Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012"

Transkript

1 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Oktober 2011 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste år. Denne udvikling er fortsat fra 2009 til 2010, hvor aktiviteten er vokset med 21 pct. I gennemsnit er aktiviteten fra 2005 til 2010 vokset med 15 pct. Efteruddannelsesudvalget er i tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg i forhold til løbende at vurdere den forventede fremtidige aktivitet. Meldingerne fra de lokale uddannelsesudvalg er, at man forventer en fortsat vækst i 2011 og De første tal for 2011 viser en fortsat stigning i antallet af deltagere. Jobområdet et meget dynamisk. Inden for SOSU-området sker der fortsat opgaveflytninger primært fra sygehusområdet til det kommunale område og på det pædagogiske område er arbejdsmarkedet præget af omstruktureringer og nye tilbudstyper. Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år, og udvalget forventer derfor, at den arbejdsmarkedspolitiske udvikling fører til, at uddannelsesaktiviteten de kommende år fortsat vil være voksende, fordi de gennemførte og fremtidige ændringer giver behov for nye kompetencer hos målgruppen. De fortsatte ændringer på arbejdsmarkedet inden for EPOS' område betyder, at der fortsat er behov for analyser af udviklingen. EPOS har i en del år arbejdet med uddannelsesstrukturer, og det fortsættes. Analyserne af udviklingen på arbejdsmarkedet er en forudsætning for at kunne opdatere og vedligeholde de nuværende strukturer samt udvikle nye. Det seneste år har ført til afskedigelse af medarbejdere inden for grupper af målgruppen. Udvalget forventer dog, at det er en kortvarig tendens, fordi opgaverne fortsat skal løses, og en række øvrige faktorer trækker i retning af en svagt voksende målgruppe. Det bliver uddybet i det følgende. Udviklingstendenser i AMU-målgruppen På det pædagogiske område udvikler EPOS uddannelsestilbud til pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, dagplejere, klubmedarbejdere, plejefamilier, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner, medarbejdere i AMU-målgruppen, der arbejder som undervisningsassistenter m.fl. I alt er der ca medarbejdere på dette område i målgruppen. På social- og sundhedsområdet udvikler EPOS uddannelsestilbud til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, portører, beskæftigelsesvejledere, tilsynsførende assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, hospitalsserviceassistenter m.fl. I alt er der ca medarbejdere på dette område. Social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område har haft en stabil til

2 svagt voksende AMU-målgruppe de seneste år. Inden for SOSU-området ses skift i ansættelse mellem fx regioner og kommuner. Ændringerne i opgavernes beskaffenhed giver behov for nye og supplerende kompetencer. Regionerne har en lavere tilvækst i beskæftigelsen inden for sygehusområdet. Der forventes dog fortsat at være mangel på arbejdskraft i forhold til en række funktioner på sygehusområdet på bare lidt længere sigt. Det pædagogiske område vil blandt andet være præget af, at børnetallet er svagt faldende i disse år, hvorfor behovet for pædagogisk personale ikke forventes at stige, men en relativ stor afgang fra jobområdet pga. alder forventes at modvirke en faldende efterspørgsel. Ligeledes forventes efterspørgslen efter uddannet personale på eksempelvis specialområdet at påvirke behovet for pædagogiske assistenter. Inden for flere uddannelsesområder kan det konstateres, at arbejdskraftmangel ofte lægger en dæmper på uddannelsesaktiviteten. Det har ikke været tilfældet på EPOS' område. Målgruppens lave eller manglende uddannelse, behovet for at fastholde medarbejderne samt opgaveflytningen inden for området har betydet, at der må forventes en fortsat voksende uddannelsesaktivitet i 2012 og efterfølgende år, selvom besparelser i kommuner og regioner vil dæmpe denne tendens. Andre faktorer Udliciteringerne, der er gennemført inden for de seneste år, betyder, at også private leverandører begynder at efterspørge EPOS' uddannelser. Behov for efteruddannelse på EPOS' område En lang række af EPOS jobområder er under forandring. Forandringerne er blandt andet afledt af den gennemførte strukturreform, bevægelser i tilbudsstrukturen, omorganisering inden for områderne og teknologiudvikling. Eksempelvis kan udviklingen i velfærdsteknologi medføre nye kompetencekrav. Samlet set medfører udviklingen på arbejdsmarkedet nye kompetencebehov inden for eksisterende jobfunktioner og i nye jobfunktioner for AMU-målgruppen bredt set inden for EPOS' område. Udviklingen inden for jobområderne medfører udvikling i jobfunktionerne for de nuværende AMU-målgrupper, men kan også medføre, at der opstår nye jobfunktioner til nye målgrupper fx hospitalstekniske assistenter. Udviklingen vurderes derfor at medføre større anvendelse af efteruddannelse på EPOS' område. Det pædagogiske område Inden for det pædagogiske område er dagtilbudsområdet og anbringelsesområdet eksempler på områder, hvor der sker ændringer og forandringer i organiseringen og tilbudsstrukturen. EPOS har valgt at sætte fokus på dagtilbudsområdet i Området er præget af organisatoriske omorganiseringer og omlægninger i tilbudsstruktur og tilbudstyper og der er stor politisk bevågenhed på området. Jobfunktionerne på dagtilbudsområdet bliver fortsat præget af indsatsområder som inklusion og et fokus på den forebyggende indsats i forhold til børn og unge. Der er desuden kommet øget fokus på kvalitet og effekt af tilbuddene inden for dagtilbudsområdet. Udviklingen vurderes samlet set at medføre nye kompetencekrav for AMU-målgruppen.

3 Udvalgets fokus afspejler sig både i behovene for udvikling af uddannelser og behovet for analyser. Udviklingen har således allerede tydeliggjort kompetencebehov for AMUmålgruppen på en række områder. Det øgede fokus på udviklingen af børns sociale og læringsmæssige kompetencer medfører behov for at sikre, at AMUmålgruppen kan understøtte samspillet mellem leg og læring og styrke børnenes kreativitet. Digitale og sociale medier fylder mere og mere for børn og unge, og det påvirker måden at tænke relationsdannelse og fællesskaber på og stiller nye krav til det pædagogiske personale i AMU-målgruppen. Både i forhold til at blive opmærksomme på mulighederne for at inddrage digitale medier i det pædagogiske arbejde, men også mere specifikt at kunne støtte børn og unges fællesskaber og relationsdannelser som finder sted via de sociale medier. Børn og unge påvirkes af massemediernes stigende seksualisering og det kan have betydning for børns opfattelse af egen og andres seksualitet. Samtidig er der mange opfattelser, holdninger og tabuer forbundet med børns seksualitet. En rapport gennemført i FOA-regi understøtter behovet for mere viden og øget opmærksomhed på børn og seksualitet, så det pædagogiske personale i AMU-målgruppen kan agere inden for dette felt på en etisk forsvarlig måde. EPOS udvalget har i forlængelse af ovenstående vurderet, at der er behov for en nærmere analyse af udviklingen på dagtilbudsområdet, og det er et strategisk indsatsområde i 2012 for Underudvalget for det Pædagogiske Område. Social- og sundhedsområdet Inden for social- og sundhedsområdet gør en række overordnede tendenser sig gældende. Der er fokus på de nye måder at arbejde med forebyggelse, sundhed og rehabilitering, der dels kommer i forlængelse af strukturreformen, og dels kommer i forlængelse af ny viden om muligheder for behandling og rehabilitering, såvel psykisk som somatisk. Samtidig medfører nye behandlingsmuligheder, at der er flere pleje- eller behandlingskrævende borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Det voksende antal ældre betyder, at der er flere mennesker med demens. Livsstilssygdomme og borgere med sindslidelser, misbrugs- og/eller sociale problemer medfører endvidere, at medarbejderne skal have kompetencer til at samarbejde med og støtte udsatte borgere. På sygehusområdet sker der en specialisering mellem sygehusene og internt mellem afdelingerne på sygehusene. Som eksempel kan nævnes oprettelsen af fælles akutmodtagelser (FAM). Det må desuden forventes, at ambulatoriernes ændrede funktion vil ændre social- og sundhedsassistenternes funktion i ambulatorierne. Derfor er der brug for opkvalificering af EPOS-målgruppen på sygehusene i forhold til at varetage ændrede funktioner. Der sker ændringer på de medicinske afdelinger, hvor målgruppen får nye opgaver både i forhold til patienter med kroniske medicinske sygdomme og med akutte medicinske sygdomme. EPOS er i gang med en analyse af SOSU-assistenternes ændrede funktioner på både de medicinske og kirurgiske afdelinger.

4 Kravene til dokumentation og kvalitetssikring inden for både det kommunale og regionale sundhedsområde er skærpet. På sygehusområdet er der krav om at arbejde med standarder gennem akkreditering. Det stiller fx særlige krav til kompetencer i forhold til medicinhåndtering. Der vil være forskellige kompetencebehov inden for det somatiske, det psykiatriske og kommunale område. Blandt andet den øgede brug af patient/borgertilfredshedsundersøgelser sætter fokus på patienternes/borgernes ønsker og oplevelser i forhold til inddragelse i deres behandlingsforløb. Der arbejdes med metoder til egenomsorg og højere grad af inddragelse af pårørende eksempelvis i psykiatrien. EPOS har udviklet en række uddannelser til behandlingspsykiatrien. Der foregår en hastig udvikling inden for området, som betyder nye kompetencebehov. Der er derfor brug for at vurdere det nuværende uddannelsesudbud i forhold til kompetencebehovene. I den forbindelse kan FOAs og Danske Regioners projekt Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen blive inddraget. Der er i sundhedsvæsnet brug for et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer. Målet for det tværgående samarbejde er at sikre kvalitet i indsatsen og forebyggelse af(gen)indlæggelser. Sammenhængen kan blandt andet sikres gennem øget patient- og pårørende inddragelse. For EPOS målgruppe betyder det, at der er brug for kompetencer i forhold til tværfagligt samarbejde. Det fagprofessionelle personale er med til at skabe sammenhængen i samarbejdet, blandt andet ved at forebygge, at information går tabt, f.eks. i koordinering omkring udskrivelser, og ved generelt at have fokus på opsporing og at arbejde forebyggende. Der er i den sammenhæng udviklet en række nye institutioner i kommunalt regi, hvor EPOS målgruppe har funktioner. Der er brug for at afdække, hvilke kompetencer målgruppen har brug for i den sammenhæng. Inden for det kommunale område er der brug for at målgruppen har kompetencer i forhold til at kunne støtte borgeren i egenomsorg. Det forventes en fortsat udvikling inden for velfærdsteknologi herunder telemedicin, der giver behov for nye kompetencer. Der opleves en vækst i antallet af frivillige inden for EPOS område eksempelvis inden for ældreområdet. Det skaber nye kontaktflader for EPOS målgrupper. Der er derfor brug for, at medarbejdere i AMU-målgruppen, der er ansat inden for EPOS område, får mulighed for at blive opkvalificeret til at indgå i dette samarbejde.

5 Behov for analyser inden for EPOS' område Analyse af det tværsektorielle samarbejde og overgange mellem sektorer på det somatiske og psykiatriske område Der er i sundhedsvæsnet fokus på en sammenhængende indsats, hvilket kræver et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer på det somatiske og psykiatriske område. Målet er både at sikre kvalitet i indsatsen og forebyggelse af (gen)indlæggelser. Det er det fagprofessionelle personale, der er med til at skabe sammenhængen i samarbejdet, særligt ved at forebygge at information går tabt, f.eks. i koordinering omkring udskrivelser, og ved generelt at have fokus på opsporing som led i det forebyggende arbejde. Der er i den sammenhæng udviklet en række nye institutioner og tilbud, hvor EPOS målgruppe har funktioner. Der er brug for at afdække, hvilke kompetencer i forhold til det tværsektorielle samarbejde målgruppen har brug for i den sammenhæng, og hvordan kompetencebehovene bedst bliver dækket inden for AMU. Formålet med analysen er: At afdække muligheder og barrierer i forhold til kompetenceudvikling inden for temaet tværsektorielt samarbejde og overgange mellem sektorer At få et afsæt til at beslutte den bedste uddannelsesstruktur inden for temaet tværsektorielt samarbejde og overgange mellem sektorer Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på dagtilbudsområdet Formålet med analysen er at give udvalget et bedre grundlag for at vurdere og evt. revidere EPOS uddannelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Herunder er formålet at vurdere: i hvilket omfang de eksisterende uddannelser fortsat dækker kompetenceudviklingsbehovet, om der kan iagttages behov for nye strukturer på området som følge af nye kompetenceprofiler samt hvor der er behov for revision eller nyudvikling af uddannelser for at møde udviklingen i kompetencekrav på jobområdet. Analysen skal afdække udviklingstendenser inden for dagtilbudsområdet med særligt fokus på, hvilken betydning udviklingen har for kompetenceprofilerne for de medarbejdere i AMU-målgruppen, der er ansat inden for dagtilbudsområdet.

6 Behov for udvikling af læreruddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser og undervisningsmaterialer Læreruddannelse En række af EPOS jobområder er under hastig udvikling. Det har betydning for uddannelsesudbuddet, men stiller desuden store krav til underviserne, som løbende skal holdes ajour på den faglige udvikling indenfor områderne - og herunder forholde sig til deres egen rolle som undervisere. EPOS ansøger derfor om udviklingsmidler til afholdelse af faglæreruddannelser målrettet hhv. det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet det pædagogiske område inden for temaet: Udviklingstendenser inden for det pædagogiske område som følge af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav. Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet social- og sundhedsområdet inden for temaet: Udviklingstendenser inden for social- og sundhedsområdet som følge af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav Der ansøges desuden om midler til et lærerseminar målrettet social- og sundhedsområdet inden for temaet: Afstigmatisering af psykisk sygdom Behov for udvikling af nye AMU-uddannelser på EPOS' område Sygehusområdet er under hastig udvikling som følge af ændringer i struktur, organisering og opgaver. EPOS har haft udviklingen i kompetencekrav til AMUmålgruppen på sygehusene som indsatsområde i Udvalget har blandt andet igangsat en analyse af udviklingen i jobfunktionerne. Analysen peger på behov for tilpasning af uddannelsesudbuddet inden for en række temaer. EPOS søger derfor udviklingsmidler til et opdateret uddannelsesudbud inden for følgende tre temaer: Kirurgisk fordybelsesmodul Pleje af patient med akut medicinsk sygdom Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom Psykiatrisk suppleringsuddannelse EPOS analyse af psykiatriområdet og parternes egen afdækning af området har afdækket et behov for at se nærmere på uddannelsesudbuddet målrettet behandlingspsykiatrien. Miljøterapi - træning og aktivitet i psykiatrien Et analyse- og udviklingsprojekt gennemført i samarbejde mellem FOA og Danske Regioner har afdækket et behov for at udvikle en uddannelse med fokus på træning og aktivitet med afsæt i miljøterapi. Børn og seksualitet Massemediernes stigende seksualisering og pornoficering er blevet en nærværende faktor for børns opfattelse af egen og andres seksualitet. Samtidig er der i dag

7 mange opfattelser og normer omkring børns seksualitet. Udviklingen stiller krav til medarbejdernes viden og indsigt, så de agere på en etisk forsvarlig måde i den pædagogiske hverdag. Børn & unge og sociale medier Børn og unges brug af sociale medier kommer til at fylde mere og mere i deres hverdag. Der er behov for at medarbejderne kan støtte, vejlede og beskytte barnet i brugen af de digitale medier på et kvalificeret grundlag på baggrund af forståelse for de sociale mediers betydning for eksempelvis fællesskabs- og relationsdannelse i en moderne børne-unge kultur. Digitale medier i pædagogisk arbejde Udviklingen inden for det pædagogiske område medfører at medarbejderne skal have større opmærksomhed på og kendskab til mulighederne for at inddrage digitale medier (computere, spilkonsoller, mobiltelefoner m.m.) aktivt i det pædagogiske arbejde samt medvirke til etablering af en fælles digital kultur i de pædagogiske tilbud. Leg med form, mængde og størrelse i pædagogisk arbejde Der opleves stigende krav til medarbejderne om at de, med afsæt i leg og aktiviteter i det pædagogiske arbejde, kan have en særlig opmærksomhed på at understøtte børnenes begrebsdannelse og fornemmelse for abstrakte fænomener - eksempelvis forskellige former, mønstre, mængder og størrelser. Arbejdet som værkstedsassistent Som følge af forandringer i rammer og organisering af arbejdet som værkstedsassistent er der behov for at udvikle et tilpasset uddannelsesudbud rettet mod den grundlæggende jobfunktion som værkstedsassistent. Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Inden for flere af EPOS områder er der en stigning i brugen af frivilligt arbejde. Det skaber nye kontaktflader for EPOS målgrupper til frivillige inden for jobområderne. Der er behov for at medarbejderne har forståelse for rammerne for samarbejdet, herunder forståelse for egen og de frivilliges rolle så de kan vejlede og samarbejde med frivillige ud fra viden om tavshedspligt, etik, faglige grænser mm. Behov for udvikling af undervisningsmateriale på EPOS område De store forandringer på EPOS område medfører et fortsat behov for inspirationsmaterialer, der går i dybden med f.eks. de faglige temaer i uddannelsen, herunder opdaterede anbefalinger til baggrundslitteratur, lovgivning og links, samt giver konkrete bud på cases og opgaver til brug i undervisningen for at understøtte en praksisnær undervisning. EPOS søger derfor udviklingsmidler til fortsat at kunne udvikle undervisningsmateriale til de AMU-uddannelser, der udvikles af EPOS. Undervisningsministeriet har ønsket, at udvalget angiver en prioritering af udviklingsmidlerne. Såfremt der bliver behov for at prioritere blandt de indmeldte udviklingsbehov, ønsker EPOS-udvalget at nedprioritere udviklingen af undervisningsmateriale. EPOS-udvalget vil gerne understrege, at det selvfølgelig vil være beklageligt i forhold til kvalitetssikringen af uddannelserne.

8 Behov for revision af FKB er Revision af FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Sygehusområdet er under hastig udvikling som følge af ændringer i struktur, organisering og opgaver. EPOS har udviklingen i kompetencekrav til AMU-målgruppen på sygehusene som indsatsområde i Udvalget vurderer på nuværende tidspunkt, at der i forlængelse af analysens resultater kan blive behov for justeringer i den fælles kompetencebeskrivelse, der dækker jobområdet. EPOS søger derfor udviklingsmidler til en revision af FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet.

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Oktober 2013 Indledning EPOS-området har voksende uddannelsesaktivitet. I 2012 har EPOS haft en aktivitet

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013 Oktober 2012 Indledning EPOS-området har haft voksende uddannelsesaktivitet frem til 2011. I 2011 har EPOS

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015 Oktober 2014 Indledning EPOS-området har fortsat voksende uddannelsesaktivitet. I 2013 har EPOS haft en

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010 Oktober 2009 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder Konference for de lokale uddannelsesudvalg 21. oktober 2016 DGI Byen Hvorfor en analyse af sammensatte forløb? Mere end 80 procent

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 1 Dagens temaer Uddannelsesudbuddet Det uddannelsespolitiske landskab Serviceeftersyn Status på udviklingen på EPOS område 2 EPOS-udvalget EPOS er efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand Konference for de lokale uddannelsesudvalg 23. oktober 2013 København, Scandic Program for dagen 10.00-11.00 Velkomst og status

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Faggruppelandsmøde. Nyborg Strand Maj 2015

Faggruppelandsmøde. Nyborg Strand Maj 2015 Faggruppelandsmøde Nyborg Strand Maj 2015 Faggrupper Neurofysiologiassistenter Tilsynsførende assistenter Ledende servicepersonale Portører Sygehjælpere Plejere Handicaphjælpere Ledere/mellemledere Social

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN Bilag nr. 51.5.1. Bestyrelsesmødet 15.12.15. UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- POLITIKKEN Formålet med udbudspolitikken er at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Workshop om SOSUassistenternes

Workshop om SOSUassistenternes Workshop om SOSUassistenternes kompetencer Hvordan kan sundhedsuddannelserne være med til at styrke fokus på de kliniske kompetencer og samarbejdet mellem faggrupper og sektorer? Ursula Dybmose, KL, Hans

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Talepapir Ingelise Hansen Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Social- og sundheds - området i et regionalt perspektiv Indledning Jeg vil indledningsvis sige tak fordi, at jeg

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2014 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i SUF

Strategi for kompetenceudvikling i SUF 1 Strategi for kompetenceudvikling i SUF 2014-2017 Baggrund Direktionen nedsatte i december 2013 en arbejdsgruppe på chefniveau for at udarbejde en kompetencestrategi for 2014 17. Målet har været, at pege

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. FOA Bornholm 3 oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. FOA Bornholm 3 oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen FOA Bornholm 3 oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere over

Læs mere

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Strategiens afsæt Strategien tager afsæt i regionernes rolle: Aftager og arbejdsgiver Medansvarlig for de praktiske dele af uddannelserne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere