BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj Valgreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne"

Transkript

1 BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Kort om statistikken: Artiklen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte økonomi- og indenrigsministeren ved bekendtgørelse i Statstidende den 1. oktober 2013 om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, at der søndag den 25. maj 2014 skulle afholdes valg til Europa-Parlamentet. Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. 1. Valgreglerne Valget var det ottende direkte valg til Europa-Parlamentet. EF-reglerne om almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet er fastlagt i akt af 20. september 1976 (EF-Tidende 1976 L 278, s. 5), som senest ændret ved Rådets afgørelse af 25. juni of af 23. september 2002 (EF-Tidende 2002 L 283, s. 1). I henhold til akten vælges medlemmerne for en periode af 5 år, og valgdagen fastsættes af hver enkelt medlemsstat inden for en fælles periode, der begynder torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag i dette tilfælde perioden maj Valgproceduren fastlægges i nationale valglove. Rådets direktiv nr. 93/109/EF (EF-Tidende 1993 L 329, s. 34), som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU (EU-Tidende 2013 L 26, s. 27) indeholder nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for EU-borgere, der bor i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. I Danmark vælges 13 medlemmer til Europa-Parlamentet ud af et samlet antal på 751 medlemmer. Antallet er fastsat i Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december De danske regler om valg til Europa-Parlamentet er indeholdt i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014 (i det følgende benævnt loven). Ifølge lovens 2 udgør Danmark ét valgområde, hvori samtlige 13 danske medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Afstemningen og stemmeoptællingen foregår i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget.

2 2 2014:4 Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet i Grønland og på Færøerne. Opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget er dels de partier, der i kraft af valg er repræsenteret i Folketinget senest seks uger før valgdagen og/eller er repræsenteret i Europa-Parlamentet, dels nye partier, der anmeldes for økonomi- og indenrigsministeren senest 8 uger før valgdagen af et antal vælgere, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 udgjorde dette tal Der kan ikke stille kandidater uden for partierne op til Europa-Parlamentsvalg. Kandidater til valget opføres på kandidatlister. Hvert opstillingsberettiget parti kan indlevere én kandidatliste med højst 20 kandidater. Kandidaterne kan opstilles sideordnet eller på partiliste. Der kan anmeldes valgforbund mellem partierne. 2. Den officielle valgopgørelse 2.1. Kandidatlister og valgforbund Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 28. april 2014 var kandidatlister for følgende 8 partier godkendt til deltagelse i valget: A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti De 7 af de 8 partier partierne A. Socialdemokratiet, B. Radikale Venstre, C. Det Konservative, F. SF Socialistisk, I. Liberal Alliance, O. Dansk og V. Venstre, Danmarks Liberale Parti var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Folketinget, jf. lovens 10, stk. 1. Partiet N. Folkebevægelsen mod EU var opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Europa-Parlamentet, jf. lovens 10, stk. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets ovennævnte bekendtgørelse i Statstidende oplyste endvidere, at der var indgået 2 valgforbund: I. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF Socialistisk II. Det Konservative og Venstre, Danmarks Liberale Parti Alle partier havde opstillet kandidaterne sideordnet Mandaternes fordeling på partier Som første led i valgopgørelsen sammentælles for hver kandidatliste (parti) de stemmetal, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse under ét, dvs. i hele landet. Resultatet af disse sammentællinger fremgår af den øverste række i tabel 2. For hvert valgforbund sammentælles endvidere stemmetallene for de partier, der indgår i det pågældende valgforbund. Det er gjort i tabel 5. Derefter fordeles mandaterne som forskrevet i lovens 32, stk. 2 og 3. Denne fordeling, der foregår ved benyttelse af divisorerne osv. (d Hondts metode), er vist i tabel 5 og tabel 6. Grundlaget for beregningerne er de enkelte partiers

3 2014:4 3 stemmetal i hele landet, som blandt andet er vist i tabel 6. I første linje i tabel 5 er de samlede tal for hvert valgforbund anført samt stemmetallet for de partier, der ikke deltager i valgforbund. I 1. trin fordeles de 13 mandater efter kvotienternes størrelse på de 2 valgforbund og de tre partier, der ikke deltager i valgforbund. I 2. trin er det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, fordelt på de enkelte partier i valgforbundet på tilsvarende måde, som vist i tabel 6. Partier, der ikke deltager i valgforbund (I. Liberal Alliance, N. Folkebevægelsen mod EU og O. Dansk ) er også medtaget i tabellen. Resultatet af beregningerne gav følgende fordeling af mandaterne: Socialdemokratiet... 3 Radikale Venstre... 1 Det Konservative... 1 SF - Socialistisk... 1 Folkebevægelsen mod EU... 1 Dansk... 4 Venstre, Danmarks Liberal Parti... 2 Liberal Alliance fik ingen mandater og opnåede derved ikke repræsentation i Europa-Parlamentet Kandidatudvælgelsen og stedfortræderrækkefølgen Efter at det er fastslået, hvor mange mandater de enkelte partier har fået, skal det opgøres, hvilke af kandidaterne for vedkommende parti der er blevet valgt. For de partier, der har opnået mandater, skal stedfortræderrækkefølgen for de ikke-valgte kandidater også fastlægges. Da alle partier har sideordnet opstilling ved dette valg, skal kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen ske efter reglerne i lovens 34. Ved sideordnet opstilling tilfalder partiets mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 1. De ikke-valgte kandidater for de partier, der har opnået mandat ved valget, er stedfortrædere i rækkefølge efter deres personlige stemmetal, jf. lovens 34, stk. 2. Til brug for kandidatudvælgelsen og fastlæggelsen af stedfortræderrækkefølgen sammentælles kandidaternes personlige stemmetal under ét, dvs. i hele landet. På samme måde sammentælles det antal listestemmer, der er afgivet for hvert parti. Resultaterne af disse sammentællinger fremgår af tabel 18, der ligeledes viser de valgte kandidater med angivelse af valgnummer og de ikke-valgte kandidater angivet med deres nummer på stedfortræderlisten De valgte kandidater Følgende blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget den 25. maj 2014 i den angivne rækkefølge: A. Socialdemokratiet 1. Jeppe Kofod, MF 2. Christel Schaldemose, Sekretariatsleder 3. Ole Christensen, LO-konsulent B. Radikale Venstre 1. Morten Helveg Petersen, Vice-adm. Direktør, fhv. MF C. Det Konservative 1. Bendt Bendtsen, Fhv. minister

4 4 2014:4 F. SF Socialistisk 1. Margrete Auken, Sognepræst, fhv. MF N. Folkebevægelsen mod EU 1. Rina Ronja Kari, Cand.soc. i virksomhedsledelse O. Dansk 1. Morten Messerschmidt, Cand.jur., fhv. MF 2. Rikke Karlsson, Politiker 3. Anders Primdahl Vistisen, Juridisk konsulent 4. Jørn Dohrmann, MF V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 1. Ulla Tørnæs, Fhv. minister 2. Jens Rohde, Direktør, fhv. MF 3. Foreløbig og endelig opgørelse af valget På valgaftenen den 25. maj 2014 foretog Danmarks Statistik en foreløbig opgørelse af resultatet (mandatfordelingen) af Europa-Parlamentsvalget. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i valgbogen. Samtidig med optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert af partierne, foretages en opgørelse af de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af listestemmer for hvert parti i de enkelte afstemningsområder, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 30, stk. 2. Derefter foretager valgbestyrelsen for opstillingskredsen som helhed en opgørelse af, hvor mange af de afgivne gyldige stemmer der er tilfaldet hvert parti. For hvert parti opgøres endvidere for opstillingskredsen som helhed, hvor mange personlige stemmer der er tilfaldet de enkelte kandidater, og hvor mange stemmer der er listestemmer (stemmer på partiet), jf. lovens 30, stk. 1. Alle disse resultater indføres i valgbogen, hvorefter valgbogen indberettes elektronisk til Danmarks Statistik og endvidere indsendes som attesteret kopi til både Danmarks Statistik og Økonomiog Indenrigsministeriet til brug for den endelige opgørelse af valget. Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet modtog valgbøgerne i dagene maj De 92 valgbøger blev revideret af Danmarks Statistik, og fejl og mangler er blevet berigtiget, hvorefter det endelige resultat af Europa-Parlamentsvalget er opgjort af Danmarks Statistik. Økonomi- og Indenrigsministeriet sender en redegørelse til Folketinget for de bemærkninger og korrektioner, som gennemgangen af valgbøgerne har givet anledning til. Fra den foreløbige opgørelse, som Danmarks Statistik foretager på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 7 er disse opgjort for hvert parti for hele landet og de enkelte storkredse. Ved 2014-valget medførte stemmeforskydningerne ingen ændringer af valgaftenens opgørelse af mandaternes fordeling på partier.

5 2014: Nøgletal om valget 4.1. Vælgertallet Vælgertallet er opgjort til ved valget den 25. maj 2014 eller (2,1 pct.) flere end ved 2009-valget. I Hovedstaden er vælgertallet steget med (3,8 pct.), i Sjælland-Syddanmark steget med (0,8 pct.) og i Midtjylland- Nordjylland steget med (2,1 pct.). Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse er anført i tabel Valgdeltagelsen Stemmeprocenten afgivne stemmer i procent af vælgertallet blev for hele landet 56,3 mod 59,5 ved 2009-valget. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 58,8, 55,8 og 54,6 med fald på henholdsvis 2,3, 3,3 og 4,1 procentpoint i forhold til 2009-valget. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel 1. Blandt de 92 opstillingskredse var stemmeprocenten højest i Rudersdal i Nordsjællands Storkreds med 69,1 pct. og lavest i Aalborg Nord i Nordjyllands Storkreds med 47,2 pct Brevstemmer Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget fra ved 2009-valget til ved 2014-valget eller med Brevstemmeprocenten antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer udgjorde 5,8 pct. ved 2014-valget. Det er en stigning i forhold til 2009-valget, hvor brevstemmeprocenten var 4,7. Blandt de 92 opstillingskredse var brevstemmeprocenten højest i Indre By i Københavns Storkreds med 13,3 pct. og lavest i Silkeborg Nord i Vestjyllands Storkreds med 3,1 pct. Der henvises i øvrigt til tabel 1. Antallet af rettidigt modtagne brevstemmer, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten udgjorde ved valgene 2009 og 2014 henholdsvis 718 og Blanke og andre ugyldige stemmer Antallet af ugyldige stemmer blev mod ved 2009-valget, og ugyldighedsprocenten ugyldige stemmer i procent af afgivne stemmer faldt således fra 3,04 pct. ved 2009-valget til 2,38 pct. ved 2014-valget. Blandt de 92 opstillingskredse var ugyldighedsprocenten højest i Bispebjerg i Københavns Storkreds med 3,5 pct. og lavest i Gentofte i Københavns Omegns Storkreds med 1,5 pct. De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2014-valget på blanke og andre ugyldige med henholdsvis mod ved 2009-valget henholdsvis Der henvises i øvrigt til tabel Partiernes relative stemmefordeling I tabel 3 er vist partiernes relative stemmefordeling i landsdele, storkredse og opstillingskredse ved 2014-valget. I hele landet blev Dansk det største parti med en stemmeandel på 26,6 pct. Dansk er også det største parti i alle storkredse med undtagelse af Københavns Storkreds og Bornholms Storkreds. Blandt alle 92 opstillingskredse har Dansk fået den højeste andel af stemmerne i Lolland i Sjællands Storkreds med 35,5 pct. og den laveste i Nørrebro i Københavns Storkreds med 8,5 pct.

6 6 2014:4 Ændringerne i partiernes relative stemmefordeling fra 2009 til 2014 er vist i tabel 4. Blandt de otte opstillede partier er fire gået frem og fire gået tilbage. Dansk har opnået den største fremgang med en stigning på 11,3 procentpoint. Den største tilbagegang har SF Socialistisk oplevet med et fald i stemmeandelen på 4,9 procentpoint Mandatforskydninger For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2009-valget: Socialdemokratiet -1, Radikale Venstre +1, SF - Socialistisk -1, Dansk +2 og Venstre Danmarks Liberale Parti -1. Det Konservative og Folkebevægelsen mod EU opnåede uændret antal mandater i Europa-Parlamentet. Liberal Alliance opnåede ikke repræsentation ved dette valg Opstillede og valgte kandidater I tabel 12 og tabel 15 er vist antal opstillede og valgte kandidater fordelt på partier og køn ved Europa-Parlamentsvalgene Ved 2014-valget var der otte opstillede partier mod ni ved 2009-valget, da Junibevægelsen ikke var opstillet i Trods et opstillet parti mindre er kandidatantallet kun faldet fra 102 til 100 kandidater. Kvindernes antal er faldet fra 39 til 37, mens mændenes antal var 63 ved både og 2014-valget. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er faldet fra 38,2 i 2009 til 37,0 i Af de 13 valgte kandidater er 5 kvinder ved 2014-valget mod 6 ved 2009-valget. Kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er således faldet fra 46,2 pct. i 2009 til 38,5 pct. i De personlige stemmer Det samlede antal personlige stemmer blev eller færre end ved 2009-valget. Den personlige stemmeprocent personlige stemmer i procent af i alt gyldige stemmer faldt i hele landet fra 76,9 i 2009 til 75,4 i 2014, jf. tabel 10. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 72,4, 77,1 og 76,4 i Blandt de otte opstillede partier var den personlige stemmeprocent højest for Det Konservative med 86,3 pct. og lavest for Folkebevægelsen mod EU med 50,1 pct. Af de 100 opstillede kandidater fik Morten Messerschmidt fra Dansk det højeste personlige stemmetal med efterfulgt af Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet med og Margrete Auken fra SF Socialistisk med Morten Messerschmidts stemmetal er det højeste personlige stemmetal, der er givet ved et Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet havde den hidtidige rekord med ved Europa-Parlamentsvalget i Morten Messerschmidts stemmetal ved 2014-tallet udgør 20,0 pct. af alle afgivne stemmer. Det er fortsat lidt lavere end Poul Nyrup Rasmussens andel i Ved valget i 2004 blev der i alt afgivet stemmer, og Poul Nyrup Rasmussens andel af alle afgivne stemmer udgjorde således 21,1 pct. Personlige stemmetal og rækkefølge for valgte og stedfortrædere for alle kandidater fremgår af tabel 18.

7 2014: Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse På findes alle resultater på de enkelte afstemnings- områder, opstillingskredse, storkredse og landsdele. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 udkom 26. juni 2009 i serien Befolkning og valg 2009:11 (Statistiske Efterretninger). Valget til Europa-Parlamentet i juni 2019 udkommer i 2019 i serien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger). Thomas Michael Klintefelt, tlf ,

8 8 2014:4 Tabel 1. Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Hele landet ,32 5,83 2, Hovedstaden ,79 8,07 2, Københavns Storkreds ,11 8,69 2, Østerbro ,30 8,36 2, Sundbyvester ,88 7,49 2, Indre By ,95 13,26 2, Sundbyøster ,74 7,89 2, Nørrebro ,52 7,75 3, Bispebjerg ,24 8,55 3, Brønshøj ,58 7,76 2, Valby ,54 6,73 2, Vesterbro ,27 6,10 2, Falkoner ,05 10,69 2, Slots ,68 12,35 2, Tårnby ,10 7,63 2, Københavns Omegns Storkreds ,65 7,79 2, Gentofte ,66 12,36 1, Lyngby ,71 7,75 1, Gladsaxe ,17 7,66 2, Rødovre ,22 6,64 2, Hvidovre ,36 6,46 2, Brøndby ,19 7,90 2, Taastrup ,29 5,53 2, Ballerup ,37 6,71 2, Nordsjællands Storkreds ,20 7,51 1, Helsingør ,26 9,17 1, Fredensborg ,86 7,67 1, Hillerød ,55 5,84 2, Frederikssund ,65 7,66 2, Egedal ,57 6,23 1, Rudersdal ,10 9,10 1, Bornholms Storkreds ,48 7,58 2, Rønne ,15 8,17 2, Aakirkeby ,79 7,03 2, Sjælland og Syddanmark ,82 4,84 2, Sjællands Storkreds ,07 5,34 2, Lolland ,36 7,75 2, Guldborgsund ,79 5,47 2, Vordingborg ,52 4,87 2, Næstved ,56 4,73 2, Faxe ,32 5,53 2, Køge ,08 4,47 2, Greve ,56 5,82 2, Roskilde ,13 6,75 2, Holbæk ,28 5,14 2, Kalundborg ,98 4,94 2, Ringsted ,47 4,58 2, Slagelse ,58 4,82 2, Fyns Storkreds ,49 5,10 2, Odense Øst ,62 5,51 3, Odense Vest ,90 5,21 2, Odense Syd ,55 5,40 2, Assens ,99 5,18 2, Middelfart ,41 4,73 2, Nyborg ,49 4,29 2, Svendborg ,90 5,72 2, Faaborg ,76 4,61 2,

9 2014:4 9 Tabel 1 (fortsat). Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Sydjyllands Storkreds ,35 4,05 2, Sønderborg ,24 4,39 2, Aabenraa ,49 3,90 2, Tønder ,23 3,58 2, Esbjerg By ,33 4,72 3, Esbjerg Omegn ,11 3,99 2, Varde ,23 3,47 2, Vejen ,52 3,26 2, Vejle Nord ,45 3,34 2, Vejle Syd ,94 4,48 2, Fredericia ,25 4,06 2, Kolding Nord ,39 4,70 2, Kolding Syd ,06 3,93 2, Haderslev ,30 4,68 2, Midtjylland og Nordjylland ,63 4,75 2, Østjyllands Storkreds ,12 5,10 2, Århus Syd ,82 5,35 2, Århus Vest ,23 4,86 2, Århus Nord ,45 5,35 3, Århus Øst ,98 6,38 2, Djurs ,66 4,68 1, Randers Nord ,48 5,17 2, Randers Syd ,11 5,52 2, Favrskov ,36 3,67 2, Skanderborg ,81 6,20 1, Horsens ,99 4,17 2, Hedensted ,48 3,29 2, Vestjyllands Storkreds ,08 4,15 2, Struer ,14 4,74 2, Skive ,25 4,26 2, Viborg Vest ,92 4,62 2, Viborg Øst ,10 4,08 2, Silkeborg Nord ,01 3,14 2, Silkeborg Syd ,09 5,03 2, Ikast ,23 3,74 2, Herning Syd ,65 4,56 2, Herning Nord ,45 3,31 2, Holstebro ,89 4,75 2, Ringkøbing ,38 3,41 2, Nordjyllands Storkreds ,21 4,82 2, Frederikshavn ,95 5,38 2, Hjørring ,54 4,54 2, Brønderslev ,70 3,64 2, Thisted ,37 4,12 1, Himmerland ,55 3,83 2, Mariagerfjord ,26 4,65 2, Aalborg Øst ,37 5,56 2, Aalborg Vest ,97 5,55 2, Aalborg Nord ,19 6,27 2,

10 :4 Tabel 2. Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Østerbro Sundbyvester Indre By Sundbyøster Nørrebro Bispebjerg Brønshøj Valby Vesterbro Falkoner Slots Tårnby Københavns Omegns Storkreds Gentofte Lyngby Gladsaxe Rødovre Hvidovre Brøndby Taastrup Ballerup Nordsjællands Storkreds Helsingør Fredensborg Hillerød Frederikssund Egedal Rudersdal Bornholms Storkreds Rønne Aakirkeby Sjælland og Syddanmark Sjællands Storkreds Lolland Guldborgsund Vordingborg Næstved Faxe Køge Greve Roskilde Holbæk Kalundborg Ringsted Slagelse Fyns Storkreds Odense Øst Odense Vest Odense Syd Assens Middelfart Nyborg Svendborg Faaborg I alt

11 2014:4 11 Tabel 2 (fortsat). Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sydjyllands Storkreds Sønderborg Aabenraa Tønder Esbjerg By Esbjerg Omegn Varde Vejen Vejle Nord Vejle Syd Fredericia Kolding Nord Kolding Syd Haderslev Midtjylland og Nordjylland Østjyllands Storkreds Århus Syd Århus Vest Århus Nord Århus Øst Djurs Randers Nord Randers Syd Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Vestjyllands Storkreds Struer Skive Viborg Vest Viborg Øst Silkeborg Nord Silkeborg Syd Ikast Herning Syd Herning Nord Holstebro Ringkøbing Nordjyllands Storkreds Frederikshavn Hjørring Brønderslev Thisted Himmerland Mariagerfjord Aalborg Øst Aalborg Vest Aalborg Nord I alt

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber. af Jørgen Elklit Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber. af Jørgen Elklit Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber af Jørgen Elklit Institut for Statskundskab Aarhus Universitet 9. udgave, august 2005 ISBN 87-91610-00-1 Forord Dette notat har til

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere