faa Udvikling og implementering af model for fælles tværsektoriel psykoedukation - evalueringsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "faa Udvikling og implementering af model for fælles tværsektoriel psykoedukation - evalueringsrapport."

Transkript

1 faa Udvikling og implementering af model for fælles tværsektoriel psykoedukation - evalueringsrapport. 1

2 KAPITEL 1: INDLEDNING... 3 KAPITEL 2: EVALUERINGSDESIGN... 9 KAPITEL 3: UDARBEJDELSE AF MODEL OG UNDERVISNINGSMATERIALE KAPITEL 4: EVALUERINGSRESULTATER KAPITEL 5: PSYKOEDUKATION TIL UNGE MED EN NYDIAGNOSTISERET ADHD- DIAGNOSE KAPITEL 6. PSYKOEDUKATION AUTISME KAPITEL 7. IMPLEMENTERINGSSTATUS KAPITEL 8. ØKONOMI LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT

3 Kapitel 1: Indledning Formålet med projekt Udvikling og implementering af model for fælles tværsektoriel psykoedukation, er at styrke det tværsektorielle samarbejde og igennem psykoedukation skabe et helhedsorientret tilbud til børn og unge med psykisk sygdom og til deres pårørende. En god og rettidig psykoedukation kan give forældre til en sårbar gruppe af børn og unge et godt grundlag for at støtte og forstå deres børn og de unge kan få en bedre forståelse af sig selv og handlemuligheder. Samtidig er det formålet at styrke samarbejdet på tværs af region og kommune og skabe en synlig sammenhæng mellem sektorerne. Når et barn eller en ung får stillet en psykiatrisk diagnose, giver det anledning til mange spørgsmål fra forældrene og ofte også fra barnet/den unge selv hvad skyldes sygdommen? Kan man blive helbredt? Kan medicin hjælpe? Hvilke bivirkninger er der? Hvordan skal man forholde sig pædagogisk til barnet? Hvilken hjælp kan man få til skolegang, i daginstitutionen, fra socialforvaltningen? Og mange lignede spørgsmål, hvor nogen bedst besvares i regionen og andre i kommunen. Både i region og kommune er der tradition for tilbud om psykoedukation/forældregrupper. Forældrenes spørgsmål er imidlertid ikke nødvendigvis sektoropdelte, og de to sektorer har således ofte fået og besvaret spørgsmål vedrørende den anden sektors område. Dette har ikke altid været tilfredsstillende for hverken forældrene eller samarbejdet. Det syntes derfor umiddelbart fornuftigt at afprøve fælles tværsektoriel psykoedukation. Baggrund for projektet BUC og kommunerne i Region Hovedstaden har gennem årene opbygget nogle gode stærke møde- og samarbejdsfora. I dag mødes ledere fra BUC med ledere fra kommunerne i optageområderne i bilaterale samarbejdsfora på alle tre afdelinger. På afdeling Bispebjerg mødes ledere fra centret med ledere fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i BUP-K- kæden ca. fire gange om året. BUP-K kæden, som er vokset ud af det tidligere lokale samordningsudvalg, er en veletableret samarbejdsgruppe, der har eksisteret i mange år, og som har initieret forskellige praktiske projekter- herunder en ubrudte behandlingskæde vedr. selvmordsforebyggelse i relation til børn og unge. Idéen til et projekt om tværsektoriel psykoedukation opstod i regi af BUP-K Kæden. BUP-K kæden nedsatte, på baggrund af en temadag om ADHD, en arbejdsgruppe, som dels skulle kortlægge kommunens og regionens undervisningstilbud til pårørende og unge med ADHD, og dels skulle se på mulighederne for tilbud om fælles, tværsektoriel psykoedukation. Herfra udsprang ønsket om et fælles tilbud, hvor pårørende og unge mødes af et fælles undervisningsprogram og en samlet vifte af information. Undervisningen skal endvidere imødekomme de patient- og pårørende undersøgelser, der viser, at forældrenes største utilfredshed i mødet med psykiatrien, relaterer sig til overgangen og samarbejdet mellem region og kommune. I den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i Psykiatrien 2013 (LUP-psykiatri) svarede 84% af de adspurgte forældre på BUC, afdeling Bispebjerg bekræftende på, at vejledning/undervisning til dem som forældre, har hjulpet deres barn til at få det bedre. Samme undersøgelse viser, at 46% af de adspurgte forældre oplever at samarbejdet mellem ambulatorium og PPR/ socialforvaltning er dårligt eller virkelig dårligt. Modellen for psykoedukation skal derfor imødekomme et behov hos målgruppen og sikre en bedre overgang mellem de de to sektorer. 3

4 Finansiering Børne- og Ungdomspsykiatrien, afdeling Bispebjerg, Københavns og Frederiksberg Kommune søgte og fik i efteråret 2013 tilsagn om udmøntning af midler (i alt kr.) fra Regionsrådets pulje til udsatte borgere, til etablering af et tværsektorielt psykoedukationstilbud. De tilførte puljemidler skal, udover ansættelse af en projektkoordinator til tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af projektet, bruges til forplejning på kursusgangene. Der er ikke afsat midler til finansiering af undervisere, hverken i regi af BUC Bispebjerg eller fra kommunerne eller til administration. Formålsbeskrivelse og teoretisk fundering Formålet med projektet er jf. projektansøgningen følgende: 1. Projektet skal sikre at unge med psykisk sygdom og pårørende til børn og unge med psykisk sygdom tilbydes et dækkende og relevant undervisnings- og informationstilbud (psykoedukation), hvor de lærer om sygdommen, og hvordan de bedst håndterer den og lever med den. 2. Psykoedukationen skal være tværfaglig og tværsektoriel. 3. Projektets mål er dels at udvikle en model for et tværsektorielt psykoedukationstilbud og dels at implementere og afvikle fælles psykoedukative kurser. Samtidigt skal der sikres en opsøgende informationsindsats i forhold til de ansatte i både psykiatri og kommune, således at de bliver bekendt med det nye tilbud. Ad 1) Formålet med selve undervisningen er, at forældrene/den unge gennem undervisning og dialog med ligestillede, får viden og forståelse for deres barns/ sin egen sygdom og behov, således at de bliver bedre rustet til at håndtere dagligdagen og fremtiden efter psykiatrisk udredning. Formålet ligger desuden i tråd med børne- og ungdomspsykiatriens 4 pejlemærker for : Ensartede tilbud om udredning og behandling til patienter med samme sygdomsbillede. Styrkelse af empowerment- tænkning og aktiv familieinddragelse Udveksling af erfaringer og udvikling af best practice og synergi Udvikling af løbende forbedringskultur. Pejlemærkerne danner udgangspunktet for udvikling af psykoedukation, hvorfor de også fungere som en rettesnor for evalueringsdesignet. Især empowerment- og recoverytankegangen har stor betydning for udviklingen af modellen, idet der arbejdes med at styrke familiens / den unges ressourcer. Ad 2) I samarbejdet mellem børne- og ungepsykiatrien og kommunerne er det en målsætning at give børn og forældre en oplevelse af et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne og hermed bidrage til en bedre overgang for familierne fra et regionalt til et kommunalt forløb. Ad 3) Der ønskes udarbejdet en tværsektoriel psykoedukationsmodel, som ikke kun kan anvendes til undervisning om ADHD, men også kan danne basis for udvikling af lignende til andre diagnoser. Det er vigtigt, at tilbuddet bliver kendt både i regionen og i kommunerne. 4

5 Målsætninger og succeskriterier Målet for projektet er at udvikle og afprøve en model for tværsektoriel og tværfaglig psykoedukation, der dækker patienter og pårørendes behov. Modellen udvikles til nydiagnostiserede unge med diagnosen ADHD og deres forældre. Projektets effekt er delt op i tre hovedmålsætninger: 1. Patienter og pårørende får tilbudt et sammenhængende tværsektorielt psykoedukationstilbud, hvor fokus er familiernes behov, og rammerne for undervisningen tilrettelægges på tværs af sektorerne. 2. Det gensidige samarbejde mellem region og kommune giver bedre mulighed for at udnytte hinandens kompetencer, og sikrer at der ikke er overlap mellem tilbud i region og kommune dette giver en bedre udnyttelse af ressourcerne. 3. Fælles tværsektoriel psykoedukation sender et budskab om samarbejde på tværs af sektorerne, som imødekommer behovet for sammenhæng mellem det, der foregår i børne- og ungdomspsykiatrien og det, der foregår i kommunerne. Det forventes, at patienter og pårørende vil opleve et mere sammenhængende psykoedukativt tilbud, når det er tværsektoriel og et tilbud, som kommer rundt om hele rækken af behov og spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med, at et barn/en ung får en psykiatrisk diagnose. Samtidigt forventes det, at underviserne og øvrige medarbejdere i BUC og i kommunen vil få større indsigt i hinandens tilbud og arbejdsområder, og at der vil blive knyttet nye samarbejdsrelationer på tværs af sektorerne. Succeskriterier: 1. Brugerne oplever et sammenhængende og relevant psykoedukationstilbud, der tager udgangspunkt i deres behov og kommer rundt om alle spørgsmål. 2. Underviserne oplever at de leverer et sammenhængende og relevant psykoedukationstilbud og finder det givtigt at samarbejde på tværs af sektorerne. 3. Behandlerne / sagsbehandlerne på BUC og i Københavns og Frederiksberg Kommune har kendskab til tilbuddet og henviser til det. Forandringsteori Forandringsteori er en metode til resultatbaseret styring, som skaber sammenhæng mellem målgruppen og projektets aktiviteter og resultater. En forandringsteori skal ses som et dynamisk redskab, der løbende kan skabe viden og læring omkring projektet. I nedenstående model, er projektets forandringsteori kort skitseret i input, output og de forventede resultater på henholdsvis kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt. På den måde viser teorien en udvikling og sammenhæng fra input ved projekts opstart til de forventede resultater, som output afføder. 5

6 Model over projektets forandringsteori Udvikling af koncept for psykoedukation til forældre og unge med ADHD Input BUC Bispebjerg, Københavns og Frederiksberg Kommuner går sammen om et tværsektorielt psykoedukdationsforløb med fokus på ADHD - udviklet i en tværsektoriel arbejdsgruppe De deltagende undervisere er ansat på tværs af psykiatri og forvaltninger Alle forældre og unge tilbydes psykoedukation efter endt udredning Output Min. 45 forældre/ forældrepar starter psykoedukationsforløb i forældrene har en mødeprocent på over 60% Ca. 8 unge starter psykoedukationsforløb i de unge har en mødeprocent på over 50% 90% er deltagerne er samlet set tilfredse med psykoedukationstilbuddet Resultater - kort sigt 2014 Forældre og unge (optageområde Bispebjerg) får viden om diagnosen ADHD Forældre og unge, i Frederiksberg og Københavns Kommune, oplever et sammenhængende og relevant psykoedukationstilbud målrettet ADHDdiagnosen, der tager udgangspunkt i deres behov og kommer rundt om alle spørgsmål Resultater - mellemlang sigt 2015 Generelt, tværsektorielt koncept for psykoedukation På baggrund af erfaringer fra psykoedukationsforløb for forældre og unge med ADHD, udvikles et generelt koncept for tværsektoriel psykoedukation. Større sammenhæng og højere brugertilfredshed i hele regionen Resultater - lang sigt 2015 Et generelt koncept for tværsektoriel psykoedukation i BUC udbredes og implementeres i hele Region H Forældre og unge tilbydes viden om ADHD, autisme og evt. andre diagnoser gennem standardiserede og tværsektorielle psykoedukationsforløb Brugertilfredsheden blandt forældre og unge i BUC i Region H stiger på relevante parametre. 6

7 Projektorganisation Projektet er organiseret ud fra en klassisk projektstruktur med en styregruppe og en arbejdsgruppe, hvor der er deltagende repræsentanter fra både BUC Bispebjerg og de involverede kommuner (se nedenstående projektorganisation). Styregruppe Formand: Klinikchef Birgitte Borgbjerg Moltke (BUC Bispebjerg) Ledende socialrådgiver Tove Bech (BUC Bispebjerg) To ledelsesrepræsentanter fra Københavns kommune: Psykolog Margrit á Rogvi (SOF) og Tværfaglig chef i område Brønshøj-Husum-Vanløse, Susanne Kitaj (BUF) Ledelsesrepræsentant fra Frederiksberg kommune: Sektionsleder Merete Bonne Sanna Dragholm, kontorchef, specialfunktionen, Socialstyrelsen Anders Dinsen, Repræsentant fra ADHD-foreningen Og fra foråret 2015 også Heidi Thamestrup, Direktør Landsforeningen Autisme. Arbejdsgruppe Projektleder: Ledende socialrådgiver Tove Bech (BUC Bispebjerg) Projektkoordinator Charlotte Klitgaard(BUC Bispebjerg) Speciallæge Kirsten Markvardsen (BUC Bispebjerg) Læge Pernille Prahl (BUC Bispebjerg) Psykolog Anders Brok(BUC Bispebjerg) Specialkonsulent Susanne Kragh (Kbh. Kommune, BFCK) Ledende psykolog Birgitte Park (Kbh. Kommune, Børnecenter København) Psykologfaglig koordinator Pia Mørch (Kbh. Kommune, BUF) Psykolog Hanne Runge, (Frederiksberg kommune, PPR) Socialrådgiver Claudia Hoeschen-Petersen (Frederiksberg Kommune) Faisal Saleem, psykolog (Kbh. Kommune, BUF) Søren Hove, ungerådgiver (Kbh. Kommune, SOF). Referencegruppe Det bilaterale samarbejdsorgan BUP-K- Kæden. Undervisergruppe Medarbejdere fra hhv. BUC, Københavns og Frederiksberg Kommune. 7

8 Tidsplan Projektperioden afvikles over halvandet år fra december 2013 til maj I perioden er der følgende hovedmilepæle December 13: Udviklingsarbejdet påbegyndes Maj 14: Den første forældregruppe starter Marts 15: Evalueringer samles og opgøres. Maj 15: Plan for implementering af regionalt psykoedukationskoncept Formateret: Centreret Maj 14: Undervisningsplanen vedtages endeligt af styregruppen Februar 15: Den første ungegruppe starter psykoedauktionsforløb (ADHD) Maj 15: Evaluering af projektet og anbefaling af psykoedukationskoncept forelægges styregruppen Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret 8

9 Kapitel 2: Evalueringsdesign Evalueringen af projektet er designet som en kombination af både kvalitative og kvantitative metoder. Hvor de kvantitative metoder (spørgeskemaundersøgelse) kan give et statistisk overblik over brugertilfredsheden, kan de kvalitative metoder indfange mere detaljerede og subjektive vurderinger. Begge evalueringer skal bruges til at videreudvikle både den endelig model for den tværsektorielle psykoedukation og indholdet i undervisningen. Den valgte kvantitative metode er en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældrene dels udfyldte et skema efter hver undervisningsgang, dels udfyldte et skema, når undervisningsforløbet afsluttedes. Designet af skemaerne er et enkelt afkrydsningsskema med 5 kategorier fra "i høj grad" til "ved ikke. Spørgsmålene vedrører såvel de indholdsmæssige vurderinger af undervisningens relevans og kvalitet, spørgsmål om sektorovergang og formmæssige faktorer som tid, sted, antal deltagere mm. Besvarelserne blev indtastet i et elektronisk evalueringsværktøj. Projektkoordinator samlede op på resultaterne undervejs og resultaterne blev bearbejdet i arbejdsgruppen, og dannede grundlag for justering til det næste undervisningsforløb. Den kvalitative metode var fokusgruppeinterviews med mellem 4-6 deltagere. Allerede ved første undervisningsgang bliver forældrene bedt om at overveje at deltage i interviewet efter sidste undervisningsgang. Interviewformen var semistrukturerede interviews, hvor temaerne ligeledes var undervisningens relevans og kvalitet, spørgsmål om sektorovergang og formmæssige faktorer som tid, sted, antal deltagere m.m. Efter hver undervisningsgang modtog underviserne tilbagemeldingerne fra deltagerne samt en generel fremmødestatistik. I projektperioden blev underviserne samlet til evalueringsmøder så vidt muligt efter hvert hold med henblik på justering af det fælles undervisningsmateriale, udveksling af gode råd og forventningsafstemning de to sektorer imellem. Se evalueringsskemaer bilag 5 og 6. Evaluering af model og organisering Ud over forældrenes tilbagemeldinger er modellen også løbende blevet evalueret af underviserne og arbejdsgruppen, ligesom projektets organisering mellem de to kommuner og regionen løbende er blevet diskuteret og evalueret. 9

10 Kapitel 3: Udarbejdelse af model og undervisningsmateriale Som tidligere oplyst blev der i 2012 nedsat en arbejdsgruppe i regi af BUP-K-kæden, hvis opgave var at se på det tværsektorielle samarbejde vedrørende børn/unge med diagnosen ADHD. Gruppen havde ønsker om at udarbejde et tværsektorielt psykoedukationstilbud til forældrene. Arbejdspresset hos gruppemedlemmerne betød imidlertid, at gruppen manglede fremdrift. Det var derfor en vigtig opgave for projektkoordinatoren at være proces drivende for arbejdet med projektet. Projektkoordinatoren blev ansat , og der blev umiddelbart efter etableret en styre- og en arbejdsgruppe. Fra november 2013 og indtil det første undervisningshold gik i luften i maj 2014 er der blevet afholdt 4 styregruppemøder 8 arbejdsgruppemøder forældre, ADHD Arbejdsgruppen Møderne i arbejdsgruppen gav anledning til mange drøftelser og erfaringsudvekslinger både mellem region og kommune og kommunerne imellem. Drøftelserne førte frem til en beslutning om, at psykoedukationstilbuddet primært skulle have fokus på formidling af viden. Der var enighed om, at andre behov som forældretræning og netværksdannelse ikke skulle være i fokus, men at forældrene derimod kunne orienteres om andre tilbud i kommunen, som det efterfølgende var muligt at søge. Det betød, at der både i region og kommune blev behov for at omorganisere allerede eksisterende tilbud, således at forældrene ikke blev præsenteret for det samme undervisningsindhold 2 gange. I projektansøgningen var et undervisningsforløb planlagt til at foregå over 10 gange, men med fokus på vidensformidlingen blev et forløb reduceret til kun at omfatte 5 gange á 2 timer. De enkelte undervisningsgange Arbejdsgruppen blev enige om følgende emner for de 5 undervisningsgange: 1. ADHD hvad er det? 2. Pædagogiske principper 3. Introduktion til medicinsk behandling 4. Hvad betyder det for familien, når et barn har sætlige behov? 5. Grundlag for kommunens tilbud. Rækkefølgen blev diskuteret. Da tilpasning af pædagogikken over for barnet/den unge med ADHD er det første og mindst indgribende behandlingstiltag, undervises der i de pædagogiske principper, før der introduceres til medicinsk behandling. På det første hold blev der 2. gang undervist i Grundlag for kommunens tilbud, men for at skabe bedre sammenhæng blev det besluttet at flytte denne undervisning til 5. gang. Det blev aftalt, at kommunerne skal undervise 2., 4. og 5. gang, mens BUC skal undervise 1. og 3. gang. Den enkelte undervisningsgang består af 2 oplæg af ca. 45 minutters varighed. Der kan stilles spørgsmål undervejs. Det er ikke muligt i undervisningen at gå ind i meget personlige problemstillinger dette styres så vidt muligt af underviser. Imellem oplæggene er der en ca. 20 minutters pause, som giver deltagerne mulighed for både at få talt med hinanden og for at komme udenfor for at strække ben. Efter de første hold var det forældrenes tilbagemelding, at programmet var for stramt, at der ikke var tid nok til spørgsmål og drøftelser. Efter aftale med styregruppen blev det derfor besluttet at forlænge den enkelte undervisningsgang 10

11 til 2½ time og efter anbefaling fra forældrene, ikke at forlænge oplæggene. Dette gav større mulighed for nogen gruppedrøftelse mellem forældre? Undervisningen finder sted fra kl Til hver undervisningsgang er der ud over underviserne også en gennemgående tovholder, som typisk er en socialrådgiver fra BUC. Der er lagt vægt på god forplejning til forældrene i form af kaffe/the, croissanter og frugt. Den typiske modtager af psykoedukationstilbuddet Psykoedukationstilbuddet gives til forældre til børn/unge med ny-diagnosticeret ADHD. Målsætningen var, at tilbuddet blev givet inden for de første 3 måneder efter, at diagnosen var blevet stillet. I takt med behandlingsretten på de 60 dage er indført pr. 1. september 2015, vil det dette være den fremtidige målsætning. Da der primært er fokus på vidensformidling aftales relativt store hold forældre til op til 18 børn pr. hold. På de enkelte hold kan der være forældre til børn i alderen fra ca. 3 år til og med 17 år. Det drøftedes i arbejdsgruppen at aldersopdele holdene, men målsætningen om at kunne give et hurtigt tilbud vejede tungest. Især for de ældste børn ville der ikke kunne fyldes et hold på 3 måneder. Spørgsmålet om aldersopdeling er løbende blevet påtalt af forældrene, men i de drøftelser der har været, er forældrene enige i, at et hurtigt tilbud er vigtigst. Efter råd fra en forælder er det besluttet, at forældrene har faste pladser, og at de fordeles ved borde efter børnenes alder. Undervisningen afvikles i lokaler på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg. Der er stor forskel på størrelsen af de to deltagende kommuner, Frederiksberg og København, og dermed også på det antal af borgere fra de to kommuner, som deltager i psykoedukationen. På baggrund af de konkrete patienttal fra 2013 blev der lavet en fordelingsnøgle til de undervisningsydelser, som kommunerne skal levere. Med hensyn til arbejdet i arbejdsgruppen og udarbejdelsen af materialet har begge kommuner deltaget på lige fod. Der vurderedes at være behov for 6-7 undervisningsforløb årligt. Inden undervisningen gik i gang udarbejdede projektkoordinatoren i samarbejde med arbejdsgruppen en pjece om psykoedukationstilbuddet, og et velkomstbrev til de tilmeldte forældre. I pjecen oplyses bl.a. kontaktoplysninger i tilfælde af afbud, mulighed for at søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse o.a., se bilag 2 og 3. Arbejdsgruppen deltog fra sidelinjen i det første undervisningsforløb. Det gav den erfaring, at forældrene var meget glade for de drøftelser, der ind imellem opstod på tværs af sektorer og faggrupper. Samtidig var det for de professionelle en god måde at få kendskab til dels de tanker og udfordringer, som forældrene har, dels til undervisningstilbuddet. Det er derfor besluttet, at der til hver undervisningsgang er mulighed for, at professionelle fra kommunerne og regionen kan deltage. De præsenteres inden undervisningen starter. Tilbuddet har været benyttet af ansatte i både de to deltagende kommuner og BUC, her under nye undervisere, og også ansatte fra andre kommuner har været gæster. Undervisningsgruppen/ Undervisningsmaterialet Da modellen var udarbejdet blev der via arbejdsgruppen fundet undervisere, som gik i gang med at udarbejde selve undervisningsmaterialet, se bilag 1. Underviserne kommer fra forskellige faggrupper i både BUC og kommunerne, og de arbejder til dagligt med målgruppen. Materialet blev i udarbejdelsesperioden sendt rundt mellem undervisere og arbejdsgruppe, som løbende kommenterede. Projektkoordinatoren var tovholder og sørgede for at undervisningsmaterialets layout blev ensartet. Der er lagt vægt på, at der i 11

12 undervisningsmaterialet er så få fagudtryk som muligt og hvis de er uundgåelige, at de forklares tydeligt. Der er endvidere lagt vægt på, at materialet er kommuneneutralt. Såfremt de enkelte kommuner ønsker at oplyse om specifikke tilbud, adresser osv. sker dette ved udlevering af særskilt materiale. I projektperioden blev vi opmærksomme på i højere grad at henvende materialet til teenagers-forældre, ligesom det blev klart, at det var vigtigt at tage højde for skilte forældre. Der blev i projektperioden afholdt 3 arbejdsmøder med underviserne. Gennem hele projektperioden havde de enkelte undervisningsgrupper mulighed for at rette og ændre i undervisningsmaterialet, men ved projektets ophør blev materialet låst. Da det er planen at give et ensartet manualiseret psykoedukationstilbud til ikke kun afdeling Bispebjergs patienter og borgerne i Københavns og Frederiksbergs kommuner, men også til patienterne på afdelingerne Glostrup og Hillerød og hermed til borgerne i hele regionen, er det vigtigt, at det ikke er de enkelte undervisere, der ændrer materialet. Ændringer til undervisningsmaterialet kan ske ved henvendelse til en redaktionsgruppe bestående af en repræsentant fra hver kommune og en fra regionen. Redaktionsgruppen vil 2 gange om året behandle de indkomne ændringsforslag. Udlevering af undervisningsmateriale i samlemappe Ved undervisningsstart udleveres en samlemappe med grundlæggende patientinformationsmateriale til alle deltagerne. Til hver undervisningssession hører et udskrift af dagens PowerPoint-præsentation, samt evt. brochurer. Når undervisningsperioden er afsluttet vil mappen med indhold være et anvendeligt opslagsværk i hverdagen med barnet/den unge. Der er også en litteraturliste med relevant litteratur, links til relevante hjemmesider etc. Styregruppen Styregruppen er på møderne blevet orienteret om udviklingen i projektet, og problemstillinger er drøftet. På mødet i maj 2015 besluttedes det at permanentgøre tilbuddet om tværsektoriel psykoedukation til forældre til børn med nydiagnostiseret ADHD. Det blev endvidere besluttet at igangsætte udviklingen af et tilbud om tværsektoriel psykoedukation også til forældre til børn med nydiagnostiseret autisme. Endelig besluttedes det, at styregruppen skal fortsætte, selv om projektperioden er afsluttet, og at gruppen udvides med medlemmer fra Autismeforeningen og fra de afdelinger i kommunerne og på afd. Bispebjerg, som arbejder med autisme. Styregruppen vil således fortsat blive indkaldt med henblik på råd, vejledning og beslutning. 12

13 Et undervisningsforløb fordelt på temaer og undervisere : 1. ADHD hvad er det? 2. Pædagogiske principper 3. Introduktion til medicinsk behandling 4. Familien 5. Grundlag for kommunens tilbud Årsager, udredning og fremtræden Hvordan skaber vi de bedste rammer for barnet? Hvad betyder medicinering, kost, motion og søvn for mit barns funktionsniveau og trivsel? Hvordan påvirker det familien følelsesmæssigt at have et barn med ADHD? Lovgivning, organisering og støttemuligheder i det kommunale system Læge og psykolog Familiekonsulent Læge og sygeplejerske Familiekonsulent Socialrådgiver og psykolog BUC Kommuner BUC Kommuner Kommuner Tilmelding og det praktiske Da vi gik i gang med forældretilmeldinger til projektet var det projektkoordinatoren som førte en tilmeldingsliste. På sigt var det imidlertid vigtigt at finde et tilmeldings- og afrapporteringssystem, som var så lidt ressourcekrævende som muligt. Med hjælp fra én af centrets leankonsulenter blev der udarbejdet et tilmeldingsskema, som også fungerede som et afkrydsningsskema for deltagelse. Deltagelse i psykoedukation er en ydelse, som skal registreres, og den indgår som en del af udredningspakken. Der blev udarbejdet faste notater til journalerne, således at den sekretær, der er blevet tilknyttet projektet, nemt kan registrere ydelsen på baggrund af skemaet. Se bilag 9. Information om psykoedukationsforløbet, tilmelding og udlevering af velkomstmateriale, bestående af velkomstbrev og informationspjece sker via den sagsansvarlige behandler i forbindelse med den børnepsykiatriske udredning. Mundtlig accept fra forældrene/den unge gælder som bindende tilmelding, og sagsansvarlig tilmelder forældrene på skemaet. Såfremt forældrene ikke forstår dansk eller af andre grunde skønnes ikke at kunne deltage tilbydes individuel psykoedukation. 13

14 Kapitel 4: Evalueringsresultater Mødestatistik i projektperioden I projektperioden maj 2014 til maj 2015 har der været afholdt 6 undervisningshold for forældre til børn med nydiagnostiseret ADHD. Samlet har forældre til 97 børn været tilmeldt - 87 børn fra Københavns Kommune og 10 børn fra Frederiksberg Kommune. Gennemsnitsalderen for børnene er 11 år. Yngste barn er født 2007 og det ældste barn er født i1997. Der har været en overvægt af børn i alderen 8 til 12 år. Mødestatistikken er beregnet i forhold til antallet af børn, der er repræsenteret, og ikke i forhold til antallet af deltagende forældre. Antallet af forældre er større end antal tilmeldte børn, idet børnene kan være repræsenteret af begge forældre, evt. papforældre og enkelte gange bedsteforældre. Af nedenstående skema fremgår, at til de tilmeldte 97 børn er forældre til 85 børn kommet minimum én gang. 12 børns forældre er således ikke fremmødt, hvilket svarer til en udeblivelsesprocent på 12. Vores mål for forældredeltagelse var dels at 45 forældre/forældrepar skulle starte psykoedukation i 2014, dels at mødeprocenten skulle være over 60. De tre første hold blev afviklet i Der var således 49 forældre/forældrepar tilmeldt, og 46 forældre/forældrepar deltog minimum én gang. Ser vi på det trotale fremmøde alle undervisningsgangene i hele projektperioden er fremmødeprocenten i forhold til alle tilmeldte 70, og 80 i forhold til de børn, som er repræsenteret mindst én gang. Målet om en fremmødeprocent over 60 er således opfyldt i begge tilfælde. Forældre til 48 børn er kommet alle 5 gange (48%). Fremmødestatistik 1_hold 2_hold 3_hold 4_hold 5_hold 6_hold I alt Hvor mange tilmeldte børn Fremmøde min. én gang (antal børn) Gennemført alle 5 sessioner (antal børn) Forældrefremmøde i alt pr. hold (antal børn)

15 Kvantitativ evaluering Sidste undervisningsgang blev forældrene bedt om at udfylde et evalueringsskema vedrørende hele undervisningsforløbet. Vort mål var en tilfredshedsprocent på mindst 90. Den samlede tilfredshed med undervisningstilbuddet hold 1-6. Hvor tilfreds er du med den samlede undervisning? 92% svarer, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse, og 8% svarer hverken eller, mens ingen svarer utilfreds. Vi opfylder således målet om mindst 90%, som er tilfredse. Sektorovergang En vigtig målsætning for projektet er, at psykoedukationen skal medvirke til en bedre overgang fra et forløb i regionen til et forløb i kommunen. For at få forældrenes vurdering her af stillede vi følgende 2 spørgsmål: Har undervisningen været en god afslutning på udredningsforløbet i børne- og ungdomspsykiatrien? Har undervisningen klædt jer bedre på i forhold til det videre forløb i kommunen? 15

16 90% svarer at undervisningen i høj eller nogen grad har været en god afslutning på et forløb i børne- og ungdomspsykiatrien. 78% svarer, at undervisningen har klædt dem bedre på i forhold til det videre forløb i kommunen. At vi her får en mindre positiv besvarelse, er ikke overraskende. Selv om vi i undervisningen bestræber os på så klart og enkelt som muligt at forklare lovgivning, organisering og muligheder, er det et meget komplekst område, som forståeligt bekymrer forældrene. Vi vil i undervisningen løbende have fokus på denne problematik. Kvalitative erfaringer Efter hvert undervisningsforløb blev der i projektperioden foretaget fokusinterview med de forældre, som havde meldt sig. Interviewene skete på baggrund af en interviewguide -bilag 6. Nøgleordene i fokusinterviewene er tryghed, at være i gode hænder, føle sig hørt, kvalificerede undervisere, og at man får den viden man har behov for. Følgende citater stammer fra fokusgruppeinterviewene og kommentarer fra spørgeskemaerne: Jeg følte mig rigtigt godt informeret. Det var hårdt at få diagnosen, men jeg landede i at kunne stå inde for, at min søn har ADHD. Godt at finde ud af at det ikke er en sygdom, men en forstyrrelse. Det giver nogle gode dynamikker at der er så mange teenagebørn her på holdet, fordi vi selv er teenageforældre. Meget, meget relevant kursus, og meget vigtigt, at det kommer lige når børnene er blevet diagnosticeret. Et prisværdigt projekt, det eneste som kommunen har været involveret i, som har fungeret for mig. Jeg ville ønske, jeg havde fået det tilbudt for 1, 5 år siden, da min søn fik aspergerdiagnose. Forældreerfaringer - baseret på kvalitative interviews De fleste forældre giver udtryk for, at de i høj eller nogen grad, har fået det udbytte af undervisningen, som var formålet. De finder især viden om de pædagogiske principper anvendelige, hvorimod det fortsat er svært for forældrene at finde rundt i det kommunale system også efter endt undervisningsforløb. Der er stor tilfredshed med introduktionen til medicinsk behandling, som er et kompliceret stof, der formidles. Hvis der, ud over undervisningen, var mulighed for en kort individuel samtale, ville det være godt. Særlig positiv feedback har der været omkring repræsentationen af de mange forskellige fagpersoner på alle undervisningsgangene. Forældrene har været godt tilfredse med rammerne for undervisningen, hvilket underbygger at fortsætte med samme lokaler, tidspunkt, deltagerantal, samt forplejningsstandard på de kommende forældrehold. Medarbejdererfaringer Ud over forældrenes tilbagemeldinger har underviserne løbende evalueret samarbejdet med den anden sektor og det indbyrdes arbejde med at udvikle modellen. Der blev foretaget en formaliseret forespørgsel til undervisergruppen, hvor der blev spurgt om vedkommende som underviser har fået større forståelse for den anden sektors tilbud og muligheder, dine kolleger i den anden sektors handlemuligheder og har din deltagelse i undervisningsforløbet ændret din forforståelse for den anden sektor? 16

17 Hertil svarede underviserne positivt, at det havde været en meget stor tilfredsstillelse at deltage på lige fod sammen med den anden sektor: Det er for mig meget tydeligt, at min deltagelse i arbejdsgruppen har betydet rigtig meget for min yderligere indsigt og viden. Jeg vil samtidig tilføje, at deltagelse er med til at skabe professionelle netværk. Ja, i høj grad, det har givet muligherd for dialog med samarbejdspartnere og respekt for forskellighed Ja, en større forståelse for deres (BUCs) handlemuligheder i forhold til møder med forældre og børn og reguleringen af børnenes medicin og den gode snak om kost og motion som forældrene også bliver informeret om. Det har været spændende at høre Kirsten og Lines oplæg (BUC). Særligt informationen om medicinen har været god for mig, da det var område jeg ikke vidste nok om. 17

18 Kapitel 5: Psykoedukation til unge med en nydiagnostiseret ADHDdiagnose I foråret 2014 gik en del af arbejdsgruppen i gang med at udarbejde en model for psykoedukation til unge i aldersgruppen år med nydiagnostiseret ADHD. Også i forhold til de unge ønskede vi, at der skulle være fokus på formidling af viden. Samtidig havde vi en formodning om, at det kunne blive vanskeligt at få de unge til at komme fem gange. Det blev derfor aftalt at udarbejde en model, hvor de unge kom 1 gang, men en hel formiddag, hvor de kunne deltage i forskellige workshops, afbrudt af plenumoplæg, samlinger og pauser. Det var en målsætning at skabe rammerne således, at der var mulighed for at være lydhør over for det, der optog de unge på de enkelte hold. Det var også et mål at gøre dagen så afvekslende som muligt. Der blev holdt 3 arbejdsgruppemøder i Unge med ADHD. De unge skulle introduceres til følgende temaer, se endvidere informationspjece, bilag 8: Hvad er ADHD? Erfaringer med at leve med ADHD fra en ung fra ADHD-foreningen Skole/uddannelse muligheder for vejledning og støtte Overgang til 18 år hvad sker der så? Støttemuligheder? Relationer til venner, forældre, søskende, familie Der blev i modellen lagt vægt på god forplejning, bl.a. pizza og cola. Der blev aftalt hold med mellem 8 12 deltagere, således at det ville være muligt at dele dem i mindre grupper i forbindelse med workshops. Modellen skulle afprøves første gang i okt Imidlertid viste det sig meget vanskeligt at få deltagere nok. Vi måtte aflyse, og der blev i stedet aftalt en ny dato i feb Også denne gang var der mangel på deltagere. Vi fik dog samlet en gruppe på 5 unge i alderen år, og valgte at gennemføre dagen, både af hensyn til de tilmeldte unge og deres forældre, hvor flere havde efterspurgt tilbuddet og for at få afprøvet modellen. Med det lille antal, var det ikke muligt fuldt ud at udfolde modellen. Vi valgte således at undlade at dele gruppen op i mindre grupper, og var færre voksne til stede. Gruppemedlemmernes unge alder betød også, at temaet om overgang til 18 år var irrelevant. Afviklingen af psykoedukationen gav os erfaringer både i forhold til det, der fungerede, og der hvor der skulle ske ændringer, forbedringer. Oplægget fra en ung fra ADHD-foreningen fangede både de unge og de professionelle. Det var en gruppe, som var meget tilbageholdende og stillede meget få spørgsmål, og efterfølgende var vi enige om at en gåtur, en fysisk aktivitet skulle have været forsøgt for at løsne op. Evalueringsresultater Vi bad også de unge om at udfylde et evalueringsskema ligesom vi afslutningsvis spurgte til deres oplevelse af tilbuddet. Se spørgeskema bilag 10. Gruppen var meget fåmælt og tilbageholdende. Deres holdning afspejles bedst i den skriftlige kvantitative evaluering. 18

19 Gruppen bestod af 3 drenge og 2 piger. Gennemsnitsalderen var 14, 4 år den yngste var 13 år og den ældste 15 år. På spørgsmålet om de unge havde fået ny viden om ADHD fordelte svarene sig således: Videre arbejde med konceptet for undervisning af unge med ADHD Efter første undervisningsgang blev der aftalt en ny ungedag, man da der heller ikke denne gang kunne rekrutteres nok deltagere, har arbejdsgruppen valgt at gå i tænkeboks. En mulig forklaring på de manglende deltagere er, at når en ung først får stillet diagnosen så sent, kan den komme som tillægsdiagnose til andre vanskeligheder. Den unge er måske blevet henvist på grund af en depression, og i forbindelse med udredningen opdages det, at den unge har ADHD. Summen af vanskeligheder kan betyde, at den unge ikke er parat til et gruppeforløb så hurtigt efter at være blevet bekendt med den nye diagnose. Så måske er det et forkert tidspunkt for den unge med et gruppetilbud, måske skulle denne gruppe af unge i stedet have mulighed for at stille spørgsmål via sociale medier? Kunne også være e tværsektorielt tilbud. Det tværsektorielle psykoedukative gruppetilbud kunne måske tilbydes til de unge, som følges i afdelingens ADHD-klinik, og som gennem længere tid har haft mulighed for at vænne sig til diagnosen, f.eks. unge i alderen år. Arbejdsgruppen planlægger at mødes igen. 19

20 Kapitel 6. Psykoedukation Autisme I foråret 2015 var vi parat til at gå i gang med at afprøve vores psykoedukationsmodel i forhold til diagnosen autisme. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, delvis med gengangere fra ADHD-arbejdsgruppen, og vi gik meget hurtigt videre til at finde undervisere og udarbejde undervisningsmateriale. Desværre viste det sig, at det nok gik lidt for hurtigt, idet vi ikke var opmærksomme nok på at orientere grundigt nok om de tanker og beslutninger, der ligger til grund for psykoedukationsmodellen. Det betyder, at for meget har været indforstået og ikke er nået ud til underviserne med ekstraarbejde til følge. Vigtig erfaring til det fremtidige arbejde. I august 2015 startede det første hold forældre, og der afholdes yderligere 2 hold i Det har vist sig, at interessen for psykoedukation om autisme er meget stor. Lige nu er ventelisten for foråret 2016lang, og muligheden for enten ekstra hold eller større hold i januar har været drøftet. Beslutningen er blevet, at de 2 første hold i 2016 bliver med flere deltagere. Ventelisten var lang allerede, da vi startede i august. Vi havde nok annonceret tilbuddet for tidligt og håber at vi med 2 store hold kommer i niveau. Psykoedukationstilbuddet udarbejdet på baggrund af modellen ser således ud: 1. Autisme hvad er det? 2. Pædagogiske principper 3. Samtidige psykiske vanskeligheder og behandling heraf 4. Familien 5. Grundlag for kommunens tilbud Årsager, udredning og fremtræden Hvordan skaber vi de bedste rammer for barnet? Hvad betyder medicinering, kost, motion og søvn for mit barns funktionsniveau og trivsel? Hvordan påvirker det familien følelsesmæssigt at have et barn med autisme? Lovgivning, organisering og støttemuligheder i det kommunale system skole og socialt. Der er udarbejdet en informationsfolder til udlevering til forældrene. Udleveres ved tilmelding hos behandleren i BUC se bilag 7. Vi er fortsat i den face, hvor undervisningsmaterialet rettes til og der holdes løbende evalueringsmøder med underviserne. 20

21 Kapitel 7. Implementeringsstatus På styregruppemødet i maj 2015 var der tilsagn fra både kommunerne og BUC til at gøre det tværsektorielle psykoedukationstilbud til forældre til børn med nydiagnostiseret ADHD til et fast tilbud på afdeling Bispebjerg til borgere i København og på Frederiksberg. Gennem hele projektperioden er der løbende blevet orienteret om tilbuddet i afdelingen. Allerede eksisterende gruppetilbud i afsnittene er blevet nedlagt eller rettet til, således at forældrene ikke præsenteres for den samme undervisning 2 gange. Det er således det tværsektorielle tilbud, der primært tilbydes forældrene i henhold til behandlingspakken for målgruppen. I forbindelse med ophør af projektkoordinatorstillingen arbejdes der på at overføre dennes administrative opgaver til en fast sekretærgruppe. Det er besluttet, at indkøbe en telefon til psykoedukationen, således at forældre kan ringe direkte til sekretæren i tilfælde af afbud. I flere tilfælde er det ikke lykkedes forældre at komme igennem til sekretæren, fordi denne er i gang med at forberede undervisningen, som foregår i en anden bygning, end sekretæren normalt arbejder. Der arbejdes også fortsat på forenkling af de administrative arbejdsgange. Undervisergruppen har indtil nu bestået af de samme personer. Der arbejdes nu på at udvide antallet af undervisere, således at det ikke er de samme, der skal undervise på alle hold; for på den måde at gøre undervisningen mindre sårbar i tilfælde af sygdom, ferie og jobskift. Det var én af projektets målsætninger at udforme en psykoedukationsmodel, som kunne bruges også til andre diagnoser - som det fremgår, er det lykkedes at overføre modellen til diagnosen autisme. En anden målsætning er, at modellen også skal udbredes til centrets to andre afdelinger og til de kommuner, som de samarbejder med. Modellen har været præsenteret i samordningsudvalgene og i BUP-K-kæderne. Den store udfordring er, at afdelingerne Hillerød og Glostrup dækker henholdsvis 10 og 17 kommuner. Der vil være behov for, at kommunerne indgår i et samarbejde og herunder en fordelingsnøgle til de undervisningsydelser, der skal leveres. 21

22 Kapitel 8. Økonomi Budgetoverslag over omkostninger pr (projektstart) Løn projektkoordinator , , ,00 Etablering af arbejdsplads ,00 Forplejning møder 800, , ,00 Afvikling af psykoedukationskurser ,00 Trykning af pjecer 4.000,00 Udgifter i alt , , ,00 Tildelte midler , , ,00 Balance (uden evt. overførsel af midler) , , ,00 Tilføres fra sidste budget år , ,00 Overføres til næste budgetår ,00 Balance (inkl. overførsel af midler) 0,00 0, ,00 Regnskab, som afrapporteret til Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed Region Hovedstaden: Periode Forbrug opgjort i hele kr. regional Forbrug opgjort i hele kr. kommunal Forbrug (angiv særskilt evt. beløb overført fra 2012 til 2013) Forbrug 2013 (angiv særskilt evt. beløb overført fra 2013 til 2014) Forbrug 2014 (angiv særskilt evt. beløb overført fra ) ,68 (lønudgift til projektkoordinator, som er placeret på BUC fællesafsnit, da der ikke var oprettet særskilt registreringsafsnit endnu, midlerne er i 2014 overført til projektkonto) Overført fra 2013 til 2014: Overført fra 2014 til 2015:

23 Forbrug 2015 (angiv forbrug for 2015 t.o.m. projektets afslutning) = (de er manglende udbetaling af rådighedstillæg til projektansat) 0 Uforbrugte midler (angiv evt. midler, som er tilovers efter projektets afslutning) 23

24 Litteraturliste Sundhedsfaglig mm. litteratur Børne- og Ungdomspsykiatri - pakkeforløb til udredning. Danske Regioner, Hospitals- og Psykiatriplan Region Hovedstaden, Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. Danske Regioner, 2011 LUP Region Hovedstaden, Patient empowerment i Region Hovedstaden. Rapport fra Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, På vej mod brugerdeltagelse i psykiatrien - en strategi for brugerinddragelse og samarbejde. Region Hovedstadens Psykiatri, Recovery from mental Illness: the guiding vision of the mental health system in the 1990s. William Anthony i Psychosocial Rehabilitation Journal, Vol 16, nr. 4., Virksomhedsplan. Region Hovedstadens Psykiatri, Metodefaglig litteratur Fokusgrupper. Bente Halkier, 2. udg Forandringsledelse og forandringskommunikation. Bjarne Kousholt, Interview. Steinar Kvale, Samarbejde på tværs giver bedre resultat. Per E. Jørgensen, Dorte Jeppesen og Jette Holtzmann. Kronik i Politiken, 19. marts Sensemaking. Brenda Dervin, Spørg brugerne. Region Hovedstaden, Enheden for Brugerundersøgelser,

25 Bilagsoversigt Bilag 1. Undervisningsmateriale, session 1-5 Bilag 2. Informationspjece, ADHD Bilag 3. Velkomstbrev, hold 5 Bilag 4. Evalueringsskema, session 1-5 Bilag 5. Afsluttende evalueringsskema Bilag 6. Spørgeguide til fokusgruppeinterview Bilag 7. Autisme-pjece Bilag 8. Ungepjece Bilag 9. Tilmeldingsskema, personhenførbare data fjernet Bilag 10: Evalueringsskema, unge med ADHD. 25

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere 1 Ansøger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden (BUC) 2 Projektdeltagere (her angives hvilke kommuner

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2010.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2010. Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Projektbeskrivelse,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Evaluering 1.11.2012.

Evaluering 1.11.2012. Evaluering 1.11.2012. Basisteam for tidlig og hurtig indsats til børn med ADHD. Samarbejdsprojekt med BUC Hillerød og Rudersdal Kommune jan.2010-sep.2012 På sporet af ADHD i Rudersdal Kommune Et forstærket

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2 Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Dato: 24. maj 2011 1.0. Generel del Projektets formål er en tidligere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere