Postadr.: Fredet i klasse: FREDNINGSSTYRELS EN ~ Journal m.:/ //./ / J~{ Matr.nr.: Amt... : Ejer... : År: Emner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postadr.: Fredet i klasse: FREDNINGSSTYRELS EN ~ Journal m.:/ //./ / J~{ Matr.nr.: Amt... : Ejer... : År: Emner:"

Transkript

1 FREDNINGSSTYRELS EN ~ Journal m.:/ //./ / J~{ Postadr.: Fredet i klasse: Matr.nr.: Amt... : Ejer... : År: Emner: Ekspedition: Dato:

2 ORIGINALT DOKUME1~ Mat r. nr.; J..Z /, r k~.r?-rry 10,". Adr.: ~~-'A!'Y~ rp"..r---- l "7 Kommune: ~7 J. nr.~ ~ f.l!- 1-- IJ.!... /t r,

3 Miljøministeriet Planstyrelsen Kontor: 3. Ref.: IG/jnp Dato: 2/ juli 1992 J.nr.: /86 Retten i Nyborg Tinglysningskontoret Nørregade l 5800 Nyborg Modtaget l planstyrelsen 1 2 AUG Vedrørende ejendommen, matr.nr. 226 Nyborg bygrunde, beliggende Blegdamsgade 14, Nyborg. Miljøministeriet, Planstyrelsen anmoder hermed om, at ovennævnte bygningsfredning, lyst den 24. oktober 1986, må blive ændret til at omfatte: Forhuset, muren med portfag og de to sammenbyggede udhuslænger med halvtagsbygning mod Blegdamsgade. Efter tinglysning bedes dokumentet tilbagesendt hertil. Med venlig hilsen Der vedlægges en check på kr. 700,00 til dækning af tinglysningsafgiften. ~~U- Inger Glente Planstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon Telefax ()() Telex plan dk

4 .. 11 Matr. nr ' :Nyborg bygrunde.. NærværeQde fl' -e dn ingsbes lutning er stempelfri i medfør af lov om stempelafgift 79, stk. l, nr. 3, jfr. lovbekendtgørelge nr. 375 af 8. juli Anmelder: M~~get 1 frednlngsatyreiign 7 NOV Miljøministeriet fredningsstyrelsen Amaliegade 13,.. l 2 S 6 K ø b e n h a v n :k ~: ;,:~. :... "' -:;.. M E D D E L E L S E O M B Y G N I N G S r n C D N I N G I h e n h o l d t i l b e k e n d t g ~.r e l s e a f _J. o.v o m b y g n i n..g s f r e?:n.i n g,. j f r miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, er ejendommen matr.nr. 226 Nyborg bygrunde be~t~ge~de Blegdamsgade 14, Nyborg und~rgivet eksisterende fredning. ; Fredningen omfatter :.. : Forhuset, muren med portfag, de to sammenbyggede udhuslænger med h a l v t a g s b y g n i n g m o d B l e g d~ m s g a d e ; s a m t.d e t t i d l i g e r ~ ven. s a n "dliu s.i h a _. Fredningen skal respekteres af alle indehavere af rettigheder over ejen~ommen, uanset ~ hvorrar - re~t~~heden er stiftet, jfr. 7, stk. 3 i nævnte bekendtgørelse om. bygningsfredning. M i l j ø m i n i s t e r i e t, f r e d n i n g s s.t y r e l s e n, K ø b e n h a v n, d e n 2 O o k t IV'ilir 1 1m~ tent.i,~.j1r.l & ~/~ 7:t /I li lu~. 1,4//rf, INDFØRT l L;AGCOGEN RETTEN l NYBORG z 4: : 1J /,:;...-- LYST -7/ / ~/ / Y/7 -!,.??~ / Annelise Thomsen oass.

5 ... IJIIli SfEMPELMÆRKE '. '?./'~ -- / l \ \... ' (.,_... '.", " 'o : :"' ;~ :"'..... ~ :" /r. ~ Anmelder : ',~ ~. ~... w Mil j øm-in t s ter i e.. t ~~anstyrelserr ; Haraldsgade København Ø Omfanget af for_anstående fredning, der omfat'ter forhuset, muren med portfag, de to sammenbyggede udhuslænger med halvtagsbygning mod Blegdamsgade p amt.o.et tidliger.e sandhus i... h lv~flj _ ly_~~..-slip. : ~ktPb.~.r ~ ) ~r8~.p.a... ~ej :e.n~pminen " --m.~tr. nr. 22'6, N'yborg- bygrunde, ændres herved til at omfatte forhuset, muren med portfag og de to samme nbygge de udhuslænger med halvtagsbygn-ing meid Blegdamsgade... "' :~... < '.. Miljøministeriet, Planstyrelsen ( København den.21 ;. juli 1992 ~J---f-i~ Inger Glente.. INDFØRT l T)ACBOGEN RETTEN l r. '/BORG 2 z. 07.9'2. :o 4.9 o 4: -~. ~ r ~. ~- :,:- t,ys1.,.' : ~. :.. p~ :--... ': p.. J. "". / /<, MILJØMIN ~'t r.. :,. 'Annet_ise r homsen, y,.., j., kontorfuldmægtig Planstyrelsen" ~" -c!z. l i - ~~~g~ Brev n r f 81la~.. :,.... l -,... '

6 .. -.,. \. /.-Matr.nr. 226, Nyborg byrrcnce Nærvære~de fre.dn:i:n~beslutnin-g er stempelfri i medfør ar lov om stempelafgift 79, stk. l, nr. 3,.jfr. lovbekendtgørelse nr. 375 af 8. juli STEMPELMÆRKE ~-lybor g KUN GYLDIGT MED AFSTEMPliNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT ~ 71V ~~ 22241ftflft ÅStl Anmelcter: Miljøministeriet fredningsstyrelsen Amaliegade København K. M E D D.E L E L S E O M,. B Y Q N I N G S F R E D N I N G... I henhold til bekend~gørelse af l ov om bygnings~rednirig, jfr. ~ iljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 359 ~f 18. juli 1983, er ejendommen matr.nr. 226, Nyborg bygrunde beliggende Blegdamsgade 14, Nyborg undergivet eksisterende fredning. Fredningen omfatter~ Forhuset, muren med portf~g, de to sammen byggede bindingsværkslænger og sandhus. Fredningen skal respektere-s af a lle indeh~vere af ret tigheder dver ejendommen, uanset hvornår rettigheden er st ift ~t; jfr~ 7, stk. 3, i næyn te bekendtgørelse o_m bygnings fredning. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, ~ø benhavn, de.n 2 APR P.D.V.

7 INDFØRT l DAGBOGEN?. ~. 04. g 4 n s g B g RETTEN l NYBORG LYST. ~ /?/h///_.,/// Annelise Thomsen ass. l '"".

8 ()' -7.uhl. ~o...;. DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN Prinsens Palæ, København K Til dommeren i re:tskreds nr. "'3S-, Nyborg. :.;.: ~. j : l..... =.:t:'. ~... _ ; _""-:,...:... :fdr kulturelle.. anf:tgtsender Efter indstilling fra Det særlige aygningss.yn har u.,der6c6asr~s~;i~~bi-... ' faldet, at nedenfor anførte bygning et: m. m. indenfor. j urisdij<.tionen optages henholdsvis i klasse A. og klasse B. på den i henhold tillov om bygningsfredning af 12. marts i 918 udarbejdede fortegnelse over bygninger, der underkastes en begrænset fredning. j G Næst at meddele dette skal Det særlige Bygningssyn anmode om, at vedlagte skrivelser må bliv.e forkyndt for ejerne efter reglerne for dommes forkyndelse og de vedlagte genparter af skrivelserne med 2 bilag overleveret til dem, samt om, at det på ejendommenes blade i tingbøgerne må blive noteret, at bygningerne er undergivet begrænset fredning i henhold til nævnte lov med tilføjelse af fredningsklassen. Skivelserne til ejerne bedes med påtegning om den skete forkyndelse tilstillet Det særlige Bygningssyn (Prinsens Palæ, København K), og samtidig bedes der givet -... : '-' ;; ; bygningssy~t meddelelse o~.den,s~edfundne noter~ ~ ~n:e~ op~y~n~~ p~ de.pågæjd-.. ' , ,.1. e~de ejendommes m~tr.-nr...., \ :..... :... ': "... København, den ;._. ~l t ;9 (J r (,_, Nyborg, Blegdamsgade 14, matr.nr. 226, Nyborg købstads bygrunde. Fredningen omfatter forhuset. Klasse B.

9 l /011. f dagbogeu for rets!rrrd. m. 3.%. N~ bbøacl ' f;,, l. l!j o., ~tlifh ' 14 1 ' 14~: ",, " n o III

10 rkr. 38. MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER Køb en havn, den 17 s~ P Ministeriet skal herved meddele, at ved revisionen af den i henhold til lov om bygningsfredning af 12. marts 1918 udarbejdede fortegnelse over bygninger m. m., der underkastes en begrænset fredning efter de i loven givne bestemmelser, er nedenangivne, Dem tilhørende bygning eller bygningsdel efter indstilling af Det særlige Bygningssyn optag~t i klasse B paa ovennævnte fortegnelse.. f. Et eksemplar af loven samt en udtalelse fra Det særlige Bygningssyn vedlægges. ~ j1~~ j..ennert hotten ekø~t. aekr. Blegdamsgade 14, matr. nr~ 226, Nyborg købstads bygrunde. Fredningen omfatter for huset. Til ejeren af ejendommen Blegdamsgade 14, Nyborg.

11 ...

12 ... STEMPEL~IIERKE RETTEN I NYBORG Matr.nr.226 Nyborg Bygrunde Blegdamsgade 14, Nyborg St empelfri jvfr.stempellovens 79. /J -/)- BEVARINGSDEKLARATION :;; srr 01.. LANDINSPEKTØRFIRMA Slotsgade Nyborg Tlf ~6 Fax J.nr.314I92 i henhold til 15 i lov nr. 213 af 23.maj 1979 om bygningsfredning med senere ændringer, jvfr.lovbekendtgørelse nr. 81 af lo.februar Efter aftale med Miljøministeriet, Planstyrelsen, erklærer Nyborg kommune som ejer af den efter 3 i lov nr. 213 af 23.maj 1979 om bygningsfredning med senere ændringer, jvfr. lovbekendtgørelse nr.81 af lo.februar 1986, fredede e jendom, matr. nr.226 Nyborg Bygrunde, beliggende Blegdamsgade 14, Nyborg, med virkning for nuværende og fremtidige ejere, at den i lov om bygningsfredning 12, stk.l, hjemlede ret til, såfremt der nægtes tilladelse til nedrivning af en fredet bygning, at forlange ejendommen overtaget af staten mod erstatning, ikke skal have virkning for den ovennævnte ejendom. Denne særlige bevaringsdeklaration gælder hele ejendommen. Påtaleretten tillægges Miljøministeriet, Planstyrelsen, hvis samtykke kræves t i l fravigelse fra eller ophævelse af nærværende deklaration. Denne deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 226 Nyborg Bygrunde med prioritet forud for alle rettigheder over ejendommen, uanset hvornår disse rettigheder er stiftet, jvfr. lov om bygningsfredning 15, stk.2. Nyborg, den O~~ O t 9;Z ulø!llk~. INDF.:-:~ ; ::AGSOGEN RETTEt J l NYBORG Z Z LYS1 ~-:; ;r;-- _,/ /,-{ "rj L Annelise Thomsen kontorfuldmægtig //,, l Ansvarlige indehavere: Henning Andersen Poul Mogens Christensen Henning Hansen Søren Lunde Anna Lise Meldenborg Erik-Ole Rasmussen MILJØMINISTERIET f lanstyrelsen J.nr.: ~l~ l'-\'-\ <1-000 ( Lrc:v nr.: ( Bilaq - ~{ l D _C\':1

13 Miljøministeriet Planstyrelsen Kontor: 3. Ref.: IG/jnp Dato: J.nr.: 2/. juli /86 Retten i Nyborg Tinglysningskontoret Nørregade Nyborg Vedrørende ejendommen, matr.nr. 226 Nyborg bygrunde, beliggende Blegdamsgade 14, Nyborg. Miljøministeriet, Planstyrelsen anmoder hermed om, at ovennævnte bygningsfredning, lyst den 24. oktober 1986, må blive ændret til at omfatte: Forhuset, muren med portfag og de to sammenbyggede udhuslænger med halvtagsbygning mod Blegdamsgade. Der vedlægges en check på kr. 700,00 til dækning af tinglysningsafgiften. Efter tinglysning bedes dokumentet tilbagesendt hertil. Med venlig hilsen ~~(.v Inger Glente ' Planstyrelsen Haraldsgade Koben ha' n Ø Telefon Telefax Il T d ex plan dk

14 '. :....,.... Anmelder: Miljøministeriet.. :.~'. Planstyrelsen Haraldsgade København Ø Omfanget af foranstående fredning, der omfatter forhuset, muren med portfag, de to sammenbyggede udhuslænger med halvtagsbygning. mod Blegdamsgade samt det tidligere sandhus.... ""~" o.. i... h~venj.ly...!lt: d~ n _o.k_~pber ~ )~ pa.ej en dommen, matr. nr. 226, Nyborg bygrunde, ændres herved til at omfatte forhuset, muren med portfag og de to sammenbyggede lidhuslænger med halvtagsbygning mo'd Blegdamsgade... -::....,.. Miljøministeriet, Planstyrelsen, København den ~l- juli 1992 ~ Inger Glente... ' ~ _ --. "t! l.. ' :

15 "Sandhuset" set fra vest "Sandhuset" set fra øst "Sandhuset", bygning 6. Det lille "sandhus" i haven har teglhængt halvtag og grundmur af forskellige sten på tre sider. På den fjerde side mangler døre til husets to rum. Forneden på hver "gavl" samt i midterskillevægen er en lille åbning, som er isat senere. Det er svært at forestille sig, at dette hus har været anvendt til sand. Faconen på huset minder mest af alt om et dobbelt locum. So~ fotografierne viser, er huset i dårlig stand. 25

16 Miljøministeriet Fredningsstyrelsen Kontur l O. Reference 80/ lt J Kopi til sagen Dato 2 O. O k t. l Juumalnr / /86,. Retten i Nyborg tinglysningskontoret Nørregade l 5800 Nyborg ANBEFALET. fredningsstyrelsen skal herved anmode om, at vedlagte meddelelse om bygningsfredning må blive tinglyst på ejendommen matr.nr. 230 Nyborg bygrunde. Endvidere bedes vedlagte meddelelse om bygningsfredning, lyst den 25. april 1984 på matr.nr. 226 Nyborg bygrunde, slettet af tingbogen, og istedet lyst den nye meddelelse. Check på kr. 800,00 vedlægges til dækning af tinglysningsafgiften. Efter foretagen tinglysning/aflysning bedes dokumenterne tilbagesendt hertil. Postadresse Telefon Fredningsstyrelsen Amaliegade København K

17 Matr.nr. 226 Nyborg bygrunde Nærværende fredningsbeslutning er stempelfri i medfør af lov om stempelafgift 79, stk. l, nr. 3, jfr. lovbekendtgørelse nr. 375 af 8. juli Anmelder: Miljøministeriet fredningsstyrelsen Amaliegade København K. M E D D E L E L S E O M B Y G N I N G S f R E D N I N G I henhold til bekendtgørelse af lov om bygningsfredning, jfr. miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, er ejendommen matr.nr. 226 Nyborg bygrunde beliggende Blegdamsgade 14, Nyborg undergivet eksisterende fredning. fredningen omfatter: forhuset, muren med portfag, de to sammenbyqqede udhuslænger med halvtagsbygning mod Blegdamsgade samt det tidligere sandhus i haven. fredningen skal respekteres af alle indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er stiftet, jfr. 7, stk. 3 i nævnte bekendtgørelse om bygningsfredning. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, København, den 20. okt. 1986

18 Matr.nr. 230 Nyborg bygrunde Nærværende fredningsbeslutning er stempelfri i medfør af lov om stemafgift 79, stk. l, nr. 3, jfr. lovbekendtgørelse nr. 375 af 8. juli Anmelder: Miljøministeriet fredningsstyrelsen Amaliegade København K. M E D D E L E L S E O M B Y G N I N G S F R E D N I N G I henhold til bekendtgørelse af lov om bygningsfredning, jfr. miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, er ejendommen matr.nr. 230 Nyborg bygrunde beliggende Blegdamsgade 7, Nyborg undergivet eksisterende fredning. Fredningen omfatter: Forhuset og de to selvstændige sidehuse. Fredningen skal respekteres af alle indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er stiftet, jfr. 7, stk. 3, i nævnte bekendtgørelse om bygningsfredning. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, København, den 20. okt. 1986

19 Miljøministeriet Fredningsstyrelsen Kontor l O R dm net E K P l l T ~ Dato l. O k t. l Joumalnr l Nyborg kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 5800 Nyborg Kopi fil sagen Ved skrivelse af 6. august 1986 har teknisk forvaltning forespurgt, hvilke bygninger på ejendommene Blegdamsgade 7 og Blegdamsgade 14, der er omfattet af bygni ngsfredning. I fortegnelsen "Fredede bygninger, 1983" er anført: Bl egdamsgade 7, matr.nr. 230 ; forhuset Blegdamsgade 14, matr. nr. 226; forhuset ( de seks østligste fag fra 18. årh., de to vestl igste fag fra 19. årh.) muren med portfag, de to samme nbyggede bindingsværkslænger og sandhuset. Efter en gennemgang af f r edningsstyrelsens arkiver og tingbogen samt en besigtigelse på stedet, kan der for ejendommen Blegdamsgade 7's vedkommende konstateres en fejl i fredningslisten, idet alle bygninger på ejendommen er omfattet af fredning. Med hensyn til ejendommen Blegdamsgade 14, fore kommer fredningslistens beskrivelse behæftet med forståelsesmæssige unøjagtigheder. De bestående fredninger kan herefter præciseres på følge nde måde :.Bl e gdamsgade 7, matr.nr. 230 ; f orhuset og de to selvstændige sidehuse Blegdamsgade 14, matr.nr. 226 ; forhuset, muren med portfag, de to sammenbyggede udhuslænger med halvtagsbygning mod Blegdamsga de samt det tidligere sandhus i haven. Postadrusc Fredningsstyrelsen Arnaliegade København K Telefon

20 2 Ved den næste revision af fredningslisten vil denne blive korrigeret hermed. Kopi af denne skrivelse er sendt til ejerne af de to ejendomme. Med venlig hilsen Ebbe Keld Pedersen Kopi til: Fængselslærer Knud Theil Nielsen Slotsgade Nyborg Jørgen Ib Hansen Blegdamsgade Nyborg

t'tansiyretsen 1987 osta.:

t'tansiyretsen 1987 osta.: F~DNINQSSTY~ELSElj. p dr t'tansiyretsen 1987 osta.: Journal nr.: ~z~- rt-15/g'l Matr. nr.: ) g Z 9 d Amt... :,.+~ Ejer... : f~ {d ~k,l, ~ _ ~ hi~d Fredet --Xi k:l:asse. Ar: Emner: Ekspedition: Dato: ~jø~teriet

Læs mere

l 2ao l-91(t-st- ooo?- Skov- og Naturstyrelsen l. E Fredning af 1 JØ- og nerg1m1mstenet enkeltbygninger

l 2ao l-91(t-st- ooo?- Skov- og Naturstyrelsen l. E Fredning af 1 JØ- og nerg1m1mstenet enkeltbygninger J. medarb. Sagsnr. SN VI K 2001-911/751-0007 M.l. E Fredning af 1 JØ- og nerg1m1mstenet enkeltbygninger Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 Sagstekst: Fredningssag vedr. Klostergade 56, Århus Erindring:

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

SERVITUT Vedr. Grundfond m.m.

SERVITUT Vedr. Grundfond m.m. Tinglysningsafgift kr. 1.660,00 Matr. nr. 718a Sankt Annæ Vester Kvarter, København J. nr. 143119 Ref. rj/svj Dato: 2. oktober 2014 Vers. 01 SERVITUT Vedr. Grundfond m.m. Undertegnede der er ejer af den,

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - -

Fredet Bygning. ~«kr r. J/vh. c&. ~~ ~~ - - Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ JoW'Dalsager: Ydede Tilskud: - - Fredet Bygning. J/vh. c&. ~~ ~~ ~«kr r Klasse: ~ Opførelsestid: / {, 7 O J) ~ Fredet Aar: /')l f ~ Bygherre: Arkitekt: ~~~~z;;{z~ft. N uv_æ_r_en_d_e_ A_ n_v_e_n_de_ls_e_: Fredningen omfatter: ~~~ Restaureringer:

Læs mere

KH/ 31 g 99 ~SLIAm S~ 1/ qq

KH/ 31 g 99 ~SLIAm S~ 1/ qq J. medarb. WIN 1~~~~~~/473-0003.. Deklarationer/vedtæg MilJø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1996-2000 Sagstekst Hellerupvej 18-20, Ringe Kommune, Fyns - Amt. Erindring: tekst/dato Sign.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen

T Skov- og Naturstyrelsen J. medarb. 27/11-2001 overført til Sagsnr. SN KHI ~001-92& / 449-000~ "\VIJA Miljø- og Ene~l!lturafJ/3 Styrelsen T Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 Deklaratloner/ vedtæq Sagstekst: Korsqade 4, Nyborq

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 02.12.2016-1007852341 : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Gernersgade 42 Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Adresse: Gernersgade 44 Nummer:

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Jørgen Brejl BEHANDLES AF: INSP

Jørgen Brejl BEHANDLES AF: INSP 157 GENTOFTE KOMMUNE JNR.: 14.12.00.G01 02 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: MATR. NR. 17 FH, SAG VEDR.: HØYRUPS ALLE 21 A BRANDSIKRING GENTOFTE TD 5585-91 92-0578-2 EJER: HANS-HENRIK HANSEN SAGSBEHANDLER: Jørgen

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen.

B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. B. S.nr. 4 ^ Anmeldelse til bygningskommissionen. I overensstemmelse med nedenstående besvarelser og i henhold til medfølgende grundris udbedes jeg mig tilladelse til at opføre omhandlede bygning: Spørgsmål:

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgift: kr. 1.400,00 t (1-/07)t. Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Endeligt skøde

Afgift: kr. 1.400,00 t (1-/07)t. Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Endeligt skøde 0. 0. Akt: skab nr.- (udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr.: 09-3-10941-JP' Ejerlav: Gummerup By, Køng Matr.nr.: 6-a Beliggende: Klaregade 23 Gummerup 5620 Glamsbjerg Afgift: kr. 1.400,00 t (1-/07)t

Læs mere

1Hitf' Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005

1Hitf' Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 J. medarb. CLH 27/11-2001 overført ti\ Sa~s~~~~916/449-0001 "\VIA Miljø- ol(t)\tt~rartv&swre\sen ~;~~~f~~;:;!. vedr. 1Hitf' Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 Sagstekst: Henvendelse vedr. Korsgade 4, Nyborg

Læs mere

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. 1.250,00 / Ejerlav." Jægerspris Hovedgaard, Dråby. Matr. nr.: 1 s, 1 t, 1 aa, l_ay, ]az, Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) 1 aæ og i bn. Tlf.nr.: 47 31 04 23. Gade og husnr.:

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

-..., v... c k. KULTURM l N 1STERI ET KULTURARVSSTYRELSEN. Fredningspræcisering vedrørende "Psykiatrisk. Oprettet. Kommune Amt

-..., v... c k. KULTURM l N 1STERI ET KULTURARVSSTYRELSEN. Fredningspræcisering vedrørende Psykiatrisk. Oprettet. Kommune Amt KULTURM l N 1STERI ET KULTURARVSSTYRELSEN 1.4.2003-31.12.2007 ~ l< U L T U R 1\ R V N - o w Fredningspræcisering vedrørende "Psykiatrisk l-lospital" ' S~~'o' anoruoi... ;; :J..."J?_,... l:'ic!c!ko" -..,

Læs mere

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n.

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n. 01448.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01 Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke e Domme Taksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-12-1950, 27-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 SERVITUT 0030af 0030ag 0030ah 0030ai 0030ak 0030al 0030am 2480m 2480n 2480o 2480p 2480q 2480r 2480s 2480t 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 29.08.2014 07:43:20 Side 2 af 16 PÅTALEBERETTIGET: 29.08.2014

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1 DSS 8831355 69VB471 Bulk Sort / Hvid 886943 I il I 1 r/ : i Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2,,, -.i. :t.,1 2. 2, ' ' a,t,. 4 Stempel: (' København kvarter) (.,), kia...+ As 1_,,2B k-,...,c1q., Gade og hus nr.:

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22 VED ØSTERGADE ROSEN VÆNGET KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 22 VED ØSTERGADE ROSEN VÆNGET KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22 OFF. OMRADE ROSEN VÆNGET VED ØSTERGADE OG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning ~L Oô. c7~r ~< J.nr. 27-4 nr. 22 - EK/ak 1W. Matr.nr.: 31b, alle 31Z, 31ad, 31ag ~ af

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen ve~rører: Kanehøj Mølle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen ve~rører: Kanehøj Mølle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03078.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03078.00 Fredningen ve~rører: Kanehøj Mølle Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-12-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

~d køn nr. 28 A. O i ODENSE KOMMUNE BY P ILAN V EDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED NYBORGVEJ OG EJBYGADE I ODENSE KOMMUNE

~d køn nr. 28 A. O i ODENSE KOMMUNE BY P ILAN V EDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED NYBORGVEJ OG EJBYGADE I ODENSE KOMMUNE ~d køn nr. 28 A O i ODENSE KOMMUNE BY P ILAN V EDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED NYBORGVEJ OG EJBYGADE I ODENSE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE sule I Område..........................................................

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en. 01925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01925.00 Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke Domme Taksati ons komm iss ion en Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Det Særlige Bygningssyns indstilling til Planstyrelsen i en bygningsfredningssag forelå i form af et referat fra et

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them SERVITUT Adresse: Frisholmparken 3 0009i Adresse: Frisholmparken 5 0009k Adresse: Frisholmparken 7 0009l Adresse: Frisholmparken 9 0009m Adresse: Frisholmparken 11 0009n Adresse: Frisholmparken 13 0009o

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

"-\VIA Miljø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyrelsen

-\VIA Miljø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyrelsen J. mcdarb. "-\VIA Mijø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Sags tekst:....; ;J J Erindring: tekst/dato Sign. Fremtaget 51 4-71 r, ] H..) G. jour. nr. SagshenVISning ~9~- 7 - oo.:

Læs mere

04024.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04024.00. Fredningen vedrører: Munkerup Gårde. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

04024.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04024.00. Fredningen vedrører: Munkerup Gårde. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet 04024.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04024.00 Fredningen vedrører: Munkerup Gårde Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 09-04-1966 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

From:Miljø Teknik To:Vivi Kiel Subject:VS: Ebenezer, Møllergade 35A, Svendborg kommune. Venlig hilsen. Dorte Nielsen Fuldmægtig

From:Miljø Teknik To:Vivi Kiel Subject:VS: Ebenezer, Møllergade 35A, Svendborg kommune. Venlig hilsen. Dorte Nielsen Fuldmægtig From:Miljø Teknik To:Vivi Kiel Subject:VS: Ebenezer, Møllergade 35A, Svendborg kommune Venlig hilsen Dorte Nielsen Fuldmægtig Svendborg Kommune Team Koordinering Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01088.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01088.03 Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-04-1947, 18-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

karup Kommune LOKALPLAN NR. 14. For et område vest for Bredg äde i Aarup by.

karup Kommune LOKALPLAN NR. 14. For et område vest for Bredg äde i Aarup by. karup Kommune LOKALPLAN NR. 14. For et område vest for Bredg äde i Aarup by. AARUP KOMMUN BLAD 1 Indhold af lokalpianforslaget. I anledning af, at ejerne af de af planen berørte ejendomme har ønsket at

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR. 5.1.2. OFFENTLIGE CAMPINGPLADS FORMAL! SKØRPING KOMI\HI!"j SERVICEFORVALTNINGEN ifikfi Skørpingvej 7. 9575 Terndrup Telefon 98 33 52 22 ~ o REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REBILD

Læs mere

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE Partiel byplan nr. 77 ODENSE KOMMUNE BYPLANVED ÆG FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF PJENTEDAMSGADE, RYTTERGADE, DANMARKSGADE, DE ØSTLIGE SKEL AF MATR. N R. 1 eq OG MATR. NR. 2014 OG SKT. JØRGENS GADE I medfør

Læs mere