Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2010 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 16:00-19:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2010 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 16:00-19:45"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 2/2010 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 16:00-19:45 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen (BN) F Benny Christensen (BC) A Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Poul Nødgaard (PON) O Finn Andersen (FA) C Hanne Hyldgaard (HH) B Fraværende Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør Budgetmæssige konsekvenser Status på kommunens økonomi - januar Visions- og strategiproces frem mod budget Fortsættelse af Grønt Råd for perioden Bevilling til Kloakering af Nebs Møllegård Renovering af dele af Valdemarskolen Inspirationsrejser for udvalg Avisabonnement Ansøgning om støtte til afholdelse af kulturhistorisk rollespil Ansøgning om støtte til Musholm Bugt Feriecenter Budgetprocedure Nyt Styringsgrundlag Udpegning af medlemmer til styregruppen for "Sommer i Ringsted" Proces for ansættelse af ny kommunaldirektør Tiltrådte og fratrådte 4. kvartal Drøftelse af overgangsfasen indtil kommunaldirektørens fratrædelse...17

3 1. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør Sagsid: 09/33978 Borgmesteren orienterede om, at : Ringsted Kommune ikke indgår i Sluk-Lyset kampagnen der er taget kontakt til DSV m.h.p. nyt møde Kommunaldirektøren orienterede om, at: der er indgået kontrakt med Rambøll/Attractor/UCSJ om ledelsesudvikling direktionen har igangsat projekt om fundraising, der organiseres som et netværk mellem forvaltningerne direktionen ønsker at forestår planlægningen af de månedlige temamøder i Byrådet. Til efterretning. 2. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 10/2202 Byrådet - Åben: ØU Budgetmæssige konsekvenser Kommunens kassebeholdning er pr. 25. januar 2010 optalt til 18,1 mio. kr. Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 26/ /

4 I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 25. januar 2010 opgøres til 44,1 mio. kr. Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til: Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

5 Ingen Til efterretning. 3. Status på kommunens økonomi - januar 2010 Sagsid: 10/2453 Administrationen vil på mødet give en orientering kommunens økonomi, som den kan opgøres pr. januar måned med hensyn til: 1. Budget Første vurderinger af regnskab Likviditet Økonomidirektøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Til efterretning. 4. Visions- og strategiproces frem mod budget 2011 Sagsid: 09/ Åben: Struktur og begreber - Åben: Skabelon til Kvalitets- og handleplaner I sidste byrådsperiode blev der foretaget en politikerundersøgelse og en imageundersøgelse. Begge pegede på et behov for at arbejde mere med langsigtede mål og pejlemærker for Ringsted Kommune. Politikerundersøgelsen pegede derudover på et ønske om at få tydeliggjort sammenhængen mellem de langsigtede mål og de ressourcer, Ringsted Kommune bruger på de enkelte områder, dvs. en bedre sammenhæng mellem de politiske diskussioner og budgettet. Der er derfor tilrettelagt en ny budgetproces, som gerne skulle give et større politisk råderum og bedre tid.

6 Det forrige byråd besluttede at gennemføre en byrådshøjskole for det nye byråd, hvor byrådet præsenteres for anderledes arbejdsformer og forskellige tilgange til lokaldemokrati og det at være politiker. Formålet med byrådshøjskolen er, at det nye byråds medlemmer får lejlighed til at drøfte demokrati, visioner, politik og kommunikation, inden de mange konkrete politiske beslutninger skal træffes. Endeligt har folketinget vedtaget at kommunerne skal diskutere og fastsætte kvalitetsmål for de enkelte serviceområder. Det skal samles i en kvalitetskontrakt med kvantitative mål på alle serviceområder. I 2010 skal kvalitetsmålene fastsættes inden den 1. juli, men fremover skal det ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. Formålet med loven er, at kommunerne skal arbejde systematisk med kvalitet, og at offentliggørelsen af kvalitetsmålene skal være en del af kommunikationen mellem borgere og byråd. Visions- og strategi-processen er et forsøg på at skabe og fastholde en sammenhæng mellem disse aktiviteter og processer. Det sker ved at samtænke processerne og ved at anvende samme struktur og begreber i de forskellige processer (bilag 1) Formålet med visions- og strategiarbejdet er at få sikret og udviklet kvaliteten og sammenhængen i det, vi gør i kommunen. Derudover skal der laves beskrivelser af, hvad kommunen gør på de enkelte områder, og af de valg og de overvejelser, der lægger til grund for det. Dette skal gerne sikre, at kommunens indsats er i tråd med udvalgenes og byrådets ønsker. Dette gøres ved at skabe bedre sammenhæng mellem kort- og langsigtede mål, de konkrete handlinger og budgettet. Der indføres gøres årlige kvalitets- og handleplaner på de enkelte områder, og disse indarbejdes i budgettet. Der arbejdes med kvantitative mål for hvert serviceområde samt overvejelser om valget af netop disse mål og målopfyldelsen. Hermed opfyldes kravene til den kommunale kvalitetskontrakt. Kvalitets- og handleplanerne bliver dermed en del af formidlingen af sammenhængen mellem mål, de konkrete handlinger og budgettet til borgere og ansatte. Det er et krav, at der laves budget på alle områder, og det er også et krav at der fastsættes kvantitative mål for de enkelte områder. Det foreslås derfor, at der udarbejdes kvalitets- og handleplaner på samtlige områder. Det vurderes dog at det er uhensigtmæssigt at forsøge at diskutere kvalitet og kvalitetsmål på samtlige kommunale områder inden 1. juli. Det foreslås derfor, at hvert udvalg vælger et område, som der arbejdes mere grundigt med. Dette område er genstand for diskussioner om visioner, kvalitet og mål, dels på udvalgsmøder og dels på byrådshøjskolen. Den kvalitets- og handleplan der vedtages på disse områder er derfor udtryk for udvalgets holdning og valg. På de øvrige områder laves kvalitets- og handleplaner ud fra de allerede eksisterende politikker og handleplaner. Disse bliver derfor en mere administrativ beskrivelse af hvad vi gør. Disse områder skal så revideres grundigt næste år. Derudover arbejdes er sideløbende med at udvikle langsigtede mål og pejlemærker for Ringsted Kommune som sted og som virksomhed for herigennem at styrke og tydeliggøre sammenhængen mellem kommunens forskellige politikområder. Tids- og handleplan Februar: Fagudvalgene udvælger hvert et område, som de vil gå i dybden med.

7 Processen tilrettelægges i de enkelte udvalg, og behøver ikke være den samme på alle områder. Den kvalitets- og handleplan, der skal vedtages sammen med budgettet skal dog være opbygget efter samme skabelon. (bilag 2) Marts: Udviklingsenheden deltager på udvalgsmøder for at diskutere input til den overordnede vision for Ringsted som sted og som virksomhed. Her vil vi tage en snak om Ringsteds styrker, særkender og om langsigtede mål. Udvalgene skal ikke vælge eller prioritere, men har mulighed for at komme med input. Marts-april: Udvalgene arbejder med visioner, mål og handlinger Input fra Borgerpanelet vil også indgå i arbejdet marts: Byrådshøjskole: Fra vision til handling med Kim Ruberg fra Jøp, Ove og Myrthu. Det er her, byrådet ser udvalgenes input som et af afsættene for diskussionen. Et andet afsæt er imageundersøgelsen fra sidste år. Formålet er at få lavet et katalog, der kan indgå i det videre arbejde med visioner. Det kan være kort- og langsigtede mål samt konkrete handlinger. Det gælder både for kommunen som sted og som virksomhed. Desuden kan der allerede her vælges nogle vigtige mål og handlinger, der kan indgå i budgetarbejdet. Der bliver også anledning til at drøfte, hvad det vil sige at arbejde med visioner og handlinger i sammenhæng og drøfte sammenhængen mellem visionsarbejde, kommunikation og den service kommunen, leverer til hverdag. 3. maj: præsenteres for et prioriteringskatalog ifm. budgetarbejdet, bl.a. med input fra udvalgenes debatter og fra byrådshøjskolen om visioner og handlinger maj: Byrådshøjskole om vejen fra mål til budget. Her skal bl.a. drøftes kvalitet og måltyper overordnet og på de enkelte områder, samt sammenhængen til budgettet. Maj og juni: Udvalgene arbejder med kvalitet og kvalitetsmål på de udvalgte områder. På de resterende områder udarbejdes kortere, administrative oplæg der kan diskuteres politisk. Senest 1. juli: Sidste frist for at udvælge og fastsætte kvalitetsmål på de enkelte serviceområder. September: Beslutning om den videre visions- og strategiproces. Senest 15. oktober: Budget 2011 vedtages sammen med kvalitets- og handleplaner for de enkelte budgetområder. Kommunaldirektøren indstiller, at: de nye lovkrav om kommunal kvalitetskontrakt med kvalitetsmål indarbejdes i visionsog strategiprocessen. visions- og strategiprocessen sammenkædes med budgetproces og byrådshøjskole områdeinddelingen på henholdsvis politikker, kvalitets- og handleplaner og budgetområder, jvnf bilag 1 godkendes udvalgene hvert vælger et område at gå i dybden med skabelonen for kvalitets- og handleplaner (bilag 2) godkendes.

8 en tiltrådt. 5. Fortsættelse af Grønt Råd for perioden Sagsid: 10/38 - Åben: Kommissiorium - juni Åben: Oversigt over fremmøde Åben: Kommissiorium - januar 2010 Byrådet vedtog den 9. juni 2008 at etablere et Grønt Råd i Ringsted Kommune. Rådets mandat udløb sammen med byrådsperioden. Byrådet skal beslutte, hvordan arbejdet videreføres. Grønt Råd er etableret efter ønske fra en række organisationer. Det har fungeret i 1½ år. Rådet virker efter et kommissorium, som er udarbejdet i forlængelse af drøftelserne i de tidligere fagudvalg (Miljø- og Teknikudvalget samt Byplan- og Boligudvalget). Kommissoriet er vedlagt som bilag. Af kommissoriet fremgår, at Grønt Råd i slutningen af hver byrådsperiode skal evaluere arbejdet og give anbefalinger til det nye Byråd om fortsat virke. Grønt Råd har på sit sidste møde evalueret periodens arbejde, blandt andet ved brug af et evalueringsskema. Evalueringsskema var sendt til medlemmerne inden mødet, og der foreligger svar fra fem af rådets otte medlemmer. Besvarelserne viser stor spredning og spænder i flere punkter fra stor tilfredshed til klar utilfredshed. Alle besvarelser nævner dog, at rådets medlemmer ikke har haft fælles forventninger til arbejdsindsatsen i rådet. Af øvrige resultater af evalueringen kan nævnes, at problematisering af planlægning og styring går igen hos de fleste, idet første år var præget af indkøring. Med relativt få møder må man også forvente, at det tager tid at lære hinanden af kende og få en fælles opfattelse af rådets virke. Der er positiv erfaring med at behandle temaer på møderne. Det erkendes, at de enkelte medlemmer må blive bedre til at melde punkter ind til dagsordenen. Korrespondance via mail kan med fordel udvides. Grønt Råd ønsker at blive brugt mere af andre parter, både forvaltning og andre råd bør bruge rådet som høringspart. Høring Grønt Råd vedtog på sit sidste møde i funktionsperioden følgende anbefaling: Grønt Råd anbefaler, at arbejdet fortsætter i næste byrådsperiode med den nuværende sammensætning af rådet. Rådet opfordre til, at Erhvervsforum besætter sin post med en repræsentant for turistforeningen eller turistbranchen. Grønt Råd ønsker, at kommunikationsvejen mellem Grønt Råd og Byrådets medlemmer klargøres i kommissoriet. Gerne ved at konkretisere kommunikationen med de relevante fagudvalg.

9 Grønt Råd foreslår, at en post som næstformand og en rolle som ordstyrer fastlægges i kommissoriet for det kommende Grønne Råd. Grønt Råd drøftede udvidelse af medlemskredsen, især med organisationer tilknyttet Friluftsrådet. Grønt Råd respekterer den grundige politiske proces i forbindelse med rådets tilblivelse, og anbefaler derfor at den nuværende sammensætning fastholdes. Rådet er indstillet på at udnytte mulighederne i kommissoriet for at invitere gæster til rådets møder, når der er punkter af særlig interesse. Grønt Råd er tilsvarende indstillet på at nedsætte underudvalg, hvor andre organisationer er med. Vurdering Forvaltningen vurderer fortsat, at Grønt Råd kan være et godt instrument til at afveje interesser omkring det åbne land. Der er betydelige potentielle interessekonflikter BÅDE mellem lodsejere og brugere OG mellem brugerne indbyrdes. Grønt Råd samler organisationsrepræsentanter, som kan drøfte sådanne konflikter og forhåbentlig i nogle tilfælde nå til enighed om løsninger. Kan Grønt Råd ikke nå til enighed om en løsning, kan selve drøftelsen og dialogen bidrage til at belyse en sag, som nogle medlemmer ad anden vej formentlig vil søge fremmet. Forvaltningen finder, at rådets første 1 ½ år har været præget af usikkerhed om opgaver og rollefordeling. Nogle medlemmer af rådet viser stort engagement, mens andre i højere grad deltager som observatører. Rådet er selv usikker på grænseflader til andre råd. Forvaltningen fremhæver, at Grønt Råd ikke anbefaler ændring i medlemskredsen. Dette punkt er særskilt behandlet i evalueringen, da andre foreninger har ønsket plads i rådet. Forvaltningen finder, at rådets nuværende størrelse (8 medlemmer) er passende, hvis arbejdet mod en fælles opfattelse af rådets virke skal lykkes. Eventuelt kan nogle organisationer, som udpeger medlemmer til rådet, udskiftes med andre. Oversigt over fremmøde til rådsmøderne vedlægges som bilag 2. Forvaltningen vurderer, at Grønt Råd bør fortsætte, men arbejdet omkring rådet bør ændres på tre måder: 1. Rådets formandskab bør styrkes jf. rådets egen anbefaling 2. Rådet bør tillægges høringsret over for særlige planer og programmer, høring kan ske som led i forvaltningens forarbejde og høringsfristen kan for at holde en fastlagt tidsplan afkortes til 1 uge. 3. I kommissoriet bør fastlægges, hvordan rådets beslutninger kommunikeres til Byrådet og andre relevante parter. Med baggrund i ovenstående er udarbejdet et udkast til revideret kommissorium for byrådsperioden , som er vedlagt som bilag 3. Økonomi ingen Tids- og handleplan ingen Teknisk direktør indstiller, at evalueringen af arbejdet i Grønt Råd tages til efterretning Grønt Råd fortsætter i den nye byrådsperiode anbefalingerne fra Grønt Råd og forvaltningen drøftes og danner baggrund for revision

10 af kommissorium for denne byrådsperiode kommissoriet for byrådsperioden godkendes Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefalet. en tiltrådt. 6. Bevilling til Kloakering af Nebs Møllegård Sagsid: 09/33647 Byrådet Der er budget 2010 afsat 1,6 mio. kr til kloakering af institutionen Nebs Møllegård. Arbejdet med den offentlige kloakering af området er nu igangsat. Det er nødvendigt forud for Nebs Møllegårds tilslutning til den offentlige kloak, at der udføres kloakeringsarbejde på selve institutionen. Der er i anlægsbudgettet for 2010 taget højde for arbejdet, idet der er afsat 1,6 mio.kr til opgaven. Høring Planlægning og gennemførelse sker i et samarbejde mellem institutionen og Teknisk Forvaltning Vurdering Arbejdet er en forudsætning for tilslutning til offentlig kloak Økonomi Opgaven vurderes at kunne gennemføres inden for den afsatte ramme Tids- og handleplan Arbejdet igangsættes i umiddelbar forlængelse af frigivelse af bevillingen Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives bevilling på 1.6 mio. kr. til kloakering af Nebs Møllegård Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den anbefales anbefalet.

11 7. Renovering af dele af Valdemarskolen Sagsid: 09/33630 Lukket sag Byrådet 8. Inspirationsrejser for udvalg Sagsid: 09/28175 De politiske udvalg deltager i udvalgte faglige konferencer og seminarer i løbet af valgperioden. Udbyttet kan være svingende, blandt andet fordi det ofte er de samme eksperter og eksempler der bruges. Det foreslåes derfor, at hvert udvalg en gang i hver valgperiode skal have mulighed for at tage på en kort inspirationsrejse til udlandet. Med den strammere styring kommer kommunerne til at ligne hinanden, og der er derfor grænser for hvad kommunerne kan lære af hinanden. Formålet med en udlandstur i valgperioden skal være at indhente helt nye input og ideer til fortsat udvikling af Ringsted Kommune. Flybilletter til en række europæiske destinationer er ofte billigere end en togbillet til f.eks. Ålborg, og de danske hotelpriser er også høje. Der er derfor ikke nogen økonomisk grund til at vælge danske inspirationsture. Økonomi På baggrund af tidligere erfaringer, anslåes det at en udlandstur af omtrent 3 dages varighed koster kr./person. Hvis alle udvalg tager på udlandstur i valgperioden vil det beløbe sig til gennemsnitligt kr./år. Hvis turen erstatter et dansk seminar eller konference bliver udgiften mindre. Udgifterne afholdes indenfor eget budget. Kommunaldirektøren indstiller, at de politiske udvalg får mulighed for at tage på en kort inspirationsrejse til udlandet i hver valgperiode. Borgmesteren satte sagen til afstemning. For stemte 6 (Niels Ulrich Hermansen, Benny Christensen, Britta Nielsen, Hanne Hyldgaard, Poul Nødgaard og Thorkil Mølgaard), 2 stemte hverken for eller imod (Henrik Hvidesten og Finn Andersen). 9. Avisabonnement Sagsid: 09/28175

12 På dagsordenen på Økonomiudvalgsmøde den 30. november 2009 og på Byrådsmøde den 7. december 2009 blev behandlet en sag om mobiltelefon til Byrådsmedlemmer. og Byrådet besluttede, at administrationen skulle undersøge muligheden for, at der stilles avis til rådighed for Byrådets medlemmer. Under Økonomiudvalgsmødet blev det specifikt nævnt, at s medlemmer ønskede priser på andre aviser end Dagbladet. Administrationen har undersøgt priser for både Dagbladet og nogle større landsdækkende aviser. Dagbladet Årsabonnement e-paper kr rabat 15% netto kr , Årsabonnement papiravis + e-paper kr rabat 10% netto kr Politiken kr. pr. år (incl. e-paper) Jyllands-Posten kr. pr. år (incl. e-paper) Berlingske kr. pr. år (incl. e-paper) Økonomi Det foreslåes, at finansiering sker ved træk på s rådighedskonto, såfremt det besluttes, at Byrådsmedlemmer skal have avisabonnement. Borgmesteren indstiller, at der tages stilling til, om der skal stilles avis til rådighed for Byrådets medlemmer og i givet fald indenfor hvilke rammer. Thorkil Mølgaard blev erklæret inhabil. Borgmesteren stillede forslag om, at der skal stilles en valgfri avis til rådighed for Byrådets medlemmer. For stemte 4 (Benny Christensen, Britta Nielsen, Hanne Hyldgaard og Poul Nødgaard), imod stemte 3 (Niels Ulrich Hermansen, Finn Andersen og Henrik Hvidesten). 10. Ansøgning om støtte til afholdelse af kulturhistorisk rollespil Sagsid: 10/1 - Åben: Ansøgning om støtte til kulturhistorisk rollespilsarrangement for børn og deres voksne Haraldsted og Allindelille lokalråd ansøger om støtte til afholdelse af kulturhistorisk rollespil for børn og deres voksne. Der ansøges om økonomisk støtte på kr fra landdistriksudviklingsmidlerne. Baggrunden og formålet med initiativet er beskrevet i ansøgningen, som er vedlagt i bilag.

13 Forløbets kerne vil være afholdelse af tre lørdagsarrangementer samt en 2-dages tur med overnatning, hvor selve rollespillet afvikles. I forbindelse med dagsarrangementerne vil deltagerne blive introduceret til den historiske periode og til historien om Knud Lavard gennem fortælling, skuespil, sang m.m. Økonomi Administrationen er bemyndiget til at behandle ansøgninger på op til og med kr. Efter en ny organisering for samarbejdet mellem Byråd og Landsbyforeningerne træffes afgørelsen efter indstilling fra formanden for Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune. Da denne ansøgning vedrører et beløb på kr forelægges sagen for. Det evt. bevilgede beløb tages fra uforbrugte udviklingsmidler Tids- og handleplan Når har truffet en afgørelse i sagen meddeles denne umiddelbart herefter til lokalrådet. Vurdering Udviklingsmidlerne fordeles i forhold til et tema, som vælges for hvert år. Der gives penge til projekter efter ansøgning indenfor temaets grænser. Dette års tema er: "Aktiviteter på tværs - gode oplevelser for borgere på landet". Det anføres i ansøgningen, at det er et ønske at give et anderledes tilbud om en aktivitet, der vil styrke fællesskabet og sammenhængskraften mellem områdets beboere og samtidig medvirke til, at beboerne får en glæde og stolthed over at høre til i netop dette område. skal tage stilling til, om ansøgningen falder indenfor temaets grænser. Ansøgningen har været behandlet i Landsbyforeningernes bestyrelse, der indstiller til, at ansøgningen imødekommes. Kommunaldirektøren indstiller, at imødekommer ansøgningen. en tiltrådt. 11. Ansøgning om støtte til Musholm Bugt Feriecenter Sagsid: 10/ Åben: Brev fra Muskelsvindfonden - Lukket: Notat Muskelsvindfonden har ansøgt Ringsted Kommune om støtte til etablering af en unik multihal med fuld tilgængelighed for handicappede ved Musholm Bugt Feriecenter. En nærmere beskrivelse af projektet og finansieringen heraf kan ses i vedlagte bilag.

14 Muskelsvindfonden anfører i ansøgningen, at man - såfremt Ringsted Kommune vil være med til at finansiere de 3 mio., der mangler af egenfinansieringen - vil åbne op for muligheden for, at kommunens borgere, særligt de lokale handicapidrætsklubber, bosteder og institutioner, kan benytte den kommende multihal til idrætsaktiviteter og kulturelle arrangementer. Det er i ansøgningen nævnt, at Slagelse Kommune har besluttet at bevilge 3 mio. kr. til projektet. Se vedlagte bilag med notat for en uddybning af denne oplysning. Tids- og handleplan Når har truffet beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes, meddeles dette Muselsvindfonden. Vurdering Når der skal tages stilling til, om ansøgningen skal imødekommes bør der tages hensyn til de almindelige kommunalfulmagtsregler, hvorefter kommunens dispositionsfrihed er undergivet en række muligheder og begrænsninger. Først og fremmest skal det vurderes, om der er en kommunal interesse i projektet. Kommuner har i henhold til praksis på området en vid adgang til at iværksætte aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og friluftsliv, herunder på kultur- og idrætsområdet. Det må antages, at der er en kommunal interesse i dette konkrete projekt, idet det kommer en bred kreds af borgere - nemlig de handicappede - til gode. På den anden side er der i kommunalfuldmagtsreglerne en række begrænsninger. Blandt andet er begunstigelse af enkeltpersoner/individuel støtte til erhvervsvirksomheder ikke lovlig, medmindre der er lovhjemmel hertil. Derudover gælder lokalitetesprincippet, som indebærer, at kommunen kun kan varetage eller støtte opgaver, som interessemæssigt er knyttet til kommunen. Dette betyder som udgangspunkt, at kommunen kun kan påtage sig opgaver, som i geografisk henseende er afgrænset til den pågældende kommunes område. Dette medfører således, at en kommune ikke kan varetage eller støtte opgaver, der alene eller i det væsentlige er af interesse for borgere udenfor kommunen. Der er dog en undtagelse til dette princip, hvis det er nødvendigt eller blot naturligt at placere aktiviteten på en anden kommunes område, og der fortsat foreligger den nødvendige interessemæssige tilknytning til kommunen. Administrationen vurderer, at det vil være vanskeligt at støtte det pågældende projekt, primært på grund af forbuddet mod at begunstige private erhvervsvirksomheder, som man må betragte Musholm Bugt Feriecenter som, selvom det er et sted, der åbner mulighed for, at handicappede oplever tilgængelighed og gode muligheder for udvikling. Men dette gode for borgere i Ringsted Kommune kan opnås ved, at man konkret laver en gensidigt bebyrdende aftale om benyttelse/ophold mod betaling. Borgmesteren indstiller, at tager stilling til, om ansøgningen skal imødekommes og i givet fald hvorledes det skal finansieres. Ansøgningen blev afvist, da udvalget ikke finder det er en kommunal opgave for Ringsted Kommune at støtte feriecentret.

15 12. Budgetprocedure 2011 Sagsid: 10/ Åben: Politisk budgetproces 2011 Budgetprocedure for Budget 2011 fremlægges til godkendelse. Budgetproceduren lægger vægt på at komme tidligere i gang, både politisk og ude i organisationen at få opbygget et økonomisk og politisk prioriteringsberedskab at arbejde med politiktemaer, og dermed skabe sammenhæng med det øvrige strategiarbejde at få en større gennemskuelighed i budgetarbejdet at inddrage borgere og brugere på en hensigtsmæssig måde, og på baggrund af konkret indhold Desuden indfases en tættere sammenknytning mellem mål og økonomi over to år. Tids- og handleplan Budgetproceduren med den politiske tidsplan er vedlagt som bilag. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at den samlede politiske mødekalender for andet halvår 2010 fremlægges på næste møde i. Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte budgetprocedure vedr. Budget 2011 vedtages. Punktet genoptages på martsmødet m.h.p. stillingtagen til prioriteringsberedskabet. 13. Nyt Styringsgrundlag Sagsid: 10/ Åben: Regler om afsked - Åben: Regler om ansættelse - Åben: Styringsgrundlag 2010 Nyt Styringsgrundlag for Ringsted Kommune fremlægges hermed til godkendelse. Styringsgrundlaget er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe nedsat i forbindelse med projektet "Servicetjek af decentraliseringen". HMU har ligeledes bidraget under udarbejdelsen.

16 Styringsgrundlaget er en samling og et overblik over de væsentligste regler og retningslinjer, som alle ledere skal kende og følge. Det er ikke en komplet samling, men en kanon over de mest anvendte skal-regler i kommunen. Det indeholder for så vidt ingen selvstændige regler, men gengiver og linker til de bagvedliggende politikker, regler og procedurer. En del af reglerne er uændrede genoptryk af det eksisterende, men på følgende områder er der større ændringer: ansættelse og afsked er gjort symmetrisk og lagt længst muligt ud i organisationen, således at nærmeste leder fremover er ansvarlig for både at ansætte og afskedige ny fraværspolitik betyder bl.a., at lederen skal have telefonisk kontakt til den sygemeldte, afholde sygesamtale inden 4 ugers fravær og ved hyppigt fravær ny indkøbspolitik betyder, at alle benytter elektronisk bestilling via kommunens e-handelssystem ved indkøb der er aftalereguleret (obligatoriske aftaler) Målgruppen for Styringsgrundlaget er den enkelte institutionsleder i bred forstand, dvs. institutionsleder, afdelingsleder, chef og direktør. Styringsgrundlaget vil ligesom Ledelsesgrundlaget indgå i det kommende ledelsesudviklingsforløb. Styringsgrundlaget samt regler om ansættelse og afsked er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at Styringsgrundlaget samt regler om ansættelse og afsked godkendes. ønsker en høring om ændring af 10% overførsel i pkt. 2.3 i "Spilleregler for selvforvaltning" til 5%. Når høringsrunden er afsluttet forelægges sagen for udvalget igen. 14. Udpegning af medlemmer til styregruppen for "Sommer i Ringsted" Sagsid: 10/2167 skal udpege medlemmer til styregruppen for Sommer i Ringsted. Siden sommeren 2007 har Ringsted Kommune og handelslivet markedsført sig under en fælles paraply for oplevelser med navnet Sommer i Ringsted. I 2009 blev konceptet udvidet med jul i Ringsted. Det fælles markedsførings- og arrangementskoncept er gennem de sidste 3 år blevet udviklet og er i dag en god platform for samarbejdet mellem handelslivet, kulturudbydere og øvrige oplevelsesproducenter. Ringsted Kommune satte sig i spidsen for at få samarbejdet sat i system og den private opbakning til projektet har været stigende over de 3-4 år projektet har forløbet.

17 Projektet "Sommer i Ringsted" har en styregruppe bestående af en repræsentant fra Ringsted Handelsstandsforening, Ringstedet, Premier Outlets, Ringstedcenteret, et medlem fra erhvervsforum, en leder fra en kulturinstitution og 3 politikere. Ringsted Kongrescenter varetager sekretariatsbistanden. Høring Ingen. Økonomi Kultur- og Fritidsudvalget har i årenede bidraget med kr. årligt i tilskud til til Sommer i Ringsted. I forbindelse med etablering af "Jul i Ringsted" har udviklingsdirektørens sekretariat bidraget med sekretariatsbistand. Tids- og handleplan Ingen. Vurdering Ingen. Udviklingsdirektøren indstiller, at udpeger 3 repræsentanter til styregruppen for Sommer i Ringsted. Sagen forelægges Byrådet. 15. Proces for ansættelse af ny kommunaldirektør Sagsid: 10/ Lukket: Ansættelesproces for kommunaldirektør og 2 direktører Borgmesteren ønsker at drøfte processen for ansættelse af en ny kommunaldirektør. Der vil på mødet foreligge en råskitse til en sådan proces. Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes. ønsker processen igangsat snarest. 16. Tiltrådte og fratrådte 4. kvartal 2009 Sagsid: 07/31057 Lukket sag

18 17. Drøftelse af overgangsfasen indtil kommunaldirektørens fratrædelse Sagsid: 10/3128 Kommunaldirektør Søren Lund Hansen meddelte den 28. januar 2010 sin opsigelse til Byrådet med forventet tiltrædelse som kommunaldirektør i Slagelse Kommune senest 1. maj. På baggrund af den relativt lange opsigelsesperiode ønskes en drøftelse af konsekvenserne for det daglige arbejde i administrationen indtil fratrædelsen. Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes. Sagen blev drøftet.

19 Underskriftsside Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand Henrik Hvidesten (HHV) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Poul Nødgaard (PON) O Britta Nielsen (BN) F Finn Andersen (FA) C Benny Christensen (BC) A Hanne Hyldgaard (HH) B Thorkil Mølgaard (TM) V

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 12-01-2009 Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00. Rådhuset Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. marts 2017 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd 1. Resume Indstillingen er en udmøntning af Styringsudvalgets arbejde,

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Side 1 af 7 Alle websteder Avanceret søgning AKTUELT VÆRKTØJER ORGANISATION MIG SOM ANSAT PROJEKTER PUSTERUMMET BYRÅDET Portalen > Byrådet A-Å Sitemap Vis alt indhold på webstedet Byrådet Politiske møder

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere