50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58."

Transkript

1 Omtale 1/7 (fuldt gengivet) Politibetjent Hansen blev Overbetjent. Ved den nye Politiordning blev det besluttet, at der skulde stationeres en Overbetjent for Ordenspolitiet i Nykøbing, og til denne Stilling er Politibetjent H. N. Hansen kaldet fra i Dag. Medens han var kommunalt ansat, var han den eneste Betjent her i Byen, men nu vil der blive ansat en til. Foreløbig skal den ny Overbetjent dog først gennemgaa et Kursus paa Politiskolen i København. Her vil han forøvrigt træffe sammen med sin Søn, der fra 1. Juli har faaet fast Ansættelse i Hovedstadens Politikorps. Omtale 12/7 (fuldt gengivet) 450 Tilskuere til den store Kapsvømning. Et smukt Stævne med en smuk Sport, som samlede megen Interesse. Nykøbing Svømmeklub havde baade Gavn og Glæde af den Kappestrid, den i Aftes havde arrangeret paa Havnen. Vejret var jo baade barsk og blæsende, men dog var ca. 450 Mennesker troppet op paa Havnekajen. Det store Trækplaster var naturligvis Ragnhild Hveger, men alle Svømmepræstationerne blev iøvrigt fulgt med stor Interesse. Vel frøs Folk, men de gjorde det med Anstand. Et Højtaleranlæg rungede over Havnen og ydede derigennem sit Bidrag til at fodhøje Stemningen. Der var Fart over Svømmerne, og Publikum sparede ikke paa Tilraabene for at animere de kæmpende. Efter endt Daad samledes Svømmerne til et selskabeligt Samvær i Grønnehavehus. Resultatet af Kappestriden, for hvilken Dyrlæge Enrum, Holbæk vor Dommer, blev: 50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0, m Brystsvømning for Piger under 14 Aar. Karen Østergaard, Holbæk, 0,47. Ellen Nielsen, Nykøbing, 0,48,8. Birthe Gottlieb, Holbæk, 0,56,6. 2. Løb. Jytte Petersen, Holbæk, 0,52,5. Neima Nielsen, Nykøbing, 0,55,7. Oda Knudsen, Holbæk, 0,56, m fri Svømning (kombineret). Ragnbild Hveger, Helsingør, 1,09,5. Erik Andersen, Hels., 1,10,6. Harry Madsen, Nyk., 1,14. 50m fri Svømning for Drenge under 16 Aar. Poul Hansen, Holb., 0,35,8. Carlo Madsen, Nyk., 0,37,6. Allan Darling, Holb., 0,39, m fri Svømning for Damer. Ellen Sørensen, Holb., 1,29,2. Gurli Nielsen, Nyk., 1,36,8. Alice W. Larsen, Holb., 1,54, m Brystsvømning for Herrer. Gunner Christiansen, Holb., 3,14,9. Asger Faber, Holb., 3,24,3. Helge Rasnmssen, Nyk., 3,24, m Brystsvømning for Damer. Lizzie Darling, Holb., 3,21,5. Eily Hansen, Helsingør, 3,29, m Rygsvømning for Herrer. Henry Olsson, Helsingør, 1,27,2. Gunnar Christiansen, Holb., 1,36,9. Harry Madsen, Nyk., 1,47, m Brystsvømning for Drenge under 16 Aar. Allan Darling, Holb., 1,44,4. Ellis Larsen, Nyk., 1,46,8.

2 Ebbe Semhach, Nyk., 1,48, m fri Svømning (kombineret). Ragnhild Hveger 5,15,5. Hold 4 X 100 m 5,33,8. Erik Andersen, Hels., 6,20, m Rygsvømnlng for Damer. Ragnhild Hveger 1,18. Lizzie Darling, Holb., 1,44. 4 x 50 m fra Holdkapsvømning. Holbæk Svømmeklub 2,27,9. Nykøbing Svømmeklub 2,33,7. Omtale 22/7 (fuldt gengivet) Jarlen af Bothwell kommer til Nykøbing Asfaltbal! I eget Skib gennem Storm og Brænding i Nykøbings Gader og i Tusinder af kulørte Lampers Skær. Sommerfestens Fyrværkeri bliver 10-Aars Jubilæet værdigt og vil forvandle Nat til den klareste Dag. Forberedelserne til Sommerfesten i Nykøbing paa Onsdag Aften foregaar nu for fuldt Drøn. Festkomiteen arbejder under Højtryk for, at alt kan klappe som det sig bør og bør, naar Asfaltballet i Nykøbing holder Jubilæumsfest. I flere Dage har Elektrikere været i fuld Aktivitet med at dekorere Hovedgadens Ejendomme med de mange Tusinde Lyspærer, der paa Festaftenen skal kaste sin Glans over Byen sammen med de andre Tusinder kulørte Lamper, som Turistforeningen lader ophænge i Flagalleens Stænger. Rigtig Musik til Ballet. Festen indledes med Koncert forskellige Steder i Byen af Direktør Bentsens 20 Mands Blæseorkester. Selve Aabningshøjtideligheden vil finde Sted paa Pladsen ud for Kommunens Administrationsbygning, hvor der bliver Lurblæsning af de to Eksperter Direktør Bentsen og Daniel Rasmussen, og her vil Turistforeningens Formand Jakob Jensen holde sin Velkomsttale. Umiddelbart herefter tager Dansen sin Begyndelse paa de to Dansepladsen til Tonerne af et 10 Mands Orkester hvert Sted. Jarlen kommer. Kl. 22 indtræffer Aftenens store Begivenhed, nemlig Optoget gennen i Gaderne. Og nu skal vi ikke længere sætte vore Læseres Nysgrerighed paa Pinebænken, men røbe, hvad det er der skal foregaa. Det er intet mindre end en Symbolisering af Sir James Hepburns (Jarlen af Bothvell) historiske Ankomst til Fangetaarnet paa Dragsholm. De Lærde strides jo for Tiden om, hvorvidt det er den navnkundige Jarls jordiske Levninger, der forevises i Faarevejle Kirke. Men at han har levet og afsluttet sit Liv i Dragsholm Fangekælder, staar der i hvert Fald ikke Strid om. Og det er hans Ankomst hertil, som Optoget paa Onsdag vil symbolisere. Under Ledelse af Teatersnedker Lind og Dekoratør Jermer arbejder travle Haandværkere i disse Dage i Trælasthandelens Gaard for at fremtrylle det fornødne Sceneri, nemlig det Vikingeskib, der gennem Storm og Brænding skal føre Jarlen til Dragsholm, hvis Fangetaarn selvfølgelig ogsaa vil være til Stede. Selv om Rejsen med den celebre Gæst end er aldrig saa dyster, bliver Transporten dog standsmæssig. Den foregaar med det store Musikkorps i Spidsen, og det spiller gamle skotske Melodier. Gaaden vil blive flankeret af Hundrede Fakkelbærere. Et Jubilæums-Fyrværkeri. Naar Fangen under Udfoldelse af det tilbørlige Ceremoni er afleveret til Fangevogteren, tager Dansen atter fat, indtil Kanonskud forkynder, at Midnatstimen er inde, og at Fyrværkeren, Blikkenslager J. Hansen nu vil lade sine berømte Sole og Stjerner lyse over Nykøbing, i Anledning af Tiaarsjubilæet vil han i Aar overgaa sig selv, hvad man vil forstaa, naar man hører, at alene Slutningsnumret repræsenterer en Sum paa 180 Kr. Derefter fortsættes Dansen i til Kl. 1, hvorefter Musiken blæser af. Sagfører Jakob Jensen skal klippes. Som sædvanlig er der sørget for Gæsternes Hjemfærd, idet der er etableret Ekstratog. Det afgaar fra Nykøbing Kl. 1 og standser ved alle Mellemstationer til Holbæk. Alle, der er rejst ind med Togene, der ankommer til

3 Nykøbing Kl. 17,07, 18,55 eller 20,41, rejser gratis hjem med Ekstratoget. For Bilister og Cyklister er der ogsaa sørget. Parkeringspladsen paa Torvet er taget ind til Festplads, saa der kan ikke parkeres. Men der er indrettet Parkering baade paa Dyrskuepladsen og paa Tømrermester N. Frandsens Plads ved Havnevej. Begge Steder vil der være Opsyn med Køretøjerne. Ligeledes er der sørget for speciel Postbesørgelse, idet det rullende Postkontor vil tage Stade paa Hovedgaden imellem de to Dansepladser. Og saa er der endelig Vejret. Dette kan man vel formentlig se bort fra ved denne Lejlighed. Det plejer jo at være god Skik, at selv om det regner alle andre Steder, saa er det fint Vejr i Nykøbing den Aften, der holdes Asfaltbal. Og selv om Sagfører Jakob Jensen for Tiden er meget glathaaret, vil han dog, som han plejer, lade sig klippe paa selve Festdagen for derved at blote til Vejrguderne. Vi tør saaledes spaa, at paa Onsdag vil Publikum i Tusindtal stævne mod Nykøbing, og de er velkomne! Omtale juli (fuldt gengivet) Trafiken i Nykøbing Et Forslag om at flyttet alt Benzinsalg fra Hovedgaden uden for Byen. Efterhaanden som Ferielivet ved Odsherreds Strande faar flere og flere Deltagere, begynder Trafikproblemet i Forbindelse dermed at gøre sig gældende ogsaa for Nykøbing, der tjener som Hoveddepot for en betydelig Del af Feriegæsternes Behov. At Problemet har vakt Interesse viser nedenstaaende Indlæg, som vi optrykker, hvorved Sagen er sat under Debat: Trafik ctr. Benzintanke. Som Feriegæst har jeg nogle Aar opholdt mig her i Nykøbing, hvor jeg har haft rig Lejlighed til at konstatere, hvordan Interessen Aar for Aar er steget hos Folk for at feriere i Byen og dens Omegn Dette bevirker ganske selvfølgeligt, at Trafiken i Byen bliver større, navnlig da en stor Del af Landliggerne er bilkørende. Dette foraarsager i Sommertiden, at Hovedgaden blokeres af de parkerede Vogne til stor Géne for Færdselen. Da der saa tilmed findes en 3-4 Benzintanke i selve Hovedgaden, der alle er anbragt i Fortovskanten og saaledes yderligere virker hæmmende paa Trafiken, maa det Tilfælde, som ses paa Billedet, derfor ganske logisk forekomme, nemlig at modgaaende Trafik blokeres, fordi de Kørende tvinges over i den venstre Vejbane, saa længe det stadig tillades, at Paafyldning af Benzin maa foregaa fra de stationerede Tanke. - Tænk blot, at der var Søgning til de 3 Benzintanke samtidig, og at der var ret livlig kørende Trafik, hvilke Færdselskomplikalioner vilde dette da ikke medføre? Rent bortset fra det Ulykkesmoment, der naturligt ligger i at tvinge Trafiken over i den venstre Vejbane og paa den Maade fremtvinge en Zig-Zag-Kørsel i Byens Hovedgade. Jeg foreslaar derfor, inden Ulykker indtræffer, at flytte de enkelte Benzintanke lige udenfor Byen, hvor der sagtens maa kunne findes passende Steder til at anbringe dem, uden at de vil virke generende for Færdselen og saaledes, at de dog ligger centralt. Københavner.

4 Omtale 23/8 (fuldt gengivet) Samaritterkursus i Nykøbing til Vinter. Takket være Nykøbingsamariternes energiske Formand, Frk. Else Jensen, lægger man med forventet Tilladelse i den kommende Vinter i Nykøbing ud med et Samariterkursus. Planerne er allerede lagt, og der bliver i Tiden Oktober- Marts afholdt et 18 Timers Kursus i Samaritergerning under Dr. Linds og Frk. Else Jensens Ledelse. Kursuset vil have til Huse i Kommuneskolen, og det bliver saa vidt muligt 2 Timer ugentlig. Det er saa Meningen at uddanne de unge Mennesker over 18 Aar, som har lyst til at blive Samaritter. Frk, Else Jensen udtaler til os, at der er mange, der gerne vil have den Uddannelse, Røde Kors kan give, og det skyldes i udstrakt Grad Krigsfrygten. For et Par Aar tilbage havde Nykøbing-Samariterne et noget tilsvarende Kursus. Angaaende Prisen for Deltagelse koster det 5 Kr. at følge de 18 Timer, men det økonomiske er ikke sikret ved dette Bidrag alene. Røde Kors skal være med at finansiere Foretagendet. Til Foraaret har Nykøbing Samariterne udvidet Kredsen af Samariter til Gavn og Glæde ikke alene for den lille Kreds, men ogsaa for de mange, der modtager Hjælp. Der gøres her et Arbejde blandt vore Unge, som ikke kan værdsættes højt nok. Takket være en dygtig Formand glider Arbejdet støt i Nykøbing. Omtale 11/9 (fuldt gengivet) Tømrermester Frandsen fylder 70. Paa Onsdag den 13. September vil Flagene i Nykøbing gaa til Tops til Ære for en af Byens mest kendte og mest initiativrige Borgere, Tømrermester Niels Frandsen, der den Dag fylder 70 Aar og samtidig kan se tilbage paa 45 Aars frugtbart Virke som Borger i Byen, hvor han i betydelig Grad har øvet en Indsats, der har medvirket til at præge Udviklingen. Vel er det ikke ugørligt at paapege Brist og Mangler ved Tømrermester Frandsen, Vi for vort Vedkommende er saaledes fuldt paa det rene med, at hans politiske Indstilling er helt forkert. Men dette snakker vi Ikke mere om i Dag i Erkendelse af, at han besidder saa mange gode Egenskaber, at dette mere end opvejer hans politiske Mangler. Først og fremmest er Frandsen en dygtig Haandværker. Som Fagmand vel endog Hovedet højere end de fleste, og saa er han i rigt Maal i Besiddelse af den gamle Haandværkerære, der aldrig gør ham træt af at fremme Haandværkerstandens Dygtigbed og højne dens Anseelse. Ganske naturligt har han da ogsaa gennem en lang Aarrække været Haandværkernes førende Personlighed her paa Pladsen. Frandsen er ikke blot en dygtig Fagmand, men han er tillige almindelig anerkendt for sit Initiativ. Han har aldrig været bange for at vove Trøjen. I Tider, hvor det var skralt med Foretagsomhed her i Byen, og Udviklingen var ved at gaa i Staa, tog Frandsen fat, og ved Byggeri for egen Regning satte han Sving i Haandværket i Haab om, at der vel nok ved Lejlighed blev Adgang for ham til at høste Frugten af sin Indsats. Hvor mange Bygninger, han paa denne Maade har rejst, har vi ingen Tal paa, men det er mange og tilmed adskillige af de betydeligste. Og i Kraft af sit medfødte jyske Forretningstalent var det sjældent, at hans Beregninger slog fejl. Hertil kommer, at Tømrermester Frandsen altid har haft et aabent Hjerte og en aaben Pung for sine Medmennesker. Smaalighed er for ham et Begreb, som han kun kender af Navn. Opdager han et Samfundsproblem, som han mener fortjener Støtte, saa kan man være sikker paa, at han støtter rundeligt, og ligeledes har hans Redebonhed til at komme betrængte Medborgere til Hjælp givet sig de smukkeste Udslag - og kostet ham betydelige Summer. En anden god Egenskab hos Frandsen er, at han har arbejdet sig op fra en meget beskeden Start, men det har ikke givet sig Udslag i Overlegenhed. Han er Kammerat med alle, ogsaa sine Svende, ja endog med Lærlingene, af hvilke mange er udgaaet fra hans Værksted. Maaske er noget af det største hos Frandsen netop hans Forhold til Lærlingene. Hos ham var det ikke det mest afgørende at faa det

5 størst mulige Mesterudbytte ud af disse, men derimod at gøre dem til solide Haandværkere og gode Samfundsborgere. Og vi ved, at rundt i Landet sidder mange af Frandsens gamle Lærlinge, som vil sende ham en taknemlig Tanke paa 70 Aars Dagen.

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s

JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s TILBLIVELSE OG FORTSATTE VIRKSOMHED GENNEM 40 AAR 1895 1935 De først i Tresserne over hele Landet, saavel i Byer som paa Landet oprettede Skytteforeninger samledes almindeligvis

Læs mere

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarskrift 1943 Horslunde Realskoles Elevforening Aarskrift 1943 Skoleminderc fra Verdenskrigsaarene Af Ekspeditionssekretær i Justitsministeriet, cand. jur. H. L. Thomsen, Min Skolegang i Realskolen begyndte i hin hede

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse. TEATERLIV .Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV OPPE paa en Førstesal, der hvor Kongens Nytorv snævrer sig ind til Holmens Kanal, sidder der ved Firetiden i et Forværelse fem-seks Mennesker og

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

DAG. VI ÆRER VORE MØDRE I MODERS DAG 14. MAJ 1933. NUMMER 9 1. MAJ 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO

DAG. VI ÆRER VORE MØDRE I MODERS DAG 14. MAJ 1933. NUMMER 9 1. MAJ 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 9 1. MAJ 1933 82. AARGANG VI ÆRER VORE MØDRE I MODERS DAG 14. MAJ 1933. DAG. LEAH D. WIDTSOE Den Europæiske Mission. MARGARET A. JENSEN Den Norske Mission. RACHEL

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling På lørdag aften kl. 18,30 kæmper old boys og emballabriken, og entreen fra denne kamp gaar til samme formaal, altsaa først og fremmest for at kunne faa et C-hold anmeldt i turneringen, og derfor bør der

Læs mere