ATP Koncernen i ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATP Koncernen i ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr."

Transkript

1 ATP Koncernen i 2012 ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr. Bag det positive resultat på 10,1 mia. kr. ligger der et positivt afkast på 58,0 mia. kr. og bidragsindtægter på 8,6 mia. kr. Der blev hensat 34,8 mia. kr. til at sikre de lovede pensioner til medlemmerne, mens 11,9 mia. kr. blev udbet a l t t i l p e n s i o n i s t e r n e i å r e t. P e n s i o n s a f k a s t s k a t t e n a f a f - kastet udgjorde 8,7 mia. kr., og der blev afholdt 0,9 mia. kr. til omkostninger. Årets positive resultat betød, at ATP s reserver bonuspotentialet - ved udgangen af 2012 udgjorde 84,2 mia. kr. Resultatet af ATP s investeringsvirksomhed svarede til en forrentning af bonuspotentialet på 13,6 pct. Især kreditobligationer, børsnoterede danske aktier og unoterede aktier bidrog markant til årets resultat. Afdækningsvirksomheden opfyldte målet om at sikre, at renteændringer ikke påvirker ATP s evne til at leve op til forpligtelserne over for medlemmerne. Ved udgangen af året var der pensionister, der modtog løbende Livslang Pension fra ATP. Administrationsomkostningerne i ATP-ordningen udgjorde 68 kr. pr. medlem, og investeringsomkostningerne beløb sig til 248 kr. pr. medlem. 1

2 Hovedtal for ATP og Koncernen Mio. kr ATP Koncern Investeringsvirksomhed Investeringsafkast Omkostninger Pensionsafkastskat Resultat af investeringsvirksomhed Afdækningsvirksomhed Afkast af afdækningsportefølje mv Ændring i garanterede ydelser som følge af ændret opgørelsesrente Ændring i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse Pensionsafkastskat Resultat af afdækningsvirksomhed Pensionsvirksomhed Bidrag Pensionsydelser Ændring i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser Omkostninger Ændring i garanterede ydelser som følge af ændring i levetid Øvrige poster 0 22 Resultat af pensionsvirksomhed Overført til unit-linked kontrakter Administrationsvirksomhed Indtægter Omkostninger Resultat af administrationsvirksomhed 6 27 Skat - 0 Resultat før bonus Årets tilskrevne bonus 0 0 Årets resultat Nøgletal Bonusgrad 15,6 - Resultat af investeringsvirksomhed i pct. af bonuspotentialet primo 13,6 - Samlet afkast af investerings- og afdækningsporteføljen (mio. kr.) Samlet afkast af investerings- og afdækningsporteføljen efter Finanstilsynets opgørelsesmetode (pct.) 9,9 - Omkostninger pr. medlem, pensionsvirksomhed (kr.) 68 - Omkostninger pr. medlem, investeringsvirksomhed, direkte (kr.) 52 - Omkostninger pr. medlem, investeringsvirksomhed incl. indirekte omkostninger (kr.) 248-2

3 Hovedtal for ATP Koncernen Mio. kr Investeringsvirksomhed Investeringsafkast Omkostninger Pensionsafkastskat Resultat af investeringsvirksomhed Afdækningsvirksomhed Afkast af afdækningsportefølje mv Ændring i garanterede ydelser som følge af ændret opgørelsesrente Ændring i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse Pensionsafkastskat Resultat af afdækningsvirksomhed Pensionsvirksomhed Bidrag Pensionsydelser Ændring i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser Omkostninger Ændring i garanterede ydelser som følge af ændring i levetid Øvrige poster Resultat af pensionsvirksomhed Overført til unit-linked kontrakter Administrationsvirksomhed Indtægter Omkostninger Resultat af administrationsvirksomhed Skat Resultat før bonus Ændring i garanterede ydelser som følge af ændring i skøn over levetid Årets tilskrevne bonus Årets resultat Investeringsaktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Øvrige passiver Passiver i alt

4 Beretning Hovedtal - ATP og Koncernen ATP Koncernen Mio. kr Afkast af afdækningsportefølje Afkast af investeringsportefølje Afkast af investerings- og afdækningsportefølje Forøgelse af pensionsforpligtelserne som følge af rentefald mv Pensionsafkastskat af afkast af investerings- og afdækningsportefølje Investeringsomkostninger Resultat af Investerings- og Afdækningsvirksomheden Resultat af Pensionsvirksomheden mv Årets resultat Årets resultat fordelt på virksomheder: Investeringsvirksomheden Afdækningsvirksomheden Pensionsvirksomheden mv Nøgletal: Resultat af investeringsvirksomhed i forhold til bonuspotentialet (pct.) 13,6 - Omkostninger vedr. Pensionsvirksomheden pr. medlem (kr.) 68 - Omkostninger vedr. Investeringsvirksomheden pr. medlem (kr.) Bonusgrad (pct.) 15,6 - Finanstilsynets nøgletal: Afkast før pensionsafkastskat (pct.) 9,9 - ÅRETS RESULTAT I HOVEDTRÆK ATP Koncernen opnåede i 2012 et resultat på 10,1 mia. kr. ATP s reserver bonuspotentialet blev øget til 84,2 mia. kr. Den samlede formue var ved udgangen af 2012 på 624,1 mia. kr var endnu et år i skyggen af finanskrisen med lave renter og usikre finansmarkeder. Året var kendetegnet ved svag vækst og høje gældsniveauer, hvor særligt udviklingen i euroområdet bidrog til usikkerheden. ATP s ledelse valgte gennem hele året en investeringstilgang med en lav udnyttelse af risikobudgettet i lyset af den betydelige usikkerhed på de finansielle markeder. Bag resultatet på 10,1 mia. kr. ligger et afkast på 58,0 mia. kr. før pensionsafkastskat. Det svarer til en forrentning på 9,9 pct. efter Finanstilsynets opgørelsesmetode. Af afkastet hensatte ATP 37,0 mia. kr. til at sikre de fremtidige pensioner primært som følge af rentefald. Pensionsafkastskatten af afkastet udgjorde 8,7 mia. kr. Årets positive resultat er sammensat af resultater for de fire virksomheder, Pensions- Afdæknings-, Investerings- og Administrationsvirksomheden. Det er primært Afdæknings- og Investeringsvirksomheden, som bidrager til det positive resultat. ATP s investeringsaktiver er delt i en afdæknings- og en investeringsportefølje. Afdækningsporteføljen har til formål at sik- 4

5 Medlemmernes formue i ATP ATP s afkast i forhold til afkastet for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i perioden Mia. kr. Pct Bonuspotentiale reserver Pensionsforpligtelser Gennemsnit ATP Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser ATP gennemsnit Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser gennemsnit re, at renteændringer ikke påvirker ATP s evne til at leve op til pensionsforpligtelserne overfor medlemmerne, mens investeringsporteføljen har til formål at skabe et afkast, så købekraften af pensionerne sikres bedst muligt på sigt. Det samlede resultat af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden blev på 11,5 mia. kr. Resultatet af Afdækningsvirksomheden blev et overskud på 1,5 mia. kr., hvorved Afdækningsvirksomheden levede fuldt ud op til formålet. Resultatet af ATP s investeringsvirksomhed blev på 10,1 mia. kr. Bonuspotentialet er ATP s grundlag for at påtage sig investeringsrisiko, og resultatet af Investeringsvirksomheden svarede til en forrentning af bonuspotentialet på 13,6 pct. Især kreditobligationer samt investeringer i børsnoterede danske aktier og unoterede aktier bidrog markant til årets resultat. Investeringsporteføljen har bidraget med positive afkast hvert eneste kvartal de seneste fire år. Bestyrelsen har fastsat som langsigtet mål, at resultatet af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden over tid skal være tilstrækkeligt til at opskrive pensionerne i takt med prisudviklingen. Målet er fastlagt uafhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatmålet for 2012 var isoleret set på 17,2 mia. kr., hvilket er meget ambitiøst i et år med historisk lave renter og usikre finansmarkeder. I lyset af de udfordrende markedsforhold, og ATP s beslutning om dels at fastholde det lave risikoniveau hele året, og dels at betale for beskyttelse mod store tab, vurderes resultatet på 11,5 mia. kr. som tilfredsstillende. Den seneste opgørelse fra Finanstilsynet viser, at ATP i tiårsperioden har haft et gennemsnitligt markedsafkast efter skat og omkostninger på 8,8 pct. pr. år. Det er 3,9 procentpoint højere end gennemsnittet for de danske liv- og pensionsselskaber. For de fremtidige pensioners størrelse er det afgørende år for år at skabe høje stabile afkast. Omkostningerne til pensionsvirksomhed udgjorde 325 mio. kr. i 2012, svarende til 0,05 pct. af den gennemsnitlige formue, eller 68 kr. pr. medlem. Niveauet svarede til forventningen for De samlede direkte og indirekte investeringsomkostninger udgjorde mio. kr. i Det svarer til 0,20 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede, eller 248 kr. pr. medlem. Niveauet svarede til forventningen for Koncernens omkostningsniveau er lavt i dansk og international målestok. Den internationale sammenligning af omkostninger og resultater på pensionsområdet (CEM-benchmarking) viser, at ATP s administrationsomkostninger er 88 pct. lavere end for de øvrige selskaber i sammenligningen. Den seneste CEM-analyse viser desuden, at ATP s samlede investeringsomkostninger er væsentligt lavere end sammenlignelige institutter i den internationale pensionsverden. 5

6 ATP s pensionsforpligtelser 2012 Samlede ind- og udbetalinger i ATP, Mia. kr Forskellen mellem ATP s og Finanstilsynets levetidsberegning Forskellen mellem ATP s og Finanstilsynets rentekurve Mia. kr Indbetalinger Udbetalinger 0 ATP Pensionsforpligtelser Finanstilsynets opgørelsesmetode PENSIONSVIRKSOMHEDEN Resultatet af Pensionsvirksomheden blev et underskud på 1,4 mia. kr. Resultatet er primært påvirket af, at forhøjelsen af pensionsalderen er blevet fremrykket som følge af Tilbagetrækningsreformen fra Allerede afgivne pensionstilsagn er konverteret, så de følger den nye pensionsalder, hvilket har en negativ resultateffekt på 1,7 mia. kr. ATP s levetidsmodel tager højde for forventede fremtidige forbedringer i levetiden. Den årlige opdatering af levetid førte til en ekstra hensættelse på 0,6 mia. kr. Finanstilsynet har udarbejdet en model for levetid og de forventede fremtidige levetidsforbedringer, som er gældende for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Hvis ATP havde benyttet Finanstilsynets model, ville bonuspotentialet ved årets udgang have være 15,4 mia. kr. højere end det nuværende niveau på 84,2 mia. kr. ATP har fastholdt egen model for levetid, som indebærer større levetidsforbedringer end Finanstilsynets model. Ved udgangen af 2012 modtog pensionister ATP Livslang Pension. For over halvdelen af landets mere end en million folkepensionister er ATP den eneste pensionsindtægt udover folkepensionen. I 2012 var den fulde årlige ATP Livslang Pension for en 65-årig kr., svarende til 35 pct. af folkepensionens grundbeløb. De generelle bidrag til ATP blev ikke reguleret i Dog skiftede en række grupper af offentligt ansatte i 2012 til en højere bidragssats som følge af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i De pågældende grupper har gennem en årrække indbetalt betydeligt mindre til ATP end privatansatte. Modernisering af SUPP ATP administrerer den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP). Det samlede indestående udgjorde 2,8 mia. kr. ved udgangen af 2012, svarende til kr. i gennemsnit pr. medlem. I december 2012 vedtog Folketinget en ændring af SUPP med virkning fra 1. januar Ændringen indebærer, at pensionen bliver mere forudsigelig, og at der fremover også udbetales et engangsbeløb ved dødsfald efter folkepensionsalderen. Administrationen forenkles, og formueforvaltningen sammenlægges med ATP s formueforvaltning. AFDÆKNINGSVIRKSOMHEDEN Afdækningsvirksomheden opnåede et resultat på 1,5 mia. kr. Afkastet af afdækningsporteføljen blev på 45,4 mia. kr. Pensionsafkastskatten af afkastet udgjorde 6,9 mia. kr. Dermed blev afkastet efter skat på 38,5 mia. kr. Modsatrettet havde primært det faldende renteniveau en effekt på 37,0 mia. kr. på de garanterede ydelser. Formålet for Afdækningsvirksomheden om at sikre, at ændringer i renteniveauet ikke påvirker ATP s evne til at leve op til sine forpligtelser over for medlemmerne, blev således atter illustreret i

7 Resultat af Investeringsvirksomheden i ATP i pct. af bonuspotentialet primo året Pct Afkast af betaporteføljen og de enkelte risikoklasser Mia. kr Betaporteføljen i alt Renter Inflation Kredit Råvarer Aktier ATP anvender en rentekurve til værdiansættelse af pensionsforpligtelserne, der giver en effektiv og robust afdækning. Finanstilsynet lempede i 2012 den generelle rentekurve for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Hvis ATP havde benyttet Finanstilsynets rentekurve, ville bonuspotentialet ved årets udgang have været 47,4 mia. kr. højere end det nuværende niveau på 84,2 mia. kr. ATP vurderer, at den rentekurve, som anvendes af ATP, sammenlignet med den generelle kurve, bedre afspejler ATP s langsigtede forpligtelser. Samtidig er ATP s rentekurve mulig at afdække. INVESTERINGSVIRKSOMHEDEN Investeringsvirksomheden gav et resultat på 10,2 mia. kr., hvor 10,1 mia. kr. kan henføres til ATP. Det svarer til en forrentning af bonuspotentialet primo 2012 på 13,6 pct. For at gøre afkastet så stabilt og uafhængigt af konjunkturudviklingen som muligt, er porteføljen fordelt på fem risikoklasser med vidt forskellige risikoprofiler. Tre ud af de fem risikoklasser gav positive afkast. Det højeste afkast i kroner blev opnået i risikoklassen Kredit, der gav et afkast på 4,6 mia. kr. Det høje afkast kom fra højrisikoobligationer og lån til kreditinstitutter og fonde. Også risikoklassen Aktier bidrog væsentligt med et afkast på 4,3 mia. kr. Det største afkast kom fra børsnoterede danske aktier, men også unoterede aktier bidrog positivt til afkastet. Risikoklassen Renter gav et positivt bidrag på 2,6 mia. kr. Beholdningerne i risikoklasserne Inflation og Råvarer gav begge negative afkast på 0,2 mia. kr. Udbygning af Investeringsvirksomheden I 2012 har ATP leveret management- og investeringsydelser til en pensionstrust NOW: Pension Trustee i Storbritannien. Ved udgangen af 2012 havde NOW: Pension Trustee indgået aftale om forvaltning af medarbejderpensioner for virksomheder, der i alt beskæftiger godt medarbejdere. ADMINISTRATIONSVIRKSOMHEDEN Administrationsvirksomheden gav et resultat på 27 mio. kr. ATP Koncernen varetager dels lovregulerede administrationsopgaver, som Folketinget har placeret hos ATP, dels administrationsopgaver, som er hjemtaget i fri konkurrence på markedsvilkår. De lovregulerede administrationsopgaver ydes på omkostningsdækkende basis, mens de øvrige opgaver drives på markedsvilkår. Der blev i Administrationsvirksomheden afholdt omkostninger for 780 mio. kr. i Heraf blev der viderefaktureret omkostninger for 644 mio. kr. uden avance og samtidig uden omkostningsmæssig risiko. Opgaverne bidrager til stordriftsfordele. Udbetaling Danmark I 2012 fortsatte opbygningen af Udbetaling Danmark plan- 7

8 Oversigt over væsentligste risici og håndtering heraf Væsentligste risici Levetidsrisici garanti for livsvarige pensioner Markeds- og kreditrisici investeringer på de finansielle markeder renteudviklingens påvirkning af pensionsforpligtelserne Modpartsrisici betalingsevne på ikke børsnoterede finansielle kontrakter Operationelle risici teknologianvendelse ved masseudbetalinger Håndtering af risici Anvendelse af levetidsmodel, der indregner forventede fremtidige ændringer i levetiden. Styring af den samlede investeringsrisiko gennem daglig overvågning og dynamisk tilpasning. Afdækning af renterisikoen på pensionsforpligtelserne. Standardiserede kontrakter med finansielle modparter med høj kreditværdighed. Daglige sikkerhedsstillelser med begrænsninger på, hvilke obligationer ATP kan modtage i sikkerhedsstillelse. Forretningsgange og procedurer, funktionsadskillelse samt strukturerede metoder for it-udvikling og test. Detaljeret leveranceplan og ekstern review ved implementering af Udbetaling Danmark. mæssigt med åbning af organisationens nye regionale centre i Frederikshavn, Haderslev, Hillerød, Holstebro og Vordingborg samt midlertidige filialer i Odense og Århus. Omkring kommunale ledere og medarbejdere valgte at blive overført til ATP. varetage medlemmernes opsparing i det ofte meget lange tidsrum fra første indbetaling til sidste udbetaling. De vedvarende lave renteniveauer, kombineret med medlemmernes stadig længere levetid, er en betydelig udfordring for ATP såvel som hele pensionssektoren. Parallelt er der forberedt et omfattende udbud af it-løsninger, der skal effektivisere og modernisere arbejdsgange og borgerbetjening de kommende år. I 2012 blev de første to udbetalingstyper, familieydelser og barselsdagpenge, sat i drift. I foråret 2013 følger de resterende tre udbetalingstyper, folke- og førtidspension samt boligstøtte. Implementeringen forløber planmæssigt. Udbetaling Danmark skal på årsbasis udbetale 180 mia. kr. til to millioner borgere. RISICI Kernen i ATP s virksomhed er at levere de størst mulige sikre og forudsigelige livsvarige pensioner til medlemmerne. ATP s risici knytter sig især til det ansvar, der er forbundet med at Længere levetid betyder, at de livsvarige pensioner til medlemmerne skal strækkes over længere tid. For at håndtere denne risiko, anvender ATP en levetidsmodel, der indregner de forventede fremtidige forbedringer i levetiden. Herved er forventningen, at den årlige opdatering af levetid kun vil give anledning til mindre ændringer i hensættelserne. ATP lægger afgørende vægt på styring af investeringsrisici. Reducerede reserver, som følge af pludselige ændringer i renter og aktiekurser, er den største risiko på kort sigt. Aktiverne i investeringsporteføljen fordeles på fem forskellige risikoklasser med vidt forskellige risikoprofiler for at sprede markedsrisikoen. Risikospredningen suppleres med forsikringsstrategier med fokus på at undgå katastrofale tab. Håndtering af modpartsrisici foretages i høj grad ved at indgå standardiserede kontrakter med tilhørende aftaler om sik- 8

9 Afdækning af pensionshensættelserne beskytter reserverne Stigende levetid og pensionshensættelser Mia. kr. Mia.kr. År Afkast af afdækningsporteføljen efter skat Ændring i garanterede ydelser Levetider for 65-årige (gns. af begge køn) Akkumulerede hensættelser siden årtusindskiftet til dækning af forøgelser af levetiden kerhedsstillelse af højeste kvalitet. SAMFUNDSANSVAR ATP s overordnede vision er at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed. ATP udøver forretningsdrevet samfundsansvar således, at alle tiltag har som mål at medvirke til positiv resultateffekt til gavn for ATP s medlemmer. Operationelle risici, herunder it-risici ved masseudbetalinger, håndteres i form af procedurer og forretningsgange samt strukturerede metoder for it-udvikling og afprøvning. I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er eksponeringen overfor operationelle risici forøget. Koncernen har en organisatorisk enhed, hvis fokus er at håndtere operationelle risici. ATP er ikke omfattet af den kommende Solvens II regulering, men har valgt at følge regelsættet, fordi det på relevante områder styrker risikostyringen yderligere og sikrer, at ATP er på forkant med den lovgivningsmæssige udvikling i sektoren. ATP anvender en egenudviklet model til opgørelsen af reservekrav. Modellen anvendes også i den daglige styring af risici. Negativt omdømme kan påvirke ATP s potentielle indtjening. Der indgår i risikostyringen principper for social ansvarlighed og corporate governance i investeringer samtidig med, at ATP lægger vægt på at fremstå som en troværdig virksomhed, der kommunikerer åbent. Samfundsansvar inddrages løbende i investeringsbeslutninger med sigte på at opnå det højest mulige risikojusterede afkast til gavn for medlemmerne. Dette formål kommer blandt andet til udtryk i retningslinjer vedrørende social ansvarlighed i investeringerne og aktivt ejerskab. Retningslinjerne for udøvelse af social ansvarlighed i investeringer er baseret på nationale lovgivninger og internationale konventioner. De seks FN-principper for ansvarlige investeringer (PRI), som ATP tilsluttede sig i 2006, udstikker en proces for at integrere samfundsansvar i investeringerne. Der har i 2012 ikke været konstateret brud på retningslinjerne for social ansvarlighed. Som led i at udvikle kundebetjeningen og i lyset af væksten i administrationsopgaver - valgte ATP i 2012 at etablere en ny, selvstændig funktion som kundeambassadør. Kundeambassadøren har til opgave at behandle klager og at bringe klagernes synspunkter videre, så de kan medvirke til forbedringer. Målet er, at flere sager løses, inden de når til ankesystemet. For ATP som virksomhed var der i 2012 fokus på medarbejdertilfredshed, arbejdsmiljø og mangfoldighed. Med etableringen af Udbetaling Danmark bliver medarbejderantallet i ATP Koncernen flerdoblet, og der har været og er betydeligt fokus på at opretholde høj medarbejdertilfredshed og 9

10 produktivitet i den nye markant større organisation. ATP underskrev i 2011 FN s Global Compact, der blandt andet forpligter ATP til at udarbejde en fremskridtsrapport. Rapporten er tilgængelig på under supplerende oplysninger. LEDELSESFORHOLD Rammerne for ATP s ledelsesforhold er fastlagt i ATP-loven. Det fremgår af loven, at bestyrelsen har ligelig repræsentation af arbejdsmarkedets parter og en formand uden tilknytning til arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationer, samt at bestyrelsen så vidt muligt bør være en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. ATP følger anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse - på enkelte områder tilpasset ATP s særlige forhold. ATP s årlige gennemgang af anbefalingerne viser, at ATP på alle væsentlige områder lever op til de konkrete anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde, herunder mødeform, samarbejde med den daglige ledelse, kvaliteten af administrationens beslutningsoplæg, formandens varetagelse af sit hverv mv. Bestyrelsen gennemgår mindst en gang årligt ATP s lønpolitik med henblik på at tilpasse den til ATP s udvikling. Lønpolitikken omfatter ledere og væsentlige risikotagere i ATP, men ikke i de koncernforbundne selskaber, herunder dattervirksomheder. Lønpolitikken godkendes af repræsentantskabet. Bestyrelsen afgrænser i henhold til Lønbekendtgørelsen personkredsen af væsentlige risikotagere i ATP og fastsætter loft for en eventuel variabel løn. ATP prioriterer åbenhed og transparens om lønpolitikken og aflønningsformer. Information herom, herunder den økonomiske udmøntning af lønpolitikken, er tilgængelig dels i årsrapporten, dels på Her findes også supplerende oplysninger om ATP s ledelsesforhold, samt hvordan ATP lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse. ATP s øverste ledelse er ved udgangen af 2012 ændret, således at Lars Rohde er fratrådt som direktør og tiltræder som nationalbankdirektør 1. februar ATP s bestyrelse har efter et rekrutteringsforløb med flere kandidater ansat Carsten Stendevad som direktør med tiltrædelse i maj Frem til tiltrædelsen har bestyrelsen konstitueret fondsdirektør Henrik Gade Jepsen som direktør. 10

11 ATP s bonusgrad Pct FORVENTNINGER TIL 2013 Ved indgangen til 2013 er der fortsat store ubalancer i verdensøkonomien, og der er stadig betydelige risici på de finansielle markeder. Investorer står overfor et forhøjet risikoniveau, og samtidig er der med de lave renteniveauer udsigt til lave afkast. ATP forventer derfor, at 2013 bliver endnu et udfordrende år. I dette lys vil ATP fortsat have en forsigtig tilgang til investeringerne. ATP lægger afgørende vægt på, at koncernens reserver er robuste også i ekstreme situationer, således at den økonomiske handlefrihed forbliver intakt, og således at ATP til enhver tid kan leve op til pensionstilsagnene over for medlemmerne. ATP har som ambitiøs målsætning, at resultatet af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden er tilstrækkeligt til at sikre købekraften af ATP Livslang Pension over tid. Det historisk meget lave renteniveau har øget pensionsforpligtelserne markant, hvilket stiller høje krav til afkastet. Når realrenten oven i købet er negativ, er det en meget ambitiøs målsætning. For 2013 har ATP s bestyrelse fastlagt et resultatmål på baggrund af den forventede inflation med et tillæg på én procent. Målet er fastlagt uafhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Bonusgraden forholdet mellem bonuspotentiale og de ydelser, medlemmerne garanteres - udgjorde 15,6 pct. ved udgangen af I det lys er det vurderingen, at der ikke vil være basis for at forhøje pensionerne det kommende år. I 2012 udgjorde administrationsomkostningerne for ATP 68 kr. pr. medlem, mens de direkte investeringsomkostninger udgjorde 52 kr. pr. medlem. ATP s ledelse forventer, at administrationsomkostningerne og de direkte investeringsomkostninger fastholdes på samme niveau i Hertil kommer de indirekte investeringsomkostninger, som i høj grad er afhængige af markedsudviklingen. I løbet af 2013 overtager Udbetaling Danmark de resterende tre områder for udbetalingsopgaver fra kommunerne. Efter en toårig indfasning forventes den nye løsning at spare kommunerne for 300 mio. kr. årligt. Jørgen Søndergaard formand Henrik Lars Gade Rohde Jepsen konstitueret direktør direktør 11

12 ATP Koncernen Totalindkomstopgørelse Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt Investeringsvirksomheden Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Rådgivningshonorar Renteindtægter og udbytter mv Gebyrindtægter Kursreguleringer Renteudgifter Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed Resultat af Investeringsvirksomheden før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende investeringsvirksomheden Resultat af Investeringsvirksomheden efter pensionsafkastskat Afdækningsvirksomheden Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Pensionsafkastskat vedrørende Afdækningsvirksomheden Ændr. i garanterede ydelser som følge af ændr. i opgørelsesrente Ændr. i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse Resultat af Afdækningsvirksomheden Pensionsvirksomheden Bidrag Gebyrer Udbetalte ydelser Ændr. i erstatningshensættelser Ændr. i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser Renteindtægter vedr. pensionsvirksomhed Renteudgifter vedr. pensionsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsafkastskat vedrørende pensionsvirksomheden Resultat før ændring i levetid Ændr. i garanterede ydelser som følge af opdatering af levetid Resultat af Pensionsvirksomheden Overført til unit-linked kontrakter Administrationsvirksomheden Andre indtægter Andre omkostninger Resultat af Administrationsvirksomheden Resultat før skat Skat Resultat før bonus Periodens tilskrevne bonus Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Minoritetsinteressers andel af periodens resultat ATP Koncernens andel af periodens resultat Fordelt totalindkomst

13 ATP Koncernen Balance Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Obligationer Kapitalandele Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Afledte finansielle instrumenter Andre udlån Udlån til porteføljevirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Driftsmidler Selskabsskat Udskudt skat Udskudt pensionsafkastskat Tilgodehavende renter samt optjent leje Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos kreditinstitutter Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Afledte finansielle instrumenter Skyldig pensionsafkastskat Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Forpligtelser i alt Garanterede ydelser Erstatningshensættelser Bonuspotentiale Hensættelse til unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser i alt Minoritetsinteresser i alt Passiver i alt

14 ATP Koncernen Pengestrømsopgørelse Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra pensionsvirksomhed Pengestrømme fra investerings- og afdækningsvirksomhed Pengestrømme fra administrationsvirksomhed Afregnet selskabs- og penisonsafkastskat I alt Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter Køb og salg af investeringsaktiver Immaterielle, materielle aktiver og domicilejendomme I alt Likviditet fra finansieringsaktivitet Lån fra kreditinstitutter I alt Ændr. af likvide beholdninger Valutakursreguleringer Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

15 ATP Koncernen Note 1- anvendt regnskabspraksis Årsregnskabsmeddelelsen for ATP Koncernen 2012 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Den anvendte regnskabspraksis i denne årsregnskabsmeddelelse er endvidere i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for Koncernens væsentlige risici og de af ledelsen foretagne væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater, som kan påvirke Koncernen, er mere udførligt beskrevet i årsrapport for Note 2 - Eventualforpligtelser Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt Sikkerhedsstillelse vedrørende afledte finansielle instrumenter og repoforretninger Leje/leasingforpligtelser Potentiel udskudt skat vedrørende ejendom Investeringstilsagn, kapitalandele samt tilsagn afgivet af ATP Private Equity Partners Investeringstilsagn, ejendomsfonde Investeringstilsagn, infrastrukturfonde Investeringstilsagn, kreditfonde Investeringstilsagn, biotekselskaber Investeringstilsagn unoterede aktier Lånetilsagn, kreditinstitutter

16 ATP Koncernen Note 3 - Pensionsmæssige hensættelser Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt Garanterede ydelser Markedsværdi primo Periodens ændring af hensættelserne: Bidrag heraf overført til bonuspotentiale Pensionsydelser Ændring som følge af opdatering af levetid Ændring som følge af ændring i opgørelsesrente Ændring som følge af løbetidsforkortelse Ændring som følge af ændret PAL-skattesats Ændring som følge af konvertering af pensionstilsagn Øvrige ændringer Periodens ændring af hensættelserne i alt Markedsværdi ultimo Erstatningshensættelser Saldo primo Periodens ændring af hensættelser Saldo ultimo Bonuspotentiale Bonuspotentiale: Saldo primo Periodens bevægelser Saldo ultimo Reguleringspulje: Saldo primo Periodens bevægelser Saldo ultimo Opskrivningshenlæggelser: Saldo primo Periodens bevægelser Saldo ultimo Bonuspotentiale i alt Hensættelser til unit-linked kontrakter Saldo primo Periodens bevægelser Saldo ultimo Pensionsmæssige hensættelser i alt ATP Koncernen -Årsregnskabsmeddelelse

17 ATP Totalindkomstopgørelse Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt Investeringsvirksomheden Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Gebyrindtægter Kursreguleringer Renteudgifter Omkostninger vedrørende Investeringsvirksomheden Resultat af Investeringsvirksomheden før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende Investeringsvirksomheden Resultat af Investeringsvirksomheden efter pensionsafkastskat Afdækningsvirksomheden Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Pensionsafkastskat vedrørende Afdækningsvirksomheden Ændr. i garanterede ydelser som følge af ændret opgørelsesrente Ændr. i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse Resultat af Afdækningsvirksomheden Pensionsvirksomheden Bidrag Gebyrer Udbetalte ydelser Ændr. i erstatningshensættelser Ændr. i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser Renteindtægter vedrørende pensionsvirksomhed Renteudgifter vedrørende pensionsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsafkastskat vedrørende pensionsvirksomhed Resultat før ændring i levetid Ændr. i garanterede ydelser som følge af ændring i levetid Resultat af Pensionsvirksomheden Overført til unit-linked kontrakter Administrationsvirksomheden Andre indtægter Andre omkostninger Resultat af Administrationsvirksomheden Resultat før bonus Periodens tilskrevne bonus Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 9,9 26,2 2,7 2,0 5,3-0,3 5,5 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 8,4 22,3 2,3 1,7 4,5-0,2 4,7 Medlemmer (antal i 1.000) Omkostninger Vedrørende Pensionsvirksomheden pr. medlem (kr.) Vedrørende Investeringsvirksomheden pr. medlem (kr.)

18 ATP Balance Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Udlån til porteføljevirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Driftsmidler Udskudt pensionsafkastskat Tilgodehavende renter samt optjent leje Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos kreditinstitutter Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til tilknyttede virksomheder Afledte finansielle instrumenter Skyldig pensionsafkastskat Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Forpligtelser i alt Garanterede ydelser Erstatningshensættelser Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser i alt Passiver i alt

19 SUPP Totalindkomstopgørelse Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt Investeringsvirksomheden Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Omkostninger vedr. Investeringsvirksomheden Pensionsafkastskat Resultat af Investeringsvirksomheden Pensionsvirksomheden Gebyrer Omkostninger vedr. Pensionsvirksomheden Resultat af Pensionsvirksomheden Overført til kundernes indestående i SUPP Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 5,7 0,2 0,9 2,3 0,5 2,6 3,8 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 4,9 0,5 0,8 1,6 0,8 2,2 3,6 Kunder (antal i 1.000) Omkostninger SUPP Vedr. Pensionsvirksomheden pr. kunde (kr.) Vedr. Investeringsvirksomheden pr. kunde (kr.)

20 SUPP Balance Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt AKTIVER Anfordringstilgodehavender Kapitalandele Obligationer Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende renter Andre tilgodehavender Aktiver i alt PASSIVER Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Forpligtelser i alt Bonuspotentiale Hensættelser til SUPP Pensionsmæssige hensættelser i alt Passiver i alt

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2011

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2011 ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse ATP Koncernen opnåede i et overskud på 4,0 mia. kr. Dermed blev ATP s reserver - bonuspotentialet - øget til 74,1 mia. kr. Bag resultatet på de 4,0 mia. kr. ligger

Læs mere

-9,9 mia. kr. 9,3 mia. kr. -0,6 mia. kr. 15,0 pct. 4,4 pct. 8,8 pct kr. 100 mia. kr. 759 mia. kr. -24,8 mia. kr. 51,5 mia. kr. 26,7 mia. kr.

-9,9 mia. kr. 9,3 mia. kr. -0,6 mia. kr. 15,0 pct. 4,4 pct. 8,8 pct kr. 100 mia. kr. 759 mia. kr. -24,8 mia. kr. 51,5 mia. kr. 26,7 mia. kr. Resultat i kr. 9,3 mia. kr. årets resultat før opdatering af levetid -9,9 mia. kr. opdatering af levetid (overført fra bonuspotentialet til garantier) -0,6 mia. kr. årets resultat Afkast i pct. 15,0 pct.

Læs mere

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1. kvartal 2013

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1. kvartal 2013 ATP Koncernen opnåede et overskud på 3,3 mia. kr. i årets første kvartal. Overskuddet kan især tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Periodens overskud betød, at ATP s reserver

Læs mere

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal Beretning for 1.-3. kvartal 7,6 mia. kr. Resultat 9,6 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 942.000 Pensionister 10,2 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Beretning 4,3 mia. kr. Periodens resultat 924.000 Pensionister 5,1 pct. Afkast af Investering ift. bonuspotentiale (før omkostninger og skat) 3,4 mia. kr.

Læs mere

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013 ATP Koncernen opnåede et overskud på 6,5 mia. kr. i årets første tre kvartaler. Overskuddet kan tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Periodens overskud betød, at ATP s reserver

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2015

ATP Koncernen Halvårsrapport 2015 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 4,7 mia. kr. Periodens resultat 12,0 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 960.000 Pensionister 7,2 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser 691 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2014

ATP Koncernen Halvårsrapport 2014 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 7,7 mia. kr. Periodens resultat 9,4 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 934.000 Pensionister 6,8 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser 641 mia.

Læs mere

ATP Koncernen halvårsrapport 2013

ATP Koncernen halvårsrapport 2013 ATP Koncernen halvårsrapport 2013 ATP Koncernen opnåede et overskud på 1,3 mia. kr. i årets første halvår. Overskuddet kan især tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Halvårets

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

ATP Koncernen kvartalsrapport kvartal 2011

ATP Koncernen kvartalsrapport kvartal 2011 ATP Koncernen kvartalsrapport 1.-3. kvartal ATP Koncernen opnåede et overskud på 5,3 mia. kr. i de første tre kvartaler af. Af overskuddet kan 3,6 mia. kr. tilskrives resultatet af ATP s investerings-

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

AT P Koncernen. Årsrapport 2014

AT P Koncernen. Årsrapport 2014 AT P Koncernen Årsrapport 2014 Ledelsens beretning Værdiskabelse Risiko Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Samfundsansvar Koncernregnskab Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2016

ATP Koncernen Halvårsrapport 2016 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 5,6 mia. kr. Periodens resultat før levetidsforbedring 9,9 mia. kr. levetidsforbedring -4,3 mia. kr. Periodens resultat 6,7 pct. Afkast af Investering i forhold til

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2017

ATP Koncernen Halvårsrapport 2017 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning Resultat i kr. 12,6 mia. kr. periodens resultat før opdatering af levetid -1,0 mia. kr. opdatering af levetid (overført fra bonuspotentialet til garantier) 11,6 mia.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

AT P Koncernen. Årsrapport 2015

AT P Koncernen. Årsrapport 2015 AT P Koncernen Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Kort fortalt 4 Året der gik 6 ATP s forretningsmodel på få minutter 7 Femårsoversigt for ATP Koncernen 8 Ledelsens beretning Afdækning

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere