Indhold. 4 Ledelsespåtegning. 1 Ledelsesberetning. Præsentation af Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) Overordnede faglige resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 4 Ledelsespåtegning. 1 Ledelsesberetning. Præsentation af Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) Overordnede faglige resultater"

Transkript

1

2 DIPD Årsrapport Indhold 1 Ledelsesberetning Præsentation af Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) Overordnede faglige resultater Vurdering af årets økonomiske resultat Gennemgang af opgaver og ressourceforbrug Vurderinger og forventninger til det kommende år 2 Målrappotering 3 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter 4 Ledelsespåtegning Bestyrelsesmedlemmer Sekretariat Marts Side 2

3 DIPD Årsrapport Ledelsesberetning Præsentation af Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) Institut for Flerpartisamarbejde (i daglige tale DIPD efter den engelske oversættelse: Danish Institute for Parties and Democracy ) blev etableret ved lov nr. 53 af 26. maj 21 vedr. etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. En bevilling fra bistandsmidlerne (ODA) under Udenrigsministeriet på 75 mio. kr. for perioden blev bevilget af Folketingets Finansudvalg ved aktstykke nr. 148 af 24. juni 21. Loven specificerer organisation, formål, drift og revision. Institut for Flerpartisamarbejde henhører under Udenrigsministeriet og forvaltes i henhold til samarbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet og Instituttet gældende 1.september 21 til (oprindeligt , men bevillingsperiode forlænget af Udenrigsministeriet ved brev af ). Institut for Flerpartisamarbejde er oprettet som en selvejende og uafhængig institution inden for den offentlige forvaltning, med egne vedtægter. Instituttet er ledet af en bestyrelse bestående af 15 medlemmer, heraf 9 udpeget af Folketinget, to af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), én af udviklingsministeren, én af Rektorkollegiet, én af NGO-Forum samt én af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM). Medlemmerne er udpeget for en 4-årig periode med mulighed for genvalg i en anden periode. Bestyrelsen udgør sammen med direktøren for sekretariatet ledelsen af Instituttet. Direktøren er udpeget af Bestyrelsen (liste over medlemmerne bagerst i dokumentet). Instituttets formål er formuleret i loven, og vision og mission er formuleret i Strategi : Politiske partier i en demokratisk kultur.. Formålet med det nyetablerede institut er at styrke den danske demokratibistand. Instituttets aktiviteter forudses at supplere den øvrige danske støtte til demokratiopbygning ved at yde støtte til politiske partier og opbygning af flerpartisystemer i en række udvalgte udviklingslande. Art bevilling: Lovbunden bevilling. Bevillingens størrelse: 75 mio. Periode: Instituttets bevillingsperiode er blevet udvidet fra september 21 september 213 til at omfatte hele 213. Forvaltningsprincipper: Midlerne forvaltes efter principperne for den offentlige udgiftsstyring, der hviler på prioritering og omkostningseffektivitet. Marts Side 3

4 DIPD Årsrapport Overordnede faglige resultater Nærværende rapport omfatter både 21 og 211, da Instituttet først kom i gang med sit virke per september 21, hvor bestyrelsen blev udnævnt og afholdte sit konstituerende møde, og egentlige aktiviteter kom ikke i gang i 21. Der blev dog aflagt en mindre årsrapport til Udenrigsministeriet i juni 211, og indholdet herfra er indsat nedenfor. 21 rapportering: Instituttets indsats i 21 var koncentreret om organisationsudvikling af instituttet. Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde i september det år, og den første medarbejder blev ansat medio oktober. I løbet af efteråret 21 arbejdede instituttet på at få etableret rammerne for instituttets fremtidige virke. Instituttet indgik en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, vedtog sine vedtægter og forretningsorden efter input fra bl.a. Rigsrevisionen. Instituttet blev endvidere CVR-registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt momsregistreret hos SKAT. Instituttet indgik ligeledes en samarbejdsaftale med Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) omkring leje af kontorer og køb af administrativ support. Instituttet fik fra 1. januar 211 adresse hos DCISM på Strandgade 56, 141 København K. Endelig gennemførte Instituttet en rekrutteringsproces, der resulterede i ansættelse af en direktør for instituttet, der tiltrådte medio januar 211. Arbejdet omkring design af logo og oprettelse af instituttets hjemmeside blev initieret i 21. Driftsbudgetter for 21 og 211 blev udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen. Der blev afholdt tre bestyrelsesmøder i 21, hvor bestyrelsen fik taget hul på en række at de strategiske diskussioner omkring instituttets rolle og opgaver, formulering af strategi, landevalg for instituttets indsatser m.v. Der blev sidst på året taget initiativ til den indledende drøftelse med Folketingets partier omkring det fremtidige samarbejde, ligesom instituttet deltog i forskellige netværksskabende aktiviteter i forhold til de internationale partnere på området. Derudover havde instituttet i løbet af efteråret 21 indsamlet informationer og retningslinjer fra andre institutter/udviklingspartnere for at inddrage disse erfaringer i det kommende arbejde. Med aktiviteterne i 21 blev der skabt et fornuftigt afsæt for det fortsatte arbejde i rapportering: Instituttets indsats i 211 har været karakteriseret ved [1] fortsat at have fokus på den indledende organisatoriske udvikling, og ved [2] at have indledt arbejdet med at få igangsat projekter for såvel søsterparti-puljen som flerpar- Marts Side 4

5 DIPD Årsrapport tipuljen. Dette har bl.a. inkluderet udarbejdelsen af formater for ansøgninger, retningslinjer og rapporteringer samt rådgivning af de danske politiske partier. Bestyrelsen bevilgede støtte til flere indledende aktiviteter og projekter både under søsterparti-puljen og flerparti-puljen. Flere af Folketingets politiske partier kom i 211 i gang med projekter: Partiet Venstre er kommet først i gang med både indledende aktiviteter og projekt i Kenya; SF og Enhedslisten i henholdsvis Bolivia og Honduras; Radikale Venstre i Tanzania; og Socialdemokraterne afholder indledende aktiviteter i både Ghana og Egypten. I 211 har DIPD s bestyrelse desuden bevilget støtte til 3 Flerpartiprojekter i Egypten, Nepal og Bhutan. Projektet i Egypten har titlen Towards a dynamic and participatory political party environment in Egypt. DIPD indgår i et samarbejde med Danish Egyptian Dialogue Institute (DEDI), Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) samt Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). I september 211 afviklede DIPD første modul af projektet i Egypten med et delegationsbesøg af egyptiske politikere til Folketingsvalget den 15. september. Der indgik 2 workshops og besøg ved lokale parti-afdelinger i Danmark. Andre moduler er under udvikling, herunder udarbejdelsen af et studie om internationale erfaringer med transition til demokrati, udarbejdelse af en ungdomsguide, samt udvikling af demokratiskoler. Projektet i Nepal, der opstod som et konsortium med mange internationale udviklingsaktører i landet, herunder DIFD, NDI og Norad, er nu omlagt til et rent DIPD projekt. Det kom først i gang mod slutningen af 211 blandt andet grundet den politiske udvikling, og på grund af at DIPD måtte revurdere sin del af projektet. I 212 og fremover fokuserer projektet på kapacitetsopbygning af lokale partiorganisationer. Som indledende aktiviteter blev der afholdt flere landebesøg og forberedende missioner, blandt andet i Zambia, Zimbabwe, Bhutan og Tanzania. Disse forberedende aktiviteter fra sekretariats side vil i 212 resultere i flere nye flerpartiprojekter. I Bhutan vil DIPD støtte aktiviteter omkring kvinder i politik og kapacitetsudvikling af lokale politiske partier. DIPD s bestyrelse bevilgede således i december 211 midler til en opstartsaktivitet med et filmselskab, der vil følge 2 kvindelige bhutanesiske politikere på besøg i Danmark, hvor de møder danske kvinder som har gjort politisk karriere. Filmen skal anvendes i forbindelse med valg til parlamentet i Bhutan i 213. I forhold til den organisatoriske udvikling af Instituttet blev direktøren ansat per 15. januar 211; per april 211 en studentermedhjælper; per maj 211 en akademisk medarbejder i løntilskud; per 1. juni en projektrådgiver (som sagde op igen per ); per 1. oktober ansatte man så endeligt en se- Marts Side 5

6 DIPD Årsrapport niorrådgiver, en administrator og to projektmedarbejdere (hvoraf den ene kom fra løntilskudsstillingen). Der har været 7 bestyrelsesmøder i 211. En selvevaluering af bestyrelsen blev iværksat ved årets afslutning. Der har været en udskiftning af et bestyrelsesmedlem, idet Frank Aaen fra Enhedslisten stoppede i oktober og Christian Juhl blev udnævnt i december. Instituttets formand har anmodet Udviklingsministeren om at forlænge bevillingen til at omfatte hele 213 grundet den langsomme opstart af sekretariatet. Vurdering af årets økonomiske resultat Af den samlede bevilling på 75 mio. kr. er der i 21 anmodet om 3, mio. kr., og i 211 1, mio. kr. Af disse beløb er anvendt henholdsvis kr. i til drift af sekretariatet, kr. til flerpartipuljen og kr. til søsterpartipuljen. Projektarbejdet stadig er i sin vorden og forventes først rigtigt at komme i gang i løbet af Instituttet fik dog allerede i løbet af første halvdel af 211 gang i både søster- og flerpolitiske projekter, og dermed kom der gang i afløbet på de bevilgede 2 x 3 mio. kr. til de to puljer. Instituttet må beskrives som værende i en tidlig opstartsfase i både 21 og 211 og vil også være under fortsat opbygning i den resterende del af første bevillingsperiode ( ). Derfor er det meget lille forbrug på den samlede bevilling på 75 mio. kr. i denne periode forståeligt. Der er bevilget midler til både søsterpartiaktiviteter og projekter i 211, som dog ikke alle er forbrugt i 211, og det samme er gældende for midlerne bevilget til flerpartiprojekter. Ledelsen forventer dog et noget større afløb på de bevilgede midler i 212, da man her forventer et større aktivitetsniveau hos både politiske partier og i DIPD s sekretariat. Marts Side 6

7 DIPD Årsrapport Gennemgang af opgaver og ressourceforbrug Forbrug på søsterpartipuljen Ud af en samlet pulje på 1 mio. kr. til søsterpartiprojekter var der en samlet bevilling til danske politiske partier frem til på kr.. Heraf er kr. udbetalt. Parti Pulje 211 Bevilget 211 Forbrug 211 Rest 211 Socialdemokraterne Radikale Venstre Konservative F Socialistisk F Liberal Alliance Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten Total Den samlede bevilling fra søsterpartipuljen forløb sig til kr. DIPD overførte i alt kr. til partierne i 211. Årsagen til at det bevilgende beløb ikke stemmer overens med det udbetalte beløb, er at partierne ikke har været i stand til at implementere deres aktiviteter så hurtigt som forventet. Følgende partier afsluttede deres indledende aktiviteter i 211: Venstre i Kenya (115. kr.), SF i Bolivia ( kr.), Socialdemokraterne i Ghana (115. kr.) og Enhedslisten i Honduras (48.15 kr.). Socialdemokraterne fik bevilget kr. til indledende aktiviteter i Egypten, men kom først i gang med dette i 212. Radikale Venstre kom i gang med indledende aktiviteter i Tanzania (21.4 kr.), men de er endnu ikke afsluttede og den samlede bevilling ikke udbetalt i 211. Derudover indledte partiet Venstre et egentligt projekt i Kenya med en samlet bevilling over 2 år på kr., hvoraf de har fået udbetalt første rate i 211 på kr. SF og Enhedslisten fik begge bevilgede støtte til egentlige projekter i hhv. Bolivia og Honduras, men der blev ikke udbetalt noget af denne støtte i 211.Den samlede bevilling fra flerpartipuljen forløb sig til kr. Marts Side 7

8 DIPD Årsrapport Søsterpartipuljen omfatter bevillinger til de danske politiske partiers projekter med søsterpartier i udviklingslande. Det fremgår af såvel loven som samarbejdsaftalen med Udenrigsministeriet, at 5 % af tilskudsmidlerne skal gå til søsterpartistøtte, og at denne pulje fordeles med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget, og 2/3 fordeles efter mandattal. Disse midler bevilges af bestyrelsen på basis af konkrete ansøgninger. Ubrugte midler som følge af at ét eller flere partier ikke ønsker at starte projekter af denne type kan efterfølgende søges som en fripulje af alle politiske partier eller indgå i puljen til tværpolitiske projekter. Der er følgende regler for søsterpartipuljen, godkendt af bestyrelsen på mødet den : Alle partier repræsenteret i Folketinget tildeles årligt et beløb på godt kr. 4. svarende til 1/3 af den samlede årlige bevilling til søsterpartistøtte. (Baseret på en årlig bevilling på 1 mio. kr.). Derudover fordeles 2/3 af puljen årligt efter partiernes mandattal ved folketingsvalget. (Dette er baseret på en årlig bevilling til søsterpartiprojekter på 1 mio. kr.). Ændringer i mandattal som følge af partiskift eller løsgængere resulterer ikke i en ændring af fordelingen af midler, der altid baseres på seneste folketingsvalg. Fordelingen udregnes i forbindelse med vedtagelsen af instituttets samlede budget i november-december og gælder for det efterfølgende år uanset om et valg i løbet af bevillingsåret ændrer partiets mandattal. (Det vil i praksis sige, at mandattallet fra valget den 15. september 211 får effekt pr. 1. januar 212 og gælder hele 212 uanset om der afholdes et valg den 1. januar 212.) Partier som ikke har udarbejdet og fået vedtaget forslag til forundersøgelser og/eller konkrete søsterpartiprojekter i 211 kan gøre brug af det fulde tildelte beløb for 211 i de følgende år, under forudsætning af at partiet senest den 1. juli 212 udarbejder og får vedtaget en forundersøgelse og/eller konkret projekt. Fripuljen vil i første omgang blive brugt til at dække projektudgifter, som et parti ikke længere måtte have rådighed over på grund af ændringer i mandattal efter et valg (idet partier kan søge om projekter der rækker ud over et enkelt bevillingsår). Det gør det muligt for instituttet og partiet at bevare den nødvendige troværdighed. Fripuljen vil blive stillet til rådighed for andre partiers nye projekter, samt eksempelvis udgifter til revision af partiernes forundersøgelsesaktiviteter. Hvis der ved udgangen af 212 ikke har været afløb for midlerne i fripuljen vil pengene automatisk blive overført til flerpartipuljen. Marts Side 8

9 DIPD Årsrapport Parti Mandattal 1/3 af bevilling ligeligt 2/3 af bevilling mandater Samlet beløb A Socialdemokraterne 45 (25,71%) , ,13.7 B Radikale Venstre 9 (5,14%) C Konservative 18 (1,29%) ,12.65 F Socialistisk Folkeparti 23 (13,14%) , I Liberal Alliance 5 (2,86%) O Dansk Folkeparti 25 (14,29%) , V Venstre 46 26, , , Ø Enhedslister 4 2, Forbrug på Flerpartipuljen Der er samlet set bevilget projektmidler fra puljen for flerpolitiske projekter på kr. frem til , heraf er der forbrugt kr.: Land Bevilget 211 Forbrug 211 Rest 211 Egypten Nepal Bhutan Tanzania Zimbabwe Forberedende aktiviteter Andre projekter Christiansborg Seminar Total Der har været indledende aktiviteter på flerpartiområdet, som er blevet bogført i driftsregnskabet, da der ikke oprindeligt var afsat midler i 211 til disse aktiviteter under Flerpartipuljen. Det er der ændret på fra og med 212 i henhold til ovenstående budgetskema. Budgettet for 212 er på mio. kr. for Flerpartipuljen. Der er afsat følgende summer til nye projekter i 212 på Flerpartipuljen: 3.5 mio. kr. til Bhutan (heraf er 7. kr. allerede afsat til et film projekt), 1 mio. kr. til Tanzania, 2.5 mio. kr., 2.5 mio. kr. til Zimbabwe og som noget nyt 5. kr. til forberedende aktiviteter og 2 mio. til an- Marts Side 9

10 DIPD Årsrapport dre typer af projekter. Derudover er der budgetteret med 45. kr. til afholdelse af Christiansborg Seminaret i september 212, som DIPD s årlige flagskibskonference. Vurderinger og forventninger til det kommende år Det er ledelsens vurdering, at Instituttet i løbet af anden halvdel af bevillingens levetid ( ) vil blive i stand til at vise en udfoldelse af søsterog flerpartiprojekter; dels igennem de danske politiske partiers egne aktiviteter, og dels igennem instituttets opbygning af partnerskaber i regi af flerpartiplatforme i både nord og syd, herunder i samarbejde med NGO er, tænketanke samt andre relevante aktører. Det er således vores forventning, at flere politiske partier vil komme i gang med både indledende aktiviteter samt egentlige projekter, og at nogle partier vil komme i gang med flere projekter på én gang. Marts Side 1

11 DIPD Årsrapport Målrapportering Instituttet har i samarbejdsaftalen med Udenrigsministeriet fastlagt 4 kernemålsætninger: [1] Instituttet skal med fokus på kapacitetsopbygning støtte udvikling af demokratiske politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene og gennem samarbejdsaftaler med lokale partnere om konkrete aktiviteter sikre, at støtten er efterspørgselsdrevet og forankret hos lokale aktører. Aktiviteterne med samarbejdspartneren vil omfatte emner som kvinder og unge i politik, parlamentarisk arbejde, kapacitets- og organisationsopbygning, kampagnetræning, antikorruption, politikudvikling og udveksling samt valg- og partilovgivning. [2] Instituttet skal arbejde ligeligt med tværpolitiske projekter og projekter med karakter af søsterpartistøtte, dvs. samarbejde mellem politiske partier i Danmark og politiske partier i udviklingslandene samt opbygning af flerpartisystemer i udviklingslande. [3] Instituttets aktiviteter skal være komplementære i forhold til andre indsatser til støtte for demokratisering. [4] Organisationsudvikling af instituttet. 21 målrapportering Målsætningerne for 21 var først og fremmest koncentreret omkring den institutionelle opbygning af instituttet (kernemålsætning 4 fra samarbejdsaftalen med Udenrigsministeriet), hvor en række mål blev nået på tilfredsstillende vis. Der var ingen aktivitetsplan udarbejdet for 21. Bestyrelsen Bestyrelsen blev udnævnt og konstitueret Bestyrelsen afholdte 3 møder i 21 og udarbejdede mødeplan for 211 Vedtægter, forretningsorden og samarbejdsaftale Instituttets vedtægter udarbejdet og vedtaget Instituttets forretningsorden udarbejdet og vedtaget Samarbejdsaftale blev indgået med Udenrigsministeriet Administration Samarbejdsaftale vedr. leje af lokaler og administrativ support blev indgået med DCISM Sekretariatet bliver opstartet med 1 medarbejder (Anja Marts Side 11

12 DIPD Årsrapport Riber Skydt udlånt fra Udenrigsministeriet) Rekruttering og indgåelse af kontrakt med direktør Midlertidigt økonomisystem oprettet ved UM Registrering v. SA, ØS, Erhvervsstyrelsen, SKAT samt oprettelse af bankkonto i Danske Bank. Design af logo og hjemmeside sendt i udbud. Firma udvalgt og udarbejdelse af Politikudvikling Opstart af dialog med de politiske partier Diskussioner om strategisk udvikling, herunder drift af sekretariatet og forvaltningen af puljerne Informationsaktiviteter Dialog med internationale partnere og søsterinstitutioner påbegyndt Deltagelse i OECD-DAC møde i Paris vedr. udarbejdelse af principper for støtte til politiske partier 211 mål-rapportering Med vedtagelsen af Instituttets aktivitetsplan for 211 blev der opstillet 3 hovedindsatsområder, der skal medvirke til at sikre at de 4 kernemålsætninger fra samarbejdsaftalen med Udenrigsministeriet bliver opfyldt: DIPD s partnerskaber til støtte for udviklingen af politiske partier og partisystemer i udvalgte lande Mål: Alle danske partier etablerer mindst ét partnerskab med søsterpartier med fokus på en styrkelse af søsterpartiernes kapacitet Mål: Instituttet bidrager til udvikling af velfungerende demokratiske flerpartisystemer i lande i Afrika, Asien, Latinamerika og Mellemøsten Mål: Instituttet placerer sig som en troværdig deltager i internationale partnerskaber Mål: Instituttet støtter partnerskaber med danske aktører om ungdom, medier, parlamenter, køn etc. Resultat: Fem politiske partier er kommet i gang med indledende aktiviteter. Venstre, SF, Enh.listen, Soc.Dem og Radikale Venstre. Resultat: Bestyrelsen bevilgede støtte til tre Flerpartiprojekter i hhv. Egypten, Nepal og Bhutan Resultat: Instituttet har deltaget i flere internationale møder i løbet af 211 med eksempelvis NIMD, NDI, IDEA. Resultat: Instituttet har indledt samarbejder med DEDI, DUF, DIIS, IMR og Kønsnet i 211. Marts Side 12

13 DIPD Årsrapport DIPD s strategiske ramme for indsatsen Mål: Instituttet udarbejder en strategi, som skal styre instituttets indsats i den treårige periode, som loven har fastlagt Mål: Instituttet udarbejder retningslinjer og formater til projekter i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Udenrigsministeriet. Resultat: Strategi udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen den Resultat: Ansøgningsskemaer, retningslinjer, afrapporteringsformat samt format for samarbejdsaftaler for projekter og konsulentkontrakter udarbejdet i henhold til UMs retningslinjer DIPD s organisatoriske udvikling Mål: Instituttet sikrer den nødvendige faglige og administrative kapacitet til at gennemføre aktiviteter på en kvalificeret måde. Mål: Instituttet administrerer i overensstemmelse med gældende regler på området. Mål: Instituttets bestyrelse fungerer efter hensigten og træffer beslutninger på et kvalificeret grundlag. Mål: Instituttet er i stand til effektivt at kunne informere en bred målgruppe om de aktiviteter, som gennemføres. Resultat: Ansættelse af 5 medarbejdere i løbet af 211 til at sikre den nødvendige faglige og administrative kapacitet. Resultat: Instituttet er blevet registreret som offentlig selvejende institution i 211. Økonomistyrings-systemer og journalsystem oprettet i samarbejde med administrationen på DCISM. Resultat: Bestyrelsens arbejde er baseret på vedtægter og forretningsorden. Sekretariatet har på 7 møder fremlagt sager som har gjort det muligt at tage kvalificerede beslutninger. I slutningen af året gennemførtes en selvevaluering. Resultat: Instituttet har oprettet hjemmeside og udarbejder en kommunikationsstrategi i starten af 212. Marts Side 13

14 DIPD Årsrapport Regnskab Anvendt regnskabspraksis I henhold til Lov nr.53 af 26. maj 21 kap. 3, 8, stk. 2, så er det Udviklingsministeren der fastsætter retningslinjerne for udarbejdelse af Instituttets budget og for regnskabsaflæggelsen. Og i henhold til samme lov og paragraf, stk. 3, forestår Rigsrevisionen revision af Instituttets regnskaber, jf. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. Instituttets regnskabsår er finansåret, dog er der gjort en undtagelse ved denne første årsrapport idet Instituttet blev oprettet i midten af 21 (Vedtægter for Institut for Flerpartisamarbejde). Instituttet har udarbejdet egen regnskabsinstruks per februar 212, som danner grundlaget for denne årsrapports regnskabspraksis. Det er Folketingets Finansudvalg, der i finansåret 21, vedtog et tilsagn på 75 mio. kr., i støtte til Institut for Flerpartisamarbejde. Som følge heraf udarbejdede Udenrigsministeriet og Instituttet en samarbejdsaftale, der fungerer som tilsagnsaftale vedr. støtten, og denne danner grundlaget for udbetaling af tilskud til Instituttet. Resultatopgørelse Herunder er indsat årets resultatopgørelse for institut for Flerpartisamarbejde (DIPD). Efter resultatopgørelsen følger afsnit om regnskab specifikt for hhv. 21 og 211 med tilhørende forklaringer og uddybninger af resultat og forbrug med et budget for hvert af årene. I 21 drejer det sig alene om driftsudgifter, da der ikke blev afholdt nogle projektaktiviteter overhovedet. I 211 er medtaget resultater for bevillinger ved både søster- og flerpartipuljen. Balancen afslutter dette afsnit om Instituttets regnskab Marts Side 14

15 DIPD Årsrapport Regnskab Fordelt på puljer Poster DKK Drift Flerparti Søsterparti 1. Ordinære driftsindtægter: Indtægtsført bevilling: -Bevilling Anvendt af tidligere års reserver -Reserveret af indeværende års bevilling Indtægtsført bevilling i alt: Ordinære driftsindtægter i alt: Ordinære driftsomkostninger: 2a Forbrugs omkostninger -Forbrugsomkostninger -Husleje Forbrugsomkostninger i alt: b Personale omkostninger -Lønninger -Andre personale omkostninger -Pension -Lønrefusion Personaleomkostninger i alt: Andre ordinære omkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift: ( ) - - Bilaterale tilskud Resultat før finansielle poster Finansielle poster -finansielle indtægter -finansielle omkostninger 6. Årets resultat Marts Side 15

16 DIPD Årsrapport regnskab Det samlede driftsbudget for Instituttet i 21 var på 8.25 kr., og de samlede udgifter kom op på kr. Årsagen til den forholdsvis store afvigelse mellem budget og forbrug skyldes at posterne vedr. udarbejdelsen af hjemmeside og renovering af lokaler ikke blev afholdt i 21, da de først blev aktuelle ved sekretariatets indflytning på Strandgade 56 i januar 211. Der var således en balance på kr.. Der var ikke budgetteret med projektudgifter i 21, men udelukkende med driftsudgifter. Instituttet købte intet udstyr i 21. Udgifter DKK Budget DKK Forbrug DKK Overført til 211 Husleje Løn og pension Bestyrelse (honorar, transport, forplejning) Rejser Konsulentydelser Rekruttering sekretariat Renovering af lokaler Omkostninger vedr. opstart DCISM Diverse Total Marts Side 16

17 DIPD Årsrapport regnskab Det samlede driftsbudget for Instituttet i 211 var på kr. og de samlede driftsudgifter forløb sig på kr. Årsagen til den forholdsvise store afvigelse mellem budget og forbrug skyldes blandt andet at sekretariatet ikke var fuldt bemandet i 211 samt at etableringen af Instituttet ikke var så omkostningstung som først budgetteret. Derimod har der været et højere forbrug end forventet på rejseomkostninger, blandt andet i forbindelse med scoping missions på flerpartipuljen som er blevet afholdt på driftsbudgettet (se s. 9 afsnit vedr. forbrug på flerpartipuljen for uddybning heraf) og på informationsmateriale samt afholdelse af åbningskonference. Budget 211 DKK DKK DKK Budget Forbrug Overført til 212 Husleje Admin support DCISM Løn og pension Bestyrelse (honorar, transport, forplejning) Rejseudgifter sekretariat Konsulentydelser Rekruttering sekretariat Inventar, IT udstyr og andet udstyr Kontorhold, telekommunikation Repræsentation Renovering af lokaler Omkostninger vedr. opstart DCISM Konferencer og møder Informationsmateriale/publikationer Budget margin Total Marts Side 17

18 DIPD Årsrapport Balance Aktiver DKK Passiver DKK Omsætningsaktiver Tilgodehavender Hensatte forpligtelser Åremålsforpligtelser Løn/honorar (61.422) Likvide beholdninger FF1 konto Kortfristet gæld (61.422) Likvide beholdninger i alt Leverandører af varer og tjenester (253.44) Omsætningsaktiver i alt Anden kortfristegæld (43.12) Skyldige feriepenge (11.698) Overført bevilling til senere anvendelse ( ) Systemtekn. m regn.- og afstemningskonto (8.75) Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser (91.946) Kortfristet gæld i alt ( ) Gæld i alt ( ) Aktiver i alt Passiver i alt ( ) Marts Side 18

19 DIPD Årsrapport Ledelsespåtegning Årsrapporten omfatter en del af bevillingen, som Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), CVR , er blevet tildelt af Folketingets Finansudvalg ved aktstykke nr. 148 af 24. juni 21, og som administreres under Udenrigsministeriets bistandsramme, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed at årsrapporten er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr.1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 26, og at påtegningen er i overensstemmelse med regnskabsbekendtførelsens 39, stk. 4, og 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyldestgørende 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Underskrift ved direktør og formand Formand Henrik Bach Mortensen København den 2. marts 212 Direktør Bjørn Førde København den 2. marts 212 Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Udnævnt af Folketinget for Marts Side 19

20 DIPD Årsrapport Henrik Bach Mortensen, Formand Jeppe Kofoed, Næstformand Karsten Lauritzen, Næstformand Aia Rebecca Fog Ann Sofie Orth Dennis Nørmark Jane Alrø Sørensen Henning Nielsen Christian Juhl Anne Paulin Jakob Engel-Schmidt Vidar Helgesen Peter Kurrild-Klitgaard Elsebeth Krogh Lisbet Ilkjær Venstre Socialdemokraterne Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Liberal Alliance Socialistisk Folkeparti Radikale Venstre Enhedslisten Dansk Ungdoms Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråd Udviklingsministeren Rektorkollegiet NGO Forum Dansk Institut for Internationale Studier og Menneskerettigheder Sekretariat Instituttets sekretariat er pr bemandet med følgende ansatte: Bjørn Førde Hanne Lund Madsen Ulla Gade Bisgaard Line Holmung Karina Pultz Thomas Ebeling Direktør Seniorrådgiver Administrator Projektmedarbejder Projektmedarbedjer Studentermedhjælper I perioden var Anja Riber Skydt, Specialkonsulent udlånt af Udenrigsministeriet, og i perioden var Rene Taus Hansen ansat som Projektrådgiver. Marts Side 2

21 DIPD Årsrapport Marts Side 21

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr /09/2016 Punkt 8c Bilag 5C

Bestyrelsesmøde nr /09/2016 Punkt 8c Bilag 5C NOTAT Til: Bestyrelsesmøde nr. 34 02/09/2016 Punkt 8c Bilag 5C Emne: Plan for forlængelse af bevilling 2014-17 Fra: Sekretariatet Dato: 26/08/2016 1. BAGGRUND Udenrigsministeriet meddelte den 9. maj, at

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr /12/2016 Punkt 7b Bilag 5B

Bestyrelsesmøde nr /12/2016 Punkt 7b Bilag 5B NOTAT Til: Bestyrelsesmøde nr. 36 07/12/2016 Punkt 7b Bilag 5B Emne: Status på bevilling 2014-17 Fra: Sekretariatet Dato: 02/12/2016 1. BAGGRUND Sekretariatet har løbende orienteret bestyrelsen om status

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forslag. Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde

Forslag. Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 2009/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 104.A.1.j. Fremsat den 17. marts 2010 af ministeren for udviklingsbistand

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr /05/2016 Punkt 7a Bilag 6A ÅRSRAPPORT KØBENHAVN MAJ 2016

Bestyrelsesmøde nr /05/2016 Punkt 7a Bilag 6A ÅRSRAPPORT KØBENHAVN MAJ 2016 Bestyrelsesmøde nr. 33 25/05/2016 Punkt 7a Bilag 6A ÅRSRAPPORT 2015 KØBENHAVN MAJ 2016 Indhold 1 REGNSKABSPÅTEGNING 4 2 LEDELSESBERETNING 6 2.1 PRÆSENTATION AF INSTITUTTET 6 2.2 OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Dansk Talentakademi. Årsregnskab for 2014 CVR-NR

Dansk Talentakademi. Årsregnskab for 2014 CVR-NR Dansk Talentakademi Årsregnskab for 2014 CVR-NR. 34 07 22 05 Indholdsf0rteg neise Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger I Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 PER Ø ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 Per Østerberg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN PF - PERSONALEFORENINGEN WEIDEKAMPSGADE 10 2300 KØBENHAVN 5 ÅRSREGNSKAB 2016 i Indhold Foreningsoplysninger 3 Forretningsudvalgets påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning til forretningsudvalget

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde

Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 112 Offentligt Udkast Forslag til Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde Kapitel 1 Etablering og formål 1. Med det formål at styrke den danske

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere