BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj Valgreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne"

Transkript

1 BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Kort om statistikken: Artiklen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte økonomi- og indenrigsministeren ved bekendtgørelse i Statstidende den 1. oktober 2013 om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, at der søndag den 25. maj 2014 skulle afholdes valg til Europa-Parlamentet. Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. 1. Valgreglerne Valget var det ottende direkte valg til Europa-Parlamentet. EF-reglerne om almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet er fastlagt i akt af 20. september 1976 (EF-Tidende 1976 L 278, s. 5), som senest ændret ved Rådets afgørelse af 25. juni of af 23. september 2002 (EF-Tidende 2002 L 283, s. 1). I henhold til akten vælges medlemmerne for en periode af 5 år, og valgdagen fastsættes af hver enkelt medlemsstat inden for en fælles periode, der begynder torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag i dette tilfælde perioden maj Valgproceduren fastlægges i nationale valglove. Rådets direktiv nr. 93/109/EF (EF-Tidende 1993 L 329, s. 34), som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU (EU-Tidende 2013 L 26, s. 27) indeholder nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for EU-borgere, der bor i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. I Danmark vælges 13 medlemmer til Europa-Parlamentet ud af et samlet antal på 751 medlemmer. Antallet er fastsat i Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december De danske regler om valg til Europa-Parlamentet er indeholdt i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014 (i det følgende benævnt loven). Ifølge lovens 2 udgør Danmark ét valgområde, hvori samtlige 13 danske medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Afstemningen og stemmeoptællingen foregår i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget.

2 2 2014:4 Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet i Grønland og på Færøerne. Opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget er dels de partier, der i kraft af valg er repræsenteret i Folketinget senest seks uger før valgdagen og/eller er repræsenteret i Europa-Parlamentet, dels nye partier, der anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren senest 8 uger før valgdagen af et antal vælgere, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 udgjorde dette tal Der kan ikke stille kandidater uden for partierne op til Europa-Parlamentsvalg. Kandidater til valget opføres på kandidatlister. Hvert opstillingsberettiget parti kan indlevere én kandidatliste med højst 20 kandidater. Kandidaterne kan opstilles sideordnet eller på partiliste. Der kan anmeldes valgforbund mellem partierne. 2. Den officielle valgopgørelse 2.1. Kandidatlister og valgforbund Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 28. april 2014 var kandidatlister for følgende 8 partier godkendt til deltagelse i valget: A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti De 7 af de 8 partier partierne A. Socialdemokratiet, B. Radikale Venstre, C. Det Konservative, F. SF Socialistisk, I. Liberal Alliance, O. Dansk og V. Venstre, Danmarks Liberale Parti var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Folketinget, jf. lovens 10, stk. 1. Partiet N. Folkebevægelsen mod EU var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Europa-Parlamentet, jf. lovens 10, stk. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets ovennævnte bekendtgørelse i Statstidende oplyste endvidere, at der var indgået 2 valgforbund: I. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF Socialistisk II. Det Konservative og Venstre, Danmarks Liberale Parti Alle partier havde opstillet kandidaterne sideordnet Mandaternes fordeling på partier Som første led i valgopgørelsen sammentælles for hver kandidatliste (parti) de stemmetal, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse under ét, dvs. i hele landet. Resultatet af disse sammentællinger fremgår af den øverste række i tabel 2. For hvert valgforbund sammentælles endvidere stemmetallene for de partier, der indgår i det pågældende valgforbund. Det er gjort i tabel 5. Derefter fordeles mandaterne som forskrevet i lovens 32, stk. 2 og 3. Denne fordeling, der foregår ved benyttelse af divisorerne osv. (d Hondts metode), er vist i tabel 5 og tabel 6. Grundlaget for beregningerne er de enkelte partiers

3 2014:4 3 stemmetal i hele landet, som blandt andet er vist i tabel 6. I første linje i tabel 5 er de samlede tal for hvert valgforbund anført samt stemmetallet for de partier, der ikke deltager i valgforbund. I 1. trin fordeles de 13 mandater efter kvotienternes størrelse på de 2 valgforbund og de tre partier, der ikke deltager i valgforbund. I 2. trin er det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, fordelt på de enkelte partier i valgforbundet på tilsvarende måde, som vist i tabel 6. Partier, der ikke deltager i valgforbund (I. Liberal Alliance, N. Folkebevægelsen mod EU og O. Dansk ) er også medtaget i tabellen. Resultatet af beregningerne gav følgende fordeling af mandaterne: Socialdemokratiet... 3 Radikale Venstre... 1 Det Konservative... 1 SF - Socialistisk... 1 Folkebevægelsen mod EU... 1 Dansk... 4 Venstre, Danmarks Liberal Parti... 2 Liberal Alliance fik ingen mandater og opnåede derved ikke repræsentation i Europa-Parlamentet Kandidatudvælgelsen og stedfortræderrækkefølgen Efter at det er fastslået, hvor mange mandater de enkelte partier har fået, skal det opgøres, hvilke af kandidaterne for vedkommende parti der er blevet valgt. For de partier, der har opnået mandater, skal stedfortræderrækkefølgen for de ikke-valgte kandidater også fastlægges. Da alle partier har sideordnet opstilling ved dette valg, skal kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen ske efter reglerne i lovens 34. Ved sideordnet opstilling tilfalder partiets mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 1. De ikke-valgte kandidater for de partier, der har opnået mandat ved valget, er stedfortrædere i rækkefølge efter deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 2. Til brug for kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen sammentælles kandidaternes personlige stemmetal under ét, dvs. i hele landet. På samme måde sammentælles det antal listestemmer, der er afgivet for hvert parti. Resultaterne af disse sammentællinger fremgår af tabel 18, der ligeledes viser de valgte kandidater med angivelse af valgnummer og de ikke-valgte kandidater angivet med deres nummer på stedfortræderlisten De valgte kandidater Følgende blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget den 25. maj 2014 i den angivne rækkefølge: A. Socialdemokratiet 1. Jeppe Kofod, MF 2. Christel Schaldemose, Sekretariatsleder 3. Ole Christensen, LO-konsulent B. Radikale Venstre 1. Morten Helveg Petersen, Vice-adm. Direktør, fhv. MF C. Det Konservative 1. Bendt Bendtsen, Fhv. minister

4 4 2014:4 F. SF Socialistisk 1. Margrete Auken, Sognepræst, fhv. MF N. Folkebevægelsen mod EU 1. Rina Ronja Kari, Cand.soc. i virksomhedsledelse O. Dansk 1. Morten Messerschmidt, Cand.jur., fhv. MF 2. Rikke Karlsson, Politiker 3. Anders Primdahl Vistisen, Juridisk konsulent 4. Jørn Dohrmann, MF V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 1. Ulla Tørnæs, Fhv. minister 2. Jens Rohde, Direktør, fhv. MF 3. Foreløbig og endelig opgørelse af valget På valgaftenen den 25. maj 2014 foretog Danmarks Statistik en foreløbig opgørelse af resultatet (mandatfordelingen) af Europa-Parlamentsvalget. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i valgbogen. Samtidig med optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert af partierne, foretages en opgørelse af de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af listestemmer for hvert parti i de enkelte afstemningsområder, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 30, stk. 2. Derefter foretager valgbestyrelsen for opstillingskredsen som helhed en opgørelse af, hvor mange af de afgivne gyldige stemmer der er tilfaldet hvert parti. For hvert parti opgøres endvidere for opstillingskredsen som helhed, hvor mange personlige stemmer der er tilfaldet de enkelte kandidater, og hvor mange stemmer der er listestemmer (stemmer på partiet), jf. lovens 30, stk. 1. Alle disse resultater indføres i valgbogen, hvorefter valgbogen indberettes elektronisk til Danmarks Statistik og endvidere indsendes som attesteret kopi til både Danmarks Statistik og Økonomiog Indenrigsministeriet til brug for den endelige opgørelse af valget. Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet modtog valgbøgerne i dagene maj De 92 valgbøger blev revideret af Danmarks Statistik, og fejl og mangler er blevet berigtiget, hvorefter det endelige resultat af Europa-Parlamentsvalget er opgjort af Danmarks Statistik. Økonomi- og Indenrigsministeriet sender en redegørelse til Folketinget for de bemærkninger og korrektioner, som gennemgangen af valgbøgerne har givet anledning til. Fra den foreløbige opgørelse, som Danmarks Statistik foretager på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 7 er disse opgjort for hvert parti for hele landet og de enkelte storkredse. Ved 2014-valget medførte stemmeforskydningerne ingen ændringer af valgaftenens opgørelse af mandaternes fordeling på partier.

5 2014: Nøgletal om valget 4.1. Vælgertallet Vælgertallet er opgjort til ved valget den 25. maj 2014 eller (2,1 pct.) flere end ved 2009-valget. I Hovedstaden er vælgertallet steget med (3,8 pct.), i Sjælland-Syddanmark steget med (0,8 pct.) og i Midtjylland- Nordjylland steget med (2,1 pct.). Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse er anført i tabel Valgdeltagelsen Stemmeprocenten afgivne stemmer i procent af vælgertallet blev for hele landet 56,3 mod 59,5 ved 2009-valget. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 58,8, 55,8 og 54,6 med fald på henholdsvis 2,3, 3,3 og 4,1 procentpoint i forhold til 2009-valget. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel 1. Blandt de 92 opstillingskredse var stemmeprocenten højest i Rudersdal i Nordsjællands Storkreds med 69,1 pct. og lavest i Aalborg Nord i Nordjyllands Storkreds med 47,2 pct Brevstemmer Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget fra ved 2009-valget til ved 2014-valget eller med Brevstemmeprocenten antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer udgjorde 5,8 pct. ved 2014-valget. Det er en stigning i forhold til 2009-valget, hvor brevstemmeprocenten var 4,7. Blandt de 92 opstillingskredse var brevstemmeprocenten højest i Indre By i Københavns Storkreds med 13,3 pct. og lavest i Silkeborg Nord i Vestjyllands Storkreds med 3,1 pct. Der henvises i øvrigt til tabel 1. Antallet af rettidigt modtagne brevstemmer, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten udgjorde ved valgene 2009 og 2014 henholdsvis 718 og Blanke og andre ugyldige stemmer Antallet af ugyldige stemmer blev mod ved 2009-valget, og ugyldighedsprocenten ugyldige stemmer i procent af afgivne stemmer faldt således fra 3,04 pct. ved 2009-valget til 2,38 pct. ved 2014-valget. Blandt de 92 opstillingskredse var ugyldighedsprocenten højest i Bispebjerg i Københavns Storkreds med 3,5 pct. og lavest i Gentofte i Københavns Omegns Storkreds med 1,5 pct. De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2014-valget på blanke og andre ugyldige med henholdsvis mod ved 2009-valget henholdsvis Der henvises i øvrigt til tabel Partiernes relative stemmefordeling I tabel 3 er vist partiernes relative stemmefordeling i landsdele, storkredse og opstillingskredse ved 2014-valget. I hele landet blev Dansk det største parti med en stemmeandel på 26,6 pct. Dansk er også det største parti i alle storkredse med undtagelse af Københavns Storkreds og Bornholms Storkreds. Blandt alle 92 opstillingskredse har Dansk fået den højeste andel af stemmerne i Lolland i Sjællands Storkreds med 35,5 pct. og den laveste i Nørrebro i Københavns Storkreds med 8,5 pct.

6 6 2014:4 Ændringerne i partiernes relative stemmefordeling fra 2009 til 2014 er vist i tabel 4. Blandt de otte opstillede partier er fire gået frem og fire gået tilbage. Dansk har opnået den største fremgang med en stigning på 11,3 procentpoint. Den største tilbagegang har SF Socialistisk oplevet med et fald i stemmeandelen på 4,9 procentpoint Mandatforskydninger For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2009-valget: Socialdemokratiet -1, Radikale Venstre +1, SF - Socialistisk -1, Dansk +2 og Venstre Danmarks Liberale Parti -1. Det Konservative og Folkebevægelsen mod EU opnåede uændret antal mandater i Europa-Parlamentet. Liberal Alliance opnåede ikke repræsentation ved dette valg Opstillede og valgte kandidater I tabel 12 og tabel 15 er vist antal opstillede og valgte kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Ved 2014-valget var der otte opstillede partier mod ni ved 2009-valget, da Junibevægelsen ikke var opstillet i Trods et opstillet parti mindre er kandidatantallet kun faldet fra 102 til 100 kandidater. Kvindernes antal er faldet fra 39 til 37, mens mændenes antal var 63 ved både og 2014-valget. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er faldet fra 38,2 i 2009 til 37,0 i Af de 13 valgte kandidater er 5 kvinder ved 2014-valget mod 6 ved 2009-valget. Kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er således faldet fra 46,2 pct. i 2009 til 38,5 pct. i De personlige stemmer Det samlede antal personlige stemmer blev eller færre end ved 2009-valget. Den personlige stemmeprocent personlige stemmer i procent af i alt gyldige stemmer faldt i hele landet fra 76,9 i 2009 til 75,4 i 2014, jf. tabel 10. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 72,4, 77,1 og 76,4 i Blandt de otte opstillede partier var den personlige stemmeprocent højest for Det Konservative med 86,3 pct. og lavest for Folkebevægelsen mod EU med 50,1 pct. Af de 100 opstillede kandidater fik Morten Messerschmidt fra Dansk det højeste personlige stemmetal med efterfulgt af Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet med og Margrete Auken fra SF Socialistisk med Morten Messerschmidts stemmetal er det højeste personlige stemmetal, der er givet ved et Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet havde den hidtidige rekord med ved Europa-Parlamentsvalget i Morten Messerschmidts stemmetal ved 2014-tallet udgør 20,0 pct. af alle afgivne stemmer. Det er fortsat lidt lavere end Poul Nyrup Rasmussens andel i Ved valget i 2004 blev der i alt afgivet stemmer, og Poul Nyrup Rasmussens andel af alle afgivne stemmer udgjorde således 21,1 pct. Personlige stemmetal og rækkefølge for valgte og stedfortrædere for alle kandidater fremgår af tabel 18.

7 2014: Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse På findes alle resultater på de enkelte afstemnings- områder, opstillingskredse, storkredse og landsdele. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 udkom 26. juni 2009 i serien Befolkning og valg 2009:11 (Statistiske Efterretninger). Valget til Europa-Parlamentet i juni 2019 udkommer i 2019 i serien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger). Thomas Michael Klintefelt, tlf ,

8 8 2014:4 Tabel 1. Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Hele landet ,32 5,83 2, Hovedstaden ,79 8,07 2, Københavns Storkreds ,11 8,69 2, Østerbro ,30 8,36 2, Sundbyvester ,88 7,49 2, Indre By ,95 13,26 2, Sundbyøster ,74 7,89 2, Nørrebro ,52 7,75 3, Bispebjerg ,24 8,55 3, Brønshøj ,58 7,76 2, Valby ,54 6,73 2, Vesterbro ,27 6,10 2, Falkoner ,05 10,69 2, Slots ,68 12,35 2, Tårnby ,10 7,63 2, Københavns Omegns Storkreds ,65 7,79 2, Gentofte ,66 12,36 1, Lyngby ,71 7,75 1, Gladsaxe ,17 7,66 2, Rødovre ,22 6,64 2, Hvidovre ,36 6,46 2, Brøndby ,19 7,90 2, Taastrup ,29 5,53 2, Ballerup ,37 6,71 2, Nordsjællands Storkreds ,20 7,51 1, Helsingør ,26 9,17 1, Fredensborg ,86 7,67 1, Hillerød ,55 5,84 2, Frederikssund ,65 7,66 2, Egedal ,57 6,23 1, Rudersdal ,10 9,10 1, Bornholms Storkreds ,48 7,58 2, Rønne ,15 8,17 2, Aakirkeby ,79 7,03 2, Sjælland og Syddanmark ,82 4,84 2, Sjællands Storkreds ,07 5,34 2, Lolland ,36 7,75 2, Guldborgsund ,79 5,47 2, Vordingborg ,52 4,87 2, Næstved ,56 4,73 2, Faxe ,32 5,53 2, Køge ,08 4,47 2, Greve ,56 5,82 2, Roskilde ,13 6,75 2, Holbæk ,28 5,14 2, Kalundborg ,98 4,94 2, Ringsted ,47 4,58 2, Slagelse ,58 4,82 2, Fyns Storkreds ,49 5,10 2, Odense Øst ,62 5,51 3, Odense Vest ,90 5,21 2, Odense Syd ,55 5,40 2, Assens ,99 5,18 2, Middelfart ,41 4,73 2, Nyborg ,49 4,29 2, Svendborg ,90 5,72 2, Faaborg ,76 4,61 2,

9 2014:4 9 Tabel 1 (fortsat). Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Sydjyllands Storkreds ,35 4,05 2, Sønderborg ,24 4,39 2, Aabenraa ,49 3,90 2, Tønder ,23 3,58 2, Esbjerg By ,33 4,72 3, Esbjerg Omegn ,11 3,99 2, Varde ,23 3,47 2, Vejen ,52 3,26 2, Vejle Nord ,45 3,34 2, Vejle Syd ,94 4,48 2, Fredericia ,25 4,06 2, Kolding Nord ,39 4,70 2, Kolding Syd ,06 3,93 2, Haderslev ,30 4,68 2, Midtjylland og Nordjylland ,63 4,75 2, Østjyllands Storkreds ,12 5,10 2, Århus Syd ,82 5,35 2, Århus Vest ,23 4,86 2, Århus Nord ,45 5,35 3, Århus Øst ,98 6,38 2, Djurs ,66 4,68 1, Randers Nord ,48 5,17 2, Randers Syd ,11 5,52 2, Favrskov ,36 3,67 2, Skanderborg ,81 6,20 1, Horsens ,99 4,17 2, Hedensted ,48 3,29 2, Vestjyllands Storkreds ,08 4,15 2, Struer ,14 4,74 2, Skive ,25 4,26 2, Viborg Vest ,92 4,62 2, Viborg Øst ,10 4,08 2, Silkeborg Nord ,01 3,14 2, Silkeborg Syd ,09 5,03 2, Ikast ,23 3,74 2, Herning Syd ,65 4,56 2, Herning Nord ,45 3,31 2, Holstebro ,89 4,75 2, Ringkøbing ,38 3,41 2, Nordjyllands Storkreds ,21 4,82 2, Frederikshavn ,95 5,38 2, Hjørring ,54 4,54 2, Brønderslev ,70 3,64 2, Thisted ,37 4,12 1, Himmerland ,55 3,83 2, Mariagerfjord ,26 4,65 2, Aalborg Øst ,37 5,56 2, Aalborg Vest ,97 5,55 2, Aalborg Nord ,19 6,27 2,

10 :4 Tabel 2. Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Østerbro Sundbyvester Indre By Sundbyøster Nørrebro Bispebjerg Brønshøj Valby Vesterbro Falkoner Slots Tårnby Københavns Omegns Storkreds Gentofte Lyngby Gladsaxe Rødovre Hvidovre Brøndby Taastrup Ballerup Nordsjællands Storkreds Helsingør Fredensborg Hillerød Frederikssund Egedal Rudersdal Bornholms Storkreds Rønne Aakirkeby Sjælland og Syddanmark Sjællands Storkreds Lolland Guldborgsund Vordingborg Næstved Faxe Køge Greve Roskilde Holbæk Kalundborg Ringsted Slagelse Fyns Storkreds Odense Øst Odense Vest Odense Syd Assens Middelfart Nyborg Svendborg Faaborg I alt

11 2014:4 11 Tabel 2 (fortsat). Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds Sønderborg Aabenraa Tønder Esbjerg By Esbjerg Omegn Varde Vejen Vejle Nord Vejle Syd Fredericia Kolding Nord Kolding Syd Haderslev Midtjylland og Nordjylland Østjyllands Storkreds Århus Syd Århus Vest Århus Nord Århus Øst Djurs Randers Nord Randers Syd Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Vestjyllands Storkreds Struer Skive Viborg Vest Viborg Øst Silkeborg Nord Silkeborg Syd Ikast Herning Syd Herning Nord Holstebro Ringkøbing Nordjyllands Storkreds Frederikshavn Hjørring Brønderslev Thisted Himmerland Mariagerfjord Aalborg Øst Aalborg Vest Aalborg Nord I alt

12 :4 Tabel 3. Partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet 19,1 6,5 9,1 11,0 2,9 8,1 26,6 16,7 100,0 Hovedstaden 18,9 9,7 8,9 14,6 3,5 9,8 22,1 12,6 100,0 Københavns Storkreds 18,8 12,4 6,7 20,5 3,3 12,8 16,3 9,0 100,0 1. Østerbro 19,1 14,8 7,3 20,1 4,0 11,0 13,2 10,6 100,0 2. Sundbyvester 19,0 12,8 5,6 19,7 3,8 12,2 17,7 9,3 100,0 3. Indre By 18,0 15,5 7,6 22,1 4,2 12,0 9,6 10,9 100,0 4. Sundbyøster 18,7 11,4 5,1 19,9 3,1 14,4 18,7 8,7 100,0 5. Nørrebro 17,4 14,2 3,6 30,0 2,6 18,2 8,5 5,5 100,0 6. Bispebjerg 18,5 10,8 4,9 21,5 2,7 17,3 17,7 6,6 100,0 7. Brønshøj 20,7 10,1 5,8 19,7 2,7 13,3 19,4 8,3 100,0 8. Valby 19,7 10,2 6,1 19,5 3,2 13,2 19,6 8,6 100,0 9. Vesterbro 18,6 14,5 4,2 26,0 3,0 15,6 11,6 6,6 100,0 10. Falkoner 19,0 15,1 10,9 18,1 4,3 9,0 13,0 10,8 100,0 11. Slots 18,2 12,2 12,2 16,2 3,9 9,3 16,4 11,5 100,0 12. Tårnby 18,9 5,6 8,0 9,5 2,6 8,7 35,2 11,5 100,0 Københavns Omegns Storkreds 20,1 7,7 9,9 11,0 3,2 8,8 27,0 12,3 100,0 1. Gentofte 13,2 12,3 17,9 9,7 6,0 5,0 16,3 19,4 100,0 2. Lyngby 16,2 12,4 13,5 12,3 4,8 6,6 18,3 15,9 100,0 3. Gladsaxe 21,7 9,0 7,2 13,7 3,0 11,1 23,2 11,1 100,0 4. Rødovre 23,8 5,9 7,1 11,5 2,2 10,3 29,6 9,6 100,0 5. Hvidovre 22,3 5,1 6,3 11,2 2,1 9,7 34,2 9,0 100,0 6. Brøndby 22,1 4,6 7,8 8,8 2,4 8,9 35,3 10,1 100,0 7. Taastrup 20,8 4,9 9,5 11,1 1,9 10,7 31,4 9,6 100,0 8. Ballerup 23,0 5,6 6,8 10,0 2,3 9,0 32,1 11,1 100,0 Nordsjællands Storkreds 16,2 8,4 11,3 10,6 4,1 6,6 25,0 17,8 100,0 1. Helsingør 18,2 7,7 10,7 11,7 3,5 8,4 27,5 12,3 100,0 2. Fredensborg 13,4 9,0 15,5 8,8 5,5 4,8 22,6 20,4 100,0 3. Hillerød 16,4 6,9 8,8 11,4 3,4 7,6 27,0 18,4 100,0 4. Frederikssund 18,5 5,0 6,7 10,8 2,4 8,4 32,9 15,4 100,0 5. Egedal 17,4 9,5 10,5 11,0 4,0 6,3 24,1 17,1 100,0 6. Rudersdal 13,8 11,5 15,3 9,8 5,7 4,8 17,8 21,3 100,0 Bornholms Storkreds 36,4 2,6 5,4 6,6 1,1 9,6 23,6 14,8 100,0 1. Rønne 39,8 2,5 5,2 6,1 0,9 8,5 23,4 13,6 100,0 2. Aakirkeby 33,2 2,6 5,5 7,0 1,2 10,6 23,9 15,9 100,0 Sjælland og Syddanmark 18,9 4,7 10,1 8,9 2,4 7,3 30,2 17,6 100,0 Sjællands Storkreds 18,8 4,9 7,5 9,6 2,4 8,1 31,9 16,8 100,0 1. Lolland 22,1 2,2 6,1 8,3 1,2 8,4 35,5 16,1 100,0 2. Guldborgsund 21,7 3,3 6,9 8,3 1,6 8,0 34,6 15,6 100,0 3. Vordingborg 19,0 4,3 7,0 10,9 2,0 9,3 31,3 16,1 100,0 4. Næstved 21,7 4,2 7,6 9,2 2,3 8,3 30,3 16,5 100,0 5. Faxe 16,4 4,6 7,9 9,1 2,3 8,1 34,4 17,3 100,0 6. Køge 17,5 5,4 8,3 10,4 2,8 7,6 31,5 16,6 100,0 7. Greve 16,7 4,8 8,8 6,6 3,4 5,4 34,2 20,0 100,0 8. Roskilde 19,2 8,1 8,1 13,7 2,7 8,4 24,2 15,6 100,0 9. Holbæk 18,3 6,3 6,9 10,1 2,4 9,2 29,0 17,7 100,0 10. Kalundborg 17,8 4,3 6,0 9,0 1,7 8,8 35,2 17,2 100,0 11. Ringsted 17,3 5,5 8,7 10,3 2,6 7,6 31,7 16,2 100,0 12. Slagelse 18,8 4,1 7,0 8,2 2,6 8,4 34,4 16,5 100,0 Fyns Storkreds 20,7 5,1 16,3 10,2 1,9 7,7 25,5 12,6 100,0 1. Odense Øst 23,0 6,9 12,7 13,4 2,2 9,7 22,9 9,2 100,0 2. Odense Vest 21,7 5,1 18,2 10,2 2,1 7,8 25,8 9,2 100,0 3. Odense Syd 20,3 7,1 18,3 11,0 2,6 6,8 21,9 12,1 100,0 4. Assens 21,5 3,8 17,8 7,8 1,5 6,3 26,7 14,7 100,0 5. Middelfart 20,8 4,2 17,1 7,2 1,8 5,7 27,9 15,3 100,0 6. Nyborg 21,8 3,6 15,5 7,9 1,7 7,8 28,3 13,4 100,0 7. Svendborg 18,1 5,0 13,6 13,6 1,8 9,7 25,7 12,5 100,0 8. Faaborg 19,5 4,1 17,7 8,9 1,6 7,5 25,9 14,8 100,0 I alt

13 2014:4 13 Tabel 3 (fortsat). Partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds 17,6 4,2 8,6 7,0 2,6 6,0 31,6 22,4 100,0 1. Sønderborg 20,3 3,9 8,5 5,7 2,4 5,4 33,9 20,0 100,0 2. Aabenraa 16,7 3,7 8,2 5,5 2,1 5,7 34,4 23,7 100,0 3. Tønder 15,9 3,1 10,6 6,0 2,4 5,1 31,0 25,9 100,0 4. Esbjerg By 20,6 3,8 5,8 8,8 2,8 10,4 31,1 16,6 100,0 5. Esbjerg Omegn 17,3 3,8 8,6 8,0 2,8 6,5 28,7 24,2 100,0 6. Varde 13,6 3,5 8,3 5,8 2,1 4,4 32,3 30,1 100,0 7. Vejen 15,1 3,4 9,8 5,3 2,8 4,3 31,3 27,9 100,0 8. Vejle Nord 16,9 5,9 9,3 8,1 2,9 4,8 29,3 22,8 100,0 9. Vejle Syd 18,8 5,5 7,8 7,9 3,1 6,5 30,7 19,8 100,0 10. Fredericia 21,5 3,8 7,8 7,4 2,3 6,6 35,0 15,5 100,0 11. Kolding Nord 16,0 5,8 10,0 7,6 3,2 5,4 28,1 24,0 100,0 12. Kolding Syd 16,6 4,8 9,6 7,9 3,0 5,9 31,3 21,0 100,0 13. Haderslev 17,5 4,1 9,0 7,1 2,5 6,3 32,1 21,3 100,0 Midtjylland og Nordjylland 19,6 5,5 8,3 9,7 2,9 7,3 27,0 19,6 100,0 Østjyllands Storkreds 19,9 6,9 7,4 12,3 3,2 7,9 25,2 17,2 100,0 1. Århus Syd 20,4 9,2 7,6 15,4 3,6 8,6 19,0 16,2 100,0 2. Århus Vest 21,8 7,4 7,0 14,1 2,9 9,2 24,1 13,6 100,0 3. Århus Nord 21,4 9,9 6,7 17,7 3,5 10,5 17,7 12,7 100,0 4. Århus Øst 19,5 11,4 7,5 18,1 4,3 8,8 15,1 15,3 100,0 5. Djurs 18,1 4,4 6,8 10,0 2,6 8,0 31,7 18,3 100,0 6. Randers Nord 21,9 3,7 6,7 7,2 2,0 7,8 33,8 16,8 100,0 7. Randers Syd 20,3 4,1 7,2 8,0 2,9 7,3 33,1 17,3 100,0 8. Favrskov 20,2 5,8 8,3 9,2 2,5 5,8 27,9 20,2 100,0 9. Skanderborg 19,1 6,9 7,8 12,2 3,1 7,0 23,8 20,1 100,0 10. Horsens 20,4 4,4 7,2 7,9 3,6 7,1 31,6 17,8 100,0 11. Hedensted 15,2 3,5 9,1 5,9 2,8 4,6 34,0 24,9 100,0 Vestjyllands Storkreds 16,9 4,8 10,0 7,6 2,3 5,5 28,3 24,4 100,0 1. Struer 17,3 4,3 10,1 7,8 2,1 5,2 29,4 23,8 100,0 2. Skive 19,3 5,8 7,1 6,6 1,9 7,4 30,1 21,8 100,0 3. Viborg Vest 19,3 4,8 7,3 9,3 2,3 6,3 25,7 25,0 100,0 4. Viborg Øst 17,3 4,6 9,0 8,0 2,3 4,8 26,6 27,2 100,0 5. Silkeborg Nord 17,0 5,2 11,1 9,3 2,8 6,3 27,9 20,3 100,0 6. Silkeborg Syd 19,0 6,9 10,9 10,9 3,2 7,7 23,9 17,7 100,0 7. Ikast 14,8 3,5 12,3 5,4 2,0 4,4 33,6 24,1 100,0 8. Herning Syd 15,5 4,8 10,5 6,8 2,4 5,1 29,6 25,3 100,0 9. Herning Nord 13,5 4,4 12,0 5,6 2,4 4,1 29,6 28,4 100,0 10. Holstebro 19,3 4,9 9,1 8,1 2,2 5,3 29,3 21,7 100,0 11. Ringkøbing 13,0 3,6 11,5 5,7 2,1 4,3 27,1 32,7 100,0 Nordjyllands Storkreds 21,9 4,2 8,1 8,1 3,0 7,9 28,4 18,5 100,0 1. Frederikshavn 22,4 2,5 6,8 6,7 2,4 7,5 35,1 16,5 100,0 2. Hjørring 21,9 3,4 9,1 8,0 3,2 6,9 28,5 19,0 100,0 3. Brønderslev 25,6 2,8 7,1 5,6 2,9 7,6 28,3 20,0 100,0 4. Thisted 19,4 2,9 9,1 7,3 2,3 6,1 30,2 22,7 100,0 5. Himmerland 16,8 4,3 10,1 7,7 2,5 6,8 29,5 22,3 100,0 6. Mariagerfjord 20,8 3,7 8,2 7,6 2,4 7,0 29,9 20,3 100,0 7. Aalborg Øst 24,2 6,2 6,6 10,7 3,4 10,0 25,3 13,6 100,0 8. Aalborg Vest 21,7 6,0 8,8 10,1 3,8 8,9 23,6 17,2 100,0 9. Aalborg Nord 23,1 5,4 6,9 9,3 3,8 9,8 26,3 15,4 100,0 I alt

14 :4 Tabel 4. Ændring i partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse fra Europa-Parlamentsvalget i 2009 til 2014 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet -2,4 2,3-3,5-4,9 2,3 0,9 11,3-3,6 Hovedstaden -0,9 3,3-2,7-4,5 2,7 0,1 8,0-3,4 Københavns Storkreds -1,1 4,1-2,2-4,3 2,5 0,9 5,2-2,1 1. Østerbro 0,1 4,9-2,1-5,5 2,9 0,2 4,5-2,0 2. Sundbyvester -1,5 4,4-2,5-4,2 2,9 0,0 5,8-1,8 3. Indre By 0,3 4,5-1,9-3,9 3,1 0,5 3,2-2,9 4. Sundbyøster -2,0 3,9-2,2-5,0 2,3 2,1 6,3-2,0 5. Nørrebro -2,4 4,8-1,8-3,2 1,9 3,4 2,0-1,4 6. Bispebjerg -2,4 4,2-2,5-4,5 1,8 2,9 5,3-1,9 7. Brønshøj -0,3 3,3-1,7-3,6 2,0 0,3 5,6-1,9 8. Valby -1,6 3,4-1,9-5,2 2,4 0,1 6,8-1,2 9. Vesterbro -1,2 4,3-1,8-4,1 2,1 1,6 3,8-1,0 10. Falkoner 0,3 5,3-3,1-4,0 3,3-0,4 4,0-2,7 11. Slots -1,3 4,0-2,5-4,6 2,9 0,3 5,3-1,7 12. Tårnby -1,6 1,6-2,4-6,0 2,1-0,5 13,3-4,3 Københavns Omegns Storkreds -1,3 2,7-2,3-5,2 2,5-0,7 10,0-3,4 1. Gentofte 0,0 4,2-2,7-3,2 4,9-0,5 5,4-6,2 2. Lyngby -0,9 4,4-2,2-4,5 3,8-0,3 6,4-4,4 3. Gladsaxe 0,6 3,1-2,9-4,3 2,3-3,0 8,5-2,2 4. Rødovre -1,7 2,4-2,5-6,2 1,7-0,3 11,1-2,2 5. Hvidovre -1,7 1,7-1,1-5,7 1,6-1,6 12,5-3,1 6. Brøndby -2,9 1,5-3,0-5,6 2,0-0,4 13,2-2,7 7. Taastrup -2,3 1,4-0,8-5,7 1,4 0,7 12,3-3,8 8. Ballerup -1,6 2,2-2,8-6,5 1,8-0,5 12,5-2,4 Nordsjællands Storkreds -1,3 3,0-3,6-4,4 3,4-0,4 10,0-4,5 1. Helsingør -1,5 2,5-3,4-5,7 2,8-0,3 11,9-4,0 2. Fredensborg -1,0 3,2-4,3-3,2 4,6-0,4 8,5-5,4 3. Hillerød -1,6 2,5-4,4-4,7 2,8-0,5 11,7-3,4 4. Frederikssund -2,9 1,7-4,4-4,7 1,8 0,2 12,9-2,6 5. Egedal -0,4 3,5-3,3-5,0 3,2-0,7 9,4-4,4 6. Rudersdal -0,3 4,1-2,1-3,3 4,8-0,8 6,5-6,8 Bornholms Storkreds 10,0-0,2-4,3-7,2 0,7 1,3 9,6-7,0 1. Rønne 9,1-0,2-4,4-6,8 0,4 0,6 9,4-5,9 2. Aakirkeby 10,8-0,2-4,2-7,5 0,9 1,9 9,8-8,0 Sjælland og Syddanmark -3,3 1,5-3,3-5,5 1,9 1,1 13,3-3,5 Sjællands Storkreds -2,4 1,5-4,0-5,9 1,9 1,2 13,3-3,4 1. Lolland -3,2 0,0-3,6-9,7 0,9 1,6 17,1-1,0 2. Guldborgsund -4,6 0,6-3,6-6,3 1,2 1,9 16,0-3,3 3. Vordingborg -1,3 0,8-3,9-6,9 1,5 1,6 13,8-3,2 4. Næstved -2,2 1,2-4,3-5,7 1,8 1,8 12,3-2,9 5. Faxe -2,8 1,4-4,0-5,2 1,8 0,7 14,7-4,0 6. Køge -2,5 1,7-3,8-5,4 2,2 0,7 13,0-4,0 7. Greve -1,7 1,4-3,5-4,3 2,8-0,5 12,2-4,4 8. Roskilde -1,3 3,1-4,1-4,4 2,1 0,4 9,6-2,9 9. Holbæk -1,8 1,7-4,6-6,9 2,0 1,9 12,4-2,4 10. Kalundborg -2,0 1,2-3,6-6,4 1,3 1,8 14,5-4,6 11. Ringsted -2,8 2,2-3,8-5,8 2,1 1,2 14,0-4,7 12. Slagelse -2,2 1,3-4,6-6,3 2,1 2,3 12,9-3,2 Fyns Storkreds -5,9 1,9-0,9-4,9 1,5 1,7 12,0-3,0 1. Odense Øst -8,4 3,1-1,5-5,5 1,5 2,3 11,1 0,2 2. Odense Vest -7,5 2,2-1,2-5,1 1,7 1,4 12,3-1,1 3. Odense Syd -5,2 3,0-1,5-5,2 2,0 1,5 9,7-1,8 4. Assens -5,8 1,2-0,4-5,1 1,0 1,6 13,4-3,6 5. Middelfart -6,6 1,5-1,0-4,0 1,4 0,9 13,8-4,1 6. Nyborg -5,4 1,2-0,8-5,9 1,4 2,0 13,2-3,3 7. Svendborg -5,1 1,6-0,3-3,4 1,3 2,1 11,9-5,0 8. Faaborg -3,6 1,1-0,4-5,4 1,2 1,8 11,8-4,0

15 2014:4 15 Tabel 4 (fortsat). Ændring i partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse fra Europa-Parlamentsvalget i 2009 til 2014 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds -2,4 1,2-4,3-5,6 2,2 0,5 14,2-3,9 1. Sønderborg -2,6 0,9-3,4-4,8 1,9 0,0 13,3-3,3 2. Aabenraa -3,0 0,2-5,3-4,0 1,7 0,5 15,5-3,7 3. Tønder -1,3 0,3-3,7-4,6 2,1-0,1 15,0-5,5 4. Esbjerg By -5,9 0,9-2,6-6,5 2,4 1,2 14,7-2,4 5. Esbjerg Omegn -3,4 1,0-2,7-5,3 2,3 0,8 13,4-4,3 6. Varde -2,3 0,7-5,4-3,4 1,7 0,4 16,4-6,5 7. Vejen -3,1 0,7-4,9-4,9 2,4 0,1 14,9-3,2 8. Vejle Nord 0,0 2,5-4,7-5,8 2,3-0,2 12,7-5,1 9. Vejle Syd -1,2 2,1-5,1-6,7 2,6 0,6 13,1-3,3 10. Fredericia -0,3 1,3-5,1-6,6 1,6 0,0 16,1-5,1 11. Kolding Nord -1,6 2,2-4,7-7,4 2,6 0,3 12,4-1,9 12. Kolding Syd -2,5 1,8-5,3-7,4 2,5 0,6 14,3-2,1 13. Haderslev -2,7 1,3-3,9-6,1 2,1 1,4 13,7-4,1 Midtjylland og Nordjylland -2,7 2,0-4,5-4,7 2,3 1,3 12,4-3,6 Østjyllands Storkreds -4,3 3,0-3,6-4,1 2,5 1,7 10,3-3,0 1. Århus Syd -4,4 4,0-2,8-3,8 2,7 1,8 7,4-2,3 2. Århus Vest -6,3 3,8-2,0-3,9 2,3 2,2 9,1-2,7 3. Århus Nord -6,3 4,2-2,2-4,4 2,6 2,6 7,2-0,7 4. Århus Øst -3,9 5,1-2,6-4,6 3,2 1,5 5,7-1,7 5. Djurs -5,1 1,9-3,5-3,3 2,2 2,2 13,2-5,6 6. Randers Nord -6,8 1,2-3,7-4,0 1,6 2,5 14,1-2,9 7. Randers Syd -5,8 1,5-4,2-3,7 2,3 1,8 13,5-3,5 8. Favrskov -2,7 2,7-4,0-4,4 2,0 1,2 11,9-4,6 9. Skanderborg -3,5 3,0-3,8-3,6 2,5 1,2 9,9-3,1 10. Horsens -1,2 1,3-6,4-5,7 3,0 0,8 13,9-3,5 11. Hedensted -1,6 1,1-5,9-4,6 2,3 0,2 14,3-3,8 Vestjyllands Storkreds -1,9 1,5-5,1-4,5 1,9 0,2 13,7-4,2 1. Struer -0,8 1,3-7,1-5,9 1,8 0,2 15,2-2,6 2. Skive -1,0 0,8-3,4-5,5 1,6-1,2 15,6-5,5 3. Viborg Vest -2,3 1,5-3,3-4,4 1,8 0,0 13,2-4,9 4. Viborg Øst -2,4 1,2-2,9-3,3 1,9 0,2 13,4-6,5 5. Silkeborg Nord -2,6 2,0-2,2-4,4 2,1 1,1 12,0-6,1 6. Silkeborg Syd -3,3 3,0-1,4-5,9 2,5 0,9 9,5-3,4 7. Ikast -2,8 1,3-8,5-3,2 1,6 0,2 15,5-2,9 8. Herning Syd -4,2 1,7-6,2-3,5 1,8 0,5 14,2-2,9 9. Herning Nord -2,2 1,5-7,6-3,4 2,0 0,1 14,9-3,8 10. Holstebro 0,2 0,7-5,6-5,1 1,7-0,1 15,0-5,0 11. Ringkøbing -1,2 1,2-7,7-4,3 1,7 0,5 13,2-1,8 Nordjyllands Storkreds -1,2 1,1-5,3-5,9 2,5 1,7 14,3-4,0 1. Frederikshavn -1,2 0,2-5,8-5,8 2,0 1,4 17,9-5,2 2. Hjørring -0,1 0,6-5,5-5,3 2,8 0,9 14,8-5,0 3. Brønderslev -0,7 0,3-5,6-5,8 2,4 1,1 14,9-4,1 4. Thisted -1,5 0,4-6,4-5,2 2,0 0,4 15,5-2,9 5. Himmerland -1,7 1,4-4,6-4,8 2,1 2,1 15,5-6,1 6. Mariagerfjord -1,2 0,9-6,3-5,6 1,9 1,6 15,0-3,7 7. Aalborg Øst -1,6 2,1-4,2-7,4 2,8 2,5 11,8-2,2 8. Aalborg Vest -0,9 2,1-5,1-6,6 3,1 2,5 11,4-2,9 9. Aalborg Nord -1,9 1,7-4,7-6,5 3,2 2,4 12,5-3,4

16 :4 Tabel 5. Mandaternes fordeling på valgforbund og partiet uden for valgforbund Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF Socialistisk Det Konservative, Venstre, Danmarks Liberale Parti Liberal Alliance Folkebevægelsen mod EU Dansk Stemmer kvotient ved divisor 1 1) ) ) ) kvotient ved divisor 2 4) ) ) kvotient ved divisor 3 7) ) ) kvotient ved divisor 4 8) ) kvotient ved divisor 5 12) kvotient ved divisor kvotient ved divisor Mandater Tabel 6. Mandaternes fordeling på partier inden for valgforbund A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre F. SF - Socialistisk C. Det Konservative V. Venstre, Danmarks Liberale Parti I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk Stemmer kvotient ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) kvotient ved divisor 2 3) ) ) kvotient ved divisor 3 5) ) kvotient ved divisor ) kvotient ved divisor kvotient ved divisor kvotient ved divisor Mandater Tabel 7. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti I alt Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland og Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland og Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds

17 2014:4 17 Tabel 8. Ikke i betragtning tagne brevstemmer Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt Afsenderen var ikke opført på valglisten Afsenderen var død inden valgdagen Yderkuverten indeholdt flere end ét følgebrev og én konvolut Stemmematerialet var ikke det af Økonomi- og Indenrigsministeren tilvejebragte Den foreskrevne fremgangsmåde ved stemmeafgivning har ikke været fulgt Brevstemmen var ikke afgivet indenfor de i loven nævnte frister Vælgeren har afgivet mere end en brevstemme Tabel 9. Bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt ugyldige stemmesedler Blanke i alt Andre ugyldige i alt I alt ugyldige afgivet på afstemningsstedet Blanke afgivet på afstemningsområdet Andre ugyldige afgivet på afstemningsstedet Andet mærke end kryds i stedet for kryds Helt eller delvis overstreget Kryds i flere partifelter Kryds rækker ind i flere partifelter Overstreget, udvisket eller halvt kryds Kryds uden for partifelterne Andre grunde til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Stemmeseddel ikke udleveret på afstemningsstedet Andet mærke end kryds foruden kryds Anført mere end tre kryds Stemmeseddel med tegning, påskrift eller påklæbning Afmærket med forskellige farver, iturevet mv., andet særpræg I alt ugyldige brevstemmer Blanke brevstemmer Andre ugyldige brevstemmer Kun navn på ikke opstillet person eller tillige usikker uofficiel bogstavsbetegnelse Kun anført uofficiel bogstavsbetegnelse på ét bogstav Kun anført usikker uofficiel bogstavsbetegnelse på flere bogstaver Kun anført kryds Modstrid vedrørende bogstavsbetegnelse, partinavn, personnavn Andre grunde til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Andet eller mere end én stemmeseddel i konvolutten Stemmeseddel ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Konvolut med påskrift eller påklæbning Stemmeseddel med tegning, påskrift eller påklæbning Udfyldt på bagsiden, iturevet mv., andet særpræg

18 :4 Tabel 10. Personlige stemmeandele fordelt på partier ved Europa-Parlamentsvalgene I alt 69,9 61,4 67,6 78,1 76,6 82,4 76,9 75,4 A. Socialdemokratiet 69,6 43,8 64,6 71,6 80,2 91,1 71,7 72,2 B. Radikale Venstre 70,5 38,7 56,1 93,7 90,8 71,9 68,9 69,9 C. Det Konservative 82,0 74,4 64,6 92,0 81,4 87,9 83,9 86,3 D. Centrum-Demokraterne 92,6 90,0 91,3 83,2 91, E. Retsforbundet 80, F. SF Socialistisk 56,6 37,1 50,8 88,3 73,3 82,0 72,7 76,3 I. Liberal Alliance ,6 59,5 J. Junibevægelsen ,3 68,8 72,9 69,8 - K. Kristendemokraterne 53,4 77,9 72,9 70,9 74,0 71,9 - - N. Folkebevægelsen mod EU 52,9 61,1 59,9 65,3 59,8 71,7 74,7 50,1 O. Dansk ,8 81,8 83,8 82,9 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 75,3 66,7 84,7 80,2 77,0 76,2 79,4 77,6 Y. Venstresocialisterne 80,3 41, Z. Fremskridtspartiet 68,5 88,7 58,6 64,1 62, Tabel 11. Personlige stemmeandele fordelt på partier og landsdele Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt 72,4 77,1 76,4 75,4 A. Socialdemokratiet 70,5 74,0 72,0 72,2 B. Radikale Venstre 67,5 73,6 70,5 69,9 C. Det Konservative 79,6 90,1 87,9 86,3 F. SF Socialistisk 74,5 78,2 77,1 76,3 I. Liberal Alliance 55,7 60,3 63,1 59,5 N. Folkebevægelsen mod EU 50,7 49,2 50,4 50,1 O. Dansk 84,0 82,3 82,7 82,9 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 72,5 78,4 80,1 77,6

19 2014:4 19 Tabel 12. Opstillede kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Mænd og kvinder, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet Mænd, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet Kvinder, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet

20 :4 Tabel 13. Opstillede kandidater fordelt på partier og alder år år år år år år år år år år 70 år+ I alt I alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Tabel 14. Gennemsnitsalder for opstillede kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 44,7 42,1 43,8 47,3 41,1 44,9 47,0 43,7 45,8 A. Socialdemokratiet 44,0 37,7 42,9 48,6 40,0 46,0 42,8 46,7 44,3 B. Radikale Venstre 44,7 34,2 43,4 41,1 29,2 36,5 40,7 32,6 36,1 C. Det Konservative 46,2 46,9 46,5 49,8 40,3 46,6 48,3 41,4 44,8 F. SF Socialistisk 49,6 46,8 48,7 51,0 40,7 45,5 40,9 50,8 44,8 I. Liberal Alliance ,7-38,7 51,9 46,0 49,3 J. Junibevægelsen 38,2 42,3 40,1 48,0 43,6 46, K. Kristendemokraterne 40,0 42,4 40, N. Folkebevægelsen mod EU 50,8 38,1 45,1 56,4 39,6 49,7 50,9 37,6 47,5 O. Dansk 40,2 41,8 40,9 31,7 47,3 39,5 35,8 39,8 37,8 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 46,3 41,4 44,1 46,2 51,6 47,8 53,4 53,4 53,4

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 REDEGØRELSE OM VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 Valget til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009 Danmarks Statistik samt Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. juni 2009 I. Endeligt resultat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 1 Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Østjyllands Storkreds 11. opstillingskreds Hedenstedkredsen KMD OGAC1001 1. UDG. 10.1999 Europa-Parlamentsvalget 26.05.2014 17:01 KMDOGAC1009 1. UDG.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere