1. Godkendelse af dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / status mål /6483 Udendørsanlæg ved Arena Assens - ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen /6648 Arena Assens - ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler /2125 Venskabsaftale med Ljusdals Kommun /7129 Assens Musikskoles takster for sæson 2014/ /28345 Haarbyhallerne - arealerhvervelse (Lukket sag) /31042 Orientering til KFU april Eventuelt Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Punkt 3 og 5 tages først og samlet da der er gæster under punkterne. Assens Kommune, 1 af 19

2 2. 13/ status mål 2014 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at 1. status mål 2014 inden for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning. Beslutningstema: Drøftelse af 1. status mål 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af Assens Kommunes budget blev der ligeledes formuleret og godkendt 11 politiske mål for Inden for Kultur- og Fritidsudvalget blev der formuleret 2 mål: Kultur som drivkraft Flere kultur- og fritidsbrugere I henhold til tids- og procesplanen for målarbejdet i 2014 udarbejdes 1. status på målene 2014 medio marts. Status er som noget nyt opdelt i to en status på indsatsdelen og en status på effektvurderingen. Det samlede billede af statusbeskrivelserne er følgende: I forhold til indsatsdelen er man på nuværende tidspunkt inden for stort set alle mål godt i gang med de planlagte indsatser, udarbejdelse af strategier og handlingsplaner. På enkelte områder er nogle af indsatserne endnu ikke iværksat dels som følge af at tingene ikke altid går så hurtigt som planlagt og dels som følge af et opstået behov for at prioritere andre indsatser. Vurdering og måling af effekten af indsatserne er ny i forhold til tidligere års målopfølgning. Det er væsentlig at vurdere på, om de iværksatte indsatser fører til den ønskede effekt eller om der er behov for nye tiltag, når retningen mod opfyldelse af Vision 2018 skal holdes. Inden for en række af målene er der i nærværende første status 2014 fokuseret på at få udarbejdet et udgangspunkt baseline for den fremadrettede måling af effekten. Det må konkluderes at der på flere af målene endnu ikke har været muligt at få skabt et sådant udgangspunkt. Det er dog væsentligt at der frem mod næste status i efteråret 2014 stilles skarpt på netop den del af opfølgningen, da effektvurderingen er central, når målene skal anvendes aktivt til løbende læring og udvikling af fremtidige mål. Målbeskrivelse og status for udvalgets mål i 2014 er vedhæftet som bilag. Assens Kommune, 2 af 19

3 På udvalgsmøderne i maj og juni drøftes og formuleres mål for status på 2014-målene vil være et naturligt udgangspunkt herfor. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: KFU - Kultur som drivkraft KFU - Flere kultur- og fritidsbrugere Kultur- og Fritidsudvalget tog 1. status på mål, indenfor Kultur- og Fritidsudvalget, til efterretning /6483 Udendørsanlæg ved Arena Assens - ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der bevilges kr. til udarbejdelse af projektbeskrivelse af udendørsanlæg ved Arena Assens. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arena Assens og Assens Fodbold Club. Der ansøges om et beløb på kr. til udarbejdelse af projektbeskrivelse af udendørsanlægget ved Arena Assens. Sagsfremstilling: Bestyrelserne for henholdsvis Assens Fodbold Club og Arena Assens har gennem en længere periode arbejdet med at gøre det muligt, at flytte fodboldbaneanlægget fra de nuværende arealer på Stadionvej til området ved Arena Assens. Ansøgerne ønsker, at projektet bliver etableret som en udendørs arena med en mangfoldighed af aktivitetsmuligheder, som spejler sig i det nuværende Arena Assens mange og flotte indendørs aktiviteter. Der skal udformes en samlet, professionel projektbeskrivelse af Arena Assens Udearena, som skal benyttes, når de store fonde skal søges om økonomiske midler til projektet. Assens Kommune, 3 af 19

4 Arena Assens og Fodboldklubben har været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) i form af rådgivning. LOA har tilkendegivet, at processen og projektbeskrivelsen vil koste ca kr. at få gennemført og udformet. Der henvises til budgetforliget , hvor aftaleparterne tilkendegiver at være positive over for udbygningsønsker fra bl.a. Arena Assens, såfremt initiativtager kan fremskaffe fornøden ekstern finansiering. Finansiering anses som nødvendig for at komme videre ad den vej. Bent Schmidt fra Arena Assens og Flemming Jensby fra Assens Fodbold Club deltager i mødet ved fremstilling af sagen. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Assens Kommunes ansøges om kr. til projektet. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke afsat anlægsmidler til projektet, hvorfor sagen må oversendes til Økonomiudvalget med en eventuel anbefaling. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Flemming Jensby fra bestyrelsen for Assens Fodbold Club og Bent Schmidt fra bestyrelsen for Arena Assens, fremlagde baggrunden for deres ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede, at ansøgningen oversendes til arbejdet med budget /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orientering om Assens Kommunes haltilskud tages til efterretning at igangsættelsen af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel godkendes. Assens Kommune, 4 af 19

5 Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om igangsættelse af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel. Sagsfremstilling: Der i alt 9 haller i Assens Kommune. Heraf er de tre i dag organiseret som erhvervsdrivende fonde, og 6 haller som selvejende institutioner. Alle 9 haller var tilbage i 2007 selvejende institutioner. En af opgaverne efter strukturreformen i 2007 var, at harmonisere de tidligere meget forskellige vilkår og tilskudsmodeller for de selvejende haller. Byrådet valgte derfor i februar 2007, at iværksætte en halundersøgelse, der dels undersøgte hallernes økonomiske forhold, og dels skulle tilvejebringe en samlet udviklingsplan for hallerne i Assens Kommune. Det var baggrunden for vedtagelsen senere i 2007 af haludviklingsstrategien Fyrtårne, fakler og lys, som gav mål og retning for de senere prioriteringer af kommunale tilskud til halbyggerier og -udvidelser i Assens (nu Arena Assens), Vissenbjerg (nu Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter) og Tommerup (nu Fyrtårn Tommerup). Den økonomiske kortlægning og efterfølgende nye haltilskudsmodel havde til hensigt at sikre en sund økonomi i alle haller. Undersøgelsen kortlagde hallernes finansieringsforhold, krav/modydelser i forbindelse med driftstilskud, og driftstilskud i relation til omsætningen. Kortlægningen dannede grundlag for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til hallerne, således at de kommunale tilskud til hallerne blev harmoniseret. Modellen for tilskud til de selvejende haller blev godkendt af Byrådet i juni 2009, og haltilskudsmodellens kriterier for tilskud blev følgende: 1. Finansieringstilskud: Alle renter og afdrag betales af Assens Kommune. Det neutraliserede de store forskelle der var mellem hallerne på dette område. 2. Driftstilskud, der indeholder følgende elementer: Grundtilskud i form af et fast beløb pr. aktivitetskvadratmeter hal, samt faste tilskud til svømmehallerne og friluftsbadet Skoletilskud i form af betaling for skolernes brug af hal og svømmehal. Det udregnes som et tilskud pr. time pr. aktivitetskvadratmeter i hallen eller pr. time i svømmehallen Aktivitetstilskud i form af et tilskud til aktivitetstimer i hallerne. Det udregnes som tilskud pr. time faktisk aktivitet pr. aktivitetskvadratmeter for foreninger og selvorganiserede, idet modellen sidestiller godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og selvorganiseret aktivitet Assens Kommune, 5 af 19

6 3. Balancetilskud - i form af et tilskud, der udligner eventuelle forskelle mellem det kommunale tilskud i 2008-niveau og det beregnede tilskud i 2010-niveau. Det betyder, at skulle en hal komme ud for at tabe tilskud ved beregning efter den nye model, så garanteres den et tilskud på et fremskrevet 2008-niveau. Modellen trådte i kraft 1. januar 2010, med en indfasning over fire år med 25 % hvert år. Indfasningen blev gennemført fordi modellen gav beregnede merudgifter for Assens Kommune på ca , som altså skulle indfases i perioden Den nye tildelingsmodel betød ligeledes, at der blev udarbejdet aftaler mellem hallerne og Assens Kommune. I aftalerne er de politiske intentioner beskrevet, ligesom vilkårene for tilskud, krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, krav til budget og regnskab og vedligeholdelsesplan også beskrives. Der vedlægges et notat, der beskriver haltilskudsmodellen og en af aftalerne til udvalgets orientering. I perioden fra blev der ny- og ombygget 3 haller i Assens, Tommerup og Vissenbjerg. De store anlægsprojekter og tilsvarende store kommunale tilskud betød, at Byrådet måtte finde en ny juridisk model for de tre haller, for at kunne give tilskud uden deponering. Samtidig ville de tre hallers aktivitet og omsætning også stige og derfor var det også vigtigt, at den juridiske ramme omkring hallerne kunne sikre en professionalisering af hallernes organisation i retning af en større markedsorientering. Modellen med erhvervsdrivende fonde banede vejen for privat lånefinansiering, sammen med det forhold, at Assens Kommune måtte lave en ny tilskudsmodel for de tre nye eller ombyggede haller. Modellen blev en tilskudsmodel, hvor Assens Kommune binder sig til at betale et driftstilskud over 30 år under forudsætning af at hallerne anvendes til idræts- og kulturaktiviteter i et omfang, der er nærmere præciseret i den enkelte aftale, og som Assens Kommune lovligt kan støtte. Det konkrete tilskudsbeløb til de tre haller er beregnet ved hjælp af de kriterier, der indgår i haltilskudsmodellen ovenfor. Derfor har Assens Kommune i dag to modeller for tilskud til hallerne: Haltilskudsmodellen fra 2009, der gælder for de 6 selvejende haller (Ebberup, Salbrovad, Haarby, Glamsbjerg, Brylle og Aarup) Tilsagn om driftstilskud over 30 år til de erhvervsdrivende fonde (Arena Assens, Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter og Fyrtårn Tommerup) Desuden må det forventes, at både Haarby Hallerne og Glamsbjerg Fritidscenter overgår til erhvervsdrivende fonde i forbindelse med de kommende års haludvidelsesprojekter. Evaluering af haltilskud I lyset af, at haltilskudsmodellen fra 2009 er fuldt indfaset og at flere haller de kommende år forventes at blive omfattet af tilsagn om driftstilskuds -modellen, foreslås det, at der i løbet af 2014 gennemføres en evaluering af haltilskudsmodellen. Målet er at få et overblik over hvilke konsekvenser den hidtidige haltilskudsmodel har haft, både økonomisk og på andre parametre, for på baggrund heraf at foreslå Assens Kommune, 6 af 19

7 eventuelle justeringer i modellen for de 4-6 haller, der fremadrettet er omfattet af modellens tilskudsberegninger. Evalueringen gennemføres ved at afvikle dialogmøder med alle haller, samt ved analyse af udviklingen i kommunale tilskud og aktiviteter i hallerne. Materialet samles i en rapport, som forelægges udvalget i efteråret Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og Lov om Folkeoplysning. Beslutningskompetence: Kultur og Fritidsudvalget. Bilag: Notat om haltilskudsmodel juni 2009 Glamsbjerghallen underskrevet aftale Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering om Assens Kommunes haltilskud til efterretning og godkendte igangsættelsen af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel /6648 Arena Assens - ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arena Assens, der søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle samarbejdet mellem foreninger, erhvervsliv og Arena Assens. Ansøgningen er stilet til både Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at udsætte behandlingen af ansøgningen til dets næste møde den 24. april Sagsfremstilling: Arena Assens søger om økonomisk støtte til projekt Foreningssamarbejde i Assens. Assens Kommune, 7 af 19

8 Ved årsmødet i Arena Assens 2013 blev det pålagt bestyrelsen at indkalde til en foreningsaften om: Hvordan kan foreningerne udvikle samarbejdet med hinanden og hvilke muligheder er der for i fællesskab at løse de administrative og organisatoriske opgaver, der pt. løses af den enkelte forening. Foreningsmødet blev afholdt den 27. november 2013 og konklusionen blev, at der skal iværksættes en proces med henblik på et forpligtende samarbejde mellem foreningerne indbyrdes mellem foreningerne og Arena Assens Kommune mellem foreningerne, Arena Assens og erhvervslivet Baggrunden for ansøgningen er, at mange foreninger har særdeles svært ved at finde bestyrelsesmedlemmer og ledere til deres bestyrelser. Ansøgerne har endvidere registreret, at medlemmerne siver væk fra foreningerne og vælger de uorganiserede aktiviteter. Projektets mål er at gøre det lettere og sjovere at være forening. DGI er involveret i projektet, som efterfølgende vil kunne benyttes som model i en række andre byer. Målsætningen for Foreningssamarbejde i Assens er, at der etableres et forpligtende og velorganiseret samarbejde mellem foreningerne, Arena Assens og erhvervslivet i Assens og omegn med det formål at styrke og udvikle foreningslivet og Arena Assens. Samarbejdet skal gennem nytænkning skabe grundlaget for en fremtidig organisering og samarbejde, der skaber vækst og begejstring i foreningslivet. Samarbejdet skal tjene som eksemplarisk model for en fremtidig organisering og samarbejde foreningslivet/idrætscentre. Organisation Der udpeges et koordineringsudvalg med deltagelse af repræsentanter fra foreningerne og Arena Assens. Udvalget har til formål at udvikle og koordinere samarbejdet foreningerne imellem, foreningerne og Arena Assens og med erhvervslivet. Processen gennemføres i samarbejde med DGI. Ansøger håber meget, at projektet kan gennemføres i et aktivt samarbejde med Assens Kommune Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Der søges om økonomisk medvirken på i alt kr. Budget DGI s deltagelse Studiebesøg (bus, fortæring) Materiale, lokale, fortæring/møder og workshops mv. Samlet budget kr kr kr kr. Assens Kommune, 8 af 19

9 Der søges om et tilskud på kr. Bent Schmidt fra Arena Assens og Flemming Jensby fra Assens Fodbold Club deltager i mødet ved fremstilling af sagen. Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven. Økonomi: Der søges om et tilskud på kr. Kultur og Fritidsudvalget kan bevilge en andel af beløbet fra budget afsat til folkeoplysning og haltilskud, på samme måde som udvalget i 2013 bevilgede tilskud til kompetenceudvikling for hallerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning med bilag Flemming Jensby fra bestyrelsen for Assens Fodbold Club og Bent Schmidt fra bestyrelsen for Arena Assens, fremlagde baggrunden for deres ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende sagen til behandling i Folkeoplysningsudvalget /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende underskudsdækning til strikkeworkshop på Hørvævsmuseet Krengerup, tilskud til kulturarrangement på Hagenskov Slot v/syddansk Musikfestival, underskudsdækning til seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps v/ Aktive Ældre / Aaruphallen, samt underskudsdækning til Assens Synger 2014 v/ Assens SangKraftcenter. Assens Kommune, 9 af 19

10 Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 6. marts 2014 at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som var gældende i 2013 og de første måneder af Dermed fastholdes de frie kulturmidler foreløbig som en pulje til nye kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv og børn og unge, videreføres ligeledes i hele Formålet med temaerne er at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 9) Hørvævsmuseet på Krengerup Strikkeworkshop Hørvævsmuseet v/ Bodil Lindelof og Gunhild Berg ønsker at afholde en strikkeworkshop søndag 15. juni 2014, for at skabe interesse for nye garner og teknikker. Workshoppen er afslutning på en caféudstilling, der åbner den 3. maj. Den udbydes af museet i samarbejde med Uldkredsen Vestfyn, Verninge Husflid og Fyns Væve- og tekstilkreds. Det samlede budget er på kr., hvoraf 3,500 kr. dækker honorar og kr. er materialeudgifter. Der forventes indtægter på minimum kr., via deltagerbetaling (v/ 10 deltagere). Der satses på, at arrangementet kan være økonomisk selvbærende, hvilket vil være tilfældet ved 30 deltagere. Der søges om underskudsdækning på kr. af de frie kulturmidler. 10) Syddansk Musikfestival 2014 Hagenskov 1864 Syddansk Musikfestival v/ Lina McQuillan søger om støtte til et arrangement på Hagenskov Slot i august Der er tale om en kulturarvs-event i form af en kombination af historisk beretning og musikalsk event i anledning af 150-året for Danmarks tab af Sønderjylland i Hagenskov, der dengang hed Frederiksgave, var Frederik VIIs bolig op til underskrivelsen af novembertraktaten i 1863, og slottet blev brugt som feltlazaret under krigen i Formålet med arrangementet er at fokusere på den fynske side af krigen, både gennem formidling af den lokale kulturarv og gennem fortællingen om en markant national begivenhed, som fik store konsekvenser også for befolkningen i Assens-området. Arrangementet bliver en kombination af foredrag v/godsejer Britta Schall-Holberg og historiker Søren Østergaard og en koncert med klassiske musikværker fra sidste halvdel af 1800-tallet, opført af en duo. Målgruppen er historie- og musikinteresserede personer fra såvel lokalområdet som det øvrige Fyn. Der forventes samarbejdet med bl.a. TV2 Fyn, Radio Fyn og Fyens Stiftstidende med henblik på markedsføring. Det samlede budget for arrangementet er på kr., hvoraf kr. er afsat til foredrag, kr. til musik og kr. til lokaleleje. Der forventes billetindtægter på kr. Assens Kommune, 10 af 19

11 Der søges om tilskud på kr. fra de frie kulturmidler. 11) Aktive Ældre / Aaruphallen Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps Aktive Ældre / Aaruphallen v/ Alfred Brauer søger om underskudsdækning til Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps den 12. juni Arrangementets budget er på i alt kr., hvoraf kr. går til honorar og andre udgifter til musikken, kr. går til lokaleleje, markedsføring andrager kr., og kaffe og kage til deltagerne udgør kr. Der budgetteres med billetindtægter på kr. Der søges om underskudsdækning på kr. fra de frie kulturmidler. Koncerten er en tilbagevendende begivenhed, som tidligere har fået bevilget underskudsdækning fra de frie kulturmidler: I 2010 blev der bevilget kr., i kr., og i kr., i alle tilfælde som underskudsdækning. 12) Assens SangKraftcenter - Assens Synger 2014 Assens SangKraftcenter v/ Finn Pedersen søger om tilskud til amatørkorstævnet Assens Synger 2014 i Arena Assens den 10. maj I stævnet deltager kor fra hele Fyn. På ansøgningstidspunktet er knap 200 korsangere fra 20 kor tilmeldt. Heraf er de 10 kor hjemmehørende i forskellige dele af Assens Kommune. Stævnet afsluttes med en koncert med offentlig adgang, hvor der dels opføres korværker, dels synges fællessange med publikum. I forbindelse med koncerten uddeles årets Willemoespris. Formålet med arrangementet er dels at give de medvirkende korsangere en særlig oplevelse, dels at skabe opmærksomhed om arena Assens og dels at skabe fællesskab om den danske sangskat. Det samlede budget er på kr., hvoraf noder udgør kr., honorarer kr., halleje, lys, lyd mv kr. og traktement kr. Der forventes indtægter på kr. fra stævneafgifter og kr. fra honorarer. Desuden er Fynske Bank søgt om underskudsdækning på kr. Der søges om underskudsdækning på kr. fra de frie kulturmidler. Korstævnet Assens Synger blev afholdt første gang i 2013, hvor Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede underskudsdækning på kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Til Aktive Ældre / Aaruphallen Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps er der afsat kr. af den erfaringsbaserede ramme. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Assens Kommune, 11 af 19

12 Bilag: Hørvævsmuseet - Strikkeworkshop - Ansøgning Kulturmidler Hørvævsmuseet på Krengerup - årsregnskab 2013 Syddansk Musikfestival - Hagenskov Ansøgning Kulturmidler.pdf Projektbeskrivelse - Assens Kommune.docx Årsregnskab pdf Aktive Ældre - Ansøgning Kulturmidler Budget koncert docx Regnskab 2013.xlsx Plakat.docx Assens Synger - Ansøgning Kulturmidler Budget Assens Synger 2014.pdf ASK_Resultatopgørelse_2012.pdf Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede følgende: Ansøgning 9). Det undersøges om det kan gennemføres under aftenskoleregi. Kan det ikke, er udvalget sindet, at give underskudsdækning på 3.000,- Ansøgning 10) bevilges i underskudsdækning. Ansøgning 11) bevilges i underskudsdækning. Ansøgning 12) bevilges i underskudsdækning /2125 Venskabsaftale med Ljusdals Kommun Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune godkendes. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning vedr. godkendelse af samarbejdsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune. Sagen skal efterfølgende til godkendelse i Byrådet. Assens Kommune, 12 af 19

13 Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunalreformen 2007 blev alle eksisterende venskabsaftaler i de seks gamle kommuner opsagt, og der blev vedtaget en række principper for venskabssamarbejde, som i første omgang skulle udmøntes konkret i et nordisk og et vesteuropæisk samarbejde, og på længere sigt også i et østeuropæisk. Efterfølgende blev der etableret kontakt til og truffet aftale om udvikling af venskabsaftaler med en nordisk og en vesteuropæisk kommune: Ljusdals Kommun i Sverige og Amt Oeversee i Tyskland. Med Amt Oeversee blev der i april 2011 underskrevet en venskabsaftale, som årligt følges op med konkrete handlingsplaner. I september 2013 var en delegation fra Ljusdals Kommun på venskabsbesøg i Assens Kommune, blandt andet med henblik på at få fastlagt et grundlag for en egentlig samarbejdsaftale. Det blev aftalt, at der skulle udarbejdes forslag til en endelig aftale, som kan underskrives i forbindelse med Assens Kommunes venskabsbesøg i Ljusdal maj I byrådsbeslutningen fra 27. marts 2007 skitseres følgende formål med venskabsaftaler: Formålet med venskabssamarbejdet er overordnet af mellemfolkelig, kulturel og social karakter, der fremmer den samlede udvikling i kommunen og kommunen som organisation. Elever fra folkeskolen, ungdomsskolen og musikskolen skal kunne have konkret samarbejde og besøge hinanden i forbindelse med konkrete projekter og emner. Foreninger og kulturinstitutioner skal være aktive og besøge venskabskommunerne og samarbejde med tilsvarende foreninger og kulturinstitutioner i venskabskommunerne. Med udgangspunkt i drøftelserne med delegationen fra Ljusdal i september 2013 samt ovenstående formål er der i samarbejde med Ljusdals Kommun udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, som skal godkendes i begge kommuners byråd, inden den kan underskrives. Fra Ljusdals Kommuns side er der udtrykt stor tilfredshed med det foreliggende forslag. Forslaget består af en generel, overordnet aftale, en bruttoliste over mulige og ønskværdige samarbejdstemaer, samt en handlingsplan. Tanken er, at byrådet godkender den overordnede aftale, hvorefter kompetencen til løbende at forny og udvikle bruttolisten og handlingsplanen overdrages til det årlige, officielle venskabsbymøde. En tilsvarende struktur er vedtaget i forbindelse med samarbejdet med Amt Oeversee. I den overordnede aftale indgår formålsbeskrivelse Assens Kommune, 13 af 19

14 beskrivelse af rammer for det officielle samarbejde beskrivelse af rammer for udveksling beskrivelse af den løbende udvikling af handlingsplaner Bruttolisten og handlingsplanen for 2014 bygger på det officielle møde i september 2013, mens handlingsplaner for 2015 og frem tænkes udviklet i forbindelse med det officielle besøg i maj. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Ifølge aftalen skal der afsættes midler til følgende poster: det officielle samarbejde: dækning af henholdsvis rejseudgifter og indkvartering / måltider udveksling: pulje, hvor der kan søges tilskud til rejseomkostninger Der er i de nuværende budgetter afsat midler til begge poster: til det officielle samarbejde er der i 2014 afsat kr. under Økonomiudvalget til rejsepulje for aktører er der i 2014 afsat kr. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Venskabsaftale Ljusdal-Assens - Forslag Referat fremtidigt venskabssamarbejde Principper for opbygning af venskabskommuner - Byrådet 2007 Kultur- og Fritidsudvalget godkendte samarbejdsaftalen mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune /7129 Assens Musikskoles takster for sæson 2014/15 Assens Kommune, 14 af 19

15 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Musikskolens takster for sæson 2014/15 tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget om musikskolens takster for den kommende sæson. Sagsfremstilling: Assens Musikskole har siden kommunesammenlægningen kørt med samme takster og betalingsmodel. For sæson 2014/15 lægger musikskolen dog op til en række mindre ændringer i såvel betalingsmåde som taksterne. Det er nu blevet muligt at håndtere flere rater, hvorfor priserne vil fremstå ratevis se nedenstående skema. Det er nyt, at der opkræves et administrationsgebyr. Dette dækker en række omkostninger relateret til håndteringen af eleverne. Priserne på instrument a, b, c opjusteres 5% - alle andre undervisningspriser er status quo. Og Instrumentleje er sat 25% ned. Assens Musikskole Område Sæson 13/14 Korte Kurser 600,00 Indskoling 1.200,00 Instrumentværksteder 2.400,00 Instrument (a) 3.200,00 Instrument (b) 4.000,00 Instrument (c) 4.800,00 Kor/korskole som eneste fag 0,00 Instrumentleje 800,00 Rykkergebyr ved manglende betaling 250,00 Familierabat pr. ekstra søskende og fag. Rabatten kan kun opnås, hvis eleverne er tilmeldt med samme betaler. Rabatten gælder ikke for forskole, kor og sammenspil som eneste fag. 500,00 Ved planlægning af sæson 2014/15 vil der ske en beregning af takster for 2014/15. Sammenligning med de nuværende priser fremgår af bilaget. Lovgrundlag: Lov om musikskoler. Assens Kommune, 15 af 19

16 Økonomi: Fremgår af sagsfremstillingen. Beslutningskompetence: Byrådet har kompetencen til at godkende taksterne, hvilket sker efter vedtagelsen af budget , i efteråret Bilag: tariffer - Takstblad sæson 2014/15 Kultur- og Fritidsudvalget tog Musikskolens takster for sæson 2014/15 til efterretning /28345 Haarbyhallerne - arealerhvervelse (Lukket sag) /31042 Orientering til KFU april 2014 Sagsfremstilling: 1) Der orienteres om arbejdet i Museum Vestfyns bestyrelse. 2) Der orienteres om seneste møde i Kulturregion Fyns politiske styregruppe den 14. februar. Referatet er offentligt på %2014%20feb.pdf 3) Assens Musikskole har afholdt dialogmøde mellem sin bestyrelse og skolebestyrelser d. 11. marts med skolereform og samarbejde på dagsordenen. 7 skoler var repræsenteret, og der var en positiv stemning, og villighed til samarbejde. Alt i alt var det god aften hvor en række synspunkter blev vendt, og hvor skole/musikskole kom hinanden nærmere. Der er udarbejdet et punktreferat fra mødet. 4) Kulturafdelingen har ansat Lene Bang Krause som koordinator for den historiske 1800-talsevent, der finder sted tirsdag den 22. juli 2014 i forbindelse med Assens for fulde Sejl / Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe. 5) 5 skole- og gymnasieelever, 2 politikere og 2 fra administrationen deltog i innovationskonferencen CityLAB i Vejle den marts 2014 sammen med tilsvarende hold fra 13 andre kommuner. Deltagerne fra Assens Kommune arbejdede med en case, som var det areal til bådoplag ved Assens Marina, der tænkes brugt til rekreative formål i sommerperioden. 6) Assens Kunstråd afholder Kunstdag 2014 fredag den 25. april 2014 kl på Tobaksgaarden. I programmet indgår åbning af kunstudstilling, 3 Assens Kommune, 16 af 19

17 små foredrag af de udstillende kunstnere, let traktement, uddeling af Assens Kunstråds Rejselegat, koncert, samt forevisning af kunstvideoer i Tobaksgaardens biograf. 7) Kulturregion Fyn-projektet KULTURBOX besøger Assens Kommune den maj Der opstilles to telefonbokse med nyfortolkninger af fynske kompositioner og tekster en ved Tobaksgaarden og en ved Vestfyns Gymnasium. 8) Der orienteres om Danmarks Radios tilbud Ind til Musikken til skoleelever på Fyn om en koncert i DRs koncerthus og besøg på en kulturinstitution i København. Projektet forventes koordineret af Kulturregion Fyn. 9) Kulturkaravane-projektet Uhyggeligt levende godnathistorie besøger Assens Kommune fredag den 2. maj Det finder sted på Klakkebjerg i og omkring spejderhytten "Skovbrynet" ved Aarup. 10) Willemoesprisen uddeles i forbindelse med koncerten Assens Synger lørdag den 10. maj 2014 kl i Arena Assens. Den 7. april er frist for indlevering af kandidatforslag. 11) Kulturregion Fyn indkalder indstillinger til Den Fynske Kulturpris Kulturudvalgene i de fynske kommuner kan indstille hver 1-2 lokale værker eller kulturbegivenheder, som er blevet vist eller har fundet sted i perioden 1. maj maj I lighed med tidligere år annonceres det, at borgere, foreninger og institutioner mv. har mulighed for at komme med kandidatforslag. Kultur- og Fritidsudvalget kan supplere med egne forslag. Sagen forventes sat på dagsordenen til udvalgsmødet den 12. juni, idet indstillingerne skal være Kulturregion Fyn i hænde senest 16. juni Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Kriterier - Den Fynske Kulturpris 2014 Indstillingsskema - Den Fynske Kulturpris 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringspunkterne til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om, at referat fra museets bestyrelsesmøder omdeles på udvalgsmødet. Assens Kommune, 17 af 19

18 11. Eventuelt Charlotte Christiansen orienterede om møde med Tobaksgaarden d. 16. april. Dagsordenen blev drøftet. Ungdomskulturhus-studieturen blev drøftet og udvalget afgav signaler omkring deres indtryk fra turen. Der blev orienteret om FOUs foredrag om den kreative proces, der foregår den 26. april. Invitationen er udsendt. Der blev orienteret om muligheden for at få DRs Bigband til Assens Kommune. Der arbejdes videre med projektet. Terrariet har inviteret Kultur- og Fritidsudvalget på besøg. Næste udvalgsmøde holdes derfor på Terrariet. Assens Kommune, 18 af 19

19 Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Assens Kommune, 19 af 19

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden...

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Tirsdag den 9. september 2014 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. Afbud Fraværende

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 4. juni 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning,

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. februar 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Henrik Hansen forlod mødet efter behandling af punkt 7. Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /8880 Råderumsblokke Kultur- og Fritidsudvalget...2

1. Godkendelse af dagsorden /8880 Råderumsblokke Kultur- og Fritidsudvalget...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 12. juni 2014 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8880 Råderumsblokke

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Tid Torsdag den 6. februar 2014 kl. 15:00. Mødelokale 4, Assens Rådhus. Afbud. Punkt 13 - Henrik Hansen

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Tid Torsdag den 6. februar 2014 kl. 15:00. Mødelokale 4, Assens Rådhus. Afbud. Punkt 13 - Henrik Hansen Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. februar 2014 kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Assens Rådhus Afbud Fraværende Punkt 6 - Henrik Hansen Punkt 7 - Henrik Hansen Punkt 8 - Henrik Hansen Punkt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune f Notat FORSLAG til Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune Venskabsaftalen bygger på en gensidig overbevisning om betydningen af kontakt, idéudveksling og samarbejde mellem kommunerne

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen /1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen...

1. Godkendelse af dagsorden /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen /1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. februar 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Henrik Hansen forlod mødet efter behandling af punkt 7. Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 19:40 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Avedøre Bibliotek Bødkerporten 6A. Gå ind af hovedindgangen fra Hovedstien.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden /32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 4. juni 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne, Assens Musikskole,

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Jeg vil traditionen tro begynde med at orientere om medlemstallet i Foreningen Glamsbjerg: Medlemstallet er på

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere