BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj Valgreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne"

Transkript

1 BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Kort om statistikken: Artiklen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte økonomi- og indenrigsministeren ved bekendtgørelse i Statstidende den 1. oktober 2013 om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, at der søndag den 25. maj 2014 skulle afholdes valg til Europa-Parlamentet. Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. 1. Valgreglerne Valget var det ottende direkte valg til Europa-Parlamentet. EF-reglerne om almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet er fastlagt i akt af 20. september 1976 (EF-Tidende 1976 L 278, s. 5), som senest ændret ved Rådets afgørelse af 25. juni of af 23. september 2002 (EF-Tidende 2002 L 283, s. 1). I henhold til akten vælges medlemmerne for en periode af 5 år, og valgdagen fastsættes af hver enkelt medlemsstat inden for en fælles periode, der begynder torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag i dette tilfælde perioden maj Valgproceduren fastlægges i nationale valglove. Rådets direktiv nr. 93/109/EF (EF-Tidende 1993 L 329, s. 34), som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU (EU-Tidende 2013 L 26, s. 27) indeholder nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for EU-borgere, der bor i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. I Danmark vælges 13 medlemmer til Europa-Parlamentet ud af et samlet antal på 751 medlemmer. Antallet er fastsat i Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december De danske regler om valg til Europa-Parlamentet er indeholdt i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014 (i det følgende benævnt loven). Ifølge lovens 2 udgør Danmark ét valgområde, hvori samtlige 13 danske medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Afstemningen og stemmeoptællingen foregår i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget.

2 2 2014:4 Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet i Grønland og på Færøerne. Opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget er dels de partier, der i kraft af valg er repræsenteret i Folketinget senest seks uger før valgdagen og/eller er repræsenteret i Europa-Parlamentet, dels nye partier, der anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren senest 8 uger før valgdagen af et antal vælgere, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 udgjorde dette tal Der kan ikke stille kandidater uden for partierne op til Europa-Parlamentsvalg. Kandidater til valget opføres på kandidatlister. Hvert opstillingsberettiget parti kan indlevere én kandidatliste med højst 20 kandidater. Kandidaterne kan opstilles sideordnet eller på partiliste. Der kan anmeldes valgforbund mellem partierne. 2. Den officielle valgopgørelse 2.1. Kandidatlister og valgforbund Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 28. april 2014 var kandidatlister for følgende 8 partier godkendt til deltagelse i valget: A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti De 7 af de 8 partier partierne A. Socialdemokratiet, B. Radikale Venstre, C. Det Konservative, F. SF Socialistisk, I. Liberal Alliance, O. Dansk og V. Venstre, Danmarks Liberale Parti var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Folketinget, jf. lovens 10, stk. 1. Partiet N. Folkebevægelsen mod EU var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Europa-Parlamentet, jf. lovens 10, stk. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets ovennævnte bekendtgørelse i Statstidende oplyste endvidere, at der var indgået 2 valgforbund: I. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF Socialistisk II. Det Konservative og Venstre, Danmarks Liberale Parti Alle partier havde opstillet kandidaterne sideordnet Mandaternes fordeling på partier Som første led i valgopgørelsen sammentælles for hver kandidatliste (parti) de stemmetal, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse under ét, dvs. i hele landet. Resultatet af disse sammentællinger fremgår af den øverste række i tabel 2. For hvert valgforbund sammentælles endvidere stemmetallene for de partier, der indgår i det pågældende valgforbund. Det er gjort i tabel 5. Derefter fordeles mandaterne som forskrevet i lovens 32, stk. 2 og 3. Denne fordeling, der foregår ved benyttelse af divisorerne osv. (d Hondts metode), er vist i tabel 5 og tabel 6. Grundlaget for beregningerne er de enkelte partiers

3 2014:4 3 stemmetal i hele landet, som blandt andet er vist i tabel 6. I første linje i tabel 5 er de samlede tal for hvert valgforbund anført samt stemmetallet for de partier, der ikke deltager i valgforbund. I 1. trin fordeles de 13 mandater efter kvotienternes størrelse på de 2 valgforbund og de tre partier, der ikke deltager i valgforbund. I 2. trin er det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, fordelt på de enkelte partier i valgforbundet på tilsvarende måde, som vist i tabel 6. Partier, der ikke deltager i valgforbund (I. Liberal Alliance, N. Folkebevægelsen mod EU og O. Dansk ) er også medtaget i tabellen. Resultatet af beregningerne gav følgende fordeling af mandaterne: Socialdemokratiet... 3 Radikale Venstre... 1 Det Konservative... 1 SF - Socialistisk... 1 Folkebevægelsen mod EU... 1 Dansk... 4 Venstre, Danmarks Liberal Parti... 2 Liberal Alliance fik ingen mandater og opnåede derved ikke repræsentation i Europa-Parlamentet Kandidatudvælgelsen og stedfortræderrækkefølgen Efter at det er fastslået, hvor mange mandater de enkelte partier har fået, skal det opgøres, hvilke af kandidaterne for vedkommende parti der er blevet valgt. For de partier, der har opnået mandater, skal stedfortræderrækkefølgen for de ikke-valgte kandidater også fastlægges. Da alle partier har sideordnet opstilling ved dette valg, skal kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen ske efter reglerne i lovens 34. Ved sideordnet opstilling tilfalder partiets mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 1. De ikke-valgte kandidater for de partier, der har opnået mandat ved valget, er stedfortrædere i rækkefølge efter deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 2. Til brug for kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen sammentælles kandidaternes personlige stemmetal under ét, dvs. i hele landet. På samme måde sammentælles det antal listestemmer, der er afgivet for hvert parti. Resultaterne af disse sammentællinger fremgår af tabel 18, der ligeledes viser de valgte kandidater med angivelse af valgnummer og de ikke-valgte kandidater angivet med deres nummer på stedfortræderlisten De valgte kandidater Følgende blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget den 25. maj 2014 i den angivne rækkefølge: A. Socialdemokratiet 1. Jeppe Kofod, MF 2. Christel Schaldemose, Sekretariatsleder 3. Ole Christensen, LO-konsulent B. Radikale Venstre 1. Morten Helveg Petersen, Vice-adm. Direktør, fhv. MF C. Det Konservative 1. Bendt Bendtsen, Fhv. minister

4 4 2014:4 F. SF Socialistisk 1. Margrete Auken, Sognepræst, fhv. MF N. Folkebevægelsen mod EU 1. Rina Ronja Kari, Cand.soc. i virksomhedsledelse O. Dansk 1. Morten Messerschmidt, Cand.jur., fhv. MF 2. Rikke Karlsson, Politiker 3. Anders Primdahl Vistisen, Juridisk konsulent 4. Jørn Dohrmann, MF V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 1. Ulla Tørnæs, Fhv. minister 2. Jens Rohde, Direktør, fhv. MF 3. Foreløbig og endelig opgørelse af valget På valgaftenen den 25. maj 2014 foretog Danmarks Statistik en foreløbig opgørelse af resultatet (mandatfordelingen) af Europa-Parlamentsvalget. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i valgbogen. Samtidig med optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert af partierne, foretages en opgørelse af de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af listestemmer for hvert parti i de enkelte afstemningsområder, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 30, stk. 2. Derefter foretager valgbestyrelsen for opstillingskredsen som helhed en opgørelse af, hvor mange af de afgivne gyldige stemmer der er tilfaldet hvert parti. For hvert parti opgøres endvidere for opstillingskredsen som helhed, hvor mange personlige stemmer der er tilfaldet de enkelte kandidater, og hvor mange stemmer der er listestemmer (stemmer på partiet), jf. lovens 30, stk. 1. Alle disse resultater indføres i valgbogen, hvorefter valgbogen indberettes elektronisk til Danmarks Statistik og endvidere indsendes som attesteret kopi til både Danmarks Statistik og Økonomiog Indenrigsministeriet til brug for den endelige opgørelse af valget. Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet modtog valgbøgerne i dagene maj De 92 valgbøger blev revideret af Danmarks Statistik, og fejl og mangler er blevet berigtiget, hvorefter det endelige resultat af Europa-Parlamentsvalget er opgjort af Danmarks Statistik. Økonomi- og Indenrigsministeriet sender en redegørelse til Folketinget for de bemærkninger og korrektioner, som gennemgangen af valgbøgerne har givet anledning til. Fra den foreløbige opgørelse, som Danmarks Statistik foretager på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 7 er disse opgjort for hvert parti for hele landet og de enkelte storkredse. Ved 2014-valget medførte stemmeforskydningerne ingen ændringer af valgaftenens opgørelse af mandaternes fordeling på partier.

5 2014: Nøgletal om valget 4.1. Vælgertallet Vælgertallet er opgjort til ved valget den 25. maj 2014 eller (2,1 pct.) flere end ved 2009-valget. I Hovedstaden er vælgertallet steget med (3,8 pct.), i Sjælland-Syddanmark steget med (0,8 pct.) og i Midtjylland- Nordjylland steget med (2,1 pct.). Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse er anført i tabel Valgdeltagelsen Stemmeprocenten afgivne stemmer i procent af vælgertallet blev for hele landet 56,3 mod 59,5 ved 2009-valget. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 58,8, 55,8 og 54,6 med fald på henholdsvis 2,3, 3,3 og 4,1 procentpoint i forhold til 2009-valget. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel 1. Blandt de 92 opstillingskredse var stemmeprocenten højest i Rudersdal i Nordsjællands Storkreds med 69,1 pct. og lavest i Aalborg Nord i Nordjyllands Storkreds med 47,2 pct Brevstemmer Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget fra ved 2009-valget til ved 2014-valget eller med Brevstemmeprocenten antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer udgjorde 5,8 pct. ved 2014-valget. Det er en stigning i forhold til 2009-valget, hvor brevstemmeprocenten var 4,7. Blandt de 92 opstillingskredse var brevstemmeprocenten højest i Indre By i Københavns Storkreds med 13,3 pct. og lavest i Silkeborg Nord i Vestjyllands Storkreds med 3,1 pct. Der henvises i øvrigt til tabel 1. Antallet af rettidigt modtagne brevstemmer, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten udgjorde ved valgene 2009 og 2014 henholdsvis 718 og Blanke og andre ugyldige stemmer Antallet af ugyldige stemmer blev mod ved 2009-valget, og ugyldighedsprocenten ugyldige stemmer i procent af afgivne stemmer faldt således fra 3,04 pct. ved 2009-valget til 2,38 pct. ved 2014-valget. Blandt de 92 opstillingskredse var ugyldighedsprocenten højest i Bispebjerg i Københavns Storkreds med 3,5 pct. og lavest i Gentofte i Københavns Omegns Storkreds med 1,5 pct. De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2014-valget på blanke og andre ugyldige med henholdsvis mod ved 2009-valget henholdsvis Der henvises i øvrigt til tabel Partiernes relative stemmefordeling I tabel 3 er vist partiernes relative stemmefordeling i landsdele, storkredse og opstillingskredse ved 2014-valget. I hele landet blev Dansk det største parti med en stemmeandel på 26,6 pct. Dansk er også det største parti i alle storkredse med undtagelse af Københavns Storkreds og Bornholms Storkreds. Blandt alle 92 opstillingskredse har Dansk fået den højeste andel af stemmerne i Lolland i Sjællands Storkreds med 35,5 pct. og den laveste i Nørrebro i Københavns Storkreds med 8,5 pct.

6 6 2014:4 Ændringerne i partiernes relative stemmefordeling fra 2009 til 2014 er vist i tabel 4. Blandt de otte opstillede partier er fire gået frem og fire gået tilbage. Dansk har opnået den største fremgang med en stigning på 11,3 procentpoint. Den største tilbagegang har SF Socialistisk oplevet med et fald i stemmeandelen på 4,9 procentpoint Mandatforskydninger For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2009-valget: Socialdemokratiet -1, Radikale Venstre +1, SF - Socialistisk -1, Dansk +2 og Venstre Danmarks Liberale Parti -1. Det Konservative og Folkebevægelsen mod EU opnåede uændret antal mandater i Europa-Parlamentet. Liberal Alliance opnåede ikke repræsentation ved dette valg Opstillede og valgte kandidater I tabel 12 og tabel 15 er vist antal opstillede og valgte kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Ved 2014-valget var der otte opstillede partier mod ni ved 2009-valget, da Junibevægelsen ikke var opstillet i Trods et opstillet parti mindre er kandidatantallet kun faldet fra 102 til 100 kandidater. Kvindernes antal er faldet fra 39 til 37, mens mændenes antal var 63 ved både og 2014-valget. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er faldet fra 38,2 i 2009 til 37,0 i Af de 13 valgte kandidater er 5 kvinder ved 2014-valget mod 6 ved 2009-valget. Kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er således faldet fra 46,2 pct. i 2009 til 38,5 pct. i De personlige stemmer Det samlede antal personlige stemmer blev eller færre end ved 2009-valget. Den personlige stemmeprocent personlige stemmer i procent af i alt gyldige stemmer faldt i hele landet fra 76,9 i 2009 til 75,4 i 2014, jf. tabel 10. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 72,4, 77,1 og 76,4 i Blandt de otte opstillede partier var den personlige stemmeprocent højest for Det Konservative med 86,3 pct. og lavest for Folkebevægelsen mod EU med 50,1 pct. Af de 100 opstillede kandidater fik Morten Messerschmidt fra Dansk det højeste personlige stemmetal med efterfulgt af Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet med og Margrete Auken fra SF Socialistisk med Morten Messerschmidts stemmetal er det højeste personlige stemmetal, der er givet ved et Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet havde den hidtidige rekord med ved Europa-Parlamentsvalget i Morten Messerschmidts stemmetal ved 2014-tallet udgør 20,0 pct. af alle afgivne stemmer. Det er fortsat lidt lavere end Poul Nyrup Rasmussens andel i Ved valget i 2004 blev der i alt afgivet stemmer, og Poul Nyrup Rasmussens andel af alle afgivne stemmer udgjorde således 21,1 pct. Personlige stemmetal og rækkefølge for valgte og stedfortrædere for alle kandidater fremgår af tabel 18.

7 2014: Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse På findes alle resultater på de enkelte afstemnings- områder, opstillingskredse, storkredse og landsdele. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 udkom 26. juni 2009 i serien Befolkning og valg 2009:11 (Statistiske Efterretninger). Valget til Europa-Parlamentet i juni 2019 udkommer i 2019 i serien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger). Thomas Michael Klintefelt, tlf ,

8 8 2014:4 Tabel 1. Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Hele landet ,32 5,83 2, Hovedstaden ,79 8,07 2, Københavns Storkreds ,11 8,69 2, Østerbro ,30 8,36 2, Sundbyvester ,88 7,49 2, Indre By ,95 13,26 2, Sundbyøster ,74 7,89 2, Nørrebro ,52 7,75 3, Bispebjerg ,24 8,55 3, Brønshøj ,58 7,76 2, Valby ,54 6,73 2, Vesterbro ,27 6,10 2, Falkoner ,05 10,69 2, Slots ,68 12,35 2, Tårnby ,10 7,63 2, Københavns Omegns Storkreds ,65 7,79 2, Gentofte ,66 12,36 1, Lyngby ,71 7,75 1, Gladsaxe ,17 7,66 2, Rødovre ,22 6,64 2, Hvidovre ,36 6,46 2, Brøndby ,19 7,90 2, Taastrup ,29 5,53 2, Ballerup ,37 6,71 2, Nordsjællands Storkreds ,20 7,51 1, Helsingør ,26 9,17 1, Fredensborg ,86 7,67 1, Hillerød ,55 5,84 2, Frederikssund ,65 7,66 2, Egedal ,57 6,23 1, Rudersdal ,10 9,10 1, Bornholms Storkreds ,48 7,58 2, Rønne ,15 8,17 2, Aakirkeby ,79 7,03 2, Sjælland og Syddanmark ,82 4,84 2, Sjællands Storkreds ,07 5,34 2, Lolland ,36 7,75 2, Guldborgsund ,79 5,47 2, Vordingborg ,52 4,87 2, Næstved ,56 4,73 2, Faxe ,32 5,53 2, Køge ,08 4,47 2, Greve ,56 5,82 2, Roskilde ,13 6,75 2, Holbæk ,28 5,14 2, Kalundborg ,98 4,94 2, Ringsted ,47 4,58 2, Slagelse ,58 4,82 2, Fyns Storkreds ,49 5,10 2, Odense Øst ,62 5,51 3, Odense Vest ,90 5,21 2, Odense Syd ,55 5,40 2, Assens ,99 5,18 2, Middelfart ,41 4,73 2, Nyborg ,49 4,29 2, Svendborg ,90 5,72 2, Faaborg ,76 4,61 2,

9 2014:4 9 Tabel 1 (fortsat). Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Sydjyllands Storkreds ,35 4,05 2, Sønderborg ,24 4,39 2, Aabenraa ,49 3,90 2, Tønder ,23 3,58 2, Esbjerg By ,33 4,72 3, Esbjerg Omegn ,11 3,99 2, Varde ,23 3,47 2, Vejen ,52 3,26 2, Vejle Nord ,45 3,34 2, Vejle Syd ,94 4,48 2, Fredericia ,25 4,06 2, Kolding Nord ,39 4,70 2, Kolding Syd ,06 3,93 2, Haderslev ,30 4,68 2, Midtjylland og Nordjylland ,63 4,75 2, Østjyllands Storkreds ,12 5,10 2, Århus Syd ,82 5,35 2, Århus Vest ,23 4,86 2, Århus Nord ,45 5,35 3, Århus Øst ,98 6,38 2, Djurs ,66 4,68 1, Randers Nord ,48 5,17 2, Randers Syd ,11 5,52 2, Favrskov ,36 3,67 2, Skanderborg ,81 6,20 1, Horsens ,99 4,17 2, Hedensted ,48 3,29 2, Vestjyllands Storkreds ,08 4,15 2, Struer ,14 4,74 2, Skive ,25 4,26 2, Viborg Vest ,92 4,62 2, Viborg Øst ,10 4,08 2, Silkeborg Nord ,01 3,14 2, Silkeborg Syd ,09 5,03 2, Ikast ,23 3,74 2, Herning Syd ,65 4,56 2, Herning Nord ,45 3,31 2, Holstebro ,89 4,75 2, Ringkøbing ,38 3,41 2, Nordjyllands Storkreds ,21 4,82 2, Frederikshavn ,95 5,38 2, Hjørring ,54 4,54 2, Brønderslev ,70 3,64 2, Thisted ,37 4,12 1, Himmerland ,55 3,83 2, Mariagerfjord ,26 4,65 2, Aalborg Øst ,37 5,56 2, Aalborg Vest ,97 5,55 2, Aalborg Nord ,19 6,27 2,

10 :4 Tabel 2. Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Østerbro Sundbyvester Indre By Sundbyøster Nørrebro Bispebjerg Brønshøj Valby Vesterbro Falkoner Slots Tårnby Københavns Omegns Storkreds Gentofte Lyngby Gladsaxe Rødovre Hvidovre Brøndby Taastrup Ballerup Nordsjællands Storkreds Helsingør Fredensborg Hillerød Frederikssund Egedal Rudersdal Bornholms Storkreds Rønne Aakirkeby Sjælland og Syddanmark Sjællands Storkreds Lolland Guldborgsund Vordingborg Næstved Faxe Køge Greve Roskilde Holbæk Kalundborg Ringsted Slagelse Fyns Storkreds Odense Øst Odense Vest Odense Syd Assens Middelfart Nyborg Svendborg Faaborg I alt

11 2014:4 11 Tabel 2 (fortsat). Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds Sønderborg Aabenraa Tønder Esbjerg By Esbjerg Omegn Varde Vejen Vejle Nord Vejle Syd Fredericia Kolding Nord Kolding Syd Haderslev Midtjylland og Nordjylland Østjyllands Storkreds Århus Syd Århus Vest Århus Nord Århus Øst Djurs Randers Nord Randers Syd Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Vestjyllands Storkreds Struer Skive Viborg Vest Viborg Øst Silkeborg Nord Silkeborg Syd Ikast Herning Syd Herning Nord Holstebro Ringkøbing Nordjyllands Storkreds Frederikshavn Hjørring Brønderslev Thisted Himmerland Mariagerfjord Aalborg Øst Aalborg Vest Aalborg Nord I alt

12 :4 Tabel 3. Partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet 19,1 6,5 9,1 11,0 2,9 8,1 26,6 16,7 100,0 Hovedstaden 18,9 9,7 8,9 14,6 3,5 9,8 22,1 12,6 100,0 Københavns Storkreds 18,8 12,4 6,7 20,5 3,3 12,8 16,3 9,0 100,0 1. Østerbro 19,1 14,8 7,3 20,1 4,0 11,0 13,2 10,6 100,0 2. Sundbyvester 19,0 12,8 5,6 19,7 3,8 12,2 17,7 9,3 100,0 3. Indre By 18,0 15,5 7,6 22,1 4,2 12,0 9,6 10,9 100,0 4. Sundbyøster 18,7 11,4 5,1 19,9 3,1 14,4 18,7 8,7 100,0 5. Nørrebro 17,4 14,2 3,6 30,0 2,6 18,2 8,5 5,5 100,0 6. Bispebjerg 18,5 10,8 4,9 21,5 2,7 17,3 17,7 6,6 100,0 7. Brønshøj 20,7 10,1 5,8 19,7 2,7 13,3 19,4 8,3 100,0 8. Valby 19,7 10,2 6,1 19,5 3,2 13,2 19,6 8,6 100,0 9. Vesterbro 18,6 14,5 4,2 26,0 3,0 15,6 11,6 6,6 100,0 10. Falkoner 19,0 15,1 10,9 18,1 4,3 9,0 13,0 10,8 100,0 11. Slots 18,2 12,2 12,2 16,2 3,9 9,3 16,4 11,5 100,0 12. Tårnby 18,9 5,6 8,0 9,5 2,6 8,7 35,2 11,5 100,0 Københavns Omegns Storkreds 20,1 7,7 9,9 11,0 3,2 8,8 27,0 12,3 100,0 1. Gentofte 13,2 12,3 17,9 9,7 6,0 5,0 16,3 19,4 100,0 2. Lyngby 16,2 12,4 13,5 12,3 4,8 6,6 18,3 15,9 100,0 3. Gladsaxe 21,7 9,0 7,2 13,7 3,0 11,1 23,2 11,1 100,0 4. Rødovre 23,8 5,9 7,1 11,5 2,2 10,3 29,6 9,6 100,0 5. Hvidovre 22,3 5,1 6,3 11,2 2,1 9,7 34,2 9,0 100,0 6. Brøndby 22,1 4,6 7,8 8,8 2,4 8,9 35,3 10,1 100,0 7. Taastrup 20,8 4,9 9,5 11,1 1,9 10,7 31,4 9,6 100,0 8. Ballerup 23,0 5,6 6,8 10,0 2,3 9,0 32,1 11,1 100,0 Nordsjællands Storkreds 16,2 8,4 11,3 10,6 4,1 6,6 25,0 17,8 100,0 1. Helsingør 18,2 7,7 10,7 11,7 3,5 8,4 27,5 12,3 100,0 2. Fredensborg 13,4 9,0 15,5 8,8 5,5 4,8 22,6 20,4 100,0 3. Hillerød 16,4 6,9 8,8 11,4 3,4 7,6 27,0 18,4 100,0 4. Frederikssund 18,5 5,0 6,7 10,8 2,4 8,4 32,9 15,4 100,0 5. Egedal 17,4 9,5 10,5 11,0 4,0 6,3 24,1 17,1 100,0 6. Rudersdal 13,8 11,5 15,3 9,8 5,7 4,8 17,8 21,3 100,0 Bornholms Storkreds 36,4 2,6 5,4 6,6 1,1 9,6 23,6 14,8 100,0 1. Rønne 39,8 2,5 5,2 6,1 0,9 8,5 23,4 13,6 100,0 2. Aakirkeby 33,2 2,6 5,5 7,0 1,2 10,6 23,9 15,9 100,0 Sjælland og Syddanmark 18,9 4,7 10,1 8,9 2,4 7,3 30,2 17,6 100,0 Sjællands Storkreds 18,8 4,9 7,5 9,6 2,4 8,1 31,9 16,8 100,0 1. Lolland 22,1 2,2 6,1 8,3 1,2 8,4 35,5 16,1 100,0 2. Guldborgsund 21,7 3,3 6,9 8,3 1,6 8,0 34,6 15,6 100,0 3. Vordingborg 19,0 4,3 7,0 10,9 2,0 9,3 31,3 16,1 100,0 4. Næstved 21,7 4,2 7,6 9,2 2,3 8,3 30,3 16,5 100,0 5. Faxe 16,4 4,6 7,9 9,1 2,3 8,1 34,4 17,3 100,0 6. Køge 17,5 5,4 8,3 10,4 2,8 7,6 31,5 16,6 100,0 7. Greve 16,7 4,8 8,8 6,6 3,4 5,4 34,2 20,0 100,0 8. Roskilde 19,2 8,1 8,1 13,7 2,7 8,4 24,2 15,6 100,0 9. Holbæk 18,3 6,3 6,9 10,1 2,4 9,2 29,0 17,7 100,0 10. Kalundborg 17,8 4,3 6,0 9,0 1,7 8,8 35,2 17,2 100,0 11. Ringsted 17,3 5,5 8,7 10,3 2,6 7,6 31,7 16,2 100,0 12. Slagelse 18,8 4,1 7,0 8,2 2,6 8,4 34,4 16,5 100,0 Fyns Storkreds 20,7 5,1 16,3 10,2 1,9 7,7 25,5 12,6 100,0 1. Odense Øst 23,0 6,9 12,7 13,4 2,2 9,7 22,9 9,2 100,0 2. Odense Vest 21,7 5,1 18,2 10,2 2,1 7,8 25,8 9,2 100,0 3. Odense Syd 20,3 7,1 18,3 11,0 2,6 6,8 21,9 12,1 100,0 4. Assens 21,5 3,8 17,8 7,8 1,5 6,3 26,7 14,7 100,0 5. Middelfart 20,8 4,2 17,1 7,2 1,8 5,7 27,9 15,3 100,0 6. Nyborg 21,8 3,6 15,5 7,9 1,7 7,8 28,3 13,4 100,0 7. Svendborg 18,1 5,0 13,6 13,6 1,8 9,7 25,7 12,5 100,0 8. Faaborg 19,5 4,1 17,7 8,9 1,6 7,5 25,9 14,8 100,0 I alt

13 2014:4 13 Tabel 3 (fortsat). Partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds 17,6 4,2 8,6 7,0 2,6 6,0 31,6 22,4 100,0 1. Sønderborg 20,3 3,9 8,5 5,7 2,4 5,4 33,9 20,0 100,0 2. Aabenraa 16,7 3,7 8,2 5,5 2,1 5,7 34,4 23,7 100,0 3. Tønder 15,9 3,1 10,6 6,0 2,4 5,1 31,0 25,9 100,0 4. Esbjerg By 20,6 3,8 5,8 8,8 2,8 10,4 31,1 16,6 100,0 5. Esbjerg Omegn 17,3 3,8 8,6 8,0 2,8 6,5 28,7 24,2 100,0 6. Varde 13,6 3,5 8,3 5,8 2,1 4,4 32,3 30,1 100,0 7. Vejen 15,1 3,4 9,8 5,3 2,8 4,3 31,3 27,9 100,0 8. Vejle Nord 16,9 5,9 9,3 8,1 2,9 4,8 29,3 22,8 100,0 9. Vejle Syd 18,8 5,5 7,8 7,9 3,1 6,5 30,7 19,8 100,0 10. Fredericia 21,5 3,8 7,8 7,4 2,3 6,6 35,0 15,5 100,0 11. Kolding Nord 16,0 5,8 10,0 7,6 3,2 5,4 28,1 24,0 100,0 12. Kolding Syd 16,6 4,8 9,6 7,9 3,0 5,9 31,3 21,0 100,0 13. Haderslev 17,5 4,1 9,0 7,1 2,5 6,3 32,1 21,3 100,0 Midtjylland og Nordjylland 19,6 5,5 8,3 9,7 2,9 7,3 27,0 19,6 100,0 Østjyllands Storkreds 19,9 6,9 7,4 12,3 3,2 7,9 25,2 17,2 100,0 1. Århus Syd 20,4 9,2 7,6 15,4 3,6 8,6 19,0 16,2 100,0 2. Århus Vest 21,8 7,4 7,0 14,1 2,9 9,2 24,1 13,6 100,0 3. Århus Nord 21,4 9,9 6,7 17,7 3,5 10,5 17,7 12,7 100,0 4. Århus Øst 19,5 11,4 7,5 18,1 4,3 8,8 15,1 15,3 100,0 5. Djurs 18,1 4,4 6,8 10,0 2,6 8,0 31,7 18,3 100,0 6. Randers Nord 21,9 3,7 6,7 7,2 2,0 7,8 33,8 16,8 100,0 7. Randers Syd 20,3 4,1 7,2 8,0 2,9 7,3 33,1 17,3 100,0 8. Favrskov 20,2 5,8 8,3 9,2 2,5 5,8 27,9 20,2 100,0 9. Skanderborg 19,1 6,9 7,8 12,2 3,1 7,0 23,8 20,1 100,0 10. Horsens 20,4 4,4 7,2 7,9 3,6 7,1 31,6 17,8 100,0 11. Hedensted 15,2 3,5 9,1 5,9 2,8 4,6 34,0 24,9 100,0 Vestjyllands Storkreds 16,9 4,8 10,0 7,6 2,3 5,5 28,3 24,4 100,0 1. Struer 17,3 4,3 10,1 7,8 2,1 5,2 29,4 23,8 100,0 2. Skive 19,3 5,8 7,1 6,6 1,9 7,4 30,1 21,8 100,0 3. Viborg Vest 19,3 4,8 7,3 9,3 2,3 6,3 25,7 25,0 100,0 4. Viborg Øst 17,3 4,6 9,0 8,0 2,3 4,8 26,6 27,2 100,0 5. Silkeborg Nord 17,0 5,2 11,1 9,3 2,8 6,3 27,9 20,3 100,0 6. Silkeborg Syd 19,0 6,9 10,9 10,9 3,2 7,7 23,9 17,7 100,0 7. Ikast 14,8 3,5 12,3 5,4 2,0 4,4 33,6 24,1 100,0 8. Herning Syd 15,5 4,8 10,5 6,8 2,4 5,1 29,6 25,3 100,0 9. Herning Nord 13,5 4,4 12,0 5,6 2,4 4,1 29,6 28,4 100,0 10. Holstebro 19,3 4,9 9,1 8,1 2,2 5,3 29,3 21,7 100,0 11. Ringkøbing 13,0 3,6 11,5 5,7 2,1 4,3 27,1 32,7 100,0 Nordjyllands Storkreds 21,9 4,2 8,1 8,1 3,0 7,9 28,4 18,5 100,0 1. Frederikshavn 22,4 2,5 6,8 6,7 2,4 7,5 35,1 16,5 100,0 2. Hjørring 21,9 3,4 9,1 8,0 3,2 6,9 28,5 19,0 100,0 3. Brønderslev 25,6 2,8 7,1 5,6 2,9 7,6 28,3 20,0 100,0 4. Thisted 19,4 2,9 9,1 7,3 2,3 6,1 30,2 22,7 100,0 5. Himmerland 16,8 4,3 10,1 7,7 2,5 6,8 29,5 22,3 100,0 6. Mariagerfjord 20,8 3,7 8,2 7,6 2,4 7,0 29,9 20,3 100,0 7. Aalborg Øst 24,2 6,2 6,6 10,7 3,4 10,0 25,3 13,6 100,0 8. Aalborg Vest 21,7 6,0 8,8 10,1 3,8 8,9 23,6 17,2 100,0 9. Aalborg Nord 23,1 5,4 6,9 9,3 3,8 9,8 26,3 15,4 100,0 I alt

14 :4 Tabel 4. Ændring i partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse fra Europa-Parlamentsvalget i 2009 til 2014 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet -2,4 2,3-3,5-4,9 2,3 0,9 11,3-3,6 Hovedstaden -0,9 3,3-2,7-4,5 2,7 0,1 8,0-3,4 Københavns Storkreds -1,1 4,1-2,2-4,3 2,5 0,9 5,2-2,1 1. Østerbro 0,1 4,9-2,1-5,5 2,9 0,2 4,5-2,0 2. Sundbyvester -1,5 4,4-2,5-4,2 2,9 0,0 5,8-1,8 3. Indre By 0,3 4,5-1,9-3,9 3,1 0,5 3,2-2,9 4. Sundbyøster -2,0 3,9-2,2-5,0 2,3 2,1 6,3-2,0 5. Nørrebro -2,4 4,8-1,8-3,2 1,9 3,4 2,0-1,4 6. Bispebjerg -2,4 4,2-2,5-4,5 1,8 2,9 5,3-1,9 7. Brønshøj -0,3 3,3-1,7-3,6 2,0 0,3 5,6-1,9 8. Valby -1,6 3,4-1,9-5,2 2,4 0,1 6,8-1,2 9. Vesterbro -1,2 4,3-1,8-4,1 2,1 1,6 3,8-1,0 10. Falkoner 0,3 5,3-3,1-4,0 3,3-0,4 4,0-2,7 11. Slots -1,3 4,0-2,5-4,6 2,9 0,3 5,3-1,7 12. Tårnby -1,6 1,6-2,4-6,0 2,1-0,5 13,3-4,3 Københavns Omegns Storkreds -1,3 2,7-2,3-5,2 2,5-0,7 10,0-3,4 1. Gentofte 0,0 4,2-2,7-3,2 4,9-0,5 5,4-6,2 2. Lyngby -0,9 4,4-2,2-4,5 3,8-0,3 6,4-4,4 3. Gladsaxe 0,6 3,1-2,9-4,3 2,3-3,0 8,5-2,2 4. Rødovre -1,7 2,4-2,5-6,2 1,7-0,3 11,1-2,2 5. Hvidovre -1,7 1,7-1,1-5,7 1,6-1,6 12,5-3,1 6. Brøndby -2,9 1,5-3,0-5,6 2,0-0,4 13,2-2,7 7. Taastrup -2,3 1,4-0,8-5,7 1,4 0,7 12,3-3,8 8. Ballerup -1,6 2,2-2,8-6,5 1,8-0,5 12,5-2,4 Nordsjællands Storkreds -1,3 3,0-3,6-4,4 3,4-0,4 10,0-4,5 1. Helsingør -1,5 2,5-3,4-5,7 2,8-0,3 11,9-4,0 2. Fredensborg -1,0 3,2-4,3-3,2 4,6-0,4 8,5-5,4 3. Hillerød -1,6 2,5-4,4-4,7 2,8-0,5 11,7-3,4 4. Frederikssund -2,9 1,7-4,4-4,7 1,8 0,2 12,9-2,6 5. Egedal -0,4 3,5-3,3-5,0 3,2-0,7 9,4-4,4 6. Rudersdal -0,3 4,1-2,1-3,3 4,8-0,8 6,5-6,8 Bornholms Storkreds 10,0-0,2-4,3-7,2 0,7 1,3 9,6-7,0 1. Rønne 9,1-0,2-4,4-6,8 0,4 0,6 9,4-5,9 2. Aakirkeby 10,8-0,2-4,2-7,5 0,9 1,9 9,8-8,0 Sjælland og Syddanmark -3,3 1,5-3,3-5,5 1,9 1,1 13,3-3,5 Sjællands Storkreds -2,4 1,5-4,0-5,9 1,9 1,2 13,3-3,4 1. Lolland -3,2 0,0-3,6-9,7 0,9 1,6 17,1-1,0 2. Guldborgsund -4,6 0,6-3,6-6,3 1,2 1,9 16,0-3,3 3. Vordingborg -1,3 0,8-3,9-6,9 1,5 1,6 13,8-3,2 4. Næstved -2,2 1,2-4,3-5,7 1,8 1,8 12,3-2,9 5. Faxe -2,8 1,4-4,0-5,2 1,8 0,7 14,7-4,0 6. Køge -2,5 1,7-3,8-5,4 2,2 0,7 13,0-4,0 7. Greve -1,7 1,4-3,5-4,3 2,8-0,5 12,2-4,4 8. Roskilde -1,3 3,1-4,1-4,4 2,1 0,4 9,6-2,9 9. Holbæk -1,8 1,7-4,6-6,9 2,0 1,9 12,4-2,4 10. Kalundborg -2,0 1,2-3,6-6,4 1,3 1,8 14,5-4,6 11. Ringsted -2,8 2,2-3,8-5,8 2,1 1,2 14,0-4,7 12. Slagelse -2,2 1,3-4,6-6,3 2,1 2,3 12,9-3,2 Fyns Storkreds -5,9 1,9-0,9-4,9 1,5 1,7 12,0-3,0 1. Odense Øst -8,4 3,1-1,5-5,5 1,5 2,3 11,1 0,2 2. Odense Vest -7,5 2,2-1,2-5,1 1,7 1,4 12,3-1,1 3. Odense Syd -5,2 3,0-1,5-5,2 2,0 1,5 9,7-1,8 4. Assens -5,8 1,2-0,4-5,1 1,0 1,6 13,4-3,6 5. Middelfart -6,6 1,5-1,0-4,0 1,4 0,9 13,8-4,1 6. Nyborg -5,4 1,2-0,8-5,9 1,4 2,0 13,2-3,3 7. Svendborg -5,1 1,6-0,3-3,4 1,3 2,1 11,9-5,0 8. Faaborg -3,6 1,1-0,4-5,4 1,2 1,8 11,8-4,0

15 2014:4 15 Tabel 4 (fortsat). Ændring i partiernes relative stemmefordeling fordelt på opstillingskredse fra Europa-Parlamentsvalget i 2009 til 2014 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds -2,4 1,2-4,3-5,6 2,2 0,5 14,2-3,9 1. Sønderborg -2,6 0,9-3,4-4,8 1,9 0,0 13,3-3,3 2. Aabenraa -3,0 0,2-5,3-4,0 1,7 0,5 15,5-3,7 3. Tønder -1,3 0,3-3,7-4,6 2,1-0,1 15,0-5,5 4. Esbjerg By -5,9 0,9-2,6-6,5 2,4 1,2 14,7-2,4 5. Esbjerg Omegn -3,4 1,0-2,7-5,3 2,3 0,8 13,4-4,3 6. Varde -2,3 0,7-5,4-3,4 1,7 0,4 16,4-6,5 7. Vejen -3,1 0,7-4,9-4,9 2,4 0,1 14,9-3,2 8. Vejle Nord 0,0 2,5-4,7-5,8 2,3-0,2 12,7-5,1 9. Vejle Syd -1,2 2,1-5,1-6,7 2,6 0,6 13,1-3,3 10. Fredericia -0,3 1,3-5,1-6,6 1,6 0,0 16,1-5,1 11. Kolding Nord -1,6 2,2-4,7-7,4 2,6 0,3 12,4-1,9 12. Kolding Syd -2,5 1,8-5,3-7,4 2,5 0,6 14,3-2,1 13. Haderslev -2,7 1,3-3,9-6,1 2,1 1,4 13,7-4,1 Midtjylland og Nordjylland -2,7 2,0-4,5-4,7 2,3 1,3 12,4-3,6 Østjyllands Storkreds -4,3 3,0-3,6-4,1 2,5 1,7 10,3-3,0 1. Århus Syd -4,4 4,0-2,8-3,8 2,7 1,8 7,4-2,3 2. Århus Vest -6,3 3,8-2,0-3,9 2,3 2,2 9,1-2,7 3. Århus Nord -6,3 4,2-2,2-4,4 2,6 2,6 7,2-0,7 4. Århus Øst -3,9 5,1-2,6-4,6 3,2 1,5 5,7-1,7 5. Djurs -5,1 1,9-3,5-3,3 2,2 2,2 13,2-5,6 6. Randers Nord -6,8 1,2-3,7-4,0 1,6 2,5 14,1-2,9 7. Randers Syd -5,8 1,5-4,2-3,7 2,3 1,8 13,5-3,5 8. Favrskov -2,7 2,7-4,0-4,4 2,0 1,2 11,9-4,6 9. Skanderborg -3,5 3,0-3,8-3,6 2,5 1,2 9,9-3,1 10. Horsens -1,2 1,3-6,4-5,7 3,0 0,8 13,9-3,5 11. Hedensted -1,6 1,1-5,9-4,6 2,3 0,2 14,3-3,8 Vestjyllands Storkreds -1,9 1,5-5,1-4,5 1,9 0,2 13,7-4,2 1. Struer -0,8 1,3-7,1-5,9 1,8 0,2 15,2-2,6 2. Skive -1,0 0,8-3,4-5,5 1,6-1,2 15,6-5,5 3. Viborg Vest -2,3 1,5-3,3-4,4 1,8 0,0 13,2-4,9 4. Viborg Øst -2,4 1,2-2,9-3,3 1,9 0,2 13,4-6,5 5. Silkeborg Nord -2,6 2,0-2,2-4,4 2,1 1,1 12,0-6,1 6. Silkeborg Syd -3,3 3,0-1,4-5,9 2,5 0,9 9,5-3,4 7. Ikast -2,8 1,3-8,5-3,2 1,6 0,2 15,5-2,9 8. Herning Syd -4,2 1,7-6,2-3,5 1,8 0,5 14,2-2,9 9. Herning Nord -2,2 1,5-7,6-3,4 2,0 0,1 14,9-3,8 10. Holstebro 0,2 0,7-5,6-5,1 1,7-0,1 15,0-5,0 11. Ringkøbing -1,2 1,2-7,7-4,3 1,7 0,5 13,2-1,8 Nordjyllands Storkreds -1,2 1,1-5,3-5,9 2,5 1,7 14,3-4,0 1. Frederikshavn -1,2 0,2-5,8-5,8 2,0 1,4 17,9-5,2 2. Hjørring -0,1 0,6-5,5-5,3 2,8 0,9 14,8-5,0 3. Brønderslev -0,7 0,3-5,6-5,8 2,4 1,1 14,9-4,1 4. Thisted -1,5 0,4-6,4-5,2 2,0 0,4 15,5-2,9 5. Himmerland -1,7 1,4-4,6-4,8 2,1 2,1 15,5-6,1 6. Mariagerfjord -1,2 0,9-6,3-5,6 1,9 1,6 15,0-3,7 7. Aalborg Øst -1,6 2,1-4,2-7,4 2,8 2,5 11,8-2,2 8. Aalborg Vest -0,9 2,1-5,1-6,6 3,1 2,5 11,4-2,9 9. Aalborg Nord -1,9 1,7-4,7-6,5 3,2 2,4 12,5-3,4

16 :4 Tabel 5. Mandaternes fordeling på valgforbund og partiet uden for valgforbund Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF Socialistisk Det Konservative, Venstre, Danmarks Liberale Parti Liberal Alliance Folkebevægelsen mod EU Dansk Stemmer kvotient ved divisor 1 1) ) ) ) kvotient ved divisor 2 4) ) ) kvotient ved divisor 3 7) ) ) kvotient ved divisor 4 8) ) kvotient ved divisor 5 12) kvotient ved divisor kvotient ved divisor Mandater Tabel 6. Mandaternes fordeling på partier inden for valgforbund A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre F. SF - Socialistisk C. Det Konservative V. Venstre, Danmarks Liberale Parti I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk Stemmer kvotient ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) kvotient ved divisor 2 3) ) ) kvotient ved divisor 3 5) ) kvotient ved divisor ) kvotient ved divisor kvotient ved divisor kvotient ved divisor Mandater Tabel 7. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti I alt Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland og Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland og Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds

17 2014:4 17 Tabel 8. Ikke i betragtning tagne brevstemmer Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt Afsenderen var ikke opført på valglisten Afsenderen var død inden valgdagen Yderkuverten indeholdt flere end ét følgebrev og én konvolut Stemmematerialet var ikke det af Økonomi- og Indenrigsministeren tilvejebragte Den foreskrevne fremgangsmåde ved stemmeafgivning har ikke været fulgt Brevstemmen var ikke afgivet indenfor de i loven nævnte frister Vælgeren har afgivet mere end en brevstemme Tabel 9. Bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt ugyldige stemmesedler Blanke i alt Andre ugyldige i alt I alt ugyldige afgivet på afstemningsstedet Blanke afgivet på afstemningsområdet Andre ugyldige afgivet på afstemningsstedet Andet mærke end kryds i stedet for kryds Helt eller delvis overstreget Kryds i flere partifelter Kryds rækker ind i flere partifelter Overstreget, udvisket eller halvt kryds Kryds uden for partifelterne Andre grunde til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Stemmeseddel ikke udleveret på afstemningsstedet Andet mærke end kryds foruden kryds Anført mere end tre kryds Stemmeseddel med tegning, påskrift eller påklæbning Afmærket med forskellige farver, iturevet mv., andet særpræg I alt ugyldige brevstemmer Blanke brevstemmer Andre ugyldige brevstemmer Kun navn på ikke opstillet person eller tillige usikker uofficiel bogstavsbetegnelse Kun anført uofficiel bogstavsbetegnelse på ét bogstav Kun anført usikker uofficiel bogstavsbetegnelse på flere bogstaver Kun anført kryds Modstrid vedrørende bogstavsbetegnelse, partinavn, personnavn Andre grunde til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Andet eller mere end én stemmeseddel i konvolutten Stemmeseddel ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Konvolut med påskrift eller påklæbning Stemmeseddel med tegning, påskrift eller påklæbning Udfyldt på bagsiden, iturevet mv., andet særpræg

18 :4 Tabel 10. Personlige stemmeandele fordelt på partier ved Europa-Parlamentsvalgene I alt 69,9 61,4 67,6 78,1 76,6 82,4 76,9 75,4 A. Socialdemokratiet 69,6 43,8 64,6 71,6 80,2 91,1 71,7 72,2 B. Radikale Venstre 70,5 38,7 56,1 93,7 90,8 71,9 68,9 69,9 C. Det Konservative 82,0 74,4 64,6 92,0 81,4 87,9 83,9 86,3 D. Centrum-Demokraterne 92,6 90,0 91,3 83,2 91, E. Retsforbundet 80, F. SF Socialistisk 56,6 37,1 50,8 88,3 73,3 82,0 72,7 76,3 I. Liberal Alliance ,6 59,5 J. Junibevægelsen ,3 68,8 72,9 69,8 - K. Kristendemokraterne 53,4 77,9 72,9 70,9 74,0 71,9 - - N. Folkebevægelsen mod EU 52,9 61,1 59,9 65,3 59,8 71,7 74,7 50,1 O. Dansk ,8 81,8 83,8 82,9 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 75,3 66,7 84,7 80,2 77,0 76,2 79,4 77,6 Y. Venstresocialisterne 80,3 41, Z. Fremskridtspartiet 68,5 88,7 58,6 64,1 62, Tabel 11. Personlige stemmeandele fordelt på partier og landsdele Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt 72,4 77,1 76,4 75,4 A. Socialdemokratiet 70,5 74,0 72,0 72,2 B. Radikale Venstre 67,5 73,6 70,5 69,9 C. Det Konservative 79,6 90,1 87,9 86,3 F. SF Socialistisk 74,5 78,2 77,1 76,3 I. Liberal Alliance 55,7 60,3 63,1 59,5 N. Folkebevægelsen mod EU 50,7 49,2 50,4 50,1 O. Dansk 84,0 82,3 82,7 82,9 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 72,5 78,4 80,1 77,6

19 2014:4 19 Tabel 12. Opstillede kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Mænd og kvinder, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet Mænd, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet Kvinder, i alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative D. Centrum-Demokraterne E. Retsforbundet F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen K. Kristendemokraterne N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet

20 :4 Tabel 13. Opstillede kandidater fordelt på partier og alder år år år år år år år år år år 70 år+ I alt I alt A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Tabel 14. Gennemsnitsalder for opstillede kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 44,7 42,1 43,8 47,3 41,1 44,9 47,0 43,7 45,8 A. Socialdemokratiet 44,0 37,7 42,9 48,6 40,0 46,0 42,8 46,7 44,3 B. Radikale Venstre 44,7 34,2 43,4 41,1 29,2 36,5 40,7 32,6 36,1 C. Det Konservative 46,2 46,9 46,5 49,8 40,3 46,6 48,3 41,4 44,8 F. SF Socialistisk 49,6 46,8 48,7 51,0 40,7 45,5 40,9 50,8 44,8 I. Liberal Alliance ,7-38,7 51,9 46,0 49,3 J. Junibevægelsen 38,2 42,3 40,1 48,0 43,6 46, K. Kristendemokraterne 40,0 42,4 40, N. Folkebevægelsen mod EU 50,8 38,1 45,1 56,4 39,6 49,7 50,9 37,6 47,5 O. Dansk 40,2 41,8 40,9 31,7 47,3 39,5 35,8 39,8 37,8 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 46,3 41,4 44,1 46,2 51,6 47,8 53,4 53,4 53,4

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 REDEGØRELSE OM VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 Valget til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009 Danmarks Statistik samt Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. juni 2009 I. Endeligt resultat

Læs mere

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 1 Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Østjyllands Storkreds 11. opstillingskreds Hedenstedkredsen KMD OGAC1001 1. UDG. 10.1999 Europa-Parlamentsvalget 26.05.2014 17:01 KMDOGAC1009 1. UDG.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Opgave: Find oplysninger om jeres tildelte danske EU-parlamentariker, og lav en planche om ham/hende. Bendt Bendtsen

Opgave: Find oplysninger om jeres tildelte danske EU-parlamentariker, og lav en planche om ham/hende. Bendt Bendtsen Bendt Bendtsen Jeppe Kofod Christel Schaldemose Ole Christensen Morten Messerschmidt Anders Vistisen Jørn Dohrmann Steder og måder I kan finde oplysninger om jeres tildelte EU-Parlamentariker Rikke Karlsson

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr. 121641-14 [Skriv tekst] Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?...

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere