Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Opinionsdannelse, maj Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Opinionsdannelse, maj 2003, som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Lise Togeby. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-16264). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference --- FORORD Datamateriale DDA-16264: Opinionsdannelse, maj Primærundersøger: Lise Togeby. DDA-16264, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Dansk Data Arkiv datafil (886 respondenter, 103 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (101 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Lise Togeby og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 2004 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-16264: Opinionsdannelse, maj Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt og scannet i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV JANUAR 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau.

6 Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Opinionsdannelse, maj 2003 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: syn på samfundet; offentlige aktiviteter; indvandreres religion; skattetryk; Øresundsbroen; gensplejsede fødevarer; fri abort; ØMU samarbejde; sociale ydelser; offentlige udgifter; regeringen; folketingsvalg; flygtninge; indvandrere. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-16264: Opinionsdannelse, maj Primærundersøger: Lise Togeby. DDA-16264, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Dansk Data Arkiv datafil (886 respondenter, 103 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (101 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense S. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Lise Togeby. Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Lise Togeby. Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C. Dataindsamler: SFI-SURVEY. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Yderligere oplysninger: US og ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Ved en række afgørende politiske situationer i de senere år, er spørgsmålet om befolkningens holdninger og synspunkter blev aktualiseret: Hvordan forholder befolkningens holdninger sig til politikernes, og hvordan er befolkningens holdninger blevet til? Ved EU-afstemningerne har det igen og igen vist sig, at befolkningens holdning til EU afveg ganske betydeligt fra politikernes. Og da Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 1999 vedtog at ændre reglerne for efterlønnen, kom der voldsomme reaktioner i befolkningen. Befolkningens holdninger indgår således i dag som et selvstændigt argument i debatten om politiske spørgsmål og deres løsning. Til trods for at man havde lavet opinionsundersøgelser i Danmark i de seneste 50 år, vidste man forbløffende lidt om, hvordan holdningerne på langt sigt udvikler sig, hvad der skaber periodevise svingninger, og hvorledes sammenhængen mellem holdninger og medier er. Det er dette spørgsmål om, hvorledes danskernes meninger og holdninger dannes, der er det centrale spørgsmål i denne undersøgelse.

8 Undersøgelsen er et led i den danske Magtudregning, der i 1997 blev sat i gang af Folketinget. Magtudredningen skulle i perioden frem til 2003 foretage en analyse af demokrati og magt i Danmark. Opgaven var altså at foretage en analyse af det danske folkestyres situation ved overgangen til det næste årtusinde. Når Folketinget igangsatte magtudredningen var det bl.a. ud fra en bekymring over, at magten var ved at forsvinde væk fra Folketinget. Spørgsmålet var så, hvor magten var forsvundet hen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1262 enheder i oprindelig stikprøve; 376 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 886. Datasættets størrelse: 886 respondenter; 103 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 31 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Panel studie. Nærværende studie er 12. runde af en panelundersøgelse. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Danske statsborgere i alderen år. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Den samme undersøgelse er gentaget 12 gange med 4 måneders mellemrum. Datasættet indeholder også en panelstruktur, hvor respondenterne har deltaget op til 2 gange før. Efter hver runde er der tilføjet nogle spørgsmål, som varierer fra gang til gang. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver et specielt arrangement med donor, i almindelighed ingen adgang overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Lise Togeby. Institut for

9 Statskundskab. Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Togeby, Lise: Man har et standpunkt... om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger. Aahus Universitetsforlag; Referencer til beslægtede studier: panel-studier. DDA-16263: Opinionsdannelse, panel MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Beskæftigelse: respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Samt skoleuddannelse. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: politiske interesse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. INDLEDNING Opinionsdannelse, maj 2003 blev oprindelig indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Lise Togeby. Ved en række afgørende politiske situationer i de senere år, er spørgsmålet om befolkningens holdninger og synspunkter blevet aktualiseret: Hvordan forholder befolkningens holdninger sig til politikernes, og hvordan er befolkningens holdninger blevet til? Undersøgelsen er et led i den danske Magtudredning, der i 1997 blev sat i gang af Folketinget. Magtudredningen skal i perioden frem til 2003 foretage en analyse af demokrati og magt i Danmark. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i marts 2004 fra Institut for Statskundskab, Århus Universitet med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data

10 I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer

11 Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 886) af respondenter. V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 SFI's undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 RESPONDENTNUMMER start 14, bredde 6 Respondentnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 SKEMATYPE start 20, bredde 1 Skematype Skematype 0. V0006 INTERVIEWERNUMMER start 21, bredde 5 Interviewernummer Variablen er kodet i intervallet Runde 12 - maj Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Dem selv. V0007 KØN start 26 Spm. 1: Er De: (Udfyldes uden at spørge) % antal kode

12 Mand Kvinde V0008 FØDSELSÅR start 27, bredde 4 Spm. 1 A: Hvilket år er De født? Skriv årstal Variablen er kodet i intervallet V0009 SKOLEUDDANNELSE start 31, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvilken skoleuddannelse har De? Under 7 års skolegang års skolegang års skolegang Studenter/HF-eksamen HHX/HTX Andet herunder udenlandsk skole Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0010 UDD. EFTER SKOLE start 32 Spm. 3: Har De gennemført en uddannelse efter Deres skoleuddannnelse? % antal kode Ja Nej, gå til spm. 5 (V13) V0011 HVILKEN UDDDANNELSE start 33, manglende data: >=10 FILTER: V10

13 Spm. 4: Hvilken uddannelse er det? Se note: Specialarbejderuddannelsen EFG-basisår (men ikke anden del) Fuldført lærlinge eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Andet, skriv hvilken: Irrelevant svarprocent: 72 V0012 HVILKEN UDD. ANDET start 35, bredde 50, tekstfelt FILTER: V10, V11 Spm. 4: Hvilken uddannelse er det? Andet: Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Blank = Irrelevant (885) V0013 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 85 Spm. 5: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden? (Hvis kode 4 og 19, skriv præcis stillingsbetegnelse) Prøv at få en så præcis stillingsbeskrivelse som muligt for funktionærer og tjenestemænd (kode 4) fx folkeskolelærer og ikke blot lærer, eller kontorassistent og ikke blot assistent. % antal kode Selvstændig landmand, gå til spm. 8 (V21) Selvstændig i øvrigt, gå til spm. 8 (V21) Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 9 (V22) Funktionær/tjenestemand, skriv stilling: gå til spm. 7 (V19) Faglært arbejder, gå til spm. 7 (V19) Ufaglært/specialarbejder, gå til spm. 7 (V19)

14 Lærling, elev, gå til spm. 7 (V19) Under uddannelse på skoler, læreranstalter og universiteter (men ikke, hvis man er lærling eller elev. Her kodes der 7, selvom de pt. går i skole), gå til spm. 9 (V22) På orlov fra arbejde På orlov fra ledighed Arbejdsløs I aktivering, gå til spm. 9 (V22) Kontanthjælpsmodtager, gå til spm. 9 (V22) Førtidspensionist, invalidepensionist, gå til spm. 9 (V22) Efterlønsmodtager, overgangsydelse Alderspensionist Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 9 (V22) Værnepligt, gå til spm. 9 (V22) Andet, skriv stilling: V0014 H.BESKÆFT. FUNK/TJ.MAND start 87, bredde 50, tekstfelt FILTER: V13 Spm. 5: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden? Funktionær/tjenestemand, skriv stilling: (Hvis kode 4 og 19, skriv præcis stillingsbetegnelse) Prøv at få en så præcis stillingsbeskrivelse som muligt for funktionærer og tjenestemænd (kode 4) fx folkeskolelærer og ikke blot lærer, eller kontorassistent og ikke blot assistent. Variablen indeholder en liste over funktionær/tjenestemandsstillinger. Blank = Irrelevant (461) V0015 HOVEDBESKÆFT. ANDET start 137, bredde 50, tekstfelt FILTER: V13 Spm. 5: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden? Andet, skriv stillin: (Hvis kode 4 og 19, skriv præcis stillingsbetegnelse) Prøv at få en så præcis stillingsbeskrivelse som muligt

15 for funktionærer og tjenestemænd (kode 4) fx folkeskolelærer og ikke blot lærer, eller kontorassistent og ikke blot assistent. Variablen indeholder en liste over anden beskæftigelse. Blank = Irrelevant (877) V0016 TIDL. HOVEDBESKÆFT. start 187, manglende data: >=100 FILTER: V13 Spm. 6: Hvad var Deres hovedbeskæftigelse, inden du blev arbejdsløs/pensionist/fik orlov/gik på efterløn eller overgangsydelse? (Hvis kode 4 og 12, skriv præcis stillingsbetegnelse) Prøv at få en så præcis stillingsbeskrivelse som muligt for funktionærer og tjenestemænd (kode 4) fx folkeskolelærer og ikke blot lærer, eller kontorassistent og ikke blot assistent Selvstændig landmand, gå til spm. 8 (V21) Selvstændig i øvrigt, gå til spm. 8 (V21) Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 9 (V22) Funktionær/tienestemand, Skriv stilling: Faglært arbejder Ufaglært/specialarbejder Lærling, elev Under uddannelse på skoler, læreranstalter og universiteter (men ikke, hvis man er lærling eller elev. Her kodes der 7, selvom de pt. går i skole), gå til spm. 9 (V22) Kontanthjælpsmodtager, aldrig haft arbejde, gå til spm. 9 (V22) Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 9 (V22) Værnepligt, gå til spm. 9 (V22) Andet, skriv stilling: gå til spm. 9 (V22) Irrelevant svarprocent: 14 V0017 TIDL. H.BESKÆFT FUNK/TJ.

16 start 190, bredde 50, tekstfelt FILTER: V13, V16 Spm. 6: Hvad var Deres hovedbeskæftigelse, inden du blev arbejdsløs/pensionist/fik orlov/gik på efterløn eller overgangsydelse? Funktionær/tjenestemand, skriv stilling: (Hvis kode 4 og 12, skriv præcis stillingsbetegnelse) Prøv at få en så præcis stillingsbeskrivelse som muligt for funktionærer og tjenestemænd (kode 4) fx folkeskolelærer og ikke blot lærer, eller kontorassistent og ikke blot assistent. Variablen indeholder en liste over tidligere beskæftigelse for funktionær/tjenestemand. Blank = Irrelevant (826) V0018 TIDL. H.BESKÆFT. ANDET start 240, bredde 50, tekstfelt FILTER: V13, V16 Spm. 6: Hvad var Deres hovedbeskæftigelse, inden du blev arbejdsløs/pensionist/fik orlov/gik på efterløn eller overgangsydelse? Andet, skriv stilling: (Hvis kode 4 og 12, skriv præcis stillingsbetegnelse) Prøv at få en så præcis stillingsbeskrivelse som muligt for funktionærer og tjenestemænd (kode 4) fx folkeskolelærer og ikke blot lærer, eller kontorassistent og ikke blot assistent. Variablen indeholder en liste over tidligere beskæftigelse. Blank = Irrelevant (884) V0019 OFF./PRIVAT ANSAT start 290, manglende data: >=10 FILTER: V13 Spm. 7: Er/var De offentlig eller privat ansat? (Brug var, hvis respondenten har besvaret spm. 1.6) Offentlig Privat Ved ikke Irrelevant svarprocent: 75

17 V0020 FILTER 1 start 292, manglende data: >=10 FILTER: V13 FILTER 1: Respondenten er/var funktionær/tjenestemand (Kode 4 i spm. 5 (V13) eller spm. 6 (V16)), gå til spm. 8 (V21) Ellers gå til spm. 9 (V22) Irrelevant svarprocent: 75 V0021 HAVDE UNDERORDNEDE start 294, manglende data: >=10 FILTER: V13, V20 Spm. 8: Har/havde De nogen underordnede/ansatte? Nej Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, 100 eller flere Ved ikke Irrelevant svarprocent: 62 V0022 BRUTTOINDKOMST 2002 start 296, manglende data: = 99 Spm. 9: Hvor stor var Deres samlede indkomst i 2002 brutto, dvs. før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Ikke husstandens samlede indkomst, men respondentens særskilte indkomst) kr kr kr kr kr.

18 kr kr kr kr kr kr. eller derover Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0023 VIGTIGE PROBLEMER 1. start 298, bredde 50, tekstfelt Spm. 10: Der er mange politiske spørgsmål til debat i øjeblikket. Jeg vil spørge Dem hvilke problemer, De mener er de vigtigste, som politikerne skal tage sig af i dag? Skriv svaret: 1.: (Kun ét svar) Under spørgsmål 10: "skriv svaret" vil vi bede jer om at skrive det første enkeltsvar, som respondenten nævner. Hvis respondenten fx siger "arbejdsløshed og flygtninge" er arbejdsløshed det første enkeltsvar. Det noterer I så under spm. 10 (V23). Herefter skriver I flygtninge under spm. 10A (V24-V26) og spørger, om De kan nævne flere vigtige problemer. - Altså kun ét svar under spm. 10 (V23), og resten under spm. 10A (V24-V26). Variablen indeholder en liste over politiske spørgsmål. Blank = Uoplyst (1) V0024 VIGTIGE PROBLEMER 2. start 348, bredde 50, tekstfelt Spm. 10: Der er mange politiske spørgsmål til debat i øjeblikket. Jeg vil spørge Dem hvilke problemer, De mener er de vigtigste, som politikerne skal tage sig af i dag? Skriv svaret: 2.: (Kun ét svar) Under spørgsmål 10: "skriv svaret" vil vi bede jer om at skrive det første enkeltsvar, som respondenten nævner. Hvis respondenten fx siger "arbejdsløshed og flygtninge" er arbejdsløshed det første enkeltsvar. Det noterer I så under spm. 10 (V23). Herefter skriver I flygtninge under spm. 10A (V24-V26) og spørger, om De kan nævne flere vigtige problemer. - Altså kun ét svar under spm. 10 (V23), og resten under spm. 10A (V24-V26).

19 Variablen indeholder en liste over politiske spørgsmål. Blank = Uoplyst (692) V0025 ANDRE VIGT. PROB 1. start 398, bredde 50, tekstfelt Spm. 10A: Kan De nævne flere vigtige problemer? Skriv svarene: 1. Under spørgsmål 10: "skriv svaret" vil vi bede jer om at skrive det første enkeltsvar, som respondenten nævner. Hvis respondenten fx siger "arbejdsløshed og flygtninge" er arbejdsløshed det første enkeltsvar. Det noterer I så under spm. 10 (V23). Herefter skriver I flygtninge under spm. 10A (V24-V26) og spørger, om De kan nævne flere vigtige problemer. - Altså kun ét svar under spm. 10 (V23), og resten under spm. 10A (V24-V26). Variablen indeholder en liste over andre spørgsmål. Blank = Uoplyst (1) V0026 ANDRE VIGT. PROB 2. start 448, bredde 50, tekstfelt Spm. 10A: Kan De nævne flere vigtige problemer? Skriv svarene: 2. Under spørgsmål 10: "skriv svaret" vil vi bede jer om at skrive det første enkeltsvar, som respondenten nævner. Hvis respondenten fx siger "arbejdsløshed og flygtninge" er arbejdsløshed det første enkeltsvar. Det noterer I så under spm. 10 (V23). Herefter skriver I flygtninge under spm. 10A (V24-V26) og spørger, om De kan nævne flere vigtige problemer. - Altså kun ét svar under spm. 10 (V23), og resten under spm. 10A (V24-V26). Variablen indeholder en liste over andre spørgsmål. Blank = Uoplyst (572) V0027 OFF. AKTIV BILLIGERE start 498, manglende data: = 9 Spm. 11: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse synspunkter? a. Mange offentlige aktiviteter kunne gennemføres både billigere og bedre, hvis de blev overladt til private? (Husk at spørge om respondenten fx er helt eller delvis enig) (Sæt et kryds i hver linie)

20 Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0028 INDVAND. RELIGION start 499, manglende data: = 9 Spm. 11: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse synspunkter? b. Indvandrerne må frit kunne forkynde og udøve deres religion i Danmark? (Husk at spørge om respondenten fx er helt eller delvis enig) (Sæt et kryds i hver linie) Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0029 SÆNKE SKATTETRYK start 500, manglende data: = 9 Spm. 11: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er enig eller uenig i disse synspunkter? c. Skattetrykket bør sænkes, også selv om det kan føre til nedskæringer i velfærdsydelserne? (Husk at spørge om respondenten fx er helt eller delvis enig) (Sæt et kryds i hver linie) Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-14578 --------- Datamateriale -------------

DDA-14578 --------- Datamateriale ------------- DDA-14578 --------- Datamateriale ------------- Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg, ------ --------------- - -------- ------- - --------- -------- 2004 (COMPAS) ---- --------

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- -------

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- DDA-1609 -------- Datamateriale ------------- Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Bredo PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Krigens Hus - islamistisk radikalisering i Danmark, 2008 ------- --- - ----------- -------------- - -------- ----

Krigens Hus - islamistisk radikalisering i Danmark, 2008 ------- --- - ----------- -------------- - -------- ---- DDA-24192 --------- Datamateriale ------------- Krigens Hus - islamistisk radikalisering i Danmark, 2008 ------- --- - ----------- -------------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ----

DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ---- DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere