Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013"

Transkript

1 Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013 Dommerbetænkning Indledning Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projektkonkurrence om Forsyning Helsingør, Driftscenter som et 2020 byggeri med eksempler på de gode klima- og miljøløsninger og er en del af en samlet udbygning på Energivej, hvor de eksisterende rammer og det nye driftscenter knyttes sammen til et spændende og innovativt byggeri. Forsyning Helsingør har som målsætning, at byggeriet tilfører bygningen en 3. dimension, hvilket har indgået i projektkonkurrencen. Alle 5 forslag er konditionsmæssige og optaget til bedømmelse af dommerkomiteen. Generelt så er dommerkomiteen imponeret over det høje niveau på alle besvarelser og tilsammen giver de 5 forslag et grundlag for en kvalificeret diskussion til udformningen af Forsyning Helsingør nye driftscenter. De 5 forslag er; Forslag 874 Forslag Forslag Forslag Forslag Bedømmelseskriterierne i uprioriteret rækkefølgende -Planudformning -Funktionalitet 1

2 -Indarbejdelse af den 3. dimension -Æstetik -Teknik og energitiltag -Arealer -Bygningsdelsopdelt anlægsbudget Dommerbetænkningen er opdelt i følgende afsnit: 1. Brug af eksisterende bygninger 2. Helhedsplanen og forslagenes ydre fremtræden 3. Planløsning og funktionalitet 4. Indarbejdelse af den 3 dimension 5. Æstetik 6. Teknik og energitiltag 7. Arealer 8. Bygningsdelsopdelt anlægsbudget 9. Forslagene kortfattet beskrevet 10. Vinderforslag 2

3 1. Brug af eksisterende bygninger Et meget væsentligt udgangspunkt for besvarelse af opgaver har været i hvor stort omfang de eksisterende bygninger genanvendes herunder om der etableres en ny køregård, med ny adgang syd for driftscentret, optimering af genbrug og en nærmere analyse af hvorledes sammenhæng mellem funktionerne optimeres. Forslag 21241nedriver alle tre dele af de eksisterende bygninger. Forslag 874 nedriver garagebygningen, men bevarer værkstedshal og administrationsbygning. Forslag og bevarer garage- og værkstedshal, men nedriver administrationsbygningen mod Energivej. Forslag bevarer alle 3 bygninger af det eksisterende anlæg. Dommerkomitteen finder at løsningen med delvis bevarelse og udnyttelse af garager og værkstedshal virker fornuftig da begge bygninger rummer funktionelle kvaliteter. Dog finder dommerkomiteen at forslag med et indskudt dæk i værkstedshallen som udnyttes til udstillingsområde for den 3 dimension samt genbrugsbutikken ikke er en optimal løsning bla. fordi der ikke er direkte adgang fra terræn til genbrugsbutik og dermed et tættere sammenhæng mellem dette område og udearealerne. Dommerkomiteen finder det dog påfaldende, at forslag som nedriver alle eksisterende bygninger også bedst knytter funktionerne og dermed bygningens tværfaglighed sammen. Således skal bevarelse af de eksisternede bygninger nøje overvejes i relation til visionen om et fleksibelt og tværfaglig miljø. 2. Helhedsplanen og forslagene ydre fremtræden. Overordnet så organiserer forslagene sig som følgende: I Forslag 874 placeres køregård mod vest. Parkeringen placeres mod nord og hovedindgangen til driftscentret er i dette forslag placeret mod sydøst. Dommerkommiteen finder at der er lang afstand fra parkeringsarealet og til hovedindgangen. Forslag 06123, og har alle køregård placeret synd for driftscenteret i området mellem det nye driftscenter og det eksisternede kraftvarme værk. Hermed er parkeringen i alle 3 forslag placeret nord for det nye driftscenter. Hovedindgangen er i forslag og placeret i direkte forbindelse med parkeringsarealet. Forslag har etableret 2 indgang dels mod sydøst og mod nord i forbindelse med parkeringsarealet. Dommerkomitteen finder alle 3 forslags placering af køregård, parkering og indgang både funktionel og velfungerende. Dog bør de 2 indgange i forslag vægtes således at der kommer en entydig hovedindgang til driftcenteret. 3

4 Forslag har placeret køregård som en firlænget figur mod nord og placeret parkeringen i en zone rundt om denne figur. Hovedindgangen er placeret mod nord og dommerkomitteen finder at sammenhæng mellem parkeringsområdet og indgangen er fornuftig. I relation til lydsmitte fra oplagspladser og arbejde i køregård finder dommerkommiteen, at forslag 874 har en problematisk placering af dette område mod vest og naboer. Foruden lydsmitte så skal lyssmitte fra det nødvendige arbejdslys i køregården vurderes i relation til nabogener. Igen er forslag 874 problematisk. Forslag 06123, 12111, 21241, har alle en fornuftig disponering af køregård og arbejdsarealer i relation til denne problematik. I relation til udearealer har alle forslag en bearbejdelse med af disse med aktivitetsområder og mange spændende tiltag. Generelt så finder dommerkomiteen at de bedste forslag til udearealer kombinerer aktiviteter, læring med design og i forslag 874 etableres et nyt parkbælte mellem driftscentret og det eksisterende kraftvarmeværk. I dette parkbælte placeres sollab, vand-lab og energilab sammen med en række andre funktioner og hele anslaget finder dommerkomiteen sympatisk. Dette motiv findes også i forslag som etablere et stor udeaktivitetsområde mod sydvest, der samtidgt finder sammenhæng med arbejdet foran Energivej. Forslag har et område til den 3 dimension placeret i området mellem driftscentret og kraftvarmeværket, men det er illusteret i diagram form og designet virker noget diagramatisk. Både forslag og fokuserer på arealet ved Energivej med etablering af et vandelement og en række aktiviter i denne forbindelse. Da det pga. grundens koter let kommer til at fremstå med støttemure og forskellige bassiner og afgrænsninger virker det på dommerkomiteen som denne løsning mere vil afskærme og afgrænse Energivej fra driftcentret og ikke giver den åbenhed og velkomst til bygningens gæster som ønskes, men nærmere skaber en voldgrav foran det kommende driftscenter. I forslag udnyttes de græsbeklædte tage og uderum til aktiviteter i formidlingen og det nye driftscenter bliver et stiliseret landskab med græs på taget, holdt i en række trigometriske former inspireret af det eksisterende kraftvarmeværks markante formgivning med den trekantet figur. I forslag hvor forslaget overskrider skellinien mod kraftvarmeværk udnyttes landskabet i en række mønstre og hvor bygningen står som en kube og i formen skaber et euklidsk modstykke til det eksisterende trekantet kraftvarmeværk ( kuben og trekanten) så bliver landskabet og de illustrationer forslaget har medtaget af dette til en Georg Gearløs leg med forskellige aspekter vedr. bæredygtighed og forslagets design af udearealerne virker overbevisende. Et forhold som helhedsplanen beskriver er ankomst via Energivej når området er fuldt udbygget og det er tanken at persontrafik ankommer fra nord af energivej og lastvogne fra sydøst. 4

5 Set i udfra dette perspektiv så skal forslag 874 s placering af hovedindgang vurderes igen da forslagets hovedindgang ligger mod syd. Forslag skal ligeledes gentænkes således at der vælges en hovedindgang istedet for de 2 der er vist på planen. Det naturlige vil i såfald være at prioritere den nordvendte indgang mod parkeringsarealet. Forslag 06123, og har alle nordvendte hovedindgange og er hermed i tråd med Forsynings Helsingørs vision for trafikafviklingen på Energivej. Som et særligt punkt bør nævnes forslag s placering af genbrugsbutikken som en selvstændig pavillion mod nord og lige overfor genbrugspladsen. Denne løsning virker meget fornuftig og butikken vil fungere som brohoved og en aktivitet der både forbinder driftscentret og genbrugspladsen. 3. Planforslag og funktion. De 5 forslag rummer alle kvaliteter men er også meget forskellige i deres disponering. Generelt så er der kun i forslag og en nytænkning af hvorledes man i det fremtidige driftscenter kan tænkes så samarbejder på tværs faggrænser. Dog er der stadig et skel mellem de praktiske fag og de administrative områder som forslag prøver at åbne op for, men stadig er der ingen af de 5 forslag der radikalt nytænker sammenhænget mellem de praktiske områder/værkstederne og administrationsområderne. 4. Indarbejdelse af den 3. dimension. Den 3. dimension og åbning af de faglige grænser i driftscentret (med respekt for de miljømæssige, arbejdsmæssige systemer) virker traditionel og vil i alle 5 forslag skulle viderebearbejdes. Det er traditionelle udstillingsrum, fleksible rum der lægges op til, dog har forslag og fint illustreret nogle forslag til ruter. Generelt er forslag til større fleksible udstillingsarealer ikke i tråd med Forsynings Helsingørs ambition. Det er ikke ideen at påføre driften af virksomheden en klassisk udstillingsudgift, med optagning, nedtagning og de forskellige driftmæssige øvelser der ligger i denne løsning. Ideen bag den 3 dimension er fra Forsynings Helsingørs side at de nødvendige rum og funktionelle behov udnyttes og der ved simple tiltag som udsigtsplatforme, bredere ganglinier udvalgte steder kan skabes en formidling/ruter gennem anlægget som kan danne basis i et undervisningsforløb. Der er gode takter i flere forslag og især forslag og har store potentialer i en videre bearbejdning. 5

6 Så dommerkomiteen finder at den 3 dimension i relation til den videre bearbejdning af det vindende forslag skal prioriteres og programmeres og tænkes tættere sammen mellem driftscentret naturlige flow og denne vision. 5. Æstetik. Dommerkomitteen finder at de 5 forslag rummer en god drøftelse af hvad et driftscenter kan være for en designmæssig størrelse. Forslag lægger sig op af det eksisterende kraftvarmeværks industrielle design og virker godt i denne sammenhæng, dog finder dommerkomitteen, at udformningen er en anelse formalistisk og ikke giver den åbenhed mod ankomstarealet som ønskes. Som modpol til det industrielle look så er forslag 874 præget af et nordisk design med de afrundede former inspireret af den svenske arkitekt Gunnar Asplund og finske arkitekt Alvar Aalto. Også materialevalget med træprofilerne både udvendigt og i interiøret understreger denne stil. I de eksteriøre visualiseringer understreges stemningen af lyse birkestammer. Forslaget er meget sympatisk men dommerkomiteen finder at stilen bedre passer til et kulturhus eller lignende funktion end et driftscenter til Forsyning Helsingør, beliggende i et industrielt område. En bevidst kontrast er altid et motiv, men finder ikke sin overbevisende løsning her. Forslaget er meget diagrammatisk og idet forslaget ikke har udarbejdet visualiseringer på samme niveau som de øvrige 4 forslag er det vanskelig at få greb om de æstetiske valg, bla. er der totalt fravær af interiørvisualiseringer. Hovedgrebet med den skrå tagflade hvorigennem en række bygningsvolumener skyder sig igennem er et klar motiv, men virker ikke velproportioneret eller som et forståeligt motiv i relation til både de eksisterende bygninger der alle bevares eller det eksisterende kraftvarmeværk. Forslag og er på mange måder hinandens modsætninger, men har begge en anderledes tilgang til løsningen af opgaven som giver en spændende ny dimension i området. Forslag arbejder med et landskabelig træk således at bygningen mod Energivej markeres af en glas og teglfacade og mod vest opløses i en række trekantet bygningsvolumener som har græsvolde og trætage. Hermed bliver designet ikke industrielt, men derimod som en del af landskabet. Den åbne glasfacade mod Energivej i stueetage vil åbne bygningen op og byde gæster velkommen. Dommerkomitteen har i forbindelse med både den totale nedrivning og de mange volde, facader og sammenskæringer sin tvivl om økonomien i forslaget og der er bekymring for at en sparerunde vil reducere virkningen af de ønskede landskabelige træk i forslaget. Forslag går i modsatte retning og etablere et fyrtårn, Kuben som et geometrisk modstykke til det eksisterende kraftvarmeværks trekantede form. Denne ide virker overbevisende og netop det at gå i højden som modspil/samspil med de store volumener virker flot specielt set i relation til at bygningen åbner sig op i en facade, der henholdsvis er komponeret med åbne og lukkede felter, samt det meget fint tænkte udeareal. 6

7 Set samlet strækker forslagenes ide og æstetik sig fra det industrielle, det nordiske, landskabet og til fyrtårnet og i den relation finder dommerkomiteen at både det industrielle og det nordiske ikke er forløst i forslagene, hvorimod både det landskabelige og fyrtårnet rummer kvaliteter som i en viderebearbejdning kan blive fine løsninger. For forslag 21241(det landskabelige) vil et mindre omfang af græs på tagene og en fintuning af virkemidler gøre projektet mere realistisk. For forslag 71032(fyrtårnet) vil en bearbejdelses af facader og leg med en fortolkning af det industrielle look forstærke projektets potentiale set i relation til de eksisterende bygninger. I relation til interiøret så er det nogenlunde de samme forhold der gør sig gældende nemlig at forslag 874 er for fremmed med det nordiske look, forslag svært at få hold om pga. skitsepræget, forslag lige tilknappet og industrielt nok. Forslag har samme behov for en bearbejdning i interiøret som det har udenfor og forslag har samme designmæssige udfordring om en mere industriel stil. 6. Teknik og energitiltag Teknisk set er de fire af de fem forslag karakteriseret ved en opbygning med bærende bjælkesøjlesystem i limtræ, beton eller stål/komposit/beton i kombination med stabiliserende kerne i beton. Dette fremmer fleksibiliteten mht. placering af indvendige skillevægge og dermed muligheder for interne omflytninger i bygningernes fremtidige anvendelse. Det sidste forslag er udformet med bærende facader i betonelementer. Ved opbygning af klimaskærm anvender fire af de fem forslag lette facader i aluminium, glas eller facadeplader mens det sidste forslag kombinerer betonelementer med murværk af genbrugstegl. De fem forslag rummer alle indspil omkring energitiltag og bæredygtige løsninger i større eller mindre grad, som ligeledes er forskellige i deres udtryk. Forslag 874 er udformet med bærende limtræsbjælker- og søjler, stabiliserende kerner i beton samt let facadeopbygning af kompositplader beklædt med lodrette lærketræs profiler. Forslaget rummer solceller, vindmølleanlæg samt klimaskærmsopbygning med mulighed for varmeakkumulering. Forslag er udformet som bærende søjledragersystem i beton, stabiliserende kerner i beton samt glasfacader. Forslaget rummer flere forskellige energitiltag, herunder mini vindmøller på tag, solfangere, akkumulering af overskudsvarme i jord, genbrug af regnvand mv. Forslag er udformet som bærende søjledragersystem i beton, stabiliserende kerner i beton samt let facade af sinus/ trapezplader med vinduespartier i aluminium. Forslaget rummer mange forskellige energitiltag, herunder; genanvendelse af regnvand, akkumulering af overskudsvarme fra køleanlæg, frikøling, vindturbiner, mindre solcelleanlæg mv. 7

8 Forslag er udformet med bærende betonelementfacader, søjledragersystem og dæk, i beton. Facader er udformet med glaspartier kombineret med teglstensfacader i genbrugstegl. Forslag rummer endvidere grønne tage, som er udbygget til grønne skrænter på en del af facaden. Forslaget rummer flere forskellige energitiltag, herunder vindmøller i terræn, solceller, genbrug af regnvand mv. Forslag er udformet som bærende søjledragersystem i stål-/kompositbjælker og stålsøjler, stabiliserende kerner i beton samt prefab alu-kassettefacader. Forslaget rummer flere forskellige energitiltag, herunder vindmøller, solfangere, opsamling og genbrug af regnvand mv. 7. Arealer Betragtes forslagenes arealskemaer ses det, at fire af de fem forslag leverer de opstillede programkrav til arealer, mens det sidste forslag har en samlet mindre underskridelse af programkrav. Forslag 874 har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et minus ift. programkrav på 56 m 2. Forslaget indeholder flere lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kundecenter, kontorområder samt omklædningsafsnit er noget mindre end programkrav, mens arealer til tekniske anlæg er noget større. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 234 m 2. Forslaget indeholder flere mindre lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kontorområder, kantine, værksteder og lager indeholder mindre afvigelser ift. programkrav. Arealer til den 3. dimension er noget større end programkrav. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 153 m 2. Forslaget indeholder flere mindre lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kontorområder, kantine samt omklædning indeholder mindre afvigelser ift.programkrav. Arealer til den 3. dimension er noget større end programkrav. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 327 m 2. Forslaget indeholder en afvigelse på omklædningsafsnit som er noget mindre end program, mens cafeområder og garager er noget større ift.programkrav. Arealer til den 3. dimension er lidt større end programkrav. Forslag har et samlet areal på m 2 mod byggeprogrammets m 2, hvilket samlet set giver et plus ift. programkrav på 419 m 2. Forslaget indeholder flere mindre lokale afvigelser, idet det således bemærkes at kantine samt omklædning indeholder mindre afvigelser ift.programkrav. Arealer til den 3. dimension er lidt større end programkrav. 8

9 8. Bygningsopdelt anlægsbudget Fire ud af fem forslag overholder den opstillede ramme for håndværkerudgifter mens det sidste forslag har mindre overskridelse af rammen. Forslag 874 indeholder en forholdsvist detaljeret successiv kalkulation, hvor det dog bemærkes at udgifter til nedrivning og renovering med fordel kunne uddybes. Forslag indeholder et forholdsvist overordnet bygningsdelsoverslag, det bemærkes at udgifter til nedrivning og renovering med fordel kunne uddybes og at tiltag omkring facadeløsninger og energitiltag ikke klart fremgår hvorfor det er vanskeligt at vurdere om disse kan rummes indenfor anlægsøkonomien. Forslag indeholder et forholdsvist detaljeret bygningsdelsoverslag med opdeling i nedrivning/ renovering/ nybyggeri, det bemærkes dog at energitiltag ikke klart fremgår hvorfor det er vanskeligt at vurdere om disse kan rummes indenfor anlægsøkonomien. Forslag indeholder en forholdsvist detaljeret bygningsdelsoverslag, det bemærkes dog, at idet forslaget nedriver alle eksisterende bygninger og alene udfører nybyggeri lægger dette et vist pres på den samlede anlægsøkonomi. Forslag indeholder en forholdsvist detaljeret successiv kalkulation med opdeling i nedrivning/ renovering/ nybyggeri. Forslaget indeholder en mindre overskridelse af den samlede anlægsøkonomi, som dog umiddelbart vurderes at kunne rummes indenfor den samlede anlægsøkonomi. 9. Forslagene kortfattet beskrevet Følgende er en gennemgang af hvert forslags plan og funktionelle disponering. Forslag

10 Forslaget bevarer eksisterende værkstedshal og administrationsbygning. Der etableres en ny fløj mod sydvest med ny hovedindgang. Denne fløj er disponeret i 2 etager med foyer, kundecenter og udstilling i stuen. Her er kantinen ligeledes placeres mod sydvest og på de øvrige etager er de forskellige afsnit placeret. Værksteder er sammen med lager placeret i den eksisterende værkstedshal og der er etableret ny garage og køregård vest for værkstedshallen. Som et særligt forhold er omklædningen og diverse mandskabsrum placeret på 2 sal på en indskudt etage i den eksisterende værstedsbygning. Adminstrationsafsnittet er tradionelt opbygget med en kerne med servicefunktioner og arbejdspladser ude ved vinduerne. Dog stilles der tvivl om forholdet ved arbejdspladserne og ganglinier bag stole til de inderste arbejdspladser ved vinduerne. Ligeledes er brutto/nettoforholdet med ganglinier på hver side af den centrale servicekerne ikke optimalt. Hermed kommer alle funktionerne til at ligge på en snor eller række og der er lange ganglinier fra den ene ende af bygningen til den anden og det er ikke befordrende for et tværfagligt miljø. Løsningen er også meget lidt fleksibel med den centrale servicekerne, samt de anvis dobbelthøje huller mellem stuen og 1 sal. Forslag

11 Forslaget bevarer alle 3 eksisterende bygninger, men der sker en omfattende ombygning især af garage området. Hovedindgangen er placeret mod nord og her er i stuen kundecenter og diverse servicefaciliteter. De eksisterende garager er ombygget /tilbygget til mandskabsrum og omklædning, samt yderst mod vest og øst kantinerum. Der bygges en ny fløj til med lager og værksteder og således fremstår planen som et stor Z. Det første der bemærkes er de mange ganglinier og de lange afstande og netop tanken om at Forsyning Helsingørs nye driftscenter er et tværfaglig mødested har efter dommerkomitteen bedste skøn trange kår i denne løsning. Udnyttelsen af den eksisterende værkstedshal til udstillingsrum for den 3 dimension og for genbrugsbutikken er sympatisk, men dommerkomiteen stiller sig tvivlende omkring hvorledes et udstillingsrum af denne størrelse kan udnyttes optimalt med tanke på at Forsyning Helsingørs primære rolle er forsyning/drift og ikke udstillingsvirksomhed. Forslag Forslaget bevarer værkstedshal og garage og skaber en meget kompakt bygning. Hovedingangen er i stuen mod nord og her er adgang til kantine og reception. Dog kan det undre, at kundecenter/salg er placeret på 1 sal og ikke i direkte forbindelse med receptionen. Det store træk i forslaget er et nyt etagedæk i den eksisterende værkstedshal hvor der i stueetagen er omklædnnig og mandskabsrum. Pga værkstedshallens geometri så virker 11

12 opdelingen i omklædningen med ee mange mindre omklædningsrum lidt fortænkt. Den helt store øvelse er udnyttelse af det nye rum på 1 sal i værkstedshallen. Her er placeringen af genbrugsbutikken ikke optimalt fordi der ønske direkte udgang til terræn pga variende åbningstider fra resten af driftscenteret. I lighed med forslag er et stort fleksiblet udstillingsrum der skal driftes/ laves udstillingsprofil på osv. ikke det Forsyning Helsingør ser som den 3 dimension, denne løsning er alt for omkostningstung og traditionel i sin idé. Det kan også undre, at adgang så er en lille trappe og ikke en større åbing mellem foyer og dette nye udstillingsrum. Forslaget kunne ved en mere visonært bearbejdning være et spændende bud på et kompakt driftscenter med tæt sammenhæng mellem hver faglighed, men dette er ikke forløst i dette forslag. Forslag Forslaget nedriver alle eksisterende bygninger og får i den sammenhæng stor funktionel frihed til en ny disponering. Det centrale motiv er et torv, et mødested hvortil der er adgang fra 2 indgange. Omkring dette torv er kundecenter, smedeværksted, kantine, 3 dimension og omklædning placeret. Dommerkomiteen finder denne løsning meget spændende og med mange muligehder for udstillinger, faglige udvekslinger osv. Garager er placeret længst mod vest og lager i forbindelse med smedeværksted mod syd. På 1 sal er de forskellige faglige områder placeret igen omkring torvet. 12

13 Denne plandisponering lægger op til, at medarbejdere og gæster mødes på dette nye torv og det virker troværdigt. Diskussionen om hvorledes ideen virker i dagligdagen er ligeledes spændende, idet trods forslagets spændende designløsning så er de bygninger der danner torvet meget traditionelle i deres design. Eks. ligger servicefunktioner som en barriere mellem arbejdspladserne og torvet og diskussionen bliver om torvet kun virker som et fælles mødested i pauser og særlige begivenheder, hvorimod medarbejder sidder ude langs facaderne i de mere konventionelt udformede kontormiljøer. Således bliver diskussionen om brutto/netto fordelingen mellem ganglinier og funktionsområder, samt afstandene i bygningen til vigtige emner at drøfte. Det er dommerkomitteens holdning er der er spændende potentialer i dette forslag men det kræver en nøjere analyse og bearbejdning af forslag for at få disse potentialer optimeret. Forslag Forslaget bevarer garager og værkstedshal og skaber et nyt fyrtårn med at arbejde med en punkthus i flere etager. I stueetagen er hovedindgang, reception og kundecenter placeret. På 1 sal kantine og møderum og på 2 og 3 sal de forskellige faglige områder. Ideen om en kompakt bygning er meget sympatisk og det er en gennemarbejdet og troværdig plan som 13

14 forslaget fremlægger. I kælderen er omklædning og folkerum og opdelingen mellem ren og beskidte zone virker meget fin. Der vil være en stor udveksling af faglige miljøer i sådan et kompakt rum og nedtop mødesteder og så mange fælles ganglinier vil skabe mange muligheder for uformelle møder. Dog har denne løsning en udfordring i relation til værksted og lager som er placeret i eksisternede værkstedshal, fordi her er ganske langt mellem den nye bygning og dette område. Dommerkomiteen finder at selve overgangen mellem det nye punkthus og den eksisterende værstedshal kan optimeres således at der kommer en større sammenhæng fagligt i driftscentret. Et særligt forhold er ideen om at genbrugsbutikken udformes som en selvstændig pavillion mod nord ud mod Energivej. Denne synlighed og sammenhæng som brohoved på tværs af vejen virker meget fin. Opsamling Samlet set så har alle 5 forslag fine ideer omkring planløsningen og den funktionelle disponering, men forslag 874 virker meget traditionelt trods sine fine designanslag, den 3. dimension er fint indarbejdet i planen som en del af foyeren. Forslag virker ikke overbevisende med de lange ganglinier og store ombygning af garageområdet og det anviste udstillingsrum til den 3 dimension er ikke en god ide. Forslag udfylder slet ikke sit potetiale som kompakt bygning og der skabes ikke orentlig kontakt på tværs og igen er placering af kundecenter væk fra indgangen og genbrugsbutik/udstillingsrum i brugbare ideer. Forslag og er begge meget forskellige i planløsningen, men har skabt nye formater/rum hvor Forsynings Helsingør organisation har mulighed for at udvikle sig i og i begge forslag er den 3 dimension integreret som en del af foyeren og flowet og kan udvikles i retning af den vision Forsyning Helsingør har. Alle 5 forslag rummer mange gode ideer og tilsammen giver forslagene et godt grundlag for at udvælge det bedste forslag til løsningen af et nyt driftscenter til Forsyning Helsingør. Efter de første analyser så blev forslag og fravalg primært pga. af planløsninger der er præget af lange ganglinjer og begge planløsninger virker statiske og rummer ikke den mulighed for at skabe et nyt fagligt miljø som Forsyning Helsingør har som ambition. Forslag 874, og blev udvalgt til nærmere analyse, med følgende bemærkning efter denne analyse. Forslag 874 har en sympatisk materialevalg og hele det nordisk designislæt finder dommerkomitéen gennemført, men ikke som det rette valg til et driftscenter. Udearealerne og især parken mellem det nye driftscenter og det eksisterende kraftvarme rummer mange gode tiltag, men det at køregård og værksteder åbner sig op mod vest og naboer finder dommerkomiteen meget problematisk. Forslag er umiddelbart et meget visionært bud på løsningen af et nyt driftscenter, men fokus er på torvedannelse mellem bygningsvolumenen og de trianguleret tagformer med græs 14

15 på taget. På trods af den spændende formgivning af torvet så finder dommerkomitéen at kontorområderne virker traditionelle og hele tanken om fællesskabet bliver mere defineret af dette torv end egentlig tværfaglige miljø afdelingerne imellem der i stor udstrækning ligger med ryggen ud til denne torvedannelse. 10. Vinderforslag Forslag finder dommerkomiteen, som det forslag der sammenfatter de tanker om et nyt arbejdsmiljø med mulighed for nye sammenhæng i mellem faglighederne som Forsyning Helsingør har som ambition. Samtidig anviser forslag en klar arkitektonisk ide, der dog på følgende punkter skal videreudvikles i samarbejde med bygherren og brugerne; Bedre sammenhæng mellem værksteder og foyerområde. Bearbejdning af landskabsløsning i relation til skel og afgrænsning mod eksisterende kraftvarme værk. Bearbejdning af facadeudtryk således at der designmæssigt skabes et sammenhæng med eksisterende kraftvarmeværk og facaden bearbejdes, så den får et mere unikt udtryk af Forsyning Helsingør. Det skal overvejes i den videre bearbejdning, hvordan facaderne får en mere energivenlig udformning, f.eks. ved brug af solceller. En optimering af arealer således at det samlet bebygget areal optimeres, dog er dommerkomiteen bevidst om at valget af en rationel og kompakt bygningsvolumen giver nogle nye optimerings muligheder. På denne baggrund indstilles forslag som det forslag der arbejdes videre med. 15

16 Konkurrencefakta Der henvises til konkurrenceprogram udgivet september 2013 Dommerkomité mm. Dommerkomiteen er sammensat som følger: Formand for dommerkomitéen Medlem af kommunalbestyrelsen, formand for bestyrelsen i Forsyning Helsingør Per Christensen Medlem af kommunalbestyrelsen Jørgen Lysemose Medlem af kommunalbestyrelsen Per Slot Medlem af kommunalbestyrelsen William Leedgaard Medlem af kommunalbestyrelsen Steen Kallenbach Medarbejderrepræsentant, aut. El-installatør Dennis Knudsen Medarbejderrepræsentant, ingeniør Peter Kjær Madsen Medarbejderrepræsentant, elektriker Christian H. Hansen Adm. direktør, ingeniør Jacob Brønnum Projektchef, arkitekt Claus Bo Frederiksen Fagdommer Arkitekt MAA Søren Robert Lund Teknisk konsulent Bygherrerådgiver, ingeniør Jan Markussen, Lilholm & Partnere Sekretær for Dommerkomitéen Bygherrerådgiver, ingeniør Jørgen Lilholm, Lilholm & Partnere Helsingør den

17

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 2 nye boliger i gamle mejeri I baggården Skt Poulsgade 4b, 8000 Aarhus C ligger det gamle bageri forfaldent hen. Bygningen

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014

Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014 Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014 Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014 Dagsorden 6. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for det kommende

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS 12 B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS B-House er et nyt flerbruger-kontorhus med stort fokus på at skabe de bedste rammer for alle, der arbejder og har deres gang i B-House. Fleksibilitet

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ DISPOSITIONSPROJEKT MATR. 107 FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ PROJEKTUDVIKLING LANDMARK Lysholtvej 130 7100 Vejle DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 ndr. havnevej nr. frankel matr. 107 DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 FERIEBOLIGER

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Pier47 Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Velkommen på spidsen af Langelinie Hos ATP Ejendomme har vi glædet os til at kunne byde dig velkommen i Pier47 på spidsen af Langelinie. Velkommen til

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE CASE Integreret institution for godt 100 børn LOKATION:, Snekkersten, Danmark. Arkitekt/ totalrådgivning: Arkitektfirmaet 2r arkitekter. i Snekkersten nord for København er et arkitektonisk nytænkende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Fra idécamp til helhedsløsning

Fra idécamp til helhedsløsning Fra idécamp til helhedsløsning Om idécamp Hvorfor idécamp Idéen Eksempelprojekt Projektet anno 2013 Kontakter En renoveringsklar bygning på Islands Brygge 37. En vision om Bæredygtigt Byggeri. Det var

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen I fortsættelse af CPHs ansøgning af 18. maj 2015 og Tårnby Kommunes afgørelse af 29. oktober 2015 skal CPH hermed anmode om yderligere

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

- dit unikke byggekoncept JUNGET

- dit unikke byggekoncept JUNGET - dit unikke byggekoncept JUNGET Fakta om JUNGET i Hinnerup Projekt: Lager/udstilling, værkstedsbygning, højlager samt administrationsbygning i 3 etager med delvis kælder, Sigma 1-3, 8382 Hinnerup. Bebygget

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Programoplæg (overordnede rammer for projektet)

Programoplæg (overordnede rammer for projektet) Udbygning af Kongehøjskolen Aabenraa Kommune 17. januar 2012 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Programoplæg... 3 1.3

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

MIDTERPIEREN - NYBORG

MIDTERPIEREN - NYBORG MIDTERPIEREN - NYBORG PROJEKTOPLÆG MIDTERPIEREN NYBORG D. 24.02.2017 BYGHERRE Pædagogernes Pension Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup BYGHERRERÅDGIVER Kuben Management A/S Jupitervej 1 6000 Kolding ARKITEKT

Læs mere