Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område"

Transkript

1 - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005

2 Kommuneprofil for Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Status på Hvidovre Kommunes anvendelse af amtslige pladser per Opgørelse over samlede udgifter for Hvidovre Kommunes brug af amtets institutioner for Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Køb og medfinansiering for Hvidovre Kommune i Samlede udgifter for Hvidovre Kommune for 2004, 2007 og Institutioner beliggende i Hvidovre Kommune Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune i Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Hvidovre Kommune i : Efterspørgsel...22 Bilag 1 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune)...24 Bilag 2 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune)...26 Bilag 3 Helårspladser per institution for Hvidovre Kommune...28 Bilag 3a Helårspladser pr. institution for Hvidovre Kommune for hjemløse og krisecentre...30 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Hvidovre Kommune...31 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste...33 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud

3 0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Hvidovre Kommune, hvis indbyggere (1. januar 2004) udgør 8,1 procent af borgerne i Københavns amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3

4 Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV- Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter , er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4

5 1. Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Hvidovre Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Hvidovre Kommunes anvendelse af amtslige pladser per I dette afsnit opgøres Hvidovre Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Hvidovre er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Hvidovre Kommunes forbrug af pladser på de amtslige institutioner per på børn- og ungeområdet. Hvidovre Kommune var betalingskommune for i alt 68 og handlekommune for i alt 33 pladser på amtets institutioner for børn og unge per , svarende til en anvendelse på henholdsvis 8,5 og 8,4 procent af pladserne i amtet. Tabellen viser endvidere, at Hvidovre Kommune heraf benyttede i alt 33 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, svarende til et pladsforbrug på 8,6 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var ligeledes handlekommune for 33 pladser. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelsen for det øvrige børn- og ungeområde. 5

6 Tabel 1.1 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets institutioner på børn- og ungeområdet per Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer ,6% 33 8,6% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,7% 11 10,7% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,7% 23 7,4% I alt ,5% 67 8,4% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Hvidovre Kommunes anvendelse af bo- og dagtilbud for voksne. Tabel 1.2 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for voksne per Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) ,8% 9 1,1% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede ,8% 36 4,4% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) ,8% 4 1,2% I alt ,0% 49 2,5% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Hvidovre Kommune var betalingskommune for i alt 137 pladser i amtets bo- og dagtilbud for voksne, mens kommunen var handlekommune for 49 pladser per , svarende til henholdsvis 7,0 og 2,5 procent af amtets pladser. Heraf benyttede kommunen 54 pladser på botilbud for udviklingshæmmede voksne per , svarende til en forbrugsprocent på 6,8 procent af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Hvidovre Kommune er handlekommune, adskiller sig væsentligt, idet kommunen kun var handlekommune for 9 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til en pladsanvendelse på 1,1 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Hvidovre Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december

7 Tabel 1.3 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004) Pladser per * Anvendelse i procent af total Pladser per * Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** ,3% 6 6,3% Revalidering*** ,6% 7 4,0% I alt ,2% 13 4,9% * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. Tabellen viser, at kommunen anvendte 6 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 6,3 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Hvidovre Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne tilsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet Slutteligt viser tabel 1.4, at Hvidovre Kommune anvendte 32 pladser på amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en anvendelsesprocent af amtets tilbud på 10,0 procent. Hvidovre var ikke handlekommune for nogen pladser på området. Tabel 1.4 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende ,0% 0 0,0% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra amt til kommune per Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københanvs Amt 2004/

8 Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Hvidovre var handle- / betalingskommune for per Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge Voksen Handicap Socialpsykiatri* I alt * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Hvidovre Kommune var handle- og betalingskommune for 102 borgere. Kommunen var handlekommune for 6 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 91 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det specielt er på voksen handicap og det socialpsykiatriske område, at der er en række sager, hvor Hvidovre Kommune kun enten handle eller betalingskommune. Nedenfor opgøres Hvidovre Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Hvidovre Kommune havde 30 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på timer i 2004, svarende til en andel på 8,5 procent af alle kursister og 8,0 procent af de forbrugte timer på SVIKA. Tabel 1.6 Hvidovre Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Andel af kursister total Antal kursister fra Hvidovre Kommune Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Hvidovre Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA ,5% ,0% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Hvidovre Kommune havde 18 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 255 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 5,4 mio. kr. i

9 Tabel 1.7 Hvidovre Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendels er total Antal cpr. nr. henførbare henvendels er fra Hvidovre Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendels er total Hjælpemiddelcentralen* ,5% Samlet brutto udgift i 1000 kr. Brutto udgift i 1000 kr. for borgere fra Hvidovre Kommune samlet brutto udgift Center for Syn og Kommunikation** ,0% ,3% * I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Hvidovre Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på de amtslige institutioner for borgere fra Hvidovre Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen overtager efter Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Hvidovre Kommune var betalingskommune for, var samlet på 97,8 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 7,2 procent af den samlede bruttoudgift (jf. Budget 2004). Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Hvidovre Kommunes udgifter til de samlede udgifter. 9

10 Tabel 1.8 Bruttoudgift til borgere fra Hvidovre Kommune i 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Hvidovre borgere Bruttoudgift til området, total (Budget 2004) (i kr.) Bruttoudgift til Hvidovre borgere (i kr.) Andel af bruttoudgift totat Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 34, ,2% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 13, ,9% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 16, ,2% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 54, ,2% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 52, ,4% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 17, ,6% Specialundervisningsinstitutioner* 1, ,1% Revalidering** 6, ,0% Bo- og dagtilbud for sindslidende 31, ,0% Total 227, ,2% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Hvidovre Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Hvidovre Kommune i 2004 benyttede 34,5 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 13,6 mio. kr., svarende til 6,2 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet, der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter 10

11 og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Hvidovre Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Hvidovre Kommune på 6,7 mio. kr., svarende til 9,4 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 82,8 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.9 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser Samlet Bruttoudgift for Andel af benyttet af bruttoudgift til Hvidovre bruttoudgift totat Hvidovre løn og øvrig drift borgere borgere (Budget 2004) (i kr.) (i kr.) Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 79, ,4% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 1, ,5% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0, ,1% Blå Kors Behandlingshjem** 1, ,2% Lænkeambulatorier Total 82, ,4% * Udregnet på baggrund af regnskabstal ** Udregnet på baggrund af budgettal 2004 I tabel 1.10 er opgjort Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i Tabellen viser, at Hvidovre Kommune benyttede samlet 11,6 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 4,3 mio. kr., svarende til 8,3 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 11

12 Tabel 1.10 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser Bruttoudgift til Bruttoudgift til Andel af benyttet af området, total Hvidovre borgere bruttoudgift totat Hvidovre borgere (Budget 2004) (i kr.)* (i kr.) Hjemløse 6, ,3% Krisecentre 4, ,2% Total 11, ,3% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 4,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr på hjemløse området og kr for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. 2. Køb og medfinansiering for Hvidovre Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Hvidovre Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Hvidovre Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Hvidovre Kommune som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunen kal overtage fra amtet. Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Hvidovre Kommune i 2004 Område Helårspladser Kommunal udgift Amtslig udgift (i Samlet udgift benyttet af Hvidovre borgere* (i kr.) kr.)* Handicap - Udviklingshæmmede 14, Handicap - Yngre fysisk handicappede 37, Børn og unge - Nedsat funktionsevne 4, Børn og unge - Psykosociale problemer 50, Psykiatri Sindslidende 7, Total 113, * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet af Hvidovre Kommunes borgere i Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 35,6 mio. kr., mens amtet medfinansierede 24,8 mio. kr. Den samlede udgift på området var dermed 60,4 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 2,3 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 2,2 mio. kr. for 14,3 helårspladser. 12

13 Herudover blev der i 2004 bevilget kr til borgere fra Hvidovre Kommune til boligsager efter lov om social service 102, som ikke er medtaget i tabel 2.1. I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Hvidovre Kommune er betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 23,7 mio. kr. til køb af samlet 59,1 helårspladser i andre amter for borgere fra Hvidovre Kommune. Heraf betalte Hvidovre Kommune i ,3 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Hvidovre kommune Område Helårspladser benyttet af Hvidovre borgere Bruttoudgift (i kr.) Heraf kommunal udgift (i kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 3, Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 1, Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 3, Hjælpemidler 2, Botilbud for voksne udviklingshæmmede 13, Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 21, Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 6, Revalidering 4, Bo- og dagtilbud for sindslidende 3, Total 59, * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der for eksempel en bruttoudgift på 2,1 mio. kr. til køb af 3,0 helårspladser, hvoraf Hvidovre Kommune betalte 1,0 mio. kr. Der var i 2004 desuden udgifter for kr til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Hvidovre Kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Hvidovre kommune på kr , hvoraf kommunen betalte kr i grundtakst. 13

14 3. Samlede udgifter for Hvidovre Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Hvidovre Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over kr. og 50 pct. af udgiften over kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 Figur 3.1 viser udgifterne for Hvidovre Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 97,8 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 50,9 mio. kr. i 2004 til 87,2 mio. kr. i 2007 og 96,4 mio. kr. i De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for ,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af ). 14

15 Figur 3.1 Samlede udgifter for Hvidovre Kommune til amts institutioner i 2004, 2007 og % Salg 80% 50,9 60% 40% 87,2 96,4 20% 46,9 0% 10,7 1, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Hvidovre Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 23,7 mio. kr. i 2004 havde Hvidovre Kommune en udgift på 10,3 mio. kr. I 2007 vil denne udgift stige til 19,6 mio. kr. og i 2010 til 22,2 mio. kr. Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Hvidovre Kommune i 2004, 2007 og % Køb 80% 10,3 60% 19,6 22,2 40% 20% 0% 13,4 4,2 1, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 15

16 Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Hvidovre Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 58,6 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 24,8 mio. kr. Hvidovre Kommune havde i 2004 en udgift på området på 33,8 mio. kr., der i 2007 vil stige til 52,0 mio. kr. og i 2010 til 57,4 mio. kr. Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Hvidovre Kommune i 2004, 2007 og % Medfinansiering 80% 33,8 60% 40% 52,0 57,4 20% 24,8 0% 6,6 1, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 180,2 mio. kr. havde Hvidovre Kommune i 2004 en udgift på 95,1mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 158,7 mio. kr. i 2007 og 175,9 mio. kr. i Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Hvidovre Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 44,2 mio. kr. i 2004 til 59,9 mio. kr. i 2007 og 66,5 mio. kr. i Udgifter til boligsager efter lov om social service 102 er ikke medtaget. 16

17 Tabel 3.1 Samlede udgifter for borgere i Hvidovre Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og Børn og unge Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Handicap Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Socialpsykiatri Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift I alt Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Institutioner beliggende i Hvidovre Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune i 2004 I Hvidovre Kommune ligger amtets institutioner Hvidborg og Ungecenter Aurora. Herudover ligger der i kommunen Svendebjerggård samt Dansk Røde Kors Natherberg, hvor de enkelte kommuners forbrugsmønstre ikke kan opgøres på tilsvarende måde. Krisecenterområdet er finansieret af staten og amtet med hver 50 procent, og der sker derfor ikke afregning i forhold til kommunerne på disse institutioners område. Det er ikke muligt at opgøre kommunernes brug på Dansk Røde Kors Natherberg, da der er anonymt fremmøde. Institutionen har 8 døgnpladser. Oplysningerne i tabel 4.2 og 4.3 fra Svendebjerggård bygger på indberetninger fra institutionen. I Hvidovre Kommune ligger en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for Tabel 4.1 viser antallet af pladser på de amtsdrevne institutioner beliggende i Hvidovre Kommune, der den blev benyttet af borgere i Hvidovre Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for regionen. 17

18 Tabellen viser, at Hvidovre Kommune benyttede 4,3 procent af de 94 pladser på amtets tilbud beliggende i kommunen per Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således ses, at Hvidovre Kommune ikke var betalingskommune for nogen pladser på Ungecenter Aurora. 12 øvrige kommuner beliggende i Københavns Amt benyttede Ungecenter Aurora, mens én øvrig kommune i Regionen benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Hvidovre Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune per Institution Målgruppe Pladser Antal kommuner der benyttede tilbud Normeret Procent Øvrige i I region Uden for (Budget af total Kbh. Amt uden for Region 2004) Kbh. Amt Ungecenter Aurora Hvidborg Benyttet af Hvidovre Kommune Svendebjerggård Dansk Røde Kors Natherberg Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for opholdsstedsanbringelse 38* 0 0,0% Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) Hjemløse og voldsramte kvinder 56 (16 døgn + 14 dag + 26 undervisni ng) 4 7,1% (25 døgn) (8 døgn) Total ,3% *Der er i løbet af 2004 nedlagt4 pladser på Aurora. Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens forbrug den , viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Hvidovre Kommune, kommuner i Københavns Amt og øvrige kommuner i og uden for Regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 8,0 helårspladser, svarende til 7,5 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Hvidovre Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 86,9 helårspladser, svarende til 81,8 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 8,4 helårspladser, svarende til 7,9 procent, mens kommuner uden for Regionen benyttede 2,9 helårspladser, svarende til 2,7 procent. Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Ungecenter Aurora benyttede Hvidovre Kommune eksempelvis 1,0 helårspladser, svarende til 3,4 procent af de benyttede 18

19 helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 28,4 helårspladser, svarende til 91,1 procent af pladserne. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 1,5 helårspladser, svarende til 4,7 procent af pladserne, mens der ikke var nogen kommuner uden for Regionen, der benyttede pladser på institutionen. Tabel 4.2 Antal helårspladser anvendt i 2004 for Hvidovre Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune Institu Målgruppe Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner tion Hvidovre Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. uden for Region kommune Amt Amt Ungece nter Aurora Hvidbo rg Svende bjerggå rd Dansk Røde Kors Nather berg Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for Hel-årspladser, total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total opholdsstedsanbringelse 30,9 1,0 3,4% 28,4 91,9% 1,5 4,7% 0,0 0,0% Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. 55,0 3,1 5,7% 48,8 88,8% 0,4 0,7% 2,6 4,8% Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) 20,4 3,9 19,1% 9,7 47,5% 6,5 31,9% 0,3 1,5% Hjemløse og voldsramte kvinder Total 106,3 8,0 7,5% 86,9 81,8% 8,4 7,9% 2,9 2,7% Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Hvidovre Kommune og øvrige kommuner i Københavns Amt samt kommuner uden for Københavns Amt på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Tabellen viser dermed, hvor stor en andel af økonomien Hvidovre Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Hvidovre Kommune i 2004 var 45,6 mio. kr. Heraf tegnede borgere i Hvidovre Kommune sig for 2,7 mio. kr. af udgiften, mens der var udgifter på 38,1 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt. Derudover var der udgifter på 3,4 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen og udgifter for 1,3 mio. kr. til kommuner uden for Regionen. 19

20 Tabellen viser endvidere fordelingen for de enkelte institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 0,7 mio. kr. til borgere i Hvidovre Kommune ud af en samlet udgift på 19,4 mio. kr. på Ungecenter Aurora. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 17,4 mio. kr. af udgifterne, mens borgere i øvrige kommuner i Regionen repræsenterede udgifter for 1,2 mio. kr. Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Hvidovre Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune Institution Målgruppe Udgifter (1.000 kr.) Ungecenter Aurora Hvidborg Svendebjerggård* Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for Samlede udgifter Borgere i Hvidovre Kommune Borgere i øvrige kommun er i Kbh. Amt Borgere i region uden for Kbh. Amt Borgere uden for Region opholdsstedsanbringelse Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) Dansk Røde Kors Natherberg Hjemløse og voldsramte kvinder Total * Bruttoudgiften er fremkommet ved at anvende botilbudets budget delt med antal pladser. Tabel 4.4 viser taksten per dag / døgn / undervisning for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. 20

21 Tabel 4.4 Takster for institutioner i Hvidovre Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Ungecenter Aurora Hvidborg Svendebjerggård Dansk Røde Kors Natherberg Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for opholdsstedsanbringelse Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psykosociale problemer (midlertidigt botilbud) SEL. 51 SEL. 51 FolkeS.20.2 SEL. 51 SEL. 51 SEL. 94 Hjemløse og voldsramte kvinder SEL. 94 Døgn Dag Undervisning Døgn Døgn (Sleipner) I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Hvidovre. Afdelingen havde i brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Hvidovre Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Hvidovre ,98 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet udfra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Hvidovre Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per For Hvidovre Kommune betyder det, at kommunen vil skulle overtage Hvidborg og Ungecenter Aurora. Hvidborg, der er et selvejende behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer, har 16 døgnpladser og 14 dagpladser og ansatte svarende til 48 årsværk. I 2004 havde Hvidborg, som tabel 4.3 viser, samlede udgifter på 19,4 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. var udgifter fra Hvidovre Kommunes borgere, mens størsteparten af udgifterne på 17,4 mio. var til borgere fra øvrige kommuner i Københavns Amt og 1,2 mio. kr. var til kommuner uden for Københavns Amt. Hvidovre Kommune vil således i høj grad skulle drive institutionen på vegne af de øvrige kommuner. Ungecenter Aurora er et tilbud til voldelige og utilpassede unge, primært unge med psykosociale problemer, unge med hash eller alkoholmisbrug, unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, unge akutanbragt til observation og vurdering for opholdsstedsanbringelse. Aurora har 38 døgnpladser og ansatte svarende til 36 årsværk. Tabel 3.4 viser, at i 2004 havde 21

22 Ungecenter Aurora samlede udgifter for 19,9 mio. kr., fordelt på 0,7 mio. kr. til borgere fra Hvidovre Kommune, 17,6 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Københavns Amt, 0,2 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Regionen og 1,3 mio. kr. til borgere uden for Regionen. Hvidovre Kommune vil således i høj grad skulle drive institutionen på vegne af de øvrige kommuner. Der er udarbejdet en selvstændig institutionsanalyse for de institutioner, der i henhold til loven skal udlægges til kommunerne per : Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Hvidovre Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Hvidovre Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Hvidovre Kommune. 5.1 Borgere fra Hvidovre Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Hvidovre Kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts Tabellen viser, at der i alt var 16 borgere fra Hvidovre Kommune på venteliste til amtets institutioner. Tabel 5.1 Borgere fra Hvidovre Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og 5 adfærdsmæssige problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 2 psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 0 psykisk funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 0 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og 1 døgn) Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 3 Bo- og dagtilbud for sindslidende 5 I alt 16 * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. 22

23 5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Der er ikke nogen på venteliste til amtets institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Hvidovre Kommune Institution Målgruppe Normerede pladser (Budget 2004) Antal borgere på venteliste Aurora Behandlingshje mmet Hvidborg Svendebjerggård Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for Fra Hvidovre Kommune Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt opholdsstedsanbringelse Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) (25 døgn) 56 (16 døgn + 14 dag + 26 undervisning) Dansk Røde Hjemløse og voldsramte kvinder Kors Natherberg (8 døgn) Total I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 23

24 Bilag 1 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 1 Kløverengen 92 4 Lunden 92 3 Nybrogård Parkvænget 92 4 Pilekrogen 92 1 Skovvænget Slotsvænget 92 1 Vestervænget 92 2 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 32 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej Behandlingshjemmet Strandberg 92 1 Boligerne Brøndbyøstervej 92 4 Botilbud Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk Herstedøster 92 3 Hulegården , stk. 1, nr. 1 0 Højsletten 92 1 Kamager 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 1 Kellersvej 8 og Lionslund 92 4 Længen , stk. 1, nr. 1 2 Mosekæret 92 0 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 1 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr. 1 1 Stokholtbuen 88, stk Botilbud for voksne Total 54 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 nedsat funk. Børnehuset Troldemosen 16 6 Chr. IV's Børnehave 16 4 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 11 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk. 2 4 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk Dagcentret Birkegården 87, stk

25 88, stk. 2 2 Dagtilbud for voksne Total 63 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem 1 Behandlingshjemmet Hvidborg Børne- og ungdomspensionen Ågården 3 Hjortholm Kostskole a, stk. 3, nr. 1 0 Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 33 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård Sofieskolen Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 24 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 2 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk Rødbo / Taxhuset 88, stk Fysisk handicappede og døve Total 20 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 1 68, LAS 0 87, stk. 3 7 PSYK Revalidering Total 8 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 6 Specialundervisningsinstitutioner Total 6 Hovedtotal

26 Bilag 2 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Botilbud for voksne Hulegården , stk. 1, nr. 1 1 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 1 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr. 1 1 Botilbud for voksne Total 9 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 funk. Børnehuset Troldemosen 16 6 Chr. IV's Børnehave 16 4 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 11 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk. 2 2 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk. 2 3 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk. 2 9 Dagtilbud for voksne Total 36 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem Behandlingshjemmet Hvidborg Børne- og ungdomspensionen Ågården Hjortholm Kostskole a, stk. 3, nr. 1 0 Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 33 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård Sofieskolen Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 23 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 2 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk. 2 1 Rødbo / Taxhuset 88, stk. 2 1 Fysisk handicappede og døve Total 4 26

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1

Læs mere

Kommuneprofil for Brøndby Kommune

Kommuneprofil for Brøndby Kommune - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...

Læs mere

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Gladsaxe Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005 1. Baggrund for og

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Institutionsprofil for Ungecenter Aurora

Institutionsprofil for Ungecenter Aurora Institutionsprofil for Ungecenter Aurora September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ungecenter Aurora...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt Aktivitetscentret Kellersvej Dukkehuset Værkstedet Hørkær Værstedet Espevangen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af

Læs mere

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blindenetværket...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Pensionatet Lionslund...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7 4.

Læs mere

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Skovdiget Institutionsprofil for Skovdiget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Skovdiget...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Institutionsprofil for Cathrinegården

Institutionsprofil for Cathrinegården Institutionsprofil for Cathrinegården September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Cathrinegården...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blå Kors Beskyttet Pensionat...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Institutionsprofil for Sofieskolen

Institutionsprofil for Sofieskolen Institutionsprofil for Sofieskolen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Sofieskolen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere...4 2.

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Center for Døve Institutionsprofil for Center for Døve September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10

Læs mere

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen Side 1 af 7 Albertslund 108 Herstedøster Sidevej Botilbud 24 1.174 Allerød 108 Boliger GL. Lyngevej Boliger Gl lyngevej 12 2.357 Ballerup 10-12 & 112 UUC Brøndbyskoven UUC Brøndbyskoven 10 1.371 UUC Maglemosen

Læs mere

Institutionsprofil for Længen

Institutionsprofil for Længen Institutionsprofil for Længen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boenheden Længen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Institutionsprofil for Vestervænget

Institutionsprofil for Vestervænget Institutionsprofil for Vestervænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Vestervænget...4 3. Kapacitet og

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 3 - Udviklingshæmmede Job- og aktivitetscenter Midt Valdemars Alle 81 D 1 2860 Søborg kan -institution 1. Målgruppen Job- og Aktivitetscenter Midt er et dagtilbud/beskæftigelsestilbud

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter

Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boligfondens Krisecenter...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Institutionsprofil for Herberget Overførstergården

Institutionsprofil for Herberget Overførstergården Institutionsprofil for Herberget Overførstergården September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Herberget Overførstergården...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...7 4. Venteliste...7

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning Oversigt over kommns forbrug af pladser inden for rammeaftalens komm 32 36 20 stk 2 67 stk 2 Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Klubtilbud til børn og unge med

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere