Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013"

Transkript

1 Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013 Dommerbetænkning Indledning Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projektkonkurrence om Forsyning Helsingør, Driftscenter som et 2020 byggeri med eksempler på de gode klima- og miljøløsninger og er en del af en samlet udbygning på Energivej, hvor de eksisterende rammer og det nye driftscenter knyttes sammen til et spændende og innovativt byggeri. Forsyning Helsingør har som målsætning, at byggeriet tilfører bygningen en 3. dimension, hvilket har indgået i projektkonkurrencen. Alle 5 forslag er konditionsmæssige og optaget til bedømmelse af dommerkomiteen. Generelt så er dommerkomiteen imponeret over det høje niveau på alle besvarelser og tilsammen giver de 5 forslag et grundlag for en kvalificeret diskussion til udformningen af Forsyning Helsingør nye driftscenter. De 5 forslag er; Forslag 874 Forslag Forslag Forslag Forslag Bedømmelseskriterierne i uprioriteret rækkefølgende -Planudformning -Funktionalitet 1

2 -Indarbejdelse af den 3. dimension -Æstetik -Teknik og energitiltag -Arealer -Bygningsdelsopdelt anlægsbudget Dommerbetænkningen er opdelt i følgende afsnit: 1. Brug af eksisterende bygninger 2. Helhedsplanen og forslagenes ydre fremtræden 3. Planløsning og funktionalitet 4. Indarbejdelse af den 3 dimension 5. Æstetik 6. Teknik og energitiltag 7. Arealer 8. Bygningsdelsopdelt anlægsbudget 9. Forslagene kortfattet beskrevet 10. Vinderforslag 2

3 1. Brug af eksisterende bygninger Et meget væsentligt udgangspunkt for besvarelse af opgaver har været i hvor stort omfang de eksisterende bygninger genanvendes herunder om der etableres en ny køregård, med ny adgang syd for driftscentret, optimering af genbrug og en nærmere analyse af hvorledes sammenhæng mellem funktionerne optimeres. Forslag 21241nedriver alle tre dele af de eksisterende bygninger. Forslag 874 nedriver garagebygningen, men bevarer værkstedshal og administrationsbygning. Forslag og bevarer garage- og værkstedshal, men nedriver administrationsbygningen mod Energivej. Forslag bevarer alle 3 bygninger af det eksisterende anlæg. Dommerkomitteen finder at løsningen med delvis bevarelse og udnyttelse af garager og værkstedshal virker fornuftig da begge bygninger rummer funktionelle kvaliteter. Dog finder dommerkomiteen at forslag med et indskudt dæk i værkstedshallen som udnyttes til udstillingsområde for den 3 dimension samt genbrugsbutikken ikke er en optimal løsning bla. fordi der ikke er direkte adgang fra terræn til genbrugsbutik og dermed et tættere sammenhæng mellem dette område og udearealerne. Dommerkomiteen finder det dog påfaldende, at forslag som nedriver alle eksisterende bygninger også bedst knytter funktionerne og dermed bygningens tværfaglighed sammen. Således skal bevarelse af de eksisternede bygninger nøje overvejes i relation til visionen om et fleksibelt og tværfaglig miljø. 2. Helhedsplanen og forslagene ydre fremtræden. Overordnet så organiserer forslagene sig som følgende: I Forslag 874 placeres køregård mod vest. Parkeringen placeres mod nord og hovedindgangen til driftscentret er i dette forslag placeret mod sydøst. Dommerkommiteen finder at der er lang afstand fra parkeringsarealet og til hovedindgangen. Forslag 06123, og har alle køregård placeret synd for driftscenteret i området mellem det nye driftscenter og det eksisternede kraftvarme værk. Hermed er parkeringen i alle 3 forslag placeret nord for det nye driftscenter. Hovedindgangen er i forslag og placeret i direkte forbindelse med parkeringsarealet. Forslag har etableret 2 indgang dels mod sydøst og mod nord i forbindelse med parkeringsarealet. Dommerkomitteen finder alle 3 forslags placering af køregård, parkering og indgang både funktionel og velfungerende. Dog bør de 2 indgange i forslag vægtes således at der kommer en entydig hovedindgang til driftcenteret. 3

4 Forslag har placeret køregård som en firlænget figur mod nord og placeret parkeringen i en zone rundt om denne figur. Hovedindgangen er placeret mod nord og dommerkomitteen finder at sammenhæng mellem parkeringsområdet og indgangen er fornuftig. I relation til lydsmitte fra oplagspladser og arbejde i køregård finder dommerkommiteen, at forslag 874 har en problematisk placering af dette område mod vest og naboer. Foruden lydsmitte så skal lyssmitte fra det nødvendige arbejdslys i køregården vurderes i relation til nabogener. Igen er forslag 874 problematisk. Forslag 06123, 12111, 21241, har alle en fornuftig disponering af køregård og arbejdsarealer i relation til denne problematik. I relation til udearealer har alle forslag en bearbejdelse med af disse med aktivitetsområder og mange spændende tiltag. Generelt så finder dommerkomiteen at de bedste forslag til udearealer kombinerer aktiviteter, læring med design og i forslag 874 etableres et nyt parkbælte mellem driftscentret og det eksisterende kraftvarmeværk. I dette parkbælte placeres sollab, vand-lab og energilab sammen med en række andre funktioner og hele anslaget finder dommerkomiteen sympatisk. Dette motiv findes også i forslag som etablere et stor udeaktivitetsområde mod sydvest, der samtidgt finder sammenhæng med arbejdet foran Energivej. Forslag har et område til den 3 dimension placeret i området mellem driftscentret og kraftvarmeværket, men det er illusteret i diagram form og designet virker noget diagramatisk. Både forslag og fokuserer på arealet ved Energivej med etablering af et vandelement og en række aktiviter i denne forbindelse. Da det pga. grundens koter let kommer til at fremstå med støttemure og forskellige bassiner og afgrænsninger virker det på dommerkomiteen som denne løsning mere vil afskærme og afgrænse Energivej fra driftcentret og ikke giver den åbenhed og velkomst til bygningens gæster som ønskes, men nærmere skaber en voldgrav foran det kommende driftscenter. I forslag udnyttes de græsbeklædte tage og uderum til aktiviteter i formidlingen og det nye driftscenter bliver et stiliseret landskab med græs på taget, holdt i en række trigometriske former inspireret af det eksisterende kraftvarmeværks markante formgivning med den trekantet figur. I forslag hvor forslaget overskrider skellinien mod kraftvarmeværk udnyttes landskabet i en række mønstre og hvor bygningen står som en kube og i formen skaber et euklidsk modstykke til det eksisterende trekantet kraftvarmeværk ( kuben og trekanten) så bliver landskabet og de illustrationer forslaget har medtaget af dette til en Georg Gearløs leg med forskellige aspekter vedr. bæredygtighed og forslagets design af udearealerne virker overbevisende. Et forhold som helhedsplanen beskriver er ankomst via Energivej når området er fuldt udbygget og det er tanken at persontrafik ankommer fra nord af energivej og lastvogne fra sydøst. 4

5 Set i udfra dette perspektiv så skal forslag 874 s placering af hovedindgang vurderes igen da forslagets hovedindgang ligger mod syd. Forslag skal ligeledes gentænkes således at der vælges en hovedindgang istedet for de 2 der er vist på planen. Det naturlige vil i såfald være at prioritere den nordvendte indgang mod parkeringsarealet. Forslag 06123, og har alle nordvendte hovedindgange og er hermed i tråd med Forsynings Helsingørs vision for trafikafviklingen på Energivej. Som et særligt punkt bør nævnes forslag s placering af genbrugsbutikken som en selvstændig pavillion mod nord og lige overfor genbrugspladsen. Denne løsning virker meget fornuftig og butikken vil fungere som brohoved og en aktivitet der både forbinder driftscentret og genbrugspladsen. 3. Planforslag og funktion. De 5 forslag rummer alle kvaliteter men er også meget forskellige i deres disponering. Generelt så er der kun i forslag og en nytænkning af hvorledes man i det fremtidige driftscenter kan tænkes så samarbejder på tværs faggrænser. Dog er der stadig et skel mellem de praktiske fag og de administrative områder som forslag prøver at åbne op for, men stadig er der ingen af de 5 forslag der radikalt nytænker sammenhænget mellem de praktiske områder/værkstederne og administrationsområderne. 4. Indarbejdelse af den 3. dimension. Den 3. dimension og åbning af de faglige grænser i driftscentret (med respekt for de miljømæssige, arbejdsmæssige systemer) virker traditionel og vil i alle 5 forslag skulle viderebearbejdes. Det er traditionelle udstillingsrum, fleksible rum der lægges op til, dog har forslag og fint illustreret nogle forslag til ruter. Generelt er forslag til større fleksible udstillingsarealer ikke i tråd med Forsynings Helsingørs ambition. Det er ikke ideen at påføre driften af virksomheden en klassisk udstillingsudgift, med optagning, nedtagning og de forskellige driftmæssige øvelser der ligger i denne løsning. Ideen bag den 3 dimension er fra Forsynings Helsingørs side at de nødvendige rum og funktionelle behov udnyttes og der ved simple tiltag som udsigtsplatforme, bredere ganglinier udvalgte steder kan skabes en formidling/ruter gennem anlægget som kan danne basis i et undervisningsforløb. Der er gode takter i flere forslag og især forslag og har store potentialer i en videre bearbejdning. 5

6 Så dommerkomiteen finder at den 3 dimension i relation til den videre bearbejdning af det vindende forslag skal prioriteres og programmeres og tænkes tættere sammen mellem driftscentret naturlige flow og denne vision. 5. Æstetik. Dommerkomitteen finder at de 5 forslag rummer en god drøftelse af hvad et driftscenter kan være for en designmæssig størrelse. Forslag lægger sig op af det eksisterende kraftvarmeværks industrielle design og virker godt i denne sammenhæng, dog finder dommerkomitteen, at udformningen er en anelse formalistisk og ikke giver den åbenhed mod ankomstarealet som ønskes. Som modpol til det industrielle look så er forslag 874 præget af et nordisk design med de afrundede former inspireret af den svenske arkitekt Gunnar Asplund og finske arkitekt Alvar Aalto. Også materialevalget med træprofilerne både udvendigt og i interiøret understreger denne stil. I de eksteriøre visualiseringer understreges stemningen af lyse birkestammer. Forslaget er meget sympatisk men dommerkomiteen finder at stilen bedre passer til et kulturhus eller lignende funktion end et driftscenter til Forsyning Helsingør, beliggende i et industrielt område. En bevidst kontrast er altid et motiv, men finder ikke sin overbevisende løsning her. Forslaget er meget diagrammatisk og idet forslaget ikke har udarbejdet visualiseringer på samme niveau som de øvrige 4 forslag er det vanskelig at få greb om de æstetiske valg, bla. er der totalt fravær af interiørvisualiseringer. Hovedgrebet med den skrå tagflade hvorigennem en række bygningsvolumener skyder sig igennem er et klar motiv, men virker ikke velproportioneret eller som et forståeligt motiv i relation til både de eksisterende bygninger der alle bevares eller det eksisterende kraftvarmeværk. Forslag og er på mange måder hinandens modsætninger, men har begge en anderledes tilgang til løsningen af opgaven som giver en spændende ny dimension i området. Forslag arbejder med et landskabelig træk således at bygningen mod Energivej markeres af en glas og teglfacade og mod vest opløses i en række trekantet bygningsvolumener som har græsvolde og trætage. Hermed bliver designet ikke industrielt, men derimod som en del af landskabet. Den åbne glasfacade mod Energivej i stueetage vil åbne bygningen op og byde gæster velkommen. Dommerkomitteen har i forbindelse med både den totale nedrivning og de mange volde, facader og sammenskæringer sin tvivl om økonomien i forslaget og der er bekymring for at en sparerunde vil reducere virkningen af de ønskede landskabelige træk i forslaget. Forslag går i modsatte retning og etablere et fyrtårn, Kuben som et geometrisk modstykke til det eksisterende kraftvarmeværks trekantede form. Denne ide virker overbevisende og netop det at gå i højden som modspil/samspil med de store volumener virker flot specielt set i relation til at bygningen åbner sig op i en facade, der henholdsvis er komponeret med åbne og lukkede felter, samt det meget fint tænkte udeareal. 6

7 Set samlet strækker forslagenes ide og æstetik sig fra det industrielle, det nordiske, landskabet og til fyrtårnet og i den relation finder dommerkomiteen at både det industrielle og det nordiske ikke er forløst i forslagene, hvorimod både det landskabelige og fyrtårnet rummer kvaliteter som i en viderebearbejdning kan blive fine løsninger. For forslag 21241(det landskabelige) vil et mindre omfang af græs på tagene og en fintuning af virkemidler gøre projektet mere realistisk. For forslag 71032(fyrtårnet) vil en bearbejdelses af facader og leg med en fortolkning af det industrielle look forstærke projektets potentiale set i relation til de eksisterende bygninger. I relation til interiøret så er det nogenlunde de samme forhold der gør sig gældende nemlig at forslag 874 er for fremmed med det nordiske look, forslag svært at få hold om pga. skitsepræget, forslag lige tilknappet og industrielt nok. Forslag har samme behov for en bearbejdning i interiøret som det har udenfor og forslag har samme designmæssige udfordring om en mere industriel stil. 6. Teknik og energitiltag Teknisk set er de fire af de fem forslag karakteriseret ved en opbygning med bærende bjælkesøjlesystem i limtræ, beton eller stål/komposit/beton i kombination med stabiliserende kerne i beton. Dette fremmer fleksibiliteten mht. placering af indvendige skillevægge og dermed muligheder for interne omflytninger i bygningernes fremtidige anvendelse. Det sidste forslag er udformet med bærende facader i betonelementer. Ved opbygning af klimaskærm anvender fire af de fem forslag lette facader i aluminium, glas eller facadeplader mens det sidste forslag kombinerer betonelementer med murværk af genbrugstegl. De fem forslag rummer alle indspil omkring energitiltag og bæredygtige løsninger i større eller mindre grad, som ligeledes er forskellige i deres udtryk. Forslag 874 er udformet med bærende limtræsbjælker- og søjler, stabiliserende kerner i beton samt let facadeopbygning af kompositplader beklædt med lodrette lærketræs profiler. Forslaget rummer solceller, vindmølleanlæg samt klimaskærmsopbygning med mulighed for varmeakkumulering. Forslag er udformet som bærende søjledragersystem i beton, stabiliserende kerner i beton samt glasfacader. Forslaget rummer flere forskellige energitiltag, herunder mini vindmøller på tag, solfangere, akkumulering af overskudsvarme i jord, genbrug af regnvand mv. Forslag er udformet som bærende søjledragersystem i beton, stabiliserende kerner i beton samt let facade af sinus/ trapezplader med vinduespartier i aluminium. Forslaget rummer mange forskellige energitiltag, herunder; genanvendelse af regnvand, akkumulering af overskudsvarme fra køleanlæg, frikøling, vindturbiner, mindre solcelleanlæg mv. 7

8 Forslag er udformet med bærende betonelementfacader, søjledragersystem og dæk, i beton. Facader er udformet med glaspartier kombineret med teglstensfacader i genbrugstegl. Forslag rummer endvidere grønne tage, som er udbygget til grønne skrænter på en del af facaden. Forslaget rummer flere forskellige energitiltag, herunder vindmøller i terræn, solceller, genbrug af regnvand mv. Forslag er udformet som bærende søjledragersystem i stål-/kompositbjælker og stålsøjler, stabiliserende kerner i beton samt prefab alu-kassettefacader. Forslaget rummer flere forskellige energitiltag, herunder vindmøller, solfangere, opsamling og genbrug af regnvand mv. 7. Arealer Betragtes forslagenes arealskemaer ses det, at fire af de fem forslag leverer de opstillede programkrav til arealer, mens det sidste forslag har en samlet mindre underskridelse af programkrav. Forslag 874 har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et minus ift. programkrav på 56 m 2. Forslaget indeholder flere lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kundecenter, kontorområder samt omklædningsafsnit er noget mindre end programkrav, mens arealer til tekniske anlæg er noget større. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 234 m 2. Forslaget indeholder flere mindre lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kontorområder, kantine, værksteder og lager indeholder mindre afvigelser ift. programkrav. Arealer til den 3. dimension er noget større end programkrav. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 153 m 2. Forslaget indeholder flere mindre lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kontorområder, kantine samt omklædning indeholder mindre afvigelser ift.programkrav. Arealer til den 3. dimension er noget større end programkrav. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 327 m 2. Forslaget indeholder en afvigelse på omklædningsafsnit som er noget mindre end program, mens cafeområder og garager er noget større ift.programkrav. Arealer til den 3. dimension er lidt større end programkrav. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 419 m 2. Forslaget indeholder flere mindre lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kantine samt omklædning indeholder mindre afvigelser ift.programkrav. Arealer til den 3. dimension er lidt større end programkrav. 8

9 8. Bygningsopdelt anlægsbudget Fire ud af fem forslag overholder den opstillede ramme for håndværkerudgifter mens det sidste forslag har mindre overskridelse af rammen. Forslag 874 indeholder en forholdsvist detaljeret successiv kalkulation, hvor det dog bemærkes at udgifter til nedrivning og renovering med fordel kunne uddybes. Forslag indeholder et forholdsvist overordnet bygningsdelsoverslag, det bemærkes at udgifter til nedrivning og renovering med fordel kunne uddybes og at tiltag omkring facadeløsninger og energitiltag ikke klart fremgår hvorfor det er vanskeligt at vurdere om disse kan rummes indenfor anlægsøkonomien. Forslag indeholder et forholdsvist detaljeret bygningsdelsoverslag med opdeling i nedrivning/ renovering/ nybyggeri, det bemærkes dog at energitiltag ikke klart fremgår hvorfor det er vanskeligt at vurdere om disse kan rummes indenfor anlægsøkonomien. Forslag indeholder en forholdsvist detaljeret bygningsdelsoverslag, det bemærkes dog, at idet forslaget nedriver alle eksisterende bygninger og alene udfører nybyggeri lægger dette et vist pres på den samlede anlægsøkonomi. Forslag indeholder en forholdsvist detaljeret successiv kalkulation med opdeling i nedrivning/ renovering/ nybyggeri. Forslaget indeholder en mindre overskridelse af den samlede anlægsøkonomi, som dog umiddelbart vurderes at kunne rummes indenfor den samlede anlægsøkonomi. 9. Forslagene kortfattet beskrevet Følgende er en gennemgang af hvert forslags plan og funktionelle disponering. Forslag

10 Forslaget bevarer eksisterende værkstedshal og administrationsbygning. Der etableres en ny fløj mod sydvest med ny hovedindgang. Denne fløj er disponeret i 2 etager med foyer, kundecenter og udstilling i stuen. Her er kantinen ligeledes placeres mod sydvest og på de øvrige etager er de forskellige afsnit placeret. Værksteder er sammen med lager placeret i den eksisterende værkstedshal og der er etableret ny garage og køregård vest for værkstedshallen. Som et særligt forhold er omklædningen og diverse mandskabsrum placeret på 2 sal på en indskudt etage i den eksisterende værstedsbygning. Adminstrationsafsnittet er tradionelt opbygget med en kerne med servicefunktioner og arbejdspladser ude ved vinduerne. Dog stilles der tvivl om forholdet ved arbejdspladserne og ganglinier bag stole til de inderste arbejdspladser ved vinduerne. Ligeledes er brutto/nettoforholdet med ganglinier på hver side af den centrale servicekerne ikke optimalt. Hermed kommer alle funktionerne til at ligge på en snor eller række og der er lange ganglinier fra den ene ende af bygningen til den anden og det er ikke befordrende for et tværfagligt miljø. Løsningen er også meget lidt fleksibel med den centrale servicekerne, samt de anvis dobbelthøje huller mellem stuen og 1 sal. Forslag

11 Forslaget bevarer alle 3 eksisterende bygninger, men der sker en omfattende ombygning især af garage området. Hovedindgangen er placeret mod nord og her er i stuen kundecenter og diverse servicefaciliteter. De eksisterende garager er ombygget /tilbygget til mandskabsrum og omklædning, samt yderst mod vest og øst kantinerum. Der bygges en ny fløj til med lager og værksteder og således fremstår planen som et stor Z. Det første der bemærkes er de mange ganglinier og de lange afstande og netop tanken om at Forsyning Helsingørs nye driftscenter er et tværfaglig mødested har efter dommerkomitteen bedste skøn trange kår i denne løsning. Udnyttelsen af den eksisterende værkstedshal til udstillingsrum for den 3 dimension og for genbrugsbutikken er sympatisk, men dommerkomiteen stiller sig tvivlende omkring hvorledes et udstillingsrum af denne størrelse kan udnyttes optimalt med tanke på at Forsyning Helsingørs primære rolle er forsyning/drift og ikke udstillingsvirksomhed. Forslag Forslaget bevarer værkstedshal og garage og skaber en meget kompakt bygning. Hovedingangen er i stuen mod nord og her er adgang til kantine og reception. Dog kan det undre, at kundecenter/salg er placeret på 1 sal og ikke i direkte forbindelse med receptionen. Det store træk i forslaget er et nyt etagedæk i den eksisterende værkstedshal hvor der i stueetagen er omklædnnig og mandskabsrum. Pga værkstedshallens geometri så virker 11

12 opdelingen i omklædningen med ee mange mindre omklædningsrum lidt fortænkt. Den helt store øvelse er udnyttelse af det nye rum på 1 sal i værkstedshallen. Her er placeringen af genbrugsbutikken ikke optimalt fordi der ønske direkte udgang til terræn pga variende åbningstider fra resten af driftscenteret. I lighed med forslag er et stort fleksiblet udstillingsrum der skal driftes/ laves udstillingsprofil på osv. ikke det Forsyning Helsingør ser som den 3 dimension, denne løsning er alt for omkostningstung og traditionel i sin idé. Det kan også undre, at adgang så er en lille trappe og ikke en større åbing mellem foyer og dette nye udstillingsrum. Forslaget kunne ved en mere visonært bearbejdning være et spændende bud på et kompakt driftscenter med tæt sammenhæng mellem hver faglighed, men dette er ikke forløst i dette forslag. Forslag Forslaget nedriver alle eksisterende bygninger og får i den sammenhæng stor funktionel frihed til en ny disponering. Det centrale motiv er et torv, et mødested hvortil der er adgang fra 2 indgange. Omkring dette torv er kundecenter, smedeværksted, kantine, 3 dimension og omklædning placeret. Dommerkomiteen finder denne løsning meget spændende og med mange muligehder for udstillinger, faglige udvekslinger osv. Garager er placeret længst mod vest og lager i forbindelse med smedeværksted mod syd. På 1 sal er de forskellige faglige områder placeret igen omkring torvet. 12

13 Denne plandisponering lægger op til, at medarbejdere og gæster mødes på dette nye torv og det virker troværdigt. Diskussionen om hvorledes ideen virker i dagligdagen er ligeledes spændende, idet trods forslagets spændende designløsning så er de bygninger der danner torvet meget traditionelle i deres design. Eks. ligger servicefunktioner som en barriere mellem arbejdspladserne og torvet og diskussionen bliver om torvet kun virker som et fælles mødested i pauser og særlige begivenheder, hvorimod medarbejder sidder ude langs facaderne i de mere konventionelt udformede kontormiljøer. Således bliver diskussionen om brutto/netto fordelingen mellem ganglinier og funktionsområder, samt afstandene i bygningen til vigtige emner at drøfte. Det er dommerkomitteens holdning er der er spændende potentialer i dette forslag men det kræver en nøjere analyse og bearbejdning af forslag for at få disse potentialer optimeret. Forslag Forslaget bevarer garager og værkstedshal og skaber et nyt fyrtårn med at arbejde med en punkthus i flere etager. I stueetagen er hovedindgang, reception og kundecenter placeret. På 1 sal kantine og møderum og på 2 og 3 sal de forskellige faglige områder. Ideen om en kompakt bygning er meget sympatisk og det er en gennemarbejdet og troværdig plan som 13

14 forslaget fremlægger. I kælderen er omklædning og folkerum og opdelingen mellem ren og beskidte zone virker meget fin. Der vil være en stor udveksling af faglige miljøer i sådan et kompakt rum og nedtop mødesteder og så mange fælles ganglinier vil skabe mange muligheder for uformelle møder. Dog har denne løsning en udfordring i relation til værksted og lager som er placeret i eksisternede værkstedshal, fordi her er ganske langt mellem den nye bygning og dette område. Dommerkomiteen finder at selve overgangen mellem det nye punkthus og den eksisterende værstedshal kan optimeres således at der kommer en større sammenhæng fagligt i driftscentret. Et særligt forhold er ideen om at genbrugsbutikken udformes som en selvstændig pavillion mod nord ud mod Energivej. Denne synlighed og sammenhæng som brohoved på tværs af vejen virker meget fin. Opsamling Samlet set så har alle 5 forslag fine ideer omkring planløsningen og den funktionelle disponering, men forslag 874 virker meget traditionelt trods sine fine designanslag, den 3. dimension er fint indarbejdet i planen som en del af foyeren. Forslag virker ikke overbevisende med de lange ganglinier og store ombygning af garageområdet og det anviste udstillingsrum til den 3 dimension er ikke en god ide. Forslag udfylder slet ikke sit potetiale som kompakt bygning og der skabes ikke orentlig kontakt på tværs og igen er placering af kundecenter væk fra indgangen og genbrugsbutik/udstillingsrum i brugbare ideer. Forslag og er begge meget forskellige i planløsningen, men har skabt nye formater/rum hvor Forsynings Helsingør organisation har mulighed for at udvikle sig i og i begge forslag er den 3 dimension integreret som en del af foyeren og flowet og kan udvikles i retning af den vision Forsyning Helsingør har. Alle 5 forslag rummer mange gode ideer og tilsammen giver forslagene et godt grundlag for at udvælge det bedste forslag til løsningen af et nyt driftscenter til Forsyning Helsingør. Efter de første analyser så blev forslag og fravalg primært pga. af planløsninger der er præget af lange ganglinjer og begge planløsninger virker statiske og rummer ikke den mulighed for at skabe et nyt fagligt miljø som Forsyning Helsingør har som ambition. Forslag 874, og blev udvalgt til nærmere analyse, med følgende bemærkning efter denne analyse. Forslag 874 har en sympatisk materialevalg og hele det nordisk designislæt finder dommerkomitéen gennemført, men ikke som det rette valg til et driftscenter. Udearealerne og især parken mellem det nye driftscenter og det eksisterende kraftvarme rummer mange gode tiltag, men det at køregård og værksteder åbner sig op mod vest og naboer finder dommerkomiteen meget problematisk. Forslag er umiddelbart et meget visionært bud på løsningen af et nyt driftscenter, men fokus er på torvedannelse mellem bygningsvolumenen og de trianguleret tagformer med græs 14

15 på taget. På trods af den spændende formgivning af torvet så finder dommerkomitéen at kontorområderne virker traditionelle og hele tanken om fællesskabet bliver mere defineret af dette torv end egentlig tværfaglige miljø afdelingerne imellem der i stor udstrækning ligger med ryggen ud til denne torvedannelse. 10. Vinderforslag Forslag finder dommerkomiteen, som det forslag der sammenfatter de tanker om et nyt arbejdsmiljø med mulighed for nye sammenhæng i mellem faglighederne som Forsyning Helsingør har som ambition. Samtidig anviser forslag en klar arkitektonisk ide, der dog på følgende punkter skal videreudvikles i samarbejde med bygherren og brugerne; Bedre sammenhæng mellem værksteder og foyerområde. Bearbejdning af landskabsløsning i relation til skel og afgrænsning mod eksisterende kraftvarme værk. Bearbejdning af facadeudtryk således at der designmæssigt skabes et sammenhæng med eksisterende kraftvarmeværk og facaden bearbejdes, så den får et mere unikt udtryk af Forsyning Helsingør. Det skal overvejes i den videre bearbejdning, hvordan facaderne får en mere energivenlig udformning, f.eks. ved brug af solceller. En optimering af arealer således at det samlet bebygget areal optimeres, dog er dommerkomiteen bevidst om at valget af en rationel og kompakt bygningsvolumen giver nogle nye optimerings muligheder. På denne baggrund indstilles forslag som det forslag der arbejdes videre med. 15

16 Konkurrencefakta Der henvises til konkurrenceprogram udgivet september 2013 Dommerkomité mm. Dommerkomiteen er sammensat som følger: Formand for dommerkomitéen Medlem af kommunalbestyrelsen, formand for bestyrelsen i Forsyning Helsingør Per Christensen Medlem af kommunalbestyrelsen Jørgen Lysemose Medlem af kommunalbestyrelsen Per Slot Medlem af kommunalbestyrelsen William Leedgaard Medlem af kommunalbestyrelsen Steen Kallenbach Medarbejderrepræsentant, aut. El-installatør Dennis Knudsen Medarbejderrepræsentant, ingeniør Peter Kjær Madsen Medarbejderrepræsentant, elektriker Christian H. Hansen Adm. direktør, ingeniør Jacob Brønnum Projektchef, arkitekt Claus Bo Frederiksen Fagdommer Arkitekt MAA Søren Robert Lund Teknisk konsulent Bygherrerådgiver, ingeniør Jan Markussen, Lilholm & Partnere Sekretær for Dommerkomitéen Bygherrerådgiver, ingeniør Jørgen Lilholm, Lilholm & Partnere Helsingør den

17

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Fra idécamp til helhedsløsning

Fra idécamp til helhedsløsning Fra idécamp til helhedsløsning Om idécamp Hvorfor idécamp Idéen Eksempelprojekt Projektet anno 2013 Kontakter En renoveringsklar bygning på Islands Brygge 37. En vision om Bæredygtigt Byggeri. Det var

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

I forhold til de yderligere effektiviseringsmuligheder, der skal gøre at priserne ikke isoleret set påvirkes er indarbejdet:

I forhold til de yderligere effektiviseringsmuligheder, der skal gøre at priserne ikke isoleret set påvirkes er indarbejdet: From: Bjarne Pedersen Sent: 27 Oct 2014 11:26:18 +0000 To: BYRÅDET Cc: Direktion;Vivi Moseholm;Tina Freving-Pedersen Subject: VS: Oplysninger om det kommende driftscenter Kære alle Efter ønske er der suppleret

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS AKTIVITETSLAND I BLOKHUS NOMINI NORDJYSKE MINIDESTINATIONER I UDVIKLING SKITSEFORSLAG 11. JANUAR 2012 CXR A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere