DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening"

Transkript

1 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening VUDP 2016: Ansøgningsvejledning til Fase 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning PROJEKTKATEGORIER Udfyldelse af ansøgningsskema ØVRIGE PROJEKTPARTNERE OG SAMARBEJDE PROJEKTETS TITEL PROJEKTBESKRIVELSE FORMÅL FOR PROJEKTET PROJEKTETS OUTPUT NYTÆNKNING NYTTEVÆRDI EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE KVALITETSFORBEDRING BUDGET ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Hovedansøger SKAL være et vandselskab Indsendelse af ansøgning Tips og tricks til ansøgningen... 8 Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, har i alt ca. 9 mio. kr. til uddeling i VUDP skal yde støtte i form af tilskud til teknologi- og demonstrationsprojekter, der skal forbedre effektivitet, kvalitet, miljø og eksportpotentiale i vandsektoren. DANVAs sekretariat administrerer VUDP s midler og varetager udbetaling af tilskud til projekterne. VUDP er oprettet i henhold til Vandsektorloven og finansieres af vandselskaber. Størrelsen af indbetalinger til VUDP er besluttet i fællesskab af vandselskaberne på DANVA s generalforsamling 26. Maj 2016 og opkræves samtidig med det ordinære kontingent. Der indkaldes til ansøgninger én gang om året. Ansøgningsrunden har to faser: I den første fase indsender alle interesserede en kortere beskrivelse af deres projektide. På baggrund heraf udvælges en række projekter, der går videre til næste runde. Projekter udvælges på baggrund af en række overordnede udvælgelseskriterier, som præsenteres neden for. Denne vejledning skal bruges til Fase 1-ansøgninger. Der skal anvendes et elektronisk ansøgningsskema, som man får adgang til via følgende link Side 1 af 10 Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Tlf.nr.: Fax:

2 DANVA anbefaler, at ansøger forinden opdaterer sin browser til den nyeste version, og tester ansøgningsskemaet i god tid inden tidsfristen, så ansøger kan gøre sig bekendt med de funktioner, der er. Ansøgningsfrist til fase 1 er 16. september 2016 kl. 12:00. 1 Indledning I første omgang skal ansøger indsende en kortere projektbeskrivelse. Det skal gøres på et elektronisk ansøgningsskema (se ovenfor for link). Hvis ideen vurderes egnet, bliver ansøger kontaktet og bedt om at lave en mere uddybende projektbeskrivelse med dertil hørende budget, tidsplan, mini CV'er, årsregnskab, samarbejdserklæring, organisationsdiagram og formidlingsplan. Det er vigtigt, at ansøger bruger vejledningen, når ansøgningsskemaet skal udfyldes. Alle rubrikker og felter i ansøgningen skal udfyldes. Et link til elektronisk ansøgningsskema og vejledning findes på DANVAs hjemmeside Hovedansøger skal være et vandselskab. Projektet skal være et samarbejdsprojekt. Udvælgelse I vurderingen af de indkomne projekter til Fase 1 prioriteres projekter, der har nytteværdi for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.), styrker vandbranchens effektivitet og er af nytænkende karakter. Samarbejde og anvendelighed prioriteres ligeledes. Udvælgelse af projektideer sker på baggrund af en vurdering af, hvorledes projektet opfylder følgende kriterier: Grad af nytænkning Generel nytteværdi for vandbranchen Effektivitetspotentiale Kvalitetspotentiale Det er vigtigt, at beskrivelsen i forhold til opfyldelse af kriterierne er fyldestgørende, for at vurderingen af ansøgningen bliver optimal. Projekter indeholdende elementer fra alle de ovennævnte vurderingskriterier vil blive prioriteret højest. Derudover vil projekter med et bredt sammensat projektteam af forskellige aktører i vandbranchen, med forretningsmuligheder og eksportmuligheder samt projekter med cirkulær tankegang og bæredygtighed ligeledes blive vægtet højt. Ansøgningerne bliver vurderet af et panel, som udvælger egnede ansøgninger til en mere uddybende ansøgning fase 2. Efter endnu en vurdering indstiller panelet kandidater til egnede projekter til DANVAs bestyrelse, som herefter tager stilling til ansøgningerne. Side 2 af 10

3 1.1 PROJEKTKATEGORIER Projektet skal være et samarbejdsprojekt mellem forsyninger, leverandører, rådgivere eller forskningsinstitutioner omkring vandteknologi. VUDP er målrettet projekter inden for udvikling, test og demonstration. Dvs. at der ikke ydes støtte til grundforskning eller markedsmodning. Udvikling, test og demonstration bliver defineret på følgende måder: Udvikling (Industriel forskning): Der er stor teknologisk og praktisk usikkerhed. Der kan være et stort stykke arbejde involveret i at få teknologien eller metoden til at virke eller få valideret. Det kan være en ny idé eller en anden måde at bruge nye produkter, teknologier, eller produktionsmetoder på. Det kan være løsninger, der ikke allerede findes på markedet, og ikke er udført i stor skala. Man er typisk i laboratoriet eller i forsøgsopstillinger, som pilles ned efterfølgende. Test og demonstration (Eksperimentel udvikling): Teknologien eller metoden er ikke på markedet, men er udviklet. Metoden eller teknologien skal nu testes. Man går typisk op i skala, tester på eksisterende anlæg eller i fuld skala i en afgrænset periode. Der justeres og tilpasses under praktiske forhold. Undervejs dokumenteres testene. Udvikling af kommercielt anvendelige prototyper og pilotprojekter er også omfattet. Dog kan der kun støttes prototyper, der er for dyre at fremstille udelukkende til test og validering. Hvis demonstrations- eller pilotprojekterne efterfølgende udnyttes kommercielt, fradrages eventuelle indtægter ved en sådan udnyttelse i de støtteberettigede omkostninger. Forsøgsproduktionen og testningen af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser er ligeledes støtteberettiget, forudsat at de ikke kan anvendes eller ændres til at blive anvendt i industrien eller kommercielt. Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, produktionslinjer, produktionsmetoder, eksisterende tjenesteydelser og andre igangværende transaktioner, selv om sådanne ændringer kan medføre forbedringer. Tekniske gennemførlighedsundersøgelser (vurdering af tekniske muligheder forud for industriel forskning eller eksperimentel udvikling). 2 Udfyldelse af ansøgningsskema Nedenfor er uddybet hvilket indhold, der forventes i de enkelte felter i ansøgningsskemaet. Der er nævnt eksempler på mulige forhold, men det udelukker ikke andre muligheder. Side 3 af 10

4 2.1 ØVRIGE PROJEKTPARTNERE OG SAMARBEJDE Der lægges stor vægt på at projekterne har et bredt samarbejde mellem forsyninger, forskningsinstitutioner, leverandører og rådgivere. Der angives navn på partnere og nøgleperson(er) hos partnerne. (max 500 tegn) 2.2 PROJEKTETS TITEL Her angives titel på projektet. Det er hensigtsmæssigt, at titlen er beskrivende, indeholder navn på metode eller produkt samt kan anvendes undervejs i projektet. (max 100 tegn) 2.3 PROJEKTBESKRIVELSE Beskriv kort og præcist projektet og den bærende idé, aktiviteterne i detaljer indenfor tekstrammen, herunder også hvordan projektet tænkes gennemført. (max 3750 tegn) 2.4 FORMÅL FOR PROJEKTET Beskriv kort og præcist formålet for projektet. (max 500 tegn) 2.5 PROJEKTETS OUTPUT Beskriv hvad projektet munder ud i. Hvilket produkt bidrager projektet med til vandsektoren? Hvordan inddrages interessenter, og hvordan kommunikeres viden og resultater fra projektet ud til vandsektoren? (max 1000 tegn) 2.6 NYTÆNKNING Beskriv nyheden og innovationshøjde samt state-of-the-art indenfor området. Beskriv og dokumenter at ideen, løsningen til produkter eller teknologi ikke allerede findes på markedet. Eller er det f.eks. brug eller forbedring af kendt teknologi på en ny måde eller i en anden sammenhæng? (max 1000 tegn) Beskriv: - Hvilke forskningsmæssige nyheder benyttes? - Hvorfor er det ikke allerede på markedet (hvilke barrierer er der)? - Hvorfor er tiden moden nu? 2.7 NYTTEVÆRDI Beskriv relevansen af projektet og hvilket behov i vandbranchen projektet dækker. Beskriv f.eks. en eller flere problemstillinger for vandbranchen, som projektet kan løse. Beskriv f.eks. om projektets output skaber jobs eller marked i eller udenfor Danmark, og hvilken gevinst i form af optimering af ressourcer, energi eller genbrug vandbranchen kan få af projektet. (max 1000 tegn) Side 4 af 10

5 2.8 EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE Beskriv projektets effektiviseringspotentiale: Hvordan bidrager projektet til effektiviseringer indenfor f.eks. klima, miljø, forbrugere, økonomi, ressourcegenbrug, energibesparelse/produktion, mindre tidsforbrug i drift og arbejdsgange, optimal udnyttelse af data osv.). Der kan f.eks. også være elementer indenfor Asset Management, salg af ydelser til andre forsyningsselskaber, vagt og beredskabsforbedringer osv. (max 1000 tegn) 2.9 KVALITETSFORBEDRING Beskriv hvordan projektet bidrager til kvalitetsforbedring inden for f.eks. drikkevand, spildevand, miljø, forsyningssikkerhed, ressourcekvalitet, håndtering af differentieret kvalitet og tilhørende teknologi, kvalitet af processerne - fra strategi over planlægning til drift i forsyningen, upcycling og serviceteknologier, dokumentation af teknologi og procedurer osv. Ansøger bør forholde sig til, om projektets output løser et problem et sted, men skaber et nyt problem andetsteds. F.eks. ved at løse et kvalitetsproblem opstår der et miljøproblem ved recipienten. (max 1000 tegn) 2.10 BUDGET I Fase 1-ansøgningen skal der ikke afleveres et budgetskema, men projektets forventede budget skal angives. Der kan søges tilskud til: Personaleudgifter (forskere, produktudviklere, teknikere, og andet hjælpepersonale i det omfang, de er beskæftiget ved projektet samt sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse). Udgifter til personale skal beregnes med en maksimal timepris inkl. overhead gange antal arbejdstimer. Dette forudsætter, at timeprisen inkl. overhead ikke overstiger 800 kr. pr. time. For offentlige institutioner (universiteter, forskningsinstitutter og lign.) må der indregnes 44% overhead af samtlige støtteberettigede omkostninger. Husk at medtage tid til udarbejdelse af afsluttende projektregnskab og udgifter til revisorerklæring (revisorerklæring kræves for projekter over kr.). Udgifter til kontraktforskning, teknisk knowhow samt udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester udelukkende til brug for projektets aktiviteter eller afrapportering og formidling af projektets resultater. Udgifter til instrumenter og udstyr i det omfang og i det tidsrum, hvor det anvendes til forskningsprojektet. Anvendes sådanne instrumenter og udstyr ikke i hele deres livscyklus til projektet, er det kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtteberettigede. Udgifter til bygninger i det omfang og det tidsrum de anvendes til projektet. Det er kun afskrivningsomkostninger under projektets varighed beregnet efter god regnskabspraksis, der betragtes som støtteberettigede. Leje af lokaler kan medtages i det tidsrum, de anvendes til projektet. Yderligere generalomkostninger, som er direkte affødt af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, udgifter til afholdelse af møder og rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet. Udgifter til revision vil ligge på kr. ved projekter i størrelsesordenen 1-2 mio.kr. Projekter Side 5 af 10

6 som støttes med under kr. skal ikke revideres af en revisor, men påtegnes af ansøgers regnskabsansvarlige. Andre driftsudgifter i direkte tilknytning til projektet, herunder udgifter til materialer, forsyninger, og diverse produkter, samt også udgifter til rapporter og anden publicering af projektets resultater. Udgifter til tekniske gennemførlighedsundersøgelser Budgettet skal omfatte alle de omkostninger, der søges tilskud til eller som indgår som egenfinansiering. Der ydes IKKE tilskud til udgifter til aktiviteter, der er gennemført inden projektet har opnået tilsagn. Hovedansøger ansøger om støtte på vegne af sig selv og eventuelle projektpartnere. VUDP udbetaler kun tilskud til hovedansøger, som er ansvarlig for at fordele midler til sine projektpartnere ved eventuelt tilsagn. Hovedansøger er hovedansvarlig overfor VUDP og bekræfter således ved sin underskrift, at både egne og projektpartneres oplysninger er korrekte. Budgettet skal være lagt, så der tages højde for pris- og lønudvikling i projektperioden. Støtteprocent: VUDP kan yde støtte efter nedenstående procentsatser af samlet projektsum: Virksomhedsstørrelse Procent af samlet budgetsum for hver partner * Stor virksomhed 50 % Mellemstor virksomhed 60 % Lille virksomhed 75 % Vandselskab 50 % Forskningsinstitution 100 % *Èn partner må højst afholde udgifter på 70 % af hele projektbudgettet. Forskningsinstitution og universiteter: Forskningsinstitutioner kan få sine udgifter 100 % finansieret. Det kræver dog, at projektet er i samarbejde med mindst et vandselskab. Vandselskab: Vandselskaber, uanset størrelse, kan få 50 % i støtteprocent. Definition af virksomhedsstørrelse: Der anvendes EU s definition af virksomhedsstørrelser ud fra seneste årsregnskab, nemlig: Størrelse Antal ansatte Årlig omsætning Samlet balance Stor virksomhed 250 Og > 50 mio. Eller > 43 mio. Mellemstor virksomhed mio. 43 mio. Lille virksomhed < mio. 10 mio. Side 6 af 10

7 Egenfinansiering: VUDP lægger op til, at der skal være egenfinansiering fra alle involverede partnere, og ønsker at se at partnerne har vilje til at yde noget selv og til at samarbejde om finansieringen af projektet. Forskningsinstitutioner får dog 100 % støtte. Eksempel på beregning af tilskud til et projekt: Der søges tilskud til et projekt i et samarbejde mellem 3 partnere: mellemstor virksomhed, stor virksomhed og vandselskab. Grundlag for tilskud findes således: Budget for mellemstor virksomhed: ansøgt beløb 60 % af partnerens totale udgifter = beløb X Budget for stor virksomhed: ansøgt beløb 50 % af partnerens totale udgifter = beløb Y Budget for vandselskab: ansøgt beløb 50 % af partnerens totale udgifter = beløb Z Samlet ansøgt beløb = tilskud for hele projektet = X + Y + Z Den samlede tilskudsprocent for hele projektet udregnes til sidst på baggrund af den samlede projektsum. Samarbejdserklæring: Samarbejdserklæringen med rollefordeling, underskrevet af alle partnere, skal kun sendes ind, hvis ansøgningen går videre til fase 2. Skat og momsforhold: Tilskuddet er skattepligtigt for tilskudsmodtageren, og tilskuddet skal medregnes ved opgørelsen af tilskudsmodtagerens skattepligtige indkomst. Tilskuddet udbetales ekskl. moms ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Hovedansøger SKAL være et vandselskab Det skal angives (navn, stilling), hvem der hos hovedansøger er projektleder, samt hvem der er den økonomisk eller juridisk ansvarlige for projektet, (dvs. en person, der kan forpligte forsyningen juridisk, ofte en direktør. Der gøres særligt opmærksom på, at hovedansøger er hovedansvarlig overfor VUDP, og at udbetalinger udelukkende sker til hovedansøger. Det er således hovedansøgers ansvar at træffe aftale med samarbejdspartnere og underleverandører samt at sørge for at indgå andre aftaler, der er en forudsætning for projektets realisering (deltagelse fra myndigheder, organisationer etc.). 3 Indsendelse af ansøgning Ansøgninger indsendes elektronisk via link på DANVAs hjemmeside. Tidsfrist for indsendelse af ansøgningen skal overholdes. Det anbefales, at man begynder indtastning og af ansøgning i god tid, således at evt. tekniske problemer kan afklares inden tidsfristens ophør. Ansøgninger, der modtages EFTER fristens udløb - uanset årsag - vil ikke blive behandlet af VUDP og vil dermed få automatisk afslag. Ansøgningsfrist for fase 1 er 16. september 2016 kl. 12:00. Side 7 af 10

8 Når VUDP har modtaget ansøgningen, sendes en automatisk kvittering, hvoraf fremgår bl.a. ansøgnings ID. Svar på om ansøgningen går videre til anden runde sendes pr. i løbet af uge 40 (første uge i oktober). Projekter, som udvælges til at indsende en detaljeret ansøgning, vil modtage et login til et elektronisk ansøgningsskema, ligeledes i uge 40. Indsendelse af uddybende ansøgning vil have ansøgningsfrist den 9. november 2016 kl. 12:00. Der vil sendes svar på for den detaljerede ansøgning i starten af december. Projektansøgninger, som er indkommet rettidigt, korrekt udfyldt, men ikke tildeles tilskud, vil modtage et afslag på . Ansøgere kan anmode om en faglig begrundelse. Afslaget kan påklages til DANVA. En evt. klage skal sendes til DANVA - VUDP, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg, som vil sende klagen videre til DANVAs bestyrelse sammen med sagens oplysninger. Kontaktoplysninger ved spørgsmål eller lign. DANVA Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Att: Tanja Nielsen Tlf Tips og tricks til ansøgningen Hvem kan søge og hvilke partnerskaber? Vandselskaber kan søge VUDP om støtte. Partnerskaber indgået mellem forsyninger, forskningsinstitutioner, rådgivere og leverandører vægtes højt i vurderingen. Hvad er forskellen mellem en 1. Fase og 2. Fase ansøgning? Første fase ansøgning er en idétilkendegivelse indeholdende en kortere beskrivelse af projektet, projektsum og ansøgt beløb samt underskrift af projekt- og juridisk ansvarlige. Til anden fase udvælges ansøgninger fra første fase til en mere uddybende ansøgning. Der skal også vedlægges diverse dokumenter såsom, mini CV er, organisationsplan, udførligt budget, tidsplan, årsregnskaber for partnerne, formidlingsplan og samarbejdserklæring påført opgave- og rollefordeling samt underskrift af projekt- og juridisk ansvarlige. Kan jeg være sikker på at min idé og teknologi ikke bliver tyvstjålet? Vurderingspanelet har underskrevet en fortrolighedserklæring. Den vil være tilgængelig på DANVA s hjemmeside i løbet af sommeren. Hvilket sprog skal ansøgningen skrives på? Som udgangspunkt skal ansøgningen skrives på dansk. Side 8 af 10

9 Hvordan bliver tilskuddet udbetalt? Parterne kan få udbetalt støtte i løbet af projektperioden ved indsendelse af statusrapporter og delregnskaber, der skal godkendes af VUDP. Dette søges af hovedansøger når milepæl eller perioder er afsluttede. Det anbefales, at tage dette med i overvejelserne, når projektet inddeles i milepæle eller perioder. Hvilken form for regnskab skal der holdes? Budget- og regnskabsskabelon skal anvendes i projektet, dog først i forbindelse med Fase 2 af ansøgningsrunden. Budgettet inddeles i partnere og poster såsom tidsforbrug, udstyr og instrumenter, formidling, leje af lab og eller lokaler, andre udgifter (mødeudgifter, rejseudgifter (se afsnit 2.10 Budget). Slutregnskabet skal revideres af en revisor, hvis støttebeløbet overstiger kr. Hvilken slutrapportering kræver VUDP? Efter at projektet er afsluttet, skal der foreligge en faglig rapport med detaljerede projektresultater og et resumé samt revideret slutregnskab. Hvad sker der, hvis projektet ændrer sig økonomisk eller forløbmæssigt eller der sker forsinkelser undervejs? Hovedansøger skal snarest muligt undervejs tage kontakt til VUDP for at redegøre for ændringer og komme med forslag til afhjælpning, så projektets formål og tidsplan stadig kan opnås. Det er vigtigt, at projektets muligheder for udførelse er udtømte, hvis der opleves tekniske eller samarbejdsmæssige forhindringer. Kan man få mere i tilskud end tilsagnsbeløbet undervejs eller efter at projektet er afsluttet? Det er ikke muligt at få udvidet tilsagnsbeløbet. Vandselskaberne kan dog søge om midler til næste fase, hvis projektet stadig holder sig indenfor kategorien Teknologiudvikling, test og demonstration. Projektstart og projektafslutning hvornår? Projektet kan tidligst afholde støttede udgifter efter tilsagnsdatoen, dvs. tidligst i januar Udgifter afholdt efter at projektet er slutrapporteret, og/eller 3 år efter tilsagnsdatoen, støttes ikke af VUDP. Hvor lang tid må projektet forløbe? Slutrapport og revideret slutregnskab skal være VUDP i hænde senest 3 år efter tilsagnsdato. Hvor stort et beløb kan der ansøges om? Der kan ansøges om op til ca. 1,5 mio. kr. i Der er ingen nedre grænse for ansøgt beløb. Kan der vedlægges dokumenter til fase 1 ansøgning? Nej, det er først muligt at vedlægge dokumenter, hvis man inviteres til at indsende en uddybende ansøgning i anden fase. Kan der indsendes ansøgning på i stedet for online? Nej, alle ansøgninger skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. Side 9 af 10

10 Får jeg en kvittering for indsendelse af ansøgningen? Ja, du vil modtage en med kvittering for modtagelsen og besked om hvornår du kan forvente at få svar på ansøgningen. Heri vil også et ID nr. fremgå. Dette ID skal du bruge i kommunikationen med sekretariatet angående ansøgningen. Inddeling af faser Det er hensigtsmæssigt, at ansøger inddeler projektet i projektfaser ud fra, hvornår man ønsker udbetaling af dele af tilskuddet. Kan test og demonstration foregår udenfor Danmark? Nej, som udgangspunkt skal projektet udføres i Danmark. Side 10 af 10

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening VUDP Ansøgningsvejledning 2017 DANVA har etableret VUDP Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, som har i alt ca. 8 mio. kr. i 2017 til uddeling til

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til ansøgning 2013

Vejledning til ansøgning 2013 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning VUDP UDDELINGSVILKÅR DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: 00199 VUDP tn/hka 1 Indledning 1.1 VUDP Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - kan efter ansøgning uddele midler til udviklingsprojekter

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VUDP Uddelingsvilkår Skanderborg, den 21. december 2016 Projektnr. 00199 tn/hka 1 Grundlag for uddelingen fra DANVA VUDP 1.1 DANVA har etableret VUDP som

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN MEDFINANSIERINGSORDNINGEN 1. INDLEDNING Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anvender medfinansieringsprojekter til at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale - 2011 16. maj 2011 3 Forsøgspuljen Indhold Om puljen 4 Formål 5 Hvilke projekter kan der gives tilskud til? 6 Økonomisk

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Dok. ansvarlig: DLI Sekretær: 07-07-2016 Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Vejledning til PSO-ansøgning hos ELFORSK 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune Den grønne ordning Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune 05.09.2017 Vi er her Potentielt 12-14 mio. Hvis; byrådet vedtager forslag til lokalplan for 46 vindmøller ved Overgaard møllerne

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017.

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. Godkendt af Fomars bestyrelse den 15.4.2016. Hvem kan søge om markedsføringstilskud? Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og er medlem af Fomars

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere