r itl EJERUUJGET ROMEHHUSENE RomerNyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r itl EJERUUJGET ROMEHHUSENE RomerNyt"

Transkript

1 Maj 2009 C. r itl EJERUUJGET ROMEHHUSENE RomerNyt &iw * - **: Beretning om gaester i Romerhusene. Arkitekter, landskabsarkitekter og studerende har i alfe arene besegt Romerhusene - og ind imeliem kommer ogsa interesseforeninger, byggeudvalg og andre, som seger inspiration til udviklingsprojekter eller andet. Ofte er der tale om gasster pa en Europatur, hvor romerhusene sammen med Louisiana og Arne Jacobsens Bellevue er hovedpunkter i Danmark. I de senere ar har bes0gstal!et vaaret nogenlunde konstant pa 500 registrerede gaaster i store eller sma grupper. I almindelighed tager Romerne ikke megen notits af de fremmede, som man har vasnnet sig til, men fra tid til anden har Romere inviteret ga3- steme indenfor - og fra tid til anden har nogle Romere f0lt sig generede af fremmede, som har fotograferet over havemuren. Som "vasrter" for gsesterne har en gruppe Romere nu i et par ar s0gt at bringe bes0gene pa en form, som alle kan vaere tilfredse med. For fredningen berettiger naturiigvis offentlig adgang i et vist omfang, og bes0gene kan desuden medvirke til respekt om bebyggelsen. For Romerne selv kan gaasternes interesse desuden tjene som en stadig pamindelse om den herlighed, vi er omgivet af hver dag og som aldrig b0r biive en vane. Gaasterne trasffer aftale via mail: som findes pa Ejerlaugets hjemmeside. www. romerhusene.dk. Gasstegrupper uden aftale g0res opmserksom pa muiigheden for tilmelding, nar vi m0der dem og det er altid faldet i god jord. Et bes0g berammes normalt til en time. Det omfatter praasentation af et hus, en tur pa terreenet, og tid til sp0rgsmal og svar. Fortscettes pa side 6

2 Ejedauget Romerhusene Helsing0r Den Til bestyrelsen til behandlingpa m0det V arsliag af indkaldelse til ordinaer GeneralforsamiiBg Torsdag d. 28. maj 2009 kl Bemcerk venligstforsketten til arskalenderen i janitors Romernyt! FaeUesspisning Id Oprydning W Sted: Nordvestskolens fsslieskaatme. DAGSORDENIF0LGE VEDT^EGTERNE. 1.) Valg af diligent og referent. 2.) Fonnandens beretning. a) Bygningsudvalget. b) Det gremne udvalg 3.) Kassererens aflssggelse afregnskab a) regnskab vedr0rende signalafgift 4.) Forslag fra bestyrelse og udvalg a) renoveringaf s0stien 5.) Forslag fra ejerlaugets medlemmer (udsendes senere) 6.) Fastssttelse af det kommende ars kontingent og signalafgift a) budget for b) orientering om TDC/signalafgift 7.) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for en toarsperiode og en suppleant for en etarsperiode. a) bestyrelsesmedlem Anette SJ01, bestyrelsen foreslar genvalg b) bestyrelsesmedlem Poul Thorpen Teglers, bestyrelsen foreslar genvalg c) bestyrelsesmedlem Birgit J0rgensen, 0nsker ikke genvalg d) Suppleant Anne Sophie Gyldenkrone 0nsker ikke genvalg 8.) Valg af to revisorer og en suppleant, alle for et ar. a) Revisor Pia Skoller - Bestyrelsen foreslar genvalg b) Revisor Kirsten Clemmensen, bestyrelsen foreslar genvalg c ) suppleant Bente Staehr, bestyrelsen foreslar genvalg 9.) Eventuelt. Vel m0dt og pa gensyn pa bestyrelsens vegne Anette SJ01

3 Bestyreisens beretning for ars jubilaeum aret hvor Romerhusene blev voksne og fyldte 50 ar. Vi havde alle en fin dag med mange gaester til receptionen. Tak til alle der deltog og som under kyndig ledeise af festgruppen fik ordnet indretning i teltet, s0rget for mad, udstilling, bordpynt, kage og petanque samt aftenfest. I silende regn kom ogsa mange tidiigere beboere og vi var glade for at Helsing0r Kommune udlante og opstiilede et stort telt. Vi glasder os til at asbletrseet, som vi fik som gave, blomstrer som et godt tegn for de neeste 50ar. Vejledning for vedligehoideise af Romerhusene. I perioden efter sidste generalforsamling har bestyrelsen og Kulturarvsstyrelsen (KUAS) dr0ftet Vejledningen for vedligehoidelse af Romerhusene. KUAS har kommenteret Romerhusenes oplseg og bestyrelsen haber at snarligt at have en KUAS godkendt version til udsendelse til alle. Bygningsudvalget takkes for arbejdet med revisionen af den tidiigere Vejledning. Bestyrelsen forestiller sig en fastlagt revision om nogle ar i samrad med KUAS. Den 22. april 2009 havde bestyrelsen sammen med arkitekt Lisbeth Pepke fra KUAS arrangeret et velbes0gt fa2llesm0de for Romerne om det at bo i et fredet Romerhus. Referat fra m0det kan ses i Romemyt. Affafdsstativer. Papirindsamling i plastbeholdere ved hver husstand i komrnunen blev besluttet fra Heising0r Kommunes side som supplement til de fsellesopstillede container. Desvaerre viste det sig efterf0lgende, at det ikke var muligt at fa vores eksisterende affaldsstativ suppleret i det tornme rum med en kurv eller pose. Efter dr0ftelse med KUAS, der ikke var interesseret i en opstilling af plastbeholderne ved Romerhusene, besluttede bestyrelse at sige nej til opstilling i Romerhusene. Vi skal derfor, hver isasr, ogsa fremover, afievere papir, aviser etc., samt glas i de fellesopstillede containere i komrnunen. Vejudvalget. Bestyrelsen har nedsat et vejudvalg med henblik pa, at vi kan belyse vore 0nsker til vedligeholdelsen af Holger Drachmannsvej, Baggesensvej og rampen ved Carl Plougsvej. Med udgangspunkt i et notat fra vejudvalget fortssettes arbejdet for en fselles tesning med Helsing0r Kommune. Det gr0nne udvaig. Som vanligt s0rger det Gr0nne udvaig for arets arbejdsdage pa fasllesarealet - dejligt at m0des i det gr0nne kornbineret med gode frokoster. Tak for indsatsen gennem aret. Nye beboere. Nye beboere i arets I0b bydes velkommen - vi giasder os over, at der ogsa er b0rn imellem, som kan vasre med til at skabe liv i og omkring husene. Desvserre betyder det ogsa tab af tidiigere beboere, som vi mindes og fortsat vil have gode minder om. Spasndende er det at se nye beboere, som er opvokset i Romerhusene, nu vende tilbage som Romere. Det fortasller noget om de kvaliteter, som J0rn Utzon opnaede med romerhusene. Julemode og fastelavn. Ved julem0det n0d vi traditionen tro rullep0!sen og drikkelsen hertil samt fik dr0ftet 10st og fast omkring romerhusene. Fastelavn i flot vejr, hvor t0nderne, traditionen tro, fik slag af bade sma og store romere og hvor katten slap vask. Tak til bade arrang0rer og deltagere. Grill aftener efter Skt. Hans blev hyggeligt holdt - maske med fiere deltagere nu tii sommer. Fredningsplakette. Pa m0det den 22. april med arkitekt Lisbeth Pepke enedes vi om, at vi fra Romernes side kunne indsende et eller fiere forslag til opssetning af fredningsplaketten ved aile st0rre adgangsveje til vort omrade, Fredningsplaketten kunne f.eks. indga i et skilt med en forkfarende tekst i relation til romerhusene. Bestyrelsen arbejder videre med ideen og beder sarntidig beboerne om ikke at opsastte fredningsplaketten pa det enkelte hus men afvente bestyreisens udspil sammen med KUAS. Hjemmeside og Romernyt Tak til Kim Pii, Anne Marie Pedersen og Manning Vils Pedersen for deres hjasip gennem aret med dette samt tii J0rgen J0rgensen for bidrag med tegninger. Pa bestyreisens vegne Anette Sj0l Formand

4 Det gr0nne Udvalgs berefning for aret , Graesslaning Pa baggrund af grsessets meget kraftige vaskst i forsommeren 2007 og minimal slaning i eftersommeren stod konceptet for 2008 klart: Der skulle slas overalt i primo juni 2008, fulgt op af en fornyet omfattende slaning i September, begge slaninger med indsamling. Der blev i f0rste omgang kontraheret med Alsgarde Plante & Have Service om forsommerslaningen og - indsamlingen. Pa generalforsamlingen, hvor der blev rejst kritik af grsessets aktuelle udseende, biev betonet at der ville blive slaet i bund, men dermed sa ikke taget hensyn til ibiandet flora. DgU lagde frem, at omkostningerne ved arets to slaninger ville blive meget store, specielt p.g.a. den manuelle indsamling. Men kunne tilf0je at en ny spiller var pa banen, idet denne havde faet forelagt udbudsmaterialet for forsommeren og kunne tilbyde en pris pa ca. 60 % af det kontraherede. Generalforsamlingen opfordrede til at fa udf0rt sianingen billigst og bedst muligt. Grsesset stod ret h0jt, da sianingen blev indledt, men processen for!0b fint uden afbrydelse af regn. Indsamlingen, hvortil to mand med vore traeriver arbejdede 10 timer om dagen, var afsluttet 11 dage senere. Da et par romere sidetebende indsamlede fra omrader som ikke var bestilt indsamlet, kom denne til at omfatte nassten hele fsellesarealet, og hele processen forsommersianingen ma betegnes som naermest optimal. Godt, men dyrt. DgU vurderede pa baggrund af den nu kendte forskel pa prisniveauet at afpr0ve den nye entrepren0r, Jesper Hemicke, pa septemberslaningen. Efter mange solskinstimer og kun licit regn i maj og juni gik grasssets vaskst efter sianingen nassten i sta og kom f0rst rigtigt i gang igen omkring 1. august. Derfor stod det klart, at septemberslaningen ikke beh0vede at vaere sa omfattende som f0rst antaget. Blandt receptionsgassterne ved jubilseet var vores radgiver, biologen Erling Krabbe. Trods 0sende regn matte vi ud at se pa omradet. Som han bl.a. sagde: Jeg elsker at komme her. Generelt fandt han, at vasksten af graessetvarfin. Flere steder bemasrkede han sig de forskelfige arter grass og ibiandet flora som tegn pa effekt af udmagringsprocessen: Man kan virkelig se, at det i har gjort har hjulpet. For efteraret 2008 sagde han, at slaning kunne undlades, men det viile veere gavniigt at sla udvalgte steder og indsamle det afslaede. De udvalgte omrader blev nu udstukket. Sianingen og indsamlingen fandt sted fra midten af September. Qgsa her assisterede et par romere ved indsamlingen, hvilket reducerede prisen. Sianingen blev udf0rt med en maskine, der ikke heit var optimal til opgaven, men da det vassentlige var at fa frafsrt biomasse, kan vi se bort herfra. Sa OK, og til en fornuftig pris. For aret 2009 foreslog Erling Krabbe en mosaikslaning omkring Skt. Hans, d.v.s. slaning og indsamling fra stedeme med kraftig vaskst, mens vi omvendt far glaede af den blomstrende flora pa stederne med moderat vaskst. Omkring 1. September sa en total slaning, pa ny med indsamling fra de overnssrede omrader. Konceptet for 2009 blev budt ud til to entrepren0rer, og opgaven er givet til Jesper Hemicke. I konceptet er udbedt en fleksibiiitet, sa vi kan fa siaet mere eiier mindre, selv tage en del af indsamlingen o.s.v., hvorefter overslagsprisen sa reguleres op elier ned. Draining af Havremarken Et drasn skal have tid til at komme i gang, idet vandet der str0mmer i jorden skal danne nye kanaler frem til draenr0rene. Pa jubiiasumsdagen fik drasnet sin ilddab. Havde vi ikke haft drasnet, ville der have staet sa meget vand, at end ikke gulvet i teltet kunne have sikret os terra I0dder. Arbejdsweekend 08 Det var rigtig godt vejr I0rdag. Der var en pasn deltagelse, og der blev gaet godt til den, for en del i bevidsthed om varslet regn s0ndag. Havde man fortsat et par timer mere, kunne man have naet det programsatte, bortset fra de I0bende vedligeholdelsesopgaver. Fa3lde-Bj0m var pa heldagsjob, og der var mange grene at stebe. Regn og blaast s0ndag afskraakkede ikke romerne, om end der (ogsa if 0lge tilmeldingeme) var faerre deltagende. De sidste opgaver blev fuldf0rt: rydningerne, reparationeme i raftehegnene, etableringen af fodhegn for enden af Hauchsvej og Holger Drachmanns Vej. Lugeopgaverne kom ikke helt sa langt p.g.a. regnen. Efter fremf0rt 0nske fik den nyrenoverede trappe fra Hauchsvej til s0en et flot gelsender, som i vinter stod markant i landskabet. Vi b0r have tilf0jet en beskrivelse af gelaendere i Den granne Plan. Ved frokosterne var der den traditionelle gode stemning, arrangeret i Gryden, med Kingosvej assisteret af Hauchsvej som vasrter. Vinterforanstaltninger Gennem 10 arharfa. J. Berner Pedersen forestaet snerydning og saitning. Som grundejere er vi forpiigtig at renholde fortovene langs Carl Plougs Vej, Kingosvej

5 og Gurrevej, og selvsagt ma vi selv klare de private veje: Rampen og den blinde ende af. CP. De 0vrige veje star kommunen for, om end med laveste prioritet. Det er overladt til firmaet at vurdere, hvomar der skal rykkes ud, men hvert ar biiver vinterens for!0b evalueret. Det vanskelige er let snefald eller vekslende frost og t0 - skal, skal ikke? Saledes i vinter; man burde maske vasre kommet en dag i december, og omvendt kunne en udrykning i februar vaere undladt. Tagrarsgrupper I de fortsatte forhandlinger med beboerne pa s0ens 0stside om tagr0rsgruppernes piacering var aftalen fra februar 2008 denne: 1) de to tagr0rsgrupper pa 0stsiden slas i juni, 2) herefter ses hvad der kommer op (ved slaningen af s0bredden i September biev 0stsiden derfor undtaget), 3) m0de pa ny februar Ved dette sidste m0de koncentrerede interessen sig indiedningsvis om en mindre gruppe nordligst pa 0stsiden, men det kunne ikke accepteres af huset udfor. Argumentationen blev nu vendt saiedes: har nogen noget imod at der ikke star tagr0r pa s0ens stside. Det havde ingen af beboerne. Bestyrelsens formand kunne hermed fastsla, med beslutningsmandat fra bestyreisen, at sa skulle der ikke vasre nogen tagr0rsgruppe pa 0stsiden. Endvidere at den aktuelle opvaskst straks skulle slas. Beskaereweekend B09 Der var kun 3, men ingen vind, og derfor fint arbejdsvejr I0rdag. Og der var et pant, i denne sammenhasng meget passende, fremm0de. Mange romere ved nu hvordan der skal beskssres, og der blev gaet malbevidst til opgaven. Fselde-Bj0rn var bestilt til beskeering af egene, og v.h.a. en gyngende lift blev egen ved HD 14 afpudset. Der var nok at se til for dem som slsebte grene. Traditionel samling over oste- og p0lsemadder ud pa formiddagen. Med udsigten til at blive fserdig lerdag fortsattes til ud pa eftermiddagen, og vi blev fasrdige. Joh, vi kunne have beskaret nogle tj0rn mere, men OK; de er smukke som nu, og vi ma udnytte nar placeringen g0r det muligt at lade dem vokse til traser. Projekter Da 0konomiudvaiget for 9 ar forested en oplistning af forestaende st0rre projekter kunne konstateres at de fleste la i regi af Det gr0nne Udvalg. Med renoveringerne af Holger Drachmanns Vej og af Hauchsvej, draenarbejderne pa nordskraningen og pa Havremarken, renoveringen af s0hegnet og senest den nu afsluttede renovering af vore 5 terrsentrapper kan der nu saattes flueben ved DgU-projekteme. Idet andre projekter, som har staet i DgU-regi, nemlig opretning af brostenskanter samt asfaltering af de private veje, med det i januar oprettede vejudvalg naturligt finder sin plads her. Men nye projekter vil trasnge sig pa, og andre ma fra tid til anden gentages, sasom renovering af stierne pa faellesareaiet. Pa generalforsamlingen 2008 fremlagdes et projekt til renovering af stien omkring s0en, udf0rt if0lge forskrifteme. Forslaget blev nedstemt. Nokaf flere grunde: omkostningerne, det store indgreb i naturen, og at stien findes fin som den er. Har yi aendret vores opfattelse af at faardes i naturen? Finder vi det rigtigst, at stier er mere eller mindre tilgroede spor i terraenet, hvor man fasrdes efter forholdene, ligesom man klasder sig efter vejret? Nu fremsesttes et forslag alene for stien langs nordsiden af s0en, og sa tager vi pa ny diskussionen. Ligesom vi, som altid, drafter i hvilket omfang projektet skal deles mellem ekstern arbejdskraft og romemes indsats. Arbejdsweekend F09 En weekend hvis arbejdsprogram mest koncentrerede sig om pleje og renholdeise. Som de mest markante opgaver blev der ved flere gavle ryddet ud i krattet af ukurante vaskster og slyngplanter; husene star herved anderledes smukt i landskabet, og murene har bedst af at ande frit. En anden opgave var frilasgning af brostenskanter, i hviiken forbindeise der ses forskel pa hvordan beboeme I0bende renholder ved eget hus. Som den sidste i raekken blev trappen ved Rampen renoveret, hvilket krasvede mere grus end f0rst vurderet. Som det er blevet en god tradition gik b0rn rundt med drikkeva- - rer til arbejdende. Deltagelsen var pa niveau med flere foregaende weekender, uden den seedvanligvis lavere deitagelse s0ndag. Et hjertesuk: det er kun halvdelen af husene, som afleverer tilmeldingsskemaet. Alle er hjerteiig velkomne, save! til arbejde som til frokost, selv om skemaet er glemt afleveret. Men der ma vasre respekt om dette planlaegningsv^rkt0j. Per disponeres med en vis margen, men nar der meder 30 % fiere op til frokosten end anmeldt, sa er der nerver pa i madholdet. Frokosteme kunne holdes under aben himmel i Pias have, og det kulinariske var i top. Lsrdag skinnede solen, og Eva kunne med fuld ret udbringe en skal for hvor godt vi har det! Det gr0nne Udvalg / pkm Efter afslutning af arbejdsweekenden var der nogle, der fortsat havde energi til at bygge hule i egetraset ud for Henriksens!

6 Beretning om gssster... fortsat fra fors/den Gsssterne er glade for ordningen, og vasrternes egen oplevelse af Romerhusenes herligheder far ofte en dimension mere som f0lge af gassternes kommentarer. Efter vaerternes opfattelse foregar bes0g i Romerhusene ganske betryggende pa denne made, men vi h0rer gerne bemasrkninger hertil. Vi kan normal! ikke bestemme tidspunktet for gassternes ankomst, fordi bes0get indgar i en st0rre sammenhsng, men vi harf.eks. indflydeise pa hvor bussen parkerer, og vi laagger gerne rundturen, saledes at ingen skal f0!e sig generet. (Vserterne en Birgit CPV11, Christian (BV 6), J0rgen HD 3 og 0m (CP 25)., Andre Romere skal vssre veikomhe som "v^rt", hvis man. 0nsker at medvirke elier som "gessf, hvis man b!ot har lyst ti! at h0re, hvad der foregar. VaBrteme Sa iykkedes del endnu en gang. Et tilbud om k0b af 3000 tagtegl blev anbefalet af Romerne pa generalforsamlingen den 21. maj 2008 og vi kunne igen fyide vore magasiner op. I September maned modtog vi stenene, huggede dem fri for m0rtel og lagde dem i depot. Her skal Syde en stor tak til alle de Romere, der bar og stablede, og isssr til dem, der samtidig ryddede op og ordnede i det store magasin. Der var et svind pa ca. 6 % - men ogs en he! del dobbeltvingede, sa vi var lykkelige. Husk at informere bade udvalg og kassereren om jeres forbrug af tegl i!0bet af arel: Udvalget skal sp0rges fra hviiket magasin, der skai tages tagteg! og kassereren skal kunne sende en regning. Udvaiget har kontaktet HeSsing0r Vandforsyning pga. reparationer af hovedledningen pa Carl Plougsvej og har haft et orienterende rn0de med forsyningen og en politiker fra 0konomiudvalget den 27. april. Det skal n^rmere defineres, hvornar det er kommunens hoved- og stikiedning, og hvornar det er den enkelte ejers jordledning. Nssste m0de bliver den 23. juni. Piaketten til markering af bygningsfredning kom fra BYFO og ejerlavet vii i samarbejde med KuAs udarbejde en I0sning for opsastning. Den 22. april kom Lisbeth Pepke fra KuAs og orienterede om fredninger (se referat) og den 1. maj havde en de! af bestyrelsen og udvalget et m0de rned Lisbeth, hvor KuAs kommentarer til Vejledningen for Vediigehoidelse blev gennemgaet: Her er stadig nogie uafklarede sp0rgsma! og nogie mangiende tegninger som KuAs ska! tage stilling til, men sagen skuiie vsere afsluttet i august. Og sa ved al!e Romere, hvad de har at rette sig efter. p.u.v. 0rn Vidarsson

7 Bes0g fra KUAS, Pa Nordvestskolen var Romere + et par gassier udefra d. 22. april til et velbes0gt m0de (30 huse) med Lisbeth Pepke (LP), der er vores sagsbehandler i Kulturarvsstyrelsen. Hun kom dog ikke som sagsbehandler, men for at give en almen orientering om bestemmelser og lovgivning om fredning med sserligt henblik pa de principielle sp0rgsmal, fredningen af vore huse giver anledning til. Efter en gennemgang af fredningens historie i Danmark siden den f0rste fredningslov 1918 fortalte LP om hvilke typer bygninger og helheder man freder, hvordan bestemmelse om fredning finder sted osv. Der er nu i Danmark ca fredede bygninger Hordelt pa ca ejendomme, hvis fredning gennemf0res og administreres af KUAS og betyder, at alie bygningseendringer ska! godkendes af KUAS og kommunen Fredningen nu svarer til det der f0r hed "klasse A" og geelder bade hu~ sets ydre 09 indre. Udover de fredede bygninger er der ca bevaringsvaerdige bygninger. Disse er lokait "udnaevnf og tilsynet er tillagt kommuneme og de vil kunne ses i kommuneplanen. Det var denne status Romerhusene havde i nogle ar f0r fredningen tradte i kraft Fredning tinglyses pa ejendommen og den til enhver tid siddende ejer er ansvarlig for husets overholdelse af den. Fredningens konsekvenser: Huset skai holdes i forsvarlig stand /Endringer skal forelasgges og godkendes afkuas, (der bed0mmer ud fra de arkitektoniske kriterier, der er grunden til fredningen) og kommunen, (hvis godkendelse gar pa det praktiske og tekniske) 0konomisk st0tte til den fredningsbestemte vedligeholdelse. 1} fradrag for vediigeholdelse (Forfald pr. ar) 2) Fritagelse for ejendomsskat. 3) Skattefri st0tte fra KUAS i sasrlige tilfeeide. Typtsk forlob af en byggesag. 1) Husejerens projekt sendes til KUAS, veidokumenteret evt. suppieret med billeder, sa det er fuldstasndig kiart for KUAS, hvad man 0nsker at ans0ge om. 2) Hvis projektet indebserer store eendringer, skai det ogsa bed0mmes af Det Sserlige Bygningssyn, en gruppe sammensat af forskeliige fagfolk. 3) Herefter gives en tilladelse eller afsiag, som der ikke kan klages over. 4) Der vii kun blive f0rt tilsyn i de fa tilfaelde, hvor tilladelsen suppleres med 0konomisk st0tte fra KUAS. Herefter gik LP over til at tale om de sserlige emner der vedr0rer Rornerhusene. Fredningen fra 1987 gaelder bade husenes ydre (klimaskaarmen) og den indre plan!0sning. Som hovedregel indebssrer fredningen, at man skat bevare frem for at aendre. Dog betragtes sendringer, der nemt kan tilbagef0res, ikke som et start problem - det gaslder f.eks. sendringer af de indre skilierum, sa som nedlsaggelse af vssrelset ved korridoren. Det er en undtagelse fra den almindeiige praksis at Rornerhusene ma anvende dug som undertag - normal! forlanger KUAS brsedder. Yinduer/dsre. Det Sserlige Bygningssyn (DSB) har debatteret probiemet om termoruder overfor de nu tiliadte koblede vinduesrammer. DSB udtalte 2003 at de "finder" at den oprindelige udformning er vigtig at bevare Probiemet er at det er en vanskelig proces at pudse rudeme i de koblede rammer "hvordan katten skal vi I0se det problem?" Pa Utzons (1958) tid var termoruder knapt nok pa markedet (og under alie omstasndigheder dyrere end der var midler til indenfor den maksimumsum husene matte koste at bygge). LP kan ikke vasre heit prascis nu, men erklasrer at man arbejder pa en I0sning og at nun har "h0rf vore argumenter. Tilbagef0ring. Her er KUAS lutter 0ren og vil gerne fremme retablering af frednings-v^rdier - f.eks. med hensyn til kokkenet - her kan (evt.) fas stqtte fra KUAS. Vi st0tter principielt reetabiering af fredningsvasrdier, hvis nogen skuile s0ge om det. Der er fa oprindeiige k0kkener tilbage erkender LP. Nye funktioner kan indpasses - nyt k0kken kan laves efter ans0gning. Bad: KUAS Iydh0r m.h.t. at genskabe oprindeligt terrazzogulv Omgivelser. Anette beklager kommunens manglende ihssrdighed med at vediigeholde vore veje, hvilket bade er asrgerligt for beboerne og for de turister der bes0ger Romerhusene og som undrer sig over de hullede veje. LP vil gerne medvirke ved et brev tit at motivere kommunen til en h0jere vedligeholdelsesstandard af vejene.

8 6es0g fra KUAS - fortsat Anette am de varslede papirindsamlingsbeholdere: Vi vil ikke have kommunens plastbeholder ved hvert bus og fortsaetter med at bruge de offentlige beholdere som hidtil. BYFOs kulturarvsplakette. LP: KUAS var ikke forhandsorienteret om plaketten, men LP mener, det vil vaere for meget af det gode med en bronzeplade pa hvert Romerhus. Snarere kunne man anbringe en plakette ved hver indgang til bebyggelsen. I Fredensborghusene har de kun modtaget en plakette, der er opsat pa faslleshuset, mens vi har faet en til hver ejer. Det.foresias at opsaette den i sammenhceng med skiltene med ordensregler ved indgangene til fcellesarealet. Anette eftetlyserflere forslag. Desuden blev belysningen pa vejene og i indgangene ber0rt. Der var forskellige meninger om man stadig kan fa de originale lamper til indgangsbelysning. Maske skal lampesagen, der er belyst flere gange gennem arene tages op igen. Nogle 0nsker meget, andre kun det absolut nedvendige!ys pa vore veje. Ogsa den rette placering og udformning af postkasser blev naevnt, hvor LP henviste til, at der i den kommende bygningsvedligeholdelsesvejledning findes forslag. Det var meget tilfredsstillende for de fremm0dte Rornere at "fa ansigt og stemme" pa KUAS - Anette overrakte vin pa Romernes vegne og takkede for at LP ville bruge en aften pa dette m0- de. Referat v. Christian BV 6. Nye Romere Romemyt byder velkommen til Annette Monrad og Jacob Martin J0rgensen pa Holger Drachmannsvej 12 pr. 1. maj ogtil Eva Lise Lotte S0rensen og Preben Nygaard Andersen, som vi hilste pa til frokosten i Pias gird pa arbejdsweekenden. De fiytter ind pa Carl Plougsvej 23d. l.jjuli. Adresseliste Husk venligst at meddele asndringer til adresseliste, hvis der sker ssndring vedr: - medlemmer i husstanden - telefonnumre - adresse Til Anne Marie Pedersen, HV 4, gerne pa adressen: Bj0rn Hansen Med Bj0m Hansens pludselige d0d har vi mistet en prsegtig romer. For gamle romere h0rte Bj0m til "de nye", men ikke desto mindre var han i en arrsskke et skatlet mediem i Det gr0nne Udvalg. For en travi virksomhedsleder som Bj0m er sadan en indsats bemasrkelsesvserdig, for udvalgsarbejde med faste m0der og hyppige gennemgange af omradet taerer pa en knap fritid. Bj0rn satte imidlertid pris pa udvalgets demokratiske og samtidig kontante arbejdsform og pa det fselles arbejde, og glaeden var gensidig. Men alt far en ende. Bj0rn blev "head-hunted" til anden branche og matte samle krsefteme om sit nye arbejde. Pa arbejdsweekenderne fortsatte han dog som "fodmand" for sin navnebror "F8elde-Bj0rn", og beskssringen var i gode haender, nar Bj0rn I0ste individueile opgaver foran de enkeite gardhaver. Pa generalforsamlingerne var Bj0rn fast deltager. Han var en mand af fa ord, men hans klare udsagn gjorde indtryk, og en anerkendelse fra Bj0m var et adelsmeerke. Bj0m og Helene overtog et familiehus pa Thur0 som forberedeise til deres tredie alder. En omfattende istandssettelse var netop afsluttet, og Bj0rn signalerede, at han og Helene ved given lejlighed ville overveje at flytte fra Romerhusene. Med d0dsfafdet blev alt vendt rundt. Helene orienterer sig nu mod sin familie i Finland, og salget af CP33 er fremskyndet. PKM/JJ

Februar 2010 RomerNyt 44

Februar 2010 RomerNyt 44 Februar 2010 RomerNyt 44 Kære alle Ejerlaugets bestyrelse ønsker jer alle et godt og oplevelsesfyldt 2010. Kong Vinter har i sandhed budt det nye år velkommen. Det er længe siden, at der har været så fin

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information:

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information: Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. juni 1993. Punkt 1 : Per Ludvigsen valgtes til dirigent Punkt 2 : Poul gav følgende information: * på et bestyrelsesmøde i

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 27-10-2010. Fremmadte huse: 2, 10, 14, 18,20,26,28,30,34,38,40,44,46,48,52,54

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

ForeningenTyrings Ager

ForeningenTyrings Ager ForeningenTyrings Ager April 2010 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2010 Arbejdsdag/rengøringsdag lørdag den 24. april kl. 13.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag d.31 3 2016. Der deltog 51 medlemmer I generalforsamlingen. REF. Annette Thulin Frostholm.

Ordinær generalforsamling torsdag d.31 3 2016. Der deltog 51 medlemmer I generalforsamlingen. REF. Annette Thulin Frostholm. Ordinær generalforsamling torsdag d.31 3 2016 Der deltog 51 medlemmer I generalforsamlingen. REF. Annette Thulin Frostholm Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Ib Simonsen 2. Beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Salen, Treschowsgade 2 Dato: Den 25. januar 2016, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 51 beboere samt bestyrelsen

Læs mere