Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Formuesikring Akk. Offentliggjort 23. april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Formuesikring Akk. Offentliggjort 23. april 2007"

Transkript

1 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Formuesikring Akk. Offentliggjort 23. april 2007

2 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 23. april 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest Hans Ejvind Hansen Jesper Lau Hansen David Lando Carsten Lønfeldt

3 Foreningen Navn og adresse Investeringsforeningen Nykredit Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR-nr.: Stiftelse Investeringsforeningen Nykredit Invest er stiftet den 22. marts Foreningen omfatter afdelingerne: Korte obligationer (SE nr ) Korte obligationer (Pension) (SE nr ) binavn Korte obligationer (Erhverv) Korte obligationer Akk. (SE nr ) binavn Korte obligationer Akk. (Virksomhedsordning) Lange obligationer (SE nr ) Lange obligationer (Pension) (SE nr ) binavn Lange obligationer (Erhverv) Lange obligationer Akk. (SE nr ) binavn Lange obligationer Akk. (Virksomhedsordning) Erhvervsobligationer (SE nr ) Erhvervsobligationer Akk. (SE nr ) binavn Erhvervsobligationer Akk. (Virksomhedsordning) Danske aktier (SE nr ). Danske aktier Akk. (SE nr ) binavn Danske aktier (virksomhedsordning) Globale aktier (SE nr ) Formuesikring Akk. (SE nr ) Formål I følge vedtægterne er foreningens formål at modtage midler fra offentligheden, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med kap. 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som på forlangende af en deltager skal indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter samt årsrapport 2006 er en integreret del af dette prospekt og vedlagt som bilag. Foreningens regnskab aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter vil blive sendt direkte til navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom. Vedtægter, årsrapporter og delårsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen. Endvidere forefindes årsrapporter og delårsrapporter på hjemmesiden Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler herom. Formue Foreningens samlede formue udgjorde kr mio. ultimo

4 Afdeling Formuesikring Akk. Beslutning om etablering Investeringsforeningen Nykredit Invests afdeling Formuesikring Akk. er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 5. februar Formue/Garanti Nykredit Portefølje Bank A/S har stillet garanti for tegning af kr. 10 mio. i afdelingen. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen investerer primært sine midler i andele i danske investeringsforeninger samt i danske placeringsforeningers, pengemarkedsforeningers eller erhvervsudviklingsforeningers andele eller i disse foreningers afdelinger. Afdelingen kan tillige investere i udenlandske investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet). Derudover kan Afdelingen investere i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, såfremt disse investeringsinstitutter overholder LIS 90, stk. 1, nr. 4. Afdelingen forventes initialt at placere ca. 40% i en række afdelinger med aktier. Andelen vil løbende blive justeret afhængigt af markedsudviklingen på aktiemarkederne og i overensstemmelse med den optionsaftale, som foreningen har indgået med Deutsche Bank AG, London branch. Afdelingen må maksimalt investere 20% af sin formue i samme afdeling i en forening eller udenlandske investeringsinstitut. Der må dog samlet højst placeres 30% af afdelingens formue i andele i specialforeningsafdelinger. Afdelingen kan sekundært investere direkte i danske og udenlandske aktier, præferenceaktier og stats- og realkreditobligationer. Sådanne investeringer kan foretages i værdipapirer, der er optaget til notering på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder unoterede værdipapirer. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan i forbindelse med porteføljeplejen samt sikring af afdelingens indre værdi og efter bestyrelsens beslutning og retningslinier gøre brug af afledte finansielle instrumenter i henhold til Finanstilsynets retningslinier. Investeringsstrategi Investeringsstrategien i afdelingen tager udgangspunkt i en målsætning om sikring af afdelingens indre værdi. Strategien tilrettelægges således, at det tilstræbes, at den indre værdi ved udløbet af den 7-årige sikringsperiode mindst når sikringsværdien, som angivet i afsnittet nedenfor. Investeringsstrategien tager udgangspunkt i en spredning af afdelingens investeringer på stabile obligationsafdelinger, obligationer eller aftaleindskud samt under normale omstændigheder også mere risikobetonede afdelinger med aktier eller højt forrentede obligationer. I tilfælde af negative aktiemarkeder kan andelen i aktiebaserede afdelinger blive reduceret til 0%. Sammen med foreningens risikorådgiver Deutsche Bank fastlægges løbende de risikorammer, som styrer afdelingens fordeling af investeringer i de enkelte aktivklasser. Princippet er en løbende justering i forholdet mellem afdelingens risikobetonede aktiver (fx aktier) og mere sikre aktiver (fx statsobligationer) således, at de risikobetonede aktiver reduceres ved faldende kurser i markedet, og provenuet i stedet placeres i mere stabile obligationer. Dermed opnås en større sandsynlighed for, at den indre værdi ved sikringsperiodens udløb mindst andrager sikringsværdien. Såfremt indre værdi ikke overstiger sikringsværdien ved udløb af sikringsperioden trods ovennævnte investeringsstrategi, har afdelingen indgået en optionsaftale med Deutsche Bank AG, der påtager sig at betale forskelsbeløbet mellem indre værdi og sikringsværdien efter den 7-årige periode (sikringsbeløbet) under nærmere præciserede betingelser. En af betingelserne er, at de aftalte investeringsprincipper har været fulgt. Den potentielle investor skal være opmærksom på, at den tilstræbte sikring ikke kan opfattes som en garanti, og at sikringen således alene tilbydes på de vilkår, der er skitseret i dette prospekt, herunder de særligt fremhævede risikofaktorer. 3

5 Benchmark/Indeks Der anvendes ikke benchmark for afdelingen. Sikringsværdi Sikringsværdien, der som minimum tilstræbes opnået ved udløb af sikringsperioden den 19. maj 2014, bestemmes af den største værdi af % af afdelingens højeste daglige, officielle indre værdi i perioden fra 16. maj 2007 til 16. november 2007, og 2. 80% af afdelingens højeste, officielle indre værdi i perioden 17. november 2007 til og med 19. maj Ved den officielle indre værdi forstås på en given dag den om morgenen beregnede indre værdi baseret på den foregående børsdags lukkekurser som fastlagt i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Såfremt den officielle indre værdi for afdelingen er højere end sikringsværdien ved udløbet af den 7-årige periode, vil den officielle indre værdi være gældende. I den mellemliggende periode kan afdelingens indre værdi være højere eller lavere end den tilstræbte sikringsværdi. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført en række risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Da afdelingen hovedsageligt investerer gennem andre foreninger, vil selskabsspecifikke forhold være af mindre betydning. Valutakursrisiko Da afdelingen via andre foreninger investerer i udenlandske værdipapirer, vil valutakursudsving overfor danske kroner være en risikofaktor for afdelingen. Renterisiko og obligationsmarkedet Afdelingen vil via de underliggende obligationsafdelinger være udsat for risiko for svingende renteniveauer og dermed kursrisiko. Ændringer kan skyldes såvel nationale som internationale makroøkonomiske forhold som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik, samt ændrede inflationsforventninger. Samtidige afkastudsving i forskellige aktivklasser Formålet med afdelingen er at investere i en balanceret portefølje af forskellige aktivklasser. Oftest vil variationer i afkastudviklingen i de forskellige aktivklasser reducere afdelingens samlede risiko. I perioder vil der dog være sammenfald i kursudviklingen i de forskellige aktivklasser, hvilket afdelingen vil blive påvirket af. Modpartsrisiko vedrørende sikring af værdien Ved anvendelse af ikke-børsnoterede afledte finansielle instrumenter kan der være en risiko for, at modparten ikke kan overholde sine forpligtelser. Optionsaftalen med Deutsche Bank AG kan medføre en modpartsrisiko. I tilfælde, hvor afdelingens indre værdi ved sikringsperiodens udløb ikke udgør minimum den tilstræbte sikringsværdi, er Deutsche Bank AG pligtig at indbetale det manglende beløb, såfremt aftalebetingelserne er opfyldt. Skulle den situation indtræffe, samtidig med at Deutsche Bank AG ikke kan honorere sine forpligtelser som følge af fx insolvens, vil afdelingens indre værdi alene hidrøre fra værdien af afdelingens øvrige aktiver. Lovgivningsmæssige risici vedrørende sikring af værdien Ændring af lovgivningen m.v. kan i fremtiden bevirke, at afdelingen får vanskeligt ved at nå den tilstræbte sikringsværdi ved sikringsperiodens udløb. Fx kunne afdelinger som Formuesikring Akk. blive skattepligtige, eller lovgivningen kunne blive ændret således, at placeringsrammerne ikke længere kunne rumme de ønskede investeringsmuligheder, som kendes i dag. I sådanne og lignende tilfælde bortfalder forpligtelsen for Deutsche Bank AG til at betale sikringsbeløbet. Kontraktmæssige risici for at Deutsche Bank ikke er forpligtet til at betale sikringsbeløbet Aftalen med Deutsche Bank AG forpligter afdelingen til løbende at opfylde en række betingelser for at opnå ret til sikringsbeløbet. For eksempel er afdelingen pligtig til at betale løbende honorar til Deutsche Bank AG, ligesom afdelingen er forpligtet til at levere en række oplysninger på daglig basis. Force majeure, udefrakommende forhold samt interne oprationelle risici kan bevirke, at afdelingen ikke kan leve op til sine forpligtelser i henhold til aftalen med Deutsche Bank AG, hvilket kan bevirke, at retten til sikringsbeløbet tabes. I en række tilfælde rummer aftalen med Deutsche Bank AG mulighed for at søge at afhjælpe situationen, men der kan være en risiko for, at aftalen med Deutsche Bank AG bortfalder, hvorved sikringsbeløbet ikke kommer til udbetaling. 4

6 Medlemmets salg af andele før udløb af sikringsperioden Afdelingens strategi og risikostyring tager sigte på mindst at opnå sikringsværdien ved sikringsperiodens udløb. Ønsker et medlem at afhænde sine andele før udløbet af sikringsperioden, kan der være en risiko for kurstab. Potentielle investorer gøres opmærksom på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedskursudviklingen m.v. Investorprofil Afdelingen henvender sig primært til investorer, der typisk vil være fortrolige med at investere i såvel obligations- som aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, og som har en investeringshorisont svarende til sikringsperioden. Afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der søger de øgede afkastmuligheder, som aktiemarkederne kan give, men som samtidig ønsker så vidt muligt at undgå store kurstab. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egen skatterådgivere. Afdelingen er egnet til investeringer i forbindelse med fx pensionsopsparing, børneopsparing eller virksomhedsordninger. Afdelingen er tilrettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning samt udbytteskat på 15%, jf. afsnittet om Skatte- og afgiftsregler. Investering i afdelingen kan stå alene, idet afdelingen spreder sine investeringer på såvel forskellige aktivtyper som porteføljeforvaltere. Udlodning Afdeling Formuesikring Akk. er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlodning, idet formuerealisationer og nettoresultat i øvrigt henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1 nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber og aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for medlemmerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Afkastet fra obligationer og aktier via afdelingen beskattes hos medlemmet med samme sats. Det skal derfor bemærkes for frie midler investeret i afdelingen, at beskatning således kan være mere ugunstig end ved investering direkte i aktier og obligationer. 5

7 Foreningsandele, tegning og indløsning Andele Afdelingerne er bevisudstedende. Andelene registreres i Værdipapircentralen i stykker á kr. 100 og multipla heraf. Fondskode Andelene er registeret i Værdipapircentralen med følgende fondskode: DK Tegningsperiode Indledende tegning i afdeling Formuesikring Akk. sker i perioden fra den 25. april til og med den 16. maj Betaling for tegning af andele i tegningsperioden erlægges kontant den 22. maj Tegningskurs Tegningskursen er for afdeling Formuesikring Akk. fastlagt til kr. 101,75 franko pr. andel á kr Tegningssted Nykredit Bank A/S Depotafdelingen Kalvebod Brygge København V Tlf.: Fax: Bestilling kan endvidere foretages gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Nykredit Bank A/S er bevisudstedende institut. Andelene opbevares gratis i depot hos Nykredit Bank A/S eller andre danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr. Løbende emission Efter tegningsperioden foretages løbende tegning i afdelingen i henhold til vedtægterne. Emission er uden fastsat højeste beløb. Andele tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle emissionskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. Afregning foregår 3 bankdage efter tegningen ved registrering af andelene på medlemmets konto i Værdipapircentralen. Emissionsprisen beregnes hver dag. Tegningskursen afrundes efter samme principper som i de af OMX Den Nordiske Børs København A/S fastlagte retningslinier kursangivelse. Ved større emissioner på kr. 10 mio. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab tillade emissioner ved apportindskud af værdipapirer. Emissionsomkostninger Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Inkluderet i emissionsomkostningerne indgår følgende skønnede udgifter: Afdeling Formuesikring Akk. Kurtage og øvrige omk. ved køb af værdipapirer: 0,50% Administration: 0,05% Markedsføring m.v.: 0,50% Tegnings-, salgs- og garantiprovision m.v.: 0,70% I alt 1,75% Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af værdipapirer, med mindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingen. Børsnotering Andele i afdeling Formuesikring Akk. forventes optaget til notering på Markedsplads for investeringsbeviser på OMX Den Nordiske Børs Københavns A/S). Navnenotering Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger, der føres af investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andele i afdelingen beregnes hver dag og offentliggøres på OMX Den Nordiske Børs Københavns A/S og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningen på tlf Endvidere vil disse oplysninger fremgå af hjemmesiden Flytning/ombytning Der gælder ingen særlige regler for medlemmers flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige vilkår. 6

8 Indløsning Indløsning i afdeling Formuesikring Akk. foretages i henhold til vedtægterne. Ethvert medlem har ret til når som helst at indløse sine andele helt eller delvist. Indløsningsprisen beregnes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 2 i bekendtgørelse om beregning af emissionsog indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, på grundlag af indre værdi på indløsningstidspunktet med fradrag for udgifter ved salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Indløsningsprisen beregnes hver dag. Ved indløsning skønnes omkostninger til kurtage, spreads og øvrige handelsomkostninger at andrage 0,50%. Derudover er der omkostninger ved ophævelse af forholdsmæssig andel af værdisikringen, som udgør nedenstående satser af sikringsværdien. I den indledende fase er satsen i forhold til indre værdi identisk, men vil kunne ændres over tid afhængigt af udviklingen i sikringsværdien: År efter start Fradragssats ved ophævelse af værdisikring 1 1,70% 2 1,30% 3 0,90% 4 0,50% 5-7 0,00% Ovennævnte er et udtrædelsesgebyr, som skal betales ud over de almindelige indløsningsomkostninger. Gebyret modsvarer de omkostninger, afdelingen har i perioden frem til 16. maj 2011 som følge af ophævelsen af en forholdsmæssig andel af værdisikringsordningen med Deutsche Bank AG. Indløsningskursen afrundes efter samme principper, som i de af OMX Den Nordiske Børs København A/S fastlagte retningslinier for kursangivelse. Ved større indløsninger på kr. 10 mio. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab foretage indløsninger ved apportudtræk af værdipapirer. Indløsningsfradraget vil ved apportudtræk afvige fra førnævnte skønnede omkostninger. Intet medlem er pligtigt at lade sine andele indløse helt eller delvist. Ved sikringsperiodens udløb Ved sikringsperiodens udløb kan det enkelte medlem vælge at beholde foreningsandelene i afdelingen eller sælge/ indløse disse andele helt eller delvist. Et salg/en indløsning vil ske på sædvanlige vilkår som angivet i afsnit Indløsning. Negotiabilitet og omsættelighed Investeringsforeningsandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Stemmeret Hvert medlem har 1 stemme for hver andel á kr Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens bøger 4 uger før generalforsamlingen. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. Opløsning Til vedtagelse af beslutning om en afdelings opløsning kræves, at mindst halvdelen af afdelingens formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af afdelingens stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor del af formuen, der er repræsenteret. Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem Nykredit Bank mod betaling af kutymemæssige handelsomkostninger. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de til imødekommelse af indløsningen nødvendige aktiver. I sådanne tilfælde skalforeningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. 7

9 Væsentlige aftaler Administration Foreningen har indgået administrationsaftale om den daglige ledelse af foreningen med Nykredit Portefølje Administration A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Nykredit Portefølje Administration er af Finanstilsynet under FT.nr godkendt som investeringsforvaltningsselskab. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Nykredit Portefølje Administration A/S fører endvidere foreningens medlemsprotokol, hvori navnenoteringen af afdelingernes andel foretages. Som vederlag for disse ydelser betales et formueafhængigt honorar på 0,15% p.a. op til kr. 200 mio. og 0,10% p.a. af afdelingens formue udover kr. 200 mio. Endvidere afregnes til Nykredit Portefølje Administration 0,05% af emissionsprovenuet til dækning af omkostninger ved emissioner. For 2007 budgetteres med et honorar til investeringsforvaltningsselskabet på t.kr Administrationsaftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel. Depotselskab Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Nykredit Bank A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Nykredit Bank A/S påtager sig som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bestemmelser. Nykredit Bank A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nykredit Bank A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds varsel. Som vederlag for disse ydelser betales et kutymemæssigt depotgebyr på t.kr. 25 p.a. plus VP-omkostninger. Nykredit Bank A/S varetager endvidere opgaven med at stille priser i markedet på foreningens andele med det formål at fremme likviditeten og mindske omkostningerne ved handel i andelene. Honoraret herfor er t.kr. 25 p.a. for afdelingen. Rådgiver Foreningen har indgået rådgivningsaftale med Nykredit Portefølje Bank A/S, der er moderselskab for foreningens investeringsforvaltningsselskab. Nykredit Portefølje Bank A/S har kapitalforvaltning som hovedvirksomhed. Ifølge aftalen skal Nykredit Portefølje Bank A/S ifølge dennes analyser og forventninger levere rådgivning, der kan danne grundlag for at investeringsforvaltningsselskabet på foreningens vegne, kan træffe beslutninger om placering af medlemmernes midler. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier og risikorammer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. Nykredit Portefølje Bank A/S skal løbende følge foreningens portefølje med henblik på aktivt at rådgive om tilpasning af porteføljens sammensætning og fordeling på enkelte investeringer efter forventninger til det opnåelige afkast. Rådgiver yder desuden assistance i forbindelse med værdipapirhandel for foreningen. Aftalen kan opsiges af foreningen uden varsel. Rådgiver kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. Vederlag for rådgivningsydelsen udgør 0,20% p.a. op til kr. 200 mio. og 0,15% p.a. af afdelingens formue udover kr. 200 mio. Beregningsgrundlaget reduceres med den andel, som afdelingen har investeret i andre investeringsforeningsafdelinger rådgivet af Nykredit Portefølje Bank A/S. Nykredit Portefølje formidler som en del af sin forretningsførelse salg af foreningens andele til professionelle og institutionelle investorer og har i denne sammenhæng mulighed for at fastsætte vilkår, der afviger fra de satser foreningen har fastsat i dette prospekt. Nykredit Portefølje kan således for egen regning afvige fra de i nærværende prospekt angivne satser. Optionsaftale med Deutsche Bank AG Foreningen har indgået en putoptionsaftale med Deutsche Bank AG, London branch. Såfremt indre værdi ikke overstiger sikringsværdien ved udløbet af sikringsperioden, medfører aftalen, at Deutsche Bank AG har påtaget sig at betale forskelsbeløbet op til sikringsværdien, såfremt betingelserne er opfyldt. Som betaling herfor modtager Deutsche Bank AG en betaling på 0,45% p.a. af et sikringsbeløb på mio. kr., 0,40% p.a. af sikringsbeløbet mellem 500 mio. kr. og 1 mia. kr., 0,35% p.a. mellem 1 mia. og 1,5 mia., 0,30% p.a. mellem 1,5 mia. og 3 mia. og 0,35% af den del af beløbet over 3 mia. kr. Deutsche Bank AG har intet ansvar for investeringerne i afdelingen eller for afdelingens afkast. 8

10 Samarbejdsaftaler For at styrke rådgivningen af medlemmerne samt markedsføringen har foreningen indgået en samarbejdsaftale med Nykredit Bank A/S. Aftalen har til sigte at øge serviceringen af såvel eksisterende medlemmer som potentielle, nye investorer med henblik på at forbedre medlemstilfredsheden i foreningens afdelinger. Som vederlag for ydelserne modtager Nykredit Bank A/S et honorar af værdien af navnenoterede andele opbevaret i banken på 0,35% p.a. samt et honorar fra de underliggende investeringsforeningsafdelinger, som afdelingen investerer i. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen kan dog af foreningen ophæves uden varsel, såfremt dette måtte være i foreningens interesse. Bestyrelse Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. For 2007 budgetteres med et honorar til bestyrelsen på t.kr. 10. Honorarets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. Offentlige myndigheder Finanstilsynet afregnes efter regning. Vederlagets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. Vederlaget for afdelingen til Finanstilsynet budgetteres for 2007 til t.kr. 6. Samlede administrationsomkostninger I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 2,5% af den højeste formueværdi af afdelingen inden for et regnskabsår. Salgs- og informationsomkostninger skal også holdes inden for nævnte 2,5% i det omfang, de ikke finansieres af emissionsindtægterne. Afdelingen agter til sin investeringsportefølje at anvende afdelinger, som tillige administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. For hver af disse afdelinger er de maksimale administrationsomkostninger i forhold til de respektive afdelingers højeste formueværdi inden for et regnskabsår vedtægtsmæssigt fastsat til maksimalt 2,5%. 9

11 Tilknyttede personer og selskaber Foreningens bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen, formand Hegelsvej 12, 2920 Charlottenlund Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Freja Ejendomme A/S, Specialforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, Specialforeningen TRP-Invest, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II og ATP Invest III (f.m.b.a.). Næstformand for Styrelsen af Danmarks Statistik. Medlem af bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S, FMS Holding af 2004 A/S, Fåmandsforeningen LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Novo Nordisk Fonden. Professor dr. jur. Jesper Lau Hansen Københavns Universitet Studiestræde 6, 1455 København K Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Investin og Investin Pro F.M.B.A. samt medlem af bestyrelsen i Specialforeningen Nykredit Invest. Professor David Lando Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg C Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen Investin, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, Specialforeningen Nykredit Invest, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II, ATP Invest III (f.m.b.a.). og Investin Pro F.M.B.A. Direktør Carsten Lønfeldt Bernstorffsvej 163, 2920 Charlottenlund Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i ByrumLabflex as. Medlem af bestyrelsen i ALK-Abelló A/S, KIRKBI A/S, A/S af 1. november 1998, Polaris Management A/S, Specialforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, Investeringsforeningen Investin, ATP Invest, ATP Invest I, ATP Invest II, ATP Invest III (f.m.b.a.). og Investin Pro F.M.B.A. Medlem af Nykredits Repræsentantskab. Foreningens direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Direktør Flemming Tovdal Schmidt Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V Foreningens revisor Anders O. Gjelstrup, statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen, statsautoriseret revisor DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6, 2300 København S Investeringsrådgiver Nykredit Portefølje Bank A/S Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V Optionsmodpart Deutsche Bank AG, London Branch Winchester House, GB London EC2N 2DB Depotselskab Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Klageansvarlig Private medlemmer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. Ankenævnet for Investeringsforeninger: Private medlemmer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til: Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf , fax:

12 Særlige forbehold Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af investeringsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede investeringsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Ændringer vil afstedkomme offentliggørelse af ajourført prospekt. 11

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Offentliggjort den 7. september 2007 1 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier Offentliggjort 2. februar 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha AMBER Nordic Alpha OG AMBER Energy Alpha Fuldstændigt prospekt Offentliggjort den 15. september 2009 INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Specialforeningen Dexia Invest Afdeling Lange Danske Obligationer ex. udlodning 2009 Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Lange Danske Obligationer

Lange Danske Obligationer FT nr. 16.014 Lange Danske Obligationer Prospekt Offentliggjort den 12. juni 2008 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail: contact@dexia.dk

Læs mere

Korte Danske Obligationer

Korte Danske Obligationer FT nr. 16.014 Korte Danske Obligationer Prospekt Offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail: contact@dexia.dk

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 7. juni 2011 Afd li USA Udsteders erklæring

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Fuldstændigt prospekt Offentliggjort den 3. maj 2010 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Afdeling Mira Offentliggjort 10. juli 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Europæiske Ejendomsaktier

Europæiske Ejendomsaktier FT nr. 11.108 Europæiske Ejendomsaktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 29. november 2011 Afd li USA Udsteders erklæring Vi erklærer

Læs mere

Nykredit Invest Almen Bolig

Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Prospekt for afdelingerne Korte obligationer og Mellemlange obligationer Offentliggjort den 9. september 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI Emerging Markets)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI Emerging Markets) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI Emerging Markets) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen H P I nvest

Investeringsforeningen H P I nvest Investeringsforeningen H P I nvest Afdelingerne Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer og Danske Obligationer Akk. Prospekt Offentliggjort den 1. september 2016 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012 Prospekt Afdeling Fokus Danske Aktier Offentliggjort den 29. juni 2012 Tegningssted: Banque Internationale á Luxembourg Bank Danmark A/S Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11 00 Fax: 33 32 42 01

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Globale aktier Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest

Specialforeningen BLS Invest Specialforeningen BLS Invest Afdelingerne Danske Aktier og Globale Aktier Prospekt Offentliggjort den 5. september 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt Afdeling Nye obligationsmarkeder lokal valuta Akk. (Investec Asset Management Limited) Offentliggjort den 26. oktober 2010 Afdeling USA

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk.

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk. Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest Afdelingerne: Danske Aktier KL Globale Aktier KL Globale Aktier Akk. Offentliggjort den 11. december 2017 Investoroplysning i henhold til 62 i lov om

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere