Fagmodul i Internationale Studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Internationale Studier"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september Ændringerne af 1. september 2015, 1. februar 2016 samt 1. september 2016 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, Den humanistiske bacheloruddannelse, Den humanistiske-teknologiske bacheloruddannelse og Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul Formål 1. Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at: sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt. give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politiskøkonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring. udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser. Fagmodulet i Internationale Studier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Global Studies, EU-studies, Internationale Udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Side 1

2 Side 2 Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Internationale Studier giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Viden om centrale teorier indenfor Internationale Studier med afsæt i politologi, sociologi og politisk-økonomi. Med afsæt heri skal den studerende kunne forstå problemstillinger i tilknytning til internationale udviklings- og globaliseringsprocesser. Færdigheder: Færdighed i at analysere konkrete problemstillinger med anvendelse af centrale teorier. Færdighed i at begrunde og vælge relevante analysetilgange. Færdighed i at formidle problemstillinger, teorier, metoder og konklusioner til fagfæller og ikke-specialister. Kompetencer: Kompetence til at forstå kompleksiteten i international udvikling og globalisering. Kompetence til at identificere operationelle problemer og løsninger i tilknytning hertil. Kompetence til professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde om analyse og strategiprocesser om disse emner. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Internationale Studier (15 ECTS-point) - Fagmodulkursus 1: International politik (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 2: International udvikling (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3: EU-governance (5 ECTS-point) eller International udvikling og politisk økonomi (5 ECTS-point) eller Global governance (5 ECTS-point), jf. Stk Fagmodulkursus 4: Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS-point), jf. stk. 3. Stk. 2. Fagmodulkursus 3 udbydes i 3 forskellige varianter. - Fagmodulkursus 3a: EU-governance (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3b: International udvikling og politisk økonomi (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3c: Global governance (5 ECTS-point) Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 3a, 3b eller 3c som gennemføres. Stk. 3. Samfundsvidenskabeligt metodekursus: Det samfundsvidenskabelige metodekursus udbydes i 2 forskellige varianter: - Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS-point). - Fagmodulkursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTS-point). Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at

3 Side 3 kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Internationale studier. (Ændret pr. 1. september 2015) Anbefalede faglige forudsætninger 4. Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til: Basiskursus 1: Grundkursus i politologi, som er obligatorisk for studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Andre studerende kan tilegne sig tilsvarende via deltagelse i valgkurset: Grundkursus i politologi eller et valgkursus med økonomisk indhold (Ændret pr. 1. februar 2014) 5. Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Fagmodulprojekt i Internationale Studier Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om internationale økonomiske og/eller politiske processer, der frembringer forandring og indsigt i teoretiske traditioner, der reflekterer disse processer. Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker. Færdigheder: Færdighed i at behandle internationale økonomiske og/eller politiske processer, der frembringer forandring analytisk og metodisk. Færdighed i at anvende teoretiske tilgange kritisk og i tværfaglige sammenhænge. Færdighed i at præsentere og formidle det analyserede stof. Færdighed i at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et tværvidenskabeligt perspektiv. Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres faglige, akademiske undersøgelser. Kompetence: Kompetence til at analysere og formidle internationale økonomiske og/eller politiske processer, der frembringer forandring.

4 Side 4 Kompetence til at anlægge kritiske og tværfaglige perspektiver på det analyserede stof. Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtende projektsamarbejde, i en projektgruppe, omkring et fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret projektforløb. Kompetence til at identificere egen læringsbehov og strukturere egen læring. (ændret pr. 1. september 2015) Overordnet indhold De studerende udarbejder i grupper et selvstændigt problemorienteret projekt indenfor fagmodulprojektets overordnede målbeskrivelse. Indholdet af projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et perspektiv inspireret af fagfeltet International Politik og/eller International Udvikling. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. (Ændret pr. 1. februar 2014) Pensum omfang Projektarbejdet skal dække et litteraturomfang på 1200 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur kan være på engelsk eller nordiske sprog, hvorfor læsefærdighed den studerende forudsættes at have læsefærdighed på disse sprog Studiemæssige Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 og Fagmodulkursus 2 senest tages forudsætninger samtidig med projektet. (Ændret pr 1.februar 2014) Prøveform Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem max. 3 minutter til at gøre rede for en pointe, som vedkommende mener, er relevant for den videre dialog under eksamenen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. Ved projekteksamen skal den litteratur, der indgår i eksaminationsgrundlaget fremgå af litteraturlisten, som afleveres sammen med projektrapporten. Litteraturen til projektet udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel

5 Side 5 bedømmelse er mulig. Projektrapporten har et omfang på maksimalt anslag alt inklusive, på nær bilag,, svarende til 35 normalsider af 2400 anslag pr. side for grupper med 2 personer. Omfanget forøges med maksimalt anslag alt inklusive, på nær bilag svarende til 10 normalsider af 2400 anslag pr. side, for hvert ekstra gruppemedlem ud over 2. Afviger projektrapporten fra overstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der har fået afvist deres projektrapport grundet afvigelse fra omfangskravet, tildeles 24 timer til at tilpasse opgaven til omfangskravet, hvorefter opgaven afleveres, og de(n) studerende tilmeldes reeksamen. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Bedømmelse Censur (Ændret pr 1.februar 2014 og 1. september 2015) 7-trins-skalaen Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) International politik Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om at identificere centrale politologiske teorier om international politik. Viden om at klassificere ovenstående i forhold til analyseniveauerne: aktør, institution og struktur Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til international politik med anvendelse af relevant teori. Færdighed til at argumentere for valg af teori Færdighed til at vurdere metodiske konsekvenser af teorivalg i forhold til konkrete problemstillinger.

6 Side 6 Kompetencer: Kompetence til selvstændigt at igangsætte udrednings og analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning til international politik Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov Kompetence til at diskutere mulige analytiske udfaldsrum Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier om international politik herunder: hovedteserne i den liberale skole, i de realistiske skoler, i den Engelske skole, konstruktivistiske teorier, samt teorier om udenrigspolitik m.v. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i moderne europæisk og international historie herunder udviklingen af det internationale system, konflikt og samarbejde i Europa, opstigende magters rolle og engagement i det internationale system samt staternes rolle sammenholdt med andre relevante aktører. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1.september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at Læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 eller 2 tages senest sideløbende forudsætninger med Fagmodulprojektet. (Ændret pr 1.februar 2014) Prøveform Mundtlig prøve uden forberedelse. Noter samt kursusmateriale må medbringes. Den individuelle eksamen skal afdække eksaminandens evne til at drøfte centrale politologiske teorier om international politik. Eksamensspørgsmålene besluttes og udleveres af eksaminator. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering. Bedømmelse Censur Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. september 2015) 7-trins-skalaen Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) International udvikling Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om centrale teorier inden for international udvikling samt evne til at identificere, forstå og reflektere over disse. Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori.

7 Side 7 Færdighed i at vurdere praktiske problemstillinger og løsningsmodeller. Kompetencer: Kompetence til at håndtere komplekse og tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning til international udvikling. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov. Kompetence til at diskutere mulige analytiske udfaldsrum. Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier og debatter indenfor den tværfaglige tilgang international politisk økonomi. Teorierne holdes op mod og leder til refleksioner omkring centrale reguleringstiltag i forhold til aktivitetsområder inden for international politisk økonomi. Kurset vil omfatte den ulige globale udvikling og de skiftende globale rammebetingelser for udvikling i det globale Syd. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk(Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at Læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 eller 2 tages senest sideløbende med forudsætninger Prøveform Fagmodulprojektet. (Ændret pr 1.februar 2014) Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Omprøve er den samme som den ordinære prøveform. (Ændret pr 1.februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 3a Titel EU-governance Type Kursus Fagtype Obligatorisk jf. dog 3, Stk. 2 Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier)

8 Side 8 Viden: Viden om de formelle og uformelle organisatoriske strukturer, procedurer, rutiner, og normer, som karakteriserer de administrative og politiske processer i EU. Færdigheder: Færdighed i at analysere konkrete problemstillinger indenfor politik og administration i EU med anvendelse af centrale teorier på genstandsområdet. Overordnet indhold Pensum omfang Undervisningssprog Fremmedsproglig Læsefærdighed Prøveform Kompetencer: Kompetence til at forstå kompleksiteten i EU s politiske processer og den offentlige administrations funktioner og opgaver. Fokus er på EU s statslige og internationale organisatoriske karakteristika, inter- og intra-institutionel politik i EU herunder interesseorganisationer, politikformulering og implementering, og legitimitet og demokrati i EU. Litteraturomfang op til 700 sider. Engelsk Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at have læsefærdighed på engelsk Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. (Ændret pr. 1. februar 2014 og pr 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. februar 2016 og pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 3b Titel International udvikling og politisk økonomi Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, stk. 2. Normering 5 ECTS-point

9 Side 9 Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om centrale teorier omkring udviklingens politiske økonomi samt evne til at identificere, forstå og reflektere over disse. Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til politik og økonomisk udvikling med anvendelse af relevant teori. Færdighed i at sætte udviklingslandes politiske økonomi i forhold til udviklingsteoretiske forståelser af lokale, nationale og globale magtforhold. Færdighed i at vurdere praktiske problemstillinger og løsningsmodeller. Kompetencer: Kompetence til at håndtere komplekse og tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning udviklingens politiske økonomi. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov. Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier og kritiske diskussioner om statens type, karakter og funktionsmåde, regimeformer i en udviklingskontekst, økonomiske udviklingsprocesser, udviklingsstrategier samt udviklingsbistandens rolle. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i udviklingsdebatten og moderne udviklingshistorie. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk (Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at Læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at den studerende har gennemført forudsætninger Prøveform fagmodulkursus 2 Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling og politisk økonomi med anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform.

10 Side 10 (Ændret pr 1.februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 3c Titel Global governance Type Kursus Fagtype Obligatorisk, jf. dog 3, stk. 2. Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om centrale politologiske teorier om internationalt samarbejde og politisk styring samt evne til at identificere disse. Viden om at klassificere ovenstående i forhold til analyseniveauerne: aktør, institution og struktur. Færdigheder: Færdighed i at analysere centrale problemstillinger i relation til internationalt samarbejde og politisk styring med anvendelse af relevant teori. Færdighed i at argumentere for valg af teori. Færdighed i at vurdere metodiske konsekvenser af teorivalg i forhold til konkrete problemstillinger. Kompetencer: Kompetence til selvstændigt at igangsætte udredningsog analyseaktiviteter om problemstillinger i tilknytning til internationalt samarbejde og politisk styring. Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov. Kompetence til at diskutere mulige analytiske udfaldsrum. Overordnet indhold På kurset gennemgås centrale teorier om internationalt samarbejde og politisk styring. Teorierne holdes op mod centrale nedslagspunkter i moderne international historie herunder internationale styringsregimers etablering og funktionsmåde samt betydningen af skiftende koalitioner og magtkapabilitet blandt såvel statslige som ikke statslige aktører for disse regimers virke og effektivitet. Pensum omfang Litteraturomfang op til 700 sider. Undervisningssprog Engelsk(Ændring pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Litteratur er på engelsk, hvorfor den studerende forudsættes at Læsefærdighed have læsefærdighed på engelsk Studiemæssige Det anbefales, at den studerende har gennemført Forudsætninger Prøveform fagmodulkursus 1 Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares

11 Side 11 Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til internationalt samarbejde og politisk styring med anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. (Ændret pr 1.februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 4a Titel Videregående samfundsvidenskabelig metode Type Kursus Fagtype Obligatorisk jf. dog 3, Stk. 3 Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for den metodespecialisering den studerende har valgt. Færdigheder: Færdighed i at anvende den valgte metodespecialisering på et videregående niveau. Overordnet indhold Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra den enkelte metodespecialiserings præmisser, herunder ved inddragelse af relevante perspektiver fra andre metodespeciliseringer. Kompetence til at reflektere over den specialiserede metodetilgang i kontekst af videnskabelige vurderingskriterier, (Ændret pr. 1. september 2015) Kurset består af en række forskellige samfundsfaglige metodespecialiseringer, som hver især afvikles som separate metodespecialiseringsspor. Studienævnet sikre at der er en varietet i udbuddet og godkender indhold på hver af de udbudte metodespecialiseringer. Der udbydes som minimum et metodespecialiseringsspor inden for; kvantitativ metode, hvert semester. Indholdet af de enkelte specialiseringer fremgår af

12 Side 12 kursus.ruc.dk inden kursustilmelding. (Ændret pr.1. september 2015) Pensum omfang Litteraturomfang op til 600 sider Undervisningssprog Engelsk (ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på læsefærdighed engelsk. Studiemæssige Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige forudsætninger bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig brede i deres samfundsfaglige metodekompetencer. Prøveform Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt at følge som metodespor på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før besvarelsen skal afleveres og skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Omprøve er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. (Ændret pr 1.februar 2014 og pr. 1. september 2015) Bedømmelse Bestået / Ikke bestået Censur Ingen (Ændret pr. 1. september 2016) Fagmodulkursus 4b Titel Samfundsvidenskabelig analysestrategi Type Kursus Fagtype Obligatorisk jf. dog 3, Stk. 3 Normering 5 ECTS-point Målbeskrivelse Målet med kurset er, at den studerende opnår: (bedømmelseskriterier) Viden: Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Færdigheder: Færdighed i at udarbejde analysestrategi. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderingskriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og analysens

13 Side 13 struktur og transparens. Kompetencer: Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske valg. Overordnet indhold Kurset indeholder først en introduktion til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig indenfor forskellige analysestrategiske retninger. Pensum omfang Litteraturomfang op til 600 sider. Undervisningssprog Engelsk.(Ændret pr. 1. september 2015) Fremmedsproglig Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på læsefærdighed engelsk. Studiemæssige forudsætninger Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet. (Ændret pr. 1. september 2015) Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Omprøve er en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg

14 Side 14 Bedømmelse Censur (Ændret pr. 1. september 2015) Bestået / Ikke bestået Intern Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Seneste ændringer træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Internationale Udviklingsstudier og Global Studies efter skriftlig behandling den 26. marts Vedtaget af Studienævnet for Forvaltning efter skriftlig behandling den 22. marts Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse efter skriftlig behandling den 8. april Godkendt af prorektor den 15. april 2013.

15 Side 15 Ændringer af 1. februar 2014: I samtlige aktiviteter er indsat særskilt boks med pensum. Anbefalede faglige forudsætninger 4: Ændret fra: Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til: Samfundsvidenskabeligt grundkursus med politologi og sociologi og Samfundsvidenskabeligt grundkursus med økonomi og planlægning, rum og ressourcer. Til:. Inden påbegyndelse af dette fagmodul forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden,færdigheder og kompetencer svarende til: Basiskursus 1: Grundkursus i politologi, som er obligatorisk for studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Andre studerende kan tilegne sig tilsvarende via deltagelse i valgkurset: Grundkursus i politologi. eller et valgkursus med økonomisk indhold Fagmodulprojekt i Internationale Studier: Overordnet indhold: Ændret fra: De studerende udarbejder i grupper et selvstændigt problemorienteret projekt indenfor fagmodulprojektets overordnede målbeskrivelse og med udgangspunkt i litteraturen i fagmodulkursus 1 og/eller 2 med et omfang af 25 sider for det første gruppemedlem forøget med 10 sider pr. ekstra gruppemedlem. De studerende modtager vejledning. Indholdet af projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et perspektiv inspireret af fagfeltet International Politik og/eller International Udvikling. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Projektarbejdet skal dække et litteraturomfang på 1200 sider, som skal dække såvel dele af fagmodulkursus 1 og/eller 2 og det selvstændigt valgte projekt. Til: De studerende udarbejder i grupper et selvstændigt problemorienteret projekt indenfor fagmodulprojektets overordnede målbeskrivelse Indholdet af projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et perspektiv inspireret af fagfeltet International Politik og/eller International Udvikling. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport.

16 Side 16 Studiemæsige forudsætninger: Ændret fra: Fagmodulkursus 1 og fagmodulkursus 2 skal senest tages sideløbende med fagmodulprojektet Til: Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 og Fagmodulkursus 2 senest tages samtidig med projektet.prøveform: Ændret fra: Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 m inutter Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). Litteraturen til projektet udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Til: Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved eksamination af grupper på tre eller flere studerende kan eksaminator give tilladelse til afholdelse af en kort pause undervejs. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem max. 3 minutter til at gøre rede for en pointe, som vedkommende mener, er relevant for den videre dialog under eksamenen. Projektgruppens medlemmer koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende indlæg. Ved projekteksamen skal den litteratur, der indgår i eksaminationsgrundlaget fremgå af litteraturlisten, som afleveres sammen med projektrapporten. Litteraturen til projektet udvælges af de studerende i gruppen i samarbejde med vejleder. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Projektrapporten har et omfang på maksimalt anslag inklusiv mellemrum, svarende til 35 normalsider af 2400 anslag pr. side for grupper med 2 personer. Omfanget forøges med maksimalt anslag inklusiv mellemrum svarende til 10 normalsider af 2400 anslag pr. side, for hvert ekstra gruppemedlem ud over 2. Overstiger projektrapporten ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelse, hvilket betyder, at de studerende ikke kan deltage i prøven og der er anvendt et

17 Side 17 eksamensforsøg. Bilag indgår ikke i omfanget. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område.der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Fagmodulkursus 1, International politik: Studiemæssige forudsætninger: Ændret fra: Fagmodulkursus 1 skal tages senest sideløbende med Fagmodulprojektet. Til: Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 eller 2 tages senest sideløbende med Fagmodulprojektet. Prøveform: Ændret fra: Mundtlig prøve uden forberedelse. Noter samt kursusmateriale må medbringes. Den individuelle eksamen skal afdække eksaminandens evne til at drøfte centrale politologiske teorier om international politik. Eksamensspørgsmålene besluttes af eksaminator. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering. Til: Mundtlig prøve uden forberedelse. Noter samt kursusmateriale må medbringes. Den individuelle eksamen skal afdække eksaminandens evne til at drøfte centrale politologiske teorier om international politik. Eksamensspørgsmålene besluttes og udleveres af eksaminator. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering Fagmodulkursus 2, International udvikling: Studiemæssige forudsætninger: Ændres fra: Fagmodulkursus 2 skal tages senest sideløbende med Fagmodulprojektet. Til: Det anbefales, at Fagmodulkursus 1 eller 2 tages senest sideløbende med Fagmodulprojektet. Prøveform: Ændret fra: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. referencer og noter. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Til: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Fagmodulkursus 3a, EU-Governance: Fagtype: Ændres fra: Obligatorisk Til: Obligatorisk - jf. dog 3, Stk. 2. Prøveform: Ændret fra: Individuel mundtlig eksamen med synopsis. Synopsis kan udarbejdes i grupper af op til fire personer. Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering. Noter samt

18 Side 18 kursusmateriale må medbringes. Eksaminanden udarbejder en synopsis på max. 1 side. Synopsen skitserer hvorledes centrale teorier fra kurset kan anvendes i forhold til projektarbejdet. Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Til: Individuel mundtlig eksamen med synopsis. Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering. Noter samt kursusmateriale må medbringes. Eksaminanden udarbejder en synopsis på max anslag inkl. alt svarende til 1 side. Overstiger synopsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelse, hvilket betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven og der er anvendt et eksamensforsøg. Synopsen skitserer hvorledes centrale teorier fra kurset kan anvendes i forhold til en nutidig hændelse, proces og/eller spørgsmål i den internationale sfære.. Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Reeksamen er en individuel mundtlig eksamen jf. prøveformen for den ordinære eksamen. Der skal dog ikke udarbejdes en ny synopsis. Fagmodulkursus 3b, International udvikling og politisk økonomi: Prøveform: Ændret fra: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. referencer og noter. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling og politisk økonomi med anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Til: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve.eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at Fagmodulkursus 3c, Global governance: Prøveform: Ændret fra: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. referencer og noter. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til internationalt samarbejde og politisk styring med anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Til: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt, svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til internationalt samarbejde og politisk styring med anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven.

19 Side 19 Fagmodulkursus 4a, Videregående samfundsvidenskabelig metode: Prøveform: Ændres fra: Bunden skriftlig individuel ugeopgave (4-8 sider). Til: Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven udleveres senest 21 dage før opgaven skal afleveres og den skal have et omfang på maximalt anslag, alt inklusiv, svarende til maximalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der opnår bedømmelsen ikke bestået, kan indstille sig til en reeksamen. Reeksamen er i form af en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt af følge på kurset. Opgaven skal have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende maximalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Vedtaget af Studienævnet for IU og Global studies den 12. december Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse den 13. december Godkendt af UI den 24. januar Ændringer pr. 1. september 2015: Der er foretaget ændring af 3 stk. 2 og den er ændret fra: Såfremt den studerende vælger begge sine fagmoduler blandt fagene Politik og Administration, Socialvidenskab, Virksomhedsstudier og Internationale Studier, skal den studerende gennemføre både fagmodulkursus 4a og fagmodulkursus 4b. Den studerende vælger på det først valgte fagmodul, hvilket fagmodulkurserne 4a eller 4b, som skal gennemføres. Den studerende skal på det andet fagmodul gennemføre det manglende fagmodulkursus. Såfremt den studerende kun vælger et af sine fagmoduler blandt fagene Politik og Administration, Socialvidenskab, Virksomhedsstudier og Internationale Studier, vælger den studerende, hvilket af de to fagmodulkurser 4a eller 4b, som skal gennemføres. Hvis den studerende allerede har fulgt et af kurserne via sit andet fagmodul, vælges det kursus som mangler.. Hvis den studerende allerede har fulgt et af kurserne via sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Til: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Internationale studier. Fagmodulprojekt i Internationale Studier: Der er tilføjet følgende bestemmelse til Viden: Viden om det tværvidenskabelige problemorienterede projektarbejdes metoder, redskaber og dynamikker. Tilføjet følgende bestemmelser til færdigheder: Færdighed i at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et tværvidenskabeligt perspektiv. Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen og andres faglige, akademiske undersøgelser. Der er tilføjet følgende bestemmelser til kompetencer: Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtende projektsamarbejde, i en

20 Side 20 projektgruppe, omkring et fællesfagligt, tværvidenskabeligt og problemorienteret projektforløb. Kompetence til at identificere egen læringsbehov og strukturere egen læring. Der er foretaget følgende ændring til Undervisningssprog: Fra: Dansk og Engelsk, Til; Engelsk Der er foretaget følgende ændringer til Prøveform. Fra:.. Projektrapporten har et omfang på maksimalt anslag inklusiv mellemrum, svarende til 35 normalsider af 2400 anslag pr. side for grupper med 2 personer. Omfanget forøges med maksimalt anslag inklusiv mellemrum svarende til 10 normalsider af 2400 anslag pr. side, for hvert ekstra gruppemedlem ud over 2. Overstiger projektrapporten ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelse, hvilket betyder, at de studerende ikke kan deltage i prøven og der er anvendt et eksamensforsøg. Bilag indgår ikke i omfanget.. Til:. Projektrapporten har et omfang på maksimalt anslag alt inklusive, på nær bilag, svarende til 35 normalsider af 2400 anslag pr. side for grupper med 2 personer. Omfanget forøges med maksimalt anslag alt inklusive, på nær bilag svarende til 10 normalsider af 2400 anslag pr. side, for hvert ekstra gruppemedlem ud over 2. Afviger projektrapporten fra overstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er anvendt et eksamensforsøg. Studerende der har fået afvist deres projektrapport grundet afvigelse fra omfangskravet, tildeles 24 timer til at tilpasse opgaven til omfangskravet, hvorefter opgaven afleveres, og de(n) studerende tilmeldes reeksamen.. Fagmodulkursus 1: International politik: Der er foretaget følgende ændring til Undervisningssprog: Fra: Dansk og Engelsk, Til; Engelsk Der er tilføjet følgende bestemmelser til prøveform: Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. Fagmodulkursus 2: International udvikling Der er foretaget følgende ændring til Undervisningssprog: Fra: Dansk og Engelsk, Til; Engelsk Der er foretaget følgende ændringer til prøveform: Fra: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Til: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at analysere centrale problemstillinger i relation til international udvikling med anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven. Der er tilføjet følgende bestemmelser til prøveform: Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. Fagmodulkursus 3a: EU-governance Der er foretaget følgende ændringer til prøveformen: Fra: Individuel mundtlig eksamen med synopsis. Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens varigheder 20 minutter inkl. votering. Noter samt kursusmateriale må medbringes. Eksaminanden udarbejder en synopsis på max anslag inkl. alt svarende til 1 side. Overstiger synopsen ovenstående anslagsomfang afvises den fra bedømmelse, hvilket betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven og der er anvendt et eksamensforsøg. Synopsen skitserer hvorledes centrale teorier fra kurset kan anvendes i forhold til en nutidig hændelse, proces og/eller spørgsmål i den internationale sfære. Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Reeksamen er en individuel mundtlig eksamen jf. prøveformen for den ordinære eksamen. Der skal dog ikke udarbejdes en ny synopsis. Til: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal besvares. Besvarelsen må max. fylde anslag inkl. alt svarende til 6 normalsider af 2400 anslag pr. side. Overstiger besvarelsen ovenstående anslagsomfang, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Der er tilføjet følgende bestemmelser til prøveform: Omprøve er den sammen som den ordinære prøveform. Fagmodulkursus 3b: International udvikling og politisk økonomi: Der er foretaget følgende ændring til Undervisningssprog: Fra: Dansk og Engelsk, Til; Engelsk Der er foretaget følgende ændringer til prøveformen: Fra: Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven er en essay-prøve. Eksaminanden får udleveret et opgavesæt med tre spørgsmål. Eksaminanden skal besvare et af spørgsmålene. Eksaminanden vælger hvilket spørgsmål, som besvares.

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 28. august 2015 2012-2251 Ændringerne

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-81 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-81 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse DATO/REFERENCE 1. september 2017 2012-407 JOURNALNUMMER Ændringerne pr. 1. september 2014 fremgår sidst i dokumentet. Ændringerne pr. 1. september

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse - Humanistisk ROSKILDE UNIVERSITET Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-407 Ændringerne pr. 1. september 2014 fremgår sidst i dokumentet.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Globale Studier Roskilde Universitet 1. september 2015 med ændringer fra 1. september 2017 Side 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere