Genoptagelse af landsskatteretssag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptagelse af landsskatteretssag"

Transkript

1 Genoptagelse af landsskatteretssag Udtalt, at landsskatterettens begrundelse for at nægte at genoptage en sag vedrørende ansættelsen af en indkomst ikke kunne anses for fyldestgørende. FOB nr Henstillet til landsskatteretten at undergive klagerens begæring om genoptagelse en fornyet behandling på det nu foreliggende grundlag. (J. nr ) A klagede over, at landsskatteretten i skrivelse af 12. november 1984 havde afslået en ansøgning om genoptagelse af en sag vedrørende ansættelsen af hans indkomst for indkomståret 1981, der blev afgjort ved kendelse af 26. april 1984 fra landsskatteretten, som ikke fuldt ud havde godkendt A's fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads. Det fremgik af sagen, at A for indkomståret 1981 selvangav sin skattepligtige indkomst til kr A havde herunder fratrukket kr. for befordring i egen bil til og fra arbejde; A boede på daværende tidspunkt i Greve Strand og arbejdede i X kommune. I skrivelse af 26, juli 1982 meddelte ligningsafdelingen i Greve kommune A, at ligningsmyndigheden agtede at ansætte A's skattepligtige indkomst til kr , idet ligningsmyndigheden alene kunne godkende kr som fradrag for befordring til og fra arbejde (godkendt billigste offentlige transportmidler i lighed med tidligere år). På baggrund af A's klager over den foretagne ansættelse til ligningskommissionen i Greve kommune og skatterådet for Greve skattekreds stadfæstede ligningskommissionen og skatterådet den foretagne ansættelse i skrivelser af henholdsvis 7. september 1982 og 15. februar I sin kendelse henviste skatterådet til landsskatterettens kendelse for 1979 vedrørende A og anførte, at mulighederne for benyttelse af offentlige transportmidler til transport mellem hjem og arbejde i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 1979 var de samme som for I den anledning klagede A i skrivelse af 7. april 1983 til landsskatteretten over den foretagne skatteansættelse for indkomståret A anførte herunder, at han primært ønskede sine foretagne kørselsfradrag godkendt, sekundært, at han fik godkendt fradrag for transport i egen bil til og fra arbejde i forbindelse med overarbejde i 41 dage af mindst 3 timers varighed ud over normal arbejdstid. A gjorde gældende, at han i de 41 dage havde haft en tidsbesparelse på mindst 2 timer ved transport til og fra arbejde i egen bil, og han vedlagde en specifikation (som han havde udarbejdet) vedrørende dette overarbejde.

2 I skrivelse af 29. juli 1983 til landsskatteretten rykkede A for sagen, idet han intet havde hørt. I skrivelse af 4. august 1983 til skatterådet for Greve skattekreds anmodede landsskatteretten om, at den af skatterådet udarbejdede sagsfremstiling sendtes A til udtalelse, og at sagsfremstillingen og A's eventuelle bemærkninger hertil, samt skatterådets bemærkninger vedlagdes ved sagens tilbagesendelse til landsskatteretten. Med påtegning af 20. september 1983 tilbagesendte skatterådet sagen til landsskatteretten og anførte herunder:» Det skal oplyses, at klageren ikke har kommenteret sagsfremstillingen, og i klagen til landsskatteretten fremgår ikke oplysninger, som ikke har været skatterådet bekendt ved sagens afgørelse. «I skrivelse af 30. september 1983 meddelte landsskatteretten A følgende:»i Deres skrivelse af 29. juli 1983 vedrørende skatteansættelsen for indkomståret 1981 oplyser De, at De den 8. april 1983 har indsendt skatterådets afgørelse som klage med diverse begrundelser. Dette materiale ses imidlertid ikke at foreligge i sagen, hvorfor man skal anmode Dem om skriftligt at angive og begrunde Deres påstand samt indsende det dokumentationsmateriale, De ønsker at påberåbe Dem.«Med skrivelse af 13. november 1983 vedlagde A carbonkopi af sin klageskrivelse af 7. april 1983, idet han anførte, at han ikke vidste, hvad der var sket med originalskrivelsen. A vedlagde samtidig kopi af opgørelsen for overarbejde i 41 dage. Landsskatteretten afsagde den 26. april 1984 kendelse i sagen. Det anførtes i kendelsen bl.a.:»det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i det omhandlede år har været ansat i (X) kommune, og at han har benyttet eget automobil til transport mellem sin bopæl i Greve Strand og arbejdsstedet i (X). Ved indkomstopgørelsen har klageren fradraget befordringsudgifter herved med kr. Ved ansættelsen har skatterådet i henhold til bestemmelserne i ligningslovens 9 C alene godkendt befordringsfradrag med kr. svarende til udgiften ved transport med billigste offentlige befordring reduceret med kr. Klageren har over for landsskatteretten principalt påstået det selvangivne befordringsfradrag godkendt, medens han subsidiært har påstået sig berettiget til fradrag for kørsel i egen bil i 41 dage, på hvilke han har haft overarbejde, som har medført, at han ved brug af egen bil ville få en tidsbesparelse på mindst 2 timer. Efter de i sagen foreliggende oplysninger finder landsskatteretten, at mertransporttiden ved klagerens anvendelse af eget automobil, ikke kan antages at overstige 2 timer daglig, hverken på almindelige arbejdsdage eller på dage med overarbejde. Klageren er herefter ikke berettiget til fradrag for ud- 2/8

3 gifter til befordring ved anvendelse af eget automobil, hvorfor den påklagede ansættelse vil være at stadfæste.«i skrivelse af 12. oktober 1984 til landsskatteretten anmodede A om en genoptagelse af sagens behandling. A anførte herunder:» idet jeg har fået den opfattelse af sagens udfald, at Greve kommunes ligningskommission har ført landsskatteretten bag lyset. Jeg skal gøre den bemærkning, at det tog, som Greve beregner tiden efter, ikke kører på de tidspunkter, jeg har haft overarbejde i det drejer sig om 41 dage. Jeg vedlægger kopier af HT's tjenestekøreplaner for vinter 80/81, sommeren 81 og vinter 81/82. Jeg skal også oplyse, at man har brugt forkerte tider ved beregning af kørselstid i bil. Jeg har gjort Greve opmærksom på, at jeg var 22 min. om vejen frem eller tilbage, da det for 3/4 del af strækningen er motorvej, og det er hurtigt gennemkørt. Det fremgår også af min beregning i selvangivelserne for 1979, 1980 og 1981.«A vedlagde endvidere en foretaget beregning af transporttiden til og fra arbejde på dage med overarbejde og anførte under henvisning hertil, at han i de 41 dage med overarbejde havde haft en tidsbesparelse på mindst 2 timer og 9 minutter ved brug af egen bil i forhold til offentlige transportmidler. A vedlagde samtidig en udarbejdet specifikation over overarbejde i 41 dage. I skrivelse af 12. november 1984 meddelte landsskatteretten A, at retten ikke i det af ham anførte havde fundet grundlag for at genoptage sagen i medfør af skattestyrelseslovens 34, hvorfor hans begæring ikke kunne imødekommes. I klagen til mig anførte A, at han den 1. marts 1984 flyttede tilbage til Sjælland fra Vejle. A meddelte landsskatteretten sin nye adresse pr. brev. I september måned 1984 rykkede A landsskatteretten for en afgørelse og fik da at vide, at sagen var afgjort i april måned A fik herefter sendt en kopi af afgørelsen. På baggrund heraf anmodede han landsskatteretten om at få genoptaget sagen, idet han klagede over, at han var blevet nægtet bilbefordringsfradrag i 41 dage, hvor han havde haft overarbejde af mere end 3 timers varighed. Dette betød, at transport med de hurtigtog, som Greve skatteforvaltning forudsatte anvendt ved beregningen af kørselsgodtgørelse, ikke havde været muligt i de 41 dage, han havde overarbejde. A anførte, at han ønskede at klage over, at landsskatteretten afslog hans anmodning om genoptagelse, idet han for sent blev gjort opmærksom på fejlene i opgørelserne. A kom derfor også for sent med en klage til landsretten. I anledning af klagen til mig udtalte landsskatteretten i skrivelse af 21. marts 1985 med hensyn til A's bemærkning om, at han havde modtaget kendelsen på et meget sent tidspunkt følgende:» I skrivelse af 13. marts 1984 meddelte klageren landsskatteretten, at han var flyttet fra Vejle til, og landsskatterettens kendelse af 26. april 1984 blev herefter sendt til denne adresse. Den 30. juli 1984 rettede klageren telefonisk henvendelse til rettens journal, der oplyste ham om, at der var tilstillet ham en kendelse den nævnte dato. Da klageren oplyste, at han ikke havde modtaget 3/8

4 kendelsen, fik han tilstillet en fotokopi af denne den 15 august I skrivelse af 17. august 1984 anmodede klageren om aktindsigt, og med skrivelse af 23. august 1984 fik han tilstillet fotokopi af diverse akter i sagen. Samtidig blev det meddelt klageren, at fristen for eventuel indbringelse af landsskatterettens afgørelse for domstolene er 6 måneder fra kendelsens dato. Den 13. september 1984 rykkede klageren telefonisk for svar på sin skrivelse af 17. august Det blev oplyst, at svar vedlagt fotokopier af sagens akter var blevet tilstillet ham den 23. august Klageren anmodede herefter om, at materialet blev sendt til et af ham opgivet postboksnummer, Værløse. Under telefonsamtalen oplyste klageren, at han overvejede at anmode landsskatteretten om at genoptage sagen. I denne forbindelse oplyste rettens sagsbehandler atter, at fristen for eventuel indbringelse af landsskatterettens afgørelse for domstolene er 6 måneder fra kendelsens dato, idet en anmodning om genoptagelse ikke har opsættende virkning. Ved skrivelse af 14. september 1984 blev de omhandlede fotokopier på ny tilstillet klageren, og det blev også i denne skrivelse oplyst, at fristen for eventuel indbringelse af landsskatterettens afgørelse for domstolene er 6 måneder fra kendelsens dato. «Landsskatteretten anførte i øvrigt med hensyn til fradrag for kørsel i egen bil i 41 dage:» For så vidt angår klagerens påstand om, at han må anses for berettiget til fradrag for kørsel i egen bil i 41 dage, skal det oplyses, at klageren under en forhandling på landsskatterettens kontor den 5. oktober 1981 vedrørende sin klagesag for indkomståret 1979 oplyste, at han om torsdagen var nødsaget til at være på kontoret til kl , hvilken oplysning blev gentaget i hans skrivelse til retten af 31. oktober I sin skrivelse til retten af 7. juni 1982 oplyste klageren på ny, at arbejdstiden om torsdagen var til kl , og i denne forbindelse anførte han bl.a., at han vedrørende arbejdstiden om torsdagen ikke kunne godkende, at skatterådet ville have, at han skulle blive på arbejdet til kl Efterfølgende har klageren i skrivelse af 4. oktober 1982 oplyst, at han som regel ikke havde mulighed for at gå, når klokken var om torsdagen, og til støtte herfor henviste han til, at han var i (X) kommune Retten fandt ikke, at klagerens ændrede forklaring om arbejdstiden om torsdagen kunne lægges til grund ved afgørelsen for indkomståret 1979, og da forholdene i 1981 syntes at svare til forholdene i perioden 1. oktober december 1979, blev også ansættelsen for indkomståret 1981 stadfæstet. I den senere indsendte anmodning om genoptagelse af sagen vedrørende ansættelsen for 1981 har klageren bl.a. henvist til en vedlagt specifikation, hvorefter han i 41 dage har haft overarbejde, der først er ophørt mellem kl og kl , og at han, når hensyn tages hertil og til den stedfundne ændring af køreplanen, på disse dage har haft en mertransporttid ved benyttelse af offentlige befordringsmidler på over 2 timer. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har haft overarbejde udover kl som påstået, og landsskatteretten har efter de i øvrigt foreliggende oplysninger ikke fundet grundlag for at antage, at dette har været tilfældet. Den tidsplan over benyttelsen af offentlige befordringsmidler, der er 4/8

5 lagt til grund ved afgørelsen, ses herefter ikke påvirket af den stedfunde ændring af køreplanen for «Landsskatteretten fandt herefter ikke grundlag for at genoptage sagen. I A's bemærkninger i skrivelse af 22. april 1985 til landsskatterettens udtalelse anførtes, at han ikke forstod, at Greve kommune havde godkendt fradrag for 41 dages overarbejde af mere end 3 timer à 20 kr., når kommunen ikke godkendte befordringsfradrag for samme 41 dage. A anførte videre, at han aldrig var blevet afkrævet dokumentation for de 41 dages overarbejde strækkende ud over kl A vedlagde kopier af flexkort for disse dage, som lønningskontoret havde været ham behjælpelig med at fremskaffe. Landsskatteretten anførte i en udtalelse af 27. juni 1985 følgende:» Ved indkomstopgørelsen for indkomsåret 1981 har klageren i bilag til selvangivelsen oplyst, at hans arbejdstid var fra kl /18.00, og denne oplysning blev gengivet i skatterådets sagsfremstilling med den tilføjelse, at arbejdstiden om torsdagen først ophørte kl Klageren fremsatte ikke kommentarer til sagsfremstillingen. Under sagens behandling i landsskatteretten blev man opmærksom på, at klageren i sin klageskrivelse til landsskatteretten af 29. juli 1983 henviste til en skrivelse af 8. april 1983, hvori han skulle have fremsat sin begrundelse for den indgivne klage. Man tilskrev herefter klageren den 30. september 1983 som følger:»i Deres skrivelse af 29. juli 1983 vedrørende skatteansættelsen for indkomståret 1981 oplyser De, at De den 8. april 1983 har indsendt skatterådets afgørelse som klage med diverse begrundelser. Dette materiale ses imidlertid ikke at foreligge i sagen, hvorfor man skal anmode Dem om skriftligt at angive og begrunde Deres påstand samt indsende det dokumentationsmateriale, De ønsker at påberåbe Dem.«Med skrivelse af 13. november 1983 indsendte klageren en karbonkopi af en skrivelse dateret den 7. april 1983, vedlagt en oversigt,, som han havde udarbejdet over overarbejde af mindst 3 timers varighed i En gennemgang af oversigten, for hvilken der ikke var fremlagt dokumentation, viste, at ingen af datoerne faldt på en torsdag. Det kan i øvrigt oplyses, at skatterådets sekretariat på rettens telefoniske forespørgsel oplyste, at godkendelse af fradrag for overarbejde, 984 kr., svarende til 41 dage à 24 kr., måtte bero på en ligningsmæssig fejl, da skattemyndighederne aldrig havde set dokumentation for det stedfundne overarbejde. Klageren har først med sin skrivelse til ombudsmanden af 22. april 1985 fremlagt fotokopi af flextidskort for det påklagede år, hvoraf bl.a. tidspunkterne for overarbejde fremgår. Til grund for sin afgørelse har landsskatteretten lagt følgende: 5/8

6 at klageren i bilag til selvangivelsen har oplyst, at arbejdstiden var fra kl /18.00, at klageren ikke har gjort indsigelser mod oplysninger om arbejdstiden i skatterådets sagsfremstilling, at klageren - trods opfordring hertil - ikke under sagens behandling for landsskatteretten har dokumenteret det stedfundne overarbejde, og at klageren ikke under sagsbehandlingen har oplyst, at forholdene i 1981 ikke svarede til forholdene i perioden 1. oktober december Uanset det af klageren senest fremlagte materiale finder landsskatteretten fortsat ikke grundlag for i medfør af bestemmelserne i skattestyrelseslovens 34 at genoptage sagen.«i A's bemærkninger i skrivelse af 13. august 1985 til landsskatterettens supplerende udtalelse anførtes, at selvfølgelig var ingen af dagene med overarbejde torsdage. Endvidere anførte A, at han ikke kunne begribe, at der var tale om en ligningsmæssig fejl med hensyn til godkendelse af fradrag for overarbejde, idet skattevæsenet i flere år forud havde godkendt dette fradrag, og således også i år, hvor A havde haft væsentlig flere overarbejdsdage. A benægtede på det kraftigste, at han tidligere var afkrævet dokumentation for overarbejde. Dette var først opstået i forbindelse med min behandling af sagen. Jeg udtalte herefter følgende i en skrivelse til A:»Jeg skal først bemærke, at klagen til mig alene vedrører landsskatterettens afgørelse i skrivelse af 12. november 1984 om ikke at imødekomme Deres begæring om genoptagelse af landsskatterettens behandling af den sag, som er afsluttet med rettens kendelse af 26. april Landsskatterettens afgørelse i skrivelse af 12. november 1984 er ikke ledsaget af nogen mere udførlig begrundelse, men ved min bedømmelse af sagen må jeg tage udgangspunkt i den begrundelse, der er anført i rettens udtalelse af 27. juni 1985 til mig. Som det fremgår af sagsfremstillingen, indbragte De sagen for landsskatteretten i en skrivelse af 7. april I denne skrivelse nedlagde De såvel en principal påstand om i det hele at få godkendt de selvangivne befordringsfradrag som en subsidiær påstand om i det mindste at få godkendt sådant fradrag for de 41 dage, for hvis vedkommende man i øvrigt havde godkendt fradrag for overarbejde i mere end 3 timer. For så vidt angår den subsidiære påstand adskiller Deres klage vedrørende skatteansættelsen for indkomståret 1981 sig klart fra den tidligere sag vedrørende indkomståret Den subsidiære påstand indeholder således en udtrykkelig angivelse af, at De på de nævnte 41 dage havde gjort tjeneste i mindst 3 timer ud over sædvanlig arbejdstid, og dette var da også præciseret i den oversigt over overarbejdets faktiske omfang, som var vedlagt som bilag til den oprindelige klageskrivelse. På den baggrund må jeg stå uforstående overfor, at landsskatteretten i sin udtalelse af 27. juni 1985 til mig som begrundelse for sin afgørelse 6/8

7 bl.a. har henvist til,» at klageren ikke under sagsbehandlingen har oplyst, at forholdene i 1981 ikke svarede til forholdene i perioden 1. oktober december 1979«. Efter min opfattelse kan det heller ikke tillægges særlig betydning i den foreliggende sammenhæng, at De i Deres selvangivelse» har oplyst, at arbejdstiden var fra kl /18.00 «, idet det ikke på det stadium fra Deres side var gjort gældende, at De i det mindste måtte have krav på befordringsfradrag (for kørsel i egen bil) for de 41 dage, hvor De efter selvangivelsen havde haft fradragsberettiget overarbejde. Efter min gennemgang af sagen må jeg endvidere lægge til grund, at landsskatteretten oprindelig iværksatte sin sagsbehandling på grundlag af Deres rykkerskrivelse af 29. juli Først efter modtagelsen af skatterådets høringssvar og sagsfremstilling blev man opmærksom på, at den oprindelige klageskrivelse tilsyneladende aldrig var kommet frem til retten, og man anmodede Dem herefter i skrivelse af 30. september 1983 om» skriftligt at angive og begrunde Deres påstand samt indsende det dokumentationsmateriale, De ønsker at påberåbe Dem«. Til besvarelse heraf fremsendte De med skrivelse af 13. november 1983 en kopi af Deres klageskrivelse af 7. april 1983 med bilag. På denne baggrund forekommer det mig mindre vel stemmende med det faktiske forløb af sagsbehandlingen, når landsskatteretten i sin udtalelse af 27. juni 1985 til mig anfører,» at klageren ikke har gjort indsigelser mod oplysninger om arbejdstiden i skatterådets sagsfremstilling, at klageren - trods opfordring hertil - ikke under sagens behandling for landsskatteretten har dokumenteret det stedfundne overarbejde «Det fremgår af det anførte, at jeg ikke kan anse den begrundelse, som landsskatteretten har anført for sin afgørelse om ikke at genoptage sagens behandling, for fyldestgørende. Jeg har gjort landsskatteretten bekendt med min opfattelse, og jeg har henstillet til retten at undergive Deres begæring om genoptagelse en fornyet behandling på det nu foreliggende grundlag. «Landsskatteretten meddelte mig i skrivelse af 18. februar 1986 følgende:»klageren havde også ved behandlingen af sin sag for indkomståret 1979 gjort gældende, at han som følge af overarbejde var afskåret fra at benytte offentlige befordringsmidler, jfr. herom det i landsskatterettens skrivelse af 21. marts 1985 til ombudsmanden anførte. Under behandlingen af hans sag for indkomståret 1981 blev han anmodet om til retten at indsende det dokumentationsmateriale, han ønskede at påberåbe sig. Han indsendte ikke et materiale, der kunne anses som en fyldestgørende dokumentation for hans påstand med hensyn til befordringen i de 41 dage. Et materiale, der eventuelt kunne danne grundlag for et yderligere befordringsfradrag, er først indsendt i forbindelse med behandlingen af hans klage til ombudsmanden. 7/8

8 Landsskatteretten finder derfor fortsat, at betingelserne for genoptagelse i medfør af bestemmelsen i skattestyrelseslovens 34, stk. 1, ikke har været opfyldt i det foreliggende tilfælde. Retten har imidlertid på grundlag af de nu foreliggende oplysninger - herunder udtalelsen fra ombudsmanden - efter omstændighederne optaget sagen til fornyet behandling i henhold til bestemmelsen i skattestyrelseslovens 34, stk. 2. Jeg meddelte herefter landsskatteretten, at jeg havde taget det oplyste til efterretning. Supplerende oplysninger om sagen Ved skrivelse af 30. juli 1986 underrettede landsskatteretten ombudsmanden om, at retten ved kendelse af samme dato havde ændret sin kendelse af 26. april 1984 således, at A blev anset for berettiget til fradrag for udgifter til befordring med bil mellem hjem og arbejdsplads i de 41 dage, han havde oplyst at have haft overarbejde. 8/8

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Skønsmæssig forhøjelse af bruttoavance i skattesag

Skønsmæssig forhøjelse af bruttoavance i skattesag Skønsmæssig forhøjelse af bruttoavance i skattesag Udtalt, at det forhold, at en erhvervsdrivendes regnskabsmateriale for en enkelt varegruppes vedkommende udviser en negativ bruttoavance, ikke i sig selv

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Gæld i statsskattelovens forstand

Gæld i statsskattelovens forstand Gæld i statsskattelovens forstand Udtalt, at der ikke er holdepunkter for at antage, at udtrykket»gæld«i statsskattelovens 13 skal forstås anderledes end inden for formueretten iøvrigt, og at en gæld i

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Det Særlige Bygningssyns indstilling til Planstyrelsen i en bygningsfredningssag forelå i form af et referat fra et

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998 Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 ~~. maj 1998 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 29. januar 1997 om radio- og fjernsynsvirksomhed 5d,

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 21. september 1992 af Vestre Landsrets 7. afdeling i 1. instanssag B 1700/1989 S mod Skatteministeriet. Denne sag drejer sig om fortolkning af

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Mangelfuld indkaldelse til mundtlig forhandling i landsskatteretten

Mangelfuld indkaldelse til mundtlig forhandling i landsskatteretten Mangelfuld indkaldelse til mundtlig forhandling i landsskatteretten Udtalt over for landsskatteretten, at der ved indkaldelsen af en skatteyder, der havde begæret mundtlig forhandling i klagesager for

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere