O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ" name="description"> O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ">

~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ. r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ .~4. ,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ ;'i t :! ;, ~~~ Genoptryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ. r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ .~4. ,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ ;'i t :! ;, ~~~ Genoptryk 1996 ..."

Transkript

1 ~:,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ 1 ",1 -:> O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ Genoptryk 1996

2 1G61 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 194-2/maj r~ " ~. 14 'September '1943 ocroaooooooooo~ '; ~o o ' '- o.,. C\t1'-'-~---'~-~--t~ g ~~'--J',~. f,o. " o g, li' g.: ~u~~~ei ~faxtrlar s kommun thjke Parti':" g o " o :... :i".-.~.. ~..," ,"." o"... - '.:", '" '. ',, r ~~."".,..:.. ",:,' ~. ' :--. ~, ~.... *....,.I,.... ' _.t:'.: ~ ;._.1. ~.....,',.. ~;, ~.. '. ',.- ",, ','MELLEM FRIKORl-SFO LIr. HVORDAN ~~ DET Jl.lIED DIG?... SKIDT. J~G HAR IKKE SET BLOD SIDE1f I FORGW:3.. ~----~ '~;. '. '. '.,~; -~.... ~.

3 1G7 T R O~D"S A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj.1945 Side 2. rrods ~1J.111 Ur _ -" - ',..~.':.., -,- ~. lj;:sener bristet.i1ialien er ge.aet over pa2. de llllieredes ~~de i Krigen,og de t~ke Trop~er i'det nordlige It2~ien sts'e.rnu i Fj endeland~:som.c.iriilj.ring om den"ubrydelige Sta?.J._ akseilhar Hit18r nu kun ~;Iuss.oliLli og h2,j."ls claarli ;ei..ave. Hvori ligger Larsagen til,at It2~ien f2~dt for det første alvorlige Slag? Grunden er,at Krigs~artiet i Italien ikke havde noget Sted at hente ny Kraft.Mange italienske Divisioner vp;r al.drig kommet hj em fra Nordafrika... Ti blltedivisioner blev fuldstændig udslett~t ved Voronesh i Vinter, Hitler ken ikke un~være en. enbste ~anj paa 0stfronten,og det italienske Folk var ikke ti..sincls e,t ofre mere "Daa Nazister_ nes fj.ter. ' '.-. -.rtalienssaomenbrud maaclerfor ses paa :B2.ggrund F,f h'ele den s~lecle Krigssituation. Netp. fordi Sle~ene se~tidig ramte Lksen fra al~e. Sider,måatt,e den bristeo Dette er ogsaa en ]~ære,for.:krigens videre Førelse. Italiens Fald er.i sig selv i~ke~ krigsafgørende,men det giver alle Betingelser for de store knusene Sl~g mod det nazistiske Tysklancl~ Hvis Vestmag~terne hurtigt beslutter sig til at rett~.saadane Slag fra Vest og Syd,saa at det betyder en følelig Lettelse for den Røde 1,.rme,der nu l?a2.tredie åar bærer Hovedbyrden,saa er Sejren nærmere eni vi aner. Det er utvivlsomt, ;~,tder, tildel s i J:ijnglpnQ.,menisær i l;jsj.. findes :K.Tedse,som ud.mærker S ig ved stor Tae.lmodighed med Hensyn til,hvornaar Krigen ~kal afsluttes. Til disse Kredse.skr~v et Sovjet-Blad fornylig: ilvi,der fører fiigen paa vort eget Territorium og som hp.,r Millioner under Tyskernes Jæg,ke.n ikke vente med samme T~a~modighed,men tr.agter a;f al vor Magt efter at bringe,krigen til en snarlig Afgørelse. II Det. SPJllmetænkes OVf?ralt i df?t besatt~ E~op~, hos os ikke ID1ndst efter de s1~te Beg1veheder. Sasdan tænkes derogsaa, hos.folket i Englarl og USa,hvilket bl.~~ den enge1skl?fagfore1\ingskongres i September bar u"b-vetyd1gt Vidnesbyrd. 08. Derfor, e-~..der Grund til,at haabe paa det hurtige og afgørende Sl"ag..". }Ien ogsaå~det italiep.ske.folke! egen Ind!3ats sp~lede, en stor Rolle ved Se~menrud~et. ~aa's2mme Maade gæ~der Qet overalt. Jo større Folkenes Indsats i Frihed.skampen er, des hurtigere bnde pas.l{rigen. Det er ogsaa det,der maa bestemme vor Hendlema~de. Ingenved, hvad 4er bliver de~ næste Italien.

4 1G8! T R on-s A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj ,'. Side 3. :.- '...,':. ~ ~æ.w~r G.uR VID:DR.:::;! it. Deg for_dag ~liver det ki~ere,hvad der virkelig har væri:;lt :ii:mingen r;18d de tyske Voldshåndlinger over for det danske Joli.:,og hvoru.:;.l1 'rybkerne hrtr brændt Tungen pa8. den Suppe,de selv. har k.}t:st. 'Lad o's'se- Begivenhederne l iut isajlljlenhæng: østfronten er ved. at 'briste under. den.a.ø0'8 Hærs vældige Sl?,g...Aks~ns Syd.eilde er..ruste.t 'JV.8F..A.~gs,t.en.. for 8I?-ny l!"ront rø~er Ne:zlg"m-::r2,J.l;;ri'leStatt.eS0VJl. og 2.1.1,8haano.",Pan;J..~for2.nst",ltnlnger ti.'æfi:j3s i.cl'" bes2,tte vestl;lge Lande. sidst J.. Juli erkla3res No~ge i :Otlå.t2i:,tlls.estilste.nd<.013 i iugust begynd:er den 'org?,nisereq8 ±y.5k~ Gadeterror ov~r rre~e n~nmark. nerr'skulde v~rbfors'p=!.j.;l.~til nye I\.r2,?, ti:):.ll8f;; e'ringen9lll at 'sætt'e Lanciet :;ae. lr.rlgs10d illod.de AIlJ..ere'a.e. '.',. J".: ;,...,. =.~eriine$enver, 'E't' Denskerne selv skula.e lldfør:e'o:e:n IJIobi.Lisclring, 'ryskernlj og~8.t :J8,ntJe.rk aktivt.skulde stil~e Slgpa.2. tjrsk Side S2.9o d.8,t efterhp.?nden fik s".'4ii:liesørgelige stilling som SloY2kiet,Finl?,nd 'og'de'''gnire 'Ve.splstE'.tar. Det.a.et~e, <ien,storsl2.c'.ede strejkeoevæge1s e forhindreq6.':py~ker2!-c:sforf,?r~else ve.r e,pbenbe.r.. De havq.e tilsyp,eladeno.e b:j..1'qts=!-g.selv J..nd.,f'~ det depsk8 }!'olk.v2.r 1J.g~ I?:;,,~; lumpent. SOUl dets :~U1J.stre.og fløj este: EUloedsmænd. For E'.t skjule dares Forvirring, ge.v de sig til"'::1;t spille med :..~usklerne. belejringst:ilst2nu, D0G.sstr2fi ':!~'!i:lli0nbøde-r;giusler og "koul!?etent" Snak. vælte::des ud over de dp.nske Folk. }Tuskulde de.lduillllled2.nskere'l sj.\:j: æwu1l;;s. tl:l et t:ro,l},.\lo. tysk Covervinderligheå.Gg Styrke. '~;;en det 'skete ikki:l.dpnskerne forholdt sig afventemie nogle }).'ge for at se, hvp.d det nu ve:r -.tyskernes ha.l.'de fun~e'\ par.,. ()g hv2.d Sa8 vi sa:=t? Vi 8:>8" ~.t selv ne',ar Tyskerne vilde tvinge. os med ra~ Magt, S~~ V2r. cieres 2ræfter tk~e uudtø~melige De kunde J:Jine og mishp.ndle dpngne D::l.nskere i Kasernernes mørke Kældre. De kunde fortrædige og chik~nere' os' med deres Besættelse.af Virksomheder og!,led"de fjollede Udg!=>.ngsforbud. -Ilen.de kunde ikke kue d.en u.?nske EI'ihcd8b~vægelse, de stød rfl.<:... dvilde overf'0r hvord.:-n <le skuj:lie styre L2.ndet ti1:lddpnskernes Vil J... "e,,'. "..... _..,Vi:..a.:'r set,2.t dd ~n.estcl TrOPlier 'de: h'o'.vde.t{"':; ;d --til pt sende herop V8J..~ 17 -"V?rs'Drljnga, som næ~pe hrl' lært ;:'.1;. behe..ndle et G~vær. Vi ~2r~set tr~~~~'rundt ~ow-l~gge~yge Høns for ~t fe..a 12.vdt.;:u,.I0;8.i1sk 12 ~u.ls~~n,grcg'erj..ng. '/ l h<?r 1;1ørt. e,t s;:,lv o.l;;ng-rovkæi~ea.e,.'.ajln?~en og a.e ~nd.re ~K9t;l"..e't~.n-,~~br'~lrE;:novdder odoyn~e~ ~t fors~kre om deres U",n0.0~~ge hær~~ghao. tll det..:

5 1G91 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942!maj 1945 Side 4.' TRODS ALT " ljr ,-- d~n~ke Folk. Og vi forsiaår~åt de er bange, 'åt de fryg;e; Følgerne e.f,at de ~naldede 9-1~:_dEft:Be.st_ ~ske Eqstelin og nu..--..sta.ar J!~.A. aaben ~:;r:lgsfod1l1edd-et danske -Folk :L et Land, som.de. s,elv har erklæret som FJendeland.. Opgaven er nu a.t lade Tyskerne mærke',at deres krygt ikke er ubegrundet. De har faaet at mærke,at sabotagen f~rtsætter trods Dødsstraf osv. De har fae~et'at mærke,at ULidergrundsarbejQet fortsætter.men da maa mærke ~et ~ndnu mere.der mae aroejdes endnu langsommere og endnu ~aarligere for Tyskerne,og ikke b~ot gaa Fabrikerne men ogsaa i Administrationen,gaa de of~entlige Kontorer,~aa Banerne,i politiet kort sagt overalt i de S8~fundsfunktioner,der endnu direkte arbejder for Tyskerne. Ing~n maa svigte her! Husk at jeres T-jenester for TYBkerne kan kost-<::en Landsmand Hovedet. Vi har tidligere sagt,at nu hvor d~n nazistiske T~rrcr retter. sig ulod alle Kr~li~e af det d"mske Ii'olk,derible.nlit ogsee.nogle.bf dem,lierhidtil- he..rstøttet Qen 1um.i:'ne8cavenius-politik,~r ~et naturligt,at al.le ~anske finder nærmere -se.mmen.i... en fælles Front mod Fj enden. Dette gæld~r hele Folket,roen u~t g~lder ls~r Å~b~J~~rKlas~~n. alle der nu ef :Begivenhi:::dernes.Gang er qlevet belært'om,?t der ikke er vors~g et st~e med Hatten i Raandcn for Tysk8rne,ma~ nu arbej de s~.mi'i1en og se bort fr<='.tidlig;ere ueningsforskelle -'ogsae. med RE3nsyn til.scavenius.t'oiitibm. I de store øj~blilcke lærer man Ven og Fjende at k~nde. Det gælder ogsaa den 29.August. Flaadens Ledelse,der gav Signalet til at sænk~ d~ danske Krigsskibe,o~tra~dte den.dag som gode dansk~ Mænd. Det samm~ kan ikke. siges om de bj ert;>offic~rer her.1:'1:1'::. Fyn. Al t for fac. af dem gjorde ikkcl noget ~om h81st for at unddrage Fjenden d~nsk Krigsmat~ri~l, og lien Hæd~r som paa denne Dag blev de danske Vaaben til Del Skyldes danske Soldater, Fagbevægelsens Genereler,der lig~e.a vel som Flaedlms Ledbls~ kunde have givet Signalet, svigt~de ogsaa. De kunae be.v~ bragt det tyske V01USkU~ til at ~trand~ved at give Tegn til at al~e Hjul skulde stands~, mli:nde tænkte kun paf. at hyttli:.d~rbs Skind. Derf'or har christ:mp.s :i\liøller.lieti at k8.lde vor Kam.!:' for "den ukendte d:::mskesolde.ts Kampll.Det danske Folk har nu kun sig selv at stole paa. Dett~ betyd~r,at der ligger E:t større Ansvar paa hver enkel t?...i os. }iver enki::lltmaa

6 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 :Nr. 14. Side 5. " et ' torst~,~,.,8:t 'nu ma.bso~gløshed o~ Te~keløs1;t';d i 'F~~hoi~~t',... ovbrfor Fjenden'vige. Nu er dt::t h,q,2.rd<:j,b~tr8kauj,tiefor en sn~~lig i:ud~'paa Krigen d0~ f9rest2~r. Gest~pospionerne lurer. Ti Q.t::xfor 8tili8 Ul<:lG. 2.lt, som de ikke ;ne.:?' hare. Rusk hve.d de~ gcelddr! Ryor vi s t 2 a: og grpr t:lb;j,vi' tænke ~a.8.: Rv,?rdFn. kan vi bj ælpe til fl,t sk."'ji8]'j dnd<:lnog til P,t 1;Jr~nge SoJren ~ Rus. -- Vi fortsceti<:lr og forstærker K~~pen! V~ ~2r hclle Vclrden p~~ vor S~a.d.. Vi 1J1f~; kæmj?e,se.;:-.vi ken st:::~ til Ansv;; r for Fremtidens fri.e D~.ru.n2J.:k. De kuer os P.1drig! oooooooooooooooo~oooooo 11 TRODS LLT" "Trods el t;; er et uundværligt Vp..2..beni Frihed.skpm~Em,Tore,unuertrykkerb ved det,og h~r inqlea.t en storstilet Kl?pjagt for d kollt:levort BlE'.d.til Livs. Visse h,j:.-edseunå.erstøtter disse :t3astræbeiser,og som en [',1' dcl ivrigste ses Red~ ktør.tl.~'smusr;~nsen. R.~,smusR:-nsen hpr,i sin kortcl Tid her i Oddnst:l forstn,p.et et gøre sig upopolær, og h9-ns rasende Udf2~d mod..;'j;rod.s LI til paa flere store ~iøder h8r kun und.erstreget dette, og han vil til sin Tia. erfpre,hvorleues od.enseans~~ ~~oejuere vurut:lrer hpns ud2nske Optræden i d.e bevægede Strejkeda~e. "Trods AltIIs stærkt forøgede Oplag,lg den Kendsgerning at vi v~ i Stand til at udsende vort Blad d8g1~gt.i St~ejkedagene gav d.esværre ogsaa.',-nledning til a~le Hac>ndeHygter ':;'0 hvor "Trods :..1tIT blev freu1stillet og hvorledes- det blev forciel t osv. RYgterne vilde vi~e, at Bl~det blev freustillet en h8~v snes forskellige Steder i Byen,heldigvis vex det ikke i noget Tilfælde a.et J.'igtige Sted,f<len den T8nkelashed, der blev lagt for Dagen tvinger os til 8t omt~1le Rygtesmederiet. Vi Lla? Saa. sk2.rpt som muligt gøre oj,.-mærksom1:'8.., a.t de soro tenkeløst kolporterer RYgter om vort Bl?ds Fremstilling og Fordeling g8sr vore Fjenders ærinde. In5en ærlig D2n~~e~ kan h2ve nogen Interesse i htor og hvor~e~es Bl~det bliver fremstillet. Vørt Blad dølger ikke sit ~asyn, de~ fremga2r tydeligt at det udgives af KOwillunisterne 1 OCiense. Vi henstiller til vore Læsere,at være ~aa Vagt overfor' personer der viser utidig Interesse f3r hvor bladet frems~illes. De som Bener at h~ve en Formodning 3m disse Forhold, gør kl~gest.i at holqe den for sig se~v, d~ han ellers udsæt~er sig f~r Forts. Side 6

7 1 71 A L T Side.;:; a.... T~:'0ds l.l.lt.. ~ l:r ,.,.~,:) II 'ttbcll2.gclig l isten~.:e liz,gørelsc.. ti 1Jnc-;'erdo nuværende.'or~lolcl er det. rigtigst,o:t hver i[m.gsto.el.cs9nplc,j.... cl :Blcc:ct fo.c.r so.e. mc.nge Lasere som mulie;1;. Er <ler ildte flere i!enne:r, og Belwndte,s-om sl::'..l 18S0 det,scc. lc.c~ være et gæmno det hcn,stilc d0t i en Brcv~sse,en Jcldcelommc,ellor endnu bedre, send det t i1 Familie og Venner 1'8.[', k'1.j.i.det~ Vi skel f~.vor Side gøro,hvc.cl vi kan for at Oplagot kc.n dæ~d den st::'..dig stigenc1..e EfterspørgseL Pq'- dette Punkt er vi sqlv":olgel:i.g c.f.. hæl1.e,'rigc cl den 0'konom:i.,der: tilflyder os. Og:lcrtil vil vi bommrke,o.t vor org::'..nisc.torisko '~orm og vore Forbindelsoslinior er cl en s2.:c.dc.n.ke..rclcter,at Pengene nok sl:c.l h2.vne 1'.a.c. det rigt;ige Sted. : ~ri.opfordrer vore Læsere til et 'staz 1[o.g1; om "Trods c.;lt" og s0.::'..10 de s være 'medvi~~onde til,o.t vi trods Forføl~clse og Ter.roJ:.' stcd.ig l.;:['.n fe,['. So.ndheden frum ' 8 ooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooo. o o '. gsæl LA."l:{S"i!:T F0IlT TIL TYs::ITJt.1ill o g. T:'o~n[mden for :9o..nmc.rkskommunistiske Pc.rti8. g ~ol1cctlllgsm~nd ~ticsgl Lo.rsen,som blev fængslet 8 g i 1TovGlilbor1942 ved Sruno.rbejdet mcl~of:1 Thune.8..Je.co~~,~.en0-:;- el~~9-posstikkere,er: nu ~Jlevet o. ::ørt.-til "'ys'd2.n[1 af e~e ne.zistiske Bødler. o g ~.en JiTe.nd,der l1.a.r betydet mest i Orgc:;.nise- g g rin en es (len d~nske'rihedsfront,sidder'alt- 8 g. se.e.~i J'a.g i Gt fj eut ne.zist:i:sk :.!'z..ngl!ihul 9 mens g 8..'orræderne G2-e.r:::ri t omk:dng her:lj emme. ten 8 g :i'retten faxr sin. l,øni \Ti ha.r tidligere sag-t g g -til efe "dcngke:l :' yndig1leder,soi!l fl?~l&ede og g g u~leverede Aksel Jprsen,e.t hvert ~aar der 8 o blev ~~8t paa.hans Hovede skulde de komme o g til ~t staa. til Ansvar for." Og da Ord har 8 's t', ag.~'". G'..y Id' ~.':!:~e h d o ~ - _... o o Udlcveri [en ar AksGl larsen maa. være o. 8 ~mdj:1uet alvox:ligt "'\Te.rsel til dg de..nske?'yn- 8 8 e1ighgc~er,dgr arbejder for Tysl;:er.a.e,om at be- 8. ~~e deres Ra.n.glinUilr,for nu vad de hvad de gør o. o ooooocoooooooooooooooo~ooooooooooooooooooooooooooo

8 1721 T R OO'S A L T Udl?ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 ~~~~""'--' f'" c-, ~r 14 TRODS AJ"T Side 7 ~ : lt,, Kontrollør Petersen, Tnoi.sensvcj ~ ~, 13,ex, ikke.s.ti;l.q.mr. T vort ,' lt~.. 12 blev o. _ det mc:ddolt o.t :~ontrolør Petersen, ~~ei;onsvoj 13 ho.vde ~vet.4 A~bojdor0 ved ~1rige somso.botørcr.,.' - ' Dennc Eedclclclsc viscr sig at hviic po.o.et fs.lsk Grundlc.g. Til Grund for ~1cddelelsen følgende Oplysninger: l~ D9 fire,j.i.rbojderc vo.r nc.vngivne. 2. Petersen var flere Gange set ~,a6t ind i den. Ejendoill7hvor Sikk8rhcdspoiitiet har Lokaler. 3. Der hævdodes,at pet.orsen havde, udtalt Ønsket om at tjene den udlovede Dusør. Blandt Petersens ~bqjdskbmmorater og Bekendte stod mo.n~ske uforstd.c.ende oyerfor r:eddelelsen. Fornulediget herm 7blev der foreto.gct en meget grund~g Undersøgelse, som boviste,o.t der var gjort Petersen Uret., -,.' '... Yi er' i 0jeblik1wt afcl;:c.aråt fro. at ilvc.iontrolør. Petersen Oprcj ~ning pa:::. anden Haade cmd gennem vort :Slad, og.vi gør det uden Hensyn.til det Prestigetab vi derved lider,idotvi holder fast ved' vort 11otto: "Sandheden skal frem -trods niti! ~ Dc for neid.dolelscn ansve'.rligo er ekskluderede nf "Do.nmarkskonnnunistiske Parti" '. FRA. KmJP~;rT SIDE Under Belcjringstilstc..ndon forsøger T1Jskcrne nu igen -.;ngd.ng at.kvæle elt ~.æderligt dnnsk i deros nazistiske Ro.o.ddonslmb., Dot al tovon-,-dcndo Flertal c..f dot denske :'Folk væmmosblot derved og 'forst:: =:'.,t holde sin Sti rcn,mon en lille forrædarisk Klat vælters'- f'ornøjot i }"{aaddonskabenog befinder sig god~ derved.- som SVJ... Skik nu er" Det bærer ildcc mindst den f j endt lig 'O R8.dio i ~alund"bo.!'gpræg af. }Taturligvis lader man fr..ke Frits Clauson eller lignende Brøleabor ko!l1i"jo til Eiikrofonen, for de vilde jo kun gøre ondt værr 1 f o:: Tyskerne. "'Todhonningsød' Talo.prøver man at sna1:jw DC.nske:rne '-U Slaver ved "T~ommentarcr"ogForodrag fra "kompetent Side!! elll ~ Ilfhv. :.:'olketingsmænd" oller -hvo.dfor Skidt man nu kc.n skrabe' f'fjlilco:.!ion hvordun de end søger at mc.skero sig - den nazistiske Ras"to.u.ov stikker dog frem.

9 173! T R OO'S. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side 8 TnDDSALT ilro14.._ ~ ~~. ~'. ~ Der skal jo ikke m.egensncdighed til at re(,'ile ud, at nu, hvor hele Landet er under tysk l~ilitærdiktatur,hvor Radiohuso~ er besat af SS og Gestapo, hvor Speakerne kun fortsætter deres Arbejde fordi de ellers trues med Døds~ --straf,sna skal m~n have en Passerseddel med mnnge nazistiske stcmpj er for at turde nærme.sig en },fikrofon med et poli~ tisk Foredr<:..g.Og ne-.'\r alle Lo.ndets Blade giver sig til at mtrykke den nazistiske OPuSKrenchels Sabotageforedrag,sM skyldes det-naturligvis heller ikke,at alle BladmændLandet over er grebet af Begejstring for den solgte Sagførers Snck. Og hvad sigej; de tyske Tynger, frj.ce Spor andet end hvad Scavenius og "Fædrelandet l1 har præket i Aa.revis, og de ~ er ~Cke blevet mere fornuit~gt eller mindre forræderisk af at blive gentaget. Sabotagen gene-rer slet ikke Tyskerne, siger de tyske Talsmænd. San er det egentlig sært nok,at mnn erklærer Undtngelsestilstund og holder store Radioforedrag for at komme Sabotagen til Livs. S~ndheden er,at 'Sabotagen har berøvet Tyskerne mnnge Ting,som var nødvendige i Krigsproduktionen. Det' danske Folk har rettet et virkningsfuldt Slag mod Tysk.:... erne. Derfor var""det de tabte Hovedet. '.:' '~.'". Sabotago~ ødelægger kun dansk Eje ndom,siger Tyskerne, som narturligvis dybt beklager dette grundet pau deres noksom bekendte "Kærlighed" til det danske Folk. 'lfen de taler ilcke om,et de ma::medligt plyndrer os fore mere ~nd' 150 llill.kr. Ogsaa det er dansk Ejendom! Og endnu h..."1.r der vel ikke været en Sn.botagebrand til tilnænne1sesvis dåtte Beløb. Hvis Sabotugcn blot læn medvirke til at Krigen afkortes en ~~aaned,sn.n. er de knuste 11askiner boto.l t. Det er Sandheden, og dertil kommer o.t dot nu ikke er dansk Skik nt lade sig betale til at opgive 1:riheden,men dot kan en solgt Sagfører vel ikke fatte. Hej! Ingen Sagfører og "kompetent" Præk kd.nafholde det danske Folie fra at følgr: Frihedens Vej. Vi vil ikke bøje os for Tyskerne. Vi vil gøre alt,hvc.d vi formaar-for at fna ~~igcn bragt til "Gilsnarlig Ende. Og sao. skal de Herrer FoI"fl' radere fl:'..<.'1. at se,hvem der har Kompetence her i Lnndet! ' HUSKER _._ DU AT STØTTE"TRODSALT"

10 174 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 191+2/maj ~8 tl NOTlill. TRons ALT Side 9 OVEP.FLeDIGT OG UVPRDIGT. Det meddeles,at Odense Byrncd i Dølgsmncl ha~ vedtaget at ofterkomme Tyskernes Krc.v om Bod pan.l Hill. Kroner, og a.t Pengene er betalt. Dette er en gt'..nskc oyerflødig og uværdig Handling fra Byrac.- dets Side. Ikke engo..ngregeringen SCD.veniuskunde tillo.,de sig o..t opfylde et sc-<..~da.nt Krc.v, Sru:', skulde Odense I:yro.o.d vel end mindre kunde det. Hvad tror de Herrer de h!~ vundet ved dette Skridt - bortset fra at redde deres eget Skind nitsnn. I"Ionikke Verner skulde læse om den norske :Borgmester Orden i.john Steinbecks 1I1Ta~ener skjult"?. En Trøst er det :imidlertid, at et kommendebyro...'1.o. i et :frit Danmark ikke vil anerkende denne Gældspost.. ooooooooooooooooo~oqooo.- '-= -r-' FELT! IADrJi.SSImNE. Pac. Grtmd ::'..f' den effektive Kur som de odenseanske Feltmadrusscr har gennemgo..n.ct,nener Yi for en Tid at kunde udeln.de denne Rubrik.. Denned V'c.1reikke sagt, at unamerne" er dredede. Der Vil stadig blive holgt et vat~ont øje med dem, og skulde det~se sig pd...;'1.krævet, vil vi igen sætte dem i Gabestokken., FEJLTAGELSER. I de bevægede Dage d~l OdGnseanerne viste Lands:forrædcrne,Felt- Dk~drasserne og undre lyssky ~lementer deres Harme paa en sua følelig Haade, skete der en 1lCklagelig I'cjltagolse, idet Ilk~ forvekslede to Slagtere i Overgnde. Slagtennester H::mson, Overgade 22 fik sine Bmiksruder knust, han er ikke :Nazist.". -. Forlydender om, at Bogtrykker Nammen, Christiansgc.de skuldo være lrn.zist, er heller ikke rigtige I Aalborg siger man om do klippedo Fcltmn.drasser,n.t de har faaet "Odensefrisuren", ligesom mc-ntalor om ItDdenselcup" :ru:j.ax an Nazibule bliver ryddet

11 1...,~.I b T R OD'S. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side lo TRODS ALT lto.,zivojvisor. Indehaveren af Odonse Tivoli Georg Hansen,St.Glo.svej er en af de ivrigste Eazister i Odenso. ~-an kører nu Yogn.- mandskørsel for IIFjGl~O~gt0~I,og anmelder 0nhv3r der ytrer sig i ssg~ige Vendinger om ~yske~e Fru Strey, Vindelsvej 79 erbejder pd.<... Kasernen. Sønnon er Resorvetysker ::Yorlydondcr vil vide at Nc.zislagterne Chr.i~n.nsens Sønner har faaet Kr. ef Tyskorne til Istandgøro+se af dcres.butikker. Der ses mærkeligt nok Kunder i,doresforr0tninger c..:f og til. ~ ,Eælk.:mdslagot pna Paln..".tokesvejog I3agerforretningen Skibhusvej 87 ho.r :;;kiftetindghc.vere. I'.I1:occabn.ren er luk.1(ot, og genanbnes ikke mere ~ Om 3egivcnhederne i F.j-::rtbyernerefererer ~E_ Ud~nb;l~~~d:::'.rbejdcr., - _ Bogense:. l Str0jkodn.,3cnc oplevcde Bogense blodige Begivenheder. Ruder blev knust og "'eltmadmssor klipp9t. Da Undto.gclsestilste~dcn indførtes foretog HGrrcfolket en Fassq 1u'restationer, og optraadte p8.['"~n l!iaudesom er ka- ~~deristiskfor de grønne Banditter, bl.a. er de i flere,2ilfælde trængt ind i private Lejligheder hvor Beboerne ~..flyttedelondon Radio og lmuste Re.dioapparo.terne og gennebprygledo Folk~ Tyskerne hc.r b.osl['.gln.gt Bogense Raedhus. Byraadet, havde forudset dette og hc~' lc.gt Krydsfinc= pan Parkctgv~vcne for at sko.o.nodem 'mod Nezistøvlornes Tre~pcn. For kort T-id siden brændto 6 store tyske Lastbiler i Bogense. Nazibnnditterncs Nervositet giver sig " de mærkoligste Udslag, sa8.1cdes kan det nævnes, at da,nogle Steder i Bogenses Omegn fældede Vejtræer og benyttede dom som 130xrikader over Vejen. Forts. Sid o 11

12 1"" /D T R ODS A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 'r.l4-'. T~.:OJ;8AL'J.' Side t,.'!)..o oj c 0.'''' JaaDors-... "..,..... (".' - ~:v..nd.ac;don 23.All.gUSt :Klo 8,30 udbrød <ler Etrejke pe.alli:'iona ll. ot; Jernstølx;riot. I Løbet o::: en T~e va:r alle Virl;:soIlli"'oder og. ~utikker luldmt. Inc,ohC'~vor~naf Faaborg Fiskorøgori (som er ~;azist) ~)o.c1 sr.c...~lim~oligt.o~l c..t fac Lov til at røge :fc.lrdig, det vilde vare cc... 2 TD~cr?~~ tilbød h~ at r1jge hele ~istorion og ham selv ucd. Stroj~en v~' opstaaet uden de fagl~gerc Ledores :~8dvir~en, og da de Op0J:'..gode,c..t det vm: I.lvor, scjj.-unc.nlældtcd.o i. største :~o.st et Føde for Lcclere og Till?-dsmænd fxa. de forskellige Qr6'...nisationer. De Se..t--wirkende8~ormand Tømrer J~c';b!{c.nsen udtc..ito~ at det ' v2.r Pøbelen der strejkede.ttml regner altsaa 9cf. af' Fezborgo.roejdorne for Pø1:)el. f. Om ::S"lio:i.:midd2.Gen a:f:1.ol dtes et Vødc pac..'''!':linten" hvor en > ~.sse38æ'.bor~enscre vc.r til ~tede. Her optreadte Sv.;"':orn p2.c..slc.p I,ine. Pointet i 11.m1.sTc.le ycx,at dot vo.r Y..:omnt.mistcrrrevi kund-c tcl-;:kgfor Strcjlæn, hen tillod s.ig at tale om krimi11.elle Dk:sestensar, i Fyborg v2:l.~ nogleci dem op:::ørt i )'olitiets.l~jlc.lgr. :;Tvis ' den fine olket:i..:i.1.gsrac.nc1. ønsker :Diskussion i so.c. T:':enseenc.G,vil han meget hurtigt løbe :'::':OJ."'llene c:: sig,og komme til at fortryde sin l.et sindigh(~d.,..:.,. -..' :'led~.~:tf,r T'itlevson""forsøgte sig 0{;S8.0.som i'c.ler;men blev møc~t med j'yrae.b 'Jg '.:crampqni Gulvet ~ om A:ftenen kom nok en Til-er, '-:'ol1ætin.:,n-smc.nd:"::01';'0:>:' ~,2.rsen,Oc~:.mse. :'~o..n bl.:v belært om,a.t mo..:n. i I'a.o.borg lige Sa2. lid'~ som i Odense: vilde høre ptu1 Kc.pitulc.nter. })'Rorrer socio..ldemokrc.tisl;:e :TI'01kGtini8m~~dog :~'agliggre Ledere der præker!co.pitul:::-.tion gør l:logest i. et erkende,at deres.indflydelse paa'.li.rbej(lerne er fcrs1tul1clet... Svendborgoberst Gcbmidt forbød c.29.a.ugust.sine Soldc.ter at gøre 5Y:odstend mod.l"j cnccc;)ll.!.le mcn:i.ge Soldater, er;. en Del Officerer var op-- sat pae et forsvc.re sig,da dette blev forpurret,ødelagdo de hvad de ktmc.e uf G::lvnrer og Udstyr.. nell' 29. AUGust ~)lov :flere rif :DYGns:Borgere arresteret ar de tyske ~eng.c.ittej.~.}:toglc er sanere løslo.dt,men der siddgr en Dcl, som besl~ldes ~or 2.t have lc1ippct ~eldtmc.drcsscr. Angiver. Den flere 0angc strc~fcdc 8cræder.~dcrsen optræder sam :Jo:rts. Side 12.

13 177 T R O O'S A L T l r- Sido T~~»SALt. Nr. J~ ~) II, ~ Svendborg forts. Chr. :Jro.ndos,Porthusvoj 23 er To lle for Tyskornc,hc.ns Kone er Køklænchef pc..c.'.'eciniap.eltm0oxc.sserne or ogs~ p~c KTigsstien90g udpoger :~:oik som h8.r vist sig Q.2.nske.Særlig ond2.rtet er "Lyse Grethe" Ecgermestcr ~iglsen,k~ttosm~{ct er Nczist. Trikotc.gel1.o.ndlcr :-<o.rtinussen l s Dutter (l~øllgr.;'c.dc 68) er Foltm2.dro.s mod -'orældrenes vidende. Sto.chore, Y..ristL.-msvcj er Stikker. N;v:borl[.. - Den 28. AUf',ilst 1:1. 23 hcvdo' ~Jskorno cl t ldc..rt til Ovcrlcldet :pcc. KcsE:rnen ved ::yborg Strcnd f)g Yaudrohj emidet som ogsc<.'1. vc.r bolc.:gtmed dmlsk :.ilitær. Efter Et civile' TYskore havd~ nedslcqdt 7cgtpostcrnc begyndte OvcrfclQct El. 4. o.;:;n 2~. A~oust. Ty'skarnJ b"eskød K2.SCrD.enmed l:c..skingeværer: ob mindre :KcnonGx ogsmcd samnien..lcqdlodeeoo<."..l1dgrc..nn.ter ind i Sovcso.len,hvor Soldo.tornc intetanende sov. 4 c~lskc Soldo.ter drævtes; Tyskerne hcvdo henv'od 40 dræbte og sacrcd,:, En 1.5 An.rs Drong blev drrabt cl on Rn.andg.r2.no.t. 2 civile D&.rislære blev skudt i ~~enen0. ]ij?isode pa..a Sygel lusct.., Den o.fg'['.e.edeove:rlæge :Po.cl'yborg SygGhus ve:r dtm 29. August ved at p2.1ckc sine S~0er SammCnjIDOnstillede sig til Re.2,,<1i,s-hed.for de SD..c.red.o.:sn tysk Officex, der ildeo synes de~.. g:ilc hurtigt nok,slog OYOrlZ3goni lmsif,-tet.,sc.:. denno ta'))te sine -riller. Overlæ 0 on gjorde Tyskeren opmærksom po.~,~t h~n. var den 2f de to,der oodst forstod c.t h2.2.ndt.cre InstrimonteTl. og gjorde sin fortso.tto!: ~edvirlæn 2.:fhæn{;;ig.c..f en UndslC'Jldnil' ))en tyske 01:Cicer mac.tte 'bid.e i det sure :"'010 og c.:zlcvere den forlangte Und.skyld~!.ing..-' :J.epræsøntant Rn.cgenson,dor er l!c,zist,8.rlgiver do ~:'olk til Tyskerne, som ikke hurtigt nok springer t,ii Side. for hd.m :P0.2. "Guden. Cho.u:ffør Emil Alb.Joclehl er I:Io..e-nc.l~ngerfor Tysk..:rne, eh 15 Aarig Søn af fu."jl1 er af Tjrsk.:;rne blevet, udst~lrgt" med Revolver til :3rug mod h8.rls Skololw..::!IIloro.tor. Tyskernes Krudtmcg<3.Sinoræn0_te ltattcn mel len den 8. og 9. September....

14 178 T R O 'b's. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 TRODS ALT Side 13. 4, ~ ~endell willkie,den amerikanske Fræsidentkandidat,forlod den 26.AUgust 1942 Amerika for at rejse Jord~n rundt og danne sig et Indtryk ~f ver~~ll og Krig~n,Fronterne,Folkene og deres Ledere. paa.denne Jordomflyvning besøgt~ \"lillkie s<::lvsagtogsaa sovjetunionen,hvor han bl.a. havd~ en samtale med stalin. Vi gengiver neuenst?aende et udtog afwillkies Skildring af Besøget.i sovj etunionen..'.... Jeg var i alt to uger i Rusland. Jeg hevde aldrig været der før. Jeg j und.e ikke et ord russisk cg havde.amerikanere med mig som ~olke. Jeg h8yde læst adskil~igt om sovjetunionen, men intet af dettjeg havci~ 'læst,gav mig et særligt klart Billede af, hvad. der gik for sig i de!tte vældige Land. Og endelig havde jeg før Afrejsen en Mistenke om - en Mistanke, der blev yderligere forstærket under mit Besøg der - at Landet er saa stort og de Forandringer d.er er sket der,saa kom.l?lic8rede, at me~ kan bruge! et helt Liv til at studere det i Bøger og i virke l ighed\:m, før man ~an udt"p..lesig 01n sovjetunionen. net' er s'?ndt og..for'tjener P.t b1:ive slar.et'i'",:stner', at man fra sovj etregeringen gav mig a11~ chancer til at' blive klar over,hvad' j eg vilde vide' BeskE!tlmed~ Den tillod mig. pan egen Ha8nd at undersage dens Industrier og Krigsanlæg;dens kollek- ' tive 'Landbrug,dens Fronter.,Jeg kom og gik' lige saa frit,som om jeg ve:r hj emme i USA., og s.til-ledes.f:lørgs~aal- ganske uvenlige s~ørgsmap.l til gan$k ufo~beredte personer - uden Re~ ~triktioner og i Nærværelse af en russiskkyndig Amerikaner. Nogle svar fendt jeg.- de tilfredsstillede i alt Fald. mig seiv: Jeg kan' sammenfatte det 'vigtigste i tre ~nkter.- ~'lordet første: Rusland er et tlf±e!ktivt samf\ind. Der arbejder. Det er s~jgt og Udholdende. Dets Modstandskraft overfor Hi tler brt'or de ~'fleste af os Bevis nok, men jl:lgmaa oj:lrigtig talt tilstaa,at jeg ikke hrvde ventet at~finde en saadan styrke - og en saa effektiv organisation af hele Befolkningen. For det andet: Husland er vor Allierede i denne ~ig. Russerne,som har lidt ill~rc~nd ~nglænderne ved Hitlers Angreb, har J:laabeul1.aringsværdi.g :M:af~de' besta.:-.et.!:tøv:en.deres 'Had mod Nazismen er dyb og heftig. Meri'd8tte Had har gj ort dem f~st ~.',' l " Forts. Side 14

15 1 '79, I,~ I T R O 'O'S A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945,.. "...,r.ttods.ali... '. ". ~, '.,..,,.. '. 'Nt:f4:. Side 14 &... ' t i.:fi~ntet.g~~e(rltler :'b~.s~uttet,p~~: ;t' ':tg'~arydae d.eul.~zistiske Pest fra ~uro~a og den 3vrige Verden. For det tredie.:,,'li mac sam;;>rbejdg med Rusland.,::f:'t'3r ltt'igen.,.det forekommer j. det mindste mi~ s2,ea8.n;at der'iki~e bliver nogen vedvarende Fred, hvis vi 'lkke' lærer at arbejde-sammen med. o.ette Folk;, ~~. ' ','.,', ;'-" " '. J)e~~~ 0v~~'b~visnin~bie~ :yd~r+igere '~'tyrk8t af ~hv2.d j eg hø-ote og, Ea.;:;.: i, forskellige,dele af, Sovj etunionen. Jeg b~søgte en Del af Sovjetfronten og kum tilstrækkelig nær ti;!. a.t fal? et stærkt Indtryk B.f, h-rad den :a:;de Rær ud-ret- tede~- Jeg besugte adsidlligefabriker bagved. }!'ronten, nvorfi'fl' der' ga;2.r' en 'steilig" Strøm :;:,f~\iateriel til dekæ]j1,jf;lnde _ 't'il' stor F')rbe..vseJ.se for me.nge af vore' Æksperte:r -., Jeg besøgte kollektive Landbrug. Og ind imellem t21te jeg med russ~ske Journalister og Forfe..ttere, s~m ind~odede ',d.en ej endommellge' ekse.l terede' Korst'or;sf:::le:ge hos deres... Lalid.smænd~, :Be.gvedJourn8.listetne stod. Kreml, hvor j eg havde ta l~~ge S~mt21er med Sta.lin,' som ga~ mig en Opf2ttelse 8,1: ;hvordan "et :proletariatets Diktatur,udøves, Cg be.g ved alt dette stod det russisice ]'olk" og selvom jeg kun traf. nogle f~,~ itei;jræsent3.ter for "de, ~o ::Iundrede j,lilliorier kp,n,jeg trøstti Ulig Uleo., d.t a.e,vax VcJ,.5t ne.lttilfælo.igt.,.,.,~. : En af mine mest instru~ ~tive.,jjrf,8ringer var..liejsen 1;il.,Fronten ved ;Rsj:e.f. For.at kø,mme.dertil frp, ~~ioskv?maatte, man. k~re'ad Leningradlandeyej en til Ke.lini~"det tidl:i:.gere, Tv:er; derefter,vestp2.a, til Din.og vid.ere ti:!: en,lille,:,:: ',L::>,ndsbyved Navn Staritsa. Vi begyndte hejsen i bt:3kvemm.e, B-iler og kørte,hele Natten. Da vi. ved :b8.ggry na8.ede sta-- ' :.rits?" 'skiftede vi om til R,nh:~rikE>,Uske ;IJeeps",Amfibie-, biler. Selskebet ha,stod af General... hilip Faymonville, Geneæ8..lm.?jorFoll~t :Bradley" Oberst Joseph A.ll..ichela,, den a,me.rikanske lj):ilitæratta.che i,rusle.nd,mine Rejse-. ' ka.mmerpter og vore russiske. Ciceroner. '.....".:... :3;ndelig nae,ede vi til Generp..lløj tne,nt Dmitri.D. Lel-.'jusjeilkos liovedkv2..rter lige Nord for Rsjef. Generalens uimodsta2elige fængslende Væsen og ovarvældende Vitalitet,pl~cerede h?~ i en Klasse for-sig. R8n vel" kun tredive 'AEx, 'men h~vde trods sin Ungdom Bef~li!~ over seksten,a.fdelin ;erija-;, en af VerdEms' vigtigste )!'ronter'., ' 'Forts. Side 15'.. r

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

F re m tid e n s Regerin

F re m tid e n s Regerin F re m tid e n s Regerin Klare og uimodsigelige Beviser for, at der skal blive indført en retfærdig Regering paa Jorden, og en Redegørelse for, hvorledes den vil blive oprettet Af J. F. R utherford Forfatter

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG ER GUD NØDVENDIG? Verden kan betvivle Guds Eksistens, men den kan ikke betvivle Nødvendigheden af en Gud. Den tror muligvis ikke paa»mormonisme«,

Læs mere

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 D. S. K. Aarbog 1952 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 v e d Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D. S. K. s Tilladelse HEJMDALS BOGTRYKKERI.

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6.

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. HARDSYSSELS AARBOG U DG I VET AF HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT 39. BI ND K ØBEN H AVN l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. SØN 19 45 Samfundets Styrelse: Amtmand A. Karberg, Ringkøbing (Formand).

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

"Rustningskapitalens Blodpenge" af Axel Pille - [Daugård] : Nye Veje, 1933. - 62 s. "Hvad Soldaten Lærer" af Axel Pille - København : 1934. - 6 s.

Rustningskapitalens Blodpenge af Axel Pille - [Daugård] : Nye Veje, 1933. - 62 s. Hvad Soldaten Lærer af Axel Pille - København : 1934. - 6 s. "Rustningskapitalens Blodpenge" af Axel Pille - [Daugård] : Nye Veje, 1933. - 62 s "Hvad Soldaten Lærer" af Axel Pille - København : 1934. - 6 s. Bøgerne er indscannet med OCR og ligger i RTF-format Downloadet

Læs mere

BRIEF. 0041209 i. 'mm

BRIEF. 0041209 i. 'mm BRIEF 0041209 i la 'mm ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Folkelige foredrag Indhold HOLGER BEGTRUP FOLKELIGE FOREDRAG G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Indhold Forord I. Hjemmet og det personlige Liv De tvende Kirketaarne. Hjemmet som Menneskeslægtens

Læs mere

Hvorfor opstod strejkerne?

Hvorfor opstod strejkerne? Kapitel 2 Folkestrejkerne 1943 Hvorfor opstod strejkerne? Selv lå jeg hamrende syg i isolation på Blegdamshospitalet, så derfor vil jeg lægge hovedvægten på beskrivelse af folkestrejkerne i 1944 og må

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

Andre bøger i serien

Andre bøger i serien En by i krig Viborg Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig

Læs mere

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG 2 NYTAARSBETRAGTNINGER. Atter er et Aar henrundet, og vi befinder os paa Tærskelen til et nyt. Vi ser uvilkaarligt tilbage paa det

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE. Johs. Clausen, A. P. Møller, J. Andersen og H. Hunger. Eftertryk kun med D.S. K.

FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE. Johs. Clausen, A. P. Møller, J. Andersen og H. Hunger. Eftertryk kun med D.S. K. Udgivet af: FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE 1914-18, V ved Johs. Clausen, A. P. Møller, J. Andersen og H. Hunger Eftertryk kun med D.S. K. s Tilladelse AABENRAA H E J M DALS BOGTRYKKERI

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 Fra Dybet Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold

Læs mere