NORDJYSKE BANK Jyske Markets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDJYSKE BANK Jyske Markets"

Transkript

1 NORDJYSKE BANK Obligationsudstedelse med individuel statsgaranti Obligationerne udstedt af Nordjyske Bank udbydes ALENE til investorer i Danmark, og må således ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller til personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationsmaterialet bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af dette informationsmateriale blev afsluttet den Nordjyske Bank A/S DKK Variabelt forrentet obligationslån 2010/2013 Med ret til førtidig indfrielse for låntager Seniorkapitaludstedelse, med individuel statsgaranti fra den danske stat ISIN kode: DK Arrangør og Beregningsagent: Jyske Bank Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Læs mere om de obligationsudstedelser som Jyske Bank har arrangeret på Nordjyske Bank er med godt nordjyder som medejere en folkeejet bank, der har ca kunder og 27 filialer i Nordjylland samt én i København. 1

2 Indholdsfortegnelse Generelle obligationsvilkår 3 Ansvar og erklæringer 11 Oplysninger om Udsteder 13 2

3 Generelle vilkår for obligationsudstedelsen Hovedstol DKK ,00 Fondskode ISIN DK Yderligere udstedelser Der vil ikke blive udstedt flere obligationer med samme fondskode Udsteder Nordjyske Bank A/S Jernbanegade Frederikshavn Individuel statsgaranti Obligationerne er omfattet af en individuel statsgaranti som yderligere beskrevet under punktet om individuel statsgaranti nedenfor Udsteder er IKKE rated og obligationsudstedelsen er heller ikke rated. Udsteder er medlem af Det Private Beredskab og omfattet statsgarantiordningen i henhold til lov nr af 10. oktober 2008 som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om finansiel stabilitet (sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009). Obligationerne er omfattet af en individuel statsgaranti. Udsteder og Garantistiller har indgået en særskilt aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti ( Aftalen ), der fastlægger vilkårene for udstedelse af individuel statsgaranti for denne udstedelse. Rating Arrangør Beregningsagent og betalingsformidler Introduktionskurs Kort beskrivelse af udstedelsen For yderligere informationer om statsgarantiordningen, se Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside: samt hjemmesiden for Finansiel Stabilitet A/S: Hverken Udsteder eller obligationerne er ratede. Obligationerne er dækket af en garanti fra den danske stat. Garantistiller er på udstedelsestidspunktet for obligationerne rated Aaa hos Moodys Investor Services og rated AAA hos Standard & Poors. Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Jyske Markets Jyske Bank A/S Jyske Markets Vestergade Silkeborg JM Finansielle Institutioner DKK 100,00 - i øvrigt uden handelsomkostninger Obligationerne udstedes til kurs 100,00 og betaler en variabelt fastsat kvartårlig kupon i obligationernes løbetid Obligationernes kuponrente fastsættes kvartårligt 3

4 som 3-måneders CIBOR (Referencerenten) plus et tillæg på 0,20%. p.a. Obligationerne har kupondage den 19. juli, 19. oktober, 19. januar og 19. april igennem obligationernes løbetid Obligationerne udstedes i danske kroner ( DKK ). På Indfrielsesdagen, den 19. juli 2013, indfries obligationerne til kurs 100,00 Udsteder har ret til at førtidsindfri obligationerne i forbindelse med terminsdagene i oktober 2010, januar 2011, april 2011, juli 2011, oktober 2011, januar 2012, april 2012, juli 2012, oktober 2012, januar 2013 og i april I forhold til de nærmere principper og vilkår for udsteders ret til at førtidsindfri obligationerne henvises der til punktet Førtidig Indfrielsesret. Obligationerne er på forhånd aftaget af en eller flere kvalificerede investorer. Udstedelsesdag 19. juli 2010 Udløbsdag/Indfrielsesdag 19. juli 2013 Børsnotering Obligationerne søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag 19. juli 2010 Valuta Obligationerne udstedes i danske kroner: DKK. Stykstørrelse DKK ,00 Minimumsinvestering DKK ,00 Værdipapirernes type Obligationerne er stående lån, og er IKKE inddelt i klasser Referencerenten Referencerenten er den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-sats for en løbetid på 3 måneder. CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en referencerente for afgivelse af likviditet på interbankmarkedet i København på usikret basis. CIBOR beregnes og offentliggøres hver dag af Danmarks Nationalbank cirka kl københavnsk tid på baggrund af stillede satser fra en række individuelle pengeinstitutter. De beregnede CIBORsatser offentliggøres af Nationalbanken med 4 decimaler. Kuponrenten fastsættes af Beregningsagenten to Bankdage før starten af hver Kuponperiode, sådan at den første rentefastsættelsesdag er to Bankdage før Udstedelsesdag I tilfælde af, at Nationalbanken ikke offentliggør en CIBORsats på en given rentefastsættelsesdato, vil Jyske Bank som beregningsagent, på samme dag beregne en alternativ referencerente. Denne vil blive beregnet som et aritmetisk gennemsnit af de udlånssatser, der tilbydes af de tre største pengeinstitutter for udlån med en løbetid på tre måneder på det danske interbankmarked. De største pengeinstitutter vil blive bestemt ud fra størrelsen på balancen. Rentesatsen beregnes med fire decimaler afrundet efter de almindelige 4

5 Kuponrente afrundingsregler Obligationerne forrentes fra og med den 19. juli 2010 til den 19. juli 2013 med en variabel rente på 3 måneders CIBOR ( Referencerenten ) plus et tillæg på 0,20 pct. point p.a. Kuponrenten betales bagud hver tredje måned på betalingsdagene for kuponrenten. Kuponen beregnes på basis af antallet af faktiske dage i den enkelte kuponperiode divideret med 360. Dette kaldes Actual/360 rentekonventionen. Effektiv rente Kuponperiode Betalingsdage for kuponrenten Kuponrenten for den enkelte renteperiode vil være summen af rentesatsen og tillægget Den effektive rente på obligationerne vil afhænge både af kuponrenten, løbetid og købs- og salgskurser ved handel med obligationerne. Kuponperioden er den periode, der strækker sig fra og med en betalingsdag for kuponrenten til, men eksklusiv den næstfølgende betalingsdag for kuponrenten. Første kuponperiode løber fra og med udstedelsesdagen til, men eksklusiv, den 19. oktober Kuponrenten betales i obligationens løbetid kvartårligt bagud, hver den 19. i månederne oktober, januar, april og juli, således at den 19. oktober 2010 er den første betalingsdag for kuponrenten, og obligationens forfaldsdato den 19. juli 2013 er den sidste betalingsdag for kuponrenten. Hvis en betalingsdag for kuponrenten falder på en dag, der ikke er en bankdag, udskydes betalingsdagen for kuponrenten til den førstfølgende bankdag. Dog undtaget ved Udløbsdag, hvor betalingsdagen for kuponrenten fremrykkes til den forudgående bankdag, såfremt Udløbsdag falder på en dag, der ikke er en Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af en sådan udskudt betaling. Kurs ved udløb/indfrielse Ved førtidig indfrielse bortfalder de efterfølgende kuponrentebetalinger. Obligationen indfries ved udløb til kurs 100,00 hvis obligationerne ikke er førtidsindfriet. Dvs. hver obligation á nominelt DKK indfries til et beløb på DKK Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP Securities A/S. Er indfrielsesdagen ikke en bankdag fremrykkes indfrielsen til den nærmest forudgående Bankdag. Hvis Udsteder ikke er i stand til at tilbagebetale sine forpligtelser i forbindelse med en rentebetaling eller ved ordinært udløb på obligationerne, træder statsgarantien i kraft. 5

6 Førtidig Indfrielsesret Udsteder har mulighed for at førtidsindfri udestående obligationer på en af følgende terminsdage: Den 19. oktober 2010, den 19. januar 2011, 19. april 2011, den 19. juli 2011, den 19. oktober 2011, den 19. januar 2012, den 19. april 2012, den 19. juli 2012, den 19. oktober 2012, den 21. januar 2013 og den 19. april Indfrielse vil ske til kurs 100,00. Hvis en førtidig indfrielse falder på en dag, der ikke er en bankdag, udskydes Indfrielsesdagen til den førstfølgende bankdag. Udsteders erklæringer og garantier Såfremt Udsteder ønsker at gøre brug af sin ret til Førtidig Indfrielse skal dette meddeles skriftligt til Arrangøren (og til Finansiel Stabilitet A/S) senest 7 bankdage (inden kl ) før den pågældende terminsdato. På datoen for dette Informationsmateriale, og på Udstedelsesdagen, afgiver Udsteder følgende erklæringer ( i hvert tilfælde bedømt ud fra de på det pågældende tidspunkt eksisterende faktiske omstændigheder): a) Udsteder er gyldigt stiftet og registreret i overensstemmelse med dansk lovgivning, og har en gyldig tilladelse til at drive pengeinstitut virksomhed (Banklicens) jf., 7, stk. 1 i Lov om Finansiel Virksomhed. b) Udsteder er bemyndiget til og kan med juridisk bindende virkning udstede og sælge obligationerne, og udstedelsen og videresalget af obligationerne er blevet godkendt af selskabets direktion og bestyrelse i overensstemmelse med disse organers bemyndigelse. c) Obligationerne vil, når de er udstedt i overensstemmelse med de under Registrering nedenfor nævnte aftaler, udgøre juridisk gyldige og bindende forpligtelser for Udsteder. d) Siden afslutningen på den periode, som den senest offentliggjorte kvartalsrapport vedrører, er der ikke indtruffet væsentlige ændringer i Udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling ligesom der ikke er sket nogen ændring (inklusive enhver udvikling eller begivenhed, som vedrører en fremtidig ændring, Udsteder er eller burde være vidende om), som medfører en væsentlig forringelse af Udsteders, eller Udsteders og dennes datterselskabers samlede position (finansiel eller på anden vis), forventninger, driftsresultater eller generelle forretningsmæssige stilling. e) Ethvert beløb, som skal betales til obligationsejerne af Udsteder i henhold til dette Informationsmateriale, kan ske uden nogen form for fradrag i henhold til nugældende eller fremtidige skatte-, og afgiftsregler eller lignende regler og bestemmelser fastsat af eller på vegne af den danske stat eller nogen anden dansk myndighed. f) Udsteder er medlem af det Private Beredskab og er i kraft 6

7 Risikofaktorer Registrering Betaling af rente og hovedstol heraf omfattet af statsgarantiordningen i henhold til lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 og sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september Udsteder har ikke kendskab til, at der eksisterer nogen begivenhed eller omstændighed, som medfører eller kan medføre, at Udsteder misligholder nogle af sine forpligtelser i henhold til aftalen af 10. oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab, jf. Lov om Finansiel Stabilitet 13, stk. 3 og 5. Kreditrisiko: Da Nordjyske Bank A/S er udsteder af obligationerne, påtager investorerne sig kreditrisikoen på Udsteder. Idet obligationerne er påtegnet en statsgaranti, er kreditrisikoen, i tilfælde af Udsteders misligholdelse, på den danske stat. Derfor gives der ikke en gennemgang af de risici, der er forbundet med Udsteders Virksomhed. Markedsrisiko: Der er ikke nogen garanti for, at der udvikles et aktivt marked for obligationerne. Jyske Bank A/S er som arrangør ikke forpligtet til at udvikle eller vedligeholde et aktivt marked for obligationerne. Både markedskurs og likviditet for obligationerne forventes at udvikle sig i takt med ændringer i markedet samt andre ting, der generelt påvirker markedsprisen på værdipapirer. Sådanne fluktueringer kan påvirke obligationernes likviditet og markedspris signifikant, hvorfor obligationerne kan blive handlet til en kurs, der er lavere end den, investorerne købte obligationerne til. Kursen bestemmes af efterspørgsel og udbud, og obligationsejerne kan derfor ikke være sikre på, at det er muligt at sælge obligationerne på den teoretiske værdi af obligationerne. Endvidere er det muligt, at det i perioder ikke vil være muligt at få budpriser på obligationerne. Obligationsejerne kan således ikke påregne at kunne afhænde obligationerne på ethvert tidspunkt i obligationernes løbetid, idet det må forventes at der vil være en begrænset handelsaktivitet i obligationsserien. Obligationerne registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i andele af DKK Obligationerne udstedes og registreres i dematerialiseret form i VP Securities A/S, i overensstemmelse med den herom til enhver tid gældende lovgivning. Der udstedes ingen fysiske værdipapirer. Jyske Bank A/S er udpeget som udstedelsesansvarlig for obligationerne i henhold til en særlig udstederaftale mellem Udsteder, VP Securities og Jyske Bank A/S. Herudover er der mellem udsteder og Jyske Bank A/S indgået en aftale om administration af de udstedte obligationer. Betaling af renter og hovedstol sker gennem Jyske Bank ved overførsel til de overfor VP Securities A/S ved døgnets begyndelse på forfaldsdagen anviste konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber i overensstemmelse med de til enhver tid af VP Securities A/S fastsatte regler og procedurer. 7

8 Handelsrenter Bankdag Investorpræsentation Retsstilling Betaling af renter og hovedstol skal ske uden fradrag af nogen form for skat, afgift, eller lignende i henhold til lovgivning og regler fastsat af eller på vegne af danske myndigheder og udsteder er i det tilfælde, hvor sådan skat, afgift eller lignende indføres, forpligtet til, så vidt dette er muligt i henhold til gældende lovgivning og regler, at kompensere obligationsejerne herfor, således, at disse modtager det fulde rentebeløb, eller hovedstolen, uden fradrag. Udsteder kan i dette tilfælde vælge at opsige obligationerne som nærmere beskrevet. Alle betalinger af renter og hovedstol afrundes til nærmeste øre (DKK 0,01), hvor en halv øre rundes op. Obligationerne handles igennem hele løbetiden med vedhængende rente. Den vedhængende rente beregnes ved hjælp af den igangværende renteperiodes kuponrente på obligationerne som oplyst af Beregningsagenten. Vedhængende rente ved handel er den frem til valørdagen for den enkelte handel optjente andel af den igangværende renteperiodes pålydende Kuponrente på basis af Actual/360 rentekonventionen En dag, hvor banker i Danmark generelt er åbne for betalinger i danske kroner og hvor betalinger vedrørende obligationerne kan gennemføres i VP Securities A/S. Der er ingen yderligere investorpræsentation til rådighed for obligationsinvestorerne Obligationerne er almindelige, usikrede fordringer på Udsteder. Hovedstol og renter udgør en direkte fordring på Udsteder, der er foranstillet al efterstillet gæld. Obligationerne rangerer pari passu med andre almindelige, usikrede fordringer på Udsteder. Opsigelighed Obligationerne er statsgaranterede jf. afsnittet: Individuel statsgaranti. Obligationerne er uopsigelige fra Udsteders side, medmindre Udsteder som følge af ændringer i lovgivningen eller administrativ eller judiciel praksis forpligtes til at betale yderligere beløb til dækning af skatte-, eller afgiftskrav, eller lignende, f.eks. en indførelse af kildeskat (kuponskat), hvor udsteder helt eller delvist pålægges at kompensere obligationsejerne herfor. I sådanne tilfælde vil Udsteder med 30 kalenderdages varsel kunne indfri alle obligationerne til kurs pari med tillæg af påløbne, men endnu ikke betalte renter til indfrielsesdagen. Udsteder kan til enhver tid vælge at opkøbe obligationer i markedet eller på anden måde, og derefter vælge at beholde obligationerne, sælge obligationerne eller anmode VP Securities A/S om at annullere sådanne obligationer. Udsteder kan vælge på bestemte dage, jf. afsnit Førtidig Indfrielsesret at førtidsindfri Udstedelsen. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side, bortset fra i de tilfælde, hvor Udsteder har misligholdt sine 8

9 Misligholdelse Omsættelighed forpligtelser. Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling til kurs pari sammen med de på indfrielsestidspunktet påløbne, men endnu ikke betalte renter, hvis nogle af de herunder beskrevne tilfælde gør sig gældende: a) Udsteder undlader rettidigt at betale hovedstol og/eller rente på obligationerne, og en sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 5 dage efter forfaldsdatoen; eller b) Udsteder anmelder betalingsstandsning, standser sine betalinger, der indgives konkursbegæring af eller mod Udsteder, eller der indledes forhandlinger med Udsteders kreditorer med henblik på rekonstruktion, akkordordning eller tilsvarende eller c) der foretages individualforfølgning eller udøves tilbageholdelsesret imod Udsteder eller Udsteders aktiver, som har en væsentlig negativ virkning på Udsteder. Obligationerne er omsætningspapirer lydende på ihændehaveren, og der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. Se dog afsnittet omkring Markedsrisiko under punktet Risikofaktorer. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for begrænsninger indeholdt i sådanne retsområders lovgivning. Omsætningsbeskyttelse Forældelse Skattemæssig definition af obligationerne Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Obligationerne kan ikke noteres på navn. Reglerne i lov om værdipapirhandel samt i lov om gældsbreve finder anvendelse vedrørende beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. I henhold til gældende regler i dansk lovgivning på udstedelsesdagen er forældelsesfristen for krav vedrørende obligationernes hovedstol 10 år og for renter 3 år fra forfaldsdagen. På udstedelsesdagen behandles Obligationerne skattemæssigt som fordringer i danske kroner. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investor. Vi opfordrer enhver potentiel investor til at kontakte egne rådgivere for at afklare de skattemæssige konsekvenser af investeringen. Hverken udsteder eller arrangør tager ansvar for de skattemæssige konsekvenser af investering i obligationerne. Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, der finder sin årsag i: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv 9

10 eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Partens organisation andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Meddelelser Lovvalg og værneting Emissionsomkostninger Salgsrestriktioner Anvendelse af provenu Betalingsdag og Afvikling Obligationsudstedende institut Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til og offentliggjort gennem VP Securities A/S og/eller NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved byretten i Viborg/Vestre Landsret Omkostningerne i forbindelse med udstedelse og registrering i VP Securities A/S, samt omkostninger i forbindelse med optagelse til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S afholdes af Udsteder. De samlede omkostninger hertil andrager ca. DKK Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i denne henseende. Udstedelsen udbydes alene til investorer i Danmark, og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed Afregning af obligationerne sker på Udstedelsesdagen. Efter Udstedelsesdagen sker afvikling af obligationerne 3 bankdage efter en handelsdag mod registrering i VP Securities A/S. Jyske Bank A/S Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg CVR-nr

11 Ansvar og erklæringer Nærværende Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt af vilkårene for disse obligationer. Eftersom de udbudte obligationer er omfattet af Værdipapirhandels lovens 23, stk. 4, nr. 6, er Udsteder undtaget for pligten til at offentliggøre et prospekt i forbindelse med udbuddet. Informationsmaterialet er udarbejdet som erstatning for et almindeligt prospekt. Obligationerne udstedes og registreres i VP Securities A/S, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Der udstedes IKKE fysiske værdipapirer. Udstedererklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i informationsmaterialet efter vores bedste vidende er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give. Vi har foretaget rimelige undersøgelser for at sikre, at ovennævnte erklæring er korrekt. Informationsmaterialet indeholder, sammen med årsrapporten for 2009 alle de oplysninger om selskabet, der er væsentlige i forbindelse med udstedelsen af de i Informationsmaterialet beskrevne obligationer. Nordjyske Bank den For Nordjyske Bank A/S Arrangør erklæring I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangøren påtager sig intet ansvar for Udsteders opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister imellem Udsteder og rettighedshaverne eller rettighedshaverne indbyrdes er Arrangøren uvedkommende. Ved begrebet rettighedshavere forstås i dette Informationsmateriale indehaverne af registrerede ejerrettigheder hos VP Securities A/S over hovedstol på de udstedte obligationer. Silkeborg, den For Jyske Bank A/S: 11

12 ( Stilling) (Stilling) Risikofaktorer Investering i obligationerne (som defineret ovenfor) involverer visse risici og overvejelser af væsentlig betydning for den enkelte investor. Investor bør således KUN investere i obligationerne efter at have søgt finansiel, skattemæssig og juridisk rådgivning mv. Investor bør således alene investere i obligationerne, såfremt investor: 1. har den fornødne viden og erfaring med finansielle investeringer og adgang til relevante ressourcer til at kunne vurdere investeringen; 2. er i stand til at bære den økonomiske risiko ved investeringen indtil tilbagebetalingen fra Udsteder: 3. erhverver obligationerne med henblik på at eje disse og ikke med henblik på videresalg; og 4. er opmærksom på at der, afhængigt af omstændighederne, kan være tidspunkter i obligationernes løbetid hvor det ikke vil være muligt at afhænde obligationerne til anden side. Det kan være for en kortere eller længere periode. 12

13 Øvrige oplysninger om Nordjyske Bank Regnskaber og vedtægter Regnskabsrapporter og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: Lov om finansiel stabilitet Udsteder er medlem af Det Private Beredskab og omfattet statsgarantiordningen i henhold til lov nr af 10. oktober 2008 som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om finansiel stabilitet (sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009). Obligationerne er omfattet af en individuel statsgaranti som yderligere beskrevet under Generelle Vilkår under punktet om Individuel Statsgaranti. Udsteder betaler den danske stat for statsgarantien på nærværende obligationsudstedelse. Registrering CVR nr. CVR-nr.: Bestyrelse og direktion Bestyrelse: Hans Jørgen Kaptain, formand Erik Broholm Andersen, næstformand Per Lykkegaard Christensen Ole Kristensen Henrik Lintner Sten Uggerhøj Tina Hansen, medarbejdervalgt Hanne Karlshøj, medarbejdervalgt Bjarne Jensen, medarbejdervalgt Direktion: Jens Ole Jensen, adm. direktør Navn og adresse på Udsteders revisor: Peter Have Jensen Statsautoriseret revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmensallé 89, Box Frederikshavn Preben Randbæk Statsautoriseret revisor Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 13

14 9200 Aalborg SV 14

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

1. juli Selskabsmeddelelse. FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån

1. juli Selskabsmeddelelse. FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån Selskabsmeddelelse 1. juli 2010 FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån FIH Erhvervsbank A/S (FIH) udsteder den 16. juli 2010 et variabelt forrentet obligationslån på DKK 6.000.000.000

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. august 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 11. April 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 11. April 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (junior covered bonds) 11. April

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 12G (fastforrentede

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 31G (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 01I (fastforrentede konverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 12G (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

Obligationsvilkår. Polen, f.eks. om omsætteligheden af PLN, kunne påvirke værdien af obligationerne. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Polen, f.eks. om omsætteligheden af PLN, kunne påvirke værdien af obligationerne. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 69D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro med indeksering af valutaforskel

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 19. maj 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) (udstedt i perioden 18. august 2011 til 17. august 2012)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere