Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf Kratager Albertslund Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Suppleant: Eva Jørgensen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til havnekontoret i kontortiden. Tlf Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve Køkkenet: Solvej Andersen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Eget tryk.

3 Det er blevet forår; solen skinner, det regner, det sner, frugttræerne blomstrer om kap med påskeliljer, hyacin-ter og anemoner og ikke mindst der er kommet liv i havnen igen. Med ørevarmer og tykke sokker er der mange, der håber på at dagen i dag vil bringe sol og varme og ikke sne og slud for nu skal båden altså pakkes ud efter vinterhiet. Samtidig med at jeg skal pakke min båd ud, skal jeg også have lagt min vinterlæsning væk. Inden jeg gør det, skal I dog lige se denne flotte danske skipper fra 1806 med høj hat, frakke, stribet vest, snævre pantalons og lange ungarske støvler. (Godt skipper ikke ser sådan ud i dag!) Jeg håber, vi får en rigtig god sejlsæson, hvor vi kan få indhentet lidt af det forsømte fra sidste år. Jeg håber også, flere nye, som gamle medlemmer, får lyst til at deltage i de klubtiltag, der vil komme hen over sommeren. Hav en rigtig god sommer alle sammen vi ses på havnen, til klubaftener, på vandet og til sejlarrangementer. Mange sejlerhilsner Marianne Standerhejsning Lørdag den 12. april havde en trofast skare af medlemmer fundet vej til vores traditionelle standerhejsning. Standerhejsningen er der, hvor vi mødes samlet for første gang efter vinterdvalen for at ønske den nye sejlsæson velkommen sammen med andre sejlinteresserede. Det er derfor dejligt, når medlemmer dukker op af disen eller fra bådens dyb, hvor man lige var i gang med at ordne noget, for at synge vores stander på plads for sommeren. Det blev nogle hyggelige timer med dejlig mad og en masse forslag og aftaler for sommeren. Lad os håbe, vejret er med os, så vi får ført de mange forslag ud i livet (- ud på vandet). Mange sejlerhilsner Marianne SHS Generalforsamling den 14/3-08. Marianne bød velkommen til gamle og nye medlemmer, som var mødt op. Som dirigent foreslog Marianne Eva Jørgensen, hvilket blev vedtaget.

4 Eva konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidig indkaldt og gav ordet til formanden. Beretning. Marianne håbede alle havde læst den skriftlige beretning, som var optrykt i Søforklaring og gennemgik denne. Bestyrelsen havde besluttet ikke at bruge penge på et rygerum i klubhuset og derfor ikke, som HBK, indkaldte til ekstra ordinær generalforsamling angående dette. Der var skrevet ny kontrakt med Cafeen og der var nu opsat skilte med reserveret på nogle af bordene, så de to klubbers medlemmer altid kunne få plads i klubhuset. Der var opsat de nye el-standere, som skulle sikre strøm til alle. SHS havde fået en flot tilgang af nye medlemmer. I 2007 var der kommet 17 nye, så vi nu var oppe på 96 medlemmer. Ved afriggerfesten deltog 38 medlemmer, det var en rigtig dejlig og vellykket fest. Sejlerskolen havde fungeret fint og det var hovedsaligt piger som havde deltaget. Der var ikke oprettet et nyt aktivitetsudvalg, idet ingen medlemmer havde lyst til at tage sig af denne opgave efter det tidligere udvalg. Bestyrelsen havde imidlertid fået de traditionelle arrangementer gennemført. Således var pinseturen, til Præstø, Tordenskjold Undercup, fisketuren til Hven og fiske- frokosten forløbet godt med pæn deltagelse. Søforklaring var udkommet med 3 numre. Bestyrelsen anså bladet for et meget stort aktiv og vores bedste kontakt til og fra medlemmerne. For noget nyt var der indlagt en løs side med datoplan for den nye sæson s aktiviteter, så man i god tid kunne reservere datoerne. Klubhusaftenerne om onsdagen var afholdt i klubhuset med plads til alle, og der var også et par gange enkelte nye medlemmer som havde fundet vej. Hjemmesiden var løbende ført ajoúr og fungerede fint. Marianne takkede medlemmerne som bakkede op om klubben og de mange som udøver et stor frivilligt arbejde, som får SHS til at fungere. Der var ingen kommentarer fra medlemmerne og beretningen blev godkendt. Regnskaber. Kjeld kunne konstatere at regnskabet var afsluttet med et lille overskud, idet man havde sparet på udgiften til et nr. af Søforklaring. Der var også tilmeldt flere nye medlemmer, som havde forbedret økonomien, så der var et overskud på i stedet for det budgetterede underskud. Der var ingen kommentarer til regnskabet som hermed blev godkendt. Forslag. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Budget og Kontingent.

5 Kjeld gjorde status m/ 56 aktive 32 familie 6 passive medlemskaber. Vi var således tæt på Små Hundrede Sejlere SHS. Det var nok sidste år vi kunne regne med uændret kontingent, idet vores tilskud fra kommunen faldt bort, da vi ikke længere havde medlemmer under 25 år. Kontingent for Aktive medlemmer kr. 600,- Familie medlemmer kr. 700,- Passive medlemmer kr. 250,- Svømmekontingent kr. 200,- Nye medlemmer klubhusbidrag 200,- kr. Trivsel har afsluttet sit regnskab, men det endelige resultat kendes ikke før kommunen har godkendt det. Kommunen har efterfølgende godkendt regnskabet, så der kommer ikke nogen efterregning. Trivsels budget er reduceret med kr. på grund af det manglende kommunale tilskud for Reduceringen indebærer at klubbens budget vedrørende klubhuset overholdes, det giver således ikke noget overskud i klubberne på 25.ooo kr. Budget og kontingent blev herefter vedtaget. Valg til bestyrelse. Kjeld Pico Larsen var på valg og blev genvalgt. Steen Jørgensen indtræder i bestyrelsen valgt for 2 år Per blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år Eva Jørgensen valgtes til suppleant for 2 år. Yvonne Lundgreen valgtes som suppleant for 1 år. Inger Lind genvalgt som revisor. Yvonne Larsen ønskede at fratræde. Jørgen Løvendahl blev indvalgt i stedet som revisor. Hans Otto Thøgersen genvalgt som suppleant. Valg til udvalg. Info-udvalg. Ib Christiansen genvalgt. Yvonne Larsen ønskede at fratræde. Erik Lillevang indvalgt i stedet. Svend Röttig genvalgt. Jørgen Lind genvalgt. Sejlads udvalg. Bendt Pedersen Jørgen Lind Steen Jørgensen Klubhus udvalg. Per Henriksen Kjeld Pico Larsen Poul Erik Hubert ønskede at fratræde. Bestyrelse udpeger selv et 3. medlem da det ikke var muligt at finde en på generalforsamlingen. Der var fortsat ingen der havde lyst til at danne et nyt aktivitetsudvalg. Marianne fik tilsagn om assistance fra de gamle medlemmer, som tilbød at bistå ved de kommende arrangementer. Evt. Kjeld mindede om havnens generalforsamling, hvor Svend Röttig var på valg. Det var derfor vigtigt at møde op, hvis man ønskede genvalg af Svend

6 Röttig. Var man forhindret i at komme, kunne man sende en gyldig fuldmagt til Kjeld, (kan udprintes fra SHS s hjemmeside) i god tid. Hver fremmødt deltagere må kun medbringe en fuldmagt. Svend mindede om Havnens dag den 27/4-08 kl. 9,00, med oprydning på Mågen. Der startes med morgenkaffe og fordeling af opgaverne. Udover det sociale samvær med HBK, får vi motion og smukkeseret Mågen. Der er efterfølgende frokost i klubhuset. Svend omtalte de nye vedtægtsændringer for Hundige Havn, hvor bestyrelsen bestod af 5 fra Hejren, 4 fra Mågen og 2 fra Greve Kommunes byråd, som nu skulle ændres til 1 embedsmand, hvis stemme skulle gælde for 2. Svend orienterede om lokalplanen for Mågen. Der bliver efter forslaget mulighed for betragtelige udvidelser. Det drejer sig om såvel anlæggelse af flere bådpladser, som arealudvidelse af selve øen. Endvidere bliver byggefelterne på øen revideret og udvidet. Det betyder, at alle eksisterende bygninger er beliggende i byggefelterne. Det betyder også, at der kan anlægges mere byggeri på øen. Endvidere, at der må bygges til erhvervsformål. Dog skal erhvervet være havnerelateret Lokalplanforslaget, der er udarbejdet i et samarbejde mellem sejlerne og Greve Kommune, forventes godkendt ved årsskiftet Mågen er efterhånden fuldt belagt på nær et par små bådpladser. Omkostninger til udbygning af servicekajen dækkes af overskuddet i Havneøens regnskab 2007.Der lægges sten omkring den overdækkede grill-plads. Til forbedring af sikkerheden i havnen opsættes redningsstiger. Der monteres 2 stiger på hver bro. Der er indkøbt hårdt tropetræ, (som bl.a. anvendes til kajanlæg) og skruer. Til fremstilling og samling af stigerne håbede Svend, at der var frivillige, som ville påtage sig opgaven. Svend ville selv påtage sig at lede arbejdet. Erik Lillevang spurgte om der var noget der rørte sig i havnen. Kjeld fortalte at HBK lavede en vedtægtsændring, så deres medlemskab var husstandsdækkende. Samarbejdet mellem SHS og HBK gik fortsat meget fint, ligesom det også gik godt i havnebestyrelsen. Eva spurgte om man kunne få en hjertestarter på Mågen ligesom på Hejren. Marianne kunne oplyse, at der var ansøgt om en hos Tryg fonden. Der ville være 2 personer som ville få en grundig instruktion i anvendelsen af denne. Den skulle gerne være let tilgængelig, f.eks. i klubhuset. Yvonne foreslog, at man ved næste generalforsamling indregnede kostprisen, for en stander i budgettet, så alle ligesom i klubbens start, fik udleveret en ny ved standerhejsningen.

7 Yvonne spurgte om der var nogle som var interesseret i at deltage i en kristihimmelfartstur til Tårbæk, så kunne de henvende sig til hende. Eva spurgte om det var muligt at lave en kort tur til at supplere Pinseturen til Præstø. Hun syntes, det ikke var så selskabeligt at komme kørende til Præstø, når de ikke var til stede næste dag. Sejladsudvalget ville diskutere dette, men umiddelbart var der næppe så mange deltagere, at man kan lavede 2 ture. Da der ikke var flere spørgsmål til Evt., takkede Eva for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, med at give ordet til Marianne. Marianne takkede dirigenten og glædede sig til at se alle til den forstående standerhejsning. Ib Christiansen Referent Eva Jørgensen Dirigent Et aktivt medlem runder de 70

8 Sjældent udbryder man: Det kan da ikke passe, når man hører om en person, der f.eks. bliver 70. Dette må man dog gøre i dette tilfælde: Vores gamle redaktør har netop rundet de syvti og derfor skal der lyde et kæmpe hurra og tillykke med fødselsdagen. Ib er et af de medlemmer, der har været med fra SHS start. Ikke bare været med, men været aktivt med! Andre medlemmer, der har været med til at gøre SHS til det, vi er i dag, kan med garanti fortælle spalte op og spalte ned om alt det, Ib har været med til i årenes løb. Jeg vil først og fremmest, trække det store arbejde, Ib gennem å-rene har gjort for Søforklaringen, frem. Han har til-lidsfuldt og samvittighedsfuldt sørget for, at SHS medlemmer i over 25 år har haft et klubblad, vi kan være stolte af. Det skal du have tak for, Ib men tro nu ikke, du får lov at gå på pension foreløbig! Et stort tillykke, Ib. Håber at se dig og Marie på havnen og til klubarrangementer ligeså meget, som I plejer. Hjertelige sejlerhilsner Marianne Fiskefrokost 2008 Vanen tro blev der afholdt fiskefrokost i januar, hvor vi dels fik lov at smage lidt af fangsten fra drengeturen i oktober, dels kom andre, der ikke var så heldige at deltage i drengeturen, med en ret til den fælles buffet. Det blev som sædvanligt en hyggelig eftermiddag med megen snak og lidt løgnehistorier derudefra de vilde våger. En dejlig tradition!! Marianne Nye medlemmer Vi skal sige hjertelig velkommen til tre nye medlemmer: Bil Jensen, Jacob Holm og Preben Duun. Vi håber, I bliver glade for at være i vores klub, og vi glæder os til at se jer

9 på broerne og til vores klubarrangementer. Venlige sejlerhilsner Bestyrelsen I/S Trivsel Udvalgsmøde nr februar 2008 kl Mødedeltagere: Steen Christensen : John Bo Christensen Per Henriksen Kjeld Pico Larsen referent Poul Erik Hubert Fraværende Gunhild Hansen 1. Godkendelse og underskrift af referat nr 64 og 65 Referat nr 64 og 65 blev godkendt og underskrevet. 2. Økonomi Regnskabsoversigt blev udleveret og gennemgået.

10 SHS mangler indbetaling af 1. rate. HBK`s tilgodehavende fra 2007 er ikke blevet modregnet ved indbetaling af 1. rate, afklares mellem HBK`s kasserer og Trivsels kasserer. 3. Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum Vaskerummet er færdigt, der mangler alene indstilling af møntindkast. Udvalget besluttede at prisen for en vask er 18,00 kr svarende til 3 poletter, prisen for anvendelse af tørretumbler er ligeledes fastsat til 18,00 kr. svarende til 3 poletter, indstilling aftales med elektriker ansvarlig John. Der opsættes bimålere på såvel vaskemaskine som tørretumbler, således el-forbruget kan kontrolleres ansvarlig Kjeld Prisen for anvendelse af vaskemaskine og tørretumbler drøftes på ny efter en passende driftsperiode. Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask ansvarlig Steen Centralstyring af el-radiatorer i lokalet foran køkken der indhentes forslag fra Per og Steen Jørgensen. ansvarlig Kjeld Manglende afmontering af gamle radiatorer i lokalet foran køkken Det blev aftalt at den defekte radiator samt radiatoren ind mod det store lokale fjernes ansvarlig Gunhild. Det blev besluttet, at Bent Berg Pedersen låner det store lokale gratis den 18. april Store Bededag, som kompensation for udført VVS-arbejde. Det blev besluttet at til tildele Gert Thelander en gave for udført frivilligt arbejde med etablering af vaskerum. 4. Eventuelt Der var fra køkkenet fremsendt en liste over ønske om ændringer Solvej inviteres til næste møde for en drøftelse af de fremsendte forslag. 5. Næste møde 18. marts 2008 kl mødelokalet - Steen udsender dagsorden I/S Trivsel Udvalgsmøde nr marts 2008 kl ooooo0ooooo

11 Mødedeltagere: Steen Christensen : John Bo Christensen Per Henriksen Kjeld Pico Larsen referent Gunhild Hansen Torben Simonsen Fraværende 6. Godkendelse og underskrift af referat nr 66 Referat nr 66 blev godkendt og underskrevet. 7. Konstitution Udvalget konstituerede sig således: Formand: John Bo Christensen Kasserer: Per Henriksen Sekretær: Kjeld Pico Larsen 8. Økonomi Regnskabsoversigt blev udleveret og gennemgået. HBK`s tilgodehavende fra 2007 er ikke blevet modregnet ved indbetaling af 1. rate, afklares mellem HBK`s kasserer og Trivsels kasserer. 9. Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum Vaskerummet er færdigt, der mangler alene indstilling af møntindkast. Udvalget besluttede at prisen for en vask er 18,00 kr svarende til 3 poletter, prisen for anvendelse af tørretumbler er ligeledes fastsat til 18,00 kr. svarende til 3 poletter, indstilling aftales med elektriker ansvarlig John. Der opsættes bimålere på såvel vaskemaskine som tørretumbler, således el-forbruget kan kontrolleres ansvarlig Kjeld Prisen for anvendelse af vaskemaskine og tørretumbler drøftes på ny efter en passende driftsperiode. Betalingssystem færdigmonteres af elektriker efter påske, John aftaler med elektriker Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask og friture priser indhentes Gunhild Centralstyring af el-radiatorer i lokalet foran køkken der indhentes forslag fra Per og Steen Jørgensen. ansvarlig Kjeld Manglende afmontering af gamle radiatorer i lokalet foran køkken Det blev aftalt at den defekte radiator samt radiatoren ind mod det store lokale fjernes ansvarlig Gunhild. Det blev besluttet, at Bent Berg Pedersen låner det store lokale gratis den 18. april Store Bededag, som kompensation for udført VVS-arbejde.

12 Det blev besluttet at til tildele Gert Thelander en gave for udført frivilligt arbejde med etablering af vaskerum.- Per indkøber til udlevering på HBK`s standerhejsning. I køkkenet ved serveringslugen påmonteres en ny fodliste/sokkel i stål. John. 10. Eventuelt Solvej deltog i dette punkt, hvor der blev gennemgået diverse spørgsmål vedrørende mangler i køkkenet, samt manglende betaling for privat arrangement og anvendelse af det store mødelokale i henhold til kontrakt. 11. Næste møde 15. april 2008 kl mødelokalet - ooooo0ooooo Udvalgsmøde nr april 2008 kl april 2008 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Per Henriksen - kasserer Kjeld Pico Larsen referent Gunhild Hansen Torben Simonsen Fraværende 12. Godkendelse og underskrift af referat nr 67 Referat nr 67 blev godkendt og underskrevet. 13. Økonomi Regnskabsoversigt blev udleveret og gennemgået. Køkkenet rykket for betaling 500,00 kr - af privat arrangement den 26 februar samt betaling af husleje 2.750,00 kr - med forfald 5. april. Husleje

13 betalt 27. april efter rykning, mangler fortsat betaling for privat arrangement den 26.februar. Der forelå to ansøgninger om afholdelse af privat arrangement 17. og 31. maj ansøgninger imødekommes, når ovennævnte restance er indbetalt. Der er udleveret pengekasse til køkkenet for opbevaring af el-kort mv. 14. Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum Vaskerummet er færdigt, der mangler alene indstilling af møntindkast. Udvalget besluttede at prisen for en vask er 18,00 kr svarende til 3 poletter, prisen for anvendelse af tørretumbler er ligeledes fastsat til 18,00 kr. svarende til 3 poletter, indstilling aftales med elektriker ansvarlig John. Prisen for anvendelse af vaskemaskine og tørretumbler drøftes på ny efter en passende driftsperiode. Betalingssystem er monteret af elektriker, dog med forkert betaling. Maskinerne er i drift. Der rettes henvendelse til elektriker for omstilling af møntindkast. Ansvarlig Kjeld. Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask Der er indhentet tilbud på ny vask og køkkenbord kr. Udvalget besluttede at iværksætte renoveringen Ansvarlig Gunhild Centralstyring af el-radiatorer i lokalet foran køkken der indhentes forslag fra Per og Steen Jørgensen. ansvarlig Kjeld - 16/4 Central styring af el-radiatorer findes og er tilsluttet, der er skruet ned for varmen. Sagen afsluttet Manglende afmontering af gamle radiatorer i lokalet foran køkken Det blev aftalt at den defekte radiator samt radiatoren ind mod det store lokale fjernes ansvarlig Gunhild. De pågældende radiatorer er afmonteret. Sagen afsluttet. Det blev besluttet, at Bent Berg Pedersen låner det store lokale gratis den 18. april Store Bededag, som kompensation for udført VVS-arbejde. Sagen afsluttet Det blev besluttet at til tildele Gert Thelander en gave for udført frivilligt arbejde med etablering af vaskerum.- Per indkøber til udlevering på HBK`s standerhejsning. Sagen afsluttet I køkkenet ved serveringslugen påmonteres en ny fodliste/sokkel i stål. Ansvarlig John. Der er påmonteret låsebeslag til el-stik for varmeovn, der påmonteres hængelås med kode (Koden udleveres til HBK, SHS, Trivsels formand og Havnekontoret) Ansvarlig Torben. Er udført sagen afsluttet. Der indkøbes maling til terrasseborde beløb ca. 500 kr. Ansvarlig John Der indhentes pris på maling til klubhus. Ansvarlig John

14 Der indkøbes blomster til blomsterkummerne Pris 500,00 kr Ansvarlig Gunhild Blomster er plantet. Sagen afsluttet 15. Eventuelt Eventuel ekstraordinær generalforsamling i S/I Hundige Havn afholdes i klubhuset. 16. Næste møde 3. juni 2008 kl mødelokalet - Nej! - Din mor kommer ikke og rydder op efter dig. Dåser med rester af bundmaling, stive pensler, brugte plastikbakker, dunke med spildolie, brædder, trælister, kiler, klodser, tomme øldåser, kasseret værktøj, klude, gamle presenninger osv. osv. Du kan sikkert selv fortsætte listen. - Det skal alt sammen ryddes op og fjernes fra din vinterplads, når båden er søsat. Nu har vi bl.a. fået et fint miljøhus - brug det. Og lige en ting til: Det er dig, der skal gøre det, ikke din mor, heller ikke havnefogeden eller Ø-udvalget eller andre. Kort og godt: Du skal efterlade din plads pæn og ryddelig. Vi arbejder hårdt på at skabe en pæn havn for alle, og du skal hjælpe til. Tak. Skulle det alligevel, mod forventning, ikke lykkes for dig at rydde op inden for en rimelig tid, og havnen skal gøre det for dig, så sender vi dig en regning på 500 kr. Med venlig hilsen Ø-udvalget, Havneø Mågen Foråret 2008.

15 Havhingsten af Glendalough De gamle vikinger vidste, hvordan et sejlskib skulle håndteres. Her kommer Havhingsten af Glendalough for fulde sejl i en jævn brise og på flat vand.

16 Det kan imidlertid også gå vildt for sig, - også i vore dage. Tirsdag, den 7, august 2007, lagde Havhingsten ind i havnen i Peel på Isle of Man i det Irske Hav efter den hidtil mest dramattiske sejlads på turen fra Roskilde til Dublin, med kuling, store bølger og problemer med roret. Men turen, i nordvestlig kuling med vindstød på mere end 20 meter i sekundet, og for klodsrebet sejl, ned gennem indsejlingen til Det Irske Hav, blev afgørende for forskningen omkring båden. Sideroret, styråren i skibets styrbords side viste sig at være det svage punkt. Når Havhingsten, der er 30 meter lang og vejer 25 tons med besætning og ballast, suser ned ad de store bølger med 10 knobs fart, så virker der enorme kræfter på de to punkter, hvor roret er forbundet med skroget. Et stykke tov på 4 centimeters tykkelse og en læderstrop. Disse to punkter skal overføre de kæmpe kraftpåvirkninger, som opstår, når sideroret skal holde skibet på kursen og forhindre det i at dreje sidelæns, når det surfer ned af de hvide bølgekamme. Området ud for Kintyre er berygtet for sin voldsomhed, når strømmen går imod vinden, fordi farvandet smalner ind til en tragt. Belastningen blev for voldsom for rorstroppen - den knækkede. Så måtte sejlet ned og alle reb blev taget, mens Havhingsten lagde sig sidelæns i bølgerne og huggede frem og tilbage, så længe roret blev repareret. På det tidspunkt havde skipper allerede beordret besætningen i de store, orange overlevelses-dragter.

17 De brave, danske vikinger kom gudskelov lykkeligt frem til rejsens mål, Dublin. Her ligger skibet nu og venter på at blive sejlet hjem til Roskilde en gang til sommer. Uddraget fra Havhingstens togt er bragt med tilladelse fra Dagbladet Politiken, der havde en medarbejder med på hele turen. Faktaboks vedrørende Havhingsten Længde 29,4 meter Bredde 3,8 meter Mastelængde 14 meter Sejlareal 112 kvadratmeter Dybgang ca. 1,0 meter Antal årer 60 Besætning 65 Fart med årer, gennemsnit 3 knob Fart med sejl, gennemsnit 6 knob Fart med sejl, max 20 knob. Byggeår år1042 og årene Vikingetid i perioden ca. år750 ca. år1050 Havhingsten vender hjem Fra havhingstens hjemmeside har vi tilladt os at klippe følgende citat: Det bliver århundredets sommer med temperaturer på over 25 grader hver dag. Med en stabil nordvestenvind, som holder tre uger. Vi er hjemme i Roskilde igen nøjagtig på dato, den 9. august solbrændte og udhvilede!. Det var to rigtigt gode budskaber: En knaldgod sommer til os alle - og Havhingsten sikkert hjemme i Roskilde, den 9. august. Lad os håbe og ønske, at begge udsagn passer. Der er mulighed for at høre og lære mere om den eventyrlige færd. Vikingeskibsmuseet står for flere arrangementer. Der holdes foredrag i Roskilde på museet, eller vi kan få en foredrageholder på besøg i klubhuset. Man kan også komme på sejlads på Roskilde Fjord i et vikingeskib.

18 Klubben vil forsøge at stille et eller andet arrangement på benene en gang i efteråret, når sejlsæsonen er overstået. Infomøde d. 22. april 2008 Deltagere: Ib Leif Christiansen, Svend Röttig, Erik Lillevang, Jørgen Lind, referent. På generalforsamlingen ønskede Hans Otto Thøgersen og Yvonne Larsen at trække sig og Erik Lillevang blev valgt ind i udvalget. Ib havde forberedt en liste med emner til aftenens møde hos Jørgen 1. Evaluering af Søforklaring Feb. 2008, hvad kan gøres bedre Der er 3 annoncer i bladet, det blev besluttet at lade dem fortsætte uændret. Indførelsen af spalter for 1 års tid siden har givet et lettere læsbart blad (men kan give lidt problemer under redigeringen iflg. Jes). Vi skal passe på, at artikler ikke bliver for lange. Det bør så vidt muligt tilstræbes at artikler/emner begynder øverst på en side. Når det ikke kan lade sig gøre må der gerne være god luft mellem emnerne. Overskrifter bør være med samme font, det må være legalt at ændre i indsendte artikler, referater o. lign. 2. Identiske datoplaner i Søforklaring og på hjemmeside For overskuelighedens skyld vil vi anvende samme opsætning af aktivitetskalenderen i Søforklaring og på hjemmesiden. Svend kontrollerer alle kendte og planlagte arrangementer og datoer for Referater af bestyrelsesmøder i SHS Det blev foreslået at referater fra bestyrelsesmøder kommer i bladet. Referenten skal derfor tage hensyn til en sådan offentliggørelse. Svend undersøger med bestyrelsen. 4. Artikler til maj-nr.

19 Det indkomne materiale blev læst op og kort kommenteret. Det blev diskuteret om et referat fra mødet om havnens fremtid og de nye lokalplaner må offentliggøres endnu, der er noget med høringer o. lign. Svend undersøger. Ib laver et referat fra mødet om motorer. KKE tilbød vedligehold fordelagtigt, hvis flere gik sammen. 5. Kan medlemmerne gøres mere aktive gennem Søforklaring Der tales meget om at få flere deltagere, særligt blandt de nye medlemmer, til diverse sociale arrangementer. Det er et spørgsmål om de unge overhovedet har den interesse, og om det er svært at komme ind i kliken af mangeårige medlemmer, der sidder på de fleste udvalgsposter. Men i bladet og på hjemmesiden bør vi jævnligt beskrive, hvad arrangementerne består af og ikke blot benytte indforståede vendinger. 6. Kan vi ændre infomøder og bladudgivelse Ideen med infomøderne var at få en bredere dialog med redaktøren og redigeringsmanden (Jes) til løbende at forbedre bladet. Hvornår er det derfor bedst at holde det: lige efter tidsfristen for materiale, eller når der er lavet et første udkast? Da det er tidskrævende at ombryde teksten, er den sidste løsning ikke praktisk. 7. Næste møde Deadline for oktober-nr. er Næste møde fastlægges til tirsdag d. 16. september 2008 Referent: Jørgen Møde i Ø-udvalget, den 28. april Ø-udvalget gennemgik opgaver, der ereller vil blive gennemført :

20 Låsebeslagene til alle el-stik er ved at blive fjernet Der er nu opsat i alt 18 redningsstiger på broerne (frivilligt arbejde). Stigerne skal forsynes med reflekser Der er sendt ansøgning til flere fonde om en hjertestarter. Vi vil få besked her i foråret Mastekranen vil forsynet med et nyt spil på bommen Grillhus og bryggen foran, er nu færdige. Der opsættes en 1,0 meter brøndring med grillrist foran huset Der opsættes skraldestativ ved grillhus og affaldskurve på belysningsstanderne Der monteres yderligere to elstandere på havneøen. Der vil i sommerens løb blive udlagt nyt faldunderlag på legepladsen, og der vil blive opsat et nyt legestativ Beplantningen på plantevolde vil blive beskåret, når søsætningerne er overstået. Ø-udvalget, Havneø Mågen. ooooo0ooooo Hallo alle SHS-drenge mellem 5 og 90 (95)

21 I over 25 år har det været en tradition at klubbens drenge tog på fisketur til Ven i weekenden fredag i uge 41 til mandag i uge 42. I år vil det sige fra den oktober. Nogle tager af sted tidligt fredag, andre fredag eftermiddag og sejler hele turen til Ven eller overnatter på Flakfortet eller på Lynetten. Det er alle tiders tur, som alle drenge/mænd i klubben burde unde sig selv. Sæt allerede nu kryds i kalenderen i weekenden oktober og hold øje med hjemmesiden når tiden nærmer sig. Her vil du/i kunne få mere at vide. Skipper Peter fra DeDe er tovholder på denne herlige tur. Håber vi ses. Skipperen på Grevinden Motorkursus Det var et godt initiativ med et fællesmøde med SHS og HBK omkring Førstehjælp for Motorer. Her mødte vi Dennis Kaltoft fra KKE motorer, der holdet til i Skovshoved Havn. Dennis er opvokset med bådmotorer og har nu overtaget virksomheden efter sin far. Dennis havde et 3 timers kursus. Det lyder af meget, men der var stor spørgelyst, og som altid er det jo bedst at forebygge. Hvad vil du gøre, hvis din motor ikke starter? Dette sker ifølge Dennis ofte meget uheldigt, når man skal gå i havn. Der er desværre sket alvorlige ulykker med påsejling af sten ved moler, og undertegnede husker 2 ulykker, der har været refereret i bådbladene, den ene ved Hammershus og den anden ved Helsingør. Begge steder forliste sejlbådene. Dennis fortalte, at det som regel var kølevandssystemet eller brændstofsystemet der svigter. Dennis gennemgik begge dele grundigt. Rens søvandsfilter og skift impelleren om foråret, da lamellerne er bøjet og kan evt. være revnet eller knækket. Der

22 er 2 pakninger omkring akselen. Den ene tætner mod vand og den anden mod olie. Hvis der er varmeveksler, skal den frostsikres. Dennis anbefalede XXLC fra Hydro Texaco, som sikrer ned til -20 grader. Brændstofsystem. Dennis råder os til at indkøbe diesel på tankstationer i land, da der her er hurtigere omsætning af diesel. Mange har desværre fået meget skidt i deres tanke, når de har tanket fra standere i havnene. Forhåbentlig er de medlemmer, som hørte foredraget væsentlig bedre rustet, hvis motoren svigter. For sejlbåde er det klogt altid at være parat til at hejse et sejl, så båden kan få styrefart. Dennis havde afslutningsvis et tilbud til HBK s og SHS`s medlemmer. Hvis vi har lyst til at hyre professionel assistance, ville han gerne komme til Hundige Havn, og var vi nogle stykker som slog os sammen og enedes om en fælles dag, ville vi opnå rabat på service-eftersyn. Der blev en givtig aften for de to klubber. Ib Leif Ekstraordinær generalforsamling i S / I Hundige Havn

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere