Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 27

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Støttecentret Egeparken 2 Egeparken 2, Fyn 5772 Kværndrup Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 18 til 73 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Martin Nolfi (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Midt har den 28. oktober 2015 afholdt tilsyn i Støttecentret Egeparken 2, med henblik på at påbegynde en regodkendelse. Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af interviewene ved tilsynet den 28 oktober 2015, interviewene ved det Side 2 af 27

3 driftsorienteret tilsyn den 18. november 2014 samt det fremsendte materiale. Støttecentret Egeparken 2 er et botilbud iht. Almenboliglovens 105 stk. 2, hvor ydelserne leveres jf. Servicelovens 85. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede. Der er 8 pladser i tilbuddet. Det er Socialtilsyn Midts konklusion, at Støttecentret Egeparken 2 kan regodkendes. Der er ved afgørelsen lagt særlig vægt på: - Støttecentret Egeparken 2 formår på en tilfredsstillende måde at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til borgernes beskæftigelsestilbud. - Støttecenteret Egeparken 2 formår i samspil med borgerne på en tilfredsstilende måde at skabe hensigtsmæssige rammer for udvikling af borgernes selvstændighed. - Støttecentret Egeparken 2 skaber positive resultater for borgerne. Borgerens medinddragelse og indflydelse understøttes. Og generelt set trives borgerne i tilbuddet. - Ledelsen er kompetente og der arbejdes målrettet på at udvikle organisationen. - Medarbejdernes tilgang til borgerne er præget af respekt og værdighed og medarbejderne er kompetente til pædagogisk at arbejde med målgruppen. - Støttecentret Egeparken 2 vurderes til at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi - De fysiske rammer understøtter overordnet set borgernes udvikling og trivsel. Side 3 af 27

4 *Afgørelse: Opmærksomhedspunkter: Godkendt Socialtilsynet vil i 2016 have en særlig opmærksomhed på følgende: Organisationsudvikling - Utryghed om natten blandt et par af borgerne - Borgere der ligger på kant med målgruppen. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Borgeroversigt - Budgetter - Ansøgningsskema - Beskrivelse af resultatdokumentation - et sundt legeme i en sund sjæl - APV - Registreringer af grænseoverskridende hændelser - Tiltag vedr. trivsel, personalegennemstrømning og sygefravær - Efteruddannelser - Planlagte kurser og forløb i Handleplaner handleplaner - Funktionsbeskrivelse - Oversigt over medarbejdernes kompetencer - Sygefravær - Vikarforbrug - Værdier i Bo & Aktiv - Beskrivelse af borger med misbrug. Observation Socialtilsynet har besigtiget de fysiske rammer samt 2 borgerlejligheder. Interview Interviewkilder 2 borgere. 2 medarbejdere. 4 pårørende Afd. leder og øverste leder. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 4 af 27

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Egeparken 2, Fyn, 5772 Kværndrup Martin Nolfi Thomas Rodin Jensen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Da der er tale om en regodkendelse er alle temaer belyst, dog har Socialtilsynet haft et særlig fokus på målgruppe og ledelse/organisation. Side 5 af 27

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 27

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Størstedelen af borgerne i Støttecentret Egeparken 2 er i en eller anden form for relevant beskæftigelse. Støttecentret Egeparken 2 formår på en tilfredsstillende måde at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til borgernes beskæftigelsestilbud. Beskæftigelsessted og arbejdstid bliver løbende tilpasset i samarbejde med den enkelte borger. Konkrete beskrevne mål for borgernes beskæftigelse bør implementeres i funktionsbeskrivelserne/handleplanerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Støttecentret Egeparken 2 i høj grad støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til beskæftigelsestilbud. Støttecentret Egeparken 2 har løbende fokus på borgernes trivsel i forhold til deres beskæftigelsestilbud, og følger i samarbejde med borgerne, op på om deres beskyttet beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud fortsat er relevante for borgerne. Målene for den enkelte borgeres beskæftigelsestilbud bør fremgå mere konkret, i den enkelte borgers funktionsbeskrivelse. Side 7 af 27

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. Socialtilsynet har i vurderingen af denne indikator lagt vægt på, at der i borgerens funktionsbeskrivelse er et afsnit der omhandler uddannelse/beskæftigelse. Målene for den enkelte borgeres beskæftigelse kan dg fremgå tydeligere af beskrivelsen. Der er i vurderingen særligt lagt væk på, at Socialtilsynet erfarede flere eksempler på, at borgerne i høj grad inddrages i valget af beskæftigelsestilbud mv. Socialtilsynet vurderer, at indikatoren i høj grad er opfyldt, da alle borgere med undtagelse af 2 er i relevant og meningsfyldt beskæftigelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Socialtilsynet vurderer, at Støttecenteret Egeparken 2 i Konkrete beskrevne mål for udvikling af borgerens samspil med borgerne på en tilfredsstilende måde selvstændighed bør implementeres i formår at skabe hensigtsmæssige rammer for udvikling af funktionsbeskrivelserne/handleplanerne. borgernes selvstændighed. Målene for udvikling af borgerens selvstændighed kan med fordel tydeliggøres i de anvendte handleplaner/funktionsbeskrivelser. Støttecentret Egeparken 2 understøtter borgernes kontakt med familie og netværk med udgangspunkt i borgernes individuelle behov og ønsker. Side 8 af 27

9 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets vurdering, at Støttecentret Egeparken 2 har relevant fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der vil dog med fordel kunne konkretiseres mål for udvikling af borgerenes sociale kompetencer og selvstændighed i borgernes funktionsbeskrivelser mv. Ligeledes vil Støttecentret Egeparken 2 med fordel kunne motivere borgerne til i højere grad, at indgå i sociale arrangementer/aktiviteter i lokal området. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Indikatoren er i middel grad opfyldt. Der er i vurderingen af denne indikator lagt vægt på, at Socialtilsynet gennem interview med medarbejderne erfarede, at Støttecentret Egeparken 2 i samarbejde med borgerne understøtter borgerens udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Det er ligeledes i vurderingen vægtet, at målene ikke fremstår konkrete og at der ikke er eksempler på en kontinuerlig opfølgning. På baggrund af interview med borgere og medarbejdere vurderer Socialtilsynet, at borgerene i Støttecentret Egeparken 2 i middel grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Der blev givet enkelte eksempler på, at borgere deltager i gymnastik og lignende i lokal samfundet. Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Socialtilsynet har kun erfaret eksempler på, at Støttecentret Egeparken 2 understøtter, at borgerne med udgangspunkt i egne ønsker og behov har den passende kontakt til familie og netværk. Der blev i den forbindelse givet et eksempel på, hvorledes Støttecentret Egeparken 2 understøtter kontakten mellem et kærestepar, hvor begge parter er bosiddende i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 9 af 27

10 *Målgruppe, metoder og resultater 4,1 Målgruppen i Støttentret Egeparken 2 er voksne udviklingshæmmede. Et par af borgerne ligger på kant af målgruppen og at være tilknyttet et Støttecenter skønnes ikke at være den optimale løsning for disse borgere. Det er Socialtilsynets vurdering, at Egeparken 2 arbejder individuelt, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. Egeparken 2 skaber positive resultater for borgerne, dog er det Socialtilsynets vurdering, at det vil være fordrende med en skærpelse og præcisering af de anvendte metoder. Egeparken 2 understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse og generelt virker borgerne til at trives i tilbuddet. Magtanvendelser forekommer ikke i Egeparken 2. Endvidere er det Socialtilsynets vurdering, at Egeparken 2 på en hensigtsmæssig måde forebygger at overgreb forekommer. I samarbejde med de visiterende kommuner bør Støttecentret Egeparken 2 finde en passende løsning for de borgere, der grundet et massivt støtte behov samt andre problemstillinger falder udenfor målgruppen. Socialtilsynet anbefaler, at Egeparken 2 genovervejer om, der kan findes en løsning således, at borgerne om natten oplever større tryghed og trivsel. Dette kunne evt. være at have en akut tlf. som borgerne kunne ringe til. Dette er et stort ønske fra de borgere og pårørende som Socialtilsynet interviewede. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen i Støttecentret Egeparken 2 er ikke klar og tydelig. Såvel ledelse som medarbejdere tilkendegiver, at et par af borgerne dels grundet deres støttebehov og dels grundet sociale/psykiatriske problemstillinger ikke tilhører målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at Støttecentret Egeparken 2 skaber positive resultater for borgerne, men at der med store fordele bør være en skærpelse og præcisering i forhold til de anvendte metoder og faglige tilgange. Endvidere bør der fokuseres på at tydeliggøre gennem en højere grad af systematik, at Støttecenteret Egeparken 2 opfylder de mål, som de visiterende kommuner efterspørger. Side 10 af 27

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad 3 (i middel grad Indikatoren er i middel grad opfyldt. Målgruppen i Støttecentret Egeparken 2 er voksne udviklingshæmmede. Såvel ledelse som medarbejdere påpeger, at særligt 2 borgere er udenfor målgruppen. Begrundelsen for at disse 2 borger falder udenfor målgruppen er i følge ledelse og medarbejdere, at disse borgere har brug for en langt mere massivt støtte behov end den nuværende normering tillader. På bagrund af interviews med Støttecentret Egeparken 2 s medarbejdere, er det Socialtilsynets opfattelse, at i hvert fald 2 borgere har sociale/psykiatriske problemstillinger af en sådan karakter, at det kan betvivles om det er en hensigtsmæssig løsning, at disse blot modtager bistand fra et støttecenter. Socialtilsynet anbefaler, at Støttecentret Egeparken 2 i samarbejder med de visiterende kommuner finder en passende løsning i forhold til disse 2 borger. Foruden ovenstående har Socialtilsynet i vurderingen medtaget, at Støttecentret Egeparken 2 s pædagogiske tilgange ikke tager udgangspunkt i en fuldstændig klar og en tydelig metode beskrivelse. Den faglige tilgang er anerkendende og den primære metode er Marte Meo. Socialtilsynet betvivler ikke medarbejdernes faglige kompetencer, men påpeger at en faglig skærpelse på de anvendte metoder formentlig vil være fordrende. Indikatoren er i middel grad opfyldt. I interviewene med Støttecentret Egeparken 2 s medarbejdere fremgår det, at implementeringen af 141 målene ikke tydeligt fremgår af de anvendte funktionsbeskrivelser/handleplaner. I følge afdelingslederen foreligger der 141 handleplaner på alle borgere med undtagelse af 1, men implementeringen af disse mål i funktionsbeskrivelserne er ikke sket på en fyldestgørende måde. På baggrund af interviews vurderer Socialtilsynet, at Støttecentret Egeparken skaber hensigtsmæssige resultater, disse dokumenteres dog ikke på en tilfredsstillende, konkret og klar måde. Side 11 af 27

12 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad Med udgangspunkt i beskrivelsen i indikator 3b er det Socialtilsynets vurdering, at Støttecentret Egeparken 2 i middel grad kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Egeparken 2 understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne udviser stor respekt for den enkelte borgers integritet og at borgerne i stor grad har indflydelse på eget liv. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse Indikatoren er i høj grad opfyldt. Socialtilsynet har i vurderingen af denne indikator taget udgangspunkt i dels udtalelser fra tilsynet i 2014 og tilsynet i Eksempler på udtalelser der understøtter er: " Vi taler om det meste på husmøderne" - "Borgerne er med til ansættelsessamtaler" etc. Endvidere har Socialtilsynet tillagt observationer af en medarbejders samtale med en borger væsentlig betydning. En samtale som Socialtilsynet skønner gav et naturligt indblik i den daglige kontakt og ikke mindst en samtale, der var præget af respekt og anerkendelse for borgerens integritet. Det er Socialtilsynets vurdering på baggrund af interviews med borgere og pårørende, at borgerne i høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Side 12 af 27

13 med deres ønsker og behov Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne i Egeparken 2 trives. Dog er der som belyst i indikator 5A problemstillinger i forhold til utryghed om natten. Egeparken 2 anerkendes af Socialtilsynet, en borger og de pårørende for at have fundet en midlertidig løsning til en borger der tidligere var stærkt angst om natten. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 3 (i middel Indikatoren er i høj grad opfyldt. På baggrund af interviews med borgere, medarbejdere og pårørende er det Socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i Egeparken 2. Enkelte borgere oplever dog stadig at natten kan være utryg. Dette skyldes, at Egeparken 2 tidligere hen har været udsat for en række indbrud. I forbindelse med tilsynet i 2014 påpegede Socialtilsynet, at særligt en borger var meget utryg om natten. Der er for denne borger nu fundet en midlertidig løsning, som båden borgeren og de pårørende påskønner. Socialtilsynet oplever dog stadig, at andre borger fortsat er utrygge om natten, så Socialtilsynet anbefaler, at Egeparken 2 genovervejer om det er muligt at have en akut tlf. som borgeren kan benytte når de er utrygge om natten. Socialtilsynet er blevet informeret om, at der forefindes et alarm kald i fælleshuset som borgerne kan benytte. Dette løser dog ikke problematikken, da borgerne ikke tør forlade egen lejlighed og gå i fælleshuset. På baggrund af udtalelser i interviewsene vurderer Socialtilsynet, at borgerne i meget høj grad og med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Egeparken 2 har i sin pædagogiske indsats i middel grad fokus på forhold, som har betydning for Side 13 af 27

14 pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed grad borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette er Socialtilsynets vurdering på baggrund af interviews. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Magtanvendelser forekommer ikke i Egeparken 2. Ved bedømmelsen er lagt vægt på at den pædagogiske indsats i Egeparken 2 er tilpasset borgernes funktionsniveau og adfærd. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Egeparken 2 har ikke anvendt magt. Såvel medarbejdere som ledere gør sig hensigtsmæssige overvejelser for at undgå brugen af magt. Medarbejderne fra Egeparken 2 tilkendegiver over Socialtilsynet, at de ved hvorledes de skal dokumentere og håndtere en evt. magtanvendelse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Af ovennævnte grund vurdere Socialtilsynet at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er Socialtilsynets vurdering, at Egeparken 2 på en god og opmærksom måde forebygger overgreb. Side 14 af 27

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Det er Socialtilsynets vurdering, at Egeparken 2 s pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Dette har Socialtilsynet fået en række eksempler på under tilsynsbesøget. herunder en eksempler på dette: - En borger kan være verbalt udadrettet mod andre borgere formentlig grundet misbrugsproblematikker. Egeparken 2 laver derfor en række tiltag for at iværksætte misbrugsbehandling. - En borger har haft en del konflikter med den samme medarbejder. Egeparken 2 og særligt den implicerede medarbejdere arbejder målrettet på at bedre relationen, hvilket er lykkes. - Borgerne er utrygge om natten og et alarm firma kontaktes. Etc. Det er Socialtilsynets vurdering, at Egeparken 2 s beredskab understøtter overgreb og er tilpasset målgruppen og kendt af medarbejderne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Støttecentret Egeparken 2 er et af 4 tilbud i organisationen Bo & aktiv, der er en del af Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn kommune. Den samlede ledelse vurderes til qua Side 15 af 27

16 uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund af være kompetente til at lede Egeparken 2. Egeparken 2 har tidligere været inde i en turbulent periode. Det er Socialtilsynets vurdering, at organisationen nu er inde i en gunstig udvikling. Medarbejdergruppen er stabil og med høj anciennitet. Der har ikke været personalegennemstrømning i 2015 og sygefraværet er på ingen måde problematisk set i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Egeparken 2 er et af 4 tilbud i organisationen Bo & aktiv, der er en del af Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn kommune. Lederen af Bo & aktiv er således aftaleholder/forstander for i alt 4 tilbud. Egeparken 2 er sammen med 2 andre tilbud placeret i Kværndrup - det sidste tilbud er placeret i Fåborg. Lederen har sit kontor i Fåborg, men kommer meget på afdelingerne i Kværndrup. Afdelingslederen i Egeparken 2 er ligeledes afdelingsleder i Egeparken 62. Afdelingslederen indgår 2 dage om ugen i det pædagogiske arbejde i Egeparken 2. Socialtilsynet har i de nedenstående indikator belyst ledelsens kompetencer og vurderer på den baggrund, at den samlede ledelse i Egeparken 2 i forhold til erfaring og uddannelse i høj grad er kompetent til at lede Egeparken 2. Side 16 af 27

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad 4 (i høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. I forbindelse med bedømmelse af denne indikator er vurderingerne lavet på baggrund af den øverste leders kompetencer såvel som afdelingslederens. Lederen af Egeparken 2, der ligeledes er den overordnede leder af hele Bo & aktiv 2 er uddannet pædagog i 1981 og har siden arbejdet indenfor sit fagområde. Endvidere har lederen varetaget ledelse siden 1986 i flere forskellige tilbud. Lederen har ikke det store kendskab til borgerne eller dagligdagen i Bofællesskabet Egeparken 2. Lederen har uddelegeret den daglige ledelse og den pædagogiske ledelse af Egeparken 2 til afdelingslederen. Afdelingslederen er uddannet socialpædagog og har diplom i ledelse, uddannelse i neuropædagogik, uddannelse i Marte Meo mv. Endvidere er afdelingslederen pt. i gang med en intern lederuddannelse i Fåborg Midtfyn kommune. Afdelingslederen har været ansat i Bofællesskabet Egeparken 2 i 2 år. Foruden at være afdelingsleder i Egeparken 2 er afdelingslederen også afdelingsleder i Egeparken 62. Pt. har afdelingsleder 3 dage (ca. 30 timer) om ugen til ledelse i de 2 tilbud. 2 dage om ugen har afdelingslederen pædagogisk arbejde i Egeparken 2. Indikatoren er i høj grad opfyldt. Socialtilsynet har i vurderingen af denne indikator vægtet: - Afdelingslederen har daglig kontakt og sparring med øverste leder. - Afdelingslederen har sparring med de andre og særligt en af de andre afdelingsledere i organisationen. - I hverdagen er der ofte 2 på arbejde i dagtimerne, hvilket giver mulighed for sparring. - Der modtages ekstern supervision på konkrete sager. Side 17 af 27

18 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent At bedømme ud fra de belyste indikatorer under dette kriterium er det Socialtilsynets vurdering, at Egeparken 2 s daglige drift varetages kompetent. Ved tilsynet i 2014 var Egeparken 2 præget af turbolens og utilfredshed, særligt fra de pårørende. Det er tydeligt at mærke, at Egeparken 2 har været inde i en gunstig udvikling som organisation. Denne betragtning understøttes af leder, medarbejdere og pårørende. Medarbejderne udtaler, at denne turbolens på en skala fra er faldet fra 85 til 50. Ifølge ledelsen er der en modningsproces i gang i forhold til på nogle områder at samle personalegrupperne i Egeparken 2 og Egeparken 62. Socialtilsynet henleder opmærksomheden på, at der kan være organisationsmæssige udfordringer ved, at afdelingslederen både er kollega og leder for medarbejderne i Egeparken 2. Socialtilsynet vil ved de fremtidige tilsyn nøje følge den organisationsmæssige udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. Socialtilsynet har gennemgået de fremsendte dokumenter i forhold til medarbejdernes kompetencer og vurderer, at den samlede medarbejdergruppe har de relevante kompetencer til at arbejde med målgruppen. En medarbejder fra Egeparken 2 udtaler, at "der som oftest er tid nok, men at der nogle dage skal løbes stærkt". På baggrund af udtalelser fra pårørende og borgere vurderer Socialtilsynet, at borgerne i højere grad end tidligere føler at de har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. I 2014 var der interne rokeringer mellem Egeparken2 og Egeparken 62. I 2015 har personalegruppen i egeparken 2 været stabil. Side 18 af 27

19 niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. Socialtilsynet har gennemgået de fremsendte dokumenter vedr. sygefravær i Egeparken 2. Fraværet må generelt set karakteriseres som lavt. En medarbejder har dog haft et højt fravær, hvilket skyldes personlige forhold. Denne medarbejders fravær er ikke medtaget i vurderingen af denne indikator. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Set i forhold til målgruppen er det Socialtilsynets vurdering, at den faste medarbejdergruppe qua deres erfaringsmæssige og uddannelsesmæssige baggrund er meget kompetente. Medarbejderne har en høj faglighed og etik. Ligeledes er det Socialtilsynets vurdering, at tilgangen til borgerne er præget af en høj grad af respekt og værdighed. Et par af de borgere, der er tilknyttet Egeparken 2 ligger på kant af målgruppen. Skal disse borgere til stadighed tilknyttes tilbuddet, bør ledelsen oveveje hvorledes medarbejderne bedst muligt rustes til disse opgaver og problematikker. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og Alle medarbejdere i Egeparken 2 har en pædagogisk uddannelse og erfaring med målgruppen. Flere af medarbejderne har været i tilbuddet i flere år. Ifølge afdelingslederen er "medarbejderne dybt forankret i tilbuddet og har en høj faglighed og etik". Socialtilsynets noterer sig medarbejderens meget respektfulde og værdige tilgang til borgerne. Side 19 af 27

20 tilbuddets metoder Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. Socialtilsynet har gennemgået de fremsendte dokumenter vedr. medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelsesmæssig baggrund og erfaringsgrundlag. På den baggrund vurderer tilsynet, at medarbejdergruppen samlet set og i meget høj grad har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. Dette understøttes af afdelingslederen som finder medarbejderne meget kompetente og meget reflekterende i forhold til deres arbejde og daglige pædagogiske praksis. Indikatoren er i middel grad opfyldt. Som belyst i indikator 10A så er det Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne er meget kompetente qua deres erfarings og uddannelsesmæssige baggrund samt deres evne til at reflektere over den daglige praksis. Med i vurderingen er det ligeledes medtaget, at den nuværende indskrevne borgergruppe rummer borgere med problematikker, der ligger udenfor medarbejderens kompetence område. Ydremere er det i vurderingen af denne indikator medtaget, at ressourcerne til kurser/uddannelser mv. er begrænsede. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,2 Overordnet vurderes kommunale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Kommunale tilbud skal ikke indsende regnskab til tilsynet, hvorfor vurderingen fremadrettet vil blive baseret på de indberettede nøgletal fra årsrapporten. Det er først lovpligtigt for kommunale tilbud at indberette Det fremgår ikke klart af budgetskemaet for 2015, om der er sket modregning af egenbetaling fra borgere i budgettet. Såfremt der indgår egenbetaling i budgettet vedrørende eksempelvis husleje, kost eller lignende, skal I være opmærksom på følgende: Tilbuddets budget må ikke fra og med budget 2016 indeholde borgernes Side 20 af 27

21 nøgletallene, når tilbuddet er godkendt af socialtilsynet. Tilsynet har godkendt budgettet for 2015 på det foreliggende grundlag. egenbetaling, som i stedet er en del af den samlede opholdstakst. Hvis driftsherrekommunen har uddelegeret myndighedsopgaven omkring borgernes egenbetaling vedrørende driftsherrekommunens egne borgere til tilbuddet, må administrationsomkostninger herved heller ikke indgå i budgettet fra og med budget Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale tilbud skal ikke indsende regnskab til tilsynet, hvorfor vurderingen fremadrettet vil blive baseret på de indberettede nøgletal fra årsrapporten. Det er først lovpligtigt for kommunale og regionale tilbud at indberette nøgletallene, når tilbuddet er godkendt af socialtilsynet. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Tilsynet har godkendt budgettet med en anmærkning om, at der fra budget 2016 ikke må indgå egenbetaling fra borgere samt administrationsudgifter i forbindelse hermed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte 1 (i meget lav grad 4 (i høj grad Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Indikatoren kan derfor ikke bedømmes og er ikke tillagt værdi i temakonklusionen. Budgettet for tilbuddet er politisk godkendt i Byrådet og Socialtilsyn Midt antager på denne baggrund, at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Socialtilsyn vurderer, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og Side 21 af 27

22 investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Indikatoren kan ikke gradueres i bedømmelsen for offentlige tilbud, da der jf. regnskabsbekendtgørelsen ikke kan ske henlæggelser mv. i tilbuddets budget, men i stedet i bliver der givet anlægsbevillinger fra centralt hold i de offentlige tilbud og investeringen afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Budgettet er godkendt med en bemærkning om, at tilbuddets budget fra og med 2016 ikke må indeholde borgernes eventuelle egenbetaling, som i stedet er en del af den samlede opholdstakst. Hvis driftsherrekommunen har uddelegeret myndighedsopgaven omkring borgernes egenbetaling vedrørende driftsherrekommunens egne borgere til tilbuddet, må administrationsomkostninger herved heller ikke indgå i budgettet fra og med budget Socialtilsyn Midt vurderer på baggrund af budget 2015, at der ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager, hvorfor budgettet kan godkendes. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Som beskrevet i Tema 3 vurderes det, at et par af borgerene er på kant i forhold til den tiltænkte målgruppe. I forhold til disse borgere kan der stilles spørgsmålstegn ved om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet. I forhold til de borger der er indenfor målgruppen er det Socialtilsynets vurdering, at Egeparken 2 s økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering og øvrige aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år. Med i vurderingen er der medtaget udtalelser om begrænsede økonomi i forhold til den ønskede kompetenceudvikling. Side 22 af 27

23 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Syddanmark. Overordnet set anses takstberegningen for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Tilsynet anser ikke tilbuddets budget for at have fuld gennemskuelighed, da det ikke fremgår klart af budgettet om der er sket modregning i omkostningsposter af egenbetaling fra borgerne. Det er tilsynets vurdering, at borgernes egenbetaling i tilbuddets budget skal være en del af den samlede opholdstakst. Denne takst beregnes og opkræves hos den anbringende kommune. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes, da målingen kun sker på baggrund af nøgletal fra årsrapport og ikke på baggrund af budgetnøgletallene. Indberetning af regnskabsnøgletal er først lovpligtigt for tilbuddet efter tilsynets regodkendelse. Da der ikke indsendes regnskaber fra de kommunale og regionale tilbud, vil det ikke være muligt at bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Egeparken 2 er beliggende i et villa kvarter i udkanten af Kværndrup by. Borgerne bor i mindre rækkehuse. Et af rækkehusene er indrettet til en fælleslejlighed. Der er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i Egeparken 2 understøtter borgernes udvikling og trivsel. Egeparken 2 har tidligere været udsat for en række indbrud, dette skaber stadig utryghed blandt et par af borgerne. Socialtilsynet anbefaler, at Egeparken 2 genovervejer om, der kan findes en løsning således, at borgerne om natten oplever større tryghed og trivsel. Dette kunne evt. være at have en akut tlf. som borgerne kunne ringe til. Dette er et stort ønske fra de borgere og pårørende som Socialtilsynet interviewede. Side 23 af 27

24 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Der er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i Egeparken 2 understøtter borgernes udvikling og trivsel. Overordnet set virker de fysiske rammer hensigtsmæssige for målgruppen, men problematikken i forhold til indbrud skaber utryghed og mistrivsel blandt borgerne. Enkelte tiltag som Egeparken 2 har udført i 2015 har mindsket denne utryghed blandt et par af Egeparkens borgere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad 4 (i høj grad 4 (i høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. Egeparken 2 er beliggende i udkanten af Kværndrup by. Borgerne bor i mindre rækkehuse. Et af rækkehusene er indrettet til en fælleslejlighed. Umiddelbart virker borgerne til at trives med de fysiske rammer, men en række indbrud har skabt en del angst blandt et par af borgerne. Egeparken 2 har iværksat et par tiltag for at minimere denne angst. Eksempelvis har der været kontakt til et alarm firma. Socialtilsynet havde mulighed for at tale med de samme borgere i 2014 og 2015 og disse gav udtryk for, at tiltagene havde medført mindre angst. Indikatoren er i høj grad opfyldt. Som udgangspunkt imødekommer de fysiske rammer borgernes særlige behov. Utryghed om natten som beskrevet i indikator 5A fog 14 A fylder dog stadig noget for et par af borgerne. Borgere og pårørende finder det ikke hensigtsmæssigt, at borgerene om natten skal gå i fælleshuset for at alarmer et vagtfirma, hvis de er utrygge for indbrud eller lign. Det er Socialtilsynets skønsmæssige vurdering, at de fysiske rammer i høj grad afspejler, at Egeparken 2 er borgernes hjem. Side 24 af 27

25 Side 25 af 27

26 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takster Side 26 af 27

27 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1,00 Side 27 af 27

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere