Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år"

Transkript

1 LeanDesign Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år Nærværende rapport omfatter oplæg til vedligeholdelsesplan for ejeren af ejendommen: AB Lille Odinshøj blok A, B, C, D og E samt fællesarealer og bygningerne beliggende på Krogebakke 12 og Alexander Foss Vej 4, alle 3140 Ålsgårde Helsingør Kommune. Ejer: Andelsboligforeningen Lille Odinshøj Bruger: Andelshaverne Perioden

2 Andelsboligforeningen Lille Odinshøj Lille Odinshøj 1, 3140 Ålsgårde Att: Bestyrelsen Sendt pr. mail: X Sendt pr. post: Dato: Sag nr.: Emne: Rapport Rev. nr. 00 Besigtigelsesrapport omhandlende vedligeholdelse - 10 år Sag: AB Lille Odinshøj - beboerudgave I det følgende er vores oplæg til en 10 årig vedligeholdelsesplan for ejendommens blok A, B, C, D og E samt fællesarealer. Derudover er bygningerne beliggende på Krogebakke 12 og Alexander Foss Vej 4, alle 3140 Ålsgårde også omfattet. Formålet med rapporten er, at ejeren af bygningerne kan foretage en disponering af den fremtidige vedligeholdelse, både i tid og ressourcer, men også i økonomi, således at indsatsen sker mest mulig rentabelt. Resultatet er, at der hvert måned skal afsættes kroner ,- til vedligeholdelse. Udgifter til driften og uforudsete forhold samt de i 2.3 præcerende forhold og de i 3.2 enkeltstående, er ikke indeholdt idet månedlige afsætningsbeløb nævnt ovenfor. Driftsudgifterne skønnes at være forholdsvis høje, specielt på varmeforbruget i forhold til en nybygget og eller energirenoveret ejendom. Dette skyldes blandt andet energi til opvarmning af det varme brugsvand og et stort varmetab fra ejendommens bygningskonstruktioner. Derudover kunne der optimeres på øvrige installationer, dog ikke med samme rentabilitet (driftsbesparelse i forhold til investering) som på varmen. Vedligeholdelse i denne rapport omfatter alene vedligeholdelsen af bygningers konstruktioner og bygningers installationer, men ikke lyskilder, strøm- og andet energiforbrug, rengøring og lignende samt inventar. Vedligeholdelse af fællesarealer omfatter befæstede arealer og ikke beplantninger og lignende. Ejendommen vurderes at være middel til under middel vedligehold og under middel hvad angår driften. Med venlig hilsen LeanDesign Jens Christian Christensen Adjunkt, mak, edl, mdb, mrics Bilag: Kopi: Side 1 af 33

3 Oversigt Blok E Blok A Blok D Blok C Parkeringskælder Blok B Krogebakke Alexander Foss Vej 0. Indledning Alle ejendommene er blevet besigtiget i november og december måned som en visuel gennemgang med anvendelse af enkle måle- og vurderingstekniker, som beskrevet under afsnit 2.1. Efter gennemgangen af de besigtigede forhold blev der vurderet ud fra et vedligeholdelsesmæssigt syn, som har givet grundlaget for, at kunne skønne omfanget af de nødvendige tiltag. Når de nødvendige tiltag skønnes, sker dette ud fra længst mulige levetid ud fra vægtningen af lavest mulige vedligeholdelsesomkostning. Det skal bemærkes og understreges, at fællesarealer trænger til en modernisering ikke alene for synsmæssigt oplevelse, men også for friskere indeklima og i særdeleshed for sikkerhed. Buler på tæpper kan give fald. Trappeopgange trænger til at blive moderniseret, specielt blok A, men også øvrige fællesarealer. Side 2 af 33

4 0.1 Ejendommene Tværsnit - princip Byggeriet har en bærende råhuskonstruktion af beton. Konstruktionen består af søjler og bjælker samt dæk. Der er endvidere stabiliserende tvær- og længdevægge samt kerner omkring trapper og elevatorer. Derudover er kompletteringen let med lette facadebrystninger (med muret formur) og vinduespatier. Taget er med bjælkespær, beklædt med tagpap og med indvendigt afløb for afvanding. Tagplan princip Her ses et udsnit af tagplanen, hvor faldretninger på taget ses. Faldretninger angiver, hvor regnvand og smeltevand løber mod afløb, afvandingen. Nedenfor ses et udsnit af en etageplan, der viser en større del af de fællesarealer, som ejendommen indeholder. Her er der blandt andet storkøkken, restaurant/spisesal, men også lokaliteter som billard rum, tv-stue og lignende. Side 3 af 33

5 Etageplan - princip Ovenfor ses udsnit af blok E som indeholder restaurant og møde/fælleslokale. Udsnit originale altaner princip Ovenfor til venstre ses, hvorledes ejendommens altaner var udført før altanlukningsprojektet udført i Til højre ses snit med de nye altanlukninger i dette tilfælde blok B. Side 4 af 33

6 Facadeopstalt - princip Ovenfor ses blok A facade mod syd med nye altanlukninger til vendstre ses facaderne i sin oprindelse. Kælderplan Blok A - princip Snit Blok E - princip Side 5 af 33

7 Krogebakke 12 - princip Ovenfor ses udsnit af tegningsmaterialet fra kommunens byggesagsarkiv. Alexander Voss Vej 4 - princip Ovenfor ses udsnit af tegningsmaterialet fra kommunens byggesagsarkiv. Generelt fandtes der i Kommunens byggesagsarkiv ikke tegninger omkring de 2 ovennævnte ejendomme. Side 6 af 33

8 Arealoversigt Fra BBR oplyses følgende arealer: Bygning Bebygget areal Etageareal Kælderareal Erhvervsareal Blok A Blok B Blok C Blok D (og E) Blok E se D Parkeringskælder Krogebakke Alexander Voss Vej 4* Udenomsarealer se BBR *195 boligareal Ældre foto Side 7 af 33

9 Seneste udførte vedligeholdelser Følgende vedligeoholdelsesarbejder oplyses udført indenfor de seneste ca. 10 år ( ): Bygning Klimaskærm Installationer Indvendigt Udvendigt Blok A Gavle isoleret med ny skalmur (2002) + (2009) Isolering lofter 1. sal Nye vinduer nordøstfacade (2001) Elevatortårne renoveret Blok B Østgavl isoleret med ny skalmur (2003) Vinduer udskiftet Blok C Sydgavl Isoleret med ny skalmur Altandæk renoveret Blok D Altangange renoveret incl. nye rækværker (2003) Blok E Køkken renoveret Ommuring af brystninger Parkeringskælder Krogebakke 12 Dræning mod øst udført Alexander Voss Vej 4 Vinduer malet Udenomsarealer Parkeringsdæk fået ny membran (2003) Ny asfaltbelægning og brønde renset (2004) Øvrige/fælles Varmecentral med nye kedler Elevator renoveret Stor terrasse renoveret Ny varmeveksler Side 8 af 33

10 1. Budget Vi har valgt, at lade budget over vedligeholdelsen bringe i starten af nærværende rapport. Helt generelt når der nævnes vedligeholdelse, omhandler dette de nødvendige håndværksmæssige arbejder ud fra den vurdering, vi har foretaget ved besigtigelserne i Det betyder at der i de nævnte beløb er indeholdt omkostningerne til håndværksmæssige arbejder for enten udskiftning eller vedligeholdelse udført i de pågældende år, beløbet og arbejdet er nævnt beløb er i nutidskroner indeks 133. Entreres de håndværksmæssige arbejder sporadisk hen over året, vil der skulle tillægges beløb til byggeplads/velfærdsfaciliteter, idet der er regnet med en årlig samlet byggeplads for det pågældende år. Der er dog flere vedligeholdelsesarbejder, der ikke kræver den store byggeplads. Byggeplads omkostninger dækker de nødvendige hjælpemidler og velfærdsfaciliteter, men ikke projektering, tilsyn, byggestyring/ledelse og andre lignende omkostninger som i nogle af vedligeholdelsesarbejderne også skal tillægges. Hertil bør der tillægges 10%. Usikkerheden for de i nærværende rapport nævnte beløb ligger på 20% som senere beskrevet der skal dog altid indhentes tilbud, idet omfang af de håndværksmæssige arbejder afgøres af ejer af bygning. Det kan være svært at gisne om fremtidige lønudviklinger som materialepriser. Markedsvilkår kan også ændre på beløb. Vi har grupperet bygningerne som følgende: A = Blok A B = Blok B C = Blok C D = Blok D E = Blok E Incl. parkeringskælder F = Krogebakke 12 G = Alexander Voss Vej 4 H = Udenomsarealer Incl. bygninger i terræn (overdækning mellem A og D Således kan de årlige udgifter lokaliseres og planlægges også hvad angår vejrlig. Bemærk at terræn er med i nærværende det anbefales, at der ses på terræn som vedligeholdelsesopgave generelt og fælles set husk når der er tale om eventuelle handicapboliger er der skærpet regler og krav til sikkerhed m.v. Domestikken Villaen Side 9 af 33

11 1.1 Oversigt 5 år Omkostninger pr. bygningsdel og fag ses i skema nedenfor (næste side). For overskueligheden er oversigt år for år angivet med en fagmæssig fordeling som følgende: Fagbetegnelser: Klo Kloak Inv Inventar Jor Jord Sme Smed Bet Beton Bli Blikkenslager er EL Elektriker Tøm Tømrer VVS VVS Sne Snedker Ven Ventilation Gul Gulv Gar Gartner Tag Tagdækning And Andre (øvrige) er Byg Bygherre (jer selv) Bygningsdele: De bygningsdele vi i nærværende rapport arbejder med, omfatter følgende: 1. Kloak og dræn 2. Belægninger 3. Kældervæg, dæk og sokkel 4. Ydervægge og facader 5. Etagedæk, gulve og lofter 6. Tag og tagkomplettering 7. Vinduer og døre 8. Indervægge, øvrige 9. Installationer Således er overflader som generelle malerarbejder ikke med, mens malerarbejdet ved f.eks udskiftning af bygnigsdele medtaget. Inventar har vi ej heller med, men der vil også være omkostninger til f.eks vedligeholdelse af køkken. Generelle forhold omkring bygningsdele: El installationer vurderes at have restlevetid, men er utidssvarende. Varmesystem vurderes at have sporadiske skader, som vil være tiltagende. Ventilationsanlæg er fordelt på fællesområder og boliger og vurderes ikke at give det i dag anbefalede luftskifte. Tagene vurderes at skulle udskiftes indenfor perioden i modsætning til at vedligeholdes her skal det vurderes, om man ved udskiftning skulle uverveje, at få tagene isoleret og eventuelt lavet med rejsning og eller forberedt for montage af solcellepaneler. En energirenovering vil også være rentabelt. Terræn vurderes at være i en vedligeholdelsesstand, hvor der fortsat i perioden alene er tale om vedligeholdelse. Side 10 af 33

12 2. Forudsætninger Vi har foretaget besigtigelse ud fra den opgave, at skulle vurdere rækkefølgen på de vedligeholdelsesarbejder på alle ejendomme, som vi som teknikere finder mest nødvendige. Der kan opstå fejl eller mangel i bygningsdele og teknik, som en uforudset hændelse eller pludselig opstået fejl. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan forekomme yderligere omkostninger. Når ejendommen over den 10 årige, faktisk 11 årige periode, har været underlagt den systematiske vedligeholdelse, vil ejendommen stå i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Dette betyder ikke i en renoveret stand, men en god forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Da en del af de besigtigede bygingsdele er forholdsvis i orden rent vedligeholdelsesmæssigt, vil de om et antal år være tættere på at skulle vedligeholdes, end de er nu i år som eksempel derfor bliver der tale om, at der også efter 2025 vil være vedligeholdelsesarbejder. Dette er blandt andet facaderne og vinduerne som i 2025 måske trænger til vedligeholdelse i år 2029 og som således af denne rapport ikke er medtaget. Vi vil af denne og flere andre grunde anbefale, at denne rapport opdateres efter 5 år for der, igen at besigtige de i denne rapport nævnte bygningsdele, som om 5 år endnu ikke er blevet underlagt en vedligeholdelse i perioden. Blok A-E som princip er bygget samtidig med samme byggeteknik skiller sig ud fra Krogebakke 12 og Alexander Voss Vej 4. Generelt kunne vedligeholdelsen opdeles i Blok A-E og øvrige, da øvrige har et helt andet vedligeholdelsesmønster. Denne rapport er dog udformet således, at der er muligt, at skelne mellem de forskellige bygninger som beskrevet på side 8. At vedligeholde vinduerne uden samtidig at energirenovere kan ikke anbefales dette er vores generelle holdning også til øvrige bygningsdele herunder installationer. I det hele taget bør energirenovering indtænkes i den løbende vedligeholdelse. Alle beløb er i nutidskroner og i hele 1.000,- kroner (enkelt 500,-) indeholdende alt dog ikke projektering og tilsyn afrunding er sket til nærmeste 5.000,- ved større beløb typisk over , Metode Den anvendte metode er, at vi gennemgår bygningsdel for bygningsdel og lader dem vurdere med hensyn til følgende forhold: 01. Hvad skal vedligeholdes 02. Hvornår skal vedligeholdelsen udføres 03. Hvem skal udfører vedligeholdelsen (fag) 04. Hvilken omkostning er der overslagsmæssigt Side 11 af 33

13 Disse 4 forhold tager vi under hver gruppering af bygningerne derved fås følgende metodeanvendelse: Vi arbejder med bygningsdele, der som tidligere beskrevet bliver grupperet i de enkelte bygninger og igen i udvendige og indvendige forhold. Derudover sætter vi fag på og giver overslag på omkostning. A B Vi har vurderet, at inventar og overflader er forhold, andelsboligforeningen og ejer bedre selv kan vurdere. Dette fordi behovet for vedligeholdelse af inventar og overflader er mere individuelt end øvrige og kræver ikke teknisk vurdering. Naturligvis kan det være teknik, hvornår en træbordplade på et køkken skal olieres, men dette som eksempel er udenfor nærværende rapport. 2.2 Usikkerhed Der ligger en usikkerhed også i overslagene, idet priserne kan fra i morgen påvirkes i både opadgående og nedadgående retninger alt efter udbud/efterspørgelse, renteudvikling, generelle markedsvilkår samt hvorledes arbejdet entreres. Vi arbejder med vores overslag med en usikkerhed som ligger indenfor ca. 20% afvigelser uden påvirkning af førnævnte forhold. Således kan beløb nævnt i denne rapport indregnes i budgetter for fremtidige vedligeholdelsesafsætninger med den bevidsthed, at der kan forekomme afvigelser. Der bør også afsættes løbende tillæg til de tidligere omtalte forhold, såfremt tilsyn m.v. ønskes anvendt. 2.3 Præcerende Helt generelt bør vedligeholdelsesarbejderne som nævnt nedenfor igangsættes i år senest næste år, for at sikre mod yderligere skader. Brandlukninger Der må ikke forekomme risiko for brandsmitte ej heller gennem åbninger Isolering af installationer Uisolerede installationer giver meget store varmetab (energitab) El-installationer Der kunne dog i mindre omfang, lokaliseres ulovlige elinstallationer. Asbestlofter Asbestlofter bør fjernes og nye med nem adgang til installationer udføres Side 12 af 33

14 El-tavler, gruppesikringer Utidssvarende tavler og gruppesikringer bør på sigt fornyes Utætheder, fugtskader Der forekommer enkelte tegn på sporadiske utætheder skal ordnes El-installationer Der er installationer, der er udført uden orden på kabling/nummerering Fejlkonstruktioner Der kunne konstateres uheldige løsninger i tag på bygning G Der kan konstateres installationer, der ikke er intakte og som ikke er udført efter regulativerne. Der er også det forhold, at der brandmæssigt er forhold, som ikke er i orden hvad angår sikring mod brandsmitte. Det er ganske få steder, men de forefindes. Vi må derfor oplyse, at der forekommer risici for sikkerheden som bygningen i dag er hvad angår brand og el som angivet ovenfor. Vi må klart anbefale, at disse forhold bringes i orden som det første. De er ikke decideret medtaget i nærværende, men er noget, som kræver særskilt projekt og nærmere omfangsbestemmelse. Rækværker skal også efterses.. Side 13 af 33

15 3. Besigtigelsen I det følgende bliver bygningsdele gennemgået hvad angår deres behov for vedligeholdelse. 3.1 Bygningsdele Besigtigelsen følger bygningsdelene. Der er anvendt skema for systematik fag og år. 1. Kloak og dræn Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 1.01 Bygning F Der er delvis udført fugtisolering rundt bygningen og det oplyses, at der også er udført dræn i nogen omfang. Ved fugtmåling og besigtigelse konstateres der en forholdsvis høj fugtighed. Med fordel kunne en afgravning og sænkning af terræn medvirke til en byggeteknisk bedre holdbarhed Gar 1.02 Bygning A-E Generelt, hvor der ikke er befæstede arealer, vil det bidrage til bedre holdbarhed, længere levetid og mindre vedligeholdeslesomkostninger, hvis der blev etableres faskinerender omfanget kan tages pr. facade i overslag er indregnet 120 meter incl. lettere efterhjælp af overflade på sokkel Gar 1.03 Bygning E Brønddæksler er rustne det er uhensigtsmæssigt for rengøring og hygiejne indvendigt udvendigt blot for det visuelle og fejning. Ringene bør også skiftes til enten støbejern eller rustfri eller komposit Klo 1.04 Bygning H Selve brøndene incl. banket (bunden) har begrænset levetid, dog vurderes det, at der indenfor perioden alene er tale om enkelte reparationer men der vil på sigt indnefor max. 20 år komme en større udgift på brønde og ledninger billede viser regnvand, men det er hovedsagelig spildevand overslag er reparationer Klo Jor 1.05 Side 14 af 33

16 Bygning G Faldstamme (VVS arbejde) har uheldige gennemføringer både i undertag som vist på foto, men også i bygningsdele/etageadskillelse, hvor der er utilstrækkelig brandsikring der bør afsættes beløb af til reparation af gennemføringer samt mindre udskiftninger VVS 1.06 Bygning F-G Der mangler afdækningsskinne og bedst med indfræsning for sikring af fugtophobning omfanget af drænplader er begrænset formentlig til der, hvor der har været problemer bygningerne er gamle og bør sikres mod fugtophobninger. Overslag er en afsætning til færdiggørelse af fugtisolering Klo Jor 1.07 Bygning G Terrænfald med lunkter, mindre sætninger i befæstede arealer og sunket brønd- og brønddæksler foto er fra bygning G og tilfældet eksisterende enkelte steder på øvrige blokke som beskrevet andensteds en opretning for vedligeholdelse men også for sikker færdsel vurderes hensigtsmæssigt Gar Klo 1.08 Bygning E I forbindelse med køkken (ikke boligernes, men storkøkken) skal der være fedtudskillere som skal vedligeholdes - - selve vedligeholdelsen og tømning af denne/disse er ikke medtaget, men der bør afsættes beløb af til vedligeholdelse af køkken som helhed afsættes her som følgende Klo VVS Gul 1.09 Bygning C 1.10 Bygning A-E Der forekommer som her fra bygning C områder i sporadisk omfang med fugtophobninger i terrændæk som kælderdæk dette vurderes dog ikke af have noglen forringende effekt på det konstruktive i det omfang, det blev besigtiget, men overfladerne er, hvor dette sker, uhensigtmæssige og bør løbende ordnes. Umiddelbart vurderes det at afløbsinstallationer i terræn fungerer i dag som de er. Ved besigtigelse i brønde ses der enkelte steder tegn på tidligere reparationer, men generel ælde. Som tidligere nævnt vurderes afløbsinstallationer herunder brønde, at skulle udskiftes udenfor perioden men i perioden Klo Jor Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 15 af 33

17 2. Belægninger Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 2.01 Bygning D Umiddelbart er svalegang i orden og hel i overflade. Rækværk vurderes også at være i orden, men skal og specielt ved indstøbning/boltning overfladebeskyttes indnefor perioden. Arbejdet er sat til år , men det anbegfales, at der løbende foretages en vurdering for eventuelt regulering Sme 2.02 Bygning D og generelt Overfladebehandlingen som er vist på foto er intakt og kræver kun få småreparationer. Det vurderes dog både vigtigt men også nødvendigt, at der indenfor perioden sker en ny efterbehandling der er enkelte steder f.eks ved bygning E, hvor og ved taget og tagbygningen (elevatortårn) bygning Bygning H Det viste foto er et enkeltstående men også et gennemsnitlig eksempel på vedligeholdelsesstanden af udenomsarealer. De befæstede arealer er tydeligt blevet vedligeholdt gennem årene, men vil og i nogle tilfælde allerede kræve opretning og allerbedst fornyelse overslag er opretning Gar 2.04 Bygning E og delvis D Træterrassen fandtes i god vedligeholdelsesmæssig stand underliggende tagdækning skal sikres fortsat tæthed, hvilket gøres ved at sikre, at den kan tørre ud og at der ikke ligger bevoksning, blade og andet mellem tagbelægningen og træterrassen. Vedligehold er rengøring And 2.05 Bygning H Der er som vist på foto kantsten, men også befæstede arealer, der skal vedligeholdes. Omfanget og tidspunktet for dette vedligeholdelsesarbejde kan variere, men det bør igangsættes som løbende reparation af skader, hvorfor vi har sat 3 år ind med et beløb, der skulle dække de kommende 10 år Gar And 2.06 Bygning H Som udenomsarealer er der en del vedligeholdelse eksempel som vist på foto fra overdækningen mellem bygning A og bygning E omfanget af vedligeholdelse, der her nævnes, er for sikekrhed mere end for det visuelle. Året hvor arbejdet skal ske kan variere for ved skade, skal disse udbedres straks Gar Side 16 af 33

18 2.07 Bygning E 2.08 Bygning E Parkeringskælder Træterrasen er ok vedligeholdelsesmæssigt, men tagdækningen / membranen bør undersøges nærmere og tilgængeligheden for løbende inspektion, men også udtørring m.v. bør etableres i trædækket. Trædækket kan smøres, men vurderes at kunne holde. Membranen og øvrige skjulte overflader som bygningsdele, kunne ikke besigtiges. Det vurderes at membranen er udskiftet en gang hvorfor den bør undersøges nærmere med henblik på, at kunne levetidsbestemme og vurdere en udskiftning eller renovering. Overslaget er for nærmere undersøgelse Tøm Tag 2016 And 2.09 Bygning H Foto viser områder af udenomsarealer incl. bygninger i terræn det vurderes ikke at medføre de store vedligeholdelsesomkostninger, når man isoleret ser på bygninger i terræn og befæstede arealer dog bør der foruden vedligeholdelse af bevoksning (som ikke er med her) afsættes følgende Tøm Gar Tag Bli El 2.10 Bygning A, B, C og D Altanbunde (2014) skal vedligeholdes jf. instruktionerne, der udleveres som afslutning på det i 2014 udføre altanprojekt (afleveret den ) Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 17 af 33

19 3. Kældervæg, dæk og sokkel Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 3.01 Bygning C Kældervæggene er ok i orden, men med sporadiske skader, som ikke er blevet udbedret. Ved fugtmåling i Bygning D fandtes indvendig side af kælderydervæg med fugtigheder på 18% og den skal ikke være højere. Der skal foretages løbende udbedringer af skader som prissættes her Bygning C (A) 3.03 Bygning A C 3.04 Bygning A princip for øvrige 3.05 Bygning E 3.06 Bygning E Hvor der er malede overflader på forholdsvis høj fugtighed som kældervægge og kældergulve, er malingen ikke intakt og afskallende det må tilrådes, enten at lade overflade være ubehandlet eller anvende korrekt behandling et gulv i kælder bør få en akrylbehandling prissat anden steds Der er revnedannelser og beskadigelser i overflader ved døre, der formentlig slår disse overflader i stykker ved smæk og hårdt brug af dørene. Dørene har nogle steder spinkle bygningsdele, at fastgøre karmene i, så dette bør på sigt efterses og eventuelt laves om prissættes alene som udbedring af skader. Generelt pænt og ordentligt gældende for denne og princip for øvrige byg-ningers kældre gælder det, at der med fordelt kunne etableres ventilation. Dette vil medføre hurtigere og større udtørring og sikre mod fugtog andre typiske skader samt lugtgener dette prissættes ikke som en nødvendighed. Gulvet i køkken/restaurant er ikke i orden foto fra køkken. Levnedsmiddelskontrollen vurderer det hygiejniske og arbejdstilsynet sikkerheden (faldulykker) og i tilfælde at der falder kritik herfra, bør der foretages udbedring generelt bør hele køkken/restaurant området renoveres, hvorfor det ikke er prissat her. Adgang til køkken, trin og belægning er, som beskrevet ovenfor, af ældre og slidt karakter generelt trænger hele bygning E til en renovering, som det er som forslag under nærværende rapport punkt Gul Ven Gul Gul Side 18 af 33

20 3.07 Bygning A Som nævnt under præcerende forhold, er der gennemføring, der ikke er lukket generelt er overfladerne vedligeholdt og det skal de fortsat i tilfælde af, at der sker beskadigelser afsætning hertil afsættes her Bet 3.08 Bygning E I dag er det et bygningsreglement krav, at der skal være 150 mm afstand mellem sokkeloverkant og omkring liggende terræn, hvilket dette foto er et godt eksempel på årsagen dertil. Levetiden på karm og indvendige gulve minimeres sokkel bør som minimum drænes overslag er angivet her Klo Bli 3.09 Bygning A Som det kan ses på doto, er der begyndende ælde og nedbrydning det er vigtigt, at overflader friholdes for bevoskning, algedannelser og lignende der holder bygningsdele fugtuge Gar Bet 3.10 Bygning G 3.11 Bygning B 3.12 Bygning G Der er i etagedæk huller og gennembrydninger, der ikke er lukket det er nævnt som præcerende forhold desuden er der beskadigede overflader, som udbedres her.beskadigelserne skal straks udføres, i tilfælde af, at de ikke lever op til egnet brandisikekrhed vi har vurdret år 2018, det kan være før. Der er revnedannelser, som bør undersøges nærmere, idet rækværk som sådan virker til at have opretholdt sin sikkerhed beløb er til at foretage udbedringer i overflade, men revnedannelser kan være dybere og bør som sagt undersøges yderligere. se også under 5., hvor rækværk er nævnt. Tøjtørring er ikke et godt forhold for en bygning specielt ikke en bygning med homogene materialer som bygning G i høj grad er bygget af. som minimum bør der monteres ventilation Bet 2015 Ven Side 19 af 33

21 3.13 Bygning A (B) 3.14 Bygning A (B- E) Depoterne i bygning A (og i princippet også i bygning B) har nedslidning uden at dette vurderes kritisk rent byggeteknisk. Men at have homogent materiale i kæder med forholdsvis høj fugt og ringe udluftning med udtørring som følge, er ikke hensigtsmæssigt mindre afsætning. Ved skakte (ikke samme udfordring ved de andre bygninger, mens bygnings B s løsning med udvendig affald bør også overvejes) nedstyres dette i skakte til affaldsposer skarnrummet er beskidt og uhygiejnisk umiddelbart vurderes det ikke arbejdsmiljø lovligt, at affald ikke går i lukket coainter/box Tøm 2016 And 3.15 Bygning A-E Der skal nødvendigvis ikke udbedringer til nu, men blot afsættes til løbende vedligeholdelse af ejednomens samlede fælles nedgange til kældere og underetager men beløbet er ikke specifikt til enkeltstående udbedringer, men til kommende vedligeholdelse fordelt over 2 år And 3.16 Bygning G Der bør alene være kældervinduer med termoglas og bedst i kælderydervægge er vinduer af ikke honmogent materiale overslag er til udskiftning Tøm 3.17 Bygning G Dette forhold er nævnt under præcerende forhold og generelt bør ejendommens el- instalationer underligges en professionel (installatør) gennemgang med fokus på kritiske og farlige installationer prissat andensteds El 3.18 Bygning A + H Under dæk byging A (parkering m.v.) og parkeringskælderen mellem bygning A og E er der underside af dækkonstruktion, som skal vedligeholdes der skal særligt og måske årligt syn til at vurdere yderligere tiltag vurderet til hvert andet år And Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 20 af 33

22 4. Ydervægge og facader Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 4.01 Bygning F Facaden fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand og vurderes først at skulle genvedligeholdes som angivet om 8-10 år, dog uden, at der på det tidspunkt vil være tale om en renovering Bygning B 4.03 Bygning A-D Nævnt andensteds 0. Enkeltstående tilfælde, skal gavle, der har risiko for, ikke at være korrekt ordentlig isoleret, blive hulmurs- efterisoleret. Her prissættes en termografering af gavle i bygning B pris er for byging B men alle bygninger kan termograferes udvendigt for ,- hvilket stærkt anbefales. Altanprojektet skulle gerne være fælles vedligeholdelsesmæssigt frit i perioden frem til 2025, men der bør afholdes et 5 års eftersyn, som vil kunne koste noget til rådgivning m.v. som afsættes her And 2020 And 4.04 Bygning G 4.05 Bygning E Bygningens facader er i orden med ganske få revnedannelser og mindre begyndende (kommende) afskallinger den skal nok ikke renoveres indenfor perioden, men alligevel have udført udbedringer som angivet det skal dog nævnes, at vi tror på en decideret facderenovering (i forbindelse med tag) kunne ske i Skorstenen ved bygning E (og D) er blevet vedligeholdt, men det skal den fortsat og det bør overvejes om den skal fjernes og erstattet af anden mulighed for erstatning som stålrør eller lignende. der er medtaget til vedligehold Side 21 af 33

23 4.06 Bygning C-D Bygninger over tag er medtaget de kan med fordel f.eks pudses (hvis farven blev valgt rigtigt, kunne det være flot) i stedet for at udkradse fuger og udskifte teglsten, der havde forvitret. dog er overslag en udbedring vurderes ud fra standen i dag Bli 4.07 Bygning A-E 4.08 Bygning A 4.09 Bygning B-E Generelt er murkroner i sit murværk i ringe stand løsning bør undersøges inden udbedring en løskant kunne medvirke til længere levetider (alternativt kunne det overvejes at pudse alle bygninger for ca. 1,1-1,6 mio.) for derved at opgradere og modernisere og minimere vedligeholdelse ej medtaget). Facaden består af en stor del af vinduespartiner, men også brystninger og så de lodrette murvinger, som skal ligesom alt andet murværk vedligeholdes det er for en tekniker et stort ønske, at få sådan en facade efterisoleret udvendigt, men det er ikke medtaget her. Facader og ydervægge af træ kan løbende vedligeholdes men de bør generelt vurderet at blive udskiftet således kan en vedligeholdelse udsættes, såfremt beslutning om udskifting vurderes rigtigt Bli 2023 Tøm And 2021 Tøm Bli Sum: For perioden 2015 til 2025 Side 22 af 33

24 5. Etagedæk, gulve og lofter Foto Lokalisering Besigtigelse År. Fag 5.01 Bygning A-D Enkelte rækværker er gået i svejsningerne og skal udbedres håndlister kan også slibes og lakeres som opfriskning og fortsat vedligeholdelse overslaget er afsætning 2015 Sme 5.02 Bygning D-E Trægulvene har virkelig fået patina men vurderes at være intakte. Slidtagen viser sig på gulvene, men en udskiftning vurderes ikke være tilfældet rent teknisk så er det bare at vedligeholde med overfladebehandling m.v Gul 5.03 Bygning A-E 5.04 Bynging E (A) 5.05 Bygning E 5.06 Bygning A-e Gulvbelægninger af banevare er med få undtagelser intakte og hvor de ikke er intakte, skal der foretages reparationer. Belægningerne vurderes at skulle udskiftes om ca år grundet slidtage arbejdet bør dog planlægges, såfremt det vælges, at bringe fællesarealet en samlet løft tidligere. Ovenlys som lofter eller blot ovenlys ved lofter er af ældre dato med slidtage og enkelte har utætheder med synlige skader forholdet bør undersøges nærmere i år for at hindre yderligere skader og så udbedres derefter. tangere til præcerende forhold. Overslag er yderligere undersøgelse. De nedhængte lofter i restaurant udgører en brandfare og bør fjernes er det til for akustikregulering, bør anden løsning alternativt med brandhæmmende lærred anvendes. Overslag prissættes ikke, men der bør afsættes kroner som angivet til eventuelt akustikregulering kan indgå i en samlet renovering af blok E. Dørskinner, bundskinner og ligennde gulvovergange bør efterset og få foretaget raparationer straks skade konstateres afsætningbeløb til løbende udbedring over de 10 år er sat til år 2020 midtvejs men skal udføres hvert år Gul 2016 And Tøm 2015 And Tøm 2020 Gul Sum: For perioden 2015 til Tag og tagkomplettering Foto Side 23 af 33

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere