BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj Valgreglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne"

Transkript

1 BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Kort om statistikken: Artiklen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte økonomi- og indenrigsministeren ved bekendtgørelse i Statstidende den 1. oktober 2013 om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, at der søndag den 25. maj 2014 skulle afholdes valg til Europa-Parlamentet. Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. 1. Valgreglerne Valget var det ottende direkte valg til Europa-Parlamentet. EF-reglerne om almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet er fastlagt i akt af 20. september 1976 (EF-Tidende 1976 L 278, s. 5), som senest ændret ved Rådets afgørelse af 25. juni of af 23. september 2002 (EF-Tidende 2002 L 283, s. 1). I henhold til akten vælges medlemmerne for en periode af 5 år, og valgdagen fastsættes af hver enkelt medlemsstat inden for en fælles periode, der begynder torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag i dette tilfælde perioden maj Valgproceduren fastlægges i nationale valglove. Rådets direktiv nr. 93/109/EF (EF-Tidende 1993 L 329, s. 34), som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU (EU-Tidende 2013 L 26, s. 27) indeholder nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for EU-borgere, der bor i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. I Danmark vælges 13 medlemmer til Europa-Parlamentet ud af et samlet antal på 751 medlemmer. Antallet er fastsat i Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december De danske regler om valg til Europa-Parlamentet er indeholdt i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014 (i det følgende benævnt loven). Ifølge lovens 2 udgør Danmark ét valgområde, hvori samtlige 13 danske medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Afstemningen og stemmeoptællingen foregår i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget.

2 2 2014:4 Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet i Grønland og på Færøerne. Opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget er dels de partier, der i kraft af valg er repræsenteret i Folketinget senest seks uger før valgdagen og/eller er repræsenteret i Europa-Parlamentet, dels nye partier, der anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren senest 8 uger før valgdagen af et antal vælgere, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 udgjorde dette tal Der kan ikke stille kandidater uden for partierne op til Europa-Parlamentsvalg. Kandidater til valget opføres på kandidatlister. Hvert opstillingsberettiget parti kan indlevere én kandidatliste med højst 20 kandidater. Kandidaterne kan opstilles sideordnet eller på partiliste. Der kan anmeldes valgforbund mellem partierne. 2. Den officielle valgopgørelse 2.1. Kandidatlister og valgforbund Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 28. april 2014 var kandidatlister for følgende 8 partier godkendt til deltagelse i valget: A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti De 7 af de 8 partier partierne A. Socialdemokratiet, B. Radikale Venstre, C. Det Konservative, F. SF Socialistisk, I. Liberal Alliance, O. Dansk og V. Venstre, Danmarks Liberale Parti var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Folketinget, jf. lovens 10, stk. 1. Partiet N. Folkebevægelsen mod EU var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Europa-Parlamentet, jf. lovens 10, stk. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets ovennævnte bekendtgørelse i Statstidende oplyste endvidere, at der var indgået 2 valgforbund: I. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF Socialistisk II. Det Konservative og Venstre, Danmarks Liberale Parti Alle partier havde opstillet kandidaterne sideordnet Mandaternes fordeling på partier Som første led i valgopgørelsen sammentælles for hver kandidatliste (parti) de stemmetal, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse under ét, dvs. i hele landet. Resultatet af disse sammentællinger fremgår af den øverste række i tabel 2. For hvert valgforbund sammentælles endvidere stemmetallene for de partier, der indgår i det pågældende valgforbund. Det er gjort i tabel 5. Derefter fordeles mandaterne som forskrevet i lovens 32, stk. 2 og 3. Denne fordeling, der foregår ved benyttelse af divisorerne osv. (d Hondts metode), er vist i tabel 5 og tabel 6. Grundlaget for beregningerne er de enkelte partiers

3 2014:4 3 stemmetal i hele landet, som blandt andet er vist i tabel 6. I første linje i tabel 5 er de samlede tal for hvert valgforbund anført samt stemmetallet for de partier, der ikke deltager i valgforbund. I 1. trin fordeles de 13 mandater efter kvotienternes størrelse på de 2 valgforbund og de tre partier, der ikke deltager i valgforbund. I 2. trin er det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, fordelt på de enkelte partier i valgforbundet på tilsvarende måde, som vist i tabel 6. Partier, der ikke deltager i valgforbund (I. Liberal Alliance, N. Folkebevægelsen mod EU og O. Dansk ) er også medtaget i tabellen. Resultatet af beregningerne gav følgende fordeling af mandaterne: Socialdemokratiet... 3 Radikale Venstre... 1 Det Konservative... 1 SF - Socialistisk... 1 Folkebevægelsen mod EU... 1 Dansk... 4 Venstre, Danmarks Liberal Parti... 2 Liberal Alliance fik ingen mandater og opnåede derved ikke repræsentation i Europa-Parlamentet Kandidatudvælgelsen og stedfortræderrækkefølgen Efter at det er fastslået, hvor mange mandater de enkelte partier har fået, skal det opgøres, hvilke af kandidaterne for vedkommende parti der er blevet valgt. For de partier, der har opnået mandater, skal stedfortræderrækkefølgen for de ikke-valgte kandidater også fastlægges. Da alle partier har sideordnet opstilling ved dette valg, skal kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen ske efter reglerne i lovens 34. Ved sideordnet opstilling tilfalder partiets mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 1. De ikke-valgte kandidater for de partier, der har opnået mandat ved valget, er stedfortrædere i rækkefølge efter deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 2. Til brug for kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen sammentælles kandidaternes personlige stemmetal under ét, dvs. i hele landet. På samme måde sammentælles det antal listestemmer, der er afgivet for hvert parti. Resultaterne af disse sammentællinger fremgår af tabel 18, der ligeledes viser de valgte kandidater med angivelse af valgnummer og de ikke-valgte kandidater angivet med deres nummer på stedfortræderlisten De valgte kandidater Følgende blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget den 25. maj 2014 i den angivne rækkefølge: A. Socialdemokratiet 1. Jeppe Kofod, MF 2. Christel Schaldemose, Sekretariatsleder 3. Ole Christensen, LO-konsulent B. Radikale Venstre 1. Morten Helveg Petersen, Vice-adm. Direktør, fhv. MF C. Det Konservative 1. Bendt Bendtsen, Fhv. minister

4 4 2014:4 F. SF Socialistisk 1. Margrete Auken, Sognepræst, fhv. MF N. Folkebevægelsen mod EU 1. Rina Ronja Kari, Cand.soc. i virksomhedsledelse O. Dansk 1. Morten Messerschmidt, Cand.jur., fhv. MF 2. Rikke Karlsson, Politiker 3. Anders Primdahl Vistisen, Juridisk konsulent 4. Jørn Dohrmann, MF V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 1. Ulla Tørnæs, Fhv. minister 2. Jens Rohde, Direktør, fhv. MF 3. Foreløbig og endelig opgørelse af valget På valgaftenen den 25. maj 2014 foretog Danmarks Statistik en foreløbig opgørelse af resultatet (mandatfordelingen) af Europa-Parlamentsvalget. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i valgbogen. Samtidig med optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert af partierne, foretages en opgørelse af de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af listestemmer for hvert parti i de enkelte afstemningsområder, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 30, stk. 2. Derefter foretager valgbestyrelsen for opstillingskredsen som helhed en opgørelse af, hvor mange af de afgivne gyldige stemmer der er tilfaldet hvert parti. For hvert parti opgøres endvidere for opstillingskredsen som helhed, hvor mange personlige stemmer der er tilfaldet de enkelte kandidater, og hvor mange stemmer der er listestemmer (stemmer på partiet), jf. lovens 30, stk. 1. Alle disse resultater indføres i valgbogen, hvorefter valgbogen indberettes elektronisk til Danmarks Statistik og endvidere indsendes som attesteret kopi til både Danmarks Statistik og Økonomiog Indenrigsministeriet til brug for den endelige opgørelse af valget. Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet modtog valgbøgerne i dagene maj De 92 valgbøger blev revideret af Danmarks Statistik, og fejl og mangler er blevet berigtiget, hvorefter det endelige resultat af Europa-Parlamentsvalget er opgjort af Danmarks Statistik. Økonomi- og Indenrigsministeriet sender en redegørelse til Folketinget for de bemærkninger og korrektioner, som gennemgangen af valgbøgerne har givet anledning til. Fra den foreløbige opgørelse, som Danmarks Statistik foretager på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 7 er disse opgjort for hvert parti for hele landet og de enkelte storkredse. Ved 2014-valget medførte stemmeforskydningerne ingen ændringer af valgaftenens opgørelse af mandaternes fordeling på partier.

5 2014: Nøgletal om valget 4.1. Vælgertallet Vælgertallet er opgjort til ved valget den 25. maj 2014 eller (2,1 pct.) flere end ved 2009-valget. I Hovedstaden er vælgertallet steget med (3,8 pct.), i Sjælland-Syddanmark steget med (0,8 pct.) og i Midtjylland- Nordjylland steget med (2,1 pct.). Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse er anført i tabel Valgdeltagelsen Stemmeprocenten afgivne stemmer i procent af vælgertallet blev for hele landet 56,3 mod 59,5 ved 2009-valget. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 58,8, 55,8 og 54,6 med fald på henholdsvis 2,3, 3,3 og 4,1 procentpoint i forhold til 2009-valget. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel 1. Blandt de 92 opstillingskredse var stemmeprocenten højest i Rudersdal i Nordsjællands Storkreds med 69,1 pct. og lavest i Aalborg Nord i Nordjyllands Storkreds med 47,2 pct Brevstemmer Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget fra ved 2009-valget til ved 2014-valget eller med Brevstemmeprocenten antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer udgjorde 5,8 pct. ved 2014-valget. Det er en stigning i forhold til 2009-valget, hvor brevstemmeprocenten var 4,7. Blandt de 92 opstillingskredse var brevstemmeprocenten højest i Indre By i Københavns Storkreds med 13,3 pct. og lavest i Silkeborg Nord i Vestjyllands Storkreds med 3,1 pct. Der henvises i øvrigt til tabel 1. Antallet af rettidigt modtagne brevstemmer, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten udgjorde ved valgene 2009 og 2014 henholdsvis 718 og Blanke og andre ugyldige stemmer Antallet af ugyldige stemmer blev mod ved 2009-valget, og ugyldighedsprocenten ugyldige stemmer i procent af afgivne stemmer faldt således fra 3,04 pct. ved 2009-valget til 2,38 pct. ved 2014-valget. Blandt de 92 opstillingskredse var ugyldighedsprocenten højest i Bispebjerg i Københavns Storkreds med 3,5 pct. og lavest i Gentofte i Københavns Omegns Storkreds med 1,5 pct. De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2014-valget på blanke og andre ugyldige med henholdsvis mod ved 2009-valget henholdsvis Der henvises i øvrigt til tabel Partiernes relative stemmefordeling I tabel 3 er vist partiernes relative stemmefordeling i landsdele, storkredse og opstillingskredse ved 2014-valget. I hele landet blev Dansk det største parti med en stemmeandel på 26,6 pct. Dansk er også det største parti i alle storkredse med undtagelse af Københavns Storkreds og Bornholms Storkreds. Blandt alle 92 opstillingskredse har Dansk fået den højeste andel af stemmerne i Lolland i Sjællands Storkreds med 35,5 pct. og den laveste i Nørrebro i Københavns Storkreds med 8,5 pct.

6 6 2014:4 Ændringerne i partiernes relative stemmefordeling fra 2009 til 2014 er vist i tabel 4. Blandt de otte opstillede partier er fire gået frem og fire gået tilbage. Dansk har opnået den største fremgang med en stigning på 11,3 procentpoint. Den største tilbagegang har SF Socialistisk oplevet med et fald i stemmeandelen på 4,9 procentpoint Mandatforskydninger For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2009-valget: Socialdemokratiet -1, Radikale Venstre +1, SF - Socialistisk -1, Dansk +2 og Venstre Danmarks Liberale Parti -1. Det Konservative og Folkebevægelsen mod EU opnåede uændret antal mandater i Europa-Parlamentet. Liberal Alliance opnåede ikke repræsentation ved dette valg Opstillede og valgte kandidater I tabel 12 og tabel 15 er vist antal opstillede og valgte kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Ved 2014-valget var der otte opstillede partier mod ni ved 2009-valget, da Junibevægelsen ikke var opstillet i Trods et opstillet parti mindre er kandidatantallet kun faldet fra 102 til 100 kandidater. Kvindernes antal er faldet fra 39 til 37, mens mændenes antal var 63 ved både og 2014-valget. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er faldet fra 38,2 i 2009 til 37,0 i Af de 13 valgte kandidater er 5 kvinder ved 2014-valget mod 6 ved 2009-valget. Kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er således faldet fra 46,2 pct. i 2009 til 38,5 pct. i De personlige stemmer Det samlede antal personlige stemmer blev eller færre end ved 2009-valget. Den personlige stemmeprocent personlige stemmer i procent af i alt gyldige stemmer faldt i hele landet fra 76,9 i 2009 til 75,4 i 2014, jf. tabel 10. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 72,4, 77,1 og 76,4 i Blandt de otte opstillede partier var den personlige stemmeprocent højest for Det Konservative med 86,3 pct. og lavest for Folkebevægelsen mod EU med 50,1 pct. Af de 100 opstillede kandidater fik Morten Messerschmidt fra Dansk det højeste personlige stemmetal med efterfulgt af Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet med og Margrete Auken fra SF Socialistisk med Morten Messerschmidts stemmetal er det højeste personlige stemmetal, der er givet ved et Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet havde den hidtidige rekord med ved Europa-Parlamentsvalget i Morten Messerschmidts stemmetal ved 2014-tallet udgør 20,0 pct. af alle afgivne stemmer. Det er fortsat lidt lavere end Poul Nyrup Rasmussens andel i Ved valget i 2004 blev der i alt afgivet stemmer, og Poul Nyrup Rasmussens andel af alle afgivne stemmer udgjorde således 21,1 pct. Personlige stemmetal og rækkefølge for valgte og stedfortrædere for alle kandidater fremgår af tabel 18.

7 2014: Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse På findes alle resultater på de enkelte afstemnings- områder, opstillingskredse, storkredse og landsdele. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 udkom 26. juni 2009 i serien Befolkning og valg 2009:11 (Statistiske Efterretninger). Valget til Europa-Parlamentet i juni 2019 udkommer i 2019 i serien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger). Thomas Michael Klintefelt, tlf ,

8 8 2014:4 Tabel 1. Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Hele landet ,32 5,83 2, Hovedstaden ,79 8,07 2, Københavns Storkreds ,11 8,69 2, Østerbro ,30 8,36 2, Sundbyvester ,88 7,49 2, Indre By ,95 13,26 2, Sundbyøster ,74 7,89 2, Nørrebro ,52 7,75 3, Bispebjerg ,24 8,55 3, Brønshøj ,58 7,76 2, Valby ,54 6,73 2, Vesterbro ,27 6,10 2, Falkoner ,05 10,69 2, Slots ,68 12,35 2, Tårnby ,10 7,63 2, Københavns Omegns Storkreds ,65 7,79 2, Gentofte ,66 12,36 1, Lyngby ,71 7,75 1, Gladsaxe ,17 7,66 2, Rødovre ,22 6,64 2, Hvidovre ,36 6,46 2, Brøndby ,19 7,90 2, Taastrup ,29 5,53 2, Ballerup ,37 6,71 2, Nordsjællands Storkreds ,20 7,51 1, Helsingør ,26 9,17 1, Fredensborg ,86 7,67 1, Hillerød ,55 5,84 2, Frederikssund ,65 7,66 2, Egedal ,57 6,23 1, Rudersdal ,10 9,10 1, Bornholms Storkreds ,48 7,58 2, Rønne ,15 8,17 2, Aakirkeby ,79 7,03 2, Sjælland og Syddanmark ,82 4,84 2, Sjællands Storkreds ,07 5,34 2, Lolland ,36 7,75 2, Guldborgsund ,79 5,47 2, Vordingborg ,52 4,87 2, Næstved ,56 4,73 2, Faxe ,32 5,53 2, Køge ,08 4,47 2, Greve ,56 5,82 2, Roskilde ,13 6,75 2, Holbæk ,28 5,14 2, Kalundborg ,98 4,94 2, Ringsted ,47 4,58 2, Slagelse ,58 4,82 2, Fyns Storkreds ,49 5,10 2, Odense Øst ,62 5,51 3, Odense Vest ,90 5,21 2, Odense Syd ,55 5,40 2, Assens ,99 5,18 2, Middelfart ,41 4,73 2, Nyborg ,49 4,29 2, Svendborg ,90 5,72 2, Faaborg ,76 4,61 2,

9 2014:4 9 Tabel 1 (fortsat). Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Sydjyllands Storkreds ,35 4,05 2, Sønderborg ,24 4,39 2, Aabenraa ,49 3,90 2, Tønder ,23 3,58 2, Esbjerg By ,33 4,72 3, Esbjerg Omegn ,11 3,99 2, Varde ,23 3,47 2, Vejen ,52 3,26 2, Vejle Nord ,45 3,34 2, Vejle Syd ,94 4,48 2, Fredericia ,25 4,06 2, Kolding Nord ,39 4,70 2, Kolding Syd ,06 3,93 2, Haderslev ,30 4,68 2, Midtjylland og Nordjylland ,63 4,75 2, Østjyllands Storkreds ,12 5,10 2, Århus Syd ,82 5,35 2, Århus Vest ,23 4,86 2, Århus Nord ,45 5,35 3, Århus Øst ,98 6,38 2, Djurs ,66 4,68 1, Randers Nord ,48 5,17 2, Randers Syd ,11 5,52 2, Favrskov ,36 3,67 2, Skanderborg ,81 6,20 1, Horsens ,99 4,17 2, Hedensted ,48 3,29 2, Vestjyllands Storkreds ,08 4,15 2, Struer ,14 4,74 2, Skive ,25 4,26 2, Viborg Vest ,92 4,62 2, Viborg Øst ,10 4,08 2, Silkeborg Nord ,01 3,14 2, Silkeborg Syd ,09 5,03 2, Ikast ,23 3,74 2, Herning Syd ,65 4,56 2, Herning Nord ,45 3,31 2, Holstebro ,89 4,75 2, Ringkøbing ,38 3,41 2, Nordjyllands Storkreds ,21 4,82 2, Frederikshavn ,95 5,38 2, Hjørring ,54 4,54 2, Brønderslev ,70 3,64 2, Thisted ,37 4,12 1, Himmerland ,55 3,83 2, Mariagerfjord ,26 4,65 2, Aalborg Øst ,37 5,56 2, Aalborg Vest ,97 5,55 2, Aalborg Nord ,19 6,27 2,

10 :4 Tabel 2. Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Østerbro Sundbyvester Indre By Sundbyøster Nørrebro Bispebjerg Brønshøj Valby Vesterbro Falkoner Slots Tårnby Københavns Omegns Storkreds Gentofte Lyngby Gladsaxe Rødovre Hvidovre Brøndby Taastrup Ballerup Nordsjællands Storkreds Helsingør Fredensborg Hillerød Frederikssund Egedal Rudersdal Bornholms Storkreds Rønne Aakirkeby Sjælland og Syddanmark Sjællands Storkreds Lolland Guldborgsund Vordingborg Næstved Faxe Køge Greve Roskilde Holbæk Kalundborg Ringsted Slagelse Fyns Storkreds Odense Øst Odense Vest Odense Syd Assens Middelfart Nyborg Svendborg Faaborg I alt

11 2014:4 11 Tabel 2 (fortsat). Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds Sønderborg Aabenraa Tønder Esbjerg By Esbjerg Omegn Varde Vejen Vejle Nord Vejle Syd Fredericia Kolding Nord Kolding Syd Haderslev Midtjylland og Nordjylland Østjyllands Storkreds Århus Syd Århus Vest Århus Nord Århus Øst Djurs Randers Nord Randers Syd Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Vestjyllands Storkreds Struer Skive Viborg Vest Viborg Øst Silkeborg Nord Silkeborg Syd Ikast Herning Syd Herning Nord Holstebro Ringkøbing Nordjyllands Storkreds Frederikshavn Hjørring Brønderslev Thisted Himmerland Mariagerfjord Aalborg Øst Aalborg Vest Aalborg Nord I alt

12 :4 Tabel 3. Partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet 19,1 6,5 9,1 11,0 2,9 8,1 26,6 16,7 100,0 Hovedstaden 18,9 9,7 8,9 14,6 3,5 9,8 22,1 12,6 100,0 Københavns Storkreds 18,8 12,4 6,7 20,5 3,3 12,8 16,3 9,0 100,0 1. Østerbro 19,1 14,8 7,3 20,1 4,0 11,0 13,2 10,6 100,0 2. Sundbyvester 19,0 12,8 5,6 19,7 3,8 12,2 17,7 9,3 100,0 3. Indre By 18,0 15,5 7,6 22,1 4,2 12,0 9,6 10,9 100,0 4. Sundbyøster 18,7 11,4 5,1 19,9 3,1 14,4 18,7 8,7 100,0 5. Nørrebro 17,4 14,2 3,6 30,0 2,6 18,2 8,5 5,5 100,0 6. Bispebjerg 18,5 10,8 4,9 21,5 2,7 17,3 17,7 6,6 100,0 7. Brønshøj 20,7 10,1 5,8 19,7 2,7 13,3 19,4 8,3 100,0 8. Valby 19,7 10,2 6,1 19,5 3,2 13,2 19,6 8,6 100,0 9. Vesterbro 18,6 14,5 4,2 26,0 3,0 15,6 11,6 6,6 100,0 10. Falkoner 19,0 15,1 10,9 18,1 4,3 9,0 13,0 10,8 100,0 11. Slots 18,2 12,2 12,2 16,2 3,9 9,3 16,4 11,5 100,0 12. Tårnby 18,9 5,6 8,0 9,5 2,6 8,7 35,2 11,5 100,0 Københavns Omegns Storkreds 20,1 7,7 9,9 11,0 3,2 8,8 27,0 12,3 100,0 1. Gentofte 13,2 12,3 17,9 9,7 6,0 5,0 16,3 19,4 100,0 2. Lyngby 16,2 12,4 13,5 12,3 4,8 6,6 18,3 15,9 100,0 3. Gladsaxe 21,7 9,0 7,2 13,7 3,0 11,1 23,2 11,1 100,0 4. Rødovre 23,8 5,9 7,1 11,5 2,2 10,3 29,6 9,6 100,0 5. Hvidovre 22,3 5,1 6,3 11,2 2,1 9,7 34,2 9,0 100,0 6. Brøndby 22,1 4,6 7,8 8,8 2,4 8,9 35,3 10,1 100,0 7. Taastrup 20,8 4,9 9,5 11,1 1,9 10,7 31,4 9,6 100,0 8. Ballerup 23,0 5,6 6,8 10,0 2,3 9,0 32,1 11,1 100,0 Nordsjællands Storkreds 16,2 8,4 11,3 10,6 4,1 6,6 25,0 17,8 100,0 1. Helsingør 18,2 7,7 10,7 11,7 3,5 8,4 27,5 12,3 100,0 2. Fredensborg 13,4 9,0 15,5 8,8 5,5 4,8 22,6 20,4 100,0 3. Hillerød 16,4 6,9 8,8 11,4 3,4 7,6 27,0 18,4 100,0 4. Frederikssund 18,5 5,0 6,7 10,8 2,4 8,4 32,9 15,4 100,0 5. Egedal 17,4 9,5 10,5 11,0 4,0 6,3 24,1 17,1 100,0 6. Rudersdal 13,8 11,5 15,3 9,8 5,7 4,8 17,8 21,3 100,0 Bornholms Storkreds 36,4 2,6 5,4 6,6 1,1 9,6 23,6 14,8 100,0 1. Rønne 39,8 2,5 5,2 6,1 0,9 8,5 23,4 13,6 100,0 2. Aakirkeby 33,2 2,6 5,5 7,0 1,2 10,6 23,9 15,9 100,0 Sjælland og Syddanmark 18,9 4,7 10,1 8,9 2,4 7,3 30,2 17,6 100,0 Sjællands Storkreds 18,8 4,9 7,5 9,6 2,4 8,1 31,9 16,8 100,0 1. Lolland 22,1 2,2 6,1 8,3 1,2 8,4 35,5 16,1 100,0 2. Guldborgsund 21,7 3,3 6,9 8,3 1,6 8,0 34,6 15,6 100,0 3. Vordingborg 19,0 4,3 7,0 10,9 2,0 9,3 31,3 16,1 100,0 4. Næstved 21,7 4,2 7,6 9,2 2,3 8,3 30,3 16,5 100,0 5. Faxe 16,4 4,6 7,9 9,1 2,3 8,1 34,4 17,3 100,0 6. Køge 17,5 5,4 8,3 10,4 2,8 7,6 31,5 16,6 100,0 7. Greve 16,7 4,8 8,8 6,6 3,4 5,4 34,2 20,0 100,0 8. Roskilde 19,2 8,1 8,1 13,7 2,7 8,4 24,2 15,6 100,0 9. Holbæk 18,3 6,3 6,9 10,1 2,4 9,2 29,0 17,7 100,0 10. Kalundborg 17,8 4,3 6,0 9,0 1,7 8,8 35,2 17,2 100,0 11. Ringsted 17,3 5,5 8,7 10,3 2,6 7,6 31,7 16,2 100,0 12. Slagelse 18,8 4,1 7,0 8,2 2,6 8,4 34,4 16,5 100,0 Fyns Storkreds 20,7 5,1 16,3 10,2 1,9 7,7 25,5 12,6 100,0 1. Odense Øst 23,0 6,9 12,7 13,4 2,2 9,7 22,9 9,2 100,0 2. Odense Vest 21,7 5,1 18,2 10,2 2,1 7,8 25,8 9,2 100,0 3. Odense Syd 20,3 7,1 18,3 11,0 2,6 6,8 21,9 12,1 100,0 4. Assens 21,5 3,8 17,8 7,8 1,5 6,3 26,7 14,7 100,0 5. Middelfart 20,8 4,2 17,1 7,2 1,8 5,7 27,9 15,3 100,0 6. Nyborg 21,8 3,6 15,5 7,9 1,7 7,8 28,3 13,4 100,0 7. Svendborg 18,1 5,0 13,6 13,6 1,8 9,7 25,7 12,5 100,0 8. Faaborg 19,5 4,1 17,7 8,9 1,6 7,5 25,9 14,8 100,0 I alt

13 2014:4 13 Tabel 3 (fortsat). Partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds 17,6 4,2 8,6 7,0 2,6 6,0 31,6 22,4 100,0 1. Sønderborg 20,3 3,9 8,5 5,7 2,4 5,4 33,9 20,0 100,0 2. Aabenraa 16,7 3,7 8,2 5,5 2,1 5,7 34,4 23,7 100,0 3. Tønder 15,9 3,1 10,6 6,0 2,4 5,1 31,0 25,9 100,0 4. Esbjerg By 20,6 3,8 5,8 8,8 2,8 10,4 31,1 16,6 100,0 5. Esbjerg Omegn 17,3 3,8 8,6 8,0 2,8 6,5 28,7 24,2 100,0 6. Varde 13,6 3,5 8,3 5,8 2,1 4,4 32,3 30,1 100,0 7. Vejen 15,1 3,4 9,8 5,3 2,8 4,3 31,3 27,9 100,0 8. Vejle Nord 16,9 5,9 9,3 8,1 2,9 4,8 29,3 22,8 100,0 9. Vejle Syd 18,8 5,5 7,8 7,9 3,1 6,5 30,7 19,8 100,0 10. Fredericia 21,5 3,8 7,8 7,4 2,3 6,6 35,0 15,5 100,0 11. Kolding Nord 16,0 5,8 10,0 7,6 3,2 5,4 28,1 24,0 100,0 12. Kolding Syd 16,6 4,8 9,6 7,9 3,0 5,9 31,3 21,0 100,0 13. Haderslev 17,5 4,1 9,0 7,1 2,5 6,3 32,1 21,3 100,0 Midtjylland og Nordjylland 19,6 5,5 8,3 9,7 2,9 7,3 27,0 19,6 100,0 Østjyllands Storkreds 19,9 6,9 7,4 12,3 3,2 7,9 25,2 17,2 100,0 1. Århus Syd 20,4 9,2 7,6 15,4 3,6 8,6 19,0 16,2 100,0 2. Århus Vest 21,8 7,4 7,0 14,1 2,9 9,2 24,1 13,6 100,0 3. Århus Nord 21,4 9,9 6,7 17,7 3,5 10,5 17,7 12,7 100,0 4. Århus Øst 19,5 11,4 7,5 18,1 4,3 8,8 15,1 15,3 100,0 5. Djurs 18,1 4,4 6,8 10,0 2,6 8,0 31,7 18,3 100,0 6. Randers Nord 21,9 3,7 6,7 7,2 2,0 7,8 33,8 16,8 100,0 7. Randers Syd 20,3 4,1 7,2 8,0 2,9 7,3 33,1 17,3 100,0 8. Favrskov 20,2 5,8 8,3 9,2 2,5 5,8 27,9 20,2 100,0 9. Skanderborg 19,1 6,9 7,8 12,2 3,1 7,0 23,8 20,1 100,0 10. Horsens 20,4 4,4 7,2 7,9 3,6 7,1 31,6 17,8 100,0 11. Hedensted 15,2 3,5 9,1 5,9 2,8 4,6 34,0 24,9 100,0 Vestjyllands Storkreds 16,9 4,8 10,0 7,6 2,3 5,5 28,3 24,4 100,0 1. Struer 17,3 4,3 10,1 7,8 2,1 5,2 29,4 23,8 100,0 2. Skive 19,3 5,8 7,1 6,6 1,9 7,4 30,1 21,8 100,0 3. Viborg Vest 19,3 4,8 7,3 9,3 2,3 6,3 25,7 25,0 100,0 4. Viborg Øst 17,3 4,6 9,0 8,0 2,3 4,8 26,6 27,2 100,0 5. Silkeborg Nord 17,0 5,2 11,1 9,3 2,8 6,3 27,9 20,3 100,0 6. Silkeborg Syd 19,0 6,9 10,9 10,9 3,2 7,7 23,9 17,7 100,0 7. Ikast 14,8 3,5 12,3 5,4 2,0 4,4 33,6 24,1 100,0 8. Herning Syd 15,5 4,8 10,5 6,8 2,4 5,1 29,6 25,3 100,0 9. Herning Nord 13,5 4,4 12,0 5,6 2,4 4,1 29,6 28,4 100,0 10. Holstebro 19,3 4,9 9,1 8,1 2,2 5,3 29,3 21,7 100,0 11. Ringkøbing 13,0 3,6 11,5 5,7 2,1 4,3 27,1 32,7 100,0 Nordjyllands Storkreds 21,9 4,2 8,1 8,1 3,0 7,9 28,4 18,5 100,0 1. Frederikshavn 22,4 2,5 6,8 6,7 2,4 7,5 35,1 16,5 100,0 2. Hjørring 21,9 3,4 9,1 8,0 3,2 6,9 28,5 19,0 100,0 3. Brønderslev 25,6 2,8 7,1 5,6 2,9 7,6 28,3 20,0 100,0 4. Thisted 19,4 2,9 9,1 7,3 2,3 6,1 30,2 22,7 100,0 5. Himmerland 16,8 4,3 10,1 7,7 2,5 6,8 29,5 22,3 100,0 6. Mariagerfjord 20,8 3,7 8,2 7,6 2,4 7,0 29,9 20,3 100,0 7. Aalborg Øst 24,2 6,2 6,6 10,7 3,4 10,0 25,3 13,6 100,0 8. Aalborg Vest 21,7 6,0 8,8 10,1 3,8 8,9 23,6 17,2 100,0 9. Aalborg Nord 23,1 5,4 6,9 9,3 3,8 9,8 26,3 15,4 100,0 I alt

14 :4 Tabel 4. Ændring i partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse fra Europa-Parlamentsvalget i 2009 til 2014 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet -2,4 2,3-3,5-4,9 2,3 0,9 11,3-3,6 Hovedstaden -0,9 3,3-2,7-4,5 2,7 0,1 8,0-3,4 Københavns Storkreds -1,1 4,1-2,2-4,3 2,5 0,9 5,2-2,1 1. Østerbro 0,1 4,9-2,1-5,5 2,9 0,2 4,5-2,0 2. Sundbyvester -1,5 4,4-2,5-4,2 2,9 0,0 5,8-1,8 3. Indre By 0,3 4,5-1,9-3,9 3,1 0,5 3,2-2,9 4. Sundbyøster -2,0 3,9-2,2-5,0 2,3 2,1 6,3-2,0 5. Nørrebro -2,4 4,8-1,8-3,2 1,9 3,4 2,0-1,4 6. Bispebjerg -2,4 4,2-2,5-4,5 1,8 2,9 5,3-1,9 7. Brønshøj -0,3 3,3-1,7-3,6 2,0 0,3 5,6-1,9 8. Valby -1,6 3,4-1,9-5,2 2,4 0,1 6,8-1,2 9. Vesterbro -1,2 4,3-1,8-4,1 2,1 1,6 3,8-1,0 10. Falkoner 0,3 5,3-3,1-4,0 3,3-0,4 4,0-2,7 11. Slots -1,3 4,0-2,5-4,6 2,9 0,3 5,3-1,7 12. Tårnby -1,6 1,6-2,4-6,0 2,1-0,5 13,3-4,3 Københavns Omegns Storkreds -1,3 2,7-2,3-5,2 2,5-0,7 10,0-3,4 1. Gentofte 0,0 4,2-2,7-3,2 4,9-0,5 5,4-6,2 2. Lyngby -0,9 4,4-2,2-4,5 3,8-0,3 6,4-4,4 3. Gladsaxe 0,6 3,1-2,9-4,3 2,3-3,0 8,5-2,2 4. Rødovre -1,7 2,4-2,5-6,2 1,7-0,3 11,1-2,2 5. Hvidovre -1,7 1,7-1,1-5,7 1,6-1,6 12,5-3,1 6. Brøndby -2,9 1,5-3,0-5,6 2,0-0,4 13,2-2,7 7. Taastrup -2,3 1,4-0,8-5,7 1,4 0,7 12,3-3,8 8. Ballerup -1,6 2,2-2,8-6,5 1,8-0,5 12,5-2,4 Nordsjællands Storkreds -1,3 3,0-3,6-4,4 3,4-0,4 10,0-4,5 1. Helsingør -1,5 2,5-3,4-5,7 2,8-0,3 11,9-4,0 2. Fredensborg -1,0 3,2-4,3-3,2 4,6-0,4 8,5-5,4 3. Hillerød -1,6 2,5-4,4-4,7 2,8-0,5 11,7-3,4 4. Frederikssund -2,9 1,7-4,4-4,7 1,8 0,2 12,9-2,6 5. Egedal -0,4 3,5-3,3-5,0 3,2-0,7 9,4-4,4 6. Rudersdal -0,3 4,1-2,1-3,3 4,8-0,8 6,5-6,8 Bornholms Storkreds 10,0-0,2-4,3-7,2 0,7 1,3 9,6-7,0 1. Rønne 9,1-0,2-4,4-6,8 0,4 0,6 9,4-5,9 2. Aakirkeby 10,8-0,2-4,2-7,5 0,9 1,9 9,8-8,0 Sjælland og Syddanmark -3,3 1,5-3,3-5,5 1,9 1,1 13,3-3,5 Sjællands Storkreds -2,4 1,5-4,0-5,9 1,9 1,2 13,3-3,4 1. Lolland -3,2 0,0-3,6-9,7 0,9 1,6 17,1-1,0 2. Guldborgsund -4,6 0,6-3,6-6,3 1,2 1,9 16,0-3,3 3. Vordingborg -1,3 0,8-3,9-6,9 1,5 1,6 13,8-3,2 4. Næstved -2,2 1,2-4,3-5,7 1,8 1,8 12,3-2,9 5. Faxe -2,8 1,4-4,0-5,2 1,8 0,7 14,7-4,0 6. Køge -2,5 1,7-3,8-5,4 2,2 0,7 13,0-4,0 7. Greve -1,7 1,4-3,5-4,3 2,8-0,5 12,2-4,4 8. Roskilde -1,3 3,1-4,1-4,4 2,1 0,4 9,6-2,9 9. Holbæk -1,8 1,7-4,6-6,9 2,0 1,9 12,4-2,4 10. Kalundborg -2,0 1,2-3,6-6,4 1,3 1,8 14,5-4,6 11. Ringsted -2,8 2,2-3,8-5,8 2,1 1,2 14,0-4,7 12. Slagelse -2,2 1,3-4,6-6,3 2,1 2,3 12,9-3,2 Fyns Storkreds -5,9 1,9-0,9-4,9 1,5 1,7 12,0-3,0 1. Odense Øst -8,4 3,1-1,5-5,5 1,5 2,3 11,1 0,2 2. Odense Vest -7,5 2,2-1,2-5,1 1,7 1,4 12,3-1,1 3. Odense Syd -5,2 3,0-1,5-5,2 2,0 1,5 9,7-1,8 4. Assens -5,8 1,2-0,4-5,1 1,0 1,6 13,4-3,6 5. Middelfart -6,6 1,5-1,0-4,0 1,4 0,9 13,8-4,1 6. Nyborg -5,4 1,2-0,8-5,9 1,4 2,0 13,2-3,3 7. Svendborg -5,1 1,6-0,3-3,4 1,3 2,1 11,9-5,0 8. Faaborg -3,6 1,1-0,4-5,4 1,2 1,8 11,8-4,0

15 2014:4 15 Tabel 4 (fortsat). Ændring i partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse fra Europa-Parlamentsvalget i 2009 til 2014 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds -2,4 1,2-4,3-5,6 2,2 0,5 14,2-3,9 1. Sønderborg -2,6 0,9-3,4-4,8 1,9 0,0 13,3-3,3 2. Aabenraa -3,0 0,2-5,3-4,0 1,7 0,5 15,5-3,7 3. Tønder -1,3 0,3-3,7-4,6 2,1-0,1 15,0-5,5 4. Esbjerg By -5,9 0,9-2,6-6,5 2,4 1,2 14,7-2,4 5. Esbjerg Omegn -3,4 1,0-2,7-5,3 2,3 0,8 13,4-4,3 6. Varde -2,3 0,7-5,4-3,4 1,7 0,4 16,4-6,5 7. Vejen -3,1 0,7-4,9-4,9 2,4 0,1 14,9-3,2 8. Vejle Nord 0,0 2,5-4,7-5,8 2,3-0,2 12,7-5,1 9. Vejle Syd -1,2 2,1-5,1-6,7 2,6 0,6 13,1-3,3 10. Fredericia -0,3 1,3-5,1-6,6 1,6 0,0 16,1-5,1 11. Kolding Nord -1,6 2,2-4,7-7,4 2,6 0,3 12,4-1,9 12. Kolding Syd -2,5 1,8-5,3-7,4 2,5 0,6 14,3-2,1 13. Haderslev -2,7 1,3-3,9-6,1 2,1 1,4 13,7-4,1 Midtjylland og Nordjylland -2,7 2,0-4,5-4,7 2,3 1,3 12,4-3,6 Østjyllands Storkreds -4,3 3,0-3,6-4,1 2,5 1,7 10,3-3,0 1. Århus Syd -4,4 4,0-2,8-3,8 2,7 1,8 7,4-2,3 2. Århus Vest -6,3 3,8-2,0-3,9 2,3 2,2 9,1-2,7 3. Århus Nord -6,3 4,2-2,2-4,4 2,6 2,6 7,2-0,7 4. Århus Øst -3,9 5,1-2,6-4,6 3,2 1,5 5,7-1,7 5. Djurs -5,1 1,9-3,5-3,3 2,2 2,2 13,2-5,6 6. Randers Nord -6,8 1,2-3,7-4,0 1,6 2,5 14,1-2,9 7. Randers Syd -5,8 1,5-4,2-3,7 2,3 1,8 13,5-3,5 8. Favrskov -2,7 2,7-4,0-4,4 2,0 1,2 11,9-4,6 9. Skanderborg -3,5 3,0-3,8-3,6 2,5 1,2 9,9-3,1 10. Horsens -1,2 1,3-6,4-5,7 3,0 0,8 13,9-3,5 11. Hedensted -1,6 1,1-5,9-4,6 2,3 0,2 14,3-3,8 Vestjyllands Storkreds -1,9 1,5-5,1-4,5 1,9 0,2 13,7-4,2 1. Struer -0,8 1,3-7,1-5,9 1,8 0,2 15,2-2,6 2. Skive -1,0 0,8-3,4-5,5 1,6-1,2 15,6-5,5 3. Viborg Vest -2,3 1,5-3,3-4,4 1,8 0,0 13,2-4,9 4. Viborg Øst -2,4 1,2-2,9-3,3 1,9 0,2 13,4-6,5 5. Silkeborg Nord -2,6 2,0-2,2-4,4 2,1 1,1 12,0-6,1 6. Silkeborg Syd -3,3 3,0-1,4-5,9 2,5 0,9 9,5-3,4 7. Ikast -2,8 1,3-8,5-3,2 1,6 0,2 15,5-2,9 8. Herning Syd -4,2 1,7-6,2-3,5 1,8 0,5 14,2-2,9 9. Herning Nord -2,2 1,5-7,6-3,4 2,0 0,1 14,9-3,8 10. Holstebro 0,2 0,7-5,6-5,1 1,7-0,1 15,0-5,0 11. Ringkøbing -1,2 1,2-7,7-4,3 1,7 0,5 13,2-1,8 Nordjyllands Storkreds -1,2 1,1-5,3-5,9 2,5 1,7 14,3-4,0 1. Frederikshavn -1,2 0,2-5,8-5,8 2,0 1,4 17,9-5,2 2. Hjørring -0,1 0,6-5,5-5,3 2,8 0,9 14,8-5,0 3. Brønderslev -0,7 0,3-5,6-5,8 2,4 1,1 14,9-4,1 4. Thisted -1,5 0,4-6,4-5,2 2,0 0,4 15,5-2,9 5. Himmerland -1,7 1,4-4,6-4,8 2,1 2,1 15,5-6,1 6. Mariagerfjord -1,2 0,9-6,3-5,6 1,9 1,6 15,0-3,7 7. Aalborg Øst -1,6 2,1-4,2-7,4 2,8 2,5 11,8-2,2 8. Aalborg Vest -0,9 2,1-5,1-6,6 3,1 2,5 11,4-2,9 9. Aalborg Nord -1,9 1,7-4,7-6,5 3,2 2,4 12,5-3,4

16 :4 Tabel 5. Mandaternes fordeling på valgforbund og partiet uden for valgforbund Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF Socialistisk Det Konservative, Venstre, Danmarks Liberale Parti Liberal Alliance Folkebevægelsen mod EU Dansk Stemmer kvotient ved divisor 1 1) ) ) ) kvotient ved divisor 2 4) ) ) kvotient ved divisor 3 7) ) ) kvotient ved divisor 4 8) ) kvotient ved divisor 5 12) kvotient ved divisor kvotient ved divisor Mandater Tabel 6. Mandaternes fordeling på partier inden for valgforbund A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre F. SF - Socialistisk C. Det Konservative V. Venstre, Danmarks Liberale Parti I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk Stemmer kvotient ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) kvotient ved divisor 2 3) ) ) kvotient ved divisor 3 5) ) kvotient ved divisor ) kvotient ved divisor kvotient ved divisor kvotient ved divisor Mandater Tabel 7. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti I alt Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland og Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland og Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds

17 2014:4 17 Tabel 8. Ikke i betragtning tagne brevstemmer Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt Afsenderen var ikke opført på valglisten Afsenderen var død inden valgdagen Yderkuverten indeholdt flere end ét følgebrev og én konvolut Stemmematerialet var ikke det af Økonomi- og Indenrigsministeren tilvejebragte Den foreskrevne fremgangsmåde ved stemmeafgivning har ikke været fulgt Brevstemmen var ikke afgivet indenfor de i loven nævnte frister Vælgeren har afgivet mere end en brevstemme Tabel 9. Bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt ugyldige stemmesedler Blanke i alt Andre ugyldige i alt I alt ugyldige afgivet på afstemningsstedet Blanke afgivet på afstemningsområdet Andre ugyldige afgivet på afstemningsstedet Andet mærke end kryds i stedet for kryds Helt eller delvis overstreget Kryds i flere partifelter Kryds rækker ind i flere partifelter Overstreget, udvisket eller halvt kryds Kryds uden for partifelterne Andre grunde til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Stemmeseddel ikke udleveret på afstemningsstedet Andet mærke end kryds foruden kryds Anført mere end tre kryds Stemmeseddel med tegning, påskrift eller påklæbning Afmærket med forskellige farver, iturevet mv., andet særpræg I alt ugyldige brevstemmer Blanke brevstemmer Andre ugyldige brevstemmer Kun navn på ikke opstillet person eller tillige usikker uofficiel bogstavsbetegnelse Kun anført uofficiel bogstavsbetegnelse på ét bogstav Kun anført usikker uofficiel bogstavsbetegnelse på flere bogstaver Kun anført kryds Modstrid vedrørende bogstavsbetegnelse, partinavn, personnavn Andre grunde til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Andet eller mere end én stemmeseddel i konvolutten Stemmeseddel ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Konvolut med påskrift eller påklæbning Stemmeseddel med tegning, påskrift eller påklæbning Udfyldt på bagsiden, iturevet mv., andet særpræg

18 :4 Tabel 10. Personlige stemmeandele fordelt på partier ved Europa-Parlamentsvalgene I alt 69,9 61,4 67,6 78,1 76,6 82,4 76,9 75,4 A. Socialdemokratiet 69,6 43,8 64,6 71,6 80,2 91,1 71,7 72,2 B. Radikale Venstre 70,5 38,7 56,1 93,7 90,8 71,9 68,9 69,9 C. Det Konservative 82,0 74,4 64,6 92,0 81,4 87,9 83,9 86,3 D. Centrum-Demokraterne 92,6 90,0 91,3 83,2 91, E. Retsforbundet 80, F. SF Socialistisk 56,6 37,1 50,8 88,3 73,3 82,0 72,7 76,3 I. Liberal Alliance ,6 59,5 J. Junibevægelsen ,3 68,8 72,9 69,8 - K. Kristendemokraterne 53,4 77,9 72,9 70,9 74,0 71,9 - - N. Folkebevægelsen mod EU 52,9 61,1 59,9 65,3 59,8 71,7 74,7 50,1 O. Dansk ,8 81,8 83,8 82,9 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 75,3 66,7 84,7 80,2 77,0 76,2 79,4 77,6 Y. Venstresocialisterne 80,3 41, Z. Fremskridtspartiet 68,5 88,7 58,6 64,1 62, Tabel 11. Personlige stemmeandele fordelt på partier og landsdele Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt 72,4 77,1 76,4 75,4 A. Socialdemokratiet 70,5 74,0 72,0 72,2 B. Radikale Venstre 67,5 73,6 70,5 69,9 C. Det Konservative 79,6 90,1 87,9 86,3 F. SF Socialistisk 74,5 78,2 77,1 76,3 I. Liberal Alliance 55,7 60,3 63,1 59,5 N. Folkebevægelsen mod EU 50,7 49,2 50,4 50,1 O. Dansk 84,0 82,3 82,7 82,9 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 72,5 78,4 80,1 77,6

19 2014:4 19 Tabel 12. Opstillede kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Mænd og kvinder, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet Mænd, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet Kvinder, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet

20 :4 Tabel 13. Opstillede kandidater fordelt på partier og alder år år år år år år år år år år 70 år+ I alt I alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Tabel 14. Gennemsnitsalder for opstillede kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 44,7 42,1 43,8 47,3 41,1 44,9 47,0 43,7 45,8 A. Socialdemokratiet 44,0 37,7 42,9 48,6 40,0 46,0 42,8 46,7 44,3 B. Radikale Venstre 44,7 34,2 43,4 41,1 29,2 36,5 40,7 32,6 36,1 C. Det Konservative 46,2 46,9 46,5 49,8 40,3 46,6 48,3 41,4 44,8 F. SF Socialistisk 49,6 46,8 48,7 51,0 40,7 45,5 40,9 50,8 44,8 I. Liberal Alliance ,7-38,7 51,9 46,0 49,3 J. Junibevægelsen 38,2 42,3 40,1 48,0 43,6 46, K. Kristendemokraterne 40,0 42,4 40, N. Folkebevægelsen mod EU 50,8 38,1 45,1 56,4 39,6 49,7 50,9 37,6 47,5 O. Dansk 40,2 41,8 40,9 31,7 47,3 39,5 35,8 39,8 37,8 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 46,3 41,4 44,1 46,2 51,6 47,8 53,4 53,4 53,4

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 REDEGØRELSE OM VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 Valget til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009 Danmarks Statistik samt Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. juni 2009 I. Endeligt resultat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 1 Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Østjyllands Storkreds 11. opstillingskreds Hedenstedkredsen KMD OGAC1001 1. UDG. 10.1999 Europa-Parlamentsvalget 26.05.2014 17:01 KMDOGAC1009 1. UDG.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 9. Januar 1995 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. Danmark 12.43 ii Europa-Parlamentsvalget 9. juni 1994 TABELLER 1. Vælger-

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere