Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr Domme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis ophævet se Reg.nr Domme la ksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR.o UDDRAG AF: Overfredningsnævnets afgørelse af 7. marts 1986 om fredning af Maglemosen i Søllerød, Birkerød og Hørsholm kommuner (sag nr. 2624/84). a Selve afgørelsen se: REG.NR ~ 10. Ophævelse af ældre fredninger. a. Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves fuldstændigt: l) Deklaration, tinglyst den 29. juli 1964, dengang på matr.nr. 4 ~ og 4 fu, Trørød By, Vedbæk. 2) Deklaration, tinglyst den 26. august 1964, dengang på matr.nr. 3 ~' Trørød By, Vedbæk.. 3) Deklaration, tinglyst den 11. maj 1966, dengang pa matr.nr. 8.12, 9 2.' 11 og 34, Trørød By, GI. Holte. 4) Deklaration, tinglyst den 23. juni og 25 august 1966, dengang på matr.nr. l ~' l ~' l i, l g, l.12 og l i, Sandbjerg By, Birkerød, og matr.nr. 4~, Trørød By, Vedbæk. 5) Fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973 om fredning af matr.nr. 10~, Trørød By, Vedbæk. ~ Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves for så vidt angår de arealer, der er omfattet af denne fredningsafgørelse: 6) Deklaration, tinglyst den 14. marts 1964, dengang på matr.nr. 38 og 39, Trørød By, Vedbæk. (~',.,1 7) Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberup byer i Birkerød kommune.

4 REG. NR. 3.2~~ 11..2e3()-~3a /oj/-/~7~ --" ",.: U D S K R I F T a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL I', År 1972, den 10. juli 1 afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 2086/70 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberød byer i Birkerød sogn. Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds den afsagte kendelse er sålydende: Ism.

5 - 2 - "Under 6. juli 1965 modtog fredningsnævnet fra fredningsplanudvalget for Frederiksborg, København og Roskilde amtsrådskredse en anmodning om, at der rejses fredningssag vedrørende en del af arealerne i Ubberød by og Sandbjerg by, alt af Birkerød sogn, Frederiksborg amt (bilag l). I denne begæring "} har fredningsplanudvalget anført, at der på en del af arealerne er givet frivillig fredning, og at det har været forsøgt fra 1961, men forgæves, at få hele arealet fredet ad frivillighedens vej. hvilke - derbilag Fredningsplanudvalget har til støtte for gennemførelsen af en status quo-fredning anført, at området er et karakteristisk istidslandskab med små højtliggende bakker, hvorfra der åbner sig udsigter viden om, og at landskabet endvidere er karakteristisk, dels ved store spredte marker, med ~kovbryn og levende hegn, og dels af spredt bebyggelse, hvis jorder endnu kun er ekstensivt udnyttet. ~ndelig er det anført, at der vedrørende afgrænsningen af den eventuelle fredning har været forhandling med Birkerød kommune, og der opnåedes enighed om, arealer, hvorpå der ønskes rejst fredningssag. Den fremsatte begæring er fremlagt som bilag l med unl Ministeriet for kulturelle anliggender har ved skrivelse af 7. april 1965 (bilag 6) givet fredningsplanudvalget bemyndigelse til at rejse fredningssag. I anledning af den fremsatte begæring afholdt nævnet t' et møde den 18. august 1965, hvor de i sagen interesserede myndigheder var mødt. (Jfr. udskrift nr. l) Nævnet var i dette møde klar over, at gennemførelse af \~) den begærte fredning, bl.a. grundet på, at en del af arealerne ligger i umiddelbar nærhed af storbyen, kan medføre så sto-

6 re erstatninger, at det bør undersøges, om erstatningernes størrelser står i et rimeligt forhold til, hvad der opnås ved fredning af de pågældende naturværdier. Endvidere findes der byud- r' w) Viklingsplan på arealerne, og det var af interesse at få undersøgt, om byudviklingsplanen, der udløber i april 1966, vil blive fortsat for en sædvanlig periode af is år. Som et led i sagens forberedelse blev der den 2S. oktober 1965 (udskrift nr. 2) afholdt et fredningsmøde, hvor der forhandledes med forskellige ejere, der var villige til at til~ træde Gn frivillig fredning uden erstatning. Under dette møde anførte direktør Hjerl-Hansen, at han på grund af forskellige omstændigheder ville overveje, om han ville frafalde erstatning for fredning af sine arealer. Endvidere blev der forhandlet om visse frivillige fredninger af de arealer, hvorpå der ønskes rejst fredning. Den 15. november 1965 (jfr. udskrift nr. 3) blev fredningssagen påny behandlet, og nyt møde blev afholdt den 8. december 1965 (jfr. udskrift nr. 4), og herunder blev det fremhævet, at en del af ejerne ønskede at bemærke, at deres stilling til fredning i øjeblikket i væsentlig grad var afhængig af, om yderzonebestemmelsen for arealerne fortsætter i 15 år fra l. april 1966 at regne. Fredningsmødet blev udsat for at indhente en erklæring fra Birkerød kommune i foranstående anledning og til drøftelse af det fremlagte udkast til fredningspåstanden. Den 7. februar 1966 afholdtes et nyt fredningsmøde (jfr. udskrift nr. 5), hvori der blev fremlagt en skrivelse af ' december 1965 (bilag 7) fra nævnet til byudviklingsudvalget med påtegne t erklæring af 21. januar 1966, hvoraf det fremgår, at byudviklingsudvalget på sit plenarmøde den 30. november 1965 har vedtaget et forslag til ny byudviklingsplan, bl.a. for Bir-

7 - 4 - ~ kerød kommune, hvorefter de arealer, fredningen vedrører, indgår under planen for en periode på 20 år at regne fra byplannævnets godkendelse. Den 18. maj 1966 (jfr. udskrift nr. 6) afholdtes der et møde til videre behandling af sagen. Til stede var arkitekt Holden Jensen og civilingeniør Kofod for fredningsplanudvalget. Nævnte Holden Jensen oplyste, at der ikke kan forventes noget, gæring svar fra Birkerød kommune om virkningen af byudviklingsplanen. Der var enighed om at fortsætte sagen vedrørende den rejste beom fredning af arealer i Ubberød by og Sandbjerg by, alt af Birkerød sogn, men at nævnet og udvalget forinden nærmere ville gennemgå de arealer, der ønskes fredet. Den 4. juni 1966 (jfr. udskrift nr. 7) blev der i et møde behandlet spørgsmålet om godkendelse af en indsendt fredningsdeklaration vedrørende f~edni~g af følgende arealer, nemlig: matr. nr. l e, Sandbjerg, del af matr. nr. l a og matr. nr. l g, l h og l i og l f Sandbjerg by, Birkerød sogn og en del af matr. nr. 4 aa Trørød by, Vedbæk sogn Nævnet fandt, at de pågældende arealer var særdeles fredningsværdige, og godkendte den fremsendte deklaration med 4It det deri omhandlede fredningsforslag. Nævnet vil herefter meddele Danmarks Naturfredningsforening, at fredningsforslaget er godtaget, og formanden vil drage omsorg for den fornødne tinglysning. Der var enighed om, at denne fredning indgår som en del af den påtænkte fredning over arealer i Ubberød og Sandbjerg. Nævnet var efter besigtigelsen enige om, at begæringen om rejsning af fredningssag jfr. naturfredningslovens lo bør tages til følge, idet betingelserne for fredning i henhold

8 - 5 ~, til fredningslovens l er til stede, idet det angår naturskøn~.' ne arealer af afvekslende karakter, således at gennemførelsen af fredning vil være af stor fredningsmæssig betydning. Fredningsnævnet rejste herefter fredningssag i et møde den 8. juni 1966 (jfr. udskrift nr. 8) for følgende i Birkerød beliggende arealer, nemlig: Ubber~ "tit l at 2 b, 2 d, 2e, 2 f, l b, l c, l d og l e., Sand1Jjerg by: 3 a, l a, l ab, l ae, l n, 6 i, l <1, l t, l u, 11 a, l x, l y, l æ, l z, 2 a, 2 m, 2 b, 2 o, 2 l, 51, 3 i, 4 e, 5 c, 9 f, 4 f, 4 s, 6 f, 6 s, lo g, 4 h, 4 t, 4 p, 4 r, 4 u, 5 b, 6 a, 6 t, 6 c, 6 k, 8 d, 8 e, 8 f, 8 h, 6 g, lo f, 6 l, der er sålydende: 6 m, 6 n, 6 o, 6 p, 6 <1, 6 r, 7 a, lo c, 5 e, 6 h, lo e, lo d, lo h, 7 c, lo b, 11 b, 7 d, 7 f, lo a, 7 e, 7 g, 7 i, 7 h, 8 a, 8 b, 8 c, 9 e, 18 a og 11 d. I forbindelse hermed er der udarbejdet en ejerliste, Ejerfortegnelse Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer l a, 2 b, 2 d, 2 e og 2 f l Ubberød by Foreningen til oprettelse af landbrugskolon1er for fattige børn, "Frihedslyst", Ubberødvej pr. Hørsholm. ---~ l b 2 Ubberød by Frøken Margrethe Trock, 11 Krogsgårdll, 3 a Sandbjerg by Sandbjerg pr. Hørsholm l c 3 Ubberød by Murermester Willy Simonsen, rfubberødgård", Ubberødvej pr. Hørsholm ' _

9 ,, Matr.nr. Løbe nr ~...t-~,...:. ~'~l.i~- - - Ejer -..J.----.ii l d 4 a Ubberød by Fru Anna Marie Nyholm, Lille Ubberød, Sandbjerg pr. Hørsholm. ----~ l e 4 b Ubberød by, Fru Missen Greulich, Birkerød sogn Ubberød _ _ ~.I' l a og l aq 5 Sandbjerg by, Birkerød sogn Direktør Finn Hjerl- Hansen, "Sandb jerggård ti pr. Hørsholm l ab 6 Sandbjerg by Eksportchef Per Overgaard, "Abildhøjll pr. Hørsholm l ae 7 Sandbjerg by Fru Grethe Schnack, Sandbjergvej pr. Sandbjerg l e 8 Sandbjerg by Landsretssagfører E. Fogh Hansen, "Åsen", Sandbjerg 0sterskov, Vedbæk l f 9 Sandbjerg by Landsretssagfører Erik 0igård, "Bjerget", Trørød pr. Vedbæk l g, l h l i og lo Sandbjerg by, Birkerød sogn Redaktør Michael Schrøder l n og 6 i 11 Sandbjerg by, Birkerød sogn Forpagter Eigil Wilhelm Knudsen l q 12 Sandbjerg by Birkerød sogn Civilingeniør Kaj Thornam, Kæmpehøjvej, Vedbæk l t 13 Sandbjerg by Birkerød sogn Gartner Jørgen Jensen, Lundely l u 14 a Sandbjerg by Birkerød sogn ---' Oberstløjtnant P.Calvert "Hacienda", Sandbjerg pr. Vedbæk...._

10 - 7 - ~ '1, Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer a 14 b Sandbjerg by Birkerød sogn Fru Karen Andersen l ae 14 c Sandbjerg by Birkerød sogn Claudia Schwartz Hansen, Kæmpehøjvej ~---~~ ~---~~--~-~ l x, l y og l æ 15 Sandbjerg by Grosserer Jens Rosenmeier _.-~ :.~ """" l z 16 Sandbjerg by Birkerød sogn Fru Elna L. Siversleth ~--~--~~~ a og 2 m 17 Sandbjerg by Birkerød sogn Gårdejer Corfitz Jensen _...-~ b, 2 o og 2 æ 18 Sandbjerg by Birkerød sogn Grosserer Axel Madsen, Højnæsgård. 2 l og 51 Ministeriet for offentlige arbejder, ved Frederiksborg amtsråd i 19 Sandbjerg by Birkerød sogn Fru Karen Hansen e, 5 e og 9 f 20 Sandbjerg by Birkerød sogn 21 Sandbjerg by Birkerød sogn Gartner Henry Jørgensen f, 6 f og lo g 22_-. Sandbjerg by Birkerød sogn Grosserer John Erik Graueob h, 4 s og 23 Sandbjerg by Oberstløjtnant 4 t Birkerød sogn Dines Johansen p 24 Sandbjerg by Birlmrød sogn Marius Pindborg r og 4 u 25 Sandbjerg by Birkerød sogn Revisor F. Gottlieb Bruun b, 6 a og 6 t 26 Sandbjerg by Birkerød sogn Direktør Knud Henriksen Baunegaard \

11 ,, ~----~--~---~ ~-- Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer ~~~~ ~~ 6 C 1 6 k 1 8 d 27 8 e 1 8 f og 8 h Sandbjerg by Birkerød sogn Plantageejer Svend Jensen Sandbjerg øster pr. Vedbæk ~-*-~ ~ g 28 a Sandbjerg by Birkerød sogn Ingeniør Henning Carlsen _ lo f 28 b SandbJerg by Birkerød sogn Direktør Lars Tholstrup ~ ~~~-~----~~~---~ og 6 m 29 6 n 30 Sandbjerg by Birkerød sogn Sandbjerg by Birkerød sogn Erik-Jensen Sandbjerg 0sterskov Vedbæk. Idrætsfore- Københavns ning o 31 a Sandbjerg by Birkerød sogn Konsul Poul Ryding p 31 b Sandbjerg by Birkerød sogn Oberstløjtnant Folmer Hansen q 32 Sandbjerg by Direktør Birkerød sogn Erling Scheller r og 6 s 33 Sandbjerg by Kontrolass. E. Holsteen Birkerød sogn Sandbjerg Østerskov pr. Vedbæk e 1 6 ~1 7 a,34 lo C 1 lo d, lo e 1 lo h, lo i og lo k Sandbjerg by Birkerød sogn Handelsgartner Simon Andersen C 1 lo b og b Sandbjerg by Birkerød ~ogn Boghandler Erik de Neergård m.fl d 1 7 f og lo a 7 e Sandbjerg by Birkerød sogn Aage I.angsFabrikker Sandbj erg by Birkerød sogn Fru Nina Andersen A/S

12 - 9 -, ~ ~~~~ ~-, Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer ~ ~ ~~- 7 g oe 7 i 38 Sandb jerg by Birkerød sogn Korrespondent frøken Gurli Ågård LarsGn h 39 Sandbjerg by Birkerød sogn Ingeniør Jens K. Skakke ~~~ a 40 Sandbjerg by Birkerød sogn Direktør Finn Hjerl- Hansen, tlsandbjerggård" pr. Hørsholm --~ ~~-~ ~ b 41 Sandbjerg by Birkerød sogn Advokat Jensen P. Hedemann ~ ~-~ ~ ~-~~-- 8 c 42 Sandbjerg by Birkerød sogn Boet efter fru Christiane Knuds en, ved Såby Hansen, Knudsgård, Sandbjerg pr. Hørsholm ~~ ~~--~-~--~-~-~ e og 18 a 43 Sandbjerg by Birkerød sbgn Gårdejer Kaj Petersen Bokildegård. 11 d 44 Sandbjerg by Direktoratet for Postog Telegrafvæsenet Birkerød sogn Den 26. august 1966 (jfr. udskrift nr. 9) blev der afholdt fredningsmøde jfr. frgdningslovens lo 2. stk. Som det tt fremgår af den i sagen værende udskrift, blev de mødte gjort bekendt med fredningens indhold, hvorhos det i forbindelse hermed blev oplyst, at arealerne henhørte under yderzone for et tidsrum af 20 år. Endvidere er det oplyst i dette møde, at der findes en del fredningsdeklarationer på Sandb jerg-fredningen, og at dette vil blive omtalt under beskrivelsen af hver enkelt ejendom. Idet bemærkes, at der i nærværende fredningssag er søgt \tt opnået en del frivillige fredninger, og at der er aflagt besøg hos hver enkelt ejer for at drøfte sagen med de pågældende bl.a. om, i hvilket omfang der kunne opnåes en vis dispensation fra

13 - lo - den rejste fredning sammenholdt med den på arealerne lyste byudviklingsplan, har dette medført, at sagen først i 1969 el blevet moden til udarbejdelse af en kendelse. TIen endelige fredningsdeklaration er sålydende: FREDNINGSDEKLARATION FOR SANDBJERG-OMRÅDET Fredningen har til formål at opretholde det nuværende landskabsbillede, der bortset fra enkelte gartneriområder syd for Sandbjergvej præges af store, ubrudte marker afgrænset af,levende hegn eller skovbryn, foruden enkelte frugtplantager og spredt ekstensiv bebyggelse. \! I lt li I Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende benyttes på samme måde ~om hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, dog at en eventuel overgang fra land- eller skovbrug til frilandsgartneri skal være tilladt. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom eller gartneri. Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøg8s. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. TIermå ej heller foretages opfyldning af søer eller vandløb. TIer må ikke foretages beplantning udover vedligeholdel- :tt se af den eksisterende beplantning, eller foretages nyplantning, undtagen, hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift.

14 ~, Fremtidige læhegn må dog ikke have en endelig højde over 4 meter. Der må ej heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende, størrelse og beliggenhed forinden godkendes af fredningsnævnet., tigede. NATURFREDNINGSNÆVNET for Frederiksborg Amts sydlige Fredningskreds, Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget er påtaleberet- i november Hilden fmd., lydende: Deklarationen er fremsendt med en skrivelse, der er så-, l f I august måned 1966 afholdt nævnet et fælles møde med 4t lodsejerne af de arealer i Sandbjerg by, Birkerød sogn, hvorpå der er rejst Det bemærkes, at det drejer sig om en såkaldt land skabsfredning. fredningssag. Sagens behandling har, blandt andet under hensyn til den tinglyste byudviklingsplan, været besværliggjort. I det foreliggende tilfælde har nævnet fundet anledning til at gennemgå samtlige arealer med en besigtigelse, hvor ejeren som regel var til stede. Fredningssagen er nu fremmet så langt, at nævnet mener,

15 ,, at den kan sluttes med afsigelse af kendelse for derefter at blive indsendt tiloverfredningsnævnet. Nævnet har nøje gennemgået den oprindelige fredningsdeklaration, hvorefter der under sagens behandling er foretaget visse ændringer i deklarationen, bl.a. med hensyn til forbud mod anbringelse af campingvogne og hvad angår den endelige højde af nødvendige hegn for ejendommens drift. Da det på de enkelte møder er nævnt, at man senere vil anmode om fremsendelse af on erstatningspåstand, anmoder nævnet nu om, såfremt der ønskes erstatning, at der bliver fremsendt en skriftlig fremstilling af erstatningskravet. Det tilføjes, at erstatningen må beregnes under hensyn til den i deklarationen foreslåede fredning, idet det bemærkes, at nævnet vedrørende den eksisterende byudviklingsplan intet kender til byudviklingsudvalgets standpunkt over for de ønskede dispensationer fra den rejste fredningssag. Der vedlægges den gældende deklaration. Den skriftlige erstatningspåstand ønskes fremsendt senest den 6. november Frankeret kuvert vedlægges. Hilden. Det bemærkes som tidligere nævnt, at der på samtlige arealer, som inddrages under fredningen den 13. september 1967, var tinglyst byudviklingsplan for Københavnsegnen af 16. december 1966, således at arealerne lå i yderzone. Nævnte byudviklingsplan er aflyst den 17/3-1970, jfr. cirkulære af 27./ og efterfølges af lov om by- og landzoner af 18. juni Til brug for sagen har landinspektør N.H. Sandholt udarbejdet et oversigtskort udvisende alle ejendomme med angivelse af løbe nr., matr. nr. og ejernavne samt grænserne for fred-

16 ningsområdet. 4 tilkendes en erstatning ~å ca. 0,50 kr. pr. m 2 Vejarealer til- kendes ingen erstatning Videre er der af nævnet med bistand af landinspektø!en udarbejdet et skema, der foruden løbe nr., matr. nr. og ejernavne indeholder oplysninger om ejendommens arealer? de fredede arealers størrelse? som ønskes fredet? samt fordelingen af disse, jfr. fredningslovens 2 arealer inden for 100 m fra fortidsminder? 25 stk. 2 arealer inden for 300 m fra skov, 25 stk. 4 arealer inden for 100 m fra motorvej. TIe i skemaet viste arealers størrelse er anført efter matriklens udvisende og for delarealer er disse beregnet efter matrikelkortet. Vedrørende de ejendomme? hvorpå der er rejst fredningssag? er fredningserstatningen anført ud for hver enkelt ejendom med dertil hørende bemærkninger? jfr. beregningsskemaet. 2 Som en gennemsnitserstatning pr. ID er nævnet enige i, 2 at der tilkendes en erstatning på ca. 1,00 kr. pr. m, dog at arealer? der henhører under fredningslove:.s 2? 25 stk. 2 og Samtlige erstatninger er forhøjet til nærmeste 500 kr. eller kr., og specifikation fremgår af skemaet. Med hensyn til erstatningspåstande vedrørende de enkelte ejendomme, der berøres af fredningen, henvises til de fra ejerne eller deres advokater fremsendte indlæg? som beror særskilt for hver ejendom i fredningssagen. Vedrørende de ejendomme, hvorpå der er rejst fredningssag? er fredningserstatningen anført ud for hver enkelt ejendom med dertil hørende bemærkninger, hvilket er oplyst senere i kendelsen. Med henvisning til den fremlagte ejerliste (bilag 3) bemærkes nedenfor følgende om de forskellige ejendomme, der i

17 listen har fået særskilt nummer - fra l til 44. Endvidere er der udarbejdet en bilagmappe, der fremlægges til sagen som nr. l til nr. 44 om de enkelte ejendomme. Disse mapper er nummereret i overensstemmelse med listen og indeholder de til hver ejendom hørende bilag. Beskrivelse af fredningsarbejdet for de enkelte ejendomme og med angivelse af, om der tilkehdes erstatning og i bekræftende fald erstatningens størrelse er som nedenfor anført. Det bemærkes, at der i begærtngen om rejsning af fredningssagen ved skrivelse af 8. juni 1~66 mangler nedennævnte matr. nre., der alle er beliggence inden for det område, hvorom der er begæret rejst fredningssag. De manglende matr. nre. er parceller af eller del af ejendomme, der er medtaget i førnævnte skrivelse af 8. juni 1966, og er følgende: matr. nr. l aq, parcel af matr. nr. l a,, matr. nr. 2 æ, parcel af matr. nr. 2 b, matr. nr. lo i og lo k, parcel af matr. nr. lo c, matr. nr. 6 s udgør en ejendom i forening med matr. nr. 6 r. Fredningsnævnet er ved behandling af sagen gået ud fra, at førnævnte matr. nro. henhører under de i skrivelse af ~. juni 1966 nævnte ejendomme, jfr. rekvirentens kortbilag. Løbe nr. l. Matr. nre. l a, 2 b, 2 d, 2 e, og 2 f Ubberød by, Birkerød sogn. Ejer: Foreningen til oprettelse af landbrugskolonior for fattige børn "Frihedslyst". Den 16. marts 1942 er der på en del af ejendommen tinglyst en foreløbig fredningsplan.

18 En del af ejendommen er noteret som en landbrugsejendom. Ejendommen drives som en landbrugsejendom, og på ejendommen findes et børnehjem. Formanden for stiftelsen er kontorchef L. Frederiksen. Kontorchef Frederiksen har ved skrivelse af 6. februar 1968 oplyst nævnet baggrunden for stifteisens oprettelse og virke. Stiftelsen har som nabo til Arboretet i Hørsholm lovet dette ikke at disponere over ejendommen på en måde, der er til hinder for eventuel udvidelse af Arboretet; hvilket er blevet støttet tt) af landbrugsministeriet ved skrivelse af 4. august ~ Kontorchefen tager iøvrigt forbehold over for fredningen som foreslået i den fremsendte fredningsdeklaration og ønsker eventuel fredning gennemført efter en af stiftelsen udarbejdet deklaration, hvoraf særlig benlærkes, at ejendommen fremtidig kun må benytte~: a. til drift af børnehjem med eller uden tilhørende landbrug, b. helt eller delvis til anvendelse til andre anerkendte sociale formål, c. helt eller delvis som landbrug og/eller frilandsgartneri i eller uden forbindelse med anden tilladt anvendelse, d. helt eller delvis til arboretformål. Fredningsplanudvalget har ved skrivelse af 8. november 1968 mod- I sat sig, at der gives tilladelse til et separat tilsagn for nærværende ejendomme. Nævnet har besigtiget ejendommen den ll. november Nævnet er enige i, at fredningen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden, og at man ikke kunne imødekomme ejerens ønsker, da disse er ret afvigende fra den fredning, der ønskes gennemført.

19 tf Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes en erstatning på ialt kr ,-. ]:Jøbenr. 2. Matr. nr. l b, Ubberød by og 3 a, Sandbjerg by, alt af Birkerød sogn. Ejer: Frøken Margrethe Trock, "Krogsgårdli, Sandbjerg pr. Hørsholm. Foruden tidligere besigtigelse af ejendommen afholdtes der den 28. marts 1969 et fredningsmøde. Under mødet var ejerinden repræsenteret ved LRS Wøhtz. Det blev oplyst, at selve ejendommen matr. nr. 3 a udgør en landbrugsejendom på ca. 55 tdr. land, hvortil kommer matr. nr. l b, der ligeledes drives som landbrug. Foruden landbrug er der et mindre hestestutteri. Til ejen.dommen hører et parkanlæg, der udgør 5 tdr. land af landbrugsejendommen. Ejerinden forbeholdt sig erstatning., Ved skrivelse af 30. december 1969 fra LRS Wøhtz forbeholder denne sig på ejerens vegne principalt, at ejendommen ikke fredes, og subsidiært, at der i tilfælde af frednin.gen tilkendes en erstatning på kr. foruden sagsomkostninger. Nævnet er enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Fredningen omfatter herefter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr ,-. Løbe nr. 3. Matr. nr. l c, Ubberød by, Birkerød sogn. Ejer: Willy Simonsen, "Ubberødgård", Ubberødvej pr. Hørsholm. Ejendommen er noteret som landbrugsejendom.

20 tt Der har været afholdt besigtigelse og møder om ejendommen, sidst 15. september 1967, hvorefter det fremgår, at ejeren ønsker at udstykke ejendommen. Byudviklingsudvalget og boligministeriet har ved skrivelse af 3. maj 1965 og ll. august 1965 afslået en tidligere ansøgning om udstykning. Advokat Henning Buhr har ved skrivelse sidst den 15. oktober 1969 fastholdt ønsket om udstykning, indretning af campingplads m.v. og tilbyder et forlig mod en erstatning på 25 kr. pr. m 2 betinget af, at ejendommen kan udnyttes til rideskole. \ Det oplyses, at fredningsplanudvalget og fredningsnævnet har protesteret imod at give dispensation fra fredningsdeklarationen. Nævnet er efter nøje overvejelse enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse mod fredningspåstanden. Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en, Løbe erstatning på ialt kr nr. 4 a. Matr. nr. l d, Ubberød by, Birkerød sogn. Ejer~ Elektriker Carl Nyholm. Der har været afholdt.besigtigelse og møder om ejendommen, sidst 28. april Ved skrivelse af 3. november 1969 har advokat Ib Thorsbøll på ejerens vegne nedlagt påstand om erstatning på kr. under henvisning til eventuel udstykning i 3 villa-parceller. Da nævnet ikke finder, at der foreligger nogen nærmere dokumentt l tation for, at udstykning kan finde sted, idet arealet ligger i

21 yderzone, er nævnet enig i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ikke ejeren en erstatning under hcnvisning til, at nævnct ikke finder, at ejendommens værdi forringes ved fredningen. Løbe nr. 4 b. Matr. nr. l e, Ubbcrød by, Birkerød sogn. Ejer: Fru Missen Greulich, Ubberød. Ejendommen udgør en landbrugsejendom med eenfamiliehus. Der har været afholdt besigtigelse og fredningsmøder, sidst 4. november 1966, hvor fredningsnævnet gav tilladelse til, at ejendommen blev bebygget med et eenfamiliehus til drift af jorden. Advokat Hans Henrik Gamborg har sidst i skrivelse af 8. oktober 1969 på ejerens vegne nedlagt påstand om en orstatning på ikke under kr. under henvisning til eventuel senere udstykning til bebyggelse, som standses ved fredningen. Nævnet er enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr Løbe nr. 5. sogn. Matr. nr. l a, l aq og 8 a, Sandbjerg by, Birkerød Ejer: Direktør Finn Hjerl-Hansen. Ejendommen udgør en landbrugsejendom omfattende matr. nr. l a og l aq, idet oplyses, at landbrugsbygningerne ligger uden for fredningsområdet. Matr. nr. 8 a udgør en til ovennævnte ejendom

22 grænsende landbrugsejendom? hvis bygninger ligeledes ligger uden for fredningsområdet. Der er på en del af ejendommen matr. nr. l ~ og l ~ tidligere forelagt en frivillig fredning, der er sikret ved dekl. lyst Den er tinglyst en foreløbig fredningsplan. Der er på ejendommen afholdt møder den og Ved skrivelse af 15. december 1969 fra advokat I.C. Mortensen nedlægger denne på ejerens vegne påstand om fuld erstat~ ning eller ialt kr. Nævnet er enige i 9 at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Nævnet er endvidere enige i at undtage det areal? der tidligere er fredet? idet man forudsætter? at fredningsinteresserne er tilstrækkelige imødekommet. Fredningen omfatter herefter den resterende del af ejendommen med undtagelse af selve gårdlodderne, jfr. det i sagen værende oversigtskorts udvisende. 11\ Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr for matr. nr. l a og l aq samt kr. for matr. nr. 8 a. Løbe nr. 6. Matr. nr. l ab, Sandbjerg by? Birkerød sogn. Ejer~ Eksportchef Per Overgård? "Abildhøj" Den 25. september 1968 afholdtes et fredningsmøde på ejendommen? der er en villa med tilhørende have. Ejeren erklærer sig indforstået med fredning uden vederta) lag under forbehold af, såfremt det af boligmæssige kraver nødvendigt at foretage en tilbygning? at få tilladelse hertil.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk ADVOKATFIRMA OLAF GORMSEN SVEN O. LARSEN JØRGEN BRO BENT KROMANN BREDGADE 33. 1260 KØBENHAVN K TLF. (01) *13 12 06 OG 13 76 06 København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk Til grundejerne I Heibergs Have,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

OVER FREDNINGSNÆVNET>

OVER FREDNINGSNÆVNET> 05520.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05520.00 Fredningen vedrører: Buresø Syd (. Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-01-1973 Fredningsnævnet 09-03-1972 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere