Kabelhandlingsplan Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen"

Transkript

1 Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

2 Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Den kan også downloades på: maj 2013 Dok /13, Sag 10/7196 2/35

3 Indhold 1. Indledning Referenceopgørelse Kabelhandlingsplan Gennemførte og igangværende kabelprojekter Energiforlig og solcelleaftale Forudsætninger kv-nettet Analyseforudsætninger Planlægningsregler Koordinering med underliggende net Nedtagning af luftledningsnettet Restlevetider og reinvesteringer Luftledningsforbindelser til umiddelbar nedtagning Nærhed til større byområder Opdateret kabelbaseret 132/150 kv-transmissionsnet Oversigter og økonomi Investeringsomfang Tarifpåvirkning Referencer Dok /13, Sag 10/7196 3/35

4 1. Indledning I 2009 udgav Energinet.dk den første kabelhandlingsplan, hvori der blev redegjort for kabellægningen af det danske 132 kv/150 kv-transmissionsnet. Tidsrammen for kabellægningen blev både beskrevet i et basisforløb over en periode på 30 år og i et forceret forløb, hvor kabellægningen skulle være gennemført over 20 år og dermed være afsluttet i Baggrunden for udarbejdelse af kabelhandlingsplanen var en aftale mellem Folketingets partier bag energiaftalen af 21. februar 2008 om retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet. Heri fremgår blandt andet, at der skal udarbejdes en kabelhandlingsplan for 132/150 kv-nettet og en forskønnelsesplan for 400 kv-nettet. Kabelhandlingsplanen blev udarbejdet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Dansk Energi og de daværende regionale transmissionsselskaber, der dengang ejede 132/150 kv-nettet. I dag ejer Energinet.dk al transmissionsnet over 100 kv i Danmark efter købet af de regionale transmissionsselskaber i De politiske partier med undtagelse af Enhedslisten tilsluttede sig kabelhandlingsplanen den 12. maj 2009 og ønskede det forcerede forløb gennemført samt en prioritering af nedtagning af luftledninger nær tæt bebyggelse senest Siden har ejerne af transmissionsnettet arbejdet målrettet for en gennemførelse af kabellægningerne via den detailplanlægning, der løbende foregår i henhold til det langsigtede mål fra kabelhandlingsplanen. Da der kontinuert sker ændringer i de forudsætninger, det danske eltransmissionsnet skal fungere under, er det vigtigt jævnligt at revurdere den langsigtede netudvikling. De ændringer, der har særlig betydning, er forventningerne til forbindelser til nabo-områder, politiske målsætninger om hav- og kystnære vindmølleparker, udviklingen i den indenlandske produktionskapacitet, samt de politiske rammer Energinet.dk i øvrigt er omfattet af. Kabelhandlingsplan 2013 er den første opfølgning på det langsigtede mål for kabellægningen siden Kabelhandlingsplan 2013 vedrører alene 132/150 kv-nettet og er et uddrag fra Netudviklingsplan 2013, der sammenhængende beskriver baggrund og resultater i forhold til den samlede netudvikling for transmissionsnet over 100 kv, Ref. 1. Kabelhandlingsplan 2013 omfatter kabellægning af 132/150 kv-nettet, herunder også nedtagning af luftledninger og eventuelle nødvendige reinvesteringer i disse af hensyn til den samlede planlægning. Planen omfatter udbygninger i 132/150 kv-nettet af hensyn til indpasning af VE-produktion, forsyningssikkerhed og markedsfunktionen inklusive nye transformerstationer. Planen omfatter således ikke vedligehold og reinvesteringer af transformerstationer, 132 kv-kabler i København og heller ikke omkostninger til tilslutning/ilandføring af produktion. Større reinvesteringer vil blive sammentænkt i forbindelse med detailplanlægningen af anlægsudbygningen. Forventningerne til de fremtidige kabelpriser og rentesatser har stor betydning for opgørelsen af den samlede investering og tarifpåvirkning som følge af kabelhandlingsplanen. Da forudsætningerne om kabelpriser og rentesatser er usikre og da usikkerheden øges i takt med tidshorisonten, vil den investering, der opgøres for det langsigtede mål, tilsvarende være behæftet med usikkerhed. Kabelhandlingsplanens samlede investering kan derfor ikke anvendes til budgetlægning, men den kan bruges som pejlemærke i den løbende detailplanlægning og som sammenligning ved de kommende opdateringer af det langsigtede mål. Dok /13, Sag 10/7196 4/35

5 Netudviklingsplanen og den tilhørende kabelhandlingsplan vil fremadrettet blive opdateret hvert andet år og næste gang i Parallelt gennemføres den løbende detailplanlægning med henblik på at udarbejde konkrete business cases til beslutning. Dok /13, Sag 10/7196 5/35

6 2. Referenceopgørelse Netudviklingen i Danmark følger Energistyrelsens "Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet" fra oktober 2008, Ref. 2. Heri fremgår det for 132/150 kvtransmissionsnettet, at: Nye 132 kv- og 150 kv-forbindelser etableres som kabler i jorden Det eksisterende 132/150 kv-net kabellægges. Kabelhandlingsplan 2009 er den første netudviklingsplan for 132/150 kvtransmissionsnettet, der har fulgt disse retningslinjer. Resultaterne fra Kabelhandlingsplan 2009, herunder den langsigtede netstruktur, er sammen med de allerede gennemførte og igangværende kabellægningsprojekter samt de økonomiske rammer fra energiforliget og solcelleaftalen fra 2012 reference for Kabelhandlingsplan Kabelhandlingsplan 2009 Kabelhandlingsplan 2009, Ref. 3, omfattede nedtagning af ca system-km 132/150 kvluftledninger og nedgravning af ca km nye kabler i jorden. De samlede omkostninger blev dengang opgjort til 14,5 mia. kr. i 2008-priser. Planen omfattede en omstrukturering af transmissionsnettet og en etablering af nye stationer. Derfor er kabelhandlingsplanen ikke en én til én-erstatning af luftledninger med kabler. Med en målsætning om at gennemføre Kabelhandlingsplan 2009 inden 2030 ville det være nødvendigt at etablere i størrelsesordenen km nye kabler for hvert 5. år i perioden , Figur 1. Det blev planlagt at nedtage ca. 500 system-km luftledning de første 5 år og derefter mellem system-km i de efterfølgende 5-års perioder. Figur 1 Omfanget af nye kabelanlæg og nedtagning af luftledninger i km fra Kabelhandlingsplan Ifølge Kabelhandlingsplan 2009 skulle der således etableres ca km nye kabler og nedtages ca system-km luftledning frem til og med 2020 og tilsvarende ca km nye kabler og km nedtagning efter Resultaterne fra Kabelhandlingsplan 2009 blev udarbejdet med udgangspunkt i et langsigtet 400 kv-transmissionsnet, der var fastlagt i henhold til princip C i Elinfrastrukturrapporten fra Dok /13, Sag 10/7196 6/35

7 2008, Ref. 4. Derudover var der også inkluderet seks forskønnelsesprojekter beskrevet i Forskønnelsesplanen for 400 kv-nettet fra 2009, Ref. 5. System-km og tracé-km Figur 2 Definition på henholdsvis system-km og tracé-km. I Kabelhandlingsplanen var omfanget af nedtagne luftledninger opgjort både som tracé-km og som system-km. Tosystemsledninger er karakteriserede ved, at to ledningssystemer deler fælles master. Opgøres tracé-km, udtrykker det selve masterækkens længde, og de to systemer tæller kun som én ledning. Opgøres derimod system-km, tæller begge ledninger med i opgørelsen, Figur 2. Samlet set er omfanget af system-km ca. 43 pct. større end tracé-km i det danske transmissionsnet. I Kabelhandlingsplan 2013 opgøres luftledningerne alene i system-km. Økonomi Siden Kabelhandlingsplan 2009 er der sket ændringer i forudsætningerne for beregning af de økonomiske konsekvenser, Tabel 1. KHP09 KHP13 Rentefod 6,70 % 3,65 % Inflation 2,0 % 2,0 % Levetid 30 år 40 år Samf. kalkulationsrente 6,0 % 5,0 % Tabel 1 Økonomiske forudsætninger i Kabelhandlingsplan 2009 (KHP09) og Kabelhandlingsplan 2013 (KHP13). Rentefoden i Kabelhandlingsplan 2009 var bestemt af den regulering, de regionale transmissionsselskaber var underlagt. I dag er det Energient.dk, der ejer hele transmissionsnettet, og derfor afspejler rentesatsen Energinet.dk's mulighed for låneoptagelse i Nationalbanken. Rentesatsen imødekommer også Energinet.dk's risikopolitik om, at varigheden af vores lån skal afspejle aktivernes levetid på 40 år. Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente er fastsat af Finansministeriet og blev i foråret 2011 nedsat til 5 pct. Levetiden for anlæggene er sat op, fordi erfaringerne i dag underbygger, at anlæggene har en levetid på 40 år fremfor 30 år. Kabelhandlingsplan 2009 beskrevet med de aktuelle økonomiske forudsætninger og i prisniveau ses i Tabel 2. Dette er referencen for sammenligning med resultaterne fra Kabelhandlingsplan Dok /13, Sag 10/7196 7/35

8 Investering Tarifpåvirkning Fastpris 2012-niveau Nutidsværdi Fastpris 2012-niveau Samlet Indtil 2020 Primo 2009 Gennemsnit mia. kr. mia. kr. mia. kr. øre/kwh mio. kr. Kabelanlæg og projektering 12,556 6,514 8,101 0, Nye stationer og transformere 1,299 0,674 0,838 0,08 33 Nedtagning af luftledninger 0,244 0,111 0,147 0,01 6 Reetablering af kabler 1,624 0,842 0,551 0,05 22 I alt 15,722 8,141 9,639 0, Tabel 2 Referencen for opsamling på Kabelhandlingsplan 2013 i forhold til Kabelhandlingsplan Nutidsværdien er beregnet med en kalkulationsrente på 5 pct. og en nettoafgiftsfaktor på 1,17. I løbende priser udgør den samlede investering 18,9 mia. kr. forudsat uændrede forudsætninger om kabelpriser, heraf ca. 8,6 mia. kr. indtil og med Omkostningerne i Kabelhandlingsplan 2009 indeholdt både udbygninger af hensyn til udnyttelse af produktion og forsyning samt omkostninger ved nedtagning af luftledninger og erstatning med kabler. Der indgik ikke omkostninger for nettilslutning af ny produktion og reinvesteringer i stationer og 132 kv-kabelnettet i København. 2.2 Gennemførte og igangværende kabelprojekter Siden 2009 er der nedtaget 80 system-km luftledning og etableret 108 km nye kabler. Omkostningerne hertil har været ca. 380 mio. kr. Gennemførte projekter for er: Nedtagelse af luftledninger uden tilhørende kabellægninger: 132 kv-luftledningen fra Borup til Frederikssund på ca. 10 km er fjernet i kv-luftledningen på 18 km fra Tyrstrup til Skærbækværket er nedtaget i Kabellægninger uden tilhørende nedtagninger af luftledninger: 150 kv-kabellægning Lem Kær-Videbæk på i alt 18 km er gennemført i kv-kabellægning ved Tjele på 1 km er gennemført i Kabellægninger med tilhørende nedtagninger af luftledninger: Partiel kabellægning på 150 kv Fynsværket-Abildskov med tilhørende demontering, ca. 1,3 km. 132 kv-kabellægning ved skovkrydsningen i Haslev i 2011 og tilhørende nedtagning af luftledning, ca. 2 km 150 kv-kabellægninger syd for Aalborg samt tilhørende demonteringer af luftledninger i området er gennemført i perioden Det drejer sig om 25 km nye kabler og 23 km demontering af luftledninger. 150 kv-kabellægninger nordvest for Aalborg mod Bredkær er gennemført i Det drejer sig om kabellægning af i alt 46 km. Luftledningerne demonteres i løbet af kv-kabellægninger på ca. 15 km og nedtagning af ca. 28 km luftledninger omkring Frøstrup og Nors i forbindelse med etablering af Testcenter Østerild i Dok /13, Sag 10/7196 8/35

9 Derudover er der i øjeblikket igangværende anlægsprojekter, der forventes afsluttet i løbet af 2013 og Disse omfatter etablering af 143 km kabel og nedtagning af 235 km luftledning til samlede omkostninger på ca. 582 mio. kr. De igangværende anlægsprojekter er: 150 kv-luftledningerne nordvest for Aalborg mod Bredkær og mellem Vendsysselværket og Vester Hassing demonteres, i alt ca. 47 km. Der etableres ca. 10 km nye 132 kv-kabler i forbindelse med forsyningen af Hedegård. Der demonteres 50 kv-forbindelser. Ca. 14 km nye 150 kv-kabler mellem Tange og Tjele og tilhørende nedtagninger på ca. 27 km. Ca. 97 km ny kabler omkring Tjele og tilhørende demonteringer af luftledninger på ca. 130 km. Ca. 22 km nye 132 kv-kabler ved Køge Bugt og demontering af 30 km luftledning. Samlet set omfatter afsluttede og igangværende projekter kabellægning af 252 km og nedtagning af 315 km luftledning til samlede omkostninger på ca. 962 mio. kr., Tabel 3. De gennemsnitlige omkostninger har således været 3,8 mio. kr. pr. km nye kabler. Nye kabler Nedtagning af luftledninger Samlede omkostninger Gennemsnitlige omkostninger Afsluttede km 80 km 380 mio. kr. 3,5 mio. kr./km Igangværende 143 km 235 km 582 mio. kr. 4,1 mio. kr./km I alt 252 km 315 km 962 mio. kr. 3,8 mio. kr./km Tabel 3 Gennemførte og igangværende projekter Tre projekter er i øjeblikket under detailplanlægning. Det drejer sig om: Etablering af en ny 150 kv-netstruktur i Thy-Mors-Salling området på grund af tilslutning af ny VE-produktion, forsyningsbehov samt mulighed for sparede reinvesteringer på luftledningen mellem Bedsted og Struer i Anlæggene planlægges idriftsat i løbet af 2014, og projektet omfatter kabellægning og demontering i størrelsesordenen 150 km. Analyserne og de endelige løsninger forventes afsluttede i løbet af Kabellægning mellem Ejbygård og Vejleå på Københavns vestegn på grund af sparede reinvesteringsomkostninger på masterne i 2015 og på grund af, at strækningen er i et område med nærhed til bebyggelse, se afsnit 4.3. Der planlægges nedtaget 15 km luftledning og etablering af 7 km nye kabler. Analyserne og de endelige løsninger forventes afsluttede i løbet af Kabellægning af 150 kv-forbindelsen Endrup-Holsted, ca. 15 km, planlægges i sammenhæng med tilslutningen af Horns Rev 3-havmølleparker og ombygningen af 400 kv-forbindelsen Endrup og Revsing til to systemer. Dok /13, Sag 10/7196 9/35

10 Samlet set er billedet: Nye kabler Nedtagning af luftledninger Samlede omkostninger Gennemsnitlige omkostninger Under detailplanlægning 169 km 173 km 617 mio. kr. 3,6 mio. kr./km Tabel 4 132/150 kv-projekter der i øjebilkket er under detailplanlæging. Alle gennemførte, igangværende anlægsprojekter og projekter under detailplanlægning fremgår af Figur 3. Figur 3 Gennemførte projekter , igangværende anlægsprojekter 2013 og projekter under detailplanlægning med forventet idriftsættelse Dok /13, Sag 10/ /35

11 2.3 Energiforlig og solcelleaftale 2012 I 2012 blev der indgået to energipolitiske aftaler med betydning for Kabelhandlingsplan 2013: Energiforliget, hvis finansiering delvist skulle komme fra udskydelser af nye 132/150 kv-kabellægninger til efter Solcelleaftalen, hvis finansiering delvist skulle komme fra udskydelser af 400 kvforskønnelsesprojekter og tilhørende 132/150 kv-kabellægninger. Energiforlig Energiforliget 2012 skal delvist finansieres ved at udsætte dele af kabelhandlingsplanen til efter Målet er, at tariffen skal reduceres med 130 mio. kr. i 2020 (faste 2012-priser). Solcelleaftale En del af finansieringen af solcelleaftalen skal komme fra udskydelser af tre af de seks 400 kv-forskønnelsesprojekter, som Energinet.dk har planlagt, jf. Forskønnelsesplanen fra Det drejer sig om udskydelse af forskønnelsesprojekterne: Kongernes Nordsjælland Roskilde Fjord Årslev Engsø Kabellægninger og ombygninger af 132 kv-nettet i området ved Kongernes Nordsjælland er afhængige af tidspunktet for gennemførelse af forskønnelsesprojektet. Det betyder, at ud over at udskyde 400 kv-forskønnelsesdelen, så skal en kabellægning af 132 kv-forbindelsen mellem Teglstrupgård og Stasevang samt etablering af en 400/132 kv-station i Kvistgård også udskydes. De samlede omkostninger hertil er ca. 400 mio. kr., hvoraf 132 kv-delen, som er relateret til kabelhandlingsplanen, udgør ca. 215 mio. kr. Kongernes Nordsjælland var planlagt etableret i Med en udskydelse til 2021 betyder det yderligere en tarifbesparelse på ca. 10 mio. kr. i 2020 foranlediget af udskydelser i 132 kv-nettet. Referencen for opgørelse af besparelsen er Kabelhandlingsplan 2009, Tabel 2. Tarifbesparelse 2020 Energiforlig Solcelleaftale 130 mio. kr. 10 mio. kr. Tarifpåvirkning 2020 KHP09 KHP mio. kr. 244 mio. kr. Hvis besparelserne fra både energiforliget og solcelleaftalen indregnes, så bliver målet for tarifpåvirkningen i 2020 således 244 mio. kr. ( = 244 mio. kr.). Dette blev overslagsmæssigt vurderet til en reduktion af antal nye kabler med ca. 500 km fra km til ca km i I forbindelse med planlægning af kabellægninger frem til og med 2020 prioriteres kabellægninger relateret til tilslutning af VE-baseret produktion og fjernelse af luftledninger med nærhed til bebyggelse. Dok /13, Sag 10/ /35

12 3. Forudsætninger Fastlæggelse af Kabelhandlingsplan 2013 er baseret på et opdateret 400 kvtransmissionsnet, opdaterede analyseforudsætninger i forhold til Kabelhandlingsplan 2009 samt Energinet.dk's gældende planlægningsregler kv-nettet Det 400 kv-net, der var udgangspunktet i Kabelhandlingsplan 2009, var det net, der i 2008 blev foreslået som udbygningsalternativ C i forbindelse med Elinfrastrukturrapporten, Figur 4. Figur 4 Den forudsatte 400 kv-netstruktur i Kabelhandlingsplan I Energistyrelsens "Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet" blev det fastlagt, at følgende 400 kv-forbindelser kunne etableres som luftledninger uden yderligere analyser: Opgradering af det eksisterende 400 kv-system på Kassø-Tjele til to systemer på master i nyt design. Anlægsarbejdet er i gang, og forbindelsen forventes idriftsat i Ophængning af yderligere et 400 kv-system på eksisterende masterække mellem Vejen og Endrup (forventet 2016). Den eksisterende 220 kv-luftledning mellem Kassø og den dansk-tyske grænse ombygges til en ny 400 kv-luftledning på master i nyt design (forventet ). Dok /13, Sag 10/ /35

13 Disse forbindelser var en forudsætning i 2009, og det er de stadig i forbindelse med Kabelhandlingsplan Derudover er 400 kv-strukturen opdateret på baggrund af nye analyser. Strukturen ses i Figur 5. Figur 5 Den forudsatte 400 kv-netstruktur i Kabelhandlingsplan Som en følge af solcelleaftalen forudsættes et nyt 400 kv-system mellem Idomlund og Tjele etableret som luftledning ved at ophænge et ekstra system på den masterække, der allerede findes på strækningen. I Kabelhandlingsplan 2009 var der forudsat en kabelforbindelse. Af hensyn til tilslutning af havmøller ved Læsø var der i Kabelhandlingsplan 2009 forudsat en 400 kv-kabelforbindelse mellem Ferslev og Vester Hassing i Da disse havmøller ikke længere er en forudsætning, er der ikke længere behov for denne forbindelse. En 400 kvkabelforbindelse mellem Tjele og Trige forventes heller ikke nødvendig i 400 kv-nettet inden for de næste 20 år. Denne forbindelse var en forudsætning i Den tyske TSO, TenneT og Energinet.dk samarbejder i øjeblikket om et udviklingsprojekt vedrørende udbygning af kapaciteten mellem Jylland og Tyskland fra Dette vedrører både ombygning af den eksisterende forbindelse fra Kassø fra 220 kv til 400 kv samt tilslutning af en ny 400 kv-forbindelse til Tyskland i Endrup. Denne forbindelse var ikke en forudsætning i På Sjælland var der i Kabelhandlingsplan 2009 forudsat en 400 kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndby allerede i Nye, foreløbige analyser har vist, at på kort sigt vil det være tilstrækkeligt med en noget kortere 400 kv-forbindelse mellem Bjæverskov og Dok /13, Sag 10/ /35

14 Hovegård i Denne forbindelse er en forudsætning for kabellægningen af 132 kv-nettet på Sjælland, men den endelige løsning vælges i forbindelse med detailstudier, som indledes i Derudover var der i 2009 forudsat en 400 kv-forbindelse mellem Glentegård og Amagerværket i 2017 af hensyn til forsyningen af Københavnsområdet. Da der nu forudsættes en 400 kv-forbindelse til Sverige fra Amagerværket i 2018, vurderes behovet for denne forbindelse først om år. 3.2 Analyseforudsætninger Forbrug og produktion Energinet.dk's Analyseforudsætninger 2012, Ref. 6, justeret med antagelser om mulige tilslutningspunkter for kystnære vindmøller i Ramme, Lem Kær og Dybvad i Vestjylland og i Asnæs, Stigsnæs og Borreby på Sjælland/Sydsverige og øerne, er basis for resultaterne i Kabelhandlingsplan I øjeblikket er Energinet.dk i gang med forundersøgelser til kommende kystnære møller, og i den forbindelse vil mere specifikke tilslutningspunkter blive udpeget. Siden udarbejdelsen af Kabelhandlingsplan 2009 er prognoserne for forbrug og produktion opdateret. Det betyder nu forventninger om betydelige reduktioner i det maksimale effektforbrug og på produktionskapaciteten på kraftvarmeenhederne. Vindkraften forventes øget, Figur 6. Hvis man betragter den samlede mængde produktionskapacitet i forhold til det maksimale forbrug, er effektbalancen bedre, end det var tilfældet i Kabelhandlingsplan 2009 på grund af den øgede mængde af vindkraft. Fjernes vindkraften fra billedet, er balancen mellem produktionskapacitet og det maksimale effektforbrug stort set uændret i forhold til Kabelhandlingsplan Figur 6 Forskelle i forudsætningerne mellem Kabelhandlingsplan 2009 og Kabelhandlingsplan Sammenligningsåret er Anlægs- og etableringsomkostninger De forudsatte kabel- og projekteringsomkostninger er siden udarbejdelsen af Kabelhandlingsplan 2009 reduceret. På baggrund af erfaringer fra flere gennemførte kabellægningspro- Dok /13, Sag 10/ /35

15 jekter har Energinet.dk reduceret anlægs- og projekteringsomkostningerne med gennemsnitligt 17 pct., da kabelpriser og gravearbejde har vist sig billigere end tidligere antaget. Ligesom det var tilfældet i 2009, er Kabelhandlingsplan 2013 baseret på uændrede kabelpriser i perioden frem til Der er således ikke gennemført en fremskrivning af priserne på baggrund af forventninger til eksempelvis kobber- og aluminiumspriser. 3.3 Planlægningsregler Kabelhandlingsplanen er fastlagt på baggrund af analyser på et antal dimensionerende effektbalancer, der beskriver repræsentative driftssituationer med store transporter i systemet, som er foranlediget af: Opretholdelse af forsyningssikkerheden Udnyttelse af VE-baseret produktionskapacitet Sikring af udvekslinger med nabo-områderne Driftssituationerne afprøves ved forskellige typiske mangelsituationer med sandsynlige udfald af netkomponenter, og det sikres, at definerede tekniske krav i forhold til belastninger, spændinger, og kortslutningseffekt kan overholdes i henhold til Energinet.dk's planlægningsregler. 3.4 Koordinering med underliggende net I Energistyrelsens "Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet" er det antaget, at kv-nettet kabellægges "som hidtil". Af tekniske og samfundsøkonomiske årsager vil det være en stor fordel at sammentænke planlægningen af 132/150 kvnettet med kv-nettet. I den detailplanlægning af 132/150 kv-kabelprojekterne, der løbende foregår, skal koordineringen til underliggende net sikres ved samarbejde med netselskaberne. På de forbindelser, hvor der er kombinerede fremføringer med underliggende net på 50 kv og 60 kv, er der i forbindelse med kabelhandlingsplanen ikke foretaget en koordinering i planlægningen. Den vil ske efterfølgende, hvor detailplanlægningen af de enkelte projekter skal gennemføres. Dok /13, Sag 10/ /35

16 4. Nedtagning af luftledningsnettet Planen for kabellægning af 132/150 kv-nettet afhænger af det optimale tidspunkt for nedtagning af luftledningerne. I Kabelhandlingsplan 2009 blev hver enkelt luftlednings optimale nedtagningstidspunkt vurderet ud fra et sluttidspunkt for alle kabellægninger i perioden 2040 til 2045 og på baggrund af indmeldinger fra de daværende regionale transmissionsselskaber om et økonomisk optimalt tidspunkt for nedtagning, som var vurderet ud fra luftledningernes restlevetider. I Kabelhandlingsplan 2013 er de optimale tidspunkter for nedtagning revurderet efter samme grundlæggende princip om vurdering af restlevetider og på baggrund af de nugældende rammer og forudsætninger. Revurderingen er således foretaget ved at: Kortlægge luftledningens restlevetid ud fra en standardiseret metode, der gælder for hele landet samt opgøre deres reinvesteringsomkostninger ud fra standardpriser. Informationerne bruges til at fastlægge et økonomisk optimalt nedtagningstidspunkt og en prioritering luftledningerne imellem. Sikre et kabellagt transmissionsnet i Indregne energiforligets økonomiske ramme i 2020, som konkret betyder, at nedtagning af et antal luftledninger udsættes til efter I stedet skal der inden 2020 i nogle tilfælde reinvesteres i luftledningerne. Indregne nedtagning af luftledninger, der er prioriteret inden 2020 på grund af nærhed til bebyggelse. Sikre den langsigtede netstruktur og det løbende tekniske behov for transmissionskapacitet. Figur 7 viser, hvor mange km luftledninger, der allerede er nedtaget, og der fremover planlægges nedtaget. Igangværende og afsluttede demonteringer udgør ca. 300 system-km, hvoraf hovedparten er i Jylland og på Fyn. Samlet set nedtages ca system-km frem til og med 2030, det vil sige, der udestår ca system-km til nedtagning. Især for Sjælland og øerne er der et stort omfang af kabellægninger i perioden Årsagen er dels, at de revurderede levetidsforlængelser betyder, at en del reinvesteringer er fremrykket i forhold til Kabelhandlingsplan 2009, og dels at en del kabellægninger er udskudt på grund af energiforliget. I forbindelse med de fremtidige netudviklingsplaner og detailplanlægningen vil de præcise kabellægningstidspunkter efter 2020 blive justeret bedst muligt, så der sikres en effektiv projektportefølje, og at reinvesteringsomkostningerne minimeres. Dok /13, Sag 10/ /35

17 Figur 7 Omfanget af nedtagning af luftledninger. Nedtagningstidspunktet er fastlagt ud fra det optimale tidspunkt for nedtagning. De optimale nedtagningstidspunkter for 132/150 kv-luftledningsnettet fremgår af Figur 8, side 18 og kan sammenlignes med resultaterne fra Kabelhandlingsplan 2009 i Figur 9, side 19. Dok /13, Sag 10/ /35

18 Figur 8 Tidspunkt for nedtagning af luftledninger i Kabelhandlingsplan Dok /13, Sag 10/ /35

19 Figur 9 Optimale nedtagningstidspunkter fra Kabelhandlingsplan Dok /13, Sag 10/ /35

20 4.1 Restlevetider og reinvesteringer Restlevetiderne for kv-luftledningerne og omfanget af den reinvestering, der ville være nødvendig, hvis ikke luftledningerne skulle nedtages, er kortlagt på baggrund af en standardiseret metode, hvor tilstanden af hver enkelt luftlednings hovedkomponenter er vurderet. De hovedkomponenter, der betragtes, er: Fundament Mast Fasetråd Jordtråd Isolatorkæder For hver enkelt strækning er det tidspunkt kortlagt, hvor en større reinvestering ville være nødvendig, hvis luftledningen fortsat skulle være i drift. Kortlægningen er gennemført på baggrund af tilstandsvurderinger af hver enkelt strækning, ud fra viden om strækningens alder, gennemførte eftersyn og lokale vejrforhold. Omkostningerne til reinvesteringerne er opgjort på baggrund af standardiserede reinvesteringspriser pr. km for hver af hovedkomponenterne. Reinvesteringspriserne bruges til at kortlægge de økonomisk optimale tidspunkter for demontering af luftledningerne og til at fastlægge et overslag på reinvesteringsomfanget i Kabelhandlingsplan De tungeste poster er reinvesteringer i master og fasetråde, Figur 10, og det vil typisk være, når disse reinvesteringsbehov opstår, at luftledningens økonomisk optimale tidspunkt for nedtagning findes. Kombinationer af udskiftning af øvrige hovedkomponenter kan ligeledes lede frem til det økonomisk optimale nedtagningstidspunkt. Hvis flere komponenter skal renoveres/udskiftes på samme tid, forventes det, afhængigt af kombinationerne, at omkostninger til udskiftning af fasetråd vil reduceres med pct., udskiftning af jordtråd med pct. og isolator/ophæng med pct. Dette skyldes synergieffekter, hvor omkostninger til blandt andet projektering, montage, kranleje, køreplader og erstatninger reduceres. Der er taget hensyn til dette i opgørelsen af de samlede reinvesteringer. Figur 10 De relative omkostninger til reinvesteringer til brug for fastlæggelse af tidspunkter for nedtagning af luftledninger. Dok /13, Sag 10/ /35

21 For de luftledninger, der i perioden frem til og med 2020 kun har et mindre reinvesteringsbehov, er nedtagningstidspunktet fastlagt ved at vurdere reinvesteringsomkostningerne i forhold til at gennemføre eller udskyde en kabellægning til efter Luftledninger med et mindre reinvesteringsbehov i perioden planlægges nedtaget i en rækkefølge, der minimerer omfanget af reinvesteringsomkostninger og sikrer en rimelig projektportefølje. 4.2 Luftledningsforbindelser til umiddelbar nedtagning I Kabelhandlingsplan 2009 blev der foretaget en vurdering af, hvilke kv-forbindelser der helt kunne undværes. De afsluttede og igangværende projekter er beskrevet i afsnit 2.2, og status for resten er: Tidspunktet for nedtagning af 132 kv-luftledningen fra Kamstrup til Asnæsværket skal ses i sammenhæng med lukningen af 400 kv-ringen på Sjælland. Detailanalyser indledes i kv-luftledningen fra Tyrstrup mod Enstedværket på ca. 40 km planlægges demonteret i Det er en forudsætning, at der er etableret en anden forsyningsvej i de underliggende net. 150 kv-luftledningen fra Enstedværket til Flensborg på ca. 30 km til den dansk-tyske grænse er ikke taget med i kabelhandlingsplanen, men den kabellægges, hvis forsyningsaftalen med Flensborg skal opretholdes. 4.3 Nærhed til større byområder I Kabelhandlingsplan 2009 er 12 byer kortlagt, som har mere end én højspændingsledning ( kv) inden for byzonegrænsen, Figur 11. De politiske partier bag Kabelhandlingsplan 2009 prioriterede nedtagning af luftledninger i de større byer senest i Ifølge energiforliget fra 2012 er dette stadig en prioritet. Dok /13, Sag 10/ /35

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: 236076 Reference: SRO Energinet.dk

Læs mere

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Asset management og infrastrukturens sundhedstilstand 1. Introduktion til Asset Management Asset Management skal ses som et

Læs mere

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark Indhold 1. Indledning... 7 2. Økonomi... 9 2.1 Eltransmission... 9 2.2 Gastransmission... 10 3. Rammer for anlægsrapporten... 11 3.1 El... 11 3.2

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser DCEA Miljøvurderingsdage 2012 Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser Signe Nepper Larsen, Natur og miljø, COWI 1 24 OKTOBER 2012 DCEA MV DAGE 2012 Brug af GIS i analyser af tekniske

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef kbe@energinet.dk Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til

Læs mere

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66 Energinet.dk Systemplan 2012 Udgivet af Energinet.dk Forsidefoto: Eldrevet gaskompressor ankommer til Egtved den 25. maj 2012 Fotograf: Bent Medvind Sørensen Rapporten kan

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Bilag 4: Notat om tracéplanlægning og miljøafvejning for den danske landdel af COBRAcable

Bilag 4: Notat om tracéplanlægning og miljøafvejning for den danske landdel af COBRAcable Til Esbjerg Kommune Naturstyrelsen Odense Bilag 4: Notat om tracéplanlægning og miljøafvejning for den danske landdel af COBRAcable 31. maj 2011 XNHA/MPK I forbindelse med forundersøgelser og planlægning

Læs mere

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele.

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Til Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ post@ode.mim.dk 29.05.2010 Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Foreningen: Bevægelsen for miljøvenlig

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 2 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere