. 5. marts 2014 Metodekonsulent Thomas Hem Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut -

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed. En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse Professionsbachelorer i ernæring og sundhed En beskæftigelsesundersøgelse 2008 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 2008

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer

Workshop om udvikling af spørgeskemaer www.eva.dk Workshop om udvikling af spørgeskemaer ESB-netværket, 20. juni 2017 Cecilie Juul Jørgensen, cjj@eva.dk og Mia Uth Madsen, mim@eva.dk www.eva.dk Hvad kan en spørgeskemaundersøgelse give svar

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering. Udviklingen fra 2010 til 2015

Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering. Udviklingen fra 2010 til 2015 Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering Udviklingen fra 2010 til 2015 Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering Udviklingen fra 2010 til 2015 2016 Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Appendiks. Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen

Appendiks. Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen 1.0 25.03.2014 Appendiks Danmarks

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Projektbeskrivelse Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Med flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, som blev indgået

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere