PÆDAGOGISK LÆREPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK LÆREPLAN"

Transkript

1 PÆDAGOGISK LÆREPLAN Børnehaven Paletten Klynge BH2 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1

2 Personalet har til opgave at sikre, at vi tilbyder et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. I Paletten udvikles børns selvstændighed og evnen til at indgå i fællesskaber sig ved, at give børnene medbestemmelse og medansvar, f.eks. på børnemiljøet naturligvis under hensyn til deres alder og modenhed. Generelt sker udviklingen og understøttelsen af børnenes grundlæggende kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, hvor børnene får mulighed for fordybelse, udforskning og erfaringsdannelse. Det er ikke ligegyldigt, hvordan og hvad børnene lærer om omverdenen, sig selv og andre mennesker. Vi ved, at det er af afgørende betydning for børns videre udvikling, at de fra en tidlig start i livet oplever tryghed og positiv interesse fra deres omgivelser. Tryghed, anerkendelse og positiv deltagen er med andre ord grundlaget for udvikling af livsglæde og selvværd og vægtes højt i Paletten. Den pædagogiske læreplan indeholder følgende temaer: Sprog Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets sociale kompetencer Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse Temaerne, mener vi ikke kan skilles ad i praksis, men skal netop ses i en sammenhæng, hvor de gensidigt er med til at styrke hinanden og dermed barnets læreproces i børnehaven. Kravene til den pædagogiske læreplan er fastlagt i Dagtilbudslovens Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Du kan læse mere om Dagtilbudsloven på borger.dk Mål og metoder for arbejdet med læreplaner i Paletten Mål for sprog At udfordre børnene til i sproglig aktivitet at udtrykke sig på forskellige måde. At børnene lærer at give udtryk for egne følelser og tanker. At styrke børnene i at tale i en stor gruppe. At bruge Marte Meo teorien i kommunikation. At give børnene mulighed for at få kendskab til bogstaver og tal. At styrke børn mundmotorisk og lave sprogstimulering for børn med tale vanskeligheder At lave ugentlig sprogstimulering hvis vi modtager tosprogede børn. At vi er bevidste om vores rolle som sproglige rollemodeller. At synge, læse historier/eventyr/rim og remser for og med børnene. I Paletten giver personalet børnene mulighed for at udvikle sprog igennem daglig aktivitet. Vi skaber ro til samtaler ved at samle børnene i mindre grupper og opfordrer barnet til at fortælle. Vi lytter og er opmærksomme på de små samtaler i hverdagen. Personalet sætter ord på, hvad de gør f.eks. Nu giver jeg frugten til Ida, så sender hun den til Bo osv. Ligeledes opfordrer personalet børnene til, at spørge de andre børn ved navn, når de f.eks. beder om frugten. I børnenes sprogudvikling hvor de tit mangler ord, retter vi ikke børnene, men gentager det, som vi tror, barnet prøver at formulere. Ved konflikter børnene imellem, støtter vi dem i at sætte ord på deres følelser og får dem til at forklare, 2

3 hvordan de selv har oplevet konflikten. Vi tilstræber, at fortælle børnene, hvad de må, i stedet for hvad de ikke må. Vi understøtter og inspirerer børnenes nysgerrighed for sproglige initiativer. Vi benytter os af talesprog, kropssprog og billedsprog som kommunikationsformer. Vi læser mange bøger, rim og remser, fortæller historier, digter egne historier, synger og laver dialoglæsning. Vi har lamineret børnenes navne og små ordkort, som hænger, så børnene kan tage dem ned: Derved får børnene mulighed for at kunne se bogstaver, ord og tal på stuerne. Vi stiller forskellige materiale såsom, papir, blyanter m.m. til rådighed. I det pædagogiske rum, har vi opgave bøger, som de store børn ind imellem kommer op og sidder og hygger sig med i fred og ro. Vi tilbyder sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. De tosprogede børns forældre bliver ved behov indkaldt til møde, hvor personale og forældre i fællesskab udformer en handleplan for sprogstimuleringen i hjemmet og i børnehaven. Mål for Barnets alsidige personlige udvikling Det enkelte barn skal føle sig værdifuldt og som en del af en gruppe At barnet kan udtrykke følelser, ønsker og sætte egne grænser. At barnet kan motiveres, motivere andre og at barnet kan fordybe sig. Der skal være plads / rum til at barnet kan udfolde sig som en selvstændig og stærk person, der selv kan tage initiativer. Alle børn har haft / har en ven inden skole start. At barnet udvikler grundlæggende værdier som indlevelse, tolerance, selvstændighed og respekt for andre mennesker. Der er nogle grundlæggende forhold, som skal være til stede, for at læringsrummet for barnets alsidige personligheds udvikling er vellykket i daginstitutionen. Således vægter vi børnenes medbestemmelse og selvbestemmelse og tager ofte afsæt i børnenes behov og egne interesser og initiativer. For at børnene skal føle sig trygge og hjemme i Paletten, er vi lyttende, medlevende og engagerede i børnenes liv i og uden for børnehaven. Det giver børnene en følelse af at være betydningsfulde og værdsatte. Legen med andre børn er afgørende for et udviklende børnehave liv. Gennem legen udvikler barnet sig motorisk, sprogligt, socialt og intellektuelt, og samtidig lærer barnet meningen med de menneskelige relationer og handlinger, som f. eks. at sætte grænser og at respektere grænser og at løse konflikter. Legen prioriteres højt og i hverdagen skal der være plads til, at børnene selv går i gang med at lege. Husets mange rum gør det muligt for børnene at kunne lege i små grupper. De får fred og ro til at lege med deres venner, uforstyrret for personale og andre børn. Legen styrker børnene i at tage initiativ og udfolder deres personlighed. Igennem samling på stuerne og oplevelser på ture ud af huset, får børnene følelsen af at være med i en gruppe. Igennem forskellige aktiviteter som rytmik, cirkus, teater og Lucia udfordrer vi børnene til at prøve egne grænser. Ikke alle børn har lyst til at deltage, og det er okay, men personalet opfordrer dem til at kigge på og overveje, om de har lyst en anden gang. 3

4 I Paletten fokuserer vi på processen, frem for resultatet. Kravene til børnene øges i takt med at de bliver ældre og jo tættere børnene kommer på skole start, vil også produktet komme i fokus f.eks. det at kunne skrive sit eget navn tydeligt. Mål for Barnets sociale kompetencer At børnene kender til demokratiske værdier. At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer både til personale og andre børn. At børnene skal kunne indgå i sociale sammenhænge med fælles spilleregler og ansvar, herunder respektere andre og andres ting. At barnet opnår færdigheder til konfliktløsning, herunder sige fra overfor drillerier. At børnene indgår i fællesskaber og sociale relationer, hvor de kan udvise medfølelse, give og modtage omsorg med andre ord føle og udtrykke empati. Sociale kompetencer udvikles i fællesskabet med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. Læringsrummet for social kompetence i Paletten ses blandt andet under rolle lege, regellege, fælleslege, aktiviteter og i demokratiske processer. Vores fysiske, psykiske og æstetiske læringsrum formes i høj grad af Palettens børn naturligvis under hensyntagen til børnenes alder og modenhed (samt udefra kommende rammer som f. eks. økonomiske). Når børnemiljøet skal betragtes i et børneperspektiv, gælder det om at være opmærksom på børnenes behov, samtaler og signaler i hverdagen. Børneinterview er også en rig kilde til information og dialog, hvad enten de er udformede strukturerede/ustrukturerede; i små grupper eller i større. Det er bl.a. i alle disse forskellige arenaer, at børnene lærer regler for samspil, f.eks. det at vente på sin tur, at kunne lytte til de andre børn, men også at være midtpunkt. Vi arbejder med Trin for trin, som er et materiale, der udvikler børns sociale kompetencer. Igennem leg lærer børnene at indgå i sociale relationer: Nogen relationer udvikler sig til venskaber, andre forbliver mere overfladiske. De lærer deres egne grænser at kende, ved at øve sig i at sige til og fra i legen. Når man er ny i en børnegruppe, det tage noget tid, inden man har fundet sine bedste legekammerater. Personalet opfordrer de gamle børn til, at hjælpe den nye pige/dreng med at gå i børnehave og lære, hvordan man gør de forskellige ting, f.eks. at man vasker hænder, før man spiser. Nogle børn har svært ved at danne venskaber. Personalet støtter barnet ved at udvælge et par børn, som kunne være mulige legekammerater og laver en aktivitet med gruppen, så børnene får øje på hinanden. Børns behov for venner er forskelligt. Nogle har brug for en bedste ven, andre børn leger med mange forskellige. Nogle børn vil meget gerne have legekammerater med hjem fra børnehave, mens andre ikke har lyst. For dem er det nok at lege med deres venner i børnehaven, og først når de når skolealderen, bliver behovet for legekammerater aktuelt. Forældrerådet laver lege sammen lister med telefonnumre, så børnene har mulighed for at lave aftaler hjemme hos hinanden. Mål for Natur og naturfænomener At børnene lærer naturen at kende med alle sanser, og oplever at der er rum for leg, bevægelse, oplevelser og udforskning. At børnene tilegner sig forskellige erfaringer og viden om natur, naturfænomener og miljø. 4

5 At børnene besøger en bondegård, naturværksted og/eller skoven. At børnene lærer at færdes respektfuldt for og i naturen. Læring om fra jord til bord. Den bedste fremtidssikring af miljøet er at motivere børn til en miljøbevidst livsførelse. Børnene kommer hver dag på legepladsen og møder al slags vejr. Vi kigger på årstiderne i naturen. Vi vender sten og blade og finder bænkebidere, edderkopper, regnorme, biler og andre spændende insekter og smådyr. Vi undersøger dyr og planter med forstørrelsesglas og læser om dem i bøger. På ture stopper vi op og snakker om de små forårsblomster i haverne. Vi lytter til fuglene, som kvidrer. Vi har en fuglekasse, lavet af nogle af de store børn, hvor vi lægger mad ud. På stuerne sås karse, pralbønner og solsikker m.m. så børnene kan se, hvordan et lille frø kan blive til en stor solsikke. Vi tager ud i naturen og kigger på dyr og planter. I foråret henter vi haletudser på naturværkstedet, som vi passer. Vi har af og til sommerfuglelarver, hvor vi følger deres udvikling til de bliver til flotte sommerfugle, inden de slippes ud i naturen. Om sommeren har vi krydderurter og blomster i krukker, så børnene kan dufte, smage og kigge på noget smukt. Disse blomster og urter er børnene med til at plante og vande i løbet af sommeren. Om efteråret tager vi ud og samler blade og kastanjer m.m. og snakker om, hvordan bladene ændrer farver og ser, at de falder ned fra træerne. Vi taler om hvor maden kommer fra, hvordan det vokser/gror/produceres. Af og til hjælper børnene i køkkenet. Mål for Kulturelle udtryksformer og værdier At barnet får kendskab til den kultur de vokser op i At give børnene kendskab andre lande og deres kulturelle udtryksformer At barnet lærer at respekter andre og andres måder at udtrykke sig på At barnet bliver i stand til at udtrykke sig gennem forskellige udtryksformer, f.eks. sang, teater, fortælling, billedkunst At give børnene kendskab til gamle dage f. eks. introduktion af gamle lege og sanglege på legepladsen. At følge årets traditioner fastelavn, påske, jul og sommerfest Vi er generelt bevidste om at skabe både psykisk og fysisk rum til, at den kulturelle inspiration kan udfoldes. Det betyder, at børnene får tilstrækkeligt med tid, som de selv disponerer over og ligeledes har vi nogle rammer både ude og inde, hvor dette lader sig gøre. Børnene har rig adgang til både udklædning og musik, hvilket gør, at de selv kan improvisere, omforme og eksperimentere. Børnene kommer på biblioteket for at se film og låne bøger og i teater og på museumsbesøg. De store børn laver måske cirkus og går i Lucia optog til jul. Løbende over hele året vil vi lave klippe- og klistre aktiviteter, som følger årets gang, højtider og tradition og der arrangeres et kunstprojekt for børnene. Kendskab til andre lande kan være et projekt, men opstår også spontant, når børnene f.eks. har været ude at rejse. Vi tilbyder hen over sommeren at lære børnene gamle lege og sanglege på legepladsen. Vi har en måltidskultur, som indebærer at, måltider indtages i en rolig og hyggelig atmosfære, hvor vi spiser og taler sammen. Vi er også her meget bevidste om vores funktion som voksne rollemodeller. 5

6 Mål for krop og bevægelse At barnet opnår glæde/ accept af sin egen krop At bedømme afstand og lære begreber At kunne koordinere syn og bevægelse At kende sin egen krop, herunder bliver i stand til at respondere på, hvad kroppen fortæller dem. At lære, at mad kan dufte forskelligt og at der er forskel på sunde og usunde fødevare At kunne beherske sin krop er et fundament for barnets personlige kompetencer og i relation til andre mennesker. Bevægelse giver styrke og smidighed, træner koordinations evnen og forbedrer kropsbevidstheden og øger graden af selvhjulpenhed og dermed barnets selvværd. Personalet vil gerne skabe rum for, at børnene får mulighed for at bruge kroppens ressourcer optimalt. Det gør vi ved at lytte til børnenes behov og skabe varierende fysiske rammer både inde og ude samt ved at opmuntre, inspirere og vejlede børnene til at søge nye og sværere motoriske udfordringer. Palettens rytmikrum bruges flittigt til fri leg, og strukturerede motorikforløb og indeholder mange muligheder for fysisk aktivitet og udfordring. Vi sætter ord på de erfaringer, som vi gør os får vi hjertebanken, sved på panden eller har vi måske gåsehud og brug for en trøje? På legepladsen styrker børnene især deres grov motorik på f. eks. klatreredskaber, kolbøttestativer, en jorden er giftig bane, ved brug af cykler, stylter, gynger, bolde osv. Det finmotoriske er også et område, som har høj prioritet; børnene tegner både frit eller som en mere bunden opgave, de har mulighed for at øve sig i at skrive, klippe, sy, lege med modellervoks, arbejde med perler, male på staffeli, spise med kniv og gaffel og meget andet. Det er vigtigt for os, at børnene lærer om sunde madvaner - både for at forebygge senere overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme, men også fordi vi ved, at sammenhængen mellem sund mad og en sund krop er nødvendigt for psykisk velvære og udvikling. Vi har i samarbejde med forældrerådet udarbejdet en kostpolitik. Børn med særlige behov Når vi taler om børn med særlige behov, vil begrebet særlige behov være meget bredt dækkende. Det kan være børn med fysiske handicaps, psykiske vanskeligheder, fremmedsprog, traumer, reaktioner på sociale begivenheder i familien osv. Ind i mellem er der børn, som har svært ved at forstå de fælles spilleregler, og derved ofte kommer i konflikt med de andre børn, eller ikke har nogle at lege med. For at støtte disse børn, laver personalet et Marte Meo forløb eller observation af barnet. Observationen bliver brugt som udgangspunkt for det videre arbejde, med at styrke barnet i venskaber og accept af fælles spillerregler. Personalet kontakter altid forældrene først, hvis vi oplever, at et barn har brug for lidt støtte. Vi anser det som en fornem pligt at gøre vores pædagogiske praksis så mangfoldig og alsidig som mulig, således at ligegyldigt hvor udgangspunktet for det enkelte barn ligger, så er der udviklingsmuligheder for dem, indenfor de enkelte kompetenceområder. Det er i denne forbindelse vigtigt for os at understrege, at vi har respekt for forskelligheder ikke alle skal kunne det samme på samme tidspunkt, og vi har alle forskellige kompetencer, hvor vores styrker ligger. Det betyder ikke, at vi ikke er bevidste om, at alle kompetencer skal udvikles, men blot en konstatering af, at normalitetsbegrebet kan dække bredt. 6

7 Konkret betyder det, at vores pædagogiske aktiviteter tilrettelægges ud fra et nøje kendskab til det enkelte barns kompetencer og udviklingstrin. Vores hverdag er netop sammensat, så alle børn og alle kompetencer kontinuerligt udvikles og styrkes. Vi tilrettelægger og skaber rammerne så fylder aktørerne dem ud. Til hjælp i vores pædagogiske praksis anvender vi følgende Et tæt forældre- og personalesamarbejde, der tager udgangspunkt i København kommunes værdier tillid, dialog, ligeværd og respekt Sparring med kollegaer også på tværs i klyngen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og andre relevante fagfolk Iagttagelser og praksisfortællinger Marte Meo Aktionslæring SMITTE-modellen som består af 5 elementer: S = Sammenhæng (Hvorfor dette mål ) M = Mål (Vi ønsker børn skal have mulighed for ) T = Tiltag/aktivitet (Vi skal ) T = Tegn (Hvilke (positive) tegn skal vise, at vi er på rette vej?) E = Evalueringsforslag (Hvordan evalueres indsatsen) Dokumentation og evaluering I Paletten har vi en ugeplan, som er tilgængelig for forældrene på hver stue. Her oplyser vi blandt andet om kommende aktiviteter i løbet af ugen. I vores dagbøger skriver vi, hvad vi har lavet den pågældende dag. Derudover tager vi mange billeder, som vi hænger op rundt omkring i huset f.eks. i form af dokumentationsplancher efter ture, aktiviteter og projekter. Vi fremstiller Barnets mappe med tegninger, billeder, malerier og små historier (læringshistorier) om barnets liv og dagligdag i Paletten. Vi holder forældresamtaler, med fast dagsorden, så vi sikre at komme hele vejen rundt om barnet og vi sprogvurdere børnene. Vi reflekterer og taler løbende om hvordan vores aktiviteter, aktioner og tiltag opfylder vores læreplaner og evaluerer skriftligt efter ture, aktiviteter, aktioner og projekter f.eks. til stue- og personalemøder. 7

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling

Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling Personlige kompetencer / alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå? At alle børn oplever, at de hver især er værdifulde. At alle er i stand til at udtrykke sine meninger ønsker følelser og behov.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015. 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere