Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP"

Transkript

1 Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1

2 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets tema, fagområder og det læringsudbytte den studerende skal opnå samt modulets konkrete emner og undervisnings- og læringsform. Til slut følger en beskrivelse af dispensationsordningen for modulprøven Rammer for modulbeskrivelsen Modulprøven er udarbejdet på baggrund af: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/ Modulets tema som beskrevet i den nationale studieordning Modulet rettes mod aktivitetsvidenskab, ergoterapeutiske og generelle sundhedsfaglige teorier og metoder samt tværfaglige temaer. Der gives mulighed for, at den studerende kan fordybe sig inden for et valgfrit område og dermed tone sin uddannelse. Dette kan ske igennem deltagelse i såvel tværfaglige som monofaglige valgfag. Modulet kan indeholde teoretiske, kliniske tværfaglige eller tværsektorielle forløb, der udbydes på egen eller anden dansk eller udenlandsk relevant uddannelse. Modulet kan indeholde en fordybelse i temaer, som indgår i ergoterapeutuddannelsens øvrige moduler, eller kan indeholde et supplement hertil. Modulet kan således give den studerende mulighed for at tone sin uddannelse. Valgmodulet beskrives af den udbydende uddannelsesinstitution. Beskrivelse af valgmodulet og tidspunkt for tilmelding og afholdelse offentliggøres på en, der er fælles for sundhedsuddannelserne. Den studerende har mulighed for at tilrette et individuelt forløb. Dette skal godkendes af den studerendes egen uddannelsesinstitution Modulets fagområder - opgivet i ECTS point Ergoterapi, 10 ECTS point 5.0. Modulets læringsudbytte - som beskrevet i den nationale studieordning Den studerende kan ved modulets afslutning: beskrive, diskutere og anvende praksis -, udviklings og forskningsbaseret viden i forhold til ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse 2

3 diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ergoterapeutiske professionsfærdigheder, professionsudøvelse og professionsudvikling beherske relevante kommunikationsstrategier og -metoder i formidling af valgfagets indhold evaluere egen faglig formåen og herud fra identificere læringsbehov og demonstrere progression i læringen 6.0. Eksempler på modulets konkrete emner 6.1. Valgfag Fysisk aktivitet og basintræning 6.2. Valgfag - Litteratur review - ergoterapeutiske teorier og modeller 6.3. Valgfag - Marselisløb for ældre borgere i kørestol 6.4. Valgfag - Lifestyle Redesign Programme 6.5. Valgfag - Aktivitet og deltagelse hos børn i daginstitution og folkeskole 6.6. Valgfag - Hjerneskaderehabilitering 7.0. Modulets undervisnings- og læringsform Holdundervisning Gruppearbejde Formidling og udarbejdelse af en skriftlig gruppeopgave Undervisning Vejledning Selvstudie Evaluering 3

4 8.0. Dispensationsordning for modulprøve Aktuelt er modul 13 del af en forsøgsordning, hvor der ikke gennemføres modulprøve. I stedet er der mødepligt på modulets valgfag. Nedenfor beskrives denne forsøgsordning. Information om valgfag på modul 13 kan desuden findes her: Modulets overordnede indhold og formål Den udbydende institution har ansvar for aftaler, niveau, bedømmelse m.v. Den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet på, har ansvar for at godkende valgmodulet. Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge valgmodulet som teoretisk og/eller klinisk/praktisk uddannelsesforløb. Dette skal godkendes af den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet efter uddannelsesinstitutionens gældende retningslinjer. Indhold Teoretiske forløb af 2, 4 eller 6 ugers varighed. Selvvalgte forløb af 2, 4 eller 6 ugers varighed nationalt og internationalt. Formål Med udgangspunkt i teoretiske, kliniske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb skal den studerende fordybe sig i selvvalgte temaer, der relaterer sig til den ergoterapeutiske profession og derigennem være med til at tone eget uddannelsesforløb og reflektere over egen professionsudøvelse, professionsfærdigheder og professionsudvikling. Procedure for valg af valgfag Udbud af teoretiske og kliniske forløb offentliggøres på udbudsstedernes efter nærmere retningslinjer (se skema nedenfor). Valgfagene skal udbydes og vælges ca. ½ år før de studerende skal deltage i fagene. Valgfagene udbydes i forårssemesteret, når man skal deltage i det fra uge 35 ved starten af efterårssemesteret. Valgfagene udbydes i efterårssemesteret, når man skal deltage i det fra uge 6 ved starten af forårssemesteret. Rækkefølgen er: Valgfagene udbydes (uge 11 og uge 41) på hvorfra der er links til de enkelte sundhedsuddannelsers valgfag De studerende har efterfølgende 2 uger, hvor de kan mede sig til (uge og uge 42-43) Uddannelsesinstitutionerne giver de studerende tilbagemelding vedr. optag/afslag (uge 16 og uge 46) Evt. ledige pladser annonceres herefter (uge 17 og uge 47) Valgfagsplan skal afleveres af den studerende til egen uddannelse (uge 20 og uge 50) Studerende fra Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus har altid ret til at blive optaget på valgfag udbudt af egen uddannelse. 4

5 Annoncering Tilmelding Tilbagemelding til studerende Annoncering af ledige pladser Aflevering af valgfagsplan Uge 11 Uge 41 Uge Uge Uge 16 Uge 46 Uge 17 Uge 47 Uge 20 Uge 50 Forudsætninger for deltagelse, gennemførelse og godkendelse af modulet Som en forudsætning for deltagelse i modulet skal den studerende have afleveret en valgfagsplan til Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. For godkendelse af gennemført modul skal den studerende være studieaktiv og opfylde deltagelsespligten og mødepligten i modulet (for yderligere oplysninger se afsnittet nedenfor). For studerende i selvvalgt valgfag (for yderligere oplysninger se afsnittet nedenfor). Valgfagsplan Formkrav til valgfagsplan Ved udarbejdelse af valgfagsplan skal der anvendes standardskema. Aflevering af valgfagsplan Valgfagsplanen og information om denne kan findes på Ergoterapeutuddannelsens : Manglende aflevering af valgfagsplan medfører, at den studerende ikke kan deltage i valgfag på modul 13. Uddannelsen kan dispensere fra den fastsatte afleveringsfrist, hvor der foreligger usædvanlige forhold. Den skriftlige og begrundede dispensationsansøgning om dette sendes til studieadministrativ medarbejder Morten Grønsted på Studieaktivitet, Deltagelsespligt og Mødepligt Modul 13 afsluttes uden intern teoretisk prøve, gældende til og med For at den studerende kan opnå modulets ECTS (Jf. National studieordning, august 2008), skal den studerende være studieaktiv i de teoretiske, praktiske og/eller kliniske undervisningsaktiviteter, den studerende selv eller uddannelsen har tilrettelagt gennem modulet jf. gældende Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og gældende Eksamensreglement for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Studieaktivitet Studieaktivitet indeholder 2 elementer: 1. Deltagelsespligt 2. Mødepligt Deltagelsespligt For at indfri deltagelsespligten, skal den studerende deltage aktivt i fx undervisning, gruppearbejde, opgaver, fremlæggelse eller fjernundervisning, som er forudsætninger for at opnå de beskrevne læringsudbytter i den nationale studieordning. Mødepligt Mødepligt betyder, at den studerende fysisk skal være til stede, når og hvor undervisningsaktiviteten afvikles. Den studerende erklærer på tro og love, at vedkommende har opfyldt mødepligten for hvert enkelt valgfag med mindst 80 %. 5

6 Den studerende kan ikke få godskrevet ECTS, hvis fraværet samlet set overstiger 20 % af de planlagte og gennemførte undervisningsaktiviteter i hvert enkelt valgfag. Fraværet beregnes ud fra en undervisningslektion på 45 min. Mødepligt dokumenteres ved den studerendes personlige tro og love underskrift på vedhæftede erklæring (bilag 1). Afrapportering af mødepligt For afrapportering af mødepligt anvendes Erklæring om opfyldelse af mødepligt (bilag 1), som senest 3 dage efter afslutningen på sidste valgfag, i udfyldt og underskrevet stand, uploades til WISEflow. Manglende opfyldelse af mødepligt Manglende opfyldelse af mødepligten i valgfaget medfører, at den studerende skal udarbejde og aflevere en afløsningsopgave - se dette afsnit nedenfor. Afløsningsopgave Afløsningsopgaven udgøres af en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i det/de valgte valgfag, som den studerende har opnået fuld mødepligt i. Den skriftlige opgave skal dokumentere alle 4 læringsudbytter for alle valgte valgfag. Den skriftlige opgave kan udformes på én af følgende måder: 1. Èn opgave for samtlige valgfag 2. Én opgave for hvert valgfag, dvs. én, to eller tre opgaver afhængig af det individuelle antal valgfag 3. Én opgave for to valgfag med et fælles tema samt en opgave for det 3. valgfag Aflevering af afløsningsopgaven Den skriftlige opgave afleveres i et papireksemplar efter nærmere aftale med den modulansvarlige. Den elektroniske udgave af den skriftlige opgave afleveres senest samme tidspunkt i WISEflow Der er ikke tildelt vejledning til opgaven. Bedømmer er en ergoterapeutunderviser ved eget uddannelsessted. Besvarelsens form Et skriftligt produkt, som må fylde max tegn incl. mellemrum pr. ECTS. Det skriftlige produkt skal overholde Retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige opgaver i forbindelse med prøver og eksaminer ved Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Indhold i opgaven skal være fremstillet på redelig vis, dvs.: at den studerende har gjort et hæderligt forsøg på at skrive opgaven at der ikke er snydt med opgavens indhold herunder hel/delvis plagiering Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytterne kan ses i bilag 2 Manglende aflevering, manglende opfyldelse af formkrav eller manglende redelighed i indhold af opgaven Ved manglende aflevering af afløsningsopgaven, manglende opfyldelse af formkrav eller manglende redelighed i indhold af opgaven, kan den studerende ikke tildeles ECTS. 6

7 Uddannelsen kan dispensere, hvor der foreligger usædvanlige forhold. Den skriftlige og begrundede dispensationsansøgning sendes til studieadministrativ medarbejder Morten Grønsted på og att. til uddannelsesleder. Litteratur modul 13 (altid nyeste udgave) Se præsentationen af det enkelte valgfag Modul 13 bilag Bilag 1 - Erklæring om opfyldelse af mødepligt Bilag 2 - Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytterne 7

8 Bilag 1 - Erklæring om opfyldelse af mødepligt og deltagelse i valgfag Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg har opfyldt mødepligten for hvert enkelt valgfag med mindst 80 %. Jeg er opmærksom på, at Straffelovens 158 og 161 er gældende (se nedenfor). Navn og eksamensnummer: Valgfag 1 Titel: ECTS Kort beskrivelse af deltagelsen: Har opfyldt mødepligt (sæt X) Ja: Nej: Dato og underskrift: Valgfag 2 Titel: ECTS Kort beskrivelse af deltagelsen: Har opfyldt mødepligt (sæt X) Ja: Nej: Dato og underskrift: Valgfag 3 Titel: ECTS Kort beskrivelse af aktiviteter: Har opfyldt mødepligt (sæt X) Ja: Nej: Dato og underskrift: Straffeloven 161. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret. 8

9 Bilag 2 - Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytterne Læringsudbytte 1 Den studerende kan ved modulets afslutning, beskrive, diskutere og anvende praksis -, udviklings og forskningsbaseret viden i forhold til ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 1 kan være: Den studerende redegør for ovenstående læringsudbytte Læringsudbytte 2 Den studerende kan diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ergoterapeutiske professionsfærdigheder, professionsudøvelse og professionsudvikling. Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 2 kan være: Den studerende beskriver, hvordan vedkommende selv har gjort brug af særlige faglige færdigheder, og hvilke erfaringer og refleksioner vedkommende selv har gjort sig Læringsudbytte 3 Efter modulet kan den studerende beherske relevante kommunikationsstrategier og -metoder i formidling af valgfagets indhold Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 3 kan være: Den studerende forholder sig kritisk og diskuterende til formidling og kommunikationsstrategier. Læringsudbytte 4 Efter modulet kan den studerende evaluere egen faglig formåen og herud fra identificere læringsbehov og demonstrere progression i læringen Eksempler på tegn på opfyldelse af læringsudbytte 4 kan være: Den studerende evaluerer løbende egen faglige formåen og læringsbehov. 9

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere