Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år"

Transkript

1 LeanDesign Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år Nærværende rapport omfatter oplæg til vedligeholdelsesplan for ejeren af ejendommen: AB Lille Odinshøj blok A, B, C, D og E samt fællesarealer og bygningerne beliggende på Krogebakke 12 og Alexander Foss Vej 4, alle 3140 Ålsgårde Helsingør Kommune. Ejer: Andelsboligforeningen Lille Odinshøj Bruger: Andelshaverne Perioden

2 Andelsboligforeningen Lille Odinshøj Lille Odinshøj 1, 3140 Ålsgårde Att: Bestyrelsen Sendt pr. mail: X Sendt pr. post: Dato: Sag nr.: Emne: Rapport Rev. nr. 00 Besigtigelsesrapport omhandlende vedligeholdelse - 10 år Sag: AB Lille Odinshøj - beboerudgave I det følgende er vores oplæg til en 10 årig vedligeholdelsesplan for ejendommens blok A, B, C, D og E samt fællesarealer. Derudover er bygningerne beliggende på Krogebakke 12 og Alexander Foss Vej 4, alle 3140 Ålsgårde også omfattet. Formålet med rapporten er, at ejeren af bygningerne kan foretage en disponering af den fremtidige vedligeholdelse, både i tid og ressourcer, men også i økonomi, således at indsatsen sker mest mulig rentabelt. Resultatet er, at der hvert måned skal afsættes kroner ,- til vedligeholdelse. Udgifter til driften og uforudsete forhold samt de i 2.3 præcerende forhold og de i 3.2 enkeltstående, er ikke indeholdt idet månedlige afsætningsbeløb nævnt ovenfor. Driftsudgifterne skønnes at være forholdsvis høje, specielt på varmeforbruget i forhold til en nybygget og eller energirenoveret ejendom. Dette skyldes blandt andet energi til opvarmning af det varme brugsvand og et stort varmetab fra ejendommens bygningskonstruktioner. Derudover kunne der optimeres på øvrige installationer, dog ikke med samme rentabilitet (driftsbesparelse i forhold til investering) som på varmen. Vedligeholdelse i denne rapport omfatter alene vedligeholdelsen af bygningers konstruktioner og bygningers installationer, men ikke lyskilder, strøm- og andet energiforbrug, rengøring og lignende samt inventar. Vedligeholdelse af fællesarealer omfatter befæstede arealer og ikke beplantninger og lignende. Ejendommen vurderes at være middel til under middel vedligehold og under middel hvad angår driften. Med venlig hilsen LeanDesign Jens Christian Christensen Adjunkt, mak, edl, mdb, mrics Bilag: Kopi: Side 1 af 33

3 Oversigt Blok E Blok A Blok D Blok C Parkeringskælder Blok B Krogebakke Alexander Foss Vej 0. Indledning Alle ejendommene er blevet besigtiget i november og december måned som en visuel gennemgang med anvendelse af enkle måle- og vurderingstekniker, som beskrevet under afsnit 2.1. Efter gennemgangen af de besigtigede forhold blev der vurderet ud fra et vedligeholdelsesmæssigt syn, som har givet grundlaget for, at kunne skønne omfanget af de nødvendige tiltag. Når de nødvendige tiltag skønnes, sker dette ud fra længst mulige levetid ud fra vægtningen af lavest mulige vedligeholdelsesomkostning. Det skal bemærkes og understreges, at fællesarealer trænger til en modernisering ikke alene for synsmæssigt oplevelse, men også for friskere indeklima og i særdeleshed for sikkerhed. Buler på tæpper kan give fald. Trappeopgange trænger til at blive moderniseret, specielt blok A, men også øvrige fællesarealer. Side 2 af 33

4 0.1 Ejendommene Tværsnit - princip Byggeriet har en bærende råhuskonstruktion af beton. Konstruktionen består af søjler og bjælker samt dæk. Der er endvidere stabiliserende tvær- og længdevægge samt kerner omkring trapper og elevatorer. Derudover er kompletteringen let med lette facadebrystninger (med muret formur) og vinduespatier. Taget er med bjælkespær, beklædt med tagpap og med indvendigt afløb for afvanding. Tagplan princip Her ses et udsnit af tagplanen, hvor faldretninger på taget ses. Faldretninger angiver, hvor regnvand og smeltevand løber mod afløb, afvandingen. Nedenfor ses et udsnit af en etageplan, der viser en større del af de fællesarealer, som ejendommen indeholder. Her er der blandt andet storkøkken, restaurant/spisesal, men også lokaliteter som billard rum, tv-stue og lignende. Side 3 af 33

5 Etageplan - princip Ovenfor ses udsnit af blok E som indeholder restaurant og møde/fælleslokale. Udsnit originale altaner princip Ovenfor til venstre ses, hvorledes ejendommens altaner var udført før altanlukningsprojektet udført i Til højre ses snit med de nye altanlukninger i dette tilfælde blok B. Side 4 af 33

6 Facadeopstalt - princip Ovenfor ses blok A facade mod syd med nye altanlukninger til vendstre ses facaderne i sin oprindelse. Kælderplan Blok A - princip Snit Blok E - princip Side 5 af 33

7 Krogebakke 12 - princip Ovenfor ses udsnit af tegningsmaterialet fra kommunens byggesagsarkiv. Alexander Voss Vej 4 - princip Ovenfor ses udsnit af tegningsmaterialet fra kommunens byggesagsarkiv. Generelt fandtes der i Kommunens byggesagsarkiv ikke tegninger omkring de 2 ovennævnte ejendomme. Side 6 af 33

8 Arealoversigt Fra BBR oplyses følgende arealer: Bygning Bebygget areal Etageareal Kælderareal Erhvervsareal Blok A Blok B Blok C Blok D (og E) Blok E se D Parkeringskælder Krogebakke Alexander Voss Vej 4* Udenomsarealer se BBR *195 boligareal Ældre foto Side 7 af 33

9 Seneste udførte vedligeholdelser Følgende vedligeoholdelsesarbejder oplyses udført indenfor de seneste ca. 10 år ( ): Bygning Klimaskærm Installationer Indvendigt Udvendigt Blok A Gavle isoleret med ny skalmur (2002) + (2009) Isolering lofter 1. sal Nye vinduer nordøstfacade (2001) Elevatortårne renoveret Blok B Østgavl isoleret med ny skalmur (2003) Vinduer udskiftet Blok C Sydgavl Isoleret med ny skalmur Altandæk renoveret Blok D Altangange renoveret incl. nye rækværker (2003) Blok E Køkken renoveret Ommuring af brystninger Parkeringskælder Krogebakke 12 Dræning mod øst udført Alexander Voss Vej 4 Vinduer malet Udenomsarealer Parkeringsdæk fået ny membran (2003) Ny asfaltbelægning og brønde renset (2004) Øvrige/fælles Varmecentral med nye kedler Elevator renoveret Stor terrasse renoveret Ny varmeveksler Side 8 af 33

10 1. Budget Vi har valgt, at lade budget over vedligeholdelsen bringe i starten af nærværende rapport. Helt generelt når der nævnes vedligeholdelse, omhandler dette de nødvendige håndværksmæssige arbejder ud fra den vurdering, vi har foretaget ved besigtigelserne i Det betyder at der i de nævnte beløb er indeholdt omkostningerne til håndværksmæssige arbejder for enten udskiftning eller vedligeholdelse udført i de pågældende år, beløbet og arbejdet er nævnt beløb er i nutidskroner indeks 133. Entreres de håndværksmæssige arbejder sporadisk hen over året, vil der skulle tillægges beløb til byggeplads/velfærdsfaciliteter, idet der er regnet med en årlig samlet byggeplads for det pågældende år. Der er dog flere vedligeholdelsesarbejder, der ikke kræver den store byggeplads. Byggeplads omkostninger dækker de nødvendige hjælpemidler og velfærdsfaciliteter, men ikke projektering, tilsyn, byggestyring/ledelse og andre lignende omkostninger som i nogle af vedligeholdelsesarbejderne også skal tillægges. Hertil bør der tillægges 10%. Usikkerheden for de i nærværende rapport nævnte beløb ligger på 20% som senere beskrevet der skal dog altid indhentes tilbud, idet omfang af de håndværksmæssige arbejder afgøres af ejer af bygning. Det kan være svært at gisne om fremtidige lønudviklinger som materialepriser. Markedsvilkår kan også ændre på beløb. Vi har grupperet bygningerne som følgende: A = Blok A B = Blok B C = Blok C D = Blok D E = Blok E Incl. parkeringskælder F = Krogebakke 12 G = Alexander Voss Vej 4 H = Udenomsarealer Incl. bygninger i terræn (overdækning mellem A og D Således kan de årlige udgifter lokaliseres og planlægges også hvad angår vejrlig. Bemærk at terræn er med i nærværende det anbefales, at der ses på terræn som vedligeholdelsesopgave generelt og fælles set husk når der er tale om eventuelle handicapboliger er der skærpet regler og krav til sikkerhed m.v. Domestikken Villaen Side 9 af 33

11 1.1 Oversigt 5 år Omkostninger pr. bygningsdel og fag ses i skema nedenfor (næste side). For overskueligheden er oversigt år for år angivet med en fagmæssig fordeling som følgende: Fagbetegnelser: Klo Kloak Inv Inventar Jor Jord Sme Smed Bet Beton Bli Blikkenslager er EL Elektriker Tøm Tømrer VVS VVS Sne Snedker Ven Ventilation Gul Gulv Gar Gartner Tag Tagdækning And Andre (øvrige) er Byg Bygherre (jer selv) Bygningsdele: De bygningsdele vi i nærværende rapport arbejder med, omfatter følgende: 1. Kloak og dræn 2. Belægninger 3. Kældervæg, dæk og sokkel 4. Ydervægge og facader 5. Etagedæk, gulve og lofter 6. Tag og tagkomplettering 7. Vinduer og døre 8. Indervægge, øvrige 9. Installationer Således er overflader som generelle malerarbejder ikke med, mens malerarbejdet ved f.eks udskiftning af bygnigsdele medtaget. Inventar har vi ej heller med, men der vil også være omkostninger til f.eks vedligeholdelse af køkken. Generelle forhold omkring bygningsdele: El installationer vurderes at have restlevetid, men er utidssvarende. Varmesystem vurderes at have sporadiske skader, som vil være tiltagende. Ventilationsanlæg er fordelt på fællesområder og boliger og vurderes ikke at give det i dag anbefalede luftskifte. Tagene vurderes at skulle udskiftes indenfor perioden i modsætning til at vedligeholdes her skal det vurderes, om man ved udskiftning skulle uverveje, at få tagene isoleret og eventuelt lavet med rejsning og eller forberedt for montage af solcellepaneler. En energirenovering vil også være rentabelt. Terræn vurderes at være i en vedligeholdelsesstand, hvor der fortsat i perioden alene er tale om vedligeholdelse. Side 10 af 33

12 2. Forudsætninger Vi har foretaget besigtigelse ud fra den opgave, at skulle vurdere rækkefølgen på de vedligeholdelsesarbejder på alle ejendomme, som vi som teknikere finder mest nødvendige. Der kan opstå fejl eller mangel i bygningsdele og teknik, som en uforudset hændelse eller pludselig opstået fejl. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan forekomme yderligere omkostninger. Når ejendommen over den 10 årige, faktisk 11 årige periode, har været underlagt den systematiske vedligeholdelse, vil ejendommen stå i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Dette betyder ikke i en renoveret stand, men en god forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Da en del af de besigtigede bygingsdele er forholdsvis i orden rent vedligeholdelsesmæssigt, vil de om et antal år være tættere på at skulle vedligeholdes, end de er nu i år som eksempel derfor bliver der tale om, at der også efter 2025 vil være vedligeholdelsesarbejder. Dette er blandt andet facaderne og vinduerne som i 2025 måske trænger til vedligeholdelse i år 2029 og som således af denne rapport ikke er medtaget. Vi vil af denne og flere andre grunde anbefale, at denne rapport opdateres efter 5 år for der, igen at besigtige de i denne rapport nævnte bygningsdele, som om 5 år endnu ikke er blevet underlagt en vedligeholdelse i perioden. Blok A-E som princip er bygget samtidig med samme byggeteknik skiller sig ud fra Krogebakke 12 og Alexander Voss Vej 4. Generelt kunne vedligeholdelsen opdeles i Blok A-E og øvrige, da øvrige har et helt andet vedligeholdelsesmønster. Denne rapport er dog udformet således, at der er muligt, at skelne mellem de forskellige bygninger som beskrevet på side 8. At vedligeholde vinduerne uden samtidig at energirenovere kan ikke anbefales dette er vores generelle holdning også til øvrige bygningsdele herunder installationer. I det hele taget bør energirenovering indtænkes i den løbende vedligeholdelse. Alle beløb er i nutidskroner og i hele 1.000,- kroner (enkelt 500,-) indeholdende alt dog ikke projektering og tilsyn afrunding er sket til nærmeste 5.000,- ved større beløb typisk over , Metode Den anvendte metode er, at vi gennemgår bygningsdel for bygningsdel og lader dem vurdere med hensyn til følgende forhold: 01. Hvad skal vedligeholdes 02. Hvornår skal vedligeholdelsen udføres 03. Hvem skal udfører vedligeholdelsen (fag) 04. Hvilken omkostning er der overslagsmæssigt Side 11 af 33

13 Disse 4 forhold tager vi under hver gruppering af bygningerne derved fås følgende metodeanvendelse: Vi arbejder med bygningsdele, der som tidligere beskrevet bliver grupperet i de enkelte bygninger og igen i udvendige og indvendige forhold. Derudover sætter vi fag på og giver overslag på omkostning. A B Vi har vurderet, at inventar og overflader er forhold, andelsboligforeningen og ejer bedre selv kan vurdere. Dette fordi behovet for vedligeholdelse af inventar og overflader er mere individuelt end øvrige og kræver ikke teknisk vurdering. Naturligvis kan det være teknik, hvornår en træbordplade på et køkken skal olieres, men dette som eksempel er udenfor nærværende rapport. 2.2 Usikkerhed Der ligger en usikkerhed også i overslagene, idet priserne kan fra i morgen påvirkes i både opadgående og nedadgående retninger alt efter udbud/efterspørgelse, renteudvikling, generelle markedsvilkår samt hvorledes arbejdet entreres. Vi arbejder med vores overslag med en usikkerhed som ligger indenfor ca. 20% afvigelser uden påvirkning af førnævnte forhold. Således kan beløb nævnt i denne rapport indregnes i budgetter for fremtidige vedligeholdelsesafsætninger med den bevidsthed, at der kan forekomme afvigelser. Der bør også afsættes løbende tillæg til de tidligere omtalte forhold, såfremt tilsyn m.v. ønskes anvendt. 2.3 Præcerende Helt generelt bør vedligeholdelsesarbejderne som nævnt nedenfor igangsættes i år senest næste år, for at sikre mod yderligere skader. Brandlukninger Der må ikke forekomme risiko for brandsmitte ej heller gennem åbninger Isolering af installationer Uisolerede installationer giver meget store varmetab (energitab) El-installationer Der kunne dog i mindre omfang, lokaliseres ulovlige elinstallationer. Asbestlofter Asbestlofter bør fjernes og nye med nem adgang til installationer udføres Side 12 af 33

14 El-tavler, gruppesikringer Utidssvarende tavler og gruppesikringer bør på sigt fornyes Utætheder, fugtskader Der forekommer enkelte tegn på sporadiske utætheder skal ordnes El-installationer Der er installationer, der er udført uden orden på kabling/nummerering Fejlkonstruktioner Der kunne konstateres uheldige løsninger i tag på bygning G Der kan konstateres installationer, der ikke er intakte og som ikke er udført efter regulativerne. Der er også det forhold, at der brandmæssigt er forhold, som ikke er i orden hvad angår sikring mod brandsmitte. Det er ganske få steder, men de forefindes. Vi må derfor oplyse, at der forekommer risici for sikkerheden som bygningen i dag er hvad angår brand og el som angivet ovenfor. Vi må klart anbefale, at disse forhold bringes i orden som det første. De er ikke decideret medtaget i nærværende, men er noget, som kræver særskilt projekt og nærmere omfangsbestemmelse. Rækværker skal også efterses.. Side 13 af 33

15 3. Besigtigelsen I det følgende bliver bygningsdele gennemgået hvad angår deres behov for vedligeholdelse. 3.1 Bygningsdele Besigtigelsen følger bygningsdelene. Der er anvendt skema for systematik fag og år. 1. Kloak og dræn Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 1.01 Bygning F Der er delvis udført fugtisolering rundt bygningen og det oplyses, at der også er udført dræn i nogen omfang. Ved fugtmåling og besigtigelse konstateres der en forholdsvis høj fugtighed. Med fordel kunne en afgravning og sænkning af terræn medvirke til en byggeteknisk bedre holdbarhed Gar 1.02 Bygning A-E Generelt, hvor der ikke er befæstede arealer, vil det bidrage til bedre holdbarhed, længere levetid og mindre vedligeholdeslesomkostninger, hvis der blev etableres faskinerender omfanget kan tages pr. facade i overslag er indregnet 120 meter incl. lettere efterhjælp af overflade på sokkel Gar 1.03 Bygning E Brønddæksler er rustne det er uhensigtsmæssigt for rengøring og hygiejne indvendigt udvendigt blot for det visuelle og fejning. Ringene bør også skiftes til enten støbejern eller rustfri eller komposit Klo 1.04 Bygning H Selve brøndene incl. banket (bunden) har begrænset levetid, dog vurderes det, at der indenfor perioden alene er tale om enkelte reparationer men der vil på sigt indnefor max. 20 år komme en større udgift på brønde og ledninger billede viser regnvand, men det er hovedsagelig spildevand overslag er reparationer Klo Jor 1.05 Side 14 af 33

16 Bygning G Faldstamme (VVS arbejde) har uheldige gennemføringer både i undertag som vist på foto, men også i bygningsdele/etageadskillelse, hvor der er utilstrækkelig brandsikring der bør afsættes beløb af til reparation af gennemføringer samt mindre udskiftninger VVS 1.06 Bygning F-G Der mangler afdækningsskinne og bedst med indfræsning for sikring af fugtophobning omfanget af drænplader er begrænset formentlig til der, hvor der har været problemer bygningerne er gamle og bør sikres mod fugtophobninger. Overslag er en afsætning til færdiggørelse af fugtisolering Klo Jor 1.07 Bygning G Terrænfald med lunkter, mindre sætninger i befæstede arealer og sunket brønd- og brønddæksler foto er fra bygning G og tilfældet eksisterende enkelte steder på øvrige blokke som beskrevet andensteds en opretning for vedligeholdelse men også for sikker færdsel vurderes hensigtsmæssigt Gar Klo 1.08 Bygning E I forbindelse med køkken (ikke boligernes, men storkøkken) skal der være fedtudskillere som skal vedligeholdes - - selve vedligeholdelsen og tømning af denne/disse er ikke medtaget, men der bør afsættes beløb af til vedligeholdelse af køkken som helhed afsættes her som følgende Klo VVS Gul 1.09 Bygning C 1.10 Bygning A-E Der forekommer som her fra bygning C områder i sporadisk omfang med fugtophobninger i terrændæk som kælderdæk dette vurderes dog ikke af have noglen forringende effekt på det konstruktive i det omfang, det blev besigtiget, men overfladerne er, hvor dette sker, uhensigtmæssige og bør løbende ordnes. Umiddelbart vurderes det at afløbsinstallationer i terræn fungerer i dag som de er. Ved besigtigelse i brønde ses der enkelte steder tegn på tidligere reparationer, men generel ælde. Som tidligere nævnt vurderes afløbsinstallationer herunder brønde, at skulle udskiftes udenfor perioden men i perioden Klo Jor Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 15 af 33

17 2. Belægninger Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 2.01 Bygning D Umiddelbart er svalegang i orden og hel i overflade. Rækværk vurderes også at være i orden, men skal og specielt ved indstøbning/boltning overfladebeskyttes indnefor perioden. Arbejdet er sat til år , men det anbegfales, at der løbende foretages en vurdering for eventuelt regulering Sme 2.02 Bygning D og generelt Overfladebehandlingen som er vist på foto er intakt og kræver kun få småreparationer. Det vurderes dog både vigtigt men også nødvendigt, at der indenfor perioden sker en ny efterbehandling der er enkelte steder f.eks ved bygning E, hvor og ved taget og tagbygningen (elevatortårn) bygning Bygning H Det viste foto er et enkeltstående men også et gennemsnitlig eksempel på vedligeholdelsesstanden af udenomsarealer. De befæstede arealer er tydeligt blevet vedligeholdt gennem årene, men vil og i nogle tilfælde allerede kræve opretning og allerbedst fornyelse overslag er opretning Gar 2.04 Bygning E og delvis D Træterrassen fandtes i god vedligeholdelsesmæssig stand underliggende tagdækning skal sikres fortsat tæthed, hvilket gøres ved at sikre, at den kan tørre ud og at der ikke ligger bevoksning, blade og andet mellem tagbelægningen og træterrassen. Vedligehold er rengøring And 2.05 Bygning H Der er som vist på foto kantsten, men også befæstede arealer, der skal vedligeholdes. Omfanget og tidspunktet for dette vedligeholdelsesarbejde kan variere, men det bør igangsættes som løbende reparation af skader, hvorfor vi har sat 3 år ind med et beløb, der skulle dække de kommende 10 år Gar And 2.06 Bygning H Som udenomsarealer er der en del vedligeholdelse eksempel som vist på foto fra overdækningen mellem bygning A og bygning E omfanget af vedligeholdelse, der her nævnes, er for sikekrhed mere end for det visuelle. Året hvor arbejdet skal ske kan variere for ved skade, skal disse udbedres straks Gar Side 16 af 33

18 2.07 Bygning E 2.08 Bygning E Parkeringskælder Træterrasen er ok vedligeholdelsesmæssigt, men tagdækningen / membranen bør undersøges nærmere og tilgængeligheden for løbende inspektion, men også udtørring m.v. bør etableres i trædækket. Trædækket kan smøres, men vurderes at kunne holde. Membranen og øvrige skjulte overflader som bygningsdele, kunne ikke besigtiges. Det vurderes at membranen er udskiftet en gang hvorfor den bør undersøges nærmere med henblik på, at kunne levetidsbestemme og vurdere en udskiftning eller renovering. Overslaget er for nærmere undersøgelse Tøm Tag 2016 And 2.09 Bygning H Foto viser områder af udenomsarealer incl. bygninger i terræn det vurderes ikke at medføre de store vedligeholdelsesomkostninger, når man isoleret ser på bygninger i terræn og befæstede arealer dog bør der foruden vedligeholdelse af bevoksning (som ikke er med her) afsættes følgende Tøm Gar Tag Bli El 2.10 Bygning A, B, C og D Altanbunde (2014) skal vedligeholdes jf. instruktionerne, der udleveres som afslutning på det i 2014 udføre altanprojekt (afleveret den ) Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 17 af 33

19 3. Kældervæg, dæk og sokkel Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 3.01 Bygning C Kældervæggene er ok i orden, men med sporadiske skader, som ikke er blevet udbedret. Ved fugtmåling i Bygning D fandtes indvendig side af kælderydervæg med fugtigheder på 18% og den skal ikke være højere. Der skal foretages løbende udbedringer af skader som prissættes her Bygning C (A) 3.03 Bygning A C 3.04 Bygning A princip for øvrige 3.05 Bygning E 3.06 Bygning E Hvor der er malede overflader på forholdsvis høj fugtighed som kældervægge og kældergulve, er malingen ikke intakt og afskallende det må tilrådes, enten at lade overflade være ubehandlet eller anvende korrekt behandling et gulv i kælder bør få en akrylbehandling prissat anden steds Der er revnedannelser og beskadigelser i overflader ved døre, der formentlig slår disse overflader i stykker ved smæk og hårdt brug af dørene. Dørene har nogle steder spinkle bygningsdele, at fastgøre karmene i, så dette bør på sigt efterses og eventuelt laves om prissættes alene som udbedring af skader. Generelt pænt og ordentligt gældende for denne og princip for øvrige byg-ningers kældre gælder det, at der med fordelt kunne etableres ventilation. Dette vil medføre hurtigere og større udtørring og sikre mod fugtog andre typiske skader samt lugtgener dette prissættes ikke som en nødvendighed. Gulvet i køkken/restaurant er ikke i orden foto fra køkken. Levnedsmiddelskontrollen vurderer det hygiejniske og arbejdstilsynet sikkerheden (faldulykker) og i tilfælde at der falder kritik herfra, bør der foretages udbedring generelt bør hele køkken/restaurant området renoveres, hvorfor det ikke er prissat her. Adgang til køkken, trin og belægning er, som beskrevet ovenfor, af ældre og slidt karakter generelt trænger hele bygning E til en renovering, som det er som forslag under nærværende rapport punkt Gul Ven Gul Gul Side 18 af 33

20 3.07 Bygning A Som nævnt under præcerende forhold, er der gennemføring, der ikke er lukket generelt er overfladerne vedligeholdt og det skal de fortsat i tilfælde af, at der sker beskadigelser afsætning hertil afsættes her Bet 3.08 Bygning E I dag er det et bygningsreglement krav, at der skal være 150 mm afstand mellem sokkeloverkant og omkring liggende terræn, hvilket dette foto er et godt eksempel på årsagen dertil. Levetiden på karm og indvendige gulve minimeres sokkel bør som minimum drænes overslag er angivet her Klo Bli 3.09 Bygning A Som det kan ses på doto, er der begyndende ælde og nedbrydning det er vigtigt, at overflader friholdes for bevoskning, algedannelser og lignende der holder bygningsdele fugtuge Gar Bet 3.10 Bygning G 3.11 Bygning B 3.12 Bygning G Der er i etagedæk huller og gennembrydninger, der ikke er lukket det er nævnt som præcerende forhold desuden er der beskadigede overflader, som udbedres her.beskadigelserne skal straks udføres, i tilfælde af, at de ikke lever op til egnet brandisikekrhed vi har vurdret år 2018, det kan være før. Der er revnedannelser, som bør undersøges nærmere, idet rækværk som sådan virker til at have opretholdt sin sikkerhed beløb er til at foretage udbedringer i overflade, men revnedannelser kan være dybere og bør som sagt undersøges yderligere. se også under 5., hvor rækværk er nævnt. Tøjtørring er ikke et godt forhold for en bygning specielt ikke en bygning med homogene materialer som bygning G i høj grad er bygget af. som minimum bør der monteres ventilation Bet 2015 Ven Side 19 af 33

21 3.13 Bygning A (B) 3.14 Bygning A (B- E) Depoterne i bygning A (og i princippet også i bygning B) har nedslidning uden at dette vurderes kritisk rent byggeteknisk. Men at have homogent materiale i kæder med forholdsvis høj fugt og ringe udluftning med udtørring som følge, er ikke hensigtsmæssigt mindre afsætning. Ved skakte (ikke samme udfordring ved de andre bygninger, mens bygnings B s løsning med udvendig affald bør også overvejes) nedstyres dette i skakte til affaldsposer skarnrummet er beskidt og uhygiejnisk umiddelbart vurderes det ikke arbejdsmiljø lovligt, at affald ikke går i lukket coainter/box Tøm 2016 And 3.15 Bygning A-E Der skal nødvendigvis ikke udbedringer til nu, men blot afsættes til løbende vedligeholdelse af ejednomens samlede fælles nedgange til kældere og underetager men beløbet er ikke specifikt til enkeltstående udbedringer, men til kommende vedligeholdelse fordelt over 2 år And 3.16 Bygning G Der bør alene være kældervinduer med termoglas og bedst i kælderydervægge er vinduer af ikke honmogent materiale overslag er til udskiftning Tøm 3.17 Bygning G Dette forhold er nævnt under præcerende forhold og generelt bør ejendommens el- instalationer underligges en professionel (installatør) gennemgang med fokus på kritiske og farlige installationer prissat andensteds El 3.18 Bygning A + H Under dæk byging A (parkering m.v.) og parkeringskælderen mellem bygning A og E er der underside af dækkonstruktion, som skal vedligeholdes der skal særligt og måske årligt syn til at vurdere yderligere tiltag vurderet til hvert andet år And Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 20 af 33

22 4. Ydervægge og facader Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 4.01 Bygning F Facaden fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand og vurderes først at skulle genvedligeholdes som angivet om 8-10 år, dog uden, at der på det tidspunkt vil være tale om en renovering Bygning B 4.03 Bygning A-D Nævnt andensteds 0. Enkeltstående tilfælde, skal gavle, der har risiko for, ikke at være korrekt ordentlig isoleret, blive hulmurs- efterisoleret. Her prissættes en termografering af gavle i bygning B pris er for byging B men alle bygninger kan termograferes udvendigt for ,- hvilket stærkt anbefales. Altanprojektet skulle gerne være fælles vedligeholdelsesmæssigt frit i perioden frem til 2025, men der bør afholdes et 5 års eftersyn, som vil kunne koste noget til rådgivning m.v. som afsættes her And 2020 And 4.04 Bygning G 4.05 Bygning E Bygningens facader er i orden med ganske få revnedannelser og mindre begyndende (kommende) afskallinger den skal nok ikke renoveres indenfor perioden, men alligevel have udført udbedringer som angivet det skal dog nævnes, at vi tror på en decideret facderenovering (i forbindelse med tag) kunne ske i Skorstenen ved bygning E (og D) er blevet vedligeholdt, men det skal den fortsat og det bør overvejes om den skal fjernes og erstattet af anden mulighed for erstatning som stålrør eller lignende. der er medtaget til vedligehold Side 21 af 33

23 4.06 Bygning C-D Bygninger over tag er medtaget de kan med fordel f.eks pudses (hvis farven blev valgt rigtigt, kunne det være flot) i stedet for at udkradse fuger og udskifte teglsten, der havde forvitret. dog er overslag en udbedring vurderes ud fra standen i dag Bli 4.07 Bygning A-E 4.08 Bygning A 4.09 Bygning B-E Generelt er murkroner i sit murværk i ringe stand løsning bør undersøges inden udbedring en løskant kunne medvirke til længere levetider (alternativt kunne det overvejes at pudse alle bygninger for ca. 1,1-1,6 mio.) for derved at opgradere og modernisere og minimere vedligeholdelse ej medtaget). Facaden består af en stor del af vinduespartiner, men også brystninger og så de lodrette murvinger, som skal ligesom alt andet murværk vedligeholdes det er for en tekniker et stort ønske, at få sådan en facade efterisoleret udvendigt, men det er ikke medtaget her. Facader og ydervægge af træ kan løbende vedligeholdes men de bør generelt vurderet at blive udskiftet således kan en vedligeholdelse udsættes, såfremt beslutning om udskifting vurderes rigtigt Bli 2023 Tøm And 2021 Tøm Bli Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 22 af 33

24 5. Etagedæk, gulve og lofter Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 5.01 Bygning A-D Enkelte rækværker er gået i svejsningerne og skal udbedres håndlister kan også slibes og lakeres som opfriskning og fortsat vedligeholdelse overslaget er afsætning 2015 Sme 5.02 Bygning D-E Trægulvene har virkelig fået patina men vurderes at være intakte. Slidtagen viser sig på gulvene, men en udskiftning vurderes ikke være tilfældet rent teknisk så er det bare at vedligeholde med overfladebehandling m.v Gul 5.03 Bygning A-E 5.04 Bynging E (A) 5.05 Bygning E 5.06 Bygning A-e Gulvbelægninger af banevare er med få undtagelser intakte og hvor de ikke er intakte, skal der foretages reparationer. Belægningerne vurderes at skulle udskiftes om ca år grundet slidtage arbejdet bør dog planlægges, såfremt det vælges, at bringe fællesarealet en samlet løft tidligere. Ovenlys som lofter eller blot ovenlys ved lofter er af ældre dato med slidtage og enkelte har utætheder med synlige skader forholdet bør undersøges nærmere i år for at hindre yderligere skader og så udbedres derefter. tangere til præcerende forhold. Overslag er yderligere undersøgelse. De nedhængte lofter i restaurant udgører en brandfare og bør fjernes er det til for akustikregulering, bør anden løsning alternativt med brandhæmmende lærred anvendes. Overslag prissættes ikke, men der bør afsættes kroner som angivet til eventuelt akustikregulering kan indgå i en samlet renovering af blok E. Dørskinner, bundskinner og ligennde gulvovergange bør efterset og få foretaget raparationer straks skade konstateres afsætningbeløb til løbende udbedring over de 10 år er sat til år 2020 midtvejs men skal udføres hvert år Gul 2016 And Tøm 2015 And Tøm 2020 Gul Sum: For perioden 2015 til Tag og tagkomplettering Foto Side 23 af 33

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Brudagervej 14 Postnr. 5882 Dato 27-05-2015 By Vejstrup Udløbsdato 27-11-2015 H-15-0-0092 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202052 Matrikel/Ejerlav: 49 Vejstrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere