Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr Domme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis ophævet se Reg.nr Domme la ksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR.o UDDRAG AF: Overfredningsnævnets afgørelse af 7. marts 1986 om fredning af Maglemosen i Søllerød, Birkerød og Hørsholm kommuner (sag nr. 2624/84). a Selve afgørelsen se: REG.NR ~ 10. Ophævelse af ældre fredninger. a. Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves fuldstændigt: l) Deklaration, tinglyst den 29. juli 1964, dengang på matr.nr. 4 ~ og 4 fu, Trørød By, Vedbæk. 2) Deklaration, tinglyst den 26. august 1964, dengang på matr.nr. 3 ~' Trørød By, Vedbæk.. 3) Deklaration, tinglyst den 11. maj 1966, dengang pa matr.nr. 8.12, 9 2.' 11 og 34, Trørød By, GI. Holte. 4) Deklaration, tinglyst den 23. juni og 25 august 1966, dengang på matr.nr. l ~' l ~' l i, l g, l.12 og l i, Sandbjerg By, Birkerød, og matr.nr. 4~, Trørød By, Vedbæk. 5) Fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973 om fredning af matr.nr. 10~, Trørød By, Vedbæk. ~ Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves for så vidt angår de arealer, der er omfattet af denne fredningsafgørelse: 6) Deklaration, tinglyst den 14. marts 1964, dengang på matr.nr. 38 og 39, Trørød By, Vedbæk. (~',.,1 7) Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberup byer i Birkerød kommune.

4 REG. NR. 3.2~~ 11..2e3()-~3a /oj/-/~7~ --" ",.: U D S K R I F T a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL I', År 1972, den 10. juli 1 afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 2086/70 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberød byer i Birkerød sogn. Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds den afsagte kendelse er sålydende: Ism.

5 - 2 - "Under 6. juli 1965 modtog fredningsnævnet fra fredningsplanudvalget for Frederiksborg, København og Roskilde amtsrådskredse en anmodning om, at der rejses fredningssag vedrørende en del af arealerne i Ubberød by og Sandbjerg by, alt af Birkerød sogn, Frederiksborg amt (bilag l). I denne begæring "} har fredningsplanudvalget anført, at der på en del af arealerne er givet frivillig fredning, og at det har været forsøgt fra 1961, men forgæves, at få hele arealet fredet ad frivillighedens vej. hvilke - derbilag Fredningsplanudvalget har til støtte for gennemførelsen af en status quo-fredning anført, at området er et karakteristisk istidslandskab med små højtliggende bakker, hvorfra der åbner sig udsigter viden om, og at landskabet endvidere er karakteristisk, dels ved store spredte marker, med ~kovbryn og levende hegn, og dels af spredt bebyggelse, hvis jorder endnu kun er ekstensivt udnyttet. ~ndelig er det anført, at der vedrørende afgrænsningen af den eventuelle fredning har været forhandling med Birkerød kommune, og der opnåedes enighed om, arealer, hvorpå der ønskes rejst fredningssag. Den fremsatte begæring er fremlagt som bilag l med unl Ministeriet for kulturelle anliggender har ved skrivelse af 7. april 1965 (bilag 6) givet fredningsplanudvalget bemyndigelse til at rejse fredningssag. I anledning af den fremsatte begæring afholdt nævnet t' et møde den 18. august 1965, hvor de i sagen interesserede myndigheder var mødt. (Jfr. udskrift nr. l) Nævnet var i dette møde klar over, at gennemførelse af \~) den begærte fredning, bl.a. grundet på, at en del af arealerne ligger i umiddelbar nærhed af storbyen, kan medføre så sto-

6 re erstatninger, at det bør undersøges, om erstatningernes størrelser står i et rimeligt forhold til, hvad der opnås ved fredning af de pågældende naturværdier. Endvidere findes der byud- r' w) Viklingsplan på arealerne, og det var af interesse at få undersøgt, om byudviklingsplanen, der udløber i april 1966, vil blive fortsat for en sædvanlig periode af is år. Som et led i sagens forberedelse blev der den 2S. oktober 1965 (udskrift nr. 2) afholdt et fredningsmøde, hvor der forhandledes med forskellige ejere, der var villige til at til~ træde Gn frivillig fredning uden erstatning. Under dette møde anførte direktør Hjerl-Hansen, at han på grund af forskellige omstændigheder ville overveje, om han ville frafalde erstatning for fredning af sine arealer. Endvidere blev der forhandlet om visse frivillige fredninger af de arealer, hvorpå der ønskes rejst fredning. Den 15. november 1965 (jfr. udskrift nr. 3) blev fredningssagen påny behandlet, og nyt møde blev afholdt den 8. december 1965 (jfr. udskrift nr. 4), og herunder blev det fremhævet, at en del af ejerne ønskede at bemærke, at deres stilling til fredning i øjeblikket i væsentlig grad var afhængig af, om yderzonebestemmelsen for arealerne fortsætter i 15 år fra l. april 1966 at regne. Fredningsmødet blev udsat for at indhente en erklæring fra Birkerød kommune i foranstående anledning og til drøftelse af det fremlagte udkast til fredningspåstanden. Den 7. februar 1966 afholdtes et nyt fredningsmøde (jfr. udskrift nr. 5), hvori der blev fremlagt en skrivelse af ' december 1965 (bilag 7) fra nævnet til byudviklingsudvalget med påtegne t erklæring af 21. januar 1966, hvoraf det fremgår, at byudviklingsudvalget på sit plenarmøde den 30. november 1965 har vedtaget et forslag til ny byudviklingsplan, bl.a. for Bir-

7 - 4 - ~ kerød kommune, hvorefter de arealer, fredningen vedrører, indgår under planen for en periode på 20 år at regne fra byplannævnets godkendelse. Den 18. maj 1966 (jfr. udskrift nr. 6) afholdtes der et møde til videre behandling af sagen. Til stede var arkitekt Holden Jensen og civilingeniør Kofod for fredningsplanudvalget. Nævnte Holden Jensen oplyste, at der ikke kan forventes noget, gæring svar fra Birkerød kommune om virkningen af byudviklingsplanen. Der var enighed om at fortsætte sagen vedrørende den rejste beom fredning af arealer i Ubberød by og Sandbjerg by, alt af Birkerød sogn, men at nævnet og udvalget forinden nærmere ville gennemgå de arealer, der ønskes fredet. Den 4. juni 1966 (jfr. udskrift nr. 7) blev der i et møde behandlet spørgsmålet om godkendelse af en indsendt fredningsdeklaration vedrørende f~edni~g af følgende arealer, nemlig: matr. nr. l e, Sandbjerg, del af matr. nr. l a og matr. nr. l g, l h og l i og l f Sandbjerg by, Birkerød sogn og en del af matr. nr. 4 aa Trørød by, Vedbæk sogn Nævnet fandt, at de pågældende arealer var særdeles fredningsværdige, og godkendte den fremsendte deklaration med 4It det deri omhandlede fredningsforslag. Nævnet vil herefter meddele Danmarks Naturfredningsforening, at fredningsforslaget er godtaget, og formanden vil drage omsorg for den fornødne tinglysning. Der var enighed om, at denne fredning indgår som en del af den påtænkte fredning over arealer i Ubberød og Sandbjerg. Nævnet var efter besigtigelsen enige om, at begæringen om rejsning af fredningssag jfr. naturfredningslovens lo bør tages til følge, idet betingelserne for fredning i henhold

8 - 5 ~, til fredningslovens l er til stede, idet det angår naturskøn~.' ne arealer af afvekslende karakter, således at gennemførelsen af fredning vil være af stor fredningsmæssig betydning. Fredningsnævnet rejste herefter fredningssag i et møde den 8. juni 1966 (jfr. udskrift nr. 8) for følgende i Birkerød beliggende arealer, nemlig: Ubber~ "tit l at 2 b, 2 d, 2e, 2 f, l b, l c, l d og l e., Sand1Jjerg by: 3 a, l a, l ab, l ae, l n, 6 i, l <1, l t, l u, 11 a, l x, l y, l æ, l z, 2 a, 2 m, 2 b, 2 o, 2 l, 51, 3 i, 4 e, 5 c, 9 f, 4 f, 4 s, 6 f, 6 s, lo g, 4 h, 4 t, 4 p, 4 r, 4 u, 5 b, 6 a, 6 t, 6 c, 6 k, 8 d, 8 e, 8 f, 8 h, 6 g, lo f, 6 l, der er sålydende: 6 m, 6 n, 6 o, 6 p, 6 <1, 6 r, 7 a, lo c, 5 e, 6 h, lo e, lo d, lo h, 7 c, lo b, 11 b, 7 d, 7 f, lo a, 7 e, 7 g, 7 i, 7 h, 8 a, 8 b, 8 c, 9 e, 18 a og 11 d. I forbindelse hermed er der udarbejdet en ejerliste, Ejerfortegnelse Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer l a, 2 b, 2 d, 2 e og 2 f l Ubberød by Foreningen til oprettelse af landbrugskolon1er for fattige børn, "Frihedslyst", Ubberødvej pr. Hørsholm. ---~ l b 2 Ubberød by Frøken Margrethe Trock, 11 Krogsgårdll, 3 a Sandbjerg by Sandbjerg pr. Hørsholm l c 3 Ubberød by Murermester Willy Simonsen, rfubberødgård", Ubberødvej pr. Hørsholm ' _

9 ,, Matr.nr. Løbe nr ~...t-~,...:. ~'~l.i~- - - Ejer -..J.----.ii l d 4 a Ubberød by Fru Anna Marie Nyholm, Lille Ubberød, Sandbjerg pr. Hørsholm. ----~ l e 4 b Ubberød by, Fru Missen Greulich, Birkerød sogn Ubberød _ _ ~.I' l a og l aq 5 Sandbjerg by, Birkerød sogn Direktør Finn Hjerl- Hansen, "Sandb jerggård ti pr. Hørsholm l ab 6 Sandbjerg by Eksportchef Per Overgaard, "Abildhøjll pr. Hørsholm l ae 7 Sandbjerg by Fru Grethe Schnack, Sandbjergvej pr. Sandbjerg l e 8 Sandbjerg by Landsretssagfører E. Fogh Hansen, "Åsen", Sandbjerg 0sterskov, Vedbæk l f 9 Sandbjerg by Landsretssagfører Erik 0igård, "Bjerget", Trørød pr. Vedbæk l g, l h l i og lo Sandbjerg by, Birkerød sogn Redaktør Michael Schrøder l n og 6 i 11 Sandbjerg by, Birkerød sogn Forpagter Eigil Wilhelm Knudsen l q 12 Sandbjerg by Birkerød sogn Civilingeniør Kaj Thornam, Kæmpehøjvej, Vedbæk l t 13 Sandbjerg by Birkerød sogn Gartner Jørgen Jensen, Lundely l u 14 a Sandbjerg by Birkerød sogn ---' Oberstløjtnant P.Calvert "Hacienda", Sandbjerg pr. Vedbæk...._

10 - 7 - ~ '1, Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer a 14 b Sandbjerg by Birkerød sogn Fru Karen Andersen l ae 14 c Sandbjerg by Birkerød sogn Claudia Schwartz Hansen, Kæmpehøjvej ~---~~ ~---~~--~-~ l x, l y og l æ 15 Sandbjerg by Grosserer Jens Rosenmeier _.-~ :.~ """" l z 16 Sandbjerg by Birkerød sogn Fru Elna L. Siversleth ~--~--~~~ a og 2 m 17 Sandbjerg by Birkerød sogn Gårdejer Corfitz Jensen _...-~ b, 2 o og 2 æ 18 Sandbjerg by Birkerød sogn Grosserer Axel Madsen, Højnæsgård. 2 l og 51 Ministeriet for offentlige arbejder, ved Frederiksborg amtsråd i 19 Sandbjerg by Birkerød sogn Fru Karen Hansen e, 5 e og 9 f 20 Sandbjerg by Birkerød sogn 21 Sandbjerg by Birkerød sogn Gartner Henry Jørgensen f, 6 f og lo g 22_-. Sandbjerg by Birkerød sogn Grosserer John Erik Graueob h, 4 s og 23 Sandbjerg by Oberstløjtnant 4 t Birkerød sogn Dines Johansen p 24 Sandbjerg by Birlmrød sogn Marius Pindborg r og 4 u 25 Sandbjerg by Birkerød sogn Revisor F. Gottlieb Bruun b, 6 a og 6 t 26 Sandbjerg by Birkerød sogn Direktør Knud Henriksen Baunegaard \

11 ,, ~----~--~---~ ~-- Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer ~~~~ ~~ 6 C 1 6 k 1 8 d 27 8 e 1 8 f og 8 h Sandbjerg by Birkerød sogn Plantageejer Svend Jensen Sandbjerg øster pr. Vedbæk ~-*-~ ~ g 28 a Sandbjerg by Birkerød sogn Ingeniør Henning Carlsen _ lo f 28 b SandbJerg by Birkerød sogn Direktør Lars Tholstrup ~ ~~~-~----~~~---~ og 6 m 29 6 n 30 Sandbjerg by Birkerød sogn Sandbjerg by Birkerød sogn Erik-Jensen Sandbjerg 0sterskov Vedbæk. Idrætsfore- Københavns ning o 31 a Sandbjerg by Birkerød sogn Konsul Poul Ryding p 31 b Sandbjerg by Birkerød sogn Oberstløjtnant Folmer Hansen q 32 Sandbjerg by Direktør Birkerød sogn Erling Scheller r og 6 s 33 Sandbjerg by Kontrolass. E. Holsteen Birkerød sogn Sandbjerg Østerskov pr. Vedbæk e 1 6 ~1 7 a,34 lo C 1 lo d, lo e 1 lo h, lo i og lo k Sandbjerg by Birkerød sogn Handelsgartner Simon Andersen C 1 lo b og b Sandbjerg by Birkerød ~ogn Boghandler Erik de Neergård m.fl d 1 7 f og lo a 7 e Sandbjerg by Birkerød sogn Aage I.angsFabrikker Sandbj erg by Birkerød sogn Fru Nina Andersen A/S

12 - 9 -, ~ ~~~~ ~-, Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer ~ ~ ~~- 7 g oe 7 i 38 Sandb jerg by Birkerød sogn Korrespondent frøken Gurli Ågård LarsGn h 39 Sandbjerg by Birkerød sogn Ingeniør Jens K. Skakke ~~~ a 40 Sandbjerg by Birkerød sogn Direktør Finn Hjerl- Hansen, tlsandbjerggård" pr. Hørsholm --~ ~~-~ ~ b 41 Sandbjerg by Birkerød sogn Advokat Jensen P. Hedemann ~ ~-~ ~ ~-~~-- 8 c 42 Sandbjerg by Birkerød sogn Boet efter fru Christiane Knuds en, ved Såby Hansen, Knudsgård, Sandbjerg pr. Hørsholm ~~ ~~--~-~--~-~-~ e og 18 a 43 Sandbjerg by Birkerød sbgn Gårdejer Kaj Petersen Bokildegård. 11 d 44 Sandbjerg by Direktoratet for Postog Telegrafvæsenet Birkerød sogn Den 26. august 1966 (jfr. udskrift nr. 9) blev der afholdt fredningsmøde jfr. frgdningslovens lo 2. stk. Som det tt fremgår af den i sagen værende udskrift, blev de mødte gjort bekendt med fredningens indhold, hvorhos det i forbindelse hermed blev oplyst, at arealerne henhørte under yderzone for et tidsrum af 20 år. Endvidere er det oplyst i dette møde, at der findes en del fredningsdeklarationer på Sandb jerg-fredningen, og at dette vil blive omtalt under beskrivelsen af hver enkelt ejendom. Idet bemærkes, at der i nærværende fredningssag er søgt \tt opnået en del frivillige fredninger, og at der er aflagt besøg hos hver enkelt ejer for at drøfte sagen med de pågældende bl.a. om, i hvilket omfang der kunne opnåes en vis dispensation fra

13 - lo - den rejste fredning sammenholdt med den på arealerne lyste byudviklingsplan, har dette medført, at sagen først i 1969 el blevet moden til udarbejdelse af en kendelse. TIen endelige fredningsdeklaration er sålydende: FREDNINGSDEKLARATION FOR SANDBJERG-OMRÅDET Fredningen har til formål at opretholde det nuværende landskabsbillede, der bortset fra enkelte gartneriområder syd for Sandbjergvej præges af store, ubrudte marker afgrænset af,levende hegn eller skovbryn, foruden enkelte frugtplantager og spredt ekstensiv bebyggelse. \! I lt li I Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende benyttes på samme måde ~om hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, dog at en eventuel overgang fra land- eller skovbrug til frilandsgartneri skal være tilladt. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom eller gartneri. Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøg8s. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. TIermå ej heller foretages opfyldning af søer eller vandløb. TIer må ikke foretages beplantning udover vedligeholdel- :tt se af den eksisterende beplantning, eller foretages nyplantning, undtagen, hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift.

14 ~, Fremtidige læhegn må dog ikke have en endelig højde over 4 meter. Der må ej heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende, størrelse og beliggenhed forinden godkendes af fredningsnævnet., tigede. NATURFREDNINGSNÆVNET for Frederiksborg Amts sydlige Fredningskreds, Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget er påtaleberet- i november Hilden fmd., lydende: Deklarationen er fremsendt med en skrivelse, der er så-, l f I august måned 1966 afholdt nævnet et fælles møde med 4t lodsejerne af de arealer i Sandbjerg by, Birkerød sogn, hvorpå der er rejst Det bemærkes, at det drejer sig om en såkaldt land skabsfredning. fredningssag. Sagens behandling har, blandt andet under hensyn til den tinglyste byudviklingsplan, været besværliggjort. I det foreliggende tilfælde har nævnet fundet anledning til at gennemgå samtlige arealer med en besigtigelse, hvor ejeren som regel var til stede. Fredningssagen er nu fremmet så langt, at nævnet mener,

15 ,, at den kan sluttes med afsigelse af kendelse for derefter at blive indsendt tiloverfredningsnævnet. Nævnet har nøje gennemgået den oprindelige fredningsdeklaration, hvorefter der under sagens behandling er foretaget visse ændringer i deklarationen, bl.a. med hensyn til forbud mod anbringelse af campingvogne og hvad angår den endelige højde af nødvendige hegn for ejendommens drift. Da det på de enkelte møder er nævnt, at man senere vil anmode om fremsendelse af on erstatningspåstand, anmoder nævnet nu om, såfremt der ønskes erstatning, at der bliver fremsendt en skriftlig fremstilling af erstatningskravet. Det tilføjes, at erstatningen må beregnes under hensyn til den i deklarationen foreslåede fredning, idet det bemærkes, at nævnet vedrørende den eksisterende byudviklingsplan intet kender til byudviklingsudvalgets standpunkt over for de ønskede dispensationer fra den rejste fredningssag. Der vedlægges den gældende deklaration. Den skriftlige erstatningspåstand ønskes fremsendt senest den 6. november Frankeret kuvert vedlægges. Hilden. Det bemærkes som tidligere nævnt, at der på samtlige arealer, som inddrages under fredningen den 13. september 1967, var tinglyst byudviklingsplan for Københavnsegnen af 16. december 1966, således at arealerne lå i yderzone. Nævnte byudviklingsplan er aflyst den 17/3-1970, jfr. cirkulære af 27./ og efterfølges af lov om by- og landzoner af 18. juni Til brug for sagen har landinspektør N.H. Sandholt udarbejdet et oversigtskort udvisende alle ejendomme med angivelse af løbe nr., matr. nr. og ejernavne samt grænserne for fred-

16 ningsområdet. 4 tilkendes en erstatning ~å ca. 0,50 kr. pr. m 2 Vejarealer til- kendes ingen erstatning Videre er der af nævnet med bistand af landinspektø!en udarbejdet et skema, der foruden løbe nr., matr. nr. og ejernavne indeholder oplysninger om ejendommens arealer? de fredede arealers størrelse? som ønskes fredet? samt fordelingen af disse, jfr. fredningslovens 2 arealer inden for 100 m fra fortidsminder? 25 stk. 2 arealer inden for 300 m fra skov, 25 stk. 4 arealer inden for 100 m fra motorvej. TIe i skemaet viste arealers størrelse er anført efter matriklens udvisende og for delarealer er disse beregnet efter matrikelkortet. Vedrørende de ejendomme? hvorpå der er rejst fredningssag? er fredningserstatningen anført ud for hver enkelt ejendom med dertil hørende bemærkninger? jfr. beregningsskemaet. 2 Som en gennemsnitserstatning pr. ID er nævnet enige i, 2 at der tilkendes en erstatning på ca. 1,00 kr. pr. m, dog at arealer? der henhører under fredningslove:.s 2? 25 stk. 2 og Samtlige erstatninger er forhøjet til nærmeste 500 kr. eller kr., og specifikation fremgår af skemaet. Med hensyn til erstatningspåstande vedrørende de enkelte ejendomme, der berøres af fredningen, henvises til de fra ejerne eller deres advokater fremsendte indlæg? som beror særskilt for hver ejendom i fredningssagen. Vedrørende de ejendomme, hvorpå der er rejst fredningssag? er fredningserstatningen anført ud for hver enkelt ejendom med dertil hørende bemærkninger, hvilket er oplyst senere i kendelsen. Med henvisning til den fremlagte ejerliste (bilag 3) bemærkes nedenfor følgende om de forskellige ejendomme, der i

17 listen har fået særskilt nummer - fra l til 44. Endvidere er der udarbejdet en bilagmappe, der fremlægges til sagen som nr. l til nr. 44 om de enkelte ejendomme. Disse mapper er nummereret i overensstemmelse med listen og indeholder de til hver ejendom hørende bilag. Beskrivelse af fredningsarbejdet for de enkelte ejendomme og med angivelse af, om der tilkehdes erstatning og i bekræftende fald erstatningens størrelse er som nedenfor anført. Det bemærkes, at der i begærtngen om rejsning af fredningssagen ved skrivelse af 8. juni 1~66 mangler nedennævnte matr. nre., der alle er beliggence inden for det område, hvorom der er begæret rejst fredningssag. De manglende matr. nre. er parceller af eller del af ejendomme, der er medtaget i førnævnte skrivelse af 8. juni 1966, og er følgende: matr. nr. l aq, parcel af matr. nr. l a,, matr. nr. 2 æ, parcel af matr. nr. 2 b, matr. nr. lo i og lo k, parcel af matr. nr. lo c, matr. nr. 6 s udgør en ejendom i forening med matr. nr. 6 r. Fredningsnævnet er ved behandling af sagen gået ud fra, at førnævnte matr. nro. henhører under de i skrivelse af ~. juni 1966 nævnte ejendomme, jfr. rekvirentens kortbilag. Løbe nr. l. Matr. nre. l a, 2 b, 2 d, 2 e, og 2 f Ubberød by, Birkerød sogn. Ejer: Foreningen til oprettelse af landbrugskolonior for fattige børn "Frihedslyst". Den 16. marts 1942 er der på en del af ejendommen tinglyst en foreløbig fredningsplan.

18 En del af ejendommen er noteret som en landbrugsejendom. Ejendommen drives som en landbrugsejendom, og på ejendommen findes et børnehjem. Formanden for stiftelsen er kontorchef L. Frederiksen. Kontorchef Frederiksen har ved skrivelse af 6. februar 1968 oplyst nævnet baggrunden for stifteisens oprettelse og virke. Stiftelsen har som nabo til Arboretet i Hørsholm lovet dette ikke at disponere over ejendommen på en måde, der er til hinder for eventuel udvidelse af Arboretet; hvilket er blevet støttet tt) af landbrugsministeriet ved skrivelse af 4. august ~ Kontorchefen tager iøvrigt forbehold over for fredningen som foreslået i den fremsendte fredningsdeklaration og ønsker eventuel fredning gennemført efter en af stiftelsen udarbejdet deklaration, hvoraf særlig benlærkes, at ejendommen fremtidig kun må benytte~: a. til drift af børnehjem med eller uden tilhørende landbrug, b. helt eller delvis til anvendelse til andre anerkendte sociale formål, c. helt eller delvis som landbrug og/eller frilandsgartneri i eller uden forbindelse med anden tilladt anvendelse, d. helt eller delvis til arboretformål. Fredningsplanudvalget har ved skrivelse af 8. november 1968 mod- I sat sig, at der gives tilladelse til et separat tilsagn for nærværende ejendomme. Nævnet har besigtiget ejendommen den ll. november Nævnet er enige i, at fredningen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden, og at man ikke kunne imødekomme ejerens ønsker, da disse er ret afvigende fra den fredning, der ønskes gennemført.

19 tf Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes en erstatning på ialt kr ,-. ]:Jøbenr. 2. Matr. nr. l b, Ubberød by og 3 a, Sandbjerg by, alt af Birkerød sogn. Ejer: Frøken Margrethe Trock, "Krogsgårdli, Sandbjerg pr. Hørsholm. Foruden tidligere besigtigelse af ejendommen afholdtes der den 28. marts 1969 et fredningsmøde. Under mødet var ejerinden repræsenteret ved LRS Wøhtz. Det blev oplyst, at selve ejendommen matr. nr. 3 a udgør en landbrugsejendom på ca. 55 tdr. land, hvortil kommer matr. nr. l b, der ligeledes drives som landbrug. Foruden landbrug er der et mindre hestestutteri. Til ejen.dommen hører et parkanlæg, der udgør 5 tdr. land af landbrugsejendommen. Ejerinden forbeholdt sig erstatning., Ved skrivelse af 30. december 1969 fra LRS Wøhtz forbeholder denne sig på ejerens vegne principalt, at ejendommen ikke fredes, og subsidiært, at der i tilfælde af frednin.gen tilkendes en erstatning på kr. foruden sagsomkostninger. Nævnet er enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Fredningen omfatter herefter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr ,-. Løbe nr. 3. Matr. nr. l c, Ubberød by, Birkerød sogn. Ejer: Willy Simonsen, "Ubberødgård", Ubberødvej pr. Hørsholm. Ejendommen er noteret som landbrugsejendom.

20 tt Der har været afholdt besigtigelse og møder om ejendommen, sidst 15. september 1967, hvorefter det fremgår, at ejeren ønsker at udstykke ejendommen. Byudviklingsudvalget og boligministeriet har ved skrivelse af 3. maj 1965 og ll. august 1965 afslået en tidligere ansøgning om udstykning. Advokat Henning Buhr har ved skrivelse sidst den 15. oktober 1969 fastholdt ønsket om udstykning, indretning af campingplads m.v. og tilbyder et forlig mod en erstatning på 25 kr. pr. m 2 betinget af, at ejendommen kan udnyttes til rideskole. \ Det oplyses, at fredningsplanudvalget og fredningsnævnet har protesteret imod at give dispensation fra fredningsdeklarationen. Nævnet er efter nøje overvejelse enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse mod fredningspåstanden. Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en, Løbe erstatning på ialt kr nr. 4 a. Matr. nr. l d, Ubberød by, Birkerød sogn. Ejer~ Elektriker Carl Nyholm. Der har været afholdt.besigtigelse og møder om ejendommen, sidst 28. april Ved skrivelse af 3. november 1969 har advokat Ib Thorsbøll på ejerens vegne nedlagt påstand om erstatning på kr. under henvisning til eventuel udstykning i 3 villa-parceller. Da nævnet ikke finder, at der foreligger nogen nærmere dokumentt l tation for, at udstykning kan finde sted, idet arealet ligger i

21 yderzone, er nævnet enig i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ikke ejeren en erstatning under hcnvisning til, at nævnct ikke finder, at ejendommens værdi forringes ved fredningen. Løbe nr. 4 b. Matr. nr. l e, Ubbcrød by, Birkerød sogn. Ejer: Fru Missen Greulich, Ubberød. Ejendommen udgør en landbrugsejendom med eenfamiliehus. Der har været afholdt besigtigelse og fredningsmøder, sidst 4. november 1966, hvor fredningsnævnet gav tilladelse til, at ejendommen blev bebygget med et eenfamiliehus til drift af jorden. Advokat Hans Henrik Gamborg har sidst i skrivelse af 8. oktober 1969 på ejerens vegne nedlagt påstand om en orstatning på ikke under kr. under henvisning til eventuel senere udstykning til bebyggelse, som standses ved fredningen. Nævnet er enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr Løbe nr. 5. sogn. Matr. nr. l a, l aq og 8 a, Sandbjerg by, Birkerød Ejer: Direktør Finn Hjerl-Hansen. Ejendommen udgør en landbrugsejendom omfattende matr. nr. l a og l aq, idet oplyses, at landbrugsbygningerne ligger uden for fredningsområdet. Matr. nr. 8 a udgør en til ovennævnte ejendom

22 grænsende landbrugsejendom? hvis bygninger ligeledes ligger uden for fredningsområdet. Der er på en del af ejendommen matr. nr. l ~ og l ~ tidligere forelagt en frivillig fredning, der er sikret ved dekl. lyst Den er tinglyst en foreløbig fredningsplan. Der er på ejendommen afholdt møder den og Ved skrivelse af 15. december 1969 fra advokat I.C. Mortensen nedlægger denne på ejerens vegne påstand om fuld erstat~ ning eller ialt kr. Nævnet er enige i 9 at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Nævnet er endvidere enige i at undtage det areal? der tidligere er fredet? idet man forudsætter? at fredningsinteresserne er tilstrækkelige imødekommet. Fredningen omfatter herefter den resterende del af ejendommen med undtagelse af selve gårdlodderne, jfr. det i sagen værende oversigtskorts udvisende. 11\ Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr for matr. nr. l a og l aq samt kr. for matr. nr. 8 a. Løbe nr. 6. Matr. nr. l ab, Sandbjerg by? Birkerød sogn. Ejer~ Eksportchef Per Overgård? "Abildhøj" Den 25. september 1968 afholdtes et fredningsmøde på ejendommen? der er en villa med tilhørende have. Ejeren erklærer sig indforstået med fredning uden vederta) lag under forbehold af, såfremt det af boligmæssige kraver nødvendigt at foretage en tilbygning? at få tilladelse hertil.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05705.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05705.00. Fredningen vedrører: Fuglesødalen. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

05705.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05705.00. Fredningen vedrører: Fuglesødalen. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 05705.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05705.00 Fredningen vedrører: Fuglesødalen Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-10-1977 Fredningsnævnet 31-12-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet 02808.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02808.00 Fredningen vedrører: Gilbjerg Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1963 Fredningsnævnet 17-07-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Barthahus. Domme. la ksatio ns komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Barthahus. Domme. la ksatio ns komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05721.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05721.00 Fredningen vedrører: Barthahus Domme la ksatio ns komm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-09-1976 Kendelser Deklarationer 28-11-1972

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen.

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen. 00002.02 Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02 Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser 15-08-1974 Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04024.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04024.00. Fredningen vedrører: Munkerup Gårde. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

04024.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04024.00. Fredningen vedrører: Munkerup Gårde. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet 04024.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04024.00 Fredningen vedrører: Munkerup Gårde Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 09-04-1966 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0096 li. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0096 li. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 23. april 2010. Klagen angår

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.)

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) LOKALPLAN NR. 22-213 FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) INDHOLDS FORTE G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Område- og zonestatus side 1 AFSNIT 3. Områdets anvendelse side

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen. 01042.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01042.01 Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07 -1946, 15-01-1980 Kendelser

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Assens Elmealle - Afvist. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Assens Elmealle - Afvist. Domme. Taksations komm iss ionen. 02194.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02194.00 Fredningen vedrører: Assens Elmealle - Afvist Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-10-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup Notat Dato: 18.08.2016 Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737 Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup 1 Kronologisk oversigt over sagen: 7. januar 1965: Blev deklaration lyst på foranledning

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere