Lovforslagene blev sendt i ekstern høring den 17. december 2015 med frist til den 15. januar 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslagene blev sendt i ekstern høring den 17. december 2015 med frist til den 15. januar 2016."

Transkript

1 NOTAT 22. februar 2016 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love 1. Indledning Høringsnotatet vedrører forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love (overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Regeringens beslutning om at overflytte Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forudsætter endvidere et tredje lovforslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven i Grønland. Dette lovforslag er selvstændigt sendt i ekstern høring til relevante høringsparter i relation til Grønland, og høringssvar i den forbindelse vil indgå i et særskilt høringsnotat. Lovforslagene blev sendt i ekstern høring den 17. december 2015 med frist til den 15. januar Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Advokatrådet, Akademikerne, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Arbejdsskadeforeningen AVS, Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Danmarks Rederiforening, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Byggeri, Danske Advokater, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Maritime, Danske Regioner, Dansk Erhverv, DI, Dansk Metal, Datatilsynet, Den danske Aktuarforening, Den Kooperative Arbejdsgiver og Interesseorganisation i Danmark, Det færøske Ulykkesforsikringsråd, Fagligt Fælles Forbund, Finansforbundet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen, Frederiksberg kommune, Frie Funktionærer, FTF, Grønlands Hjemmestyre, HK/Danmark, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KL, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Københavns kommune, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Arbejdsskadede, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsorganisationen i Danmark (LO),

2 Lederne, Lægeforeningen, Lærernes Centralorganisation, Offentligt Ansattes Organisationer, Producentforeningen, Rederiforeningen af 2010, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Sundhedskartellet, Tandlægeforeningen, Team Effektiv Regulering, Team Effektiv Regulering (EU), Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Miljøog Fødevareministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Skatteministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet. Følgende har afgivet høringssvar: Ankestyrelsen, Arbejdsskadeforeningen AVS, DA, Dansk Metal, Datatilsynet, 3F, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen, FTF, HK, KL, LO, Finanstilsynet og Rigsrevisionen. Følgende har afgivet høringssvar men ikke haft bemærkninger til lovforslaget: Akademikerne, ATP, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forbrugerombudsmanden, Forhandlingsfællesskabet, Institut for Menneskerettigheder, Kulturministeriet, Københavns Kommune samt Social- og Indenrigsministeriet. De modtagne høringssvar vedlægges. Nedenfor gennemgås de indkomne høringssvar, så vidt muligt opdelt efter den struktur, der er i lovforslagets almindelige bemærkninger. Under hvert emneområde angives de enkelte myndigheders og organisationers hovedsynspunkter samt Beskæftigelsesministeriets kommentarer hertil. 2. Generelle bemærkninger Akademikerne forholder sig positivt til, at sagsbehandlingen af arbejdsskadesager fremover vil ske i regi af ATP og forventer, at det vil medføre en forbedring af sagsbehandlingens kvalitet og varighed. FTF mener overordnet, at overførslen af sagsbehandlingen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en god løsning på de problemer, der i en længere årrække har udfoldet sig omkring sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. FTF har tiltro til, at ATP, som leverandør af administrationen af sagsbehandlingen, på længere sigt kan levere et produkt, som effektivt tilgodeser de skadelidtes interesse i en hurtig og korrekt sagsbehandling i forhold til den til enhver tid eksisterende arbejdsskadelovgivning. FTF fremhæver i den forbindelse vigtigheden af, at sagsbehandlingstiden ikke forlænges yderligere og herunder, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til, at sagsbehandlingen af sager med positivt erhvervsevnetab kan prioriteres. KL tager regeringens beslutning om overdragelse af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til efterretning. KL finder, at det er afgørende både i etableringsfasen og på langt sigt, at der er en sikker myndighedsudøvelse på området både i forhold til kvalitet og sagsbehandlingstid. KL tillægger det afgørende betydning, at der på sigt bliver en mere omkostningseffektiv administration af arbejdsskadeområdet. 2

3 DA finder det afgørende med et arbejdsskadesystem, der fungerer, og DA er betænkelig ved, at der nu sker en udflytning af en statslig opgave, som formentlig vil være forbundet med et betydeligt videns- og kompetencetab, der risikerer både at forlænge og fordyre sagsbehandlingen. DA tager således til efterretning, at regeringen ønsker armslængde til behandling af alle arbejdsskadesager ved at lægge dét, der hidtil har været en myndighedsopgave i Arbejdsskadestyrelsen, ud til en ny privat offentligretlig enhed. DA understreger i den sammenhæng, at det politiske ansvar for arbejdsskadeområdet fortsat i fuldt omfang skal ligge hos beskæftigelsesministeren. LO er skeptisk overfor overflytningen af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP og den planlagte udflytning til Haderslev og Vordingborg i forhold til behovet for at forbedre sagsbehandlingen af arbejdsskadesager både i forhold til sagsbehandlingstid og kvalitet. LO mener, at det bør fremgår klart af lovforslaget, såfremt der i forbindelse med regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser er truffet beslutning om at udflytte sagsbehandlingen til ATP s decentrale centre. LO forudsætter, at alle udgifter hertil bliver finansieret statsligt. LO bemærker, at det vil være uacceptabelt, såfremt udflytningen påvirker kvaliteten og/eller sagsbehandlingstiden negativt. Dansk Metal er imod en overflytning af myndighedsudøvelsen fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP, idet man er bekymret for en betydelig risiko for, at kvalitet og sagsbehandlingstider forværres. Dansk Metal er særligt bekymret over konsekvenserne af en påtænkt senere opsplitning på flere geografiske enheder, idet man frygter tab af viden og ressourcer. Fagligt Fælles Forbund (3F) er generelt imod, at der på nuværende tidspunkt sker en overflytning af myndighedsudøvelsen fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP. 3F mener, at overflytningen af opgaver vil betyde en unødigt længere sagsbehandlingstid og en udvanding af kvaliteten. Forsikring & Pension mener, at overførslen af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP i væsentlig grad adskiller sig fra andre opgaver, som ATP administrerer, og hæfter sig ved, at det ikke fremgår, hvorvidt man forventer, at ATP vil kunne håndtere arbejdsskadebehandlingen billigere end i dag. Forsikring & Pension finder, at der på kort sigt kan være risiko for, at overflytning af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil betyde yderligere forlængelse af den i forvejen lange sagsbehandlingstid, ligesom det vil kunne medføre tab af viden og dermed gå ud over kvaliteten af afgørelserne. Forsikringsmæglerforeningen mener, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider er urimeligt lange, og frygter, at overdragelsen af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på sigt vil medføre længere sagsbehandlingstider. HK er stærkt betænkelige ved, at en for borgerne så vigtig og følsom offentlig myndighedsudøvelse som arbejdsskadeområdet overdrages til den nye enhed og i praksis ATP s Administrationsforretning, og at en administrationsforretning som ATP i praksis nu skal foretage offentlig myndighedsudøvelse i form af at træffe afgørelser i arbejdsskadesager, der afgøres ud fra en skønsmæssig, konkret og 3

4 individuel vurdering. Myndighedsudøvelse bør af retssikkerhedsmæssige og forvaltningsmæssige årsager ikke foretages af en sådan aktør. HK mener derfor grundlæggende, at lovforslaget skal trækkes tilbage. HK er i den forbindelse også stærkt bekymrede for, om de påtænkte organisationsforandringer, mulige udflytninger m.v. forværrer sagsbehandlingstiderne for de skadelidte. HK er derudover betænkelige ved, at driften, målsætninger for sagsbehandlingstider, serviceniveau og de økonomiske rammer for den nye enhed i praksis afskæres fra politisk/ demokratisk styring. Arbejdsskadeforeningen AVS beklager, at regeringen har iværksat overflytningen af opgaver, idet det alt andet lige må skabe utryghed og skade sagsbehandlingen. Varetagelsen af Arbejdsskadestyrelsens opgaver sker indledningsvist fra Arbejdsskadestyrelsens nuværende lokaler på Østerbro. ATP har stor erfaring med sagsbehandling og har vist, at ATP formår at håndtere sagsbehandling og it sikkert og effektivt. Der vil i udgangspunktet være tale om at sikre driften inden for de nuværende rammer. Overførsel af de nuværende medarbejdere i Arbejdsskadestyrelsen vil ske efter reglerne om virksomhedsoverdragelse, og lovforslagene indeholder ikke ændringer af tilskadekomnes eller forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter arbejdsskadesikringsloven. Forsikring & Pension finder det vigtigt, at der er sammenhæng mellem den konkrete sagsbehandling og den administrative regelfastsættelse, og efterlyser en præcis beskrivelse af den fremtidige opgavefordeling mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og ministeriet, blandt andet med hensyn til, hvem der kan udstede vejledninger. Forsikring & Pension frygter, at overflytningen af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling til ATP vil indebære et videnstab og vanskeliggøre den nuværende dialog mellem Arbejdsskadestyrelsen og interessenterne på arbejdsskadeområdet. Man opfordrer til, at den eksisterende samarbejdspraksis på området videreføres. Forsikring & Pension vurderer, at det er vigtigt at fastholde fokus på sammenhæng mellem skadebehandling og forebyggelse af arbejdsulykker, hvorfor det skal sikres, at viden fra arbejdsskadeområdet anvendes til forebyggelse. Forsikring & Pension foreslår, at sagsbehandlingen af arbejdsulykkessager flyttes til forsikringsselskaberne, som har en indgående og langvarig erfaring med at behandle personskadesager m.v., fx personskader i privatlivet. Forsikringsselskaberne er også allerede i dag den første til skadelidte og tager stilling til en række forhold inden sagen eventuelt oversendes til Arbejdsskadestyrelsen eller helt uden, at Arbejdsskadestyrelsen bliver involveret i sagsbehandlingen. Ministeriet skal bemærke, at det fortsat vil være beskæftigelsesministeren, der udsteder administrative forskrifter m.v., således som det også fremgår af lovforslaget. Overflytningen af området til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring giver 4

5 ikke anledning til at ændre på opgavefordelingen mellem den sagsbehandlende myndighed og forsikringsselskaberne. 3. Udflytning af arbejdspladser FTF mener, at bestyrelsen skal gives mulighed for at agere således, at det ikke bliver de skadelidte, som kommer til at bøde for en eventuel uventet problematisk overflytning af kompetencen til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. FTF pointerer, at udgifterne forbundet med udflytning ikke skal medføre forbrug af arbejdsmæssige eller økonomiske ressourcer, som ellers er tiltænkt sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Udgiften til udflytning bør fremgå som en øget udgift for det offentlige i forbindelse med lovforslaget. DA tager til efterretning, at regeringen vurderer, at oprettelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet i årene DA tager regeringens ønske om at undersøge muligheden for at udflytte væsentlige dele af sagsbehandlingen til ATP's decentrale centre til efterretning, herunder at der i den forbindelse vil skulle ske afklaring af finansiering af omkostningerne hermed. DA bemærker, at regeringen i den sammenhæng anerkender, at en udflytning til ATP's decentrale centre ikke vil være omkostningsneutral. DA finder det helt afgørende, at arbejdsgiverne bliver holdt økonomisk skadesløse i forhold til både overdragelse såvel som en eventuel senere udflytning. DA finder, at finansiering af udgifter, der er knyttet til udflytning af arbejdsopgaver til ATP s decentrale centre, må tilvejebringes gennem en statslig bevilling, og opfordrer til en omkostningsestimering og reservation af et beløb til dækning af udgiften. Varetagelsen af Arbejdsskadestyrelsens opgaver sker indledningsvist fra Arbejdsskadestyrelsens nuværende lokaler på Østerbro. Der skal foretages en analyse af fordele og omkostninger ved udflytning af Arbejdsskadestyrelsen med den hensigt at udflytte væsentlige dele af sagsbehandlingen til driftscentre i Hillerød, Vordingborg og Haderslev. Regeringen og ATP prioriterer også fremover en sikker drift af området. Beskæftigelsesministeriet bemærker videre, at lovforslagene alene tilvejebringer et hjemmelsgrundlag for overførslen af opgaverne til den nye selvejende institution, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, mens udgifter i forbindelse med udflytning m.v. ikke håndteres i nærværende lovforslag. FTF mener, at der hurtigst muligt bør ske en afklaring af udflytningen, således at man kan fastholde den højt kvalificerede arbejdskraft. Akademikerne noterer sig, at overførslen af medarbejdere vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, at medarbejdere ikke har en pligt til at blive overført, og at ansættelsesmyndigheden eventuelt vil være forpligtet til at opsige medarbejdere, der ikke ønsker at blive overført. Akademikerne bemærker i forhold til tjenestemandsansatte, at man forudsætter fortsatte avancementsmuligheder i udlånsaftalen mellem Beskæftigelsesministeriet og ATP, at tjenestemænd ikke er forpligtet til at påtage sig en ikke-passende stilling, samt at eventuel forflyttelse til 5

6 eksempelvis Vordingborg eller Haderslev ikke efter Akademikernes opfattelse er foreneligt med kravene til en passende stilling. For så vidt angår Akademikernes bemærkninger om de overenskomstansattes retsstilling ved arbejdsskadeområdets overgang til ATP, skal det bemærkes, at der ved overførslen af området alene sker en ændring af arbejdsgiver. De ansattes løn og ansættelsesvilkår ændres ikke ved overførslen. Overførslen medfører derfor i sig selv ikke sådanne væsentlige ændringer, der kan sidestilles med en opsigelse. De medarbejdere, der ikke måtte ønske at fortsætte i deres stilling efter overgangen til ATP må derfor selv opsige deres stilling. For så vidt angår Akademikernes bemærkninger om de tjenestemandsansatte skal det bemærkes, at tjenestemændenes rettigheder, herunder adgang til forfremmelse m.v. ikke ændres som følge af udlånet til ATP. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings navn FTF, LO og Arbejdsskadeforeningen AVS finder, at navnet er misvisende og uheldigt og foreslår andre navne, hvor ordet arbejdsskade indgår. Spørgsmålet om navnet på den nye selvejende institution har været drøftet i ATP s bestyrelse. Beskæftigelsesministeriet har efterkommet bestyrelsens ønske om, at den nye selvejende institution skal hedde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings konstruktion LO og HK foreslår, at lovforslagets beskrivelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tydeliggøres, så konstruktionen bliver klar. For så vidt angår Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings konstruktion, skal ministeriet henvise til lovforslaget om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor der bl.a. i kapitlerne 2, 3, 4 og 7 er fastsat regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver, ledelse og regnskab m.v. DA tilslutter sig, at opgaven med at vurdere, om afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal påklages, fremover varetages af en enhed nedsat af bestyrelsen for ATP, idet de enkelte virksomheder ikke besidder de nødvendige oplysninger til at kunne varetage opgaven. FTF finder, at konstruktionen med afgørelsesmyndighed og ankeenhed under samme tag umiddelbart giver visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, og finder, at det skal være tydeligt for den skadelidte, at den organisatoriske opdeling de facto er til stede, og at retssikkerheden dermed er tilgodeset på betryggende vis. LO bemærker, at det må sikres, at enheden alene anker sager, hvor det er sagligt begrundet, og at der ikke ankes i et videre omfang end hidtil. 6

7 Beskæftigelsesministeriet er enig i, at der ved placeringen af ankekompetencen skal etableres en klar adskillelse fra de øvrige opgaver, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det er ministeriets vurdering, at den foreslåede ordning tilgodeser dette hensyn. Der henvises til de specielle bemærkninger til 1, nr. 32, i forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse 1. Bestyrelsens sammensætning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) finder det både ubegrundet og stærkt betænkeligt, at en så stor del af det private arbejdsmarked ikke er repræsenteret i bestyrelsen og holdes uden for indflydelse på erhvervssygdomsområdet. Der vil således ikke være nogen repræsentation for hovedbranchegruppen Finansiering og forretningsservice/finans, forsikring og IT. FA anmoder derfor om, at lovudkastet ændres, således at FA repræsenteres i bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. FA bemærker, at lovforslaget ikke indeholder nogen begrundelse for, at størrelsen og sammensætningen af bestyrelsen ændres i forhold til den nuværende bestyrelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, der består af formand og 20 øvrige medlemmer, og at der ikke er forbindelse mellem målet om udflytning af statslige arbejdspladser og den foreslåede reduktion af bestyrelsen. Forsikring & Pension foreslår, at man bliver repræsenteret i bestyrelsen med henblik på, dels at sikre den løbende koordinering mellem forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, dels at kunne bidrage med erfaringer fra skadebehandlingen. HK mener, at den påtænkte bestyrelse også bør omfatte medarbejdervalgte repræsentanter i lighed med bestyrelser i en række andre selskaber. DA foreslår, at Beskæftigelsesministeriet får en observatør i bestyrelsen for at sikre koordinering mellem drift og politik. DA foreslår endvidere i forhold til den forventede arbejdsindsats og væsentlige økonomiske spørgsmål, at arbejdsmarkedets parter hver kan udpege en suppleant. DA påpeger, at alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage honorar henset til, at DA forventer, at bestyrelsens opgaver vil kræve en betragtelig investering i tid og indsats af medlemmerne. Beskæftigelsesministeriet bemærker, at det ville bryde med ATP s generelle principper for bestyrelser at organisere bestyrelsen således, at der også udpeges suppleanter. 2. Bestyrelsens grundlag FTF har noteret sig, at det ikke af lovbemærkningerne fremgår, hvad formålet med overflytningen af kompetence og oprettelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er. Manglen på nærmere defineret formål kommer efter FTF s vurdering til at betyde, at bestyrelsen kan risikere at mangle et klart grundlag for sit arbejde som 7

8 ansvarlig for lovens administration. FTF har i den forbindelse bemærkninger til præcisering af de foreslåede bestemmelser for bestyrelsens ansvar og opgaver. DA har noteret sig som en klar forudsætning, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alene skal håndtere driftsmæssige spørgsmål, mens det politiske ansvar, herunder kompetencen til at fastsætte regler for anerkendelseskriterier og erstatningsniveauer m.v., fortsat hører under beskæftigelsesministeren. Ministeriet kan bekræfte, at regelfastsættelse fortsat vil høre under beskæftigelsesministeren. 3. Bestyrelsens ramme DA har taget til efterretning, at udgangspunktet er at sikre driften inden for de nuværende rammer. DA finder det på den baggrund helt nødvendigt, at der bliver tilvejebragt en økonomisk baseline, der gør det muligt at skelne præcist mellem eventuelle øgede udgifter i sagsbehandlingen, der måtte være foranlediget af overdragelsen, og hvilke der måtte være foranlediget af øvrige forhold. Forsikring & Pension finder, at det skal sikres, at forsikringsselskaberne og arbejdsgiverne ikke kommer til at betale for andre ATP-aktiviteter end sagsbehandling af arbejdsulykkessager. FTF og Arbejdsskadeforeningen AVS foreslår, at det klart af bemærkningerne kommer til at fremgå, at bestyrelsen kan hæve gebyrerne, hvis det findes nødvendigt for at sikre en drift, der lever op til lovens krav. LO, 3F og HK finder, at bestyrelsens muligheder for at sikre og udvikle sagsbehandlingens kvalitet bliver betydeligt indskrænket, når opgaverne skal løses inden for de gældende økonomiske rammer. LO mener, at der skal tilføres betydelige ressourcer til sagsbehandlingen. LO peger således på, at det af lovforslagets omtale af de økonomiske og administrative rammer for det offentlige bl.a. fremgår, at den gebyrfinansierede del af Arbejdsskadestyrelsen overføres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det medfører, at fastlæggelsen af gebyrernes størrelse ikke længere sker på de årlige finanslove, men fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Gebyrernes størrelse skal fortsat afspejle omkostningerne ved administrationen og forventes ikke at blive påvirket af overflytningen. LO finder, at der herved er sket en meget betydelig indskrænkning af de muligheder, som bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har for at sikre og udvikle sagsbehandlingens kvalitet. Overflytningen af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sker alene med den økonomiske ramme, der er fastsat i finansloven for Det vil fremover være op til bestyrelsen at fastsætte taksterne efter 8

9 godkendelse af beskæftigelsesministeren. Det vil således være bestyrelsen, der i forbindelse med indstillingen vurderer spørgsmålet om, hvilket niveau, taksterne bør have for at sikre en hensigtsmæssig afvikling af sagerne, sagsbehandlingens kvalitet m.v., og således, om taksterne bør justeres i op- eller nedadgående retning. 7. Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand DA finder, at der bør indgås administrationsaftale mellem beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor det fastsættes, hvilket serviceniveau Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal leve op til, især i forhold til det økonomiske grundlag. LO finder, at det er af meget væsentlig betydning, at ATP s pris for bistand ikke ligger på et højere niveau end omkostningerne i dag, idet der i modsat fald vil ske en udhuling af ressourcerne. LO mener, at der i modsat tilfælde bør ske en tilsvarende forhøjelse af sagsbehandlingsgebyrerne. Det er bestyrelsen, der som ansvarlig for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, indgår administrationsaftale med ATP. Der er indsat særskilt bestemmelse om indgåelse af administrationsaftale mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsmarkedets Tillægspension i 9, stk. 1, 2. pkt., i forslag til lov om etablering af den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. DA finder bestemmelsen i 9, stk. 3, uklar i forhold til, i hvilket omfang Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bærer det økonomiske ansvar for fejl og ændringer i afgørelser ved EU-Domstolen m.v. DA foreslår en præcisering af, at bestemmelsen alene omfatter situationer, hvor ATP i forhold til det gældende lovgrundlag begår fejl under udførelsen af administrationen. Beskæftigelsesministeriet bemærker, at bestemmelsen alene regulerer ATP s eventuelle fejl under udførelsen af administrationen, hvilket fremgår af bestemmelsen samt bemærkningerne til bestemmelsen. DA finder, at det bør fremgå klart, at der ikke i forhold til integration med øvrige it-systemer i Beskæftigelsesministeriet må påføres ATP nogen omkostninger, der ikke skyldes Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings konkrete opgaver. DA finder, at bestemmelsen i 10, stk. 2, bør præciseres, så bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inddrages ved ethvert valg af it-løsninger, der berører løsningen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver. 8. Whistleblower-ordningen FTF foreslår, at der indføres delt bevisbyrde i whistleblower-ordningen for at opnå en mere effektiv beskyttelse af medarbejderens rettigheder. 9

10 Ministeriet bemærker, at whistleblower-ordningen, således som den findes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i dag, og foreslås videreført i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, implementerer EU-ret, jf. pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Datatilsynet har vedlagt tilsynets høringssvar af 17. september 2013 til Finanstilsynet over forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og en række øvrige love, og henviser hertil for så vidt angår de nærmere krav til indretning m.v. af whistleblower-ordninger i forhold til tilsynets ressort. 9. Årsregnskab og revision Finanstilsynet peger på, at uanset det forhold, at lovforslagene indebærer etablering af én juridisk enhed - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - skal denne nye enhed efter forslaget aflægge separate regnskaber for to forskellige opgavevaretagelser inden for enheden. Finanstilsynet finder, at denne konstruktion er usædvanlig og kan være vanskelig at håndtere, fordi der kan opstå afgrænsningsproblemer med hensyn til indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser imellem de to områder. Dette gælder så meget desto mere, fordi de to regnskaber tilsyneladende skal udarbejdes efter forskellige regelsæt og principper. Finanstilsynet vurderer, at dette yderligere vil kunne give anledning til udfordringer med hensyn til afgrænsningen og fastlæggelsen af indholdet af det tilsyn, som Finanstilsynet vil skulle varetage. På den baggrund anbefaler Finanstilsynet - hvis det ønskes, at Finanstilsynet fortsat skal have en tilsynspligt svarende til den hidtidige i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - at disse opgaver fortsat varetages af en juridisk enhed, der ikke har opgaver ud over de opgaver, der hidtil har været i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Alternativt anbefales, at Finanstilsynets tilsynspligter og opgaver i hvert fald i relation til udfærdigelse af regnskabsregler i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, præciseres nærmere, end tilfældet er med de gældende regler i kapitel 11 i lov om arbejdsskadesikring. Det fremgår af bemærkningerne i forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love, at der fortsat vil være tale om to særskilte regnskaber, der vil være væsensforskellige. Dette skyldes, at økonomien i de to enheder ikke må sammenblandes, og at der er forskellige krav til regnskab og revision for de opgaver, der overføres fra henholdsvis Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Arbejdsskadestyrelsen Rigsrevisionen anfører, at lovforslaget medfører, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver en selvejende institution, som er oprettet ved lov, og som finansieres ved indtægter opkrævet i henhold til lov, hvorfor institutionen som 10

11 udgangspunkt skal revideres af Rigsrevisionen i medfør af rigsrevisorlovens 2, stk. 1, nr. 2 og 3, og ikke som det fremgår af lovforslagets 14 af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisionen er indstillet på at drøfte muligheden for, at revisionen kan udføres i samarbejde med andre revisorer (medrevisorordning) i henhold til rigsrevisorlovens 2, stk. 2. I forlængelse af dette høringssvar har revisionsordningen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring været drøftet på et møde med deltagelse af Rigsrevisionen, Beskæftigelsesministeriet og ATP. Rigsrevisionen har efterfølgende fremsendt supplerende høringssvar. Rigsrevisionen henviser bl.a. til, at der på mødet bl.a. blev redegjort for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke vil have selvstændigt personale og administration, men vil købe ydelser fra ATP. Hermed vil systemer og processer for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring allerede i vid udstrækning være dækket af den nuværende revisorordning relateret til ATP. Rigsrevisionen anfører, at Rigsrevisionen på trods af en principiel holdning om, at revisionen hører ind under rigsrevisorlovens 2, på denne baggrund er indstillet på, at revisionen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udføres i henhold til rigsrevisorlovens 4, jf. 6. Rigsrevisionen finder, at det bør fremgå af lovteksten, at revisionen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. I den forbindelse henvises til lovbemærkningerne til forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Der bør være en lignende beskrivelse i bemærkningerne til lovforslaget om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Rigsrevisionen finder videre, at det bør fremgå af lovbemærkningerne, at revisionsadgang efter rigsrevisorlovens 4, jf. 6, indebærer, at Rigsrevisionen kan kræve Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regnskaber forelagt til gennemgang, ligesom det bør tydeliggøres, at Rigsrevisionen enten direkte fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller gennem vedkommende minister kan få alle materialer og oplysninger, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for udførelsen af dennes hverv. LO finder Rigsrevisionens kompetence uklar, mens HK er betænkelig ved, at den nye enhed ikke vil være underlagt Rigsrevisionens muligheder for kontrol. Kommentar: Beskæftigelsesministeriet tager Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. Lovtekst og lovbemærkninger er tilpasset i overensstemmelse hermed. 10. Tilsyn med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring LO finder, at Beskæftigelsesministeriet bør overveje en alternativ ordning for behandling af klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling m.v. HK finder det uklart, og dermed bekymrende, om borgernes muligheder for at rejse overordnede klager og utilfredshed vedrørende enheden indskrænkes og dermed også muligheden for at rejse emner politisk omkring enhedens virke. 11

12 Beskæftigelsesministeriet bemærker, at der ikke ændres på skadelidtes muligheder for at klage over afgørelser. Klager herudover fx vedrørende sagsbehandlingstider, personalets optræden m.v. kan rettes til Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. DA finder, at det i bestemmelsen i 15, stk. 5, bør præciseres, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal sikres en passende økonomisk dækning for udførelse af materiale i forbindelse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at tilvejebringe og udarbejde materiale på beskæftigelsesministerens forlangende. Beskæftigelsesministeriet vil kunne bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at levere materiale uden særskilt økonomisk kompensation, da udgiften hertil ligesom i dag indgår i grundlaget for fastsættelsen af taksterne. Ankestyrelsens redegørelse LO tilslutter sig, at der sikres en uafhængig vurdering og afrapportering vedrørende praksis på de områder, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administrerer. I relation til forslaget om Ankestyrelsens årlige redegørelse og ad hoc undersøgelser finder LO m.h.p. at sikre den fornødne ekspertise, at andre eksperter/institutioner end Ankestyrelsen bør forestå en del af de undersøgelser. Ankestyrelsen bemærker, at man ikke har analyseret de persondataretlige konsekvenser af 16 i forhold til at kunne indhente, modtage eller gøre brug af persondata fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ankestyrelsen bemærker i øvrigt, at lovforslaget ikke tager stilling til de økonomiske konsekvenser for Ankestyrelsen ved at udarbejde redegørelsen. Kommentar: Beskæftigelsesministeriet har indledt en dialog med Ankestyrelsen om Ankestyrelsens bemærkninger. Datatilsynet bemærker, at Beskæftigelsesministeriet i bemærkningerne til 15 i forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har benyttet udtrykket personfølsomme oplysninger. Udtrykket anvendes ikke i persondataloven, hvor udtrykkene almindelige ikke-følsomme eller følsomme personoplysninger i stedet anvendes. Datatilsynet opfordrer til, de i persondataloven definerede begreber anvendes. Kommentar: Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser konkret vedrørende 15 - er justeret således, at der i stedet anvendes begreberne ikkefølsomme og følsomme personoplysninger. 11. Overgangsbestemmelserne DA finder det uklart, hvordan finansiering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling af de igangværende sager, institutionen får overdraget, sikres. 12

13 Kommentar: Behandlingen af de igangværende sager skal finansieres af de administrationsbidrag, der vedrører sagerne efter gældende regler. Dette følger indirekte af lovforslaget, der ikke ændrer på dette princip i 59 i arbejdsskadesikringsloven og i 24, stk. 2, i udkastet til følgelovforslag. Beskæftigelsesministeriet har præciseret ovenstående i bemærkningerne til 24, stk. 2, i følgelovforslaget. DA finder, at bestemmelsen i 20 indebærer en uklar afgrænsning i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings leje af aktiver, og foreslår, at leje af aktiver alene bør basere sig på et aftalegrundlag mellem beskæftigelsesministeren og ATP. Kommentar: Det er hensigten, at det er Arbejdsmarkedets Tillægspension, der lejer aktiverne. Som det fremgår af 20, 4. pkt., i forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan beskæftigelsesministeren og ATP aftale, at der sker overdragelse af endeligt afskrevne aktiver til ATP. Forsikring & Pension har foreslået, at det bliver præciseret, hvem der står for administrationen i forhold til arbejdsulykker, der er sket før 1. april Kommentar: Beskæftigelsesministeriet bemærker, at det fremgår af 2, stk. 2, i forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samt bemærkningerne hertil, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager administrationen af sager, der efter tidligere lovgivning er henlagt til Arbejdsskadestyrelsen på de i lovforslagets 2, stk. 1, nævnte lovområder eller i øvrigt varetages af Arbejdsskadestyrelsen. 12. Særligt i forhold til lovforslaget om ændring af arbejdsskadesikringsloven m.v. (følgelovforslaget) 1. Erhvervssygdomsudvalget DA finder, at det bør afklares, om det er hensigtsmæssigt, at opgaver, som Arbejdsskadestyrelsen varetager i forhold til at forhandle med Erhvervssygdomsudvalget, bortfalder, ligesom at det er uklart, hvor sekretariatsbetjeningen af Erhvervssygdomsudvalget fremover skal varetages. LO foreslår, at det præciseres i lovforslaget, at der ikke foretages ændringer i erhvervssygdomsudvalgets kompetence og rolle på erhvervssygdomsområdet. Kommentar: Beskæftigelsesministeriet bemærker, at Erhvervssygdomsudvalget er sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og sagkyndige samt en formand. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er ligeledes sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Der er en ligelig fordeling mellem arbejdsmarkedets parter i både Erhvervssygdomsudvalget og i bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Beskæftigelsesministeriet vurderer derfor, at det ikke giver mening, at Erhvervssygdomsudvalget og bestyrelsen, der i det væsentlige består af repræsentanter for de samme interesser, skal forhandle med hinanden. 13

14 Beskæftigelsesministeriet henleder i øvrigt opmærksomheden på, at sekretariatsfunktionen for udvalget, herunder forberedelse af både principielle møder og sagsmøder samt opfølgningen af møderne kan varetages af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket fremgår af afsnit 3.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger. 2. Oversendelse af sager fra forsikringsselskaberne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Forsikring & Pension foreslår, at lovforslaget præciseres, så det klart fremgår, hvem der skal fastsætte, hvilke arbejdsulykkessager der skal oversendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det bemærkes, at der lægges op til uændrede regler herom. 3. Økonomiske konsekvenser DA bemærker, at visse gebyrfinansierede opgaver vil blive tilbage i Beskæftigelsesministeriet, og at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal betale herfor. DA bemærker, at det ikke af lovforslaget fremgår, hvorledes sagsbehandlingsopgaver, der ikke er takstfinansieret, fx opgaver vedrørende besættelsestidens ofre, skal finansieres. DA bemærker, at det ikke af følgelovforslaget fremgår, hvorledes den økonomiske godtgørelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sikres i forhold til de opgaver, der er i forhold til henholdsvis opgørelse af afgiftsgrundlaget for beregning af arbejdsskadeafgiften, og samarbejde med kommunerne vedrørende lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. DA bemærker i den sammenhæng, at det er oplagt helt at afskaffe arbejdsskadeafgiften. De opgaver, der forbliver i Beskæftigelsesministeriet er bevillingsfinansieret. Alle gebyrindtægter tilfalder således Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forslaget til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love er tilrettet således, at dette nu fremgår. For så vidt angår de sagsbehandlingsområder, der ikke er takstfinansierede og som overdrages til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, vil bevillingen til disse områder som hidtil blive opført på finansloven, og herefter blive tilført ATP til løsning af opgaverne. Lovforslaget medfører ikke ændringer i bevillingernes størrelse. 4. Takstfastsættelse for Ankestyrelsens sagsbehandling DA bemærker, at det ikke fremgår, at beskæftigelsesministerens forhandling om taksterne med social- og indenrigsministeren alene vedrører takster for Ankestyrelsens sagsbehandling. 14

15 Kommentar: Beskæftigelsesministeriet er enig med DA for så vidt angår bemærkningerne om takstfastsættelse, og har foretaget præcisering af bestemmelserne i 1, nr. 54, i følgelovforslaget. DA bemærker, at det af de specielle bemærkninger fremgår, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejder bekendtgørelsen om betaling for administration af arbejdsskadeområdet m.v. Kommentar: Beskæftigelsesministeriet præciserer, at beskæftigelsesministeren fastsætter taksterne efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Beskæftigelsesministeriet har præciseret bemærkningerne til 1, nr. 54, i følgelovforslaget. Forsikring & Pension foreslår, at bekendtgørelsen om taksternes størrelse skal udstedes senest 1. september af hensyn til forsikringsselskabernes budgetplanlægning. 15

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv Kim Taasby og Helle Klostergaard Christensen bm@bm.dk kta@bm.dk hkc@bm.dk Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Fremsat den xx februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den xx februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Kapitel 1 Oprettelse af selvejende institution

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

NOTAT. De modtagne høringssvar vedlægges.

NOTAT. De modtagne høringssvar vedlægges. NOTAT 29. februar 2016 Høringsnotat vedrørende L 151 forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forslag. Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2015/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-960 Fremsat den 26. februar 2016 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BEK nr 1271 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, J. nr. 20165000638 Senere ændringer til

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring,

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 1 Offentligt Retsudvalget L 137 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 12. februar 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-7650-0005 Dok.: HSI40232 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Dansk ErhvervsFremme Dansk Handel og Service

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den 2. juli 2004 I min redegørelse til statsrevisorerne, som var foranlediget af Rigsrevisionens Beretning om Barmarksværkerne 17/01, erklærede jeg, at Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere