Holdninger fra FSR danske revisorer til forslaget til nyt regnskabsdirektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdninger fra FSR danske revisorer til forslaget til nyt regnskabsdirektiv"

Transkript

1 FSR danske revisorer. Fagligt Center, november 2011 Holdninger fra FSR danske revisorer til forslaget til nyt regnskabsdirektiv Dette notat beskriver FSR danske revisorers vurderinger af, hvad man faktuelt kan konstatere af væsentlige problemstillinger i direktivforslaget fra EU-Kommissionen samt foreningens holdninger til direktivet. Konstaterbare ændringer og væsentlige punkter Generelt Det nuværende 4. og 7. direktiv erstattes af dette nye direktiv, der vil indeholde regnskabskravene for selskaber og koncerner, der ikke er underlagt kravet om IFRS jf. IFRS Forordningen. Direktivet er udarbejdet efter en byggeklods model som vi bl.a. kender fra årsregnskabsloven. En række af de væsentligste krav i det gamle direktiv, herunder kravet om et retvisende billede ( true and fair view ) er videreført fra det gamle 4. direktiv, og er anført i art. 4, stk Ligeledes er de grundlæggende regnskabsprincipper videreført med en mere fremtrædende placering (art. 5 hvor de grundlæggende principper hidtil var i art. 31 i tilknytning til regler om værdiansættelse) og de faste skemaer for balance og resultatopgørelse (art. 9-15), som har medvirket til øget gennemsigtighed på tværs af landegrænserne, er videreført. Antallet af opstillingsskemaer, regnskabsaflæggerne kan vælge imellem, er reduceret, hvilket vil øge sammenligneligheden yderligere på tværs af landegrænserne. Det er som sådan et positivt udgangspunkt, ved vurdering af det nye direktivforslag. Det er særligt positivt, at væsentlighedsprincippet ( materiality ) nu er fastslået som et grundlæggende princip i art. 5, stk. 1, litra j. Det er selskabets ansvar at fastsætte væsentlighed, jf. det forklarende notat Explanatory memorandum, afsnit 4.2 (side 10 i dokumentet med direktivforslaget). Dersom enkelte poster ikke skønnes at være væsentlige, behøver de ikke vises linie for linie men kan kombineres. Der er ikke krav om, at uvæsentlige forudbetalinger, skyldige poster, hensættelser mm. skal medtages. Noter, der beskriver uvæsentlige poster, kan også udelades. Der er set fra FSR danske revisorers synsvinkel både gode og mindre gode elementer i disse muligheder for at undlade poster og noter. De nuværende muligheder for at opstille balance og resultatopgørelse i sammendraget form er videreført (art. 16). Regnskabsbrugerne ville uden tvivl være bedre stillet, hvis posterne i resultatopgørelsen altid vises fuldt ud (med nettoomsætning osv.). Ekstraordinære poster er afskaffet, hvilket er fornuftigt. Ligeledes er det fastslået, at særlige poster ikke må vises som en særskilt linie i resultatopgørelsen. Disse præciseringer vil medvirke til at styrke sammenligneligheden. 1

2 Brug af markedsværdier (fair values) for finansielle instrumenter og derivater samt visse aktivklasser kan kræves af medlemslandene, men er ikke et direktivkrav. De hidtidige særregler for investeringsselskaber og holdingsselskaber er ikke videreført. I Danmark har vi benyttet særreglen for investeringsselskaber i ÅRL 38. Tilsyneladende vil Danmark fortsat kunne have regler om dagsværdiregulering af investeringsaktiver mv., jf. den foreslåede art. 7, stk. 1, litra b): Member States may permit or require measurement of specific categories of assets. at amounts determined by reference to fair value. Derimod er det uvist (muligvis er det ikke muligt, jf. princippet om totalharmonisering for små selskaber), om der kan stilles særlige notekrav og lignende til opgørelsen af disse aktiver i små selskaber, som vi har gjort i den danske ÅRL 53, stk. 2, nr. 1 b) om forudsætningerne for den valgte beregningsmetode. Der er meget stor fokus i disse år i kølvandet på finanskrisen på usikkerhederne ved opgørelsen af dagsværdier på bl.a. ejendomme. FSR danske revisorer finder det meget væsentligt, at der fortsat kan kræves udførlige noteoplysninger om usikkerhederne ved måling af aktiver til dagsværdier. Regulering af beløbsgrænser Beløbsgrænserne for afgrænsning af virksomhedskategorier (små, mellem, store) hæves lidt. Overgrænsen for små virksomheder hæves fra 8,8 til 10 mio. Stigningen bliver reelt mindre for DK, idet man her har benyttet en mulighed i det tidligere direktiv til at lægge 10 % oveni de 8,8 mio. for bl.a. valutakorrektion. I DK vil overgrænsen derfor stige fra 72 mio. Dkr. til ca. 75 mio. Dkr. Medlemslandene må ikke indføre egne grænser for små, mellemstore og store virksomheder. Der er et pres fra bl.a. tysk erhvervsliv og en række andre erhvervsorganisationer på at drive grænserne opad. Størrelsesgrænser for mikrovirksomheder er der ikke taget endelig stilling til. FSR danske revisorer ser ikke noget behov for at forhøje de gældende størrelsesgrænser for små selskaber, som forekommer at være på et passende højt niveau, idet kategorien små selskaber allerede i dag omfatter langt hovedparten af de danske selskaber. Totalharmonisering af regnskabsregler for små selskaber uden nationale variationsmuligheder En af de mest markante nyskabelser i direktivforslaget er, at oplysningskravene for små selskaber harmoniseres fuldstændigt. Nationale regeringer får ikke længere mulighed for at fastlægge yderligere krav til noteoplysninger (disclosure). Nogle af de nuværende notekrav i årsregnskabsloven kan tænkes at komme under pres. Det er lidt pudsigt og kan være lidt tilfældigt om et krav anses for at vedrøre indregning/måling (hvor der ikke er lagt op til totalharmonisering) eller noteoplysninger (hvor der er lagt op til totalharmonisering). Princippet om totalharmonisering vedrørende noteoplysninger følger af den foreslåede art. 17, stk. 2, og art. 4, stk. 5. Dog kræves i direktivforslaget, som noget nyt, at små virksomheder skal oplyse i noterne om transaktioner med forbundne parter (art. 17, stk. 1, litra h). Dette kan vel betyde, at der (fortsat) skal oplyses i noterne om fx lån til ledelse og aktionærer. De skal desuden oplyse om forhold, der påvirker årsrapporten, men som har fundet sted efter balancedagen (litra f) og om poster, der ikke er indregnet i (litra e)). Det er naturligvis positivt. 2

3 Men samlet set er det vores vurdering, at totalharmonisering på et så lavt niveau, som i direktivforslaget, er skadeligt for regnskabernes kvalitet og dermed for den værdi, regnskabsbrugerne vil tillægge årsregnskabet som troværdig kilde til at dokumentere et selskabs økonomiske forhold. FSR danske revisorer kan pege på følgende områder, hvor nuværende notekrav mv. tilsyneladende ikke kan videreføres : - En af de væsentlige notekrav i ÅRL er kravet om egenkapitalforklaring i 56. Dette notekrav kan så vidt det vurderes ikke længere opretholdes. Der er uden tvivl stor interesse i denne note hos regnskabsbrugerne. Da E&S og ministeriet for nogle år siden forsøgte at fjerne notekravet med henvisning til, at det ikke er direktivkrævet, lykkedes det FSR som kompromis at få et krav om en summarisk egenkapitalopgørelse, idet vi påpegede den betydelige interesse for disse noter. Vi er dog fortsat tilhængere af en fuldstændig forklaring af bevægelserne i egenkapitalen frem for en summarisk opgørelse. - ÅRL indeholder ret udførlige regler om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, af regnskabsmæssige skøn og ikke mindst ændringer i anvendt regnskabspraksis (jf 51, der dog i ÅRL er placeret som et krav til indregning/måling frem for et noteoplysnings-krav, men som reelt er en blanding af måling og noteoplysning) og i skøn ( 54). Direktivet er langt mere upræcist, og kræver blot oplyst accounting policies adopted, in particular the measurement basis applied to the various items in the annual financial statements (art. 17, stk. 1). Fra dansk side må vi lægge vægt på, at der fortsat kan kræves udførlige oplysninger ikke kun om anvendt praksis, men også om ændringer heri samt om skøn og ændringer heri. Vi må fra FSR danske revisorer påpege den uheldige betydning af totalharmoniseringen. Det er ikke i regnskabsbrugernes og i FSR-danske revisorers interesse at der indføres totalharmonisering for små selskaber, og vi må forsøge at imødegå kravet om, at nationalstaterne ikke selv må fastsætte yderligere krav. Vi finder, at der i den danske årsregnskabslov allerede er lempet meget på regnskabskravene for små selskaber, og vi finder, at vi har nået den absolutte grænse for, hvad man kan reducere, hvis regnskaberne fortsat skal give meningsfuld information, hvilket vi er stærke tilhængere af. Det kan ikke være meningen at udviske forskellen i regnskabsmæssige oplysningskrav til at drive virksomhed i selskabsform kontra som personlig virksomhed. Der er for nylig foretaget en undersøgelse i fællesskab af handelshøjskolen (CBS) og pwc, der viser, at regnskabsbrugerne faktisk har stor interesse i noteoplysninger. Begrænset land-for-land rapportering Der indføres krav om rapportering fra virksomheder indenfor extraction (det vil for eksempel sige minedrift, olie- og gasudvinding og fældning af urskov mv.) om virksomhedens betaling af skatter/afgifter i forbindelse hermed til individuelle nationale myndigheder. Det er det, der tidligere blev omtalt som country-by-country rapportering. Rapportering sker på lande og projekt niveau, således at betalinger skal rapporteres for hvert projekt hvor der er foretaget en betaling, i hvert land. 3

4 Det er et helt nyt krav, og der er derfor en række tvivlsspørgsmål om bestemmelsernes rækkevidde. Umiddelbart ser det ud til, at det ikke skal være en del af den finansielle årsrapport, men en særskilt rapportering. Der er i den danske årsregnskabslov regler om supplerende beretninger ( 14), og en land-for-land-rapportering vil kunne rummes inden for dette begreb, hvis det skal være en del af årsrapporten. Rapporteringen skal ske, når betalingerne er betydelige for modtagerlandet. Hvad der menes med betydelig er ikke defineret og betydningen af denne foreslåede regel er derfor uklart. FSR danske revisorer finder det uacceptabelt, at en lovtekst på et helt nyt område er så uklar. Der bør være klare bestemmelser og indikationer for, hvor store betalingerne skal være for at være omfattet af rapporteringspligten. Rapporteringen kan foretages på koncernniveau og i så fald skal de enkelte selskaber og moderselskab ikke rapportere særskilt. Kravene skal gøres til genstand for en vurdering af Kommissionen 5 år efter vedtagelse af direktivet. Revisionspligt for mellemstore og store og PIE ingen omtale af revision for små selskaber: Direktivforslaget fastlægger (art. 34), at "Member States shall ensure that the financial statements of PIE, medium-sized and large undertakings are audited by one or more persons approved...". Dvs revision i små selskaber er ikke krævet i henhold til EU lovgivningen. Det vil dog fortsat være muligt for medlemsstaterne at kræve det ifølge oplysninger, som FEE har modtaget fra EU-Kommissionen. Der er allerede i dag en option for medlemslandene til at fritage små selskaber fra revision. Så det er reelt uændret, selv om måden at skrive det på lovteknisk er en anden (hvad der er hovedregel/undtagelse fra hovedregel). I præamblen (nr. 31) er anført:. The annual financial statements of small undertakings should not be covered by this audit obligation, as audit can be a significant administrative burden for this category of undertaking, whilst for many small undertakings the same persons are both shareholders and management and therefore have limited need for third party assurance on the financial statements. FSR danske revisorer skal påpege, at en revision ikke kun er til gavn for shareholders and management, men i højeste grad er møntet på tredjemand, herunder kreditgivere og leverandører. FSR danske revisorer har i forbindelse med arbejdet med en erklæringsydelse (udvidet gennemgang) konstateret, at der er intersse og behov for revision eller en tilsvarende erklæringsydelse i høj grad også i relation til mindre virksomheder og ikke mindst i lyset af de vanskeligere finansielle og kreditmæssige vilkår, som mange virksomheder står over for i disse år. Samme krav til indhold af årsrapporter Direktivet beskriver ligesom tidligere direktiver, hvad der skal være med i årsrapporter og hvordan disse skal præsentere sig. Derudover beskrives nogle muligheder for at lave forkortede balancer og resultatopgørelser (profit and loss statements). Der ser ikke ud til at være materiel forskel til det nuværende direktiv. Kommissionen mener selv, at forslaget vil kunne møde modstand blandt medlemsstaterne. 4

5 Udeladelse af koncernregnskaber Medlemslandene kan ikke kræve, at små virksomheder der er moderselskaber, udarbejder koncernregnskaber. Denne udeladelsesmulighed findes også i det eksisterende direktiv. Usikkerheder Er der administrative lettelser i det nye direktiv og hvad betyder det, at man indfører maksimum harmonisering for små selskaber? Forslaget forventes af Kommissionen at give besparelser for erhvervslivet i størrelsesordenen 1,7 mia. Det er teoretiske AMVAB-lettelser, som hviler på meget usikre forudsætninger. Det skal påpeges, at mange medlemsstater allerede har lempet meget i administrative krav til virksomhederne, og at Danmark allerede har opnået de ønskede 25 % i den AMVAB-beregnede byrde ved regnskabsaflæggelsen i danske virksomheder. Det påstås i det til direktivforslaget ledsagende dokument, "Financial reporting obligations for limited liability companies - frequently asked questions", at der er potentielle administrative besparelser på 1,7 mia. euro. Beløbet på 1,7 mia. euro er konklusionen i en Impact Assessment (på 71 sider), der ledsager direktivforslaget. Det er vort indtryk, at beløbet især stammer fra den kendsgerning, at der for små selskaber lægges op til "maximum harmonisation". Dvs. medlemsstaterne kan ikke længere selv fastsætte yderligere krav til oplysninger i regnskaberne for små selskaber. Begrundelsen for at foreslå "maximum harmonisation" er angivet på side 68 i Impact Assessment. Der er bl.a. anført, at "It brings more harmonisation and creates a level playing field by ensuring that no Member State can impose additional requirements and must use all the simplifications provided by the revision... Therefore, this approach is more effective from the point of view of reducing administrative burden. Maximum harmonisation would entail some reduction of Member State discretion over the legislation. This as such may be a cause for some opposition. The Commission Services however believe that maximum harmonisation is achievable where the benefits are clearly demonstrated". Det er meget tvivlsomt, om der er tale om nogen som helst reelle lempelser for erhvervslivet i forslaget. Tværtimod vil nogle lempelser i regnskabskrav kunne give mindre gennemsigtighed til skade for samhandel og tillid i erhvervslivet, hvilket er særligt uheldigt i kølvandet på finanskrisen. Revision af land-for-land rapporteringen Der er tilsyneladende ikke krav om, at rapporteringen om betaling af skatter/afgifter/koncessioner mv. i forbindelse fra extraction industrierne til individuelle nationale myndigheder (det der tidligere blev omtalt som country-to-country rapportering) skal underkastes revision eller lignende, idet revisors eventuelle rolle ikke er omtalt. Spørgsmålet er så, hvordan revisor skal behandle rapporteringen. Det ville umiddelbart være oplagt i hvert fald i dansk sammenhæng - at behandle den på linie med CSRrapportering (Årl 99a), hvor revisor skal gennemlæse og konsistenstjekke rapporteringen og evt. udtale 5

6 sig herom i sin udtalelse om ledelsesberetningen. Der vil givetvis være regnskabsaflæggere, der påpeger byrderne ved introduktionen af denne rapportering, samt at sammenhængen til kravet om et retvisende billede af de finansielle forhold kan synes uklar. Afsnittet om land-for-land-rapportering er medtaget allersidst i direktivforslaget, hvilket yderligere kan medføre usikkerhed om, hvorvidt det er en del af årsrapporten eller en helt særskilt rapportering som i givet fald lige så godt kunne reguleres andetsteds end i regnskabsdirektivet. Holdninger til væsentlige elementer i direktivforslaget 1. Totalharmonisering af krav for små selskaber FSR danske revisorer påpeger det uheldige i en totalharmonisering på lavt niveau. Det er ikke i regnskabsbrugernes og i FSR - danske revisorers interesse at der indføres totalharmonisering for små selskaber, når det sker på et så lavt niveau, og vi må forsøge at imødegå kravet om, at nationalstaterne ikke selv må fastsætte yderligere krav. Vi finder heller ikke, at det er i regnskabsaflæggernes mere langsigtede interesse, da høj kvalitet i regnskaberne er forudsætningen for effektiv og pålidelig samhandel og troværdighed. Vi skal navnlig påpege behovet for en egenkapitalforklaring samt udførlige oplysninger om ændringer i regnskabspraksis og i skøn. Vi finder, at vi i den danske årsregnskabslov allerede har lempet meget på regnskabskravene for små selskaber, og vi finder, at vi har nået den absolutte grænse for, hvad man kan reducere, hvis regnskaberne fortsat skal give meningsfuld information, hvilket vi er stærke tilhængere af. Det kan ikke være meningen at udviske forskellen i regnskabsmæssige oplysningskrav til at drive virksomhed i selskabsform kontra som personlig virksomhed. Der er naturlige behov for øget regnskabsinformation fra virksomheder i selskabsform. Der er for nylig foretaget en undersøgelse i fællesskab af handelshøjskolen (CBS) og pwc, der viser, at regnskabsbrugerne faktisk har stor interesse i noteoplysninger. Undersøgelsen var møntet på spørgeskemaer til større virksomheder og mere professionelle regnskabsbrugere, men det er FSR danske revisorers vurdering, at der også i mindre virksomheder generelt er stor interesse for noternes informationer. I Belgien er i øvrigt gennemført en undersøgelse, der påviser de samfundsmæssige gevinster ved pålidelig regnskabsinformation også fra mikrovirksomheder. 2. Muligheden for at undlade en resultatopgørelse og ledelsesberetning: Der er ikke ændringer i relation til, at små selskaber kan undlade at offentliggøre resultatopgørelse og ledelsesberetning. Det har også været muligt i henhold til det hidtidige direktiv. Det nye direktiv fastlægger i art. 31, stk. 1, at medlemsstaterne kan fritage små virksomheder fra pligten til at offentliggøre resultatopgørelse og ledelsesberetning. Denne fritagelsesmulighed eksisterer allerede i det eksisterende regnskabsdirektiv (4. direktiv art. 47, stk. 2). Denne fritagelse er i dag 6

7 udnyttet i en del medlemslande, så vidt FSR danske revisorer er bekendt er det fx UK, Irland, Holland, Tyskland. Der er vel næppe udsigt til, at vi i Danmark og i de andre nordiske lande vil fritage små selskaber fra at offentliggøre resultatopgørelsen, men vi bør sikre os, at det ikke sker. Det ville gå ud over informationsværdien og dermed værdien af regnskabet. Et regnskab uden en resultatopgørelse har ikke nær samme værdi, og FSR danske revisorer bør arbejde for, at undtagelsesmuligheden mht. at offentliggøre resultatopgørelse ophæves. 3. Der savnes krav om pengestrømsopgørelse for store selskaber: I Danmark har vi i årsregnskabslovens 78 og 86 krav om pengestrømsopgørelse for regnskabsklasse C. Det anføres i ledsagedokumentet om "Impact Assessment" om eventuelt at indføre et sådant krav i direktivet for mellemstore eller store selskaber: "... despite strong stakeholder support, introducing such requirements only for medium-sized and large companies may not bring about significant increase in the clarification and comparability of financial reporting as the vast majority of these companies already prepare such statements in accordance with local requirements or market led demands" (side 69 i Impact Assessment). Dette er en noget vag holdning fra Kommissionens side! FSR - danske revisorer skønner, at en direktiv-bestemmelse om pengestrømsopgørelse for store og evt. mellemstore virksomheder vil være hensigtsmæssig og bringe øget harmonisering og kvalitet. En henvisning til market demands er ikke særlig relevant, da en ensartet høj kvalitet kun sikres via lovregler. 4. Manglende harmonisering af tidsfrister for offentliggørelse af årsregnskaber FSR danske revisorer har tidligere påpeget, at tidsfristerne for offentliggørelse af årsregnskaber bør harmoniseres. Det er uheldigt, at mange lande tillader årsregnskaber indsendt meget sent, hvorved aktualiteten bliver forringet og det er et problem, at udenlandske koncerner kan vente længe med at aflevere deres koncernregnskab, hvorved de danske frister for regnskabsindsendelse af koncernregnskabet sammen med et dansk datterselskabs regnskab i praksis ikke kan overholdes og derved er der ikke reel nogen lempelse for danske datterselskaber, der ønsker at slippe for at udarbejde underkoncernregnskab.. 5. Manglende accept af IFRS for SMEs FSR - danske revisorer finder det uheldigt, at der fortsat ikke er en fælles europæisk accept af IFRS for SMEs. Vi er bekendt med, at Frankrig er stærkt utilfreds med IFRS for SMEs, men der er lande og virksomheder/koncerner, som gerne vil kunne benytte IFRS for SMEs, og EU kunne bidrage til harmonisering ved at tillade og eventuelt anføre enkeltbestemmelser i IFRS for SMEs, som ikke kan benyttes i EU. Der er i bl.a. England og Sverige initiativer til at tillade selskaber af udarbejde årsregnskaber for ikke-noterede selskaber, der er baseret på reglerne i IFRS for SMEs, og også i de øvrige nordiske lande og blandt selskaber i Holland er der overvejende positive holdninger til IFRS for SMEs. EU-direktivet bør derfor ikke være til hinder for en sådan positiv udvikling i europæiske ikkenoterede selskabers regnskabspraksis. 6. Land-for-land-rapportering Der kan være mange forskellige synspunkter hertil, herunder til, om sådan regulering hører til i regnskabsdirektivet eller ej. FSR danske revisorer må efterlyse større klarhed om reglernes rækkevidde og vi må henvise til, at revisors rolle kunne være lig den, der gælder ved CSR-rapportering og vedrørende redegørelse for virksomhedsledelse (Corporate Governance) dvs. ikke en revision, men et konsistenstjek. 7

8 7. Samlet vurdering Samlet set er det skuffende, at EU-Kommissionen efter mange års forarbejde stort set kun har foretaget en sammenskrivning samt en sproglig modernisering af de eksisterende regnskabsdirektiver. Den sproglige opdatering og en bedre struktur for direktivet efter en byggeklodsmodel som vi kender i den danske årsregnskabslov - er positivt. Men finanskrisen og den øgede fokus på kreditværdighed hos de europæiske selskaber burde give anledning til bedre regnskabsregler, harmonisering af frister for offentliggørelse af regnskaber og bedre adgang til regnskabsinformation. Der er ikke taget noget som helst reelt skridt til at højne kvaliteten i regnskabsinformationerne tværtimod er der via forslaget om totalharmonisering af oplysningskravene i små selskaber udsigt til betydelige forringelser. FSR danske revisorer savner navnlig en europæisk endossering af IFRS for SMEs, krav om pengestrømsopgørelse for store og evt. mellemstore virksomheder samt krav til alle lande om at offentliggøre både balance og resultatopgørelse, som de fleste regnskabsbrugere er interesserede i, inden for en rimelig frist efter balancedagen. 8

9 X:\Udvalg\REGU\KOR\2011\FSR-holdning til regnskabsdirektivforslag docx

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervscentret Kampmannsgade 1 1780 København V. Att.: Specialkonsulent Carina Gaarde Sørensen. 11.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervscentret Kampmannsgade 1 1780 København V. Att.: Specialkonsulent Carina Gaarde Sørensen. 11. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervscentret Kampmannsgade 1 1780 København V Att.: Specialkonsulent Carina Gaarde Sørensen 11. november 2011 Pr. e-mail: kha@eogs.dk, cgs@eogs.dk FSR danske revisorer

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012.

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Anne Aarup Fenger Pr. e-mail: annfen@erst.dk 20. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

UDKAST. Resumé til. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

UDKAST. Resumé til. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen, Grethe Krogh Jensen, den 22. januar 2016 UDKAST Resumé til Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

tilsynsgebyrfaktorer

tilsynsgebyrfaktorer Instruktion i at udfylde formularerne "Aktiver i alt" og "Samlet risikoeksponering" til indsamling af tilsynsgebyrfaktorer April 2016 1 Overordnet information vedrørende begge formularer 1 "Navn", "MFI-kode"

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder

Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder Juli 2012 Forfatter: Silas Dahlgaard-Povlsen Vejleder: Frank Thinggaard Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder - En analyse af de økonomiske konsekvenser for mikro-enhederne, ved en dansk implementering

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er:

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Udskudt skat (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Udskudt skat hvad er det? Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Offentligt tilgængelig land for landrapportering

Offentligt tilgængelig land for landrapportering Offentligt tilgængelig land for landrapportering Endnu mere gennemsigtighed om selskabers skattebetalinger på vej. August 2017 Artikel skrevet af Søren Dalby Seneste nyt om offentliggørelse af land for

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 2015 Version 1. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 ABC BO ApS Årsrapport 1. juni 2011-31. maj 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 Adv. Jan Smith Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere