O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ" name="description"> O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ">

~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ. r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ .~4. ,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ ;'i t :! ;, ~~~ Genoptryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ. r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ .~4. ,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ ;'i t :! ;, ~~~ Genoptryk 1996 ..."

Transkript

1 ~:,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ 1 ",1 -:> O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ Genoptryk 1996

2 1G61 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 194-2/maj r~ " ~. 14 'September '1943 ocroaooooooooo~ '; ~o o ' '- o.,. C\t1'-'-~---'~-~--t~ g ~~'--J',~. f,o. " o g, li' g.: ~u~~~ei ~faxtrlar s kommun thjke Parti':" g o " o :... :i".-.~.. ~..," ,"." o"... - '.:", '" '. ',, r ~~."".,..:.. ",:,' ~. ' :--. ~, ~.... *....,.I,.... ' _.t:'.: ~ ;._.1. ~.....,',.. ~;, ~.. '. ',.- ",, ','MELLEM FRIKORl-SFO LIr. HVORDAN ~~ DET Jl.lIED DIG?... SKIDT. J~G HAR IKKE SET BLOD SIDE1f I FORGW:3.. ~----~ '~;. '. '. '.,~; -~.... ~.

3 1G7 T R O~D"S A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj.1945 Side 2. rrods ~1J.111 Ur _ -" - ',..~.':.., -,- ~. lj;:sener bristet.i1ialien er ge.aet over pa2. de llllieredes ~~de i Krigen,og de t~ke Trop~er i'det nordlige It2~ien sts'e.rnu i Fj endeland~:som.c.iriilj.ring om den"ubrydelige Sta?.J._ akseilhar Hit18r nu kun ~;Iuss.oliLli og h2,j."ls claarli ;ei..ave. Hvori ligger Larsagen til,at It2~ien f2~dt for det første alvorlige Slag? Grunden er,at Krigs~artiet i Italien ikke havde noget Sted at hente ny Kraft.Mange italienske Divisioner vp;r al.drig kommet hj em fra Nordafrika... Ti blltedivisioner blev fuldstændig udslett~t ved Voronesh i Vinter, Hitler ken ikke un~være en. enbste ~anj paa 0stfronten,og det italienske Folk var ikke ti..sincls e,t ofre mere "Daa Nazister_ nes fj.ter. ' '.-. -.rtalienssaomenbrud maaclerfor ses paa :B2.ggrund F,f h'ele den s~lecle Krigssituation. Netp. fordi Sle~ene se~tidig ramte Lksen fra al~e. Sider,måatt,e den bristeo Dette er ogsaa en ]~ære,for.:krigens videre Førelse. Italiens Fald er.i sig selv i~ke~ krigsafgørende,men det giver alle Betingelser for de store knusene Sl~g mod det nazistiske Tysklancl~ Hvis Vestmag~terne hurtigt beslutter sig til at rett~.saadane Slag fra Vest og Syd,saa at det betyder en følelig Lettelse for den Røde 1,.rme,der nu l?a2.tredie åar bærer Hovedbyrden,saa er Sejren nærmere eni vi aner. Det er utvivlsomt, ;~,tder, tildel s i J:ijnglpnQ.,menisær i l;jsj.. findes :K.Tedse,som ud.mærker S ig ved stor Tae.lmodighed med Hensyn til,hvornaar Krigen ~kal afsluttes. Til disse Kredse.skr~v et Sovjet-Blad fornylig: ilvi,der fører fiigen paa vort eget Territorium og som hp.,r Millioner under Tyskernes Jæg,ke.n ikke vente med samme T~a~modighed,men tr.agter a;f al vor Magt efter at bringe,krigen til en snarlig Afgørelse. II Det. SPJllmetænkes OVf?ralt i df?t besatt~ E~op~, hos os ikke ID1ndst efter de s1~te Beg1veheder. Sasdan tænkes derogsaa, hos.folket i Englarl og USa,hvilket bl.~~ den enge1skl?fagfore1\ingskongres i September bar u"b-vetyd1gt Vidnesbyrd. 08. Derfor, e-~..der Grund til,at haabe paa det hurtige og afgørende Sl"ag..". }Ien ogsaå~det italiep.ske.folke! egen Ind!3ats sp~lede, en stor Rolle ved Se~menrud~et. ~aa's2mme Maade gæ~der Qet overalt. Jo større Folkenes Indsats i Frihed.skampen er, des hurtigere bnde pas.l{rigen. Det er ogsaa det,der maa bestemme vor Hendlema~de. Ingenved, hvad 4er bliver de~ næste Italien.

4 1G8! T R on-s A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj ,'. Side 3. :.- '...,':. ~ ~æ.w~r G.uR VID:DR.:::;! it. Deg for_dag ~liver det ki~ere,hvad der virkelig har væri:;lt :ii:mingen r;18d de tyske Voldshåndlinger over for det danske Joli.:,og hvoru.:;.l1 'rybkerne hrtr brændt Tungen pa8. den Suppe,de selv. har k.}t:st. 'Lad o's'se- Begivenhederne l iut isajlljlenhæng: østfronten er ved. at 'briste under. den.a.ø0'8 Hærs vældige Sl?,g...Aks~ns Syd.eilde er..ruste.t 'JV.8F..A.~gs,t.en.. for 8I?-ny l!"ront rø~er Ne:zlg"m-::r2,J.l;;ri'leStatt.eS0VJl. og 2.1.1,8haano.",Pan;J..~for2.nst",ltnlnger ti.'æfi:j3s i.cl'" bes2,tte vestl;lge Lande. sidst J.. Juli erkla3res No~ge i :Otlå.t2i:,tlls.estilste.nd<.013 i iugust begynd:er den 'org?,nisereq8 ±y.5k~ Gadeterror ov~r rre~e n~nmark. nerr'skulde v~rbfors'p=!.j.;l.~til nye I\.r2,?, ti:):.ll8f;; e'ringen9lll at 'sætt'e Lanciet :;ae. lr.rlgs10d illod.de AIlJ..ere'a.e. '.',. J".: ;,...,. =.~eriine$enver, 'E't' Denskerne selv skula.e lldfør:e'o:e:n IJIobi.Lisclring, 'ryskernlj og~8.t :J8,ntJe.rk aktivt.skulde stil~e Slgpa.2. tjrsk Side S2.9o d.8,t efterhp.?nden fik s".'4ii:liesørgelige stilling som SloY2kiet,Finl?,nd 'og'de'''gnire 'Ve.splstE'.tar. Det.a.et~e, <ien,storsl2.c'.ede strejkeoevæge1s e forhindreq6.':py~ker2!-c:sforf,?r~else ve.r e,pbenbe.r.. De havq.e tilsyp,eladeno.e b:j..1'qts=!-g.selv J..nd.,f'~ det depsk8 }!'olk.v2.r 1J.g~ I?:;,,~; lumpent. SOUl dets :~U1J.stre.og fløj este: EUloedsmænd. For E'.t skjule dares Forvirring, ge.v de sig til"'::1;t spille med :..~usklerne. belejringst:ilst2nu, D0G.sstr2fi ':!~'!i:lli0nbøde-r;giusler og "koul!?etent" Snak. vælte::des ud over de dp.nske Folk. }Tuskulde de.lduillllled2.nskere'l sj.\:j: æwu1l;;s. tl:l et t:ro,l},.\lo. tysk Covervinderligheå.Gg Styrke. '~;;en det 'skete ikki:l.dpnskerne forholdt sig afventemie nogle }).'ge for at se, hvp.d det nu ve:r -.tyskernes ha.l.'de fun~e'\ par.,. ()g hv2.d Sa8 vi sa:=t? Vi 8:>8" ~.t selv ne',ar Tyskerne vilde tvinge. os med ra~ Magt, S~~ V2r. cieres 2ræfter tk~e uudtø~melige De kunde J:Jine og mishp.ndle dpngne D::l.nskere i Kasernernes mørke Kældre. De kunde fortrædige og chik~nere' os' med deres Besættelse.af Virksomheder og!,led"de fjollede Udg!=>.ngsforbud. -Ilen.de kunde ikke kue d.en u.?nske EI'ihcd8b~vægelse, de stød rfl.<:... dvilde overf'0r hvord.:-n <le skuj:lie styre L2.ndet ti1:lddpnskernes Vil J... "e,,'. "..... _..,Vi:..a.:'r set,2.t dd ~n.estcl TrOPlier 'de: h'o'.vde.t{"':; ;d --til pt sende herop V8J..~ 17 -"V?rs'Drljnga, som næ~pe hrl' lært ;:'.1;. behe..ndle et G~vær. Vi ~2r~set tr~~~~'rundt ~ow-l~gge~yge Høns for ~t fe..a 12.vdt.;:u,.I0;8.i1sk 12 ~u.ls~~n,grcg'erj..ng. '/ l h<?r 1;1ørt. e,t s;:,lv o.l;;ng-rovkæi~ea.e,.'.ajln?~en og a.e ~nd.re ~K9t;l"..e't~.n-,~~br'~lrE;:novdder odoyn~e~ ~t fors~kre om deres U",n0.0~~ge hær~~ghao. tll det..:

5 1G91 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942!maj 1945 Side 4.' TRODS ALT " ljr ,-- d~n~ke Folk. Og vi forsiaår~åt de er bange, 'åt de fryg;e; Følgerne e.f,at de ~naldede 9-1~:_dEft:Be.st_ ~ske Eqstelin og nu..--..sta.ar J!~.A. aaben ~:;r:lgsfod1l1edd-et danske -Folk :L et Land, som.de. s,elv har erklæret som FJendeland.. Opgaven er nu a.t lade Tyskerne mærke',at deres krygt ikke er ubegrundet. De har faaet at mærke,at sabotagen f~rtsætter trods Dødsstraf osv. De har fae~et'at mærke,at ULidergrundsarbejQet fortsætter.men da maa mærke ~et ~ndnu mere.der mae aroejdes endnu langsommere og endnu ~aarligere for Tyskerne,og ikke b~ot gaa Fabrikerne men ogsaa i Administrationen,gaa de of~entlige Kontorer,~aa Banerne,i politiet kort sagt overalt i de S8~fundsfunktioner,der endnu direkte arbejder for Tyskerne. Ing~n maa svigte her! Husk at jeres T-jenester for TYBkerne kan kost-<::en Landsmand Hovedet. Vi har tidligere sagt,at nu hvor d~n nazistiske T~rrcr retter. sig ulod alle Kr~li~e af det d"mske Ii'olk,derible.nlit ogsee.nogle.bf dem,lierhidtil- he..rstøttet Qen 1um.i:'ne8cavenius-politik,~r ~et naturligt,at al.le ~anske finder nærmere -se.mmen.i... en fælles Front mod Fj enden. Dette gæld~r hele Folket,roen u~t g~lder ls~r Å~b~J~~rKlas~~n. alle der nu ef :Begivenhi:::dernes.Gang er qlevet belært'om,?t der ikke er vors~g et st~e med Hatten i Raandcn for Tysk8rne,ma~ nu arbej de s~.mi'i1en og se bort fr<='.tidlig;ere ueningsforskelle -'ogsae. med RE3nsyn til.scavenius.t'oiitibm. I de store øj~blilcke lærer man Ven og Fjende at k~nde. Det gælder ogsaa den 29.August. Flaadens Ledelse,der gav Signalet til at sænk~ d~ danske Krigsskibe,o~tra~dte den.dag som gode dansk~ Mænd. Det samm~ kan ikke. siges om de bj ert;>offic~rer her.1:'1:1'::. Fyn. Al t for fac. af dem gjorde ikkcl noget ~om h81st for at unddrage Fjenden d~nsk Krigsmat~ri~l, og lien Hæd~r som paa denne Dag blev de danske Vaaben til Del Skyldes danske Soldater, Fagbevægelsens Genereler,der lig~e.a vel som Flaedlms Ledbls~ kunde have givet Signalet, svigt~de ogsaa. De kunae be.v~ bragt det tyske V01USkU~ til at ~trand~ved at give Tegn til at al~e Hjul skulde stands~, mli:nde tænkte kun paf. at hyttli:.d~rbs Skind. Derf'or har christ:mp.s :i\liøller.lieti at k8.lde vor Kam.!:' for "den ukendte d:::mskesolde.ts Kampll.Det danske Folk har nu kun sig selv at stole paa. Dett~ betyd~r,at der ligger E:t større Ansvar paa hver enkel t?...i os. }iver enki::lltmaa

6 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 :Nr. 14. Side 5. " et ' torst~,~,.,8:t 'nu ma.bso~gløshed o~ Te~keløs1;t';d i 'F~~hoi~~t',... ovbrfor Fjenden'vige. Nu er dt::t h,q,2.rd<:j,b~tr8kauj,tiefor en sn~~lig i:ud~'paa Krigen d0~ f9rest2~r. Gest~pospionerne lurer. Ti Q.t::xfor 8tili8 Ul<:lG. 2.lt, som de ikke ;ne.:?' hare. Rusk hve.d de~ gcelddr! Ryor vi s t 2 a: og grpr t:lb;j,vi' tænke ~a.8.: Rv,?rdFn. kan vi bj ælpe til fl,t sk."'ji8]'j dnd<:lnog til P,t 1;Jr~nge SoJren ~ Rus. -- Vi fortsceti<:lr og forstærker K~~pen! V~ ~2r hclle Vclrden p~~ vor S~a.d.. Vi 1J1f~; kæmj?e,se.;:-.vi ken st:::~ til Ansv;; r for Fremtidens fri.e D~.ru.n2J.:k. De kuer os P.1drig! oooooooooooooooo~oooooo 11 TRODS LLT" "Trods el t;; er et uundværligt Vp..2..beni Frihed.skpm~Em,Tore,unuertrykkerb ved det,og h~r inqlea.t en storstilet Kl?pjagt for d kollt:levort BlE'.d.til Livs. Visse h,j:.-edseunå.erstøtter disse :t3astræbeiser,og som en [',1' dcl ivrigste ses Red~ ktør.tl.~'smusr;~nsen. R.~,smusR:-nsen hpr,i sin kortcl Tid her i Oddnst:l forstn,p.et et gøre sig upopolær, og h9-ns rasende Udf2~d mod..;'j;rod.s LI til paa flere store ~iøder h8r kun und.erstreget dette, og han vil til sin Tia. erfpre,hvorleues od.enseans~~ ~~oejuere vurut:lrer hpns ud2nske Optræden i d.e bevægede Strejkeda~e. "Trods AltIIs stærkt forøgede Oplag,lg den Kendsgerning at vi v~ i Stand til at udsende vort Blad d8g1~gt.i St~ejkedagene gav d.esværre ogsaa.',-nledning til a~le Hac>ndeHygter ':;'0 hvor "Trods :..1tIT blev freu1stillet og hvorledes- det blev forciel t osv. RYgterne vilde vi~e, at Bl~det blev freustillet en h8~v snes forskellige Steder i Byen,heldigvis vex det ikke i noget Tilfælde a.et J.'igtige Sted,f<len den T8nkelashed, der blev lagt for Dagen tvinger os til 8t omt~1le Rygtesmederiet. Vi Lla? Saa. sk2.rpt som muligt gøre oj,.-mærksom1:'8.., a.t de soro tenkeløst kolporterer RYgter om vort Bl?ds Fremstilling og Fordeling g8sr vore Fjenders ærinde. In5en ærlig D2n~~e~ kan h2ve nogen Interesse i htor og hvor~e~es Bl~det bliver fremstillet. Vørt Blad dølger ikke sit ~asyn, de~ fremga2r tydeligt at det udgives af KOwillunisterne 1 OCiense. Vi henstiller til vore Læsere,at være ~aa Vagt overfor' personer der viser utidig Interesse f3r hvor bladet frems~illes. De som Bener at h~ve en Formodning 3m disse Forhold, gør kl~gest.i at holqe den for sig se~v, d~ han ellers udsæt~er sig f~r Forts. Side 6

7 1 71 A L T Side.;:; a.... T~:'0ds l.l.lt.. ~ l:r ,.,.~,:) II 'ttbcll2.gclig l isten~.:e liz,gørelsc.. ti 1Jnc-;'erdo nuværende.'or~lolcl er det. rigtigst,o:t hver i[m.gsto.el.cs9nplc,j.... cl :Blcc:ct fo.c.r so.e. mc.nge Lasere som mulie;1;. Er <ler ildte flere i!enne:r, og Belwndte,s-om sl::'..l 18S0 det,scc. lc.c~ være et gæmno det hcn,stilc d0t i en Brcv~sse,en Jcldcelommc,ellor endnu bedre, send det t i1 Familie og Venner 1'8.[', k'1.j.i.det~ Vi skel f~.vor Side gøro,hvc.cl vi kan for at Oplagot kc.n dæ~d den st::'..dig stigenc1..e EfterspørgseL Pq'- dette Punkt er vi sqlv":olgel:i.g c.f.. hæl1.e,'rigc cl den 0'konom:i.,der: tilflyder os. Og:lcrtil vil vi bommrke,o.t vor org::'..nisc.torisko '~orm og vore Forbindelsoslinior er cl en s2.:c.dc.n.ke..rclcter,at Pengene nok sl:c.l h2.vne 1'.a.c. det rigt;ige Sted. : ~ri.opfordrer vore Læsere til et 'staz 1[o.g1; om "Trods c.;lt" og s0.::'..10 de s være 'medvi~~onde til,o.t vi trods Forføl~clse og Ter.roJ:.' stcd.ig l.;:['.n fe,['. So.ndheden frum ' 8 ooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooo. o o '. gsæl LA."l:{S"i!:T F0IlT TIL TYs::ITJt.1ill o g. T:'o~n[mden for :9o..nmc.rkskommunistiske Pc.rti8. g ~ol1cctlllgsm~nd ~ticsgl Lo.rsen,som blev fængslet 8 g i 1TovGlilbor1942 ved Sruno.rbejdet mcl~of:1 Thune.8..Je.co~~,~.en0-:;- el~~9-posstikkere,er: nu ~Jlevet o. ::ørt.-til "'ys'd2.n[1 af e~e ne.zistiske Bødler. o g ~.en JiTe.nd,der l1.a.r betydet mest i Orgc:;.nise- g g rin en es (len d~nske'rihedsfront,sidder'alt- 8 g. se.e.~i J'a.g i Gt fj eut ne.zist:i:sk :.!'z..ngl!ihul 9 mens g 8..'orræderne G2-e.r:::ri t omk:dng her:lj emme. ten 8 g :i'retten faxr sin. l,øni \Ti ha.r tidligere sag-t g g -til efe "dcngke:l :' yndig1leder,soi!l fl?~l&ede og g g u~leverede Aksel Jprsen,e.t hvert ~aar der 8 o blev ~~8t paa.hans Hovede skulde de komme o g til ~t staa. til Ansvar for." Og da Ord har 8 's t', ag.~'". G'..y Id' ~.':!:~e h d o ~ - _... o o Udlcveri [en ar AksGl larsen maa. være o. 8 ~mdj:1uet alvox:ligt "'\Te.rsel til dg de..nske?'yn- 8 8 e1ighgc~er,dgr arbejder for Tysl;:er.a.e,om at be- 8. ~~e deres Ra.n.glinUilr,for nu vad de hvad de gør o. o ooooocoooooooooooooooo~ooooooooooooooooooooooooooo

8 1721 T R OO'S A L T Udl?ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 ~~~~""'--' f'" c-, ~r 14 TRODS AJ"T Side 7 ~ : lt,, Kontrollør Petersen, Tnoi.sensvcj ~ ~, 13,ex, ikke.s.ti;l.q.mr. T vort ,' lt~.. 12 blev o. _ det mc:ddolt o.t :~ontrolør Petersen, ~~ei;onsvoj 13 ho.vde ~vet.4 A~bojdor0 ved ~1rige somso.botørcr.,.' - ' Dennc Eedclclclsc viscr sig at hviic po.o.et fs.lsk Grundlc.g. Til Grund for ~1cddelelsen følgende Oplysninger: l~ D9 fire,j.i.rbojderc vo.r nc.vngivne. 2. Petersen var flere Gange set ~,a6t ind i den. Ejendoill7hvor Sikk8rhcdspoiitiet har Lokaler. 3. Der hævdodes,at pet.orsen havde, udtalt Ønsket om at tjene den udlovede Dusør. Blandt Petersens ~bqjdskbmmorater og Bekendte stod mo.n~ske uforstd.c.ende oyerfor r:eddelelsen. Fornulediget herm 7blev der foreto.gct en meget grund~g Undersøgelse, som boviste,o.t der var gjort Petersen Uret., -,.' '... Yi er' i 0jeblik1wt afcl;:c.aråt fro. at ilvc.iontrolør. Petersen Oprcj ~ning pa:::. anden Haade cmd gennem vort :Slad, og.vi gør det uden Hensyn.til det Prestigetab vi derved lider,idotvi holder fast ved' vort 11otto: "Sandheden skal frem -trods niti! ~ Dc for neid.dolelscn ansve'.rligo er ekskluderede nf "Do.nmarkskonnnunistiske Parti" '. FRA. KmJP~;rT SIDE Under Belcjringstilstc..ndon forsøger T1Jskcrne nu igen -.;ngd.ng at.kvæle elt ~.æderligt dnnsk i deros nazistiske Ro.o.ddonslmb., Dot al tovon-,-dcndo Flertal c..f dot denske :'Folk væmmosblot derved og 'forst:: =:'.,t holde sin Sti rcn,mon en lille forrædarisk Klat vælters'- f'ornøjot i }"{aaddonskabenog befinder sig god~ derved.- som SVJ... Skik nu er" Det bærer ildcc mindst den f j endt lig 'O R8.dio i ~alund"bo.!'gpræg af. }Taturligvis lader man fr..ke Frits Clauson eller lignende Brøleabor ko!l1i"jo til Eiikrofonen, for de vilde jo kun gøre ondt værr 1 f o:: Tyskerne. "'Todhonningsød' Talo.prøver man at sna1:jw DC.nske:rne '-U Slaver ved "T~ommentarcr"ogForodrag fra "kompetent Side!! elll ~ Ilfhv. :.:'olketingsmænd" oller -hvo.dfor Skidt man nu kc.n skrabe' f'fjlilco:.!ion hvordun de end søger at mc.skero sig - den nazistiske Ras"to.u.ov stikker dog frem.

9 173! T R OO'S. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side 8 TnDDSALT ilro14.._ ~ ~~. ~'. ~ Der skal jo ikke m.egensncdighed til at re(,'ile ud, at nu, hvor hele Landet er under tysk l~ilitærdiktatur,hvor Radiohuso~ er besat af SS og Gestapo, hvor Speakerne kun fortsætter deres Arbejde fordi de ellers trues med Døds~ --straf,sna skal m~n have en Passerseddel med mnnge nazistiske stcmpj er for at turde nærme.sig en },fikrofon med et poli~ tisk Foredr<:..g.Og ne-.'\r alle Lo.ndets Blade giver sig til at mtrykke den nazistiske OPuSKrenchels Sabotageforedrag,sM skyldes det-naturligvis heller ikke,at alle BladmændLandet over er grebet af Begejstring for den solgte Sagførers Snck. Og hvad sigej; de tyske Tynger, frj.ce Spor andet end hvad Scavenius og "Fædrelandet l1 har præket i Aa.revis, og de ~ er ~Cke blevet mere fornuit~gt eller mindre forræderisk af at blive gentaget. Sabotagen gene-rer slet ikke Tyskerne, siger de tyske Talsmænd. San er det egentlig sært nok,at mnn erklærer Undtngelsestilstund og holder store Radioforedrag for at komme Sabotagen til Livs. S~ndheden er,at 'Sabotagen har berøvet Tyskerne mnnge Ting,som var nødvendige i Krigsproduktionen. Det' danske Folk har rettet et virkningsfuldt Slag mod Tysk.:... erne. Derfor var""det de tabte Hovedet. '.:' '~.'". Sabotago~ ødelægger kun dansk Eje ndom,siger Tyskerne, som narturligvis dybt beklager dette grundet pau deres noksom bekendte "Kærlighed" til det danske Folk. 'lfen de taler ilcke om,et de ma::medligt plyndrer os fore mere ~nd' 150 llill.kr. Ogsaa det er dansk Ejendom! Og endnu h..."1.r der vel ikke været en Sn.botagebrand til tilnænne1sesvis dåtte Beløb. Hvis Sabotugcn blot læn medvirke til at Krigen afkortes en ~~aaned,sn.n. er de knuste 11askiner boto.l t. Det er Sandheden, og dertil kommer o.t dot nu ikke er dansk Skik nt lade sig betale til at opgive 1:riheden,men dot kan en solgt Sagfører vel ikke fatte. Hej! Ingen Sagfører og "kompetent" Præk kd.nafholde det danske Folie fra at følgr: Frihedens Vej. Vi vil ikke bøje os for Tyskerne. Vi vil gøre alt,hvc.d vi formaar-for at fna ~~igcn bragt til "Gilsnarlig Ende. Og sao. skal de Herrer FoI"fl' radere fl:'..<.'1. at se,hvem der har Kompetence her i Lnndet! ' HUSKER _._ DU AT STØTTE"TRODSALT"

10 174 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 191+2/maj ~8 tl NOTlill. TRons ALT Side 9 OVEP.FLeDIGT OG UVPRDIGT. Det meddeles,at Odense Byrncd i Dølgsmncl ha~ vedtaget at ofterkomme Tyskernes Krc.v om Bod pan.l Hill. Kroner, og a.t Pengene er betalt. Dette er en gt'..nskc oyerflødig og uværdig Handling fra Byrac.- dets Side. Ikke engo..ngregeringen SCD.veniuskunde tillo.,de sig o..t opfylde et sc-<..~da.nt Krc.v, Sru:', skulde Odense I:yro.o.d vel end mindre kunde det. Hvad tror de Herrer de h!~ vundet ved dette Skridt - bortset fra at redde deres eget Skind nitsnn. I"Ionikke Verner skulde læse om den norske :Borgmester Orden i.john Steinbecks 1I1Ta~ener skjult"?. En Trøst er det :imidlertid, at et kommendebyro...'1.o. i et :frit Danmark ikke vil anerkende denne Gældspost.. ooooooooooooooooo~oqooo.- '-= -r-' FELT! IADrJi.SSImNE. Pac. Grtmd ::'..f' den effektive Kur som de odenseanske Feltmadrusscr har gennemgo..n.ct,nener Yi for en Tid at kunde udeln.de denne Rubrik.. Denned V'c.1reikke sagt, at unamerne" er dredede. Der Vil stadig blive holgt et vat~ont øje med dem, og skulde det~se sig pd...;'1.krævet, vil vi igen sætte dem i Gabestokken., FEJLTAGELSER. I de bevægede Dage d~l OdGnseanerne viste Lands:forrædcrne,Felt- Dk~drasserne og undre lyssky ~lementer deres Harme paa en sua følelig Haade, skete der en 1lCklagelig I'cjltagolse, idet Ilk~ forvekslede to Slagtere i Overgnde. Slagtennester H::mson, Overgade 22 fik sine Bmiksruder knust, han er ikke :Nazist.". -. Forlydender om, at Bogtrykker Nammen, Christiansgc.de skuldo være lrn.zist, er heller ikke rigtige I Aalborg siger man om do klippedo Fcltmn.drasser,n.t de har faaet "Odensefrisuren", ligesom mc-ntalor om ItDdenselcup" :ru:j.ax an Nazibule bliver ryddet

11 1...,~.I b T R OD'S. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side lo TRODS ALT lto.,zivojvisor. Indehaveren af Odonse Tivoli Georg Hansen,St.Glo.svej er en af de ivrigste Eazister i Odenso. ~-an kører nu Yogn.- mandskørsel for IIFjGl~O~gt0~I,og anmelder 0nhv3r der ytrer sig i ssg~ige Vendinger om ~yske~e Fru Strey, Vindelsvej 79 erbejder pd.<... Kasernen. Sønnon er Resorvetysker ::Yorlydondcr vil vide at Nc.zislagterne Chr.i~n.nsens Sønner har faaet Kr. ef Tyskorne til Istandgøro+se af dcres.butikker. Der ses mærkeligt nok Kunder i,doresforr0tninger c..:f og til. ~ ,Eælk.:mdslagot pna Paln..".tokesvejog I3agerforretningen Skibhusvej 87 ho.r :;;kiftetindghc.vere. I'.I1:occabn.ren er luk.1(ot, og genanbnes ikke mere ~ Om 3egivcnhederne i F.j-::rtbyernerefererer ~E_ Ud~nb;l~~~d:::'.rbejdcr., - _ Bogense:. l Str0jkodn.,3cnc oplevcde Bogense blodige Begivenheder. Ruder blev knust og "'eltmadmssor klipp9t. Da Undto.gclsestilste~dcn indførtes foretog HGrrcfolket en Fassq 1u'restationer, og optraadte p8.['"~n l!iaudesom er ka- ~~deristiskfor de grønne Banditter, bl.a. er de i flere,2ilfælde trængt ind i private Lejligheder hvor Beboerne ~..flyttedelondon Radio og lmuste Re.dioapparo.terne og gennebprygledo Folk~ Tyskerne hc.r b.osl['.gln.gt Bogense Raedhus. Byraadet, havde forudset dette og hc~' lc.gt Krydsfinc= pan Parkctgv~vcne for at sko.o.nodem 'mod Nezistøvlornes Tre~pcn. For kort T-id siden brændto 6 store tyske Lastbiler i Bogense. Nazibnnditterncs Nervositet giver sig " de mærkoligste Udslag, sa8.1cdes kan det nævnes, at da,nogle Steder i Bogenses Omegn fældede Vejtræer og benyttede dom som 130xrikader over Vejen. Forts. Sid o 11

12 1"" /D T R ODS A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 'r.l4-'. T~.:OJ;8AL'J.' Side t,.'!)..o oj c 0.'''' JaaDors-... "..,..... (".' - ~:v..nd.ac;don 23.All.gUSt :Klo 8,30 udbrød <ler Etrejke pe.alli:'iona ll. ot; Jernstølx;riot. I Løbet o::: en T~e va:r alle Virl;:soIlli"'oder og. ~utikker luldmt. Inc,ohC'~vor~naf Faaborg Fiskorøgori (som er ~;azist) ~)o.c1 sr.c...~lim~oligt.o~l c..t fac Lov til at røge :fc.lrdig, det vilde vare cc... 2 TD~cr?~~ tilbød h~ at r1jge hele ~istorion og ham selv ucd. Stroj~en v~' opstaaet uden de fagl~gerc Ledores :~8dvir~en, og da de Op0J:'..gode,c..t det vm: I.lvor, scjj.-unc.nlældtcd.o i. største :~o.st et Føde for Lcclere og Till?-dsmænd fxa. de forskellige Qr6'...nisationer. De Se..t--wirkende8~ormand Tømrer J~c';b!{c.nsen udtc..ito~ at det ' v2.r Pøbelen der strejkede.ttml regner altsaa 9cf. af' Fezborgo.roejdorne for Pø1:)el. f. Om ::S"lio:i.:midd2.Gen a:f:1.ol dtes et Vødc pac..'''!':linten" hvor en > ~.sse38æ'.bor~enscre vc.r til ~tede. Her optreadte Sv.;"':orn p2.c..slc.p I,ine. Pointet i 11.m1.sTc.le ycx,at dot vo.r Y..:omnt.mistcrrrevi kund-c tcl-;:kgfor Strcjlæn, hen tillod s.ig at tale om krimi11.elle Dk:sestensar, i Fyborg v2:l.~ nogleci dem op:::ørt i )'olitiets.l~jlc.lgr. :;Tvis ' den fine olket:i..:i.1.gsrac.nc1. ønsker :Diskussion i so.c. T:':enseenc.G,vil han meget hurtigt løbe :'::':OJ."'llene c:: sig,og komme til at fortryde sin l.et sindigh(~d.,..:.,. -..' :'led~.~:tf,r T'itlevson""forsøgte sig 0{;S8.0.som i'c.ler;men blev møc~t med j'yrae.b 'Jg '.:crampqni Gulvet ~ om A:ftenen kom nok en Til-er, '-:'ol1ætin.:,n-smc.nd:"::01';'0:>:' ~,2.rsen,Oc~:.mse. :'~o..n bl.:v belært om,a.t mo..:n. i I'a.o.borg lige Sa2. lid'~ som i Odense: vilde høre ptu1 Kc.pitulc.nter. })'Rorrer socio..ldemokrc.tisl;:e :TI'01kGtini8m~~dog :~'agliggre Ledere der præker!co.pitul:::-.tion gør l:logest i. et erkende,at deres.indflydelse paa'.li.rbej(lerne er fcrs1tul1clet... Svendborgoberst Gcbmidt forbød c.29.a.ugust.sine Soldc.ter at gøre 5Y:odstend mod.l"j cnccc;)ll.!.le mcn:i.ge Soldater, er;. en Del Officerer var op-- sat pae et forsvc.re sig,da dette blev forpurret,ødelagdo de hvad de ktmc.e uf G::lvnrer og Udstyr.. nell' 29. AUGust ~)lov :flere rif :DYGns:Borgere arresteret ar de tyske ~eng.c.ittej.~.}:toglc er sanere løslo.dt,men der siddgr en Dcl, som besl~ldes ~or 2.t have lc1ippct ~eldtmc.drcsscr. Angiver. Den flere 0angc strc~fcdc 8cræder.~dcrsen optræder sam :Jo:rts. Side 12.

13 177 T R O O'S A L T l r- Sido T~~»SALt. Nr. J~ ~) II, ~ Svendborg forts. Chr. :Jro.ndos,Porthusvoj 23 er To lle for Tyskornc,hc.ns Kone er Køklænchef pc..c.'.'eciniap.eltm0oxc.sserne or ogs~ p~c KTigsstien90g udpoger :~:oik som h8.r vist sig Q.2.nske.Særlig ond2.rtet er "Lyse Grethe" Ecgermestcr ~iglsen,k~ttosm~{ct er Nczist. Trikotc.gel1.o.ndlcr :-<o.rtinussen l s Dutter (l~øllgr.;'c.dc 68) er Foltm2.dro.s mod -'orældrenes vidende. Sto.chore, Y..ristL.-msvcj er Stikker. N;v:borl[.. - Den 28. AUf',ilst 1:1. 23 hcvdo' ~Jskorno cl t ldc..rt til Ovcrlcldet :pcc. KcsE:rnen ved ::yborg Strcnd f)g Yaudrohj emidet som ogsc<.'1. vc.r bolc.:gtmed dmlsk :.ilitær. Efter Et civile' TYskore havd~ nedslcqdt 7cgtpostcrnc begyndte OvcrfclQct El. 4. o.;:;n 2~. A~oust. Ty'skarnJ b"eskød K2.SCrD.enmed l:c..skingeværer: ob mindre :KcnonGx ogsmcd samnien..lcqdlodeeoo<."..l1dgrc..nn.ter ind i Sovcso.len,hvor Soldo.tornc intetanende sov. 4 c~lskc Soldo.ter drævtes; Tyskerne hcvdo henv'od 40 dræbte og sacrcd,:, En 1.5 An.rs Drong blev drrabt cl on Rn.andg.r2.no.t. 2 civile D&.rislære blev skudt i ~~enen0. ]ij?isode pa..a Sygel lusct.., Den o.fg'['.e.edeove:rlæge :Po.cl'yborg SygGhus ve:r dtm 29. August ved at p2.1ckc sine S~0er SammCnjIDOnstillede sig til Re.2,,<1i,s-hed.for de SD..c.red.o.:sn tysk Officex, der ildeo synes de~.. g:ilc hurtigt nok,slog OYOrlZ3goni lmsif,-tet.,sc.:. denno ta'))te sine -riller. Overlæ 0 on gjorde Tyskeren opmærksom po.~,~t h~n. var den 2f de to,der oodst forstod c.t h2.2.ndt.cre InstrimonteTl. og gjorde sin fortso.tto!: ~edvirlæn 2.:fhæn{;;ig.c..f en UndslC'Jldnil' ))en tyske 01:Cicer mac.tte 'bid.e i det sure :"'010 og c.:zlcvere den forlangte Und.skyld~!.ing..-' :J.epræsøntant Rn.cgenson,dor er l!c,zist,8.rlgiver do ~:'olk til Tyskerne, som ikke hurtigt nok springer t,ii Side. for hd.m :P0.2. "Guden. Cho.u:ffør Emil Alb.Joclehl er I:Io..e-nc.l~ngerfor Tysk..:rne, eh 15 Aarig Søn af fu."jl1 er af Tjrsk.:;rne blevet, udst~lrgt" med Revolver til :3rug mod h8.rls Skololw..::!IIloro.tor. Tyskernes Krudtmcg<3.Sinoræn0_te ltattcn mel len den 8. og 9. September....

14 178 T R O 'b's. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 TRODS ALT Side 13. 4, ~ ~endell willkie,den amerikanske Fræsidentkandidat,forlod den 26.AUgust 1942 Amerika for at rejse Jord~n rundt og danne sig et Indtryk ~f ver~~ll og Krig~n,Fronterne,Folkene og deres Ledere. paa.denne Jordomflyvning besøgt~ \"lillkie s<::lvsagtogsaa sovjetunionen,hvor han bl.a. havd~ en samtale med stalin. Vi gengiver neuenst?aende et udtog afwillkies Skildring af Besøget.i sovj etunionen..'.... Jeg var i alt to uger i Rusland. Jeg hevde aldrig været der før. Jeg j und.e ikke et ord russisk cg havde.amerikanere med mig som ~olke. Jeg h8yde læst adskil~igt om sovjetunionen, men intet af dettjeg havci~ 'læst,gav mig et særligt klart Billede af, hvad. der gik for sig i de!tte vældige Land. Og endelig havde jeg før Afrejsen en Mistenke om - en Mistanke, der blev yderligere forstærket under mit Besøg der - at Landet er saa stort og de Forandringer d.er er sket der,saa kom.l?lic8rede, at me~ kan bruge! et helt Liv til at studere det i Bøger og i virke l ighed\:m, før man ~an udt"p..lesig 01n sovjetunionen. net' er s'?ndt og..for'tjener P.t b1:ive slar.et'i'",:stner', at man fra sovj etregeringen gav mig a11~ chancer til at' blive klar over,hvad' j eg vilde vide' BeskE!tlmed~ Den tillod mig. pan egen Ha8nd at undersage dens Industrier og Krigsanlæg;dens kollek- ' tive 'Landbrug,dens Fronter.,Jeg kom og gik' lige saa frit,som om jeg ve:r hj emme i USA., og s.til-ledes.f:lørgs~aal- ganske uvenlige s~ørgsmap.l til gan$k ufo~beredte personer - uden Re~ ~triktioner og i Nærværelse af en russiskkyndig Amerikaner. Nogle svar fendt jeg.- de tilfredsstillede i alt Fald. mig seiv: Jeg kan' sammenfatte det 'vigtigste i tre ~nkter.- ~'lordet første: Rusland er et tlf±e!ktivt samf\ind. Der arbejder. Det er s~jgt og Udholdende. Dets Modstandskraft overfor Hi tler brt'or de ~'fleste af os Bevis nok, men jl:lgmaa oj:lrigtig talt tilstaa,at jeg ikke hrvde ventet at~finde en saadan styrke - og en saa effektiv organisation af hele Befolkningen. For det andet: Husland er vor Allierede i denne ~ig. Russerne,som har lidt ill~rc~nd ~nglænderne ved Hitlers Angreb, har J:laabeul1.aringsværdi.g :M:af~de' besta.:-.et.!:tøv:en.deres 'Had mod Nazismen er dyb og heftig. Meri'd8tte Had har gj ort dem f~st ~.',' l " Forts. Side 14

15 1 '79, I,~ I T R O 'O'S A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945,.. "...,r.ttods.ali... '. ". ~, '.,..,,.. '. 'Nt:f4:. Side 14 &... ' t i.:fi~ntet.g~~e(rltler :'b~.s~uttet,p~~: ;t' ':tg'~arydae d.eul.~zistiske Pest fra ~uro~a og den 3vrige Verden. For det tredie.:,,'li mac sam;;>rbejdg med Rusland.,::f:'t'3r ltt'igen.,.det forekommer j. det mindste mi~ s2,ea8.n;at der'iki~e bliver nogen vedvarende Fred, hvis vi 'lkke' lærer at arbejde-sammen med. o.ette Folk;, ~~. ' ','.,', ;'-" " '. J)e~~~ 0v~~'b~visnin~bie~ :yd~r+igere '~'tyrk8t af ~hv2.d j eg hø-ote og, Ea.;:;.: i, forskellige,dele af, Sovj etunionen. Jeg b~søgte en Del af Sovjetfronten og kum tilstrækkelig nær ti;!. a.t fal? et stærkt Indtryk B.f, h-rad den :a:;de Rær ud-ret- tede~- Jeg besugte adsidlligefabriker bagved. }!'ronten, nvorfi'fl' der' ga;2.r' en 'steilig" Strøm :;:,f~\iateriel til dekæ]j1,jf;lnde _ 't'il' stor F')rbe..vseJ.se for me.nge af vore' Æksperte:r -., Jeg besøgte kollektive Landbrug. Og ind imellem t21te jeg med russ~ske Journalister og Forfe..ttere, s~m ind~odede ',d.en ej endommellge' ekse.l terede' Korst'or;sf:::le:ge hos deres... Lalid.smænd~, :Be.gvedJourn8.listetne stod. Kreml, hvor j eg havde ta l~~ge S~mt21er med Sta.lin,' som ga~ mig en Opf2ttelse 8,1: ;hvordan "et :proletariatets Diktatur,udøves, Cg be.g ved alt dette stod det russisice ]'olk" og selvom jeg kun traf. nogle f~,~ itei;jræsent3.ter for "de, ~o ::Iundrede j,lilliorier kp,n,jeg trøstti Ulig Uleo., d.t a.e,vax VcJ,.5t ne.lttilfælo.igt.,.,.,~. : En af mine mest instru~ ~tive.,jjrf,8ringer var..liejsen 1;il.,Fronten ved ;Rsj:e.f. For.at kø,mme.dertil frp, ~~ioskv?maatte, man. k~re'ad Leningradlandeyej en til Ke.lini~"det tidl:i:.gere, Tv:er; derefter,vestp2.a, til Din.og vid.ere ti:!: en,lille,:,:: ',L::>,ndsbyved Navn Staritsa. Vi begyndte hejsen i bt:3kvemm.e, B-iler og kørte,hele Natten. Da vi. ved :b8.ggry na8.ede sta-- ' :.rits?" 'skiftede vi om til R,nh:~rikE>,Uske ;IJeeps",Amfibie-, biler. Selskebet ha,stod af General... hilip Faymonville, Geneæ8..lm.?jorFoll~t :Bradley" Oberst Joseph A.ll..ichela,, den a,me.rikanske lj):ilitæratta.che i,rusle.nd,mine Rejse-. ' ka.mmerpter og vore russiske. Ciceroner. '.....".:... :3;ndelig nae,ede vi til Generp..lløj tne,nt Dmitri.D. Lel-.'jusjeilkos liovedkv2..rter lige Nord for Rsjef. Generalens uimodsta2elige fængslende Væsen og ovarvældende Vitalitet,pl~cerede h?~ i en Klasse for-sig. R8n vel" kun tredive 'AEx, 'men h~vde trods sin Ungdom Bef~li!~ over seksten,a.fdelin ;erija-;, en af VerdEms' vigtigste )!'ronter'., ' 'Forts. Side 15'.. r

16 -', T R O D'S A L T Udgivet.,:f kommuni~terne i Odense juli 1942/maj 1945.~~ ~ J::~~ - :~r. 14 TRODSilLT Side 15.,j... Han~~~ miqdelhø~!~.aftigt~ygget,født.rytte~,me~ en ~juloenetheq, ue~, f orra-au<:::.j: nans l\.o~ aka,;f &t-amn~ng"r øg.illos.s e:t.,j. ~vfuld,og fulj. af Vitalitet. Hen fø±e es ind i sit underjordiske Hove~ontor. Han J.emonstrerede sine Kor~ over Slagmarken, ~lac ringen a.f Tropperne,sine Lngrebspl~ner,de ti~fældige "'F,oranclringer i Sti).lingerne af <let Slag,-der r,ase"de 'ojjl os. : : :a:arivar begyndt atiudkredse Rs.jef cg afskær.e.jarn~ane- :forbinj.elsen til Vj Fi.sma,hvati der lykkedes hem npgle' faa Uger,efter, at vi att,er ve;r kommet tilbage ti US1l".og lige før <len,dramatiske Belejring af Leningraf ~lev ophævet. Fra en Fyr~~:eskov paa et Høj J.edrag kunde vi barde se og høre J..rtille-, riet bagved Byen li, c~13o Kilometers.t..fstand.'. Jeg var forbeyset oyer d~n Iver, der herskeu.e indenfor hans Stab. Gen.erp.J.en behøvede knapt at 'aabne Munden før et Pe):' J.djudanter stop. i "Giv -Lgt il c.g vented.e paa Ordrer. Jeg lag~e ogsea mærke,ti~ det ~t~e l~tal Kvinder, i Uniform. Då var ikke udelnkkende beskæftigede meu Komnunikat~ons~1 Sanitets.- og Trp,nsi)o=?.'topg :ver,.de stod ograa Vagt paa 'Observationsposterne i Træerne 'omkring Generalens Hoveillcvarter, og uden50r officerenes und.erj ørdi-ske Be.skyttelsesrum. : ' FraRoveQkvarte~et fortsatte vi vejen ~od selve K~pfronten. og sp.abi.a., et tysk b.efæstet l'unkt, d.er l~ge var' blevet erobret. Det var en tid.ligere lille By paa Toppen af en. Bakke, men nu forvandlet-- til en haabløs. Ruinhob, hvor Ligene. stadig laa ubegravecle. I Bunden a.f en Lc.:begrav fandt j eg en ' uaabnet Konservesdaase Ded ordene "Luncheon Ham". Paa hvilken Front i denne globale ID~ighavde Tyskerne mon faaet fat paa' den,... ",, Generalen sagd.e, at hans, TJ:-opper lige havde taget nogle,tyske, Fanger, og svurgtø, om j eg vilde se clell. Jeg tak.lj.:ede 'og sagde, 'at j eg gerne "Vilde tale meli dem" Generalen svarede: _' Jeg har ordre til at' give Dem frie Hænder. - ":,. Jeg kiggede paa F!3hberne,.fjorten haabløse udseende Fyre,,Q~r: s~ou sti+leue op i en Hække. gg jeg tænkt~: ~ disse daarl:lgt klædte, uclmarvele ~/[ænd, a.er ser ud til at have ' TuberkUlose, de skrækiuujagende Hunner og ukuelige Soldater,,som j eg har læst saa lil.eget om? ' Jeg ven~te mig om mod Generalen og s~urgte om hans Mening. De har Ret, li"!'. willk:i.e, men De skai ikke gøre Dem nogen Illusioner. Den tyske Udrustning er sta~ig første I~asses FOrts. Side 16

17 A L T 181 Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 ~.. TRODSALT Nr. 14 ~ Øl '., ',;. ' e G'. de~tyske Arbejdssoldat e'r dygtig, og den tyske Hærorgani- '-s'atipn har ikkesin'lige ø Selv med solq.s;tl;;lr so~.deffi De,aer her h er.dentyske Hæa derdstørste w~~yæ~masklne { ver~l. då~n*6~eh*~~ ~l~~~d~~n~a~e~l~ ~~ofrier Ii~~~~~sr~l1vbord polen. For "Vore Solde.iierer bedre, og de kæmper for deres. Fædreland. ";'....' :".,'.. :' : '.) 'Jeg tror;"at -hansso.ldp"ter var bedre, og det stod mig ',kl åj.-t 1>aa:dedenne og de følgende Dage 'at <ie kæmpede. for.. ~deres Fædreland...Nogle 'Kilometer bag Fronten mødte vi en Karavane russiske.bønder me~.~eres.jjendele paa vogn~og en.' lid.-bunden 'Qap;hver vogn. rjien det mærkeligt? va:j;l et de ikke var paa VeJ Dort fra Fronten, men åaa VeJe tl den. De suges af en 'elementær. Kraft'tilbage til et Land, som den Røde Hær "hare.taget fra Fj enden.. Af BYt?rne.var der maaske nogle sodede Skorstensrester ti1bage~ som tegnede sig spøgelsesagttgt i Relief mod Himlen, men aet var Efteraarspløjningens Tid. Derfor maatte de 1ii.lbage.., '. " '.. l!iri. gennemtrængendl;:, kold Regri,"som gaven Forsmag.1:'19.19., hvad Tyskerne ~komtil at døje et par ~p:aaneder senere, sinke-...,de.vor,afrej se, og Generallu bad os SiJlse til Aften hos hal10, Vi var 'ialt fyrretyva russiske Officerer og' soldater klemt sammen i eet Telt. Vi spise kold~~ogt Skinke,Rugbrød,ToQater ~urk og Pihle.s og skaalede i VOClKa.... -,'.... ;, Ud'en,a:ttærike over det lod jeg under MaaltidetTolken sj:lørge Gene.ralen;~hvnr st;:;r..en Sektion af den :russiske Tretu- :.s,indog.femhundredeki.ldmeter lange Front, han forsvarede a Generalen.saa fornærmet par mig,og Tolken gentog langsomt hans svar: _ Sir, jeg forsvarer ikke, jeg angriver<:>..,..~ter mit Besøg paa..rejeffronten forstod jeg mere.~k:la;rt; end nogen sinde,at Udtrykket Folke:!...Tigvar en Realitet... j.,rl,lf!::la.nd"det ~rdet russiske FO~kis09 i bogstavelig For-. stand er besluttet ijaa at knuse Hlt erlsmen'~ Hvad Russerne har gennemgaaeti den. forløbne Tid, cg'hvadde komner til atgennemgaa i de kcmmende Maaneder, kan ikke undgaa at gøre et ~tærkt IIidtryk pae. en :Amerikaner. sta.1in gav, mig,.inden.jeg ~ej st,e til Fronten en Del OiJlysning~r ang,aaende Ruslands store ofre og dets nødvendige ID=av, og j eg saa m~d egne,. øj ne Mas13~r af BE?vi~er. paa.de.t. (Fortsættes i næste NUmme~.),. " -,;1....:.-..,~'.~.,~...,O'T.~~T ':"J; ~':,.....,'.. L " -

18 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 ~~~--~ o'~c.-..,'. ~ :~" ;',: : ',": "'-.~'". ".: :., _, '" :.: o', ;.' ;.:'.:'.,..., ': ~ ; :. ", TREMAC;TSKONI-ERENC.E~ :l ",

19 183! A L T Udgive~ af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side 2,,.. TRODS ALT lir ~.~, ~..:~ ~...~.~...~...'..~..... DEn RØDE R;;':R. KÆMPEH FOR,EH SNARLIG KRIGSAFSLUTNING [. ' '-#.... ".. - Dr-Ø3[~~rd~~ man i Begyndelsen af Oktober at give Piben en anden Lyd. Efter at den helteciodige tyske Værnemagt i Løbet af forbløffende kort Tid havde stødt Hundreder af KilQmete~ frem - mod Vest, altsaa - og naaet Djnepr, havde denttysk~ Soldat nu indtaget de forud planlagte Stillinger,og hv6r den tyske Soldat staar,der bliver han staaende,og ingen I,'::c:l.gt i Verden skal faa ham fra det, osv.; osv Saadan hed de~ - i et Par Dage.. Een den,røde Eær,dElr i det hele taget har vist en Tilbøjelighed til 'ikke at rette sig'efter Goebbels' Profetier, fortsatte sin Fremmarch,satte over Europas trediestørste Flod, smadrede igenriem d~,tyske Forsvarslinier og bragte hele Dnjeprlinien tilat smelte. Disse nye vældige 'Ydelser af den, Røde Hær slaar os ikke blot med Forbavselse og Beundring,men bestyrkeros ogsaa i Haabet om snart at -se Frihedens Dag over hele Europa. Hvis ikke SovjetuniGnen havde anspændt alle sine Kræfter og kæmpet med sit uforlignelige Heltemod,hvordan stod det:saa ~il med Frihedens Chancer f_or.vort Land og for hele b'uropa? Den Røde Hær har te Stadighed faaet Lov st bære Rovedbyrden i Kampen mod Hitler.Kampene i Italien er baade hvad Tempo og Omfang angaar i Lommeformat._sammenlignet med østfronten. Den Røde Hær har sat sin fulde Styrke ind for at opnaa det hele Europa haaber og venter: en snarlig Afslutning a:f Krigen.I J~iddelhavsomre.adet og paa de britiske Øer sta.ar imidlertid stadig store Hære med Gevær ved F9d~ SovjetunionenS Interesse i en snarlig Afslutning paa Krigen-er, ganske ligetil naar man betænker,at store Sovjet-omraader stadig er besat af de fjendtlige. Voldsmænd.. Vestmagternes Sendrægtighed er mindre ligetil og maa vel skyldes,at den Klike,der gerne'ser Russa»- ne koge'i deres eget Fedt,stadigvæk ikke er uden Indflydelse. ~~en det betyder forlængede Lidelse~ lor alle undertrykte Folk. Det,er ikke for meget sat,at der fra alle Europas Folk sendes Haab og Ønsker til de Konferencer mellem de Allierede, der skal foregaa i Moslcva og andre\steder i den nærmeste Tid. Overalt haabes og ønskes -det: Lad nu dette blive Optakten til

20 T R OD'S A L T 184 I Udgivet af kommunisterne i Odense juli 194-2/maj Nr. 15. TROPS AI T. Side... 3., " ~,.~ det 1iiåiciEfia.fgørende Slag :frl:!-'alle. ${der 'mod..hftlers Ty:i:an'-7,..:. ~ ni! Før I{ampenoveraJ,t med.sammeenergi som den.røde..:hær~ '.:~::.- thi sas vii. vi snart faa. ';Fred og Frihed.. -.' ",;..... ', '.'. '* 'a -.' ' fi" '.~..~:~ : S T OR ]\1: E O Y E RD A N M A' R K ' ', ,, En haard og bitter Tid gaar over Danmark.D.entyske Ns;:.. zisme har kastet Hasken:'og er gaaet i' Gang med at: praktisere... den "nye Ordenll,som.den kæmper for at velsigne hele Verden med. Vilkaarligt og hensynsløst slagtes Mennesker,naar- et.' Par Tyskere eller Schalburg-Eanditter faar Lyst dertil..- Danske Statsborgere af jødisk.afstamning. beskyldes pludselig,. for at være Sabotagens Ophavsmænd,hentes af Banditterne, stuve s sam Kvæg om Bord paa Skibe,der fører dem til Polens Jødeghettoer, hvor. Død og Rædsel raader. Danske Soldater "skyd-esved Vaadeskud" i In:lierneringslejrene. Fredelige' Arbejdere skydes paa d~res Arbejdsplads. Saadan er den nazistiske Virkelighed. Ingen spørger om Skyld eller ikke Slqld. Hvemtror f. Eks.at Danmarks ældste den 102-aarige Fru Terlere,der er af jødisk Herkomst,har noget at gøre med Sabotagen? Alligevel har Banditterne skibet hende til Ghettoe:rne. ~ia:rketenderiarbejder Oluf Andersenpaa Skibsværftet havde 'ikke begaa~t anden. S~d end at :passe sit Arbejde. Alligevel 1:rlevhan. skudt ned. Ingen,der bare har tilladt sig at være af dansk Fødsel ':. o og Holdning,kan føle 'sig sikker.. '.. :. Derfor rykker' vi næi'iiiere sannneni Tider som disse~ I Dag'".", mig,i ltorgen dmg,hedder. det nu. Vi staar midt,i' en forbitret: -. Kam:p,somhar krævet Ofre og vil kræve Ofre. Vi ha.:r'. kun eet. at gøre: at sætte Ryg!nod Ryg og huske paa,at et Slag mod een af os:,: er et Slag mod'o-salle. " t ':~~ f:'';''.. Tyskerne har deres ]~ening med at rase: og te sig..' De ~.-, ber paa den :Maadeat kue os, saa de~-kan presse endnu: mere ud.",... af' os end hidtil,saa de kan forlænge- deres haabløsel Krig lidt. endnu. Hen vi vil ikke hjælpe dem i dereskrig.' Vort: Maal.e:r;.:,: at :faa Krigen bragt til en hurtig Ende. 'Derfor k.an VQr Opgave: lam være denne ene: Hvo:rmeget de end r.as.er og. s,pr,eder. D.ød,og..' Elendighed, saa gør vi :Hodstand paa alle tilgængelige Maader og bliver ved til Sejren er i Hus. ~~-~~ "-- --J~~.;c.=-

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Saa pakker vi Kufferten

Saa pakker vi Kufferten Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere