Efterfølgende har der telefonisk været kontakt mellem Sundhedsdirektør Jesper Christensen og overlæge Lone de Neergaard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterfølgende har der telefonisk været kontakt mellem Sundhedsdirektør Jesper Christensen og overlæge Lone de Neergaard."

Transkript

1 Nordjyllands Amt Sundhedsområdet Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø j.nr /HAJ FAGLIG VURDERING AF FØDETILBUDDET I NORDJYL- LANDS AMT. J.NR Med brev af 28. november 2005 har Nordjyllands Amt henvendt sig til i forlængelse af Styrelsens skrivelser til Amtet af 11. november 2005 og 14. november I henvendelsen efterspørger Amtet den faglige baggrund for Styrelsens skrivelser. I brevet præciserer Sundhedsudvalget endvidere, at der intet lægeligt beredskab forefindes på fødeklinikken ved Frederikshavn Sygehus og at der heller ikke er planlagt akut lægebetjening efter lægelovens 7, som Styrelsen har antaget i ovennævnte breve. De to tilfælde af stedfunden lægelig assistance til fødeklinikken, som Styrelsen fra anden side er blevet gjort bekendt med, beror således i henhold til det af Amtet oplyste ikke på et defineret planlagt lægeligt beredskab, men på ad hoc tilkald i akut nødsituation af læger, der af anden årsag var til stede på sygehuset. Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Efterfølgende har der telefonisk været kontakt mellem Sundhedsdirektør Jesper Christensen og overlæge Lone de Neergaard. Herefter har Nordjyllands Amt fremsendt oplysningspjecen: Hvor og hvordan kan du føde i Nordjyllands Amt? s hidtidige rådgivning af Nordjyllands Amt Indledningsvis skal oplyse, at Styrelsen gennem de senere år har ydet faglig rådgivning vedrørende tilrettelæggelsen af fødselstilbuddet i Amtet i relation til de planer, Amtet har forelagt i henhold til sygesikringslovens 27. kan dog konstatere, at Amtet i forbindelse med indførelsen i 2004 af det aktuelt foreliggende tilbud, omhandlende fødeklinikker i Frederikshavn og Hobro, ikke har indhentet konkret rådgivning fra Styrelsen desuagtet, at den hermed etablerede struktur og de to fødeklinikker ikke er i overensstemmelse med Styrelsens generelle anbefalinger, således som de bl.a. fremgår af Styrelsens Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner 2001 og den af Styrelsen tidligere afgivne rådgivning til Amtet.

2 I forbindelse med Somatisk sygehusplan samt Fødselshjælpsplan anmodede Amtet om en faglig vurdering. Denne blev afgivet af Styrelsen i skrivelse af 13. juni Det hed bl.a. heri : Amtet har 3 specialafdelinger inden for specialet gyn/obs, Aalborg, hvor der også er en fødeklinik, Hjørring og Frederikshavn, samt et kirurgisk fødested på Hobro Sygehus. kan konstatere, at der aktuelt tilsyneladende er et tilstrækkeligt antal fødsler til en nødvendig rutine og erfaring kan opretholdes på de enkelte fødesteder (ca. 500). skal overordnet oplyse, at en nutidig kvalitet i patientbehandlingen jvnf. anbefalingerne i Vejledning om Specialeplanlægning og Lands- og landsdelsfunktioner af 1996 forudsætter, at specialiserede funktioner varetages på steder, der råder over speciallæger inden for specialet, og at bagvagtsfunktioner inden for et givet speciale varetages af speciallæge i faget. skal i forbindelse med fødsler på sygehuse påpege, at det især af hensyn til barnet i visse tilfælde kan være af væsentlig betydning, at der foreligger mulighed for, at obstetriker, anæstesilæge og børnelæge kan komme akut tilstede. Side 2 Derudover konstaterede : Specielt i forbindelse med fødselsbetjeningen på kirurgisk afdeling (Hobro) bør man sikre sig en meget nøje visitation af patienterne i samarbejde med specialafdeling, således at alle potentielle risikofødsler henvises til specialafdeling. Uanset dette vil der altid være en risiko for, at der kan opstå uforudsete problemer under en fødsel, som kan medføre behov for akut tilstedeværelse af specialuddannet personale. Vælger Amtet at opretholde 4 fødesteder, finder det hensigtsmæssigt, at Amtet som planlagt følger de faglige anbefalinger om oprustning inden for gynækologi og anæstesiologi. Og videre skrev Styrelsen, at Amtet bør overveje at følge de faglige anbefalinger om kun at opretholde to fødesteder. I en anden skrivelse af 22. juni 2000 vedrørende Fødselshjælpsplanen skrev til Nordjyllands Amt: anbefaler, at jordemoderledede fødeklinikker findes som et tilbud til gravide uden øget risiko for kompliceret fødsel. Sådanne klinikker bør ligge i umiddelbar tilknytning til en fødeafdeling, da der ved en mindre del af formodet ukomplicerede fødsler uanset visitation vil vise sig at blive brug for lægelig assistance. finder ikke, at man i den forbindelse kan sammenligne klinikfødsler med hjemmefødsler, idet kvinder, der vælger hjemmefødsel, altid gør det bevidste valg om, at eventuelle indgreb ikke vil kunne foretages umiddelbart. I forbindelse med Sundhedsplan for Nordjyllands Amt , anførte i skrivelse af 14. juni 2001 vedrørende fødesteder følgende:.. finder det hensigtsmæssigt og i tråd med Styrelsens anbefalinger, at man vil opnormere anæstesibetjeningen, således at der på alle fødesteder vil være både en fødselslæge og en narkoselæge tilstede på sygehuset. har herefter ikke modtaget yderligere henvendelser fra Amtet vedr. fødeplanspørgsmål før Amtet med skrivelse af 23. august 2005 fremsendte forslag til status for Fødeplan, februar 2005.

3 I relation til sidstnævnte skal Styrelsen henvise til sin svarskrivelse af 14. november må med udgangspunkt i ovenstående konstatere, at der fra Styrelsens side har foreligget en entydig faglig rådgivning om fødebetjeningen i Amtet siden dvs. også forud for Amtets etablering af den nuværende struktur. Vedr. de af Amtet rejste spørgsmål I Amtets skrivelse anføres, at Amtets sundhedsudvalg finder: at s faglige vurdering tilsyneladende ikke er baseret på nogen form for faglig dokumentation vedr. risici i forbindelse med fødsler på klinikker, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af en obstetrisk (special-) afdeling. Side 3 I skrivelsen anføres endvidere: Sundhedsudvalget anser det for en forudsætning for en faglig rådgivning, der implicerer så vidtgående strukturelle konsekvenser for det nordjyske sundhedsvæsen, som der her er tale om, at der foreligger en solid evidensbaseret dokumentation i overensstemmelse med den faglige standard, som det er Sundhedsudvalgets opfattelse, at Styrelsen generelt søger at leve op til, når det gælder faglig rådgivning og beslutninger i den forbindelse i øvrigt. Sundhedsudvalget anmoder på den baggrund om: Sundhedsudvalget skal således anmode om at blive delagtiggjort i de faglige overvejelser og den dokumentation, der ligger til grund for den faglige vurdering. I relation hertil bemærker Amtet bl.a., at Nordjyllands Amts planlægning er inspireret af forholdene i eksempelvis Holland, i hvilken forbindelse man fremhæver, at op imod 1/3 af alle fødsler i Holland foregår som hjemmefødsler. Endvidere henviser man til Norge, hvor det anføres, at man i Norge er gået bort fra en centralistisk tankegang og bl.a. har introduceret fødestuer uden lægeligt beredskab. Sundhedsudvalget efterspørger endvidere en uddybning af Styrelsens rådgivning, idet man forespørger om Styrelsens rådgivning i sagen har konsekvenser i relation til hjemmefødsler. For så vidt angår de af Amtet rejste spørgsmål skal oplyse: s rådgivning i Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner. De generelle principper for specialeplanlægning af god kvalitet forudsætter på alle niveauer: Tilstrækkeligt patientvolumen til udvikling og fastholdelse af personalets rutine og erfaring Retningslinier for visitation og behandling Tilstedeværelse af nødvendig kapacitet og ekspertise Indikatorer for kvalitet med henblik på monitorering af kvaliteten

4 s rådgivning til amterne vedr. specialeplanlægning tager udgangspunkt i de generelle faglige anbefalinger i Styrelsens gældende Vejledning vedr. specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet, Anbefalingerne heri er, som Amtet bekendt, udarbejdet i en grundig proces omfattende bl.a. dialog og høring af den relevante lægelige og anden sundhedsfaglige sagkundskab samt alle amter m.fl. Det hedder bl.a. i Vejledningen: På nogle sygehuse har man oprettet jordemoderledede afsnit beregnet på forventede normale fødsler. Sådanne afsnit bør placeres i tilknytning til obstetrisk specialafdeling, således at man i tilfælde af komplikationer hurtigt kan overflytte den fødende til specialafdelingens fødeafsnit eller tilkalde fornøden assistance derfra. Side 4 Samt endvidere: Der bør i hvert amt foreligge en beskrivelse af de relevante valgmuligheder i forbindelse med valg af fødsel omfattende en deklaration af beredskabet. Alle kvinder bør have tilbud om at kunne føde på en obstetrisk afdeling, hvor der er tilstedeværelsesvagt af speciallæger i obstetrik og anæstesi. påpeger endvidere en del af baggrunden for disse anbefalinger ved at bemærke: Den perinatale mortalitet har i de sidste år været stagnerende i forhold til udviklingen i en række andre lande. Der må i specialeplanlægningen således lægges vægt på en omhyggelig visitation af gravide og fødende, og på et kvalificeret tilbud herunder beredskab i overensstemmelse med s retningslinier og anbefalinger i øvrigt. Foranlediget af amtets aktuelle anmodning skal nedenfor uddybe den faglige baggrund for disse anbefalinger. Generelt vedr. fødsler Selv om fødsler i helt overvejende grad har et naturligt og ukompliceret forløb, er der grundlæggende og erfaringsmæssigt en risiko for afvigelser fra det normale og dermed en potentiel risiko for både mor og barns helbred i værste fald risiko for alvorlig invaliditet eller død. Tilrettelæggelsen af svangreprofylaksen har således bl.a. til formål at identificere foreliggende risikofaktorer med henblik på at kunne imødegå disse risici ved tidligst mulig intervention samt planlægning af det bedst mulige fødselsforløb for den enkelte. Gravide med øget risiko, hvor graviditeten viser sig kompliceret eller som vurderes at have en øget risiko for at føde et behandlingskrævende barn, skal således tidligt visiteres til fødsel på obstetrisk specialafdeling på sygehus med relevant gynækologisk/obstetrisk og anæstesiologisk beredskab samt neonatal funktion/pædiatrisk afdeling. Uagtet en optimal visitation og selektion af gravide og fødende består der alligevel altid i gruppen af forventede normale fødsler en vis risiko for at uventede komplikationer kan opstå i alle faser af det samlede fødselsforløb. Denne risiko kan være lav, men kan erfaringsmæssigt ikke elimineres.

5 Her skal alene nævnes forekomst af uforudsigelige akutte behandlingskrævende tilstande som større ukontrollable blødninger, moderkageproblemer samt truende eller manifest iltmangel for barnet f.eks. ved afklemning af navlesnoren. I sådanne tilfælde er det indlysende, at der er behov for akut lægeligt beredskab så en fødsel, der udvikler sig problematisk og uhensigtsmæssigt kan bringes til en hurtig afslutning, og såvel mor som barn umiddelbart og akut kan modtage nødvendig liv- eller førlighedsreddende behandling, f.eks. akut kejsersnit og/eller intensiv medicinsk behandling. I nogle tilfælde vil der være behov for behandling med ganske kort (minutters) varsel. Side 5 Styrelsens faglige rådgivning tager på denne baggrund udgangspunkt i en afvejning af følgende væsentlige og indbyrdes afhængige forhold: Antallet af fødsler på fødestedet, visitation, geografiske forhold og tidsfaktorer samt tilstedeværelse af fornødent kvalificeret personale med de fornødne handlemuligheder. Til sidstnævnte hører beredskab, herunder anæstesiologisk beredskab, kirurgisk/obstetrisk beredskab kejsersnitsberedskab samt medicinsk/pædiatrisk bistand til den nyfødte For så vidt angår antallet af fødsler lægges der vægt på, at der et patientvolumen af en sådan størrelsesorden, at personalet kan opnå og vedligeholde rutine og erfaring. De geografiske forhold i Danmark er generelt ikke af en sådan karakter hverken afstandsmæssigt eller transportmæssigt, at der findes grundlag for at tilrettelægge med sundhedsfagligt mindre hensigtsmæssige løsninger. Dette gælder også for Nordjyllands Amt, hvor afstanden fra Frederikshavn og Hobro til specialafdeling udgør ca km. Derimod kan denne afstand anses for at udgøre et væsentligt problem i relation til akut transport eller akut tilkald af ekspertise på et fremskredent tidspunkt midt under en igangværende fødsel, hvor der opstår uventede eller livstruende situationer. Med hensyn til personale og beredskab fremgår det allerede i relation til s Vejledning om tilrettelæggelsen af den anæstesiologiske betjening på mindre sygehuse 1990, at obstetriske patienter (fødsler) principielt ikke bør modtages på sygehus uden lægelig anæstesibetjening i døgnvagt. Man forudsætter i denne vejledning, at der er tale om sygehuse, der råder over et kirurgisk beredskab. Helt tilbage til 1990 har s retningslinier vedr. fødsel på mindre sygehuse/ kirurgisk fødested således fastslået: At ved alle fødsler på sygehus må det sikres, at der er mulighed for at give kvalificeret medicinsk bistand til det nyfødte barn. At afdelingen skal have et anæstesiologisk og kirurgisk døgnberedskab, således at der kan udføres kejsersnit i tilfælde af uventede komplikationer, som nødvendiggør dette indgreb. Der kan herudover være behov for anæstesiologisk assistance til behandling af de nyfødte. At der principielt ikke bør planlægges fødsler på sygehus uden lægelig anæstesibetjening i døgnvagt. Akut tilkald i henhold til de almindelige tidsmæssige bestemmelser herom (max ½ time).

6 Det gælder generelt inden for sundhedsvæsenet, at der kun sjældent kan sættes skarpe grænser mellem det acceptable og det uacceptable. Styrelsens rådgivning baserer sig således på en samlet afvejning af den foreliggende evidens, erfaring og de konkrete forhold. kan imidlertid konstatere, at de etablerede tilbud i Nordjyllands Amt i relation til lægeligt beredskab falder under grænsen for de hidtil accepterede minimumskrav og væsentligt under s anbefalede standarder. Hvilket alt i alt indebærer en unødig høj risiko i de enkelte tilfælde, hvor uventede og akutte komplikationer opstår på fødeklinikkerne i amtet. Side 6 Generelt finder, at der i det samlede amtslige fødetilbud kan tages hensyn til forskellige niveauer af behov for lægelig bistand. har således en positiv holdning til, at normale fødsler har mulighed for at foregå i rolige lavteknologiske og overskuelige omgivelser med mulighed for fokus på de psyko-sociale aspekter af et godt fødselsforløb. s anbefalinger vedr. jordemoderledede afsnit tager således udgangspunkt, i at man hermed kan bibringe det samlede fødetilbud en ekstra valgmulighed. Det kan imidlertid ikke forsvares, at et sådant hensyn tilgodeses på bekostning af krav til sikkerhed for relevant sundhedsfaglig indgriben ved behov herfor. s anbefaling forudsætter således at sådanne jordemoderledede afsnit er placeret umiddelbart op til en specialafdeling. I den forbindelse skal henvise til, at man i Danmark har taget overordnet principiel stilling til, at man i afvejning af modstridende hensyn f.eks. mellem nærhed og kvalitet må vægte sikkerhed for kvalitet højest. Styrelsen finder således, at der ikke bør etableres fødetilbud ved sygehus eller anden institution uden, at der forefindes et relevant velplanlagt lægeligt beredskab. Vedr. dokumentation For den af amtet efterspurgte dokumentation henvises til vedlagte bilag. Konkluderende vedrørende dokumentationen kan der i de forskellige studier konstateres et gennemgående og relativt stort behov for overflytninger til specialafdeling før, under og efter fødslen. Det gælder i de få studier, der omhandler fødeklinikker og i studier vedr. hjemmefødsler versus hospitalsfødsler. I forbindelse med studierne påkalder risikoen for barnet sig særlig opmærksomhed. I en række af disse studier findes ikke nogen forskel mellem hjemmefødsler og hospitalsfødsler, i forhold til perinatal mortalitet, mens man i andre studier finder væsentlig forhøjet perinatal mortalitet ved klinik og hjemmefødsler. I den forbindelse skal man være opmærksom på at perinatal mortalitet (dvs. død) er en meget hård parameter for dårligt fødselsforløb for barnet.

7 Samlet set er den eksisterende dokumentation således ikke entydig bl.a. formentlig fordi forholdene i undersøgelserne med hensyn til bl.a. visitation, selektion, beredskab mv. ikke er velbeskrevet, hverken for så vidt angår beredskabet ved klinikfødsel, hjemmefødsel eller hospitalsfødsel. finder med udgangspunkt i den foreliggende dokumentation ikke grundlag for at ændre sine anbefalinger, herunder heller ikke i relation til hjemmefødsler, idet det forudsættes at kvinden i disse tilfælde foretager et bevidst oplyst individuelt valg, som også omfatter fravalg af at kunne modtage akut lægelig assistance umiddelbart. Fødestuer i Norge For så vidt angår Amtets henvisning til forholdene i Norge skal bemærke, at den omtalte artikel fra Nasjonalt råd for fødselsomsorg, Social og Helsedirektoratet er forudgået af en længere periode af faglig såvel som politisk debat i Norge. En oversigt herover fremgår bl.a. af artiklen: Fødeinstitutioner og fødsler i Norge i 1990-årene (Tidskrift for Nor. Lægeforening nr ) I begge disse artikler henvises til Helsetilsynets rapport: Faglige krav til fødeinstitusjoner skal derfor fremtrække nogle centrale elementer herfra: Side 7 Rapportens formål er en afklaring af de faglige krav, der bør stilles til bemanding og vagtberedskab ved fødestuer og fødeafdelinger ved lokalsygehus. Udredningen opstiller faglige krav til tre niveauer af fødeinstitutioner, hvor det laveste niveau er fødestuer. De faglige krav til fødestuer er: Mindst 40 fødsler pr. år Vagtberedskab af jordemødre Afklarede medicinske ansvarsforhold og beredskab. Fødestuer kan modtage fødende uden komplikationer, hvor der ikke forventes operativ forløsning eller specielle behandlingsbehov for den nyfødte. Det bemærkes herudover, at hvilke fødende som bør forløses ved fødestuer vil afhænge af mulighederne for i nødsfald at kunne udføre operativ forløsning, idet 5-10% af førstegangsfødende og 1-2% af flergangsfødende uden risiko vil have behov for operativ forløsning. Det bemærkes endvidere generelt i rapporten, at det er velkendt, at der er et forhold mellem patientvolumen og behandlingskvalitet, som også forudsættes at gælde for fødsler Man skelner i rapporten klart mellem tilbud ved fødestuer og hjemmefødsler netop i relation til lægeligt beredskab. Det fremgår endvidere, at fødestuen også har tilknyttet læge og dersom denne ikke er specialist i fødselshjælp må det medicinskfaglige systemansvar klarlægges. Man finder, at som hovedregel bør det være en specialist i fødselshjælp, der har det medicinsk faglige ansvar ved en fødestue. Alternativt bør dette an-

8 svar indehaves af en kommunelæge for fødestuer, der er lokaliseret uden for et sygehus. For fødestuer, som er lokaliseret i tilslutning til sygehus, kan dette ansvar indehaves af den kirurgiske overlæge. De læger, som har det medicinsk faglige ansvar, skal kunne dokumentere kompetence til at varetage funktionen. Kompetencekravene skal mindst svare til kirurger, som deltager i vagtberedskab ved fødeafdelinger. Det fremgår at den medicinskfagligt ansvarlige læge bør deltage i den vagtordning, der kontaktes i tilfælde som kræver medicinsk hjælp. Endvidere fremgår følgende: Det må ved fødestuen være klarlagt, hvem som skal tilkaldes i tilfælde af medicinske nødsituationer både for den fødende og for det nyfødte barn. Side 8 De som deltager i sådant beredskab bør i sin videre - og efteruddannelse hospitere ved kvindeklinikker /fødeafdelinger og deltage i relevante efteruddannelseskurser. Endelig bemærkes at lokale geografiske forhold i Norge gør, at det ikke altid er let at organisere fødselsomsorgen optimalt. Det påpeges i Helsetilsynets Vejledning for tilsynet med fødesteder, at uanset hvor nær en fødestue ligger en anden fødeinstitution skal der være en fælles aftalt praksis for i hvilke situationer læge tilkaldes. Det kan altså konstateres, at de faglige krav til alle niveauer af fødeinstitutioner i Norge forudsætter eksistensen af et veldefineret relevant lægeligt beredskab. kan i forbindelse hermed konstatere, at de overvejelser der ligger til grund for de opstillede faglige krav grundlæggende er parallelle til de overvejelser og krav formulerede i 1990-erne vedr. fødebetjeningen ved små sygehuse fødesteder, selvom mindstekravene til patientvolumen i Norge er væsentligt mindre. Det må antages, at hensynet til de vanskeligere geografiske forhold i Norge spiller ind her. Helsetilsynet har i øvrigt foretaget inspektion af fødestederne i Man konstaterer her stor usikkerhed vedr. registrering af komplikationer og resultater. En væsentlig hovedkonklusion i tilsynsrapporten er således, at der bør udvikles en national ensartet registrering, der gør det muligt at vurdere forekomst og variationer af vigtige forhold vedr. fødsler. Der foreligger således ikke mulighed for at vurdere resultaterne af den norske tilrettelæggelse. Amtets informationspjece har modtaget Amtets pjece til fødende. Styrelsen forholder sig aktuelt alene til afsnittet om fødeklinikkerne heri. Det kan konstateres, at man heri har foretaget en delvis beskrivelse af beredskabet i relation til fødsler på de omtalte fødeklinikker, idet det fremgår, at det ikke er muligt at tilkalde fødselslæger eller anden lægelig assistance til fødslerne. I forbindelse hermed oplyses, at man såfremt der opstår problemer i fødselsforløbet vil blive overflyttet til nærmeste specialafdeling. Endvidere

9 oplyses, at knap 20% af alle fødende bliver overflyttet under fødslen og man omtaler grønt fostervand, vesvækkelse eller behov for lægelig assistance til syning af bristning som mulige årsager til overflytning. Det oplyses endvidere, at de fleste overflytninger foregår stille og roligt. I den forbindelse kan det bemærkes, at man ikke gør opmærksom på konsekvenser af ganske vist (forhåbentlig) sjældnere, men mere alvorlige eller livstruende akutte situationer. Det klargøres således ikke eksplicit, at akut kejsersnit ikke kan foretages på stedet, og at der ikke er lægeligt beredskab til f.eks. at håndtere blødninger og iltmangel. Forholdene i relation til den indsats, der kan gøres for det nyfødte barn berøres ikke. Ligeledes oplyses der ikke om forventet transporttid til specialafdelingen. Side 9 Alt i alt må det vurderes, at informationen i relation til klart, at redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter forekommer mangelfuld. Konklusion Der foreligger en entydig og klar udmelding fra om den generelle tilrettelæggelse af fødselsbetjeningen bl.a. i Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner. har igennem en længere årrække rådgivet Nordjyllands Amt i overensstemmelse hermed. Man har imidlertid i Amtet truffet beslutning om et andet fødetilbud end det af anbefalede. finder, at man i forbindelse hermed som minimum bør kunne leve op til de af Styrelsen tidligere formulerede minimumskrav for et acceptabelt fødetilbud ved et sygehus/institution, jævnfør vejledning om anæstesibetjening på mindre sygehuse af konstaterer, at dette aktuelt ikke er tilfældet. Der foreligger ikke konkrete omstændigheder, som giver anledning til at tilrettelægge tilbuddet uden medicinsk/lægeligt beredskab. Der foreligger i gruppen af forventede normale fødsler altid en risiko for, at uventede komplikationer kan opstå i alle faser af fødselsforløbet. Denne risiko kan formindskes ved optimal visitation, men erfaringsmæssigt er nødvendige overflytninger før, under og efter fødslen alligevel ret hyppigt forekommende. I forbindelse med akut opståede komplikationer vil personalets rutine og erfaring med komplicerede fødsler have betydning for udfaldet. Det kan dog ikke i alle tilfælde overflødiggøre behovet for hurtig adgang til relevant lægelig assistance bl.a. med henblik på operative indgreb/akut kejsersnit og intensiv medicinsk behandling af barnet, hvilket kan være afgørende for udfaldet. Især hensynet til barnet bør indgå i overvejelserne om tilrettelæggelsen af beredskabet, idet visse undersøgelser finder resultater, der peger på risiko for øget perinatal mortalitet ved lavteknologisk fødselstilrettelæggelse. Hensynet til barnet må således påkalde sig særlig opmærksomhed ved udformning af fødetilbud og beredskab i relation hertil. Det er således fortsat s anbefaling, at såfremt man ønsker jordemoderledede fødeafsnit, bør disse placeres i umiddelbar tilknytning til en specialafdeling. finder, med udgangspunkt i ovenstående, ikke anledning til at ændre Styrelsens generelle anbefalinger vedr. tilrettelæggelsen af føde-

10 tilbud eller Styrelsens hidtidige rådgivning af Amtet, idet Styrelsens rådgivning baserer sig på en samlet afvejning af den generelt foreliggende evidens og de i Danmark konkret foreliggende forhold. I den forbindelse finder endvidere ikke, at der i Nordjylland foreligger sådanne særlige geografiske eller andre forhold som umiddelbart tilsiger accept af en tilrettelæggelse, der ligger under s hidtidige minimumskrav for så vidt angår sikkerhed og lægeligt beredskab. Uanset valg af type fødested er det nødvendigt, at der etableres et relevant velbeskrevet og indøvet lægeligt beredskab omfattende mulighed og retningslinier for tilkald, reponstider, overflytninger, transportorganisation mv. med udgangspunkt i Styrelsens krav til fødselsvirksomhed ved mindre sygehuse finder herunder, at den ansvarlige overlæge bør sikre, at de involverede læger kan varetage opgaverne på forsvarlig vis. Side 10 Herudover bør Amtet detaljeret og præcist redegøre for forholdene i informationen til de gravide, således at disse kan træffe et valg på baggrund af en reel viden. Med venlig hilsen Lone de Neergaard Kontorchef Anne Mette Dons Kontorchef

11 BILAG: DOKUMENTATION OM FØDSLER Vedr. den af Amtet efterspurgte dokumentation. En del af denne vil i konsekvens af sagens natur være af ældre dato. Danske Undersøgelser For så vidt angår Amtets forespørgsel vedr. dokumentation kan henvise til en stor undersøgelse, fra før de selvstændige fødeklinikker forsvandt, foretaget i Århusområdet i 1984 hvor hospitalsfødsler sammenlignes med fødeklinikfødsler, idet man dog skal bemærke at fødeklinikken kun lå 500 m fra sygehusafdelingen (Brogaard Hansen K.et al,ugeskr. f.l. 1984; 146: ) Man konstaterede, at 20 % af de fødende måtte overflyttes. Af disse overflytninger var 26 % begrundet i truende asfyksi (iltmangel) hos fostret. Af overflytningerne postpartum skyldtes ca. 80 % blødninger eller placentaproblemer. Af de nyfødte måtte 2,4 % overflyttes, heraf 30 % på grund af respirationsproblemer. Den perinatale mortalitet var i øvrigt 5 gange så høj ved fødsel på klinik. Side 11 En undersøgelse fra 1990 (Holst K.Ugesk. fl 1996;23: ) viste, at kun ca. halvdelen af dårlige udfald af graviditeten kunne forudsiges. Denne undersøgelse fandt endvidere ved sammenligning mellem fødsler på kirurgisk fødested og obstetrisk specialafdeling hhv. 8 perinatale dødsfald blandt 1600 normale fødende på kirurgisk fødested og 0 perinatale dødsfald blandt 800 normale fødende på specialafdeling. Nyere større undersøgelser vedr. den omhandlede problematik forefindes ikke i Danmark, idet fødetilbuddene siden omlagdes med nedlæggelse af de selvstændige fødeklinikker. Endvidere blev minimumskravene til beredskabet ved fødsel på sygehus skærpet i 1990.(Jævnfør Vejledning om tilrettelæggelsen af anæstesibetjening på mindre sygehuse 1990.) I forbindelse med spørgsmålet om nyere evidens og dokumentation kan man forsøgsvis indhente information vedr. forholdene i andre lande. Egentlig sammenligning er imidlertid ofte vanskelig, idet undersøgelserne som oftest ikke omhandler den præcise tilsvarende problematik og organisationen og beredskabet i undersøgelserne ofte er mangelfuldt eller ufuldstændigt beskrevet. Cochrane reviews Fødeklinikfødsel Der foreligger to cochrane reviews: Olsen & Jewell (The cochrane database of systematic reviews 2006) finder kun ét randomiseret studie. Der indgår 11 gravide i studiet, hvis formål var at vise, at man kan opnå informeret samtykke fra gravide til at indgå i et studie af problemstillingen. Konklusionen er at studiet er for lille til at der kan drages konklusioner. Hodnet et.al.(the cohcrane database of systematic reviews 2005) inkluderer i alt seks studier (randomiserede el. quasi-randomiserede, 8677 kvinder), der omhandler problemstillingen Home-like versus conventional institutional settings for birth. En problemstilling, der ligger tæt op ad den danske model med en fødeklinik i umiddelbar nærhed af en specialafdeling, idet man ikke

12 fandt studier omhandlende selvstændigt beliggende fødeklinikker. De finder, at mellem 29 % og 67 % af kvinderne fra home-like settings overflyttes til standard care under fødslen. Kvinder randomiseret til fødsel i homelike birth settings har en signifikant højere sandsynlighed for, at fødslen afsluttes spontant vaginalt, men også en nedsat sandsynlighed for at en påvirket hjertelyd hos barnet blev opfanget. Den perinatale mortalitet fandtes samlet set - forhøjet (OR 1,83 95 % CI 0,99 3,38(altså netop ikke signifikant). Hvis personalet (formentlig jordemødre), der varetog klinik-fødslerne ikke deltog i arbejdet på specialafdelingen var den perinatale mortalitet signifikant forhøjet, hvorimod dette ikke var tilfældet, hvis personalet arbejdede i begge scenarier. Side 12 Studier vedr. hjemmefødsler Der foreligger herudover en række studier der sammenligner hjemmefødsler med hospitalsfødsler. Her skal omtales: I et lille schweizisk studie fra 1996 (Ackermann-Liebrich et al. BMJ 1996, 313:1313)med knap 500 matchede par ( hjemmefødsel og hospitalsfødsel) konkluderes, at sunde lavrisikofødende ikke har nogen øget risiko ved hjemmefødsler. En efterfølgende hollandsk kommentar ( Springer & van Weel, BMJ, 313: 1276) hertil finder, at dette taler for hjemmefødsler, men forfatterne opstiller en række betingelser allowing access to hospital facilities this is vital, as serious complications during labour can never be ekscluded. Transfer during labour can be safe, but safety must never be assumed, and the availability of obstetric care must be established beforehand. Coordinated planning between primary care practitioners and obstetricians is crucial, and much will depend on local conditions: hospital facilities are usually available within 15 minutes in densely populated Holland. Fra 1998 foreligger en australsk undersøgelse af 7000 hjemmefødsler, hvor man fandt en perinatal mortalitet, der var væsentligt højere end den perinatale mortalitet i Australien i øvrigt og i øvrige dele af verdenen ( Bastian, Keirse & Lancaster, BMJ 1998, 317: 384). Det anføres, at årsagen hertil formentlig skal findes i undervurdering af en række forskellige risici f.eks. overbåren graviditet, tvillinger og et manglende respons på fetal distress. En canadisk undersøgelse fra 2002 sammenligner planlagte hjemmefødsler (862) med hospitalsfødsler med identisk obstetrisk risikoprofil og finder ikke forskel på hyppigheden af lav apgar score eller perinatal mortalitet ( Janssen et al., Canadian Medical Journal, 2002, 166:315),16,5 % af de hjemmefødende blev overflyttet til hospital, heraf 3,6% akut. Heroverfor står et arbejde fra staten Washington 2002 (Pang et al., Obstetrics & Gynecology 2002, 100: 253) hvor man ved sammenligning mellem 6133 hjemmefødsler og hospitalsfødsler i et populationsbaseret kohortestudie fandt en fordobling af den neonatale mortalitet ved hjemmefødsel. Hvis man sammenlignede førstegangsfødsel uden påviselig obstetrisk risiko, med fødsel efter uge 37 var den neonatale mortalitet ved hjemmefødsel næsten tre gange højere. Risikoen for en meget lav Apgar score var højere ved hjemmefødsler.

13 I et studie fra 2006 indhentedes oplysninger fra 409 jordemødre ( tilknyttet North american registry of midwives ) vedr 6133 gravide, der ønskede at føde hjemme (Johnson & Daviss, BMJ Online 2006). Der fandtes en lav perinatal mortalitet og lave komplikationsfrekvenser i det hele taget, 12,1 % af fødslerne blev overflyttet til hospital. Resultaterne sammenlignes med tal for perinatal mortalitet og komplikationer i USA generelt. Begrænsningen i studiet er, at man var ude af stand til at indsamle en tilsvarende lavrisikogruppe af hospitalsfødsler med henblik på direkte sammenligning af morbiditet og mortalitet. Et enkelt amerikansk studie (Schlenzka P, Phd.-thesis, Stanford University, 1999) kunne etablere en større defineret kohorte af planlagte hjemmefødsler og hospitalsfødsler med tilsvarende lav risikoprofil. Der fandtes her, en ikke signifikant lavere perinatal mortalitet i hjemmefødselsgruppen. Side 13 Konkluderende kan man konstatere, at man i en række af disse studier ikke finder nogen forskel i forhold til perinatal mortalitet mellem hjemmefødsler og hospitalsfødsler, men at man i andre studier finder væsentlig forhøjet perinatal mortalitet ved hjemmefødsler, og et enkelt studie finder en ikke signifikant lavere perinatal mortalitet. Samlet set er billedet for så vidt angår hjemmefødsler versus hospitalsfødsler således broget bl.a. formentlig fordi forholdene i undersøgelserne med hensyn til bl.a. visitation, selektion, beredskab mv. ikke er velbeskrevet, hverken for så vidt angår beredskabet ved hjemmefødsel eller hospitalsfødsel. Vedr. Holland Forholdene i Holland er formentlig ikke helt så entydige, som Amtet beskriver det. I den forbindelse kan det bemærkes, at en ældre oversigtsartikel fra 1984 finder, at den perinatale mortalitet var lav hos fødende, der gennemførte hjemmefødsler. Medtager man imidlertid fødende, som primært var visiteret til hjemmefødsel, men som under graviditeten eller under selve fødslen overførtes til hospital, findes en perinatal mortalitet, der er tyve gange højere (2,5 promille ved gennemført hjemmefødsel mod 61,4 promille blandt overførte fra hjemmefødsel til hospital) og op mod 40% af de førstegangsfødende måtte indlægges eller overføres til hospital. Denne oversigtsartikel peger endvidere på en opgørelse, hvor det kunne vises at den perinatale mortalitet var signifikant lavere i områder af Holland, hvor hospitalsfødsler udgjorde en stor andel af fødslerne. Der foreligger dog også en undersøgelse der tyder på, at ved lavrisikofødsler i Holland forestået af jordemødre planlagt til at foregå hhv. hjemme eller på hospital er det perinatale resultat ved hjemmefødsel mindst lige så godt. Det fremgår i denne sammenhæng at ca. halvdelen af de hollandske jordemoderfødsler foregår på hospital. Der er i artiklen ikke redegjort fyldestgørende for visitation/selektion. Som refereret ovenfor fremhæves i en hollandsk kommentar til den førstnævnte schweiziske undersøgelse, at en forudsætning for et godt forløb er, at

14 der er sikret en infrastruktur med mulighed for en hurtig intervention, når forløbet ikke er som forventet. Side 14

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Hjemmefødsel ny evidens

Hjemmefødsel ny evidens Hjemmefødsel ny evidens Af Ole Olsen I denne artikel gennemgår forfatteren den stigende mængde evidens, der efterhånden viser, at hjemmefødsler ikke er forbundet med øget risiko, såfremt der foretages

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Udkast til høringssvar

Udkast til høringssvar Udkast til høringssvar Region Syddanmark har ved skrivelse af 26. juni 2007 fremsendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark planlægningsgrundlag for akutberedskabet og anmodet Svendborg Kommune om høringssvar.

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19.

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 606 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. september 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2007-12160-94 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Regioner og private sygehuse har i marts 2011 søgt om godkendelse af varetagelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Hvor og hvornår? Sygehusenheden Vest Herning: 2.200 fødsler pr år Holstebro: 600

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Motivation Opgavens struktur

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Information til gravide Vending af foster i sædestilling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 473 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Medlemmer af SUU, medier, offentlighed Samråd AG om Respirationscenter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 258 Offentligt NOTAT OVARIECANCER OG SPECIALEPLANLÆGNING Dette notat beskriver kort s vejledninger, rådgivning og henvendelser til amter og senere regioner vedrørende

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS

Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Standardbetingelser vedr. stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Omfattede kommuner og retsgrundlag 1. Disse standardbetingelser gælder for kommuner, som ikke har en samarbejdsaftale med KABS. 2. Standardbetingelserne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

At arbejde i en hjemmefødselsordning

At arbejde i en hjemmefødselsordning At arbejde i en hjemmefødselsordning Karen Ingversen Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Baggrund Hvem vælger

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere