Kabelhandlingsplan Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen"

Transkript

1 Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

2 Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Den kan også downloades på: maj 2013 Dok /13, Sag 10/7196 2/35

3 Indhold 1. Indledning Referenceopgørelse Kabelhandlingsplan Gennemførte og igangværende kabelprojekter Energiforlig og solcelleaftale Forudsætninger kv-nettet Analyseforudsætninger Planlægningsregler Koordinering med underliggende net Nedtagning af luftledningsnettet Restlevetider og reinvesteringer Luftledningsforbindelser til umiddelbar nedtagning Nærhed til større byområder Opdateret kabelbaseret 132/150 kv-transmissionsnet Oversigter og økonomi Investeringsomfang Tarifpåvirkning Referencer Dok /13, Sag 10/7196 3/35

4 1. Indledning I 2009 udgav Energinet.dk den første kabelhandlingsplan, hvori der blev redegjort for kabellægningen af det danske 132 kv/150 kv-transmissionsnet. Tidsrammen for kabellægningen blev både beskrevet i et basisforløb over en periode på 30 år og i et forceret forløb, hvor kabellægningen skulle være gennemført over 20 år og dermed være afsluttet i Baggrunden for udarbejdelse af kabelhandlingsplanen var en aftale mellem Folketingets partier bag energiaftalen af 21. februar 2008 om retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet. Heri fremgår blandt andet, at der skal udarbejdes en kabelhandlingsplan for 132/150 kv-nettet og en forskønnelsesplan for 400 kv-nettet. Kabelhandlingsplanen blev udarbejdet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Dansk Energi og de daværende regionale transmissionsselskaber, der dengang ejede 132/150 kv-nettet. I dag ejer Energinet.dk al transmissionsnet over 100 kv i Danmark efter købet af de regionale transmissionsselskaber i De politiske partier med undtagelse af Enhedslisten tilsluttede sig kabelhandlingsplanen den 12. maj 2009 og ønskede det forcerede forløb gennemført samt en prioritering af nedtagning af luftledninger nær tæt bebyggelse senest Siden har ejerne af transmissionsnettet arbejdet målrettet for en gennemførelse af kabellægningerne via den detailplanlægning, der løbende foregår i henhold til det langsigtede mål fra kabelhandlingsplanen. Da der kontinuert sker ændringer i de forudsætninger, det danske eltransmissionsnet skal fungere under, er det vigtigt jævnligt at revurdere den langsigtede netudvikling. De ændringer, der har særlig betydning, er forventningerne til forbindelser til nabo-områder, politiske målsætninger om hav- og kystnære vindmølleparker, udviklingen i den indenlandske produktionskapacitet, samt de politiske rammer Energinet.dk i øvrigt er omfattet af. Kabelhandlingsplan 2013 er den første opfølgning på det langsigtede mål for kabellægningen siden Kabelhandlingsplan 2013 vedrører alene 132/150 kv-nettet og er et uddrag fra Netudviklingsplan 2013, der sammenhængende beskriver baggrund og resultater i forhold til den samlede netudvikling for transmissionsnet over 100 kv, Ref. 1. Kabelhandlingsplan 2013 omfatter kabellægning af 132/150 kv-nettet, herunder også nedtagning af luftledninger og eventuelle nødvendige reinvesteringer i disse af hensyn til den samlede planlægning. Planen omfatter udbygninger i 132/150 kv-nettet af hensyn til indpasning af VE-produktion, forsyningssikkerhed og markedsfunktionen inklusive nye transformerstationer. Planen omfatter således ikke vedligehold og reinvesteringer af transformerstationer, 132 kv-kabler i København og heller ikke omkostninger til tilslutning/ilandføring af produktion. Større reinvesteringer vil blive sammentænkt i forbindelse med detailplanlægningen af anlægsudbygningen. Forventningerne til de fremtidige kabelpriser og rentesatser har stor betydning for opgørelsen af den samlede investering og tarifpåvirkning som følge af kabelhandlingsplanen. Da forudsætningerne om kabelpriser og rentesatser er usikre og da usikkerheden øges i takt med tidshorisonten, vil den investering, der opgøres for det langsigtede mål, tilsvarende være behæftet med usikkerhed. Kabelhandlingsplanens samlede investering kan derfor ikke anvendes til budgetlægning, men den kan bruges som pejlemærke i den løbende detailplanlægning og som sammenligning ved de kommende opdateringer af det langsigtede mål. Dok /13, Sag 10/7196 4/35

5 Netudviklingsplanen og den tilhørende kabelhandlingsplan vil fremadrettet blive opdateret hvert andet år og næste gang i Parallelt gennemføres den løbende detailplanlægning med henblik på at udarbejde konkrete business cases til beslutning. Dok /13, Sag 10/7196 5/35

6 2. Referenceopgørelse Netudviklingen i Danmark følger Energistyrelsens "Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet" fra oktober 2008, Ref. 2. Heri fremgår det for 132/150 kvtransmissionsnettet, at: Nye 132 kv- og 150 kv-forbindelser etableres som kabler i jorden Det eksisterende 132/150 kv-net kabellægges. Kabelhandlingsplan 2009 er den første netudviklingsplan for 132/150 kvtransmissionsnettet, der har fulgt disse retningslinjer. Resultaterne fra Kabelhandlingsplan 2009, herunder den langsigtede netstruktur, er sammen med de allerede gennemførte og igangværende kabellægningsprojekter samt de økonomiske rammer fra energiforliget og solcelleaftalen fra 2012 reference for Kabelhandlingsplan Kabelhandlingsplan 2009 Kabelhandlingsplan 2009, Ref. 3, omfattede nedtagning af ca system-km 132/150 kvluftledninger og nedgravning af ca km nye kabler i jorden. De samlede omkostninger blev dengang opgjort til 14,5 mia. kr. i 2008-priser. Planen omfattede en omstrukturering af transmissionsnettet og en etablering af nye stationer. Derfor er kabelhandlingsplanen ikke en én til én-erstatning af luftledninger med kabler. Med en målsætning om at gennemføre Kabelhandlingsplan 2009 inden 2030 ville det være nødvendigt at etablere i størrelsesordenen km nye kabler for hvert 5. år i perioden , Figur 1. Det blev planlagt at nedtage ca. 500 system-km luftledning de første 5 år og derefter mellem system-km i de efterfølgende 5-års perioder. Figur 1 Omfanget af nye kabelanlæg og nedtagning af luftledninger i km fra Kabelhandlingsplan Ifølge Kabelhandlingsplan 2009 skulle der således etableres ca km nye kabler og nedtages ca system-km luftledning frem til og med 2020 og tilsvarende ca km nye kabler og km nedtagning efter Resultaterne fra Kabelhandlingsplan 2009 blev udarbejdet med udgangspunkt i et langsigtet 400 kv-transmissionsnet, der var fastlagt i henhold til princip C i Elinfrastrukturrapporten fra Dok /13, Sag 10/7196 6/35

7 2008, Ref. 4. Derudover var der også inkluderet seks forskønnelsesprojekter beskrevet i Forskønnelsesplanen for 400 kv-nettet fra 2009, Ref. 5. System-km og tracé-km Figur 2 Definition på henholdsvis system-km og tracé-km. I Kabelhandlingsplanen var omfanget af nedtagne luftledninger opgjort både som tracé-km og som system-km. Tosystemsledninger er karakteriserede ved, at to ledningssystemer deler fælles master. Opgøres tracé-km, udtrykker det selve masterækkens længde, og de to systemer tæller kun som én ledning. Opgøres derimod system-km, tæller begge ledninger med i opgørelsen, Figur 2. Samlet set er omfanget af system-km ca. 43 pct. større end tracé-km i det danske transmissionsnet. I Kabelhandlingsplan 2013 opgøres luftledningerne alene i system-km. Økonomi Siden Kabelhandlingsplan 2009 er der sket ændringer i forudsætningerne for beregning af de økonomiske konsekvenser, Tabel 1. KHP09 KHP13 Rentefod 6,70 % 3,65 % Inflation 2,0 % 2,0 % Levetid 30 år 40 år Samf. kalkulationsrente 6,0 % 5,0 % Tabel 1 Økonomiske forudsætninger i Kabelhandlingsplan 2009 (KHP09) og Kabelhandlingsplan 2013 (KHP13). Rentefoden i Kabelhandlingsplan 2009 var bestemt af den regulering, de regionale transmissionsselskaber var underlagt. I dag er det Energient.dk, der ejer hele transmissionsnettet, og derfor afspejler rentesatsen Energinet.dk's mulighed for låneoptagelse i Nationalbanken. Rentesatsen imødekommer også Energinet.dk's risikopolitik om, at varigheden af vores lån skal afspejle aktivernes levetid på 40 år. Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente er fastsat af Finansministeriet og blev i foråret 2011 nedsat til 5 pct. Levetiden for anlæggene er sat op, fordi erfaringerne i dag underbygger, at anlæggene har en levetid på 40 år fremfor 30 år. Kabelhandlingsplan 2009 beskrevet med de aktuelle økonomiske forudsætninger og i prisniveau ses i Tabel 2. Dette er referencen for sammenligning med resultaterne fra Kabelhandlingsplan Dok /13, Sag 10/7196 7/35

8 Investering Tarifpåvirkning Fastpris 2012-niveau Nutidsværdi Fastpris 2012-niveau Samlet Indtil 2020 Primo 2009 Gennemsnit mia. kr. mia. kr. mia. kr. øre/kwh mio. kr. Kabelanlæg og projektering 12,556 6,514 8,101 0, Nye stationer og transformere 1,299 0,674 0,838 0,08 33 Nedtagning af luftledninger 0,244 0,111 0,147 0,01 6 Reetablering af kabler 1,624 0,842 0,551 0,05 22 I alt 15,722 8,141 9,639 0, Tabel 2 Referencen for opsamling på Kabelhandlingsplan 2013 i forhold til Kabelhandlingsplan Nutidsværdien er beregnet med en kalkulationsrente på 5 pct. og en nettoafgiftsfaktor på 1,17. I løbende priser udgør den samlede investering 18,9 mia. kr. forudsat uændrede forudsætninger om kabelpriser, heraf ca. 8,6 mia. kr. indtil og med Omkostningerne i Kabelhandlingsplan 2009 indeholdt både udbygninger af hensyn til udnyttelse af produktion og forsyning samt omkostninger ved nedtagning af luftledninger og erstatning med kabler. Der indgik ikke omkostninger for nettilslutning af ny produktion og reinvesteringer i stationer og 132 kv-kabelnettet i København. 2.2 Gennemførte og igangværende kabelprojekter Siden 2009 er der nedtaget 80 system-km luftledning og etableret 108 km nye kabler. Omkostningerne hertil har været ca. 380 mio. kr. Gennemførte projekter for er: Nedtagelse af luftledninger uden tilhørende kabellægninger: 132 kv-luftledningen fra Borup til Frederikssund på ca. 10 km er fjernet i kv-luftledningen på 18 km fra Tyrstrup til Skærbækværket er nedtaget i Kabellægninger uden tilhørende nedtagninger af luftledninger: 150 kv-kabellægning Lem Kær-Videbæk på i alt 18 km er gennemført i kv-kabellægning ved Tjele på 1 km er gennemført i Kabellægninger med tilhørende nedtagninger af luftledninger: Partiel kabellægning på 150 kv Fynsværket-Abildskov med tilhørende demontering, ca. 1,3 km. 132 kv-kabellægning ved skovkrydsningen i Haslev i 2011 og tilhørende nedtagning af luftledning, ca. 2 km 150 kv-kabellægninger syd for Aalborg samt tilhørende demonteringer af luftledninger i området er gennemført i perioden Det drejer sig om 25 km nye kabler og 23 km demontering af luftledninger. 150 kv-kabellægninger nordvest for Aalborg mod Bredkær er gennemført i Det drejer sig om kabellægning af i alt 46 km. Luftledningerne demonteres i løbet af kv-kabellægninger på ca. 15 km og nedtagning af ca. 28 km luftledninger omkring Frøstrup og Nors i forbindelse med etablering af Testcenter Østerild i Dok /13, Sag 10/7196 8/35

9 Derudover er der i øjeblikket igangværende anlægsprojekter, der forventes afsluttet i løbet af 2013 og Disse omfatter etablering af 143 km kabel og nedtagning af 235 km luftledning til samlede omkostninger på ca. 582 mio. kr. De igangværende anlægsprojekter er: 150 kv-luftledningerne nordvest for Aalborg mod Bredkær og mellem Vendsysselværket og Vester Hassing demonteres, i alt ca. 47 km. Der etableres ca. 10 km nye 132 kv-kabler i forbindelse med forsyningen af Hedegård. Der demonteres 50 kv-forbindelser. Ca. 14 km nye 150 kv-kabler mellem Tange og Tjele og tilhørende nedtagninger på ca. 27 km. Ca. 97 km ny kabler omkring Tjele og tilhørende demonteringer af luftledninger på ca. 130 km. Ca. 22 km nye 132 kv-kabler ved Køge Bugt og demontering af 30 km luftledning. Samlet set omfatter afsluttede og igangværende projekter kabellægning af 252 km og nedtagning af 315 km luftledning til samlede omkostninger på ca. 962 mio. kr., Tabel 3. De gennemsnitlige omkostninger har således været 3,8 mio. kr. pr. km nye kabler. Nye kabler Nedtagning af luftledninger Samlede omkostninger Gennemsnitlige omkostninger Afsluttede km 80 km 380 mio. kr. 3,5 mio. kr./km Igangværende 143 km 235 km 582 mio. kr. 4,1 mio. kr./km I alt 252 km 315 km 962 mio. kr. 3,8 mio. kr./km Tabel 3 Gennemførte og igangværende projekter Tre projekter er i øjeblikket under detailplanlægning. Det drejer sig om: Etablering af en ny 150 kv-netstruktur i Thy-Mors-Salling området på grund af tilslutning af ny VE-produktion, forsyningsbehov samt mulighed for sparede reinvesteringer på luftledningen mellem Bedsted og Struer i Anlæggene planlægges idriftsat i løbet af 2014, og projektet omfatter kabellægning og demontering i størrelsesordenen 150 km. Analyserne og de endelige løsninger forventes afsluttede i løbet af Kabellægning mellem Ejbygård og Vejleå på Københavns vestegn på grund af sparede reinvesteringsomkostninger på masterne i 2015 og på grund af, at strækningen er i et område med nærhed til bebyggelse, se afsnit 4.3. Der planlægges nedtaget 15 km luftledning og etablering af 7 km nye kabler. Analyserne og de endelige løsninger forventes afsluttede i løbet af Kabellægning af 150 kv-forbindelsen Endrup-Holsted, ca. 15 km, planlægges i sammenhæng med tilslutningen af Horns Rev 3-havmølleparker og ombygningen af 400 kv-forbindelsen Endrup og Revsing til to systemer. Dok /13, Sag 10/7196 9/35

10 Samlet set er billedet: Nye kabler Nedtagning af luftledninger Samlede omkostninger Gennemsnitlige omkostninger Under detailplanlægning 169 km 173 km 617 mio. kr. 3,6 mio. kr./km Tabel 4 132/150 kv-projekter der i øjebilkket er under detailplanlæging. Alle gennemførte, igangværende anlægsprojekter og projekter under detailplanlægning fremgår af Figur 3. Figur 3 Gennemførte projekter , igangværende anlægsprojekter 2013 og projekter under detailplanlægning med forventet idriftsættelse Dok /13, Sag 10/ /35

11 2.3 Energiforlig og solcelleaftale 2012 I 2012 blev der indgået to energipolitiske aftaler med betydning for Kabelhandlingsplan 2013: Energiforliget, hvis finansiering delvist skulle komme fra udskydelser af nye 132/150 kv-kabellægninger til efter Solcelleaftalen, hvis finansiering delvist skulle komme fra udskydelser af 400 kvforskønnelsesprojekter og tilhørende 132/150 kv-kabellægninger. Energiforlig Energiforliget 2012 skal delvist finansieres ved at udsætte dele af kabelhandlingsplanen til efter Målet er, at tariffen skal reduceres med 130 mio. kr. i 2020 (faste 2012-priser). Solcelleaftale En del af finansieringen af solcelleaftalen skal komme fra udskydelser af tre af de seks 400 kv-forskønnelsesprojekter, som Energinet.dk har planlagt, jf. Forskønnelsesplanen fra Det drejer sig om udskydelse af forskønnelsesprojekterne: Kongernes Nordsjælland Roskilde Fjord Årslev Engsø Kabellægninger og ombygninger af 132 kv-nettet i området ved Kongernes Nordsjælland er afhængige af tidspunktet for gennemførelse af forskønnelsesprojektet. Det betyder, at ud over at udskyde 400 kv-forskønnelsesdelen, så skal en kabellægning af 132 kv-forbindelsen mellem Teglstrupgård og Stasevang samt etablering af en 400/132 kv-station i Kvistgård også udskydes. De samlede omkostninger hertil er ca. 400 mio. kr., hvoraf 132 kv-delen, som er relateret til kabelhandlingsplanen, udgør ca. 215 mio. kr. Kongernes Nordsjælland var planlagt etableret i Med en udskydelse til 2021 betyder det yderligere en tarifbesparelse på ca. 10 mio. kr. i 2020 foranlediget af udskydelser i 132 kv-nettet. Referencen for opgørelse af besparelsen er Kabelhandlingsplan 2009, Tabel 2. Tarifbesparelse 2020 Energiforlig Solcelleaftale 130 mio. kr. 10 mio. kr. Tarifpåvirkning 2020 KHP09 KHP mio. kr. 244 mio. kr. Hvis besparelserne fra både energiforliget og solcelleaftalen indregnes, så bliver målet for tarifpåvirkningen i 2020 således 244 mio. kr. ( = 244 mio. kr.). Dette blev overslagsmæssigt vurderet til en reduktion af antal nye kabler med ca. 500 km fra km til ca km i I forbindelse med planlægning af kabellægninger frem til og med 2020 prioriteres kabellægninger relateret til tilslutning af VE-baseret produktion og fjernelse af luftledninger med nærhed til bebyggelse. Dok /13, Sag 10/ /35

12 3. Forudsætninger Fastlæggelse af Kabelhandlingsplan 2013 er baseret på et opdateret 400 kvtransmissionsnet, opdaterede analyseforudsætninger i forhold til Kabelhandlingsplan 2009 samt Energinet.dk's gældende planlægningsregler kv-nettet Det 400 kv-net, der var udgangspunktet i Kabelhandlingsplan 2009, var det net, der i 2008 blev foreslået som udbygningsalternativ C i forbindelse med Elinfrastrukturrapporten, Figur 4. Figur 4 Den forudsatte 400 kv-netstruktur i Kabelhandlingsplan I Energistyrelsens "Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet" blev det fastlagt, at følgende 400 kv-forbindelser kunne etableres som luftledninger uden yderligere analyser: Opgradering af det eksisterende 400 kv-system på Kassø-Tjele til to systemer på master i nyt design. Anlægsarbejdet er i gang, og forbindelsen forventes idriftsat i Ophængning af yderligere et 400 kv-system på eksisterende masterække mellem Vejen og Endrup (forventet 2016). Den eksisterende 220 kv-luftledning mellem Kassø og den dansk-tyske grænse ombygges til en ny 400 kv-luftledning på master i nyt design (forventet ). Dok /13, Sag 10/ /35

13 Disse forbindelser var en forudsætning i 2009, og det er de stadig i forbindelse med Kabelhandlingsplan Derudover er 400 kv-strukturen opdateret på baggrund af nye analyser. Strukturen ses i Figur 5. Figur 5 Den forudsatte 400 kv-netstruktur i Kabelhandlingsplan Som en følge af solcelleaftalen forudsættes et nyt 400 kv-system mellem Idomlund og Tjele etableret som luftledning ved at ophænge et ekstra system på den masterække, der allerede findes på strækningen. I Kabelhandlingsplan 2009 var der forudsat en kabelforbindelse. Af hensyn til tilslutning af havmøller ved Læsø var der i Kabelhandlingsplan 2009 forudsat en 400 kv-kabelforbindelse mellem Ferslev og Vester Hassing i Da disse havmøller ikke længere er en forudsætning, er der ikke længere behov for denne forbindelse. En 400 kvkabelforbindelse mellem Tjele og Trige forventes heller ikke nødvendig i 400 kv-nettet inden for de næste 20 år. Denne forbindelse var en forudsætning i Den tyske TSO, TenneT og Energinet.dk samarbejder i øjeblikket om et udviklingsprojekt vedrørende udbygning af kapaciteten mellem Jylland og Tyskland fra Dette vedrører både ombygning af den eksisterende forbindelse fra Kassø fra 220 kv til 400 kv samt tilslutning af en ny 400 kv-forbindelse til Tyskland i Endrup. Denne forbindelse var ikke en forudsætning i På Sjælland var der i Kabelhandlingsplan 2009 forudsat en 400 kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndby allerede i Nye, foreløbige analyser har vist, at på kort sigt vil det være tilstrækkeligt med en noget kortere 400 kv-forbindelse mellem Bjæverskov og Dok /13, Sag 10/ /35

14 Hovegård i Denne forbindelse er en forudsætning for kabellægningen af 132 kv-nettet på Sjælland, men den endelige løsning vælges i forbindelse med detailstudier, som indledes i Derudover var der i 2009 forudsat en 400 kv-forbindelse mellem Glentegård og Amagerværket i 2017 af hensyn til forsyningen af Københavnsområdet. Da der nu forudsættes en 400 kv-forbindelse til Sverige fra Amagerværket i 2018, vurderes behovet for denne forbindelse først om år. 3.2 Analyseforudsætninger Forbrug og produktion Energinet.dk's Analyseforudsætninger 2012, Ref. 6, justeret med antagelser om mulige tilslutningspunkter for kystnære vindmøller i Ramme, Lem Kær og Dybvad i Vestjylland og i Asnæs, Stigsnæs og Borreby på Sjælland/Sydsverige og øerne, er basis for resultaterne i Kabelhandlingsplan I øjeblikket er Energinet.dk i gang med forundersøgelser til kommende kystnære møller, og i den forbindelse vil mere specifikke tilslutningspunkter blive udpeget. Siden udarbejdelsen af Kabelhandlingsplan 2009 er prognoserne for forbrug og produktion opdateret. Det betyder nu forventninger om betydelige reduktioner i det maksimale effektforbrug og på produktionskapaciteten på kraftvarmeenhederne. Vindkraften forventes øget, Figur 6. Hvis man betragter den samlede mængde produktionskapacitet i forhold til det maksimale forbrug, er effektbalancen bedre, end det var tilfældet i Kabelhandlingsplan 2009 på grund af den øgede mængde af vindkraft. Fjernes vindkraften fra billedet, er balancen mellem produktionskapacitet og det maksimale effektforbrug stort set uændret i forhold til Kabelhandlingsplan Figur 6 Forskelle i forudsætningerne mellem Kabelhandlingsplan 2009 og Kabelhandlingsplan Sammenligningsåret er Anlægs- og etableringsomkostninger De forudsatte kabel- og projekteringsomkostninger er siden udarbejdelsen af Kabelhandlingsplan 2009 reduceret. På baggrund af erfaringer fra flere gennemførte kabellægningspro- Dok /13, Sag 10/ /35

15 jekter har Energinet.dk reduceret anlægs- og projekteringsomkostningerne med gennemsnitligt 17 pct., da kabelpriser og gravearbejde har vist sig billigere end tidligere antaget. Ligesom det var tilfældet i 2009, er Kabelhandlingsplan 2013 baseret på uændrede kabelpriser i perioden frem til Der er således ikke gennemført en fremskrivning af priserne på baggrund af forventninger til eksempelvis kobber- og aluminiumspriser. 3.3 Planlægningsregler Kabelhandlingsplanen er fastlagt på baggrund af analyser på et antal dimensionerende effektbalancer, der beskriver repræsentative driftssituationer med store transporter i systemet, som er foranlediget af: Opretholdelse af forsyningssikkerheden Udnyttelse af VE-baseret produktionskapacitet Sikring af udvekslinger med nabo-områderne Driftssituationerne afprøves ved forskellige typiske mangelsituationer med sandsynlige udfald af netkomponenter, og det sikres, at definerede tekniske krav i forhold til belastninger, spændinger, og kortslutningseffekt kan overholdes i henhold til Energinet.dk's planlægningsregler. 3.4 Koordinering med underliggende net I Energistyrelsens "Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet" er det antaget, at kv-nettet kabellægges "som hidtil". Af tekniske og samfundsøkonomiske årsager vil det være en stor fordel at sammentænke planlægningen af 132/150 kvnettet med kv-nettet. I den detailplanlægning af 132/150 kv-kabelprojekterne, der løbende foregår, skal koordineringen til underliggende net sikres ved samarbejde med netselskaberne. På de forbindelser, hvor der er kombinerede fremføringer med underliggende net på 50 kv og 60 kv, er der i forbindelse med kabelhandlingsplanen ikke foretaget en koordinering i planlægningen. Den vil ske efterfølgende, hvor detailplanlægningen af de enkelte projekter skal gennemføres. Dok /13, Sag 10/ /35

16 4. Nedtagning af luftledningsnettet Planen for kabellægning af 132/150 kv-nettet afhænger af det optimale tidspunkt for nedtagning af luftledningerne. I Kabelhandlingsplan 2009 blev hver enkelt luftlednings optimale nedtagningstidspunkt vurderet ud fra et sluttidspunkt for alle kabellægninger i perioden 2040 til 2045 og på baggrund af indmeldinger fra de daværende regionale transmissionsselskaber om et økonomisk optimalt tidspunkt for nedtagning, som var vurderet ud fra luftledningernes restlevetider. I Kabelhandlingsplan 2013 er de optimale tidspunkter for nedtagning revurderet efter samme grundlæggende princip om vurdering af restlevetider og på baggrund af de nugældende rammer og forudsætninger. Revurderingen er således foretaget ved at: Kortlægge luftledningens restlevetid ud fra en standardiseret metode, der gælder for hele landet samt opgøre deres reinvesteringsomkostninger ud fra standardpriser. Informationerne bruges til at fastlægge et økonomisk optimalt nedtagningstidspunkt og en prioritering luftledningerne imellem. Sikre et kabellagt transmissionsnet i Indregne energiforligets økonomiske ramme i 2020, som konkret betyder, at nedtagning af et antal luftledninger udsættes til efter I stedet skal der inden 2020 i nogle tilfælde reinvesteres i luftledningerne. Indregne nedtagning af luftledninger, der er prioriteret inden 2020 på grund af nærhed til bebyggelse. Sikre den langsigtede netstruktur og det løbende tekniske behov for transmissionskapacitet. Figur 7 viser, hvor mange km luftledninger, der allerede er nedtaget, og der fremover planlægges nedtaget. Igangværende og afsluttede demonteringer udgør ca. 300 system-km, hvoraf hovedparten er i Jylland og på Fyn. Samlet set nedtages ca system-km frem til og med 2030, det vil sige, der udestår ca system-km til nedtagning. Især for Sjælland og øerne er der et stort omfang af kabellægninger i perioden Årsagen er dels, at de revurderede levetidsforlængelser betyder, at en del reinvesteringer er fremrykket i forhold til Kabelhandlingsplan 2009, og dels at en del kabellægninger er udskudt på grund af energiforliget. I forbindelse med de fremtidige netudviklingsplaner og detailplanlægningen vil de præcise kabellægningstidspunkter efter 2020 blive justeret bedst muligt, så der sikres en effektiv projektportefølje, og at reinvesteringsomkostningerne minimeres. Dok /13, Sag 10/ /35

17 Figur 7 Omfanget af nedtagning af luftledninger. Nedtagningstidspunktet er fastlagt ud fra det optimale tidspunkt for nedtagning. De optimale nedtagningstidspunkter for 132/150 kv-luftledningsnettet fremgår af Figur 8, side 18 og kan sammenlignes med resultaterne fra Kabelhandlingsplan 2009 i Figur 9, side 19. Dok /13, Sag 10/ /35

18 Figur 8 Tidspunkt for nedtagning af luftledninger i Kabelhandlingsplan Dok /13, Sag 10/ /35

19 Figur 9 Optimale nedtagningstidspunkter fra Kabelhandlingsplan Dok /13, Sag 10/ /35

20 4.1 Restlevetider og reinvesteringer Restlevetiderne for kv-luftledningerne og omfanget af den reinvestering, der ville være nødvendig, hvis ikke luftledningerne skulle nedtages, er kortlagt på baggrund af en standardiseret metode, hvor tilstanden af hver enkelt luftlednings hovedkomponenter er vurderet. De hovedkomponenter, der betragtes, er: Fundament Mast Fasetråd Jordtråd Isolatorkæder For hver enkelt strækning er det tidspunkt kortlagt, hvor en større reinvestering ville være nødvendig, hvis luftledningen fortsat skulle være i drift. Kortlægningen er gennemført på baggrund af tilstandsvurderinger af hver enkelt strækning, ud fra viden om strækningens alder, gennemførte eftersyn og lokale vejrforhold. Omkostningerne til reinvesteringerne er opgjort på baggrund af standardiserede reinvesteringspriser pr. km for hver af hovedkomponenterne. Reinvesteringspriserne bruges til at kortlægge de økonomisk optimale tidspunkter for demontering af luftledningerne og til at fastlægge et overslag på reinvesteringsomfanget i Kabelhandlingsplan De tungeste poster er reinvesteringer i master og fasetråde, Figur 10, og det vil typisk være, når disse reinvesteringsbehov opstår, at luftledningens økonomisk optimale tidspunkt for nedtagning findes. Kombinationer af udskiftning af øvrige hovedkomponenter kan ligeledes lede frem til det økonomisk optimale nedtagningstidspunkt. Hvis flere komponenter skal renoveres/udskiftes på samme tid, forventes det, afhængigt af kombinationerne, at omkostninger til udskiftning af fasetråd vil reduceres med pct., udskiftning af jordtråd med pct. og isolator/ophæng med pct. Dette skyldes synergieffekter, hvor omkostninger til blandt andet projektering, montage, kranleje, køreplader og erstatninger reduceres. Der er taget hensyn til dette i opgørelsen af de samlede reinvesteringer. Figur 10 De relative omkostninger til reinvesteringer til brug for fastlæggelse af tidspunkter for nedtagning af luftledninger. Dok /13, Sag 10/ /35

21 For de luftledninger, der i perioden frem til og med 2020 kun har et mindre reinvesteringsbehov, er nedtagningstidspunktet fastlagt ved at vurdere reinvesteringsomkostningerne i forhold til at gennemføre eller udskyde en kabellægning til efter Luftledninger med et mindre reinvesteringsbehov i perioden planlægges nedtaget i en rækkefølge, der minimerer omfanget af reinvesteringsomkostninger og sikrer en rimelig projektportefølje. 4.2 Luftledningsforbindelser til umiddelbar nedtagning I Kabelhandlingsplan 2009 blev der foretaget en vurdering af, hvilke kv-forbindelser der helt kunne undværes. De afsluttede og igangværende projekter er beskrevet i afsnit 2.2, og status for resten er: Tidspunktet for nedtagning af 132 kv-luftledningen fra Kamstrup til Asnæsværket skal ses i sammenhæng med lukningen af 400 kv-ringen på Sjælland. Detailanalyser indledes i kv-luftledningen fra Tyrstrup mod Enstedværket på ca. 40 km planlægges demonteret i Det er en forudsætning, at der er etableret en anden forsyningsvej i de underliggende net. 150 kv-luftledningen fra Enstedværket til Flensborg på ca. 30 km til den dansk-tyske grænse er ikke taget med i kabelhandlingsplanen, men den kabellægges, hvis forsyningsaftalen med Flensborg skal opretholdes. 4.3 Nærhed til større byområder I Kabelhandlingsplan 2009 er 12 byer kortlagt, som har mere end én højspændingsledning ( kv) inden for byzonegrænsen, Figur 11. De politiske partier bag Kabelhandlingsplan 2009 prioriterede nedtagning af luftledninger i de større byer senest i Ifølge energiforliget fra 2012 er dette stadig en prioritet. Dok /13, Sag 10/ /35

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/10 19. januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave

Læs mere

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR OFFENTLIG VERSION Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området 12. august 2013 JSA/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger...

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling...

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling... OFFENTLIG UDGAVE Business case 132-150 kv-kabelhandlingsplan 2014-2018 30. juni 2014 JKE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 2 3. Formål... 3 4. Beskrivelse af løsninger... 3 4.1

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Udbygning af eltransmissionsnettet

Udbygning af eltransmissionsnettet Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 187 Offentligt Udbygning af eltransmissionsnettet - og kabel/luftledningsproblematikken ved nye 400 kv transmissionsanlæg Energipolitisk udvalg den 12. april

Læs mere

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 105 Offentligt Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/2049-0001 Side 1/6 Indstilling om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken

Læs mere

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Retningslinjer for kabellægning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Dekomponering og planlægningsbalancer Rikke Bille Gaardestrup, Netplanlægning Loui Algren, Forskning og Udvikling Klassificering: 1 Program Indledning Lidt om netplanlægning og netanalyser

Læs mere

Anlægsrapport 2011/12

Anlægsrapport 2011/12 Anlægsrapport 2011/12 For el- og gastransmission i Danmark Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission Energinet.dk Anlægsrapport 2011/12 for el- og gastransmission i Danmark Rammer

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Projekt HR3 Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Dok. 38530/13, Sag 12/899 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrund og

Læs mere

RUS-plan 2016 (Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan) - Gældende for Energinet.dk's elanlæg

RUS-plan 2016 (Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan) - Gældende for Energinet.dk's elanlæg RUS-plan 2016 (Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan) - Gældende for Energinet.dk's elanlæg RUS-plan 2016 Udgivet af Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan

Læs mere

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: 236076 Reference: SRO Energinet.dk

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND

VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del Bilag 38 Offentligt VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND Teknisk gennemgang d. 9. november 2017 Energinet - Bjarne Brendstrup og

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Infrastrukturtilstrækkelighed 1. Formål Dette dokument er et baggrundsnotat til Energinet.dk s el-forsynings- Sikkerheds-Redegørelse

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer ENERGITILSYNET Punkt 5 d. 23. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets møde den 23. juni 2010 Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Mere information Du kan få mere at vide om Skagerrak 4-forbindelsen ved at gå ind på vores hjemmeside

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Supplerende forhøring vedrørende fjernelse af 132 kv-kabler samt etablering af et nyt kabel i forbindelse med broprojektet i Storstrømmen

Supplerende forhøring vedrørende fjernelse af 132 kv-kabler samt etablering af et nyt kabel i forbindelse med broprojektet i Storstrømmen Supplerende forhøring vedrørende fjernelse af 132 kv-kabler samt etablering af et nyt kabel i forbindelse med broprojektet i Storstrømmen 17. juli 2014 TER/TER Bro-projektet Vejdirektoratet skal bygge

Læs mere

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer Faktaoplysninger om stationerne Bilstrup, Idomlund og Struer 1 Station Bilstrup Oversigtskort. Stationens placering. Foto. Kompenseringsspole Signatur: Rød Stationsområde Grøn Etablering af nyt felt Lilla

Læs mere

RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17)

RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17) RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17) Dok. 17/07706-1 Offentlig/Public Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan 2017 (RUS17) 2/90 Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Tommy Lykkegaard, forretningsudviklingschef Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov Jakobsen, projektchef Stikledningen

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter Lidt om Energinet.dk V/ Sektionschef Marian Kaagh 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Ejer

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg Kapitel 13 Magnetiske felter ved kabelanlæg En vurdering af, hvor store magnetfelter der kan forventes ved nedgravede kabler, vil bygge på to forhold. Dels størrelsen af de strømme der løber i kablerne,

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Side 1 Forløb Ansøgning 22. december 2015 inkl. business case. Foreløbige alternative

Læs mere

Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud. Jan Vedde Oktober 2017

Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud. Jan Vedde Oktober 2017 Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud Jan Vedde Oktober 2017 Introduktion Ambition Betalingen for tilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elnet er i den gældende lovgivning

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 4 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg 29. september 2008 OBG/ANL Dok. 174741/07, Sag 07/2151 1/24 1. Indledning... 3 2. Planlægning med

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Asset management og infrastrukturens sundhedstilstand 1. Introduktion til Asset Management Asset Management skal ses som et

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser DCEA Miljøvurderingsdage 2012 Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser Signe Nepper Larsen, Natur og miljø, COWI 1 24 OKTOBER 2012 DCEA MV DAGE 2012 Brug af GIS i analyser af tekniske

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 Kabellægningsmøde den 7. januar 2016 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Martin L. Lausen, Kommerciel direktør Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Lene Højbjerre Callesen, marketingchef Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov Jakobsen, projektchef Stikledningen

Læs mere