At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3"

Transkript

1 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B Juli 2005 Opdateret juni 2014

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendt - gørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljø - or ga ni sa tionerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig me re i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejds - tilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de på gældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af At-vejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Indhold 1. Område Brugsanvisning Indretning Brug Opstilling Opbevaring, vedligeholdelse og kontrol

4 4 En stige er et teknisk hjælpemiddel, der især er beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et niveau til et andet. Der kan dog også arbejdes fra stiger, når visse betingelser er op fyldt. Før det besluttes, om arbejdet skal ud føres fra en stige, skal det vurderes, om det er mere sikkert, at det sker fra et stillads, en lift eller fra en anden sikker ar bejds platform. Hvis stiger bygges op og bruges som stillads, skal de overholde bestemmelserne i bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om brug af tekniske hjælpemidler (stilladser). Færdsel og arbejde på stiger er forbundet med stor risiko for ulykker og store fysiske belastninger, der kan medføre overbelastning af led, muskler og kreds løb. Risikoen for ulykker skyldes ofte, at stiger opstilles på et forkert underlag, der fx er blødt eller glat, at de opstilles med forkert hældning, eller at der udføres opgaver fra stiger, som bør udføres fra stillads, lift eller en anden sikker arbejdsplatform. Belastningerne skyldes dels, at arbejdet ud føres i fastlåste stillinger for at opnå stabilitet og kropsbalance, dels at der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger for at op nå gode syns- og rækkeafstande. Det be las ter ben og ryg. Der arbejdes ofte langt fra stigen med stor rækkeafstand og med armene over skulderhøjde. Det belaster især nakke og skulder. Længerevarende stående arbejde på smalle trin kan give træthed og smerter i ankler og fødder. Det belaster kredsløbet, når der ikke er mu lighed for at bevæge fødder og ben un der arbejdet. Også statisk arbejde kan be laste kredsløbet. 1. Område En transportabel stige er en løs stige af træ, glasfiber, stål, letmetal e.l. Enkeltstiger er stiger med udelte vanger. Dobbeltstiger (wienerstiger) er stiger, der be står af to enkeltstiger, der er hængslet sym metrisk i det fælles toppunkt og stillet op i A-figur. Trappestiger er stiger, der er forsynet med støtteben. En trappestige har plane, vandrette trin, når den er opstillet. Skyde- og rullestiger er stiger, der består af parallelle sektioner af enkeltstiger. Stigerne er gjort fast til hinanden ved styr, så de er indbyrdes forskydelige i længderetningen.

5 5 Sammensættelige stiger er stiger, der består af to eller flere sektioner af enkeltstiger, som kan sættes sammen, når de skal bruges, og som kan adskilles helt, når de skal opbevares eller transporteres. Kombistiger er stiger, der består af to en keltstiger. Kombistiger kan opstilles som en keltstiger, som dobbeltstiger (wienerstige) eller som skydestiger. De to enkeltstiger er lige brede i begge ender. At-vejledningen omfatter ikke stiger, der er monteret på lavet (1) eller vogn, som fx brandstiger og mekaniske stiger. Transportable stiger skal være indrettet og bruges efter bestemmelser om tekniske hjælpemidler. Det indebærer følgende krav: 2. Brugsanvisning Stiger er omfattet af bestemmelserne i Arbejdstilsynets be kendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Der skal medfølge en skriftlig brugsanvisning på dansk, hver gang en stige leveres ved salg, udlejning eller udlån. Brugsanvisningen skal medvirke til, at stigen kan bruges, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Brugsanvisningen er også nødvendig for, at stigen kan holdes i forskriftsmæssig stand. Herudover skal den indeholde oplysninger om stigens foreskrevne, forventede brug samt oplysninger om unormale, men forudsigelige brugssituationer. Hvis der er anvendelsesmåder, der frarådes, skal disse specificeres. 3. Indretning Transportable stiger skal indrettes på en måde, som sikrer, at de kan bruges, indstilles og vedligeholdes, uden at brugeren eller andre udsættes for fare. Stigen skal være forsynet med brugsanvisning og være tydeligt mærket med oplysninger om leverandøren. Oplysningerne fra brugsanvisningen skal være angivet på stigen i nødvendigt omfang. Det kan fx være oplysninger om: Tilladt længde Tilladt belastning Stigehældning Advarsel mod farlig brug.

6 6 Stiger til normalt brug skal opfylde bestemmelserne i EN 131. En stige kan dog også være indrettet på anden lige så forsvarlig måde. Det anbefales kun at indkøbe stiger, der er tydeligt mærket med, at de opfylder disse bestemmelser. Tilbehør, fx rygbøjler og stigefod, skal høre til samme stigesystem eller være udført på en måde, som er åbenbart egnet til at kombineres med stigen. 4. Brug Løse stiger må kun bruges til arbejde af kor tere varighed. Stiger må bruges ved sammenhængende arbejde, der er af læn gere varighed, og som skiftevis foregår fra stige og fra fast underlag (gulv, terræn o.l.), hvis den sammenlagte tid, som stigen bruges, ikke overstiger en tredjedel af den ansattes daglige arbejdstid. Den enkelte periode, hvor der arbejdes fra stige, bør ikke overstige 30 min. Arbejdet bør herefter afbrydes af andet arbejde, som ikke belaster på samme måde, fx arbejde, der er mere dynamisk. Hvis der arbejdes fra stige, skal stigen flyttes efter arbejdet, så det ikke er nødvendigt at række mere end én armlængde ud fra stigevangen (se fig. 1). Fig. 1

7 7 Den ansatte skal være iført egnet fodtøj med en blød, skridsikker sål, når der arbejdes på stiger. Fodtøjet skal sidde fast på fødderne. Arbejdstilsynet har udarbejdet særlige reg ler om værnefodtøj (2). Ved arbejde på stiger må den ansatte ikke komme nærmere på stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin. Der skal være en tilstrækkelig forsyning af stiger af de typer og længder, der kan blive brug for, til rådighed. Den ansvarlige for arbejdet på stiger skal sørge for, at de leverede stiger er egnede til det pågældende arbejde. Vedkommende skal også sikre, at stigerne er gennemgået og i orden det vil sige uden fejl og mangler samt sikre, at de er korrekt vedligeholdt, når de udleveres på arbejdspladsen. Ansatte skal instrueres fyldestgørende i at bruge stigen korrekt. Dobbeltstiger (wienerstiger) må kun bruges som almindelige enkeltstiger, hvis de er indrettet hertil. Der må kun befinde sig én person ad gangen på en stige. Der må dog være én person på hver halvdel af en dobbeltstige (wienerstige). Byrder må kun bæres ad løse stiger, hvis de er lette og let håndterlige. Arbejdsredskaber skal være lette og let håndterlige. De skal kunne betjenes med én hånd. Arbejde fra stige må normalt ikke udføres i større højde end 5 m målt fra underlaget til det trin, man står på. Det kan dog i særlige tilfælde tillades, at der udføres let arbejde i større højde, fx når en pære skal ud skiftes. Følgende arbejdsopgaver er tilladt i forbindelse med montage af betonelementer ved elementhøjde på op til 8 m: Montering af topbeslag og rækværksholdere Afhugning af elementer Skumfugning Tilstyring af elementer Småreparationer. Det er i forbindelse med vinduespolering tilladt at udføre arbejdet i større højde de steder, hvor det ikke er teknisk og/eller øko nomisk muligt at udføre det fra et an det egnet teknisk hjælpemiddel. Stiger må kun bruges i overensstemmelse med deres konstruktionsmæssige hensigt. Enkeltstiger må ikke bindes, laskes, boltes eller sømmes sammen, medmindre de er indrettet hertil.

8 8 Metalstiger og træstiger med fritliggende metalforstærkning i vangerne må ikke bruges, hvis der er fare for berøring med strøm førende elektriske ledninger og dele. 5. Opstilling Stiger må ikke anbringes på fjedrende eller ustabilt underlag fx en bil eller gummivogn eller opstilles på et stillads. Stiger må kun opstilles på en vandret og fast flade. Hver vange skal være godt og ligeligt støttet. Hvor dette ikke er muligt, skal man kompensere ved at fastspænde en forlængelse forsvarligt til en af vangerne. Hvis det er nødvendigt, skal man også træffe særlige foranstaltninger for at sikre, at stigen ikke skrider. Man kan kompensere for mindre forskelle i højden ved at bruge et enkelt forsvarligt underlag (se fig. 2). Fig. 2 Der må kun bruges forlængerben ved arbejde på trapper på små wienerstiger og under forudsætning af, at stigen er indrettet hertil. Enkeltstiger, sammensættelige stiger samt skyde- og rullestiger skal opstilles med den rigtige hældning, normalt 75 grader (se fig. 3).

9 9 Fig. 3 Anlægsstiger (enkeltstiger) skal altid sikres mod udskridning. Det gør man fx ved at fastgøre stigen forneden eller ved at bruge en velegnet stigefod. Stigen skal være forsynet med en egnet støtteanordning, hvis den stilles op ad en mast e.l., medmindre kon struktionen overflødiggør det. Der skal være en fodmand ved brug, hvis stigen er over 5 m lang og ikke er fastgjort. Dobbeltstiger (wienerstiger) skal være forsvarligt sikret ved hjælp af kæder i hver side eller an den lige så forsvarlig sikring, så vangerne ikke kan skride ud. Kæderne skal anbringes ca. en tredjedel oppe på van gerne. Kæderne må dog anbringes op til midt på vangerne på stiger med op til ni trin (se fig. 4). Fig. 4

10 10 Wienerstigers topender må ikke kunne spænde mod hinanden på grund af klemningsfare. En kombistige, der bliver brugt som wienerstige, skal have kæder eller anden lige så forsvarlig sikring og stigefod (se fig. 5). Fig. 5 Stiger må ikke anbringes foran døre, porte e.l., medmindre disse er sikret i åben tilstand, låst eller bevogtet. Stiger, der bruges som adgangsvej, skal fastgøres forsvarligt imod udskridning og væltning. De skal rage mindst 1 m op over adgangsstedet. Ved højder på over 5 m anbefales det at bruge trappetårn, trappe e.l. som adgangsvej (3). 6. Opbevaring, vedligeholdelse og kontrol Løse stiger, der ikke er i brug, skal opbevares, så de ikke udsættes for unødvendige påvirkninger, fx vejrlig eller stærk varme. Stiger skal altid opbevares i henhold til leverandørens anvisning. Beskadigede og defekte stiger må ikke bruges. Stiger skal repareres på forsvarlig og sagkyndig måde efter leverandørens anvisning. Træstiger må, bortset fra udvendige vangesider, ikke males, men bør behandles med klar lak, transparent farve e.l.

11 11 Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst en gang om året. Undersøgelsen skal omfatte stigerne og alt tilbehør. Der bør føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater.

12 Regler: Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: (1) Lavetstiger (2) Værnefodtøj (3) Maskiner og maskinanlæg. Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Telefax e-post

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16 Svejsning, skæring mv. i metal April 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.09.2 af november 1999 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere