NORDJYLLANDSVÆRKET. Verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDJYLLANDSVÆRKET. Verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk"

Transkript

1 NORDJYLLANDSVÆRKET Verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk

2

3 FRA DET GAMLE AALBORG TIL DET NYE EUROPA Velkommen til Nordjyllandsværket verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk. Nordjyllandsværket er ejet af Vattenfall, der i dag er Europas fjerdestørste elproducent. Historien om Nordjyllandsværket begynder imidlertid ikke ude i det store moderne Europa, men i det gamle Aalborg. DET BEGYNDTE I DOKTORENS GYDE Året er Konge i Danmark er Christian den 9. også kaldet Europas svigerfar, fordi hans to døtre og fire sønner bliver gift ind i Europas største kongehuse. Men det er en helt anden historie end vores, der begynder i Doktorens Gyde midt i Aalborg. Her etablerer driftige erhvervsfolk et privat elektricitetsværk. Lysstationen, som værket kaldes i folkemunde, leverer fortrinsvis strøm til næringsdrivende i nærheden af værket. Med en kundetilgang på % om året er værket en succes. Af samme grund er placeringen midt i byen ikke praktisk. I kommunen overvejer man derfor at bygge et nyt elværk uden for byen, og valget falder på en grund tæt ved Limfjorden mellem Aalborg og Vejgård. Aalborg Kommunale Elværk bliver navnet på det nye værk, som står færdig i Det forsyner ikke blot Aalborg men også store dele af oplandet. Vækst og energisk udvikling Behovet for strøm vokser fortsat, så produktionsanlæggene udbygges flere gange i de næste årtier. Også forsyningsområdet udvides, så man i værkets velmagtsdage forsyner store dele af Himmerland og Vendsyssel. Thy kommer med i begyndelsen af 1960 erne, hvor man også skifter fra kommunalt ejerskab til et interessentskab, som får navnet Nordkraft. Men vendelboerne vil selvfølgelig også have deres eget kraftværksselskab nord for Limfjorden. Det fører til Nordjyllands Elektricitetsforsyning (NEFO), som i 1967 idriftsætter sit første anlæg. Både NEFO og Nordkraft har god vækst de følgende år og bygger nye anlæg. Men energibehovet og bysamfundet vokser endnu hurtigere. Det kraftværk, der i 1909 blev bygget uden for byen, ligger nu midt i Aalborg. Fusioner og internationalisering I 1990 erne bliver fusion et nøgleord for den danske elforsyning som følge af den liberalisering, der præger det europæiske elmarked. På den baggrund og for at kunne løfte opgaven med et nyt kraftværksbyggeri i Nordjylland bliver NEFO og Nordkraft fusioneret til Nordjyllandsværket i Ved fusionen bliver man også enige om at opgive placeringen midt i Aalborg og i stedet satse på Vendsysselværket ved Vester Hassing, hvor udviklingsmulighederne er langt bedre. Fusionsbølgen fortsætter både på internationalt og nationalt plan. Den 1. januar 2000 fusionerer de jyske og fynske værker til Elsam, der udvikler sig så positivt, at de aktier, som de jyskfynske distributionsselskaber får ved fusionen, bliver attraktive for andre energiselskaber. Resultatet bliver, at Vattenfall den 1. juli 2006 overtager næsten alle Elsams vindmøller i Jylland og på Fyn samt to decentrale kraftvarmeværker i Hillerød og Helsingør og de tre store kraftværker Amagerværket, Fynsværket og ikke mindst Nordjyllandsværket. 3

4 EN MILJØVENLIG KRAFTKARL Med en skorsten på 171 meter og en bygningshøjde på 90 meter rager Blok 3 godt op i landskabet. Det er i det hele taget store forhold og høj effektivitet, der kendetegner verdens mest miljøvenlige kulfyrede kraftværk. BLOK 3 DRIVER VÆRKET Nordjyllandsværkets produktion af el og fjernvarme foregår på to blokanlæg, Blok 2 og 3. Blok 3 fra 1998 er kendetegnet ved at være verdens mest effektive og miljøvenlige kulfyrede kraftværk, og er derfor den primære enhed. Den oprindelige Blok 1 er skrottet. Herudover råder Nordjyllandsværket over et dieseloliefyret gasturbineanlæg, der bl.a. kan anvendes til at genstarte kulfyrede produktionsanlæg ved landsdelsdækkende strømsvigt. Til gavn for miljø og økonomi I forhold til ældre produktionsanlæg producerer Blok 3 langt mere elektricitet og fjernvarme på samme mængde brændsel. Og jo mere effektivt hver enkelt kilo kul udnyttes, jo mindre CO 2 udledes, og jo lavere bliver produktionsprisen. På den måde tager Nordjyllandsværket hensyn til både miljøet og vores el- og varmeregninger. Effektiviteten øges Der er sket meget på de 22 år der ligger mellem idriftsættelsen af Blok 2 og 3. På stort set samme mængde kul er elproduktionen og især fjernvarmeydelsen steget enormt. 171 meter skorsten Man tager tre Aalborgtårne og sætter oven på hinanden. Så har man højden på skorstenen til Blok 3. Støbningen af skorstenen forgik i døgndrift, varede 831 timer og hver time ankom en bil med beton. Tekniske hoveddata Blok 2 Blok 3 Gasturbine Idriftsat Eleffekt (brutto) 305 MW 411 MW 25 MW Maks. fjernvarmeydelse 42 MJ/s 420 MJ/s Kulforbrug ved fuldlast 105 t/h 118 t/h Damptryk 198 bar 289 bar Damptemperatur 535 C 582 C 4

5

6

7 FRA KUL TIL EL OG FJERNVARME Opgaven for et kraftværk som Nordjyllandsværket er at omdanne energien i det indfyrede brændsel til el og fjernvarme, som kan anvendes af forbrugerne. Nordjyllandsværket er kulfyret og helt op til 91 % af energiindholdet i kullene udnyttes. Det er en verdensrekord, der stadig holder. KUL PÅ KEDLEN Kul transporteres fra kulpladsen op i de store døgnsiloer (1). Herfra føres det frem til 4 kulmøller, som maler kullet til fint støv. En blanding af luft og kulstøv blæses op til de 16 brændere på Blok 3. Forbrændingen sker i kedlens fyrrum (2) ved en temperatur på o C. Den 70 meter høje kedel er bygget op af kilometervis af rør, hvori der strømmer demineraliseret vand, som opvarmes til overhedet damp, der får de store skovlhjul i turbinen til at snurre lystigt. Det egentlige produktionsapparat består således af en ca. 50 meter lang turbinegruppe (3), hvor energien i kullene i form af damp omsættes til el og fjernvarme. For at udnytte brændslet optimalt sker der en samproduktion af el og fjernvarme. Efter turbinens mellemtryksdel udtages der damp, som ledes gennem to fjernvarmevekslere (4), hvor vandet fra bynettet opvarmes til o C. Det meste af fjernvarmen føres i store rør under Limfjorden til Aalborg. Fjernvarme er altså ikke, som mange tror, et spildprodukt. Damp til opvarmning af fjernvarmevandet tages ud af turbinens mellemtryksdel på et tidspunkt, hvor dampen stadig ville kunne producere el. For at optimere driften er der ydermere koblet en m 3 fjernvarmeakkumuleringstank (8) til anlægget. Det betyder, at man i perioder kan undlade at producere fjernvarme og anvende al damp til produktion af el. pen nedkøles med vand fra Limfjorden. Efter at røgen er renset (se næste side) ledes den rensede røggas ud gennem den 171 meter høje skorsten (6) A Samproduktion af el og fjernvarme Fra højtryksturbinen ledes dampen tilbage til kedlen for at blive genopvarmet, inden den fortsætter gennem turbinens mellemtryks- og lavtryksdel. På turbineakslen findes generatoren, der fremstiller el (3A). Kredsløbet sluttes Til sidst ledes den damp, der ikke anvendes til produktion af fjernvarme gennem en kondensator (7), hvor den bringes tilbage til flydende form for at blive pumpet retur til kedlen til fornyet opvarmning. Der er tale om et lukket kredsløb. Dam- Kul

8 KULFYRING MED REN SAMVITTIGHED Kul er et fossilt brændsel dannet af plantefibre over en periode på millioner år. Samtidig er kul det brændsel, som kloden er rigest på med beholdninger nok til verdens forbrug de næste år. Men kul kræver stor opmærksomhed omkring miljøet lige fra losning over oplagring og til afbrænding i kedlerne. VERDENSMESTER I EFFEKTIVITET Nordjyllandsværket afbrænder årligt ca tons kul, der primært ankommer til værket med kulpramme. Inden kullene oplagres, renses de for fremmedlegemer, ligesom større kulklumper bliver knust. Fra kulpladsen transporteres kullene på transportbånd til døgnsiloerne på Blok 2 og 3. Olie anvendes stort set kun til opstart af anlæggene, så det årlige olieforbrug er kun på ca tons. Blok 3 kunne ved igangsætningen i 1998 kalde sig Verdens mest effektive kulfyrede kraftværk - og titlen gælder stadig. Baggrunden er et stærkt samarbejde mellem leverandører og de kraftværksingeniører, der har projekteret anlægget. Ved samproduktion af el og fjernvarme kan der opnås en samlet udnyttelse på helt op til 91 % af den energi, som brændes i kedlen. Den effektive udnyttelse af brændslet betyder mindre spild og dermed mindre forurening. Kreativt genbrug Nordjyllandsværket blev i 1992 belønnet med den internationale McGraw-Hills pris for verdens første SNOX-anlæg. Det renser røgen for svovldioxid og kvælstofilter og blev bygget i forbindelse med Blok 2. Et af restprodukterne fra denne rensningsproces er næsten 100 % ren svovlsyre, som eksempelvis afsættes til gødningsindustrien. Blok 3 har ikke blot et elektrofilter til opsamling af flyveaske men også et effektivt afsvovlingsanlæg. Til afsvovling anvendes opslemmet kridt leveret af Aalborg Portland Cementfabrik. Den gips, der kommer ud af processen, leveres herefter tilbage til brug i Portlands cementproduktion. Flyveasken anvendes ligeledes i cement- og betonindustrien. Nordjyllandsværkets konsekvente fokus på miljøet viser sig således i et kreativt genbrug, hvor restprodukter fra driften udnyttes som råstoffer i andre industrielle sammenhænge. Kort sagt: En industriel symbiose til gavn for både miljø og økonomi. Du kan læse mere om Vattenfalls miljøindsats på 8

9

10

11 DEN MENNESKELIGE FAKTOR I forhold til Nordjyllandsværkets enorme dimensioner og produktion er antallet af medarbejdere forholdsvis få. Til gengæld er arbejdsdagen varieret og udfordrende for den enkelte. Nordjyllandsværket er derfor en arbejdsplads, hvor der satses på ansvarsbevidste og initiativrige medarbejdere. NØGLEMEDARBEJDERE PÅ KERNEOMRÅDER Nordjyllandsværkets kerneområde, nemlig produktion af el og fjernvarme, varetages af en fast stab af dygtige maskinmestre, ingeniører, specialarbejdere, laboranter, håndværkere og administrativt personale. Der lægges stor vægt på at ansætte de rigtige medarbejdere til de forskellige arbejdsområder og tilbyde løbende uddannelse og udvikling. Dygtige og ambitiøse medarbejdere er ganske enkelt nødvendige for at sikre Nordjyllandsværket en stærk position på det energimarked, der bliver stadig mere konkurrencepræget. De meget skiftende produktionsforhold har til gengæld gjort det nødvendigt at sikre en større fleksibilitet på en række sekundære arbejdsområder. Denne fleksibilitet er opnået gennem outsourcing og udlicitering af forskellige serviceydelser. Medstyrende arbejdsgrupper Nordjyllandsværkets organisation er bygget op omkring medstyrende arbejdsgrupper, hvor hver medarbejder deltager i flere sideløbende opgaver af gangen. Denne organisering har sammen med en kortere kommunikationsvej mellem ledelse og medarbejdere trimmet de enkelte arbejdsprocedurer. De medstyrende grupper består typisk af 9-14 medarbejdere. Disse grupper fungerer i dag som sammentømrede enheder, der selvstændigt og hurtigt klarer de daglige drifts-, repara tions- og vedligeholdelsesopgaver. Ideen bag denne organisering af arbejdet er at flytte ansvar og ledelse tættere på den enkelte medarbejder. Det giver flere administrative opgaver for den enkelte men også en større kontaktflade og et bedre kendskab til andre faggruppers områder. Resultatet er bl.a. en mere varieret arbejdsdag samt større økonomisk bevidsthed. Miljø er også arbejdsmiljø Nordjyllandsværkets arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer er certificeret efter de internationale standarder OHSAS og ISO Certificeringen har øget vores opmærksomhed på nærmiljøet, og vi har opstillet en række mål med henblik på en yderligere og fortløbende forbedring af miljøet. 11

12 NY STYRKE TIL DANSK ENERGI Vattenfall er en relativ ny aktør på det danske el- og varmeproduktionsmarked. Ud over Nordjyllandsværket ejer og driver vi Amagerværket, Fynsværket samt decentrale kraftvarmeværker i Hillerød og Helsingør plus et stort antal vindmøller i Jylland og på Fyn. Trods vores korte virke i Danmark har vi allerede investeret 2,6 mia. kr. i en række nyskabende projekter som f.eks. multibrændselsanlæg på Amagerværket samt denox-anlæg og et halmfyret anlæg på Fynsværket. I al deres forskellighed, har projekterne også et vigtigt fællestræk: Den miljøforbedrende effekt på den danske el- og varmeproduktion. EN EUROPÆISK STORSPILLER Vattenfall er Europas fjerdestørste elproducent med aktiviteter i Sverige, Finland, Tyskland, Polen og altså også Danmark. Vi har aktiviteter i alle dele af værdikæden for elektricitet. Det vil sige produktion, transmission, distribution og salg. Vattenfall producerer, distribuerer og sælger også varme samt energirelaterede ydelser. Koncernen har godt ansatte, og moderselskabet Vattenfall AB ejes 100% af den svenske stat. Vattenfall i Danmark er en del af forretningsområdet Business Group Vattenfall Norden med ca medarbejdere i Sverige, Finland og Danmark. I Danmark er vi ca. 650 medarbejdere. Den danske organisation blev etableret i midten af 2006 i forbindelse med Vattenfalls overtagelse af såvel medarbejdere som produktionsanlæg fra DONG. Der er oprettet to regionskontorer, nemlig et i København og et i Fredericia. En visionær virksomhed Det er Vattenfalls vision at forbedre kundernes konkurrencedygtighed, miljø og livskvalitet gennem effektive energiløsninger og service i verdensklasse. Denne vision opfyldes gennem fem strategiske mål for vores indsats. Vattenfall vil: sikre fortsat lønsom vækst fremstå som en målestok for branchen være nummer ét for kunden være nummer ét for miljøet fremstå som en foretrukken arbejdsgiver I arbejdet med at realisere vores mål og vision investerer Vattenfall i nye produktionsanlæg, moderniseringer og effektiviseringer af eksisterende anlæg, bedre miljø, effektivt vedligehold og øget sikkerhed, ligesom der investeres i kompetencer og ny viden. Alt sammen til gavn for vores fælles fremtid. 12

13

14

15 STABIL LEVERANCE OG EN SPÆNDENDE ARBEJDSPLADS Nordjyllandsværket verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk er jeg meget enig i. Det har helt fra begyndelsen været spændende og rigtigt for os, at Nordjyllandsværket i 2006 blev overtaget af Vattenfall. Ikke nok med at vi på denne måde fik sikret en god, stabil og solid leverance af el og varme til nordjyderne vi fik med overtagelsen også sikret en god og spændende arbejdsplads. Og det er en meget væsentlig faktor, når man vælger at sælge et af sine aktiver til et relativt fremmed foretagende. vil komme til at foregå inden for energisektoren og ingen kender vel helt svaret på, hvordan sektoren vil se ud om få år. Men én ting er sikkert; vi er i Aalborg meget tilfredse med, at det blev Vattenfall, der blev ansvarlige for at tegne hovedlandevejen for Nordjyllandsværkets fremtid og jeg er sikker på, at de ansatte på værket tænker de samme tanker. Nu er Vattenfall imidlertid ikke længere fremmed for os, og vi ser med spænding frem til, hvordan de store investeringer, som koncernen har planer om at foretage i Danmark, vil komme til at påvirke Nordjylland. Der er i disse år mange udmeldinger om, hvordan udviklingen Henning G. Jensen Borgmester Aalborg Kommune 15

16 Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Nordjyllandsværket Nefovej Vodskov Tlf

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 2014 Aalborg Portland 2014 AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Gennem 125 år har virksomheden været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark ikke

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning Vladislav Akhmatov Fysikundervisning G y m n a s i e s k o l e n elforsyning Indhold Forord 3 1. Introduktion 4 2. Elforsyningens struktur, kvalitet og mål 5 2.1. Forsyningssikkerhed 5 2.2. Leveringskvalitet

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere