Modtagefaciliteter for affald fra skibe på Copenhagen Malmö Port s operationsområder i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtagefaciliteter for affald fra skibe på Copenhagen Malmö Port s operationsområder i København"

Transkript

1 Modtagefaciliteter for affald fra skibe på Copenhagen Malmö Port s operationsområder i København Punkt 1. Forord Side 2 Punkt 2. Formål Side 2 Punkt 3. Ansvar Side 2 Punkt 4. Generelle bestemmelser for CMP s modtagefaciliteter Side 3 Kontaktoplysninger Side 3 Modtagefaciliteter Side 3 Afleverings- og anmeldelsespligt (SafeSeaNet) Side 4 Bestilling af afhentning af affald Side 4 Afhentningstider Side 4 Forsinkelser Side 4 Afgift Side 5 Kvittering for modtagelse af affald Side 5 Ejendomsret og registrering Side 5 Konsultationer og indberetning af påståede utilstrækkelige modtagefaciliteter Side 6 Lovgrundlag og gældende retningslinjer Side 6 Punkt 5. Småt forbrændingsegnet affald, stort forbrændingsegnet affald og genanvendeligt affald Side 7 Punkt 6. Klinisk risikoaffald, olie- og kemikalieaffald/ Farligt affald Side 11 Punkt 7. og 8. Kloakspildevand (Black water) og Badevand (Grey water) Side 13 Punkt 9. Olieholdigt driftsaffald (Maskinslop mv.) Side 15 Punkt 10. Olieholdige lastrester (Olieholdigt tankskyllevand) Side 17 Punkt 11. Rent ballastvand Side 18 Punkt 12. Liste over CMP s affalds transportører Side 19 Punkt 13. Takstblad, gældende pr. 1. januar 2016 Side 20 Bilag 1 CMP Bestillingsformular 2016 Bilag 2 Klageformular til brug ved påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter for affald Bilag 3 Deklaration vedrørende olieholdigt tankskyllevand fra skibe Bilag 4 Deklaration vedrørende aflevering af kloakspildevand 1

2 Punkt 1. Forord I Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 1 1 (LBK nr af 10/12/2015 Gældende) står der: Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Punkt 2. Formål Formålet med denne affaldsplan er, at beskrive modtagefaciliteter på Copenhagen Malmö Port s operationsområder i Københavns Havn. Copenhagen Malmö Port (herefter CMP) ønsker med denne affaldsplan og ved en forsvarlig håndtering af skibes drifts- og lastaffald generelt, at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt på havmiljøet, idet skibe som anløber havnen motiveres til at aflevere alt affald i havnen, i stedet for at udlede eller dumpe det i havet. I henhold til BEK nr. 415 af 10/05/2012 Gældende (Herefter BEK nr. 415) Kapitel 6 15, skal den der driver havnen, udarbejde en plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe, samt efterfølgende ajourføre affaldsplanen, hvis der sker væsentlige ændringer i havnens drift. Den ajourførte plan skal indsendes til og godkendes af Miljøstyrelsen. I henhold til Kapitel 1 1 stk. 5, er alt driftsaffald og alle lastrester om bord på skibe, der anløber havnen, omfattet af BEK nr Affaldsplanen findes på CMP s hjemmeside under fanebladet Port info, Rules & Regulations. Den danske udgave er juridisk gældende. Affaldsplanen træder i kraft den 1. januar 2016 og er gældende indtil videre. Punkt 3. Ansvar CMP er ejet af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, Malmö Kommune og private investorer. CMP er ikke omfattet af havneloven som sådan, men alligevel af reglerne omkring kystbeskyttelse. CMP er ansvarlig for drift af erhvervshavnen, samt udarbejdelse og gennemførelse af denne affaldsplan. Havnen har ca skibsanløb årligt. Spørgsmål vedr. affaldsplanen kan rettes til havnekaptajn Søren F. Andersen eller Maritim koordinator Annette Berg Neergaard, tlf Skibets reder (dets ejer, befragter, disponent eller manager) indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning, og for skader der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader, som bliver påført af tredjemand. Skibets mægler/ agent indestår for de oplysninger, han ved at underskrive en bestillingsformular videregiver på vegne af skibets fører. 2

3 Punkt 4. Generelle bestemmelser for CMP s modtagefaciliteter For yderligere information, se under de enkelte afsnit Punkt 5 til 11. Kontaktoplysninger Copenhagen Malmö Port AB Containervej Nordhavn, København, Danmark Tlf (24 H) Modtagefaciliteter CMP har i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer etableret modtagefaciliteter på CMP s operationsområder i Københavns Havn for: Småt forbrændingsegnet affald, stort forbrændingsegnet affald og genanvendeligt affald Klinisk risikoaffald, olie- og kemikalieaffald/ Farligt affald Kloakspildevand (Black water) og Badevand (Grey water) Olieholdigt driftsaffald (Maskinslop mv.) Olieholdige lastrester (Olieholdigt tankskyllevand) Rent ballastvand CMP s modtagefaciliteter består af containere, UN-godkendte emballager, mobile tankvogne og et fast modtageanlæg til kloakspildevand på Oceankaj. Alt affald afhentes og indsamles af transportører registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister, se Punkt 12. CMP kan være behjælpelig med kontakt til indsamler af aske, pyrotekniske nødsignaler og scrubber affald. Omkostninger til bortskaffelse påhviler skibet og afregnes i henhold til CMP s List of charges Aske indsamles i UN-godkendt spændelågsfad med aftageligt låg (1H2), max 200 L. Pyrotekniske nødsignaler indsamles i UN-godkendt spændelågsfad med aftageligt vermiculite låg, max 5 kilo NEM (net explosive mass) pr. spændelågsfad. Scrubber affald indsamles i Y godkendt palletank (31HA1/Y/). Anmodning om afhentning af ovennævnte skal ske med minimum 3 hverdages varsel. CMP kan ikke hjælpe med levering af tomme tromler og palletanke. CMP har i dag ingen modtagefacilitet for kloakslam fra biorensningsanlæg og olieholdigt affald der indeholder emulgerende stoffer, som hindrer en adskillelse i en oliefase og en vandfase. Brug af incinerator (forbrændingsanlæg) og aktiviteter der medfører unødige røg-, støv-, lugt- eller støjgener, er forbudt på havneområdet. I henhold til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne 21, må affald, medmindre andet er aftalt med havnemyndigheden, ikke aflæsses eller hensættes på havneområdet. Opstillede affaldscontainere må ikke benyttes til miljøbelastende og 3

4 farlige produkter, stoffer og materialer. Containere er kun beregnet til almindeligt driftsaffald fra skibe, se Punkt 5. I henhold til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne 23, er det forbudt at afbrænde, udskylle, udpumpe eller deponere enhver form for fast eller flydende affald, herunder olie, kemikalier, toiletaffald, flydende affald fra skibets rendestene og lignende, samt rester eller vand indeholdende sådanne stoffer, på havneområdet. Afleverings- og anmeldelsespligt (SafeSeaNet) I henhold til BEK nr. 415 Kapitel 4 11, har skibsføreren på et skib, der anløber en havn, pligt til at sørge for, at alt driftsaffald og alle lastrester afleveres til havnens modtagefacilitet, jf. dog stk. 2, hvor i der står, hvis det i den i 12 anførte anmeldelse er dokumenteret, at der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares ombord, og hvis affaldet, sammen med det senere frembragte affald, kan afleveres til en senere havn, er skibsføreren undtaget fra sin forpligtelse efter stk. 1. I henhold til BEK nr. 415 Kapitel 4 12 stk. 9. skal anmeldelse fra og med den 1. juni 2015 ske elektronisk via SafeSeaNet. Bestilling af afhentning af affald Skibe der ønsker at aflevere skibsaffald i København, skal udfylde og sende CMP bestillingsformular 2016, Bilag 1, som til Havnekontoret/ Port Security (24 H). Telefon Bestillingsformularen skal være modtaget mindst 24 timer inden ankomsten til Københavns Havn, hvis anløbshavnen kendes. Eller så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten, eller senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Kun underskrevne/ signerede formularer accepteres. Afhentningstider Afhentning finder sted inden for havnens normale arbejdstid (mandag til torsdag kl og fredag kl Dog kan skibe, der kun anløber havnen uden for normal arbejdstid, få afhentet efter nærmere aftale med havnekontoret. Forsinkelser Forsinkelser som kan føres tilbage til skibet, herunder forgæves fremmøde, unødvendig håndtering og levering af containere, samt levering af kloakspildevand, badevand eller olieholdigt drifts- og lastaffald med lavere pumpehastighed end beskrevet i affaldsplanen, vil blive debiteret skibet i henhold til gældende takstblad Punkt 13. 4

5 Afgift I henhold til BEK nr. 415 Kapitel 5 13, skal betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe være indeholdt i den normale havneafgift. Den, der driver havnen, er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis: den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde driftsaffald, skibet ved normal drift - henset til skibets størrelse og type - ville frembringe siden sidste havneanløb. driftsaffald ønskes afleveret uden for havnens almindelige arbejdstid (mandag til torsdag kl og fredag kl der ikke betales normal havneafgift. anmeldelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med 12. anmeldelsen modtages mindre end 24 timer før skibets ankomst. skibet ikke leverer den nødvendige pumpekapacitet. der er tale om lastrelateret kloakspildevand eller lastrelateret affald omfattet af Marpol 73/78, bilag V. Driftsaffald I henhold til BEK nr. 415 Kapitel 1 4, defineres driftsaffald som: Enhver form for affald, herunder spildevand, og andre rester end lastrester, som frembringes, medens et skib er i drift, og som falder ind under bilag I, IV og V til Marpol 73/78, samt lastrelateret affald som defineret i retningslinjerne for gennemførelse af bilag V til Marpol 73/78. Lastaffald I henhold til BEK nr. 415 Kapitel 1 4, defineres lastaffald som: Rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke, efter at losning og rengøring er afsluttet, herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning/ losning. I henhold til BEK nr. 415 Kapitel 5 14, skal betaling for modtagelse og håndtering af lastrester fastsættes afhængig af den afleverede mængde og type af lastrester. Hvad angår afhentning af den del af affaldet der relaterer sig til skibets last har CMP efter lovgivningen opstillet modtagefaciliteter. Omkostninger til bortskaffelse af lastrelateret affald påhviler skibet og afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. For statsskibe og andre skibe, der ikke betaler skibs- og vareafgifter, afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. Fartøjer til og fra havnevirksomhed med egne modtagefaciliteter skal primært anvende disse. Kvittering for modtagelse af affald Skib eller agent modtager efter aflevering af affald mv. en skriftlig kvittering/ tømmeseddel pr. e- mail med angivelse af mængde og tidspunkt for afleveret affald. Ejendomsret og registrering Når skibet har afleveret sit affald til havnen, overgår ejendomsretten til CMP. Affaldsmængder og type pr. modtagefacilitet registreres løbende i regneark ved hjælp ovenstående kvitteringer fra transportører. Der sendes kopi af kvittering/ tømmeseddel for småt forbrændingsegnet affald til Grænsedyrlægen i København. Udgifter til affaldshåndtering ligger på CMP s hjemmeside. 5

6 Konsultationer og indberetning af påståede utilstrækkelige modtagefaciliteter CMP foretager løbende visuel inspektion af eksisterende modtagefaciliteter og indretter løbende faciliteter så der altid er tilstrækkelig kapacitet. Havnen gennemfører konsultationer med repræsentanter for brugere, underentreprenører og andre berørte parter i den udstrækning det er påkrævet. Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet. Hvis et skib vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtagefaciliteter til rådighed til skibets behov for aflevering, bør der rettes henvendelse til CMP s kontaktpersoner, side 2. Såfremt skibets fører eller agent herefter finder det nødvendigt at henlede miljømyndighedernes opmærksomhed på påstået utilstrækkelige eller mangelfulde modtagefaciliteter, kan Bilag 2, benyttes. Den udfyldte formular sendes til havnekaptajnen, som herefter sender kopi til Miljøstyrelsen. Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. Lovgrundlag og gældende retningslinjer Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr af 10/12/2015 Gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175936&exp=1 BEK nr. 415 af 10/05/2012 Gældende - Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne (BEK nr af 25/11/2004 Gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=22340 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000, om modtagefaciliteter i havne til drifts affald og lastrester fra skibe 2000L0059&lg=da Københavns Kommune, Regulativ for erhvervsaffald (Gældende fra d. 01/05/2015) Vejl. nr af 07/06/2010 Gældende - Vejledning om indsamling, transport og bortskaffelse af køkken- og madaffald fra skibe og fly i international fart i havne og lufthavne samt andet kategori 1- affald fra grænsekontrolsteder og toldkontrollen mv. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= BEK nr. 654 af 15/06/2012 Gældende - Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= MARPOL 73/ 78, Consolidatet Edition,1991, International Maritime Organization 6

7 Punkt 5. Småt forbrændingsegnet affald, stort forbrændingsegnet affald og genanvendeligt affald I henhold til Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 7 21 og 22, må udtømning af affald, bortset fra frisk fisk og dele heraf, ikke finde sted på dansk søterritorium. I Østersøområdet og Nordsøområdet må levnedsmiddelaffald kun udtømmes, såfremt udtømningen sker mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Køkken- og madaffald fra transportmidler i international fart (Kategori 1-materiale) skal dog i henhold til Vejl. nr af 07/06/2010 Gældende, uden unødig forsinkelse transporteres til et godkendt forbrændingsanlæg, hvor affaldet skal vejes og derefter destrueres ved forbrænding eller medforbrænding. Modtagefacilitet 22 m3 maxi container, 12 m3 midi container, 8 m3 frontloader container og 600 liter mini container. Containere til x-togt skibe afleveres aflåst og åbnes i forbindelse med skibets ankomst og kan af skibet eller dets repræsentant låses igen ved afgang. Skibet har ansvar for bestilte containere under opholdet i havnen. Fast opstillede containere på Containerterminalen og Prøvestenen er tilgængelige 24 H og tømmes inden for havnens normale arbejdstid. Placering på havnen, se side 10. Opstilling og kørsel af containere varetages af godkendt transportør, se Punkt 12. Afgift Afhentning af den del af affaldet der relaterer til skibets drift modtages under no special fee, såfremt der er tale om rimelige mængder genereret siden sidste anløbshavn, både med hensyn til skibets størrelse og normale fart og under forudsætning af nedenstående særlige bestemmelser. Ordningen gælder kun skibe der betaler de med anløbet forbundne skibs- og vareafgifter. Ved afhentning af uforholdsmæssig store mængder, hvis anmeldelsen modtages mindre end 24 timer før skibets ankomst, ved forsinkelser og forgæves fremmøde eller hvis afhentningen ønskes uden for havnens normale arbejdstider, afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. Omkostninger til bortskaffelse af lastrelateret affald påhviler skibet og afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. Særlige bestemmelser Modtagelse under no special fee sker under forudsætning af, at forbrændingsegnet affald er sorteret i småt (max 100 x 50 x 50 cm) og stort (max 300 x 125 x 20 cm) forbrændingsegnet affald. at småt forbrændingsegnet affald ikke læsses i container som bigbags eller komprimeret i baller, som kan sætte sig fast i tragten til ovnen på forbrændingen og forårsage driftsstop. at tungt affald kun læsses halvvejs i containeren til der hvor låger starter og at affald er fordelt ligeligt i begge sider af containeren. at affald ikke er så vådt så der kan sive væske ud af containeren. at Other (kg/ m3) er specificeret på bestillingsformularen, Bilag 1. 7

8 at forbrændingsegnet affald ikke indeholder farligt affald, elektronikaffald, paller, madrasser, incinerator aske, kloakslam fra biorensningsanlæg, rester fra rensning af udstødningsgas fra skibe, pyrotekniske nødsignaler, kraftigt tovværk, liner, fangstnet, bygningsaffald, hårde hvidevarer, PVC, lysstofrør mv. eller for store mængder genanvendlige materialer, såsom glas, plast, pap, jern og metal. I henhold til Københavns Kommune, Regulativ for erhvervsaffald 15, defineres forbrændingsegnet affald som affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen Kapitel 2, 3, stk. 25, hvor i der står, at forbrændingsegnet affald er affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i nedenstående to størrelser. Småt forbrændingsegnet affald Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdele har en max længde på 100 cm og hvor ingen kompakte dele er større en 100 x 50 x 50 cm. Småt forbrændingsegnet affald køres direkte til forbrænding på Amager Ressourcecenter hvor affaldet registreres, vejes, destrueres ved forbrænding og omdannes til fjernvarme og el, Stort forbrændingsegnet affald Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdele har en max længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en vægt på maks. 80 kg. Stort forbrændingsegnet affald anvises til forbehandling på neddelingsanlæg. For CMP s vedkommende hos Stort brændbart affald er større end 100 x 50 x 50 cm og indeholder desuden typisk brædder, ikke genanvendeligt pap, papir og plast, møbler, inventar og paller. Affaldet kan undergå en forsortering, hvor genanvendeligt affald frasorteres og sendes til genanvendelse. Den resterende del af affaldet neddeles til den størrelse, der er krævet for aflevering på miljøgodkendt forbrændingsanlæg. Kilde: Genanvendeligt affald CMP s genanvendelige affald som paller, plast, pap, glas, porcelæn og metal indsamles i specielt afmærkede containere (se side 9. nederst). Containere opstilles på eller ved kajen i forbindelse med skibs anløb. Efter indsamling køres genanvendelige fraktioner af godkendt transportør til oparbejdning og genanvendelse på et godkendt genanvendelsesanlæg. 8

9 Paller Ubehandlet træ er 100% rent, ubehandlet træ fx engangspaller, emballagetræ og rent nedbrydningstømmer. Ubehandlet træ må gerne indeholde mindre mængder af søm, skruer og metalbeslag, men ikke overfladebehandling som lak, farve og lim. Ubehandlet træ modtages på anlæg, hvor det kontrolleres før en evt. efterfølgende finsortering. Evt. fejlanbragt affald som træ med overfladebehandling frasorteres. Herefter bliver produktet læsset i containere og afsat til genanvendelse. Blandet plast Plast dækker bredt og betegner både bløde og hårde plasttyper. Kasseret plast bruges til produktion af for eksempel ny plastfolie, plastposer, sække og rør. Rent plast indsamles, sorteres og afsættes til forbehandling og granulering inden endelig afsætning til plastindustrien. Pap og papir, blandet Kontorpapir, pap, karton, blandet papir, aviser og ugeblade køres til anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering. Blandet glas og flasker Glas, flasker og emballage (Drikkevarer, glasemballager fra fødevarer samt overskud fra produktion) skal være tomme. Større mængder glasemballager opsamles i store containere og afsættes direkte til behandlingsanlæg. Mindre mængder glas modtages på anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering inden genanvendelse i glasindustrien. Keramik Krus, tallerkner og lignende af keramik køres til deponi. Metal Metal (Kobber, aluminium, rustfrit stål, messing mv) køres til anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering. Herefter afsættes det til miljøgodkendte anlæg i genvindingsindustrien. Kilde: 9

10 Faste containere på CMP s operationsmråder i Københavns Havn pr. 1. januar 2016 Affaldscontainerne er markeret med Frihavnen Levantkaj - kaj nr. 260 Amagerværket Kaj 838 Prøvestenen PS nord - kaj nr. 840 Ocean Pier - kaj nr. 843 Kaj 1 - kaj nr. 853/ 854 Kaj 4 - kaj nr. 859 UPS arealet kaj nr

11 Punkt 6. Klinisk risikoaffald, olie- og kemikalieaffald/ Farligt affald CMP s modtagefacilitet for Klinisk risikoaffald, olie- og kemikalieaffald/ Farligt affald dækker sygehusaffald, medicinaffald, maling, fortynder, renseriaffald, fremkaldervæske, lysstofrør, lyskilder, spraydåser, friture, batterier, elektronikaffald, skarpe genstande, emballeret olie- og kemikalieaffald og tomme olietønder. For denne gruppe affald gælder ordningen for kildesortering og affaldet skal være emballeret og deklareret i henhold til gældende IMO's forskrifter. Modtagefacilitet I henhold til Københavns Kommune, Regulativ for erhvervsaffald, skal farligt affald være forsvarligt emballeret så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. For CMP s vedkommende indsamles klinisk risikoaffald, olie- og kemikalieaffald/ Farligt affald i UN -godkendte emballager, der afhentes på kajen i forbindelse med anløbet ud fra skibets anmeldelse. Indsamling og kørsel varetages af godkendt transportør, se Punkt 12. Afgift Afhentning af den del af affaldet der relaterer til skibets drift modtages under no special fee, såfremt der er tale om rimelige mængder genereret siden sidste anløbshavn, både med hensyn til skibets størrelse og normale fart. Ordningen gælder kun skibe der betaler de med anløbet forbundne skibs- og vareafgifter. Ved afhentning af uforholdsmæssig store mængder, hvis anmeldelsen modtages mindre end 24 timer før skibets ankomst, ved forsinkelser og forgæves fremmøde eller hvis afhentningen ønskes uden for havnens normale arbejdstider, afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. Omkostninger til bortskaffelse af lastrelateret affald, eller hvis skíbets emballager er beskadiget eller forældet med mere end 5 år og skal nedpakkes i ny UN-godkendt emballage, påhviler skibet og afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. Særlige bestemmelser Modtagelse under no special fee sker under forudsætning af, at Other (kg/ m3) er specificeret på bestillingsformularen, Bilag 1. at skibet afleverer farligt affald i UN-godkendte emballager. Affald til genanvendelse Batterier, lyskilder, spraydåser, oliefiltre og spildolie i emballage mv. køres til anlæg hvor det kontrolleres, sorteres og afsættes til oparbejdning og videre genanvendelse. Elektronikaffald kontrolleres og grovsorteres hvor metaller, plast og andet ikke elektronisk udstyr sorteres fra. Herefter slutbehandles elektronikaffaldet efter gældende lovgivning for WEEE-affald. 11

12 Affald til forbrænding Sygehusaffald (Klinisk risikoaffald), medicinaffald, renseriaffald, fremkaldervæske, organiske opløsningsmidler i småemballager (fortynder, sprit, acetone mv.), faste olieprodukter i form af tomme emballager som har indeholdt olie, smørefedt, samt olieklude, olieholdigt gulvopfej, olieholdigt opsugningsmateriale, luftfiltre og olie-og brændstoffiltre, fast organisk-kemisk affald (maling, fugemasse, trykfarver, epoxy, lim mv.), uorganisk surt affald (saltsyre, svovlsyre og andre sure uorganiske produkter) i småemballager under 25 liter, uorganisk basisk affald (natriumhydroxid, salmiakspiritus, natron lud og andre basiske uorganiske produkter) i småemballager under 25 liter, omlæsses og sendes til nyttiggørelse, fx procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg. Kilde: 12

13 Punkt 7. og 8. Kloakspildevand (Black water) Badevand (Grey water) I henhold til Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 6 20, må udtømning af kloakspildevand (afløbsstoffer eller andet affald fra toiletter, hospitalsrum og rum hvor i der findes levende dyr) kun finde sted på dansk søterritorium og i Østersøområdet, såfremt: 1) udtømningen foretages under anvendelse af et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand og spildevandet ved udløbet fra anlægget ikke frembringer synlige spor i havet, 2) spildevandet (badevand) er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg og udtømningen sker i en afstand af mindst 4 sømil fra nærmeste kyst eller 3) udtømningen (kloakspildevand) foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Foretages udtømning fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed. I MARPOL 73/78, ANNEX IV defineres kloakspildevand som: Afløbsstoffer eller andet affald fra enhver form for toiletter, samt afløbsstoffer fra vaskekummer, badekar og afløb anbragt i hospitalsrum, endvidere afløbsstoffer fra steder, hvor der findes levende dyr eller andet spildevand, hvis det er blandet med et af førnævnte afløbsstoffer. I MARPOL 73/78, Annex V, defineres badevand som afløbsvand fra opvask, bruser, vaskeri, bad, og vaskekummer. Modtagefacilitet Mobil modtagefacilitet, hvor kloakspildevand eller badevand efter afhentning pumpes via pumpestation og kloaksystem til kommunalt rensningsanlæg, samt CMP s stationære modtageanlæg på Oceankaj. Inden aflevering af kloakspildevand eller badevand til CMP s modtagefaciliteter skal Deklaration vedrørende aflevering af kloakspildevand, Bilag 4 underskrives af skibet. Ved større mængder, er det muligt at indsætte tre tankbiler af 30 m3 pr. time, afhængig af skibets pumpekapacitet og den tid der er til rådighed. Afhentning, transport og bortskaffelse fra andre kajer end Oceankaj varetages af godkendt transportør, se Punkt 12. Afgift Afhentning af kloakspildevand modtages under no special fee, såfremt der er tale om rimelige mængder genereret siden sidste anløbshavn (130 liter pr. person pr. døgn), både med hensyn til skibets størrelse og normale fart og under forudsætning af nedenstående særlige bestemmelser. Ordningen gælder kun skibe der betaler de med anløbet forbundne skibs- og vareafgifter. Ved afhentning af uforholdsmæssig store mængder, hvis anmeldelsen modtages mindre end 24 timer før skibets ankomst, ved forsinkelser og forgæves fremmøde eller hvis afhentningen ønskes uden for havnens normale arbejdstid, afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. Omkostninger til bortskaffelse af badevand påhviler skibet og afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt

14 Særlige bestemmelser Modtagelse af kloakspildevand under no special fee sker på forudsætning af, at skibet leverer kloakspildevand ved skibssiden med en pumpekapacitet på mindst 50 m 3 pr. time, at tankbiler har uhindret adgang til og fra afhentningsstedet uden tidsmæssig forsinkelse, at skibet er forsynet med standardflange som vist i nedenstående skema. at kloakspildevand ikke er lastrelateret, se Punkt 4. Standard dimensions for flanges for the connection point between the recipient scheme's pipes and the ship's discharge pipes for sewage and grey water Description: External diameter: Internal diameter: Bolt ring diameter: Flange cut-outs: Flange thickness: Dimensions: 210 mm Equivalent to the pipe's external diameter 170 mm 4 holes with a diameter of 18 mm to be placed at equal intervals on a bolt ring of the aforementioned diameter cut out to the flange's circumference. The breadth of the cut-out must be 18 mm. 16 mm Bolt and nuts: 4, each of 16 mm in diameter of a suitable length number and diameter The flange must match pipes with an internal diameter of up to 100 mm and must be of steel or other equivalent material with smooth surface. The flange with equivalent packing of oil-resistant material must be able to withstand a working pressure of 6 kg/ m 2 14

15 Punkt 9. Olieholdigt driftsaffald (Maskinslop mv.) I henhold til Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 2 11, må udledning af olie ikke finde sted på dansk søterritorium. I Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 2 9, forstås olie som enhver form for mineralolie og blandinger heraf, herunder råolie, naturgaskondensat, olieslam og olieaffald, samt brændselsolie og alle andre raffinerede produkter bortset fra petrokemikalier, der er klassificerede i henhold til 14. I henhold til MARPOL 73/78 Annex I, defineres olie- og kemikalieaffald som alle typer af olieaffald stammende fra transport af olie, så som brændstof, maskinslop, tankskyllevand og beskidt ballastvand. Modtagefacilitet Mobil modtagefacilitet, hvor den separerede og rensede olie genanvendes. Afhentning, transport og bortskaffelse varetages af godkendt transportør, se Punkt 12. CMP modtager ikke olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, som hindrer en adskillelse i en oliefase og en vandfase. Afgift Afhentning af olieholdigt driftsaffald sker under no special fee, såfremt der er tale om rimelige mængder, både med hensyn til skibets størrelse og dets normale fart og under forudsætning af nedenstående særlige bestemmelser. Ordningen gælder kun skibe der betaler de med anløbet forbundne skibs- og vareafgifter. Ved afhentning af uforholdsmæssig store mængder, hvis anmeldelsen modtages mindre end 24 timer før skibets ankomst, ved forsinkelser og forgæves fremmøde eller hvis afhentningen ønskes uden for havnens normale arbejdstid, afregnes i henhold til gældende takstblad Punkt 13. Særlige bestemmelser Modtagelse under no special fee sker på forudsætning af, at skibet leverer olieholdigt driftsaffald ved skibssiden med en pumpekapacitet på mindst 7,5 m 3 pr. time, at tankbiler har uhindret adgang til og fra afhentningsstedet uden tidsmæssig forsinkelse. at skibet er forsynet med standardflanger, som vist i skema på side

16 Standard dimensions for flanges for the connection point between the recipient scheme's pipes and the ship's discharge pipes for oily mixture from engine rooms gutters, and oil slop Description: External diameter: Internal diameter: Bolt ring diameter: Flange cut outs: Flange thickness: Dimensions: 215 mm Equivalent to the pipe's external diameter 183 mm 6 holes with a diameter of 22 mm to be placed at equal intervals on a bolt ring of the aforementioned diameter cut out to the flange's circumference. The breadth of the cut-out must be 22 mm. 20 mm Bolt and nuts: 6, each of 20 mm in diameter, of a suitable length number and diameters The flange must match pipes with an internal diameter of up to 125 mm and must be of steel or other equivalent material with smooth surface. The flange with equivalent packing of oil-resistant material must be able to withstand a working pressure of 6 kg/m 2 Vejledning til mængdebegrænsning for aflevering under no special fee (når sidste anløbshavn før København er Havne i Østersøen, Kattegat, Skagerrak, Nordsøen og Kanalen): Kattegat - indenfor en linje Skagen Wallhamn (begge havne inkl.) 2 m 3 Limfjorden, Østersøen - indenfor en linje Karlskrona Kolobrzeg (begge havne inkl.) 2 m 3 Skagerrak, Østersøen, Finske Bugt, Botniske Bugt, Esbjerg 5 m 3 Hamburg, Bremen/ Bremerhaven 5 m 3 Britiske Nordsøhavne, Holland, Belgien samt franske og britiske Kanalhavne 7,5 m 3 Andre havne For skibe, der ankommer fra andre havne, beregnes den maksimale mængde, der modtages under no special fee på følgende måde, hvor B angiver skibets BHP målt i 1000 og T angiver antal sejltimer fra sidste havn. B x T x 1/200 m 3 Hvis et skibs maskineffekt er opgivet i KW multipliceres med 1,36 for at beregne BHP. Det beregnede kvantum rundes op til nærmeste hele tal. Hvis et skib jf. ovenstående beregningsmetode kan godtgøre, at det har genereret mere end oven for angivet accepteres den genererede mængde. Bunkerbåde og andre skibe Bunkerbåde kan aflevere olieholdigt driftsaffald under no special fee i en rimelig mængde, svarende til skibets sejltimer og under forudsætning af, at der kan fremvises kvittering for aflevering i sidste havn. Skibe, der opererer med København som fast station, kan, hvis de anmelder afhentning 24 timer før det tidspunkt de ønsker at aflevere olieholdigt driftsaffald, vederlagsfrit aflevere en rimelig mængde efter havnens skøn, baseret på skibets brændstofforbrug. 16

17 Punkt 10. Olieholdige lastrester (Olieholdigt tankskyllevand) I henhold til Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 2 11, må udledning af olie ikke finde sted på dansk søterritorium. I Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 2 9, forstås olie som enhver form for mineralolie og blandinger heraf, herunder råolie, naturgaskondensat, olieslam og olieaffald, samt brændselsolie og alle andre raffinerede produkter bortset fra petrokemikalier, der er klassificerede i henhold til 14. I henhold til MARPOL 73/78 Annex I, defineres olie- og kemikalieaffald som alle typer af olieaffald stammende fra transport af olie, så som brændstof, maskinslop, tankskyllevand og beskidt ballastvand. Modtagefacilitet Mobil modtagefacilitet for olieholdige lastrester med indhold af fareklasse II og III produkter, hvor den separerede og rensede olie genanvendes. Bestillingsformularen Bilag 1 skal være modtaget mindst 24 timer inden ankomsten til Københavns Havn, se side 4. Afhentning, transport og bortskaffelse varetages af godkendt transportør, se Punkt 12. Afgift Der skal betales skibsafgifter i forbindelse med anløbet. Omkostninger til bortskaffelse af olieholdige lastrester/ olieholdigt tankskyllevand påhviler skibet og afregnes direkte med transportøren. Se gældende takstblad Punkt 13. Særlige bestemmelser Olieholdige lastrester/ olieholdigt tankskyllevand må ikke indeholde petrokemikalier. Skibet skal udfylde en deklaration, Bilag 3 som afleveres til modtageren. Skibet skal være forsynet med standardflange som vist i skema på side

18 Punkt 11. Rent ballastvand I henhold til Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 3 13, må udledning af flydende stoffer, som transporteres i bulk, ikke finde sted på dansk søterritorium. I Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 5 a, 19 a, forstås ballastvand som vand, der tages ombord på et skib for at regulere skibets styrlast, slagside, dybgang, stabilitet eller spændinger. I henhold til Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet Kapitel 5 a, 19 b, må udtømning af ballastvand kun finde sted i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler fastsat i medfør af dette kapitel. Behandling af ballastvand skal ske ved anvendelse af et godkendt og funktionsdygtigt anlæg, der lever op til internationalt fastsatte behandlingsstandarder. Konventionen omkring ballastvand, kan først træde i kraft når flertallet af nationer har ratificeret konventionen og det indebærer, at alle skibe afhængigt af deres byggedato og ballastvandkapacitet enten skal skifte ballastvand eller behandle det med godkendt udstyr om bord. Fra 2016 har FN s søfartsorganisation besluttet, at alle skibe skal behandle ballastvandet. Således er der et stort behov for udvikling af teknologi samt forberedelse af de forvaltningsmæssige krav til certificering, kontrol og håndtering af ballastvand (Kilde: Søfartsstyrelsen). Det er indtil videre tilladt, at udlede rent ballastvand i Københavns Havn. Beskidt ballastvand fra olietanke skal afleveres i henhold til Punkt 10. Olieholdige lastrester (Olieholdigt tankskyllevand). For yderligere information henvises til BEK nr. 654 af 15/06/2012 Gældende - Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke. Når konventionen træder i kraft, vil denne side blive opdateret. 18

19 Punkt 12. Liste over CMP s affalds transportører Nedenstående transportører er den 1. januar 2016 registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. https://www.affaldsregister.mst.dk/default.aspx Marius Pedersen A/S og Marius Pedersen A/S Division Special Affald (Islevdalvej 119, 2610 Rødovre) Registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister som transportør, forhandler med ADR bevis og indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. ISO 9001 certificeret: ISO certificeret: Ekokem OW A/S (K-vej 21, Prøvestenen, 2300 København S) Registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. ISO certificeret: Johs. Rasmussen Svebølle A/S (Øresøvej 2, 4470 Svebølle) Registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister som transportør med ADR bevis. ISO 9001 og ISO certificeret: CMP fralægger sig ethvert ansvar for pålideligheden af de viste oplysninger på Miljøstyrelsens og leverandørers hjemmeside. 19

20 Punkt 13. Takstblad, gældende pr. 1. januar 2016 Hvis vilkår for aflevering under no special fee ikke er til stede, videredebiteres de faktiske udgifter i henhold til nedenstående takster. Havnens normale arbejdstid er mandag til torsdag 7-15 og fredag Nedenstående takster er ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. Småt forbrændingsegnet affald, stort forbrændingsegnet affald og genanvendeligt affald, samt Klinisk risikoaffald, olie- og kemikalieaffald/ Farligt affald Maritim Service kan være CMP s kunder behjælpelig med oplysninger på priser. Kloakspildevand og badevand Omkostninger dækker pumpning Oceankaj, eller afhentning på øvrige kajer, transport til kloakanlæg, overpumpning og efterfølgende behandling på rensningsanlæg. Afgift pr. m 3 DKK 118,00 Ventetid pr. påbegyndt time DKK 1450,00 Olieholdigt driftsaffald (Maskinslop mv.) Omkostninger dækker afhentning, transport og efterbehandling. Afgift pr. m 3 DKK 605,00 Ventetid pr. påbegyndt time DKK 528,00 Olieholdige lastrester (Olieholdigt tankskyllevand) Omkostninger dækker afhentning, transport og efterbehandling. Der afregnes direkte med transportøren. Kontakt venligst Ekokem OW A/S, Per Holm for information om priser. 20

21 CMP waste order form hours in advance of arrival Bilag 1 Other (kg/ m3) - Please specify MUST be specified, so we can order the right waste collector! 21

22 Bilag 2 Klageformular til brug ved påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter for affald Hvis føreren af et skib finder det nødvendigt at henlede miljømyndighedernes opmærksomhed på mangelfulde modtagefaciliteter for affald skal nedenstående oplysninger og yderligere dokumentation sendes til havneadministrationen (Maritim Service), som femsender kopi til Miljøstyrelsen Havnens navn: Copenhagen Malmø Port AB 1. Havneafsnit (kajstrækning og/eller kajnummer): Anløbsdato: 2. Mængde og type af affald til aflevering til modtagefaciliteter: Særligt opståede problemer såsom: Unødig forsinkelse: 3. Utilstrækkelige modtagefaciliteter: Ikke teknisk muligt af benytte modtagefaciliteter: Andet: 4. Bemærkninger: (fx informationer modtaget fra havnemyndighederne eller operatør af modtagefaciliteter vedrørende pkt. 2) Skibet data: Skibets navn: 5. IMO nummer eller kaldesignal: Hjemsted: Ejer eller operatør: Antal personer ombord: 22

23 Deklaration vedrørende olieholdigt tankskyllevand fra skibe Bilag 3 Name of vessel: Identification No. of vessel: Product Identification Estimated quantity (m 3 ) A. Residues of oil and 1. Oil oil mixture 2. Mixture 3. Contents of oil in emulsifier no yes 4. Danger class (national) flame point: I<21 0, II<50 0, I II III III< Contents of other chemicals than emulsifier and standard additives no yes Describe such chemicals: I, undersigned captain/1. mate request disposal to Copenhagen Malmö Port of the stated quantity of liquid residues in accordance with the conditions in the port's "Recipient scheme for operating waste from ships in Port of Copenhagen" Reserved for authorities: Date and time of notice of service requested: / 201 hr s I certify that the information stated above is correct. Date and time of requested Copenhagen, / 201 delivery: / 201 hr s (stamp and signature) 23

24 Deklaration vedrørende aflevering af kloakspildevand Bilag 4 VESSEL NAME: DISCHARGING OF SEWAGE PRE ARRIVAL INFORMATION FROM THE SHIP TO THE PORT. Must be received at the port > 24 hours before arrival. ETA: ETD: IMO NR: AGENT: CALL SIGN: ARRIVING FROM: Estimated volume of grey water m 3 : Estimated volume of black water m 3 : If changing from black water to grey water or vice versa will cause a stop in the flow it shall be stated and pumping detail shall be agreed with the port. (Stop in flow will get automatic valves to close.) Will there be any stop if yes of any reason the port must be contacted at VHF CH. 12 or phone before pumping is started again. Maximum discharge rate (max 300 m 3/ hour): Coupling size: Hose flushing shall be done from the ship Statement from the ship: By my signature I hereby state that Black- or Greywater pumping ashore to the municipality sewage pipe system in the port, will be free from contamination of other waste or products such as oily waste, chemicals or other substances that can be harmful to sewage treatment plants and to the marine environment. If heavy rain the discharging will not be effected to the pipe system. Please be informed that CMP crew will not keep watch during the pumping. Date: Chief engineer/officer in charge 24

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Fredericia Havn Shell Terminalen Middelfart Havn Side 1 af 22 Indhold Introduktion... 3 1. Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning... 4 2.

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1) Bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Bilag 1 Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Affaldsplan For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Forfatter: Birgit K. Hansen Oprettet den 2. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-216968 Sags nr. 480-2015-81857

Læs mere

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA.

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Havnefoged John Hakmann Havnefoged John Hakmann Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr.

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Indledning: SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN fik sammen med Spodsbjerg Fiskerihavn sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012 Vejledning om udarbejdelse af affaldsplaner for modtagelse og håndtering af affald fra skibe af 10. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1. Indledning...3 1.1. Definitioner...3 1.2. Modtagefaciliteter...4

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Praktiske erfaringer med affaldshåndtering i danske havne Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne Regler EU direktiv

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Kongelig anordning nr. 318 af 26. juni 1985 om ikrafttræden for Færøerne af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Kongelig anordning nr. 318 af 26. juni 1985 om ikrafttræden for Færøerne af lov om beskyttelse af havmiljøet. Kongelig anordning nr. 318 af 26. juni 1985 om ikrafttræden for Færøerne af lov om beskyttelse af havmiljøet. Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Olie Kapitel 3 Flydende stoffer, som transporteres

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere