O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ" name="description"> O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ">

~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ. r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ .~4. ,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ ;'i t :! ;, ~~~ Genoptryk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ. r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ .~4. ,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ ;'i t :! ;, ~~~ Genoptryk 1996 ..."

Transkript

1 ~:,/ - --:::::::::=:::::= n/ / /' / / / tf'./ 1 ",1 -:> O R,_.- ~ ~l" r:l ~ ~ ~ \. _ li~"1. " -' J: '-'j r~~2=~::='=:::=~-~--;-~~~i~" ~ ~ '-;' ~ ;'i t :! ;, ~~~....'.~4 f\ 1~ 1 '-:ri -..J mm ~ill~[j[]~rn~mffi~[p~æ Genoptryk 1996

2 1G61 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 194-2/maj r~ " ~. 14 'September '1943 ocroaooooooooo~ '; ~o o ' '- o.,. C\t1'-'-~---'~-~--t~ g ~~'--J',~. f,o. " o g, li' g.: ~u~~~ei ~faxtrlar s kommun thjke Parti':" g o " o :... :i".-.~.. ~..," ,"." o"... - '.:", '" '. ',, r ~~."".,..:.. ",:,' ~. ' :--. ~, ~.... *....,.I,.... ' _.t:'.: ~ ;._.1. ~.....,',.. ~;, ~.. '. ',.- ",, ','MELLEM FRIKORl-SFO LIr. HVORDAN ~~ DET Jl.lIED DIG?... SKIDT. J~G HAR IKKE SET BLOD SIDE1f I FORGW:3.. ~----~ '~;. '. '. '.,~; -~.... ~.

3 1G7 T R O~D"S A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj.1945 Side 2. rrods ~1J.111 Ur _ -" - ',..~.':.., -,- ~. lj;:sener bristet.i1ialien er ge.aet over pa2. de llllieredes ~~de i Krigen,og de t~ke Trop~er i'det nordlige It2~ien sts'e.rnu i Fj endeland~:som.c.iriilj.ring om den"ubrydelige Sta?.J._ akseilhar Hit18r nu kun ~;Iuss.oliLli og h2,j."ls claarli ;ei..ave. Hvori ligger Larsagen til,at It2~ien f2~dt for det første alvorlige Slag? Grunden er,at Krigs~artiet i Italien ikke havde noget Sted at hente ny Kraft.Mange italienske Divisioner vp;r al.drig kommet hj em fra Nordafrika... Ti blltedivisioner blev fuldstændig udslett~t ved Voronesh i Vinter, Hitler ken ikke un~være en. enbste ~anj paa 0stfronten,og det italienske Folk var ikke ti..sincls e,t ofre mere "Daa Nazister_ nes fj.ter. ' '.-. -.rtalienssaomenbrud maaclerfor ses paa :B2.ggrund F,f h'ele den s~lecle Krigssituation. Netp. fordi Sle~ene se~tidig ramte Lksen fra al~e. Sider,måatt,e den bristeo Dette er ogsaa en ]~ære,for.:krigens videre Førelse. Italiens Fald er.i sig selv i~ke~ krigsafgørende,men det giver alle Betingelser for de store knusene Sl~g mod det nazistiske Tysklancl~ Hvis Vestmag~terne hurtigt beslutter sig til at rett~.saadane Slag fra Vest og Syd,saa at det betyder en følelig Lettelse for den Røde 1,.rme,der nu l?a2.tredie åar bærer Hovedbyrden,saa er Sejren nærmere eni vi aner. Det er utvivlsomt, ;~,tder, tildel s i J:ijnglpnQ.,menisær i l;jsj.. findes :K.Tedse,som ud.mærker S ig ved stor Tae.lmodighed med Hensyn til,hvornaar Krigen ~kal afsluttes. Til disse Kredse.skr~v et Sovjet-Blad fornylig: ilvi,der fører fiigen paa vort eget Territorium og som hp.,r Millioner under Tyskernes Jæg,ke.n ikke vente med samme T~a~modighed,men tr.agter a;f al vor Magt efter at bringe,krigen til en snarlig Afgørelse. II Det. SPJllmetænkes OVf?ralt i df?t besatt~ E~op~, hos os ikke ID1ndst efter de s1~te Beg1veheder. Sasdan tænkes derogsaa, hos.folket i Englarl og USa,hvilket bl.~~ den enge1skl?fagfore1\ingskongres i September bar u"b-vetyd1gt Vidnesbyrd. 08. Derfor, e-~..der Grund til,at haabe paa det hurtige og afgørende Sl"ag..". }Ien ogsaå~det italiep.ske.folke! egen Ind!3ats sp~lede, en stor Rolle ved Se~menrud~et. ~aa's2mme Maade gæ~der Qet overalt. Jo større Folkenes Indsats i Frihed.skampen er, des hurtigere bnde pas.l{rigen. Det er ogsaa det,der maa bestemme vor Hendlema~de. Ingenved, hvad 4er bliver de~ næste Italien.

4 1G8! T R on-s A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj ,'. Side 3. :.- '...,':. ~ ~æ.w~r G.uR VID:DR.:::;! it. Deg for_dag ~liver det ki~ere,hvad der virkelig har væri:;lt :ii:mingen r;18d de tyske Voldshåndlinger over for det danske Joli.:,og hvoru.:;.l1 'rybkerne hrtr brændt Tungen pa8. den Suppe,de selv. har k.}t:st. 'Lad o's'se- Begivenhederne l iut isajlljlenhæng: østfronten er ved. at 'briste under. den.a.ø0'8 Hærs vældige Sl?,g...Aks~ns Syd.eilde er..ruste.t 'JV.8F..A.~gs,t.en.. for 8I?-ny l!"ront rø~er Ne:zlg"m-::r2,J.l;;ri'leStatt.eS0VJl. og 2.1.1,8haano.",Pan;J..~for2.nst",ltnlnger ti.'æfi:j3s i.cl'" bes2,tte vestl;lge Lande. sidst J.. Juli erkla3res No~ge i :Otlå.t2i:,tlls.estilste.nd<.013 i iugust begynd:er den 'org?,nisereq8 ±y.5k~ Gadeterror ov~r rre~e n~nmark. nerr'skulde v~rbfors'p=!.j.;l.~til nye I\.r2,?, ti:):.ll8f;; e'ringen9lll at 'sætt'e Lanciet :;ae. lr.rlgs10d illod.de AIlJ..ere'a.e. '.',. J".: ;,...,. =.~eriine$enver, 'E't' Denskerne selv skula.e lldfør:e'o:e:n IJIobi.Lisclring, 'ryskernlj og~8.t :J8,ntJe.rk aktivt.skulde stil~e Slgpa.2. tjrsk Side S2.9o d.8,t efterhp.?nden fik s".'4ii:liesørgelige stilling som SloY2kiet,Finl?,nd 'og'de'''gnire 'Ve.splstE'.tar. Det.a.et~e, <ien,storsl2.c'.ede strejkeoevæge1s e forhindreq6.':py~ker2!-c:sforf,?r~else ve.r e,pbenbe.r.. De havq.e tilsyp,eladeno.e b:j..1'qts=!-g.selv J..nd.,f'~ det depsk8 }!'olk.v2.r 1J.g~ I?:;,,~; lumpent. SOUl dets :~U1J.stre.og fløj este: EUloedsmænd. For E'.t skjule dares Forvirring, ge.v de sig til"'::1;t spille med :..~usklerne. belejringst:ilst2nu, D0G.sstr2fi ':!~'!i:lli0nbøde-r;giusler og "koul!?etent" Snak. vælte::des ud over de dp.nske Folk. }Tuskulde de.lduillllled2.nskere'l sj.\:j: æwu1l;;s. tl:l et t:ro,l},.\lo. tysk Covervinderligheå.Gg Styrke. '~;;en det 'skete ikki:l.dpnskerne forholdt sig afventemie nogle }).'ge for at se, hvp.d det nu ve:r -.tyskernes ha.l.'de fun~e'\ par.,. ()g hv2.d Sa8 vi sa:=t? Vi 8:>8" ~.t selv ne',ar Tyskerne vilde tvinge. os med ra~ Magt, S~~ V2r. cieres 2ræfter tk~e uudtø~melige De kunde J:Jine og mishp.ndle dpngne D::l.nskere i Kasernernes mørke Kældre. De kunde fortrædige og chik~nere' os' med deres Besættelse.af Virksomheder og!,led"de fjollede Udg!=>.ngsforbud. -Ilen.de kunde ikke kue d.en u.?nske EI'ihcd8b~vægelse, de stød rfl.<:... dvilde overf'0r hvord.:-n <le skuj:lie styre L2.ndet ti1:lddpnskernes Vil J... "e,,'. "..... _..,Vi:..a.:'r set,2.t dd ~n.estcl TrOPlier 'de: h'o'.vde.t{"':; ;d --til pt sende herop V8J..~ 17 -"V?rs'Drljnga, som næ~pe hrl' lært ;:'.1;. behe..ndle et G~vær. Vi ~2r~set tr~~~~'rundt ~ow-l~gge~yge Høns for ~t fe..a 12.vdt.;:u,.I0;8.i1sk 12 ~u.ls~~n,grcg'erj..ng. '/ l h<?r 1;1ørt. e,t s;:,lv o.l;;ng-rovkæi~ea.e,.'.ajln?~en og a.e ~nd.re ~K9t;l"..e't~.n-,~~br'~lrE;:novdder odoyn~e~ ~t fors~kre om deres U",n0.0~~ge hær~~ghao. tll det..:

5 1G91 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942!maj 1945 Side 4.' TRODS ALT " ljr ,-- d~n~ke Folk. Og vi forsiaår~åt de er bange, 'åt de fryg;e; Følgerne e.f,at de ~naldede 9-1~:_dEft:Be.st_ ~ske Eqstelin og nu..--..sta.ar J!~.A. aaben ~:;r:lgsfod1l1edd-et danske -Folk :L et Land, som.de. s,elv har erklæret som FJendeland.. Opgaven er nu a.t lade Tyskerne mærke',at deres krygt ikke er ubegrundet. De har faaet at mærke,at sabotagen f~rtsætter trods Dødsstraf osv. De har fae~et'at mærke,at ULidergrundsarbejQet fortsætter.men da maa mærke ~et ~ndnu mere.der mae aroejdes endnu langsommere og endnu ~aarligere for Tyskerne,og ikke b~ot gaa Fabrikerne men ogsaa i Administrationen,gaa de of~entlige Kontorer,~aa Banerne,i politiet kort sagt overalt i de S8~fundsfunktioner,der endnu direkte arbejder for Tyskerne. Ing~n maa svigte her! Husk at jeres T-jenester for TYBkerne kan kost-<::en Landsmand Hovedet. Vi har tidligere sagt,at nu hvor d~n nazistiske T~rrcr retter. sig ulod alle Kr~li~e af det d"mske Ii'olk,derible.nlit ogsee.nogle.bf dem,lierhidtil- he..rstøttet Qen 1um.i:'ne8cavenius-politik,~r ~et naturligt,at al.le ~anske finder nærmere -se.mmen.i... en fælles Front mod Fj enden. Dette gæld~r hele Folket,roen u~t g~lder ls~r Å~b~J~~rKlas~~n. alle der nu ef :Begivenhi:::dernes.Gang er qlevet belært'om,?t der ikke er vors~g et st~e med Hatten i Raandcn for Tysk8rne,ma~ nu arbej de s~.mi'i1en og se bort fr<='.tidlig;ere ueningsforskelle -'ogsae. med RE3nsyn til.scavenius.t'oiitibm. I de store øj~blilcke lærer man Ven og Fjende at k~nde. Det gælder ogsaa den 29.August. Flaadens Ledelse,der gav Signalet til at sænk~ d~ danske Krigsskibe,o~tra~dte den.dag som gode dansk~ Mænd. Det samm~ kan ikke. siges om de bj ert;>offic~rer her.1:'1:1'::. Fyn. Al t for fac. af dem gjorde ikkcl noget ~om h81st for at unddrage Fjenden d~nsk Krigsmat~ri~l, og lien Hæd~r som paa denne Dag blev de danske Vaaben til Del Skyldes danske Soldater, Fagbevægelsens Genereler,der lig~e.a vel som Flaedlms Ledbls~ kunde have givet Signalet, svigt~de ogsaa. De kunae be.v~ bragt det tyske V01USkU~ til at ~trand~ved at give Tegn til at al~e Hjul skulde stands~, mli:nde tænkte kun paf. at hyttli:.d~rbs Skind. Derf'or har christ:mp.s :i\liøller.lieti at k8.lde vor Kam.!:' for "den ukendte d:::mskesolde.ts Kampll.Det danske Folk har nu kun sig selv at stole paa. Dett~ betyd~r,at der ligger E:t større Ansvar paa hver enkel t?...i os. }iver enki::lltmaa

6 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 :Nr. 14. Side 5. " et ' torst~,~,.,8:t 'nu ma.bso~gløshed o~ Te~keløs1;t';d i 'F~~hoi~~t',... ovbrfor Fjenden'vige. Nu er dt::t h,q,2.rd<:j,b~tr8kauj,tiefor en sn~~lig i:ud~'paa Krigen d0~ f9rest2~r. Gest~pospionerne lurer. Ti Q.t::xfor 8tili8 Ul<:lG. 2.lt, som de ikke ;ne.:?' hare. Rusk hve.d de~ gcelddr! Ryor vi s t 2 a: og grpr t:lb;j,vi' tænke ~a.8.: Rv,?rdFn. kan vi bj ælpe til fl,t sk."'ji8]'j dnd<:lnog til P,t 1;Jr~nge SoJren ~ Rus. -- Vi fortsceti<:lr og forstærker K~~pen! V~ ~2r hclle Vclrden p~~ vor S~a.d.. Vi 1J1f~; kæmj?e,se.;:-.vi ken st:::~ til Ansv;; r for Fremtidens fri.e D~.ru.n2J.:k. De kuer os P.1drig! oooooooooooooooo~oooooo 11 TRODS LLT" "Trods el t;; er et uundværligt Vp..2..beni Frihed.skpm~Em,Tore,unuertrykkerb ved det,og h~r inqlea.t en storstilet Kl?pjagt for d kollt:levort BlE'.d.til Livs. Visse h,j:.-edseunå.erstøtter disse :t3astræbeiser,og som en [',1' dcl ivrigste ses Red~ ktør.tl.~'smusr;~nsen. R.~,smusR:-nsen hpr,i sin kortcl Tid her i Oddnst:l forstn,p.et et gøre sig upopolær, og h9-ns rasende Udf2~d mod..;'j;rod.s LI til paa flere store ~iøder h8r kun und.erstreget dette, og han vil til sin Tia. erfpre,hvorleues od.enseans~~ ~~oejuere vurut:lrer hpns ud2nske Optræden i d.e bevægede Strejkeda~e. "Trods AltIIs stærkt forøgede Oplag,lg den Kendsgerning at vi v~ i Stand til at udsende vort Blad d8g1~gt.i St~ejkedagene gav d.esværre ogsaa.',-nledning til a~le Hac>ndeHygter ':;'0 hvor "Trods :..1tIT blev freu1stillet og hvorledes- det blev forciel t osv. RYgterne vilde vi~e, at Bl~det blev freustillet en h8~v snes forskellige Steder i Byen,heldigvis vex det ikke i noget Tilfælde a.et J.'igtige Sted,f<len den T8nkelashed, der blev lagt for Dagen tvinger os til 8t omt~1le Rygtesmederiet. Vi Lla? Saa. sk2.rpt som muligt gøre oj,.-mærksom1:'8.., a.t de soro tenkeløst kolporterer RYgter om vort Bl?ds Fremstilling og Fordeling g8sr vore Fjenders ærinde. In5en ærlig D2n~~e~ kan h2ve nogen Interesse i htor og hvor~e~es Bl~det bliver fremstillet. Vørt Blad dølger ikke sit ~asyn, de~ fremga2r tydeligt at det udgives af KOwillunisterne 1 OCiense. Vi henstiller til vore Læsere,at være ~aa Vagt overfor' personer der viser utidig Interesse f3r hvor bladet frems~illes. De som Bener at h~ve en Formodning 3m disse Forhold, gør kl~gest.i at holqe den for sig se~v, d~ han ellers udsæt~er sig f~r Forts. Side 6

7 1 71 A L T Side.;:; a.... T~:'0ds l.l.lt.. ~ l:r ,.,.~,:) II 'ttbcll2.gclig l isten~.:e liz,gørelsc.. ti 1Jnc-;'erdo nuværende.'or~lolcl er det. rigtigst,o:t hver i[m.gsto.el.cs9nplc,j.... cl :Blcc:ct fo.c.r so.e. mc.nge Lasere som mulie;1;. Er <ler ildte flere i!enne:r, og Belwndte,s-om sl::'..l 18S0 det,scc. lc.c~ være et gæmno det hcn,stilc d0t i en Brcv~sse,en Jcldcelommc,ellor endnu bedre, send det t i1 Familie og Venner 1'8.[', k'1.j.i.det~ Vi skel f~.vor Side gøro,hvc.cl vi kan for at Oplagot kc.n dæ~d den st::'..dig stigenc1..e EfterspørgseL Pq'- dette Punkt er vi sqlv":olgel:i.g c.f.. hæl1.e,'rigc cl den 0'konom:i.,der: tilflyder os. Og:lcrtil vil vi bommrke,o.t vor org::'..nisc.torisko '~orm og vore Forbindelsoslinior er cl en s2.:c.dc.n.ke..rclcter,at Pengene nok sl:c.l h2.vne 1'.a.c. det rigt;ige Sted. : ~ri.opfordrer vore Læsere til et 'staz 1[o.g1; om "Trods c.;lt" og s0.::'..10 de s være 'medvi~~onde til,o.t vi trods Forføl~clse og Ter.roJ:.' stcd.ig l.;:['.n fe,['. So.ndheden frum ' 8 ooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooo. o o '. gsæl LA."l:{S"i!:T F0IlT TIL TYs::ITJt.1ill o g. T:'o~n[mden for :9o..nmc.rkskommunistiske Pc.rti8. g ~ol1cctlllgsm~nd ~ticsgl Lo.rsen,som blev fængslet 8 g i 1TovGlilbor1942 ved Sruno.rbejdet mcl~of:1 Thune.8..Je.co~~,~.en0-:;- el~~9-posstikkere,er: nu ~Jlevet o. ::ørt.-til "'ys'd2.n[1 af e~e ne.zistiske Bødler. o g ~.en JiTe.nd,der l1.a.r betydet mest i Orgc:;.nise- g g rin en es (len d~nske'rihedsfront,sidder'alt- 8 g. se.e.~i J'a.g i Gt fj eut ne.zist:i:sk :.!'z..ngl!ihul 9 mens g 8..'orræderne G2-e.r:::ri t omk:dng her:lj emme. ten 8 g :i'retten faxr sin. l,øni \Ti ha.r tidligere sag-t g g -til efe "dcngke:l :' yndig1leder,soi!l fl?~l&ede og g g u~leverede Aksel Jprsen,e.t hvert ~aar der 8 o blev ~~8t paa.hans Hovede skulde de komme o g til ~t staa. til Ansvar for." Og da Ord har 8 's t', ag.~'". G'..y Id' ~.':!:~e h d o ~ - _... o o Udlcveri [en ar AksGl larsen maa. være o. 8 ~mdj:1uet alvox:ligt "'\Te.rsel til dg de..nske?'yn- 8 8 e1ighgc~er,dgr arbejder for Tysl;:er.a.e,om at be- 8. ~~e deres Ra.n.glinUilr,for nu vad de hvad de gør o. o ooooocoooooooooooooooo~ooooooooooooooooooooooooooo

8 1721 T R OO'S A L T Udl?ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 ~~~~""'--' f'" c-, ~r 14 TRODS AJ"T Side 7 ~ : lt,, Kontrollør Petersen, Tnoi.sensvcj ~ ~, 13,ex, ikke.s.ti;l.q.mr. T vort ,' lt~.. 12 blev o. _ det mc:ddolt o.t :~ontrolør Petersen, ~~ei;onsvoj 13 ho.vde ~vet.4 A~bojdor0 ved ~1rige somso.botørcr.,.' - ' Dennc Eedclclclsc viscr sig at hviic po.o.et fs.lsk Grundlc.g. Til Grund for ~1cddelelsen følgende Oplysninger: l~ D9 fire,j.i.rbojderc vo.r nc.vngivne. 2. Petersen var flere Gange set ~,a6t ind i den. Ejendoill7hvor Sikk8rhcdspoiitiet har Lokaler. 3. Der hævdodes,at pet.orsen havde, udtalt Ønsket om at tjene den udlovede Dusør. Blandt Petersens ~bqjdskbmmorater og Bekendte stod mo.n~ske uforstd.c.ende oyerfor r:eddelelsen. Fornulediget herm 7blev der foreto.gct en meget grund~g Undersøgelse, som boviste,o.t der var gjort Petersen Uret., -,.' '... Yi er' i 0jeblik1wt afcl;:c.aråt fro. at ilvc.iontrolør. Petersen Oprcj ~ning pa:::. anden Haade cmd gennem vort :Slad, og.vi gør det uden Hensyn.til det Prestigetab vi derved lider,idotvi holder fast ved' vort 11otto: "Sandheden skal frem -trods niti! ~ Dc for neid.dolelscn ansve'.rligo er ekskluderede nf "Do.nmarkskonnnunistiske Parti" '. FRA. KmJP~;rT SIDE Under Belcjringstilstc..ndon forsøger T1Jskcrne nu igen -.;ngd.ng at.kvæle elt ~.æderligt dnnsk i deros nazistiske Ro.o.ddonslmb., Dot al tovon-,-dcndo Flertal c..f dot denske :'Folk væmmosblot derved og 'forst:: =:'.,t holde sin Sti rcn,mon en lille forrædarisk Klat vælters'- f'ornøjot i }"{aaddonskabenog befinder sig god~ derved.- som SVJ... Skik nu er" Det bærer ildcc mindst den f j endt lig 'O R8.dio i ~alund"bo.!'gpræg af. }Taturligvis lader man fr..ke Frits Clauson eller lignende Brøleabor ko!l1i"jo til Eiikrofonen, for de vilde jo kun gøre ondt værr 1 f o:: Tyskerne. "'Todhonningsød' Talo.prøver man at sna1:jw DC.nske:rne '-U Slaver ved "T~ommentarcr"ogForodrag fra "kompetent Side!! elll ~ Ilfhv. :.:'olketingsmænd" oller -hvo.dfor Skidt man nu kc.n skrabe' f'fjlilco:.!ion hvordun de end søger at mc.skero sig - den nazistiske Ras"to.u.ov stikker dog frem.

9 173! T R OO'S. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side 8 TnDDSALT ilro14.._ ~ ~~. ~'. ~ Der skal jo ikke m.egensncdighed til at re(,'ile ud, at nu, hvor hele Landet er under tysk l~ilitærdiktatur,hvor Radiohuso~ er besat af SS og Gestapo, hvor Speakerne kun fortsætter deres Arbejde fordi de ellers trues med Døds~ --straf,sna skal m~n have en Passerseddel med mnnge nazistiske stcmpj er for at turde nærme.sig en },fikrofon med et poli~ tisk Foredr<:..g.Og ne-.'\r alle Lo.ndets Blade giver sig til at mtrykke den nazistiske OPuSKrenchels Sabotageforedrag,sM skyldes det-naturligvis heller ikke,at alle BladmændLandet over er grebet af Begejstring for den solgte Sagførers Snck. Og hvad sigej; de tyske Tynger, frj.ce Spor andet end hvad Scavenius og "Fædrelandet l1 har præket i Aa.revis, og de ~ er ~Cke blevet mere fornuit~gt eller mindre forræderisk af at blive gentaget. Sabotagen gene-rer slet ikke Tyskerne, siger de tyske Talsmænd. San er det egentlig sært nok,at mnn erklærer Undtngelsestilstund og holder store Radioforedrag for at komme Sabotagen til Livs. S~ndheden er,at 'Sabotagen har berøvet Tyskerne mnnge Ting,som var nødvendige i Krigsproduktionen. Det' danske Folk har rettet et virkningsfuldt Slag mod Tysk.:... erne. Derfor var""det de tabte Hovedet. '.:' '~.'". Sabotago~ ødelægger kun dansk Eje ndom,siger Tyskerne, som narturligvis dybt beklager dette grundet pau deres noksom bekendte "Kærlighed" til det danske Folk. 'lfen de taler ilcke om,et de ma::medligt plyndrer os fore mere ~nd' 150 llill.kr. Ogsaa det er dansk Ejendom! Og endnu h..."1.r der vel ikke været en Sn.botagebrand til tilnænne1sesvis dåtte Beløb. Hvis Sabotugcn blot læn medvirke til at Krigen afkortes en ~~aaned,sn.n. er de knuste 11askiner boto.l t. Det er Sandheden, og dertil kommer o.t dot nu ikke er dansk Skik nt lade sig betale til at opgive 1:riheden,men dot kan en solgt Sagfører vel ikke fatte. Hej! Ingen Sagfører og "kompetent" Præk kd.nafholde det danske Folie fra at følgr: Frihedens Vej. Vi vil ikke bøje os for Tyskerne. Vi vil gøre alt,hvc.d vi formaar-for at fna ~~igcn bragt til "Gilsnarlig Ende. Og sao. skal de Herrer FoI"fl' radere fl:'..<.'1. at se,hvem der har Kompetence her i Lnndet! ' HUSKER _._ DU AT STØTTE"TRODSALT"

10 174 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 191+2/maj ~8 tl NOTlill. TRons ALT Side 9 OVEP.FLeDIGT OG UVPRDIGT. Det meddeles,at Odense Byrncd i Dølgsmncl ha~ vedtaget at ofterkomme Tyskernes Krc.v om Bod pan.l Hill. Kroner, og a.t Pengene er betalt. Dette er en gt'..nskc oyerflødig og uværdig Handling fra Byrac.- dets Side. Ikke engo..ngregeringen SCD.veniuskunde tillo.,de sig o..t opfylde et sc-<..~da.nt Krc.v, Sru:', skulde Odense I:yro.o.d vel end mindre kunde det. Hvad tror de Herrer de h!~ vundet ved dette Skridt - bortset fra at redde deres eget Skind nitsnn. I"Ionikke Verner skulde læse om den norske :Borgmester Orden i.john Steinbecks 1I1Ta~ener skjult"?. En Trøst er det :imidlertid, at et kommendebyro...'1.o. i et :frit Danmark ikke vil anerkende denne Gældspost.. ooooooooooooooooo~oqooo.- '-= -r-' FELT! IADrJi.SSImNE. Pac. Grtmd ::'..f' den effektive Kur som de odenseanske Feltmadrusscr har gennemgo..n.ct,nener Yi for en Tid at kunde udeln.de denne Rubrik.. Denned V'c.1reikke sagt, at unamerne" er dredede. Der Vil stadig blive holgt et vat~ont øje med dem, og skulde det~se sig pd...;'1.krævet, vil vi igen sætte dem i Gabestokken., FEJLTAGELSER. I de bevægede Dage d~l OdGnseanerne viste Lands:forrædcrne,Felt- Dk~drasserne og undre lyssky ~lementer deres Harme paa en sua følelig Haade, skete der en 1lCklagelig I'cjltagolse, idet Ilk~ forvekslede to Slagtere i Overgnde. Slagtennester H::mson, Overgade 22 fik sine Bmiksruder knust, han er ikke :Nazist.". -. Forlydender om, at Bogtrykker Nammen, Christiansgc.de skuldo være lrn.zist, er heller ikke rigtige I Aalborg siger man om do klippedo Fcltmn.drasser,n.t de har faaet "Odensefrisuren", ligesom mc-ntalor om ItDdenselcup" :ru:j.ax an Nazibule bliver ryddet

11 1...,~.I b T R OD'S. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side lo TRODS ALT lto.,zivojvisor. Indehaveren af Odonse Tivoli Georg Hansen,St.Glo.svej er en af de ivrigste Eazister i Odenso. ~-an kører nu Yogn.- mandskørsel for IIFjGl~O~gt0~I,og anmelder 0nhv3r der ytrer sig i ssg~ige Vendinger om ~yske~e Fru Strey, Vindelsvej 79 erbejder pd.<... Kasernen. Sønnon er Resorvetysker ::Yorlydondcr vil vide at Nc.zislagterne Chr.i~n.nsens Sønner har faaet Kr. ef Tyskorne til Istandgøro+se af dcres.butikker. Der ses mærkeligt nok Kunder i,doresforr0tninger c..:f og til. ~ ,Eælk.:mdslagot pna Paln..".tokesvejog I3agerforretningen Skibhusvej 87 ho.r :;;kiftetindghc.vere. I'.I1:occabn.ren er luk.1(ot, og genanbnes ikke mere ~ Om 3egivcnhederne i F.j-::rtbyernerefererer ~E_ Ud~nb;l~~~d:::'.rbejdcr., - _ Bogense:. l Str0jkodn.,3cnc oplevcde Bogense blodige Begivenheder. Ruder blev knust og "'eltmadmssor klipp9t. Da Undto.gclsestilste~dcn indførtes foretog HGrrcfolket en Fassq 1u'restationer, og optraadte p8.['"~n l!iaudesom er ka- ~~deristiskfor de grønne Banditter, bl.a. er de i flere,2ilfælde trængt ind i private Lejligheder hvor Beboerne ~..flyttedelondon Radio og lmuste Re.dioapparo.terne og gennebprygledo Folk~ Tyskerne hc.r b.osl['.gln.gt Bogense Raedhus. Byraadet, havde forudset dette og hc~' lc.gt Krydsfinc= pan Parkctgv~vcne for at sko.o.nodem 'mod Nezistøvlornes Tre~pcn. For kort T-id siden brændto 6 store tyske Lastbiler i Bogense. Nazibnnditterncs Nervositet giver sig " de mærkoligste Udslag, sa8.1cdes kan det nævnes, at da,nogle Steder i Bogenses Omegn fældede Vejtræer og benyttede dom som 130xrikader over Vejen. Forts. Sid o 11

12 1"" /D T R ODS A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 'r.l4-'. T~.:OJ;8AL'J.' Side t,.'!)..o oj c 0.'''' JaaDors-... "..,..... (".' - ~:v..nd.ac;don 23.All.gUSt :Klo 8,30 udbrød <ler Etrejke pe.alli:'iona ll. ot; Jernstølx;riot. I Løbet o::: en T~e va:r alle Virl;:soIlli"'oder og. ~utikker luldmt. Inc,ohC'~vor~naf Faaborg Fiskorøgori (som er ~;azist) ~)o.c1 sr.c...~lim~oligt.o~l c..t fac Lov til at røge :fc.lrdig, det vilde vare cc... 2 TD~cr?~~ tilbød h~ at r1jge hele ~istorion og ham selv ucd. Stroj~en v~' opstaaet uden de fagl~gerc Ledores :~8dvir~en, og da de Op0J:'..gode,c..t det vm: I.lvor, scjj.-unc.nlældtcd.o i. største :~o.st et Føde for Lcclere og Till?-dsmænd fxa. de forskellige Qr6'...nisationer. De Se..t--wirkende8~ormand Tømrer J~c';b!{c.nsen udtc..ito~ at det ' v2.r Pøbelen der strejkede.ttml regner altsaa 9cf. af' Fezborgo.roejdorne for Pø1:)el. f. Om ::S"lio:i.:midd2.Gen a:f:1.ol dtes et Vødc pac..'''!':linten" hvor en > ~.sse38æ'.bor~enscre vc.r til ~tede. Her optreadte Sv.;"':orn p2.c..slc.p I,ine. Pointet i 11.m1.sTc.le ycx,at dot vo.r Y..:omnt.mistcrrrevi kund-c tcl-;:kgfor Strcjlæn, hen tillod s.ig at tale om krimi11.elle Dk:sestensar, i Fyborg v2:l.~ nogleci dem op:::ørt i )'olitiets.l~jlc.lgr. :;Tvis ' den fine olket:i..:i.1.gsrac.nc1. ønsker :Diskussion i so.c. T:':enseenc.G,vil han meget hurtigt løbe :'::':OJ."'llene c:: sig,og komme til at fortryde sin l.et sindigh(~d.,..:.,. -..' :'led~.~:tf,r T'itlevson""forsøgte sig 0{;S8.0.som i'c.ler;men blev møc~t med j'yrae.b 'Jg '.:crampqni Gulvet ~ om A:ftenen kom nok en Til-er, '-:'ol1ætin.:,n-smc.nd:"::01';'0:>:' ~,2.rsen,Oc~:.mse. :'~o..n bl.:v belært om,a.t mo..:n. i I'a.o.borg lige Sa2. lid'~ som i Odense: vilde høre ptu1 Kc.pitulc.nter. })'Rorrer socio..ldemokrc.tisl;:e :TI'01kGtini8m~~dog :~'agliggre Ledere der præker!co.pitul:::-.tion gør l:logest i. et erkende,at deres.indflydelse paa'.li.rbej(lerne er fcrs1tul1clet... Svendborgoberst Gcbmidt forbød c.29.a.ugust.sine Soldc.ter at gøre 5Y:odstend mod.l"j cnccc;)ll.!.le mcn:i.ge Soldater, er;. en Del Officerer var op-- sat pae et forsvc.re sig,da dette blev forpurret,ødelagdo de hvad de ktmc.e uf G::lvnrer og Udstyr.. nell' 29. AUGust ~)lov :flere rif :DYGns:Borgere arresteret ar de tyske ~eng.c.ittej.~.}:toglc er sanere løslo.dt,men der siddgr en Dcl, som besl~ldes ~or 2.t have lc1ippct ~eldtmc.drcsscr. Angiver. Den flere 0angc strc~fcdc 8cræder.~dcrsen optræder sam :Jo:rts. Side 12.

13 177 T R O O'S A L T l r- Sido T~~»SALt. Nr. J~ ~) II, ~ Svendborg forts. Chr. :Jro.ndos,Porthusvoj 23 er To lle for Tyskornc,hc.ns Kone er Køklænchef pc..c.'.'eciniap.eltm0oxc.sserne or ogs~ p~c KTigsstien90g udpoger :~:oik som h8.r vist sig Q.2.nske.Særlig ond2.rtet er "Lyse Grethe" Ecgermestcr ~iglsen,k~ttosm~{ct er Nczist. Trikotc.gel1.o.ndlcr :-<o.rtinussen l s Dutter (l~øllgr.;'c.dc 68) er Foltm2.dro.s mod -'orældrenes vidende. Sto.chore, Y..ristL.-msvcj er Stikker. N;v:borl[.. - Den 28. AUf',ilst 1:1. 23 hcvdo' ~Jskorno cl t ldc..rt til Ovcrlcldet :pcc. KcsE:rnen ved ::yborg Strcnd f)g Yaudrohj emidet som ogsc<.'1. vc.r bolc.:gtmed dmlsk :.ilitær. Efter Et civile' TYskore havd~ nedslcqdt 7cgtpostcrnc begyndte OvcrfclQct El. 4. o.;:;n 2~. A~oust. Ty'skarnJ b"eskød K2.SCrD.enmed l:c..skingeværer: ob mindre :KcnonGx ogsmcd samnien..lcqdlodeeoo<."..l1dgrc..nn.ter ind i Sovcso.len,hvor Soldo.tornc intetanende sov. 4 c~lskc Soldo.ter drævtes; Tyskerne hcvdo henv'od 40 dræbte og sacrcd,:, En 1.5 An.rs Drong blev drrabt cl on Rn.andg.r2.no.t. 2 civile D&.rislære blev skudt i ~~enen0. ]ij?isode pa..a Sygel lusct.., Den o.fg'['.e.edeove:rlæge :Po.cl'yborg SygGhus ve:r dtm 29. August ved at p2.1ckc sine S~0er SammCnjIDOnstillede sig til Re.2,,<1i,s-hed.for de SD..c.red.o.:sn tysk Officex, der ildeo synes de~.. g:ilc hurtigt nok,slog OYOrlZ3goni lmsif,-tet.,sc.:. denno ta'))te sine -riller. Overlæ 0 on gjorde Tyskeren opmærksom po.~,~t h~n. var den 2f de to,der oodst forstod c.t h2.2.ndt.cre InstrimonteTl. og gjorde sin fortso.tto!: ~edvirlæn 2.:fhæn{;;ig.c..f en UndslC'Jldnil' ))en tyske 01:Cicer mac.tte 'bid.e i det sure :"'010 og c.:zlcvere den forlangte Und.skyld~!.ing..-' :J.epræsøntant Rn.cgenson,dor er l!c,zist,8.rlgiver do ~:'olk til Tyskerne, som ikke hurtigt nok springer t,ii Side. for hd.m :P0.2. "Guden. Cho.u:ffør Emil Alb.Joclehl er I:Io..e-nc.l~ngerfor Tysk..:rne, eh 15 Aarig Søn af fu."jl1 er af Tjrsk.:;rne blevet, udst~lrgt" med Revolver til :3rug mod h8.rls Skololw..::!IIloro.tor. Tyskernes Krudtmcg<3.Sinoræn0_te ltattcn mel len den 8. og 9. September....

14 178 T R O 'b's. A L T Ud~ivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 TRODS ALT Side 13. 4, ~ ~endell willkie,den amerikanske Fræsidentkandidat,forlod den 26.AUgust 1942 Amerika for at rejse Jord~n rundt og danne sig et Indtryk ~f ver~~ll og Krig~n,Fronterne,Folkene og deres Ledere. paa.denne Jordomflyvning besøgt~ \"lillkie s<::lvsagtogsaa sovjetunionen,hvor han bl.a. havd~ en samtale med stalin. Vi gengiver neuenst?aende et udtog afwillkies Skildring af Besøget.i sovj etunionen..'.... Jeg var i alt to uger i Rusland. Jeg hevde aldrig været der før. Jeg j und.e ikke et ord russisk cg havde.amerikanere med mig som ~olke. Jeg h8yde læst adskil~igt om sovjetunionen, men intet af dettjeg havci~ 'læst,gav mig et særligt klart Billede af, hvad. der gik for sig i de!tte vældige Land. Og endelig havde jeg før Afrejsen en Mistenke om - en Mistanke, der blev yderligere forstærket under mit Besøg der - at Landet er saa stort og de Forandringer d.er er sket der,saa kom.l?lic8rede, at me~ kan bruge! et helt Liv til at studere det i Bøger og i virke l ighed\:m, før man ~an udt"p..lesig 01n sovjetunionen. net' er s'?ndt og..for'tjener P.t b1:ive slar.et'i'",:stner', at man fra sovj etregeringen gav mig a11~ chancer til at' blive klar over,hvad' j eg vilde vide' BeskE!tlmed~ Den tillod mig. pan egen Ha8nd at undersage dens Industrier og Krigsanlæg;dens kollek- ' tive 'Landbrug,dens Fronter.,Jeg kom og gik' lige saa frit,som om jeg ve:r hj emme i USA., og s.til-ledes.f:lørgs~aal- ganske uvenlige s~ørgsmap.l til gan$k ufo~beredte personer - uden Re~ ~triktioner og i Nærværelse af en russiskkyndig Amerikaner. Nogle svar fendt jeg.- de tilfredsstillede i alt Fald. mig seiv: Jeg kan' sammenfatte det 'vigtigste i tre ~nkter.- ~'lordet første: Rusland er et tlf±e!ktivt samf\ind. Der arbejder. Det er s~jgt og Udholdende. Dets Modstandskraft overfor Hi tler brt'or de ~'fleste af os Bevis nok, men jl:lgmaa oj:lrigtig talt tilstaa,at jeg ikke hrvde ventet at~finde en saadan styrke - og en saa effektiv organisation af hele Befolkningen. For det andet: Husland er vor Allierede i denne ~ig. Russerne,som har lidt ill~rc~nd ~nglænderne ved Hitlers Angreb, har J:laabeul1.aringsværdi.g :M:af~de' besta.:-.et.!:tøv:en.deres 'Had mod Nazismen er dyb og heftig. Meri'd8tte Had har gj ort dem f~st ~.',' l " Forts. Side 14

15 1 '79, I,~ I T R O 'O'S A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945,.. "...,r.ttods.ali... '. ". ~, '.,..,,.. '. 'Nt:f4:. Side 14 &... ' t i.:fi~ntet.g~~e(rltler :'b~.s~uttet,p~~: ;t' ':tg'~arydae d.eul.~zistiske Pest fra ~uro~a og den 3vrige Verden. For det tredie.:,,'li mac sam;;>rbejdg med Rusland.,::f:'t'3r ltt'igen.,.det forekommer j. det mindste mi~ s2,ea8.n;at der'iki~e bliver nogen vedvarende Fred, hvis vi 'lkke' lærer at arbejde-sammen med. o.ette Folk;, ~~. ' ','.,', ;'-" " '. J)e~~~ 0v~~'b~visnin~bie~ :yd~r+igere '~'tyrk8t af ~hv2.d j eg hø-ote og, Ea.;:;.: i, forskellige,dele af, Sovj etunionen. Jeg b~søgte en Del af Sovjetfronten og kum tilstrækkelig nær ti;!. a.t fal? et stærkt Indtryk B.f, h-rad den :a:;de Rær ud-ret- tede~- Jeg besugte adsidlligefabriker bagved. }!'ronten, nvorfi'fl' der' ga;2.r' en 'steilig" Strøm :;:,f~\iateriel til dekæ]j1,jf;lnde _ 't'il' stor F')rbe..vseJ.se for me.nge af vore' Æksperte:r -., Jeg besøgte kollektive Landbrug. Og ind imellem t21te jeg med russ~ske Journalister og Forfe..ttere, s~m ind~odede ',d.en ej endommellge' ekse.l terede' Korst'or;sf:::le:ge hos deres... Lalid.smænd~, :Be.gvedJourn8.listetne stod. Kreml, hvor j eg havde ta l~~ge S~mt21er med Sta.lin,' som ga~ mig en Opf2ttelse 8,1: ;hvordan "et :proletariatets Diktatur,udøves, Cg be.g ved alt dette stod det russisice ]'olk" og selvom jeg kun traf. nogle f~,~ itei;jræsent3.ter for "de, ~o ::Iundrede j,lilliorier kp,n,jeg trøstti Ulig Uleo., d.t a.e,vax VcJ,.5t ne.lttilfælo.igt.,.,.,~. : En af mine mest instru~ ~tive.,jjrf,8ringer var..liejsen 1;il.,Fronten ved ;Rsj:e.f. For.at kø,mme.dertil frp, ~~ioskv?maatte, man. k~re'ad Leningradlandeyej en til Ke.lini~"det tidl:i:.gere, Tv:er; derefter,vestp2.a, til Din.og vid.ere ti:!: en,lille,:,:: ',L::>,ndsbyved Navn Staritsa. Vi begyndte hejsen i bt:3kvemm.e, B-iler og kørte,hele Natten. Da vi. ved :b8.ggry na8.ede sta-- ' :.rits?" 'skiftede vi om til R,nh:~rikE>,Uske ;IJeeps",Amfibie-, biler. Selskebet ha,stod af General... hilip Faymonville, Geneæ8..lm.?jorFoll~t :Bradley" Oberst Joseph A.ll..ichela,, den a,me.rikanske lj):ilitæratta.che i,rusle.nd,mine Rejse-. ' ka.mmerpter og vore russiske. Ciceroner. '.....".:... :3;ndelig nae,ede vi til Generp..lløj tne,nt Dmitri.D. Lel-.'jusjeilkos liovedkv2..rter lige Nord for Rsjef. Generalens uimodsta2elige fængslende Væsen og ovarvældende Vitalitet,pl~cerede h?~ i en Klasse for-sig. R8n vel" kun tredive 'AEx, 'men h~vde trods sin Ungdom Bef~li!~ over seksten,a.fdelin ;erija-;, en af VerdEms' vigtigste )!'ronter'., ' 'Forts. Side 15'.. r

16 -', T R O D'S A L T Udgivet.,:f kommuni~terne i Odense juli 1942/maj 1945.~~ ~ J::~~ - :~r. 14 TRODSilLT Side 15.,j... Han~~~ miqdelhø~!~.aftigt~ygget,født.rytte~,me~ en ~juloenetheq, ue~, f orra-au<:::.j: nans l\.o~ aka,;f &t-amn~ng"r øg.illos.s e:t.,j. ~vfuld,og fulj. af Vitalitet. Hen fø±e es ind i sit underjordiske Hove~ontor. Han J.emonstrerede sine Kor~ over Slagmarken, ~lac ringen a.f Tropperne,sine Lngrebspl~ner,de ti~fældige "'F,oranclringer i Sti).lingerne af <let Slag,-der r,ase"de 'ojjl os. : : :a:arivar begyndt atiudkredse Rs.jef cg afskær.e.jarn~ane- :forbinj.elsen til Vj Fi.sma,hvati der lykkedes hem npgle' faa Uger,efter, at vi att,er ve;r kommet tilbage ti US1l".og lige før <len,dramatiske Belejring af Leningraf ~lev ophævet. Fra en Fyr~~:eskov paa et Høj J.edrag kunde vi barde se og høre J..rtille-, riet bagved Byen li, c~13o Kilometers.t..fstand.'. Jeg var forbeyset oyer d~n Iver, der herskeu.e indenfor hans Stab. Gen.erp.J.en behøvede knapt at 'aabne Munden før et Pe):' J.djudanter stop. i "Giv -Lgt il c.g vented.e paa Ordrer. Jeg lag~e ogsea mærke,ti~ det ~t~e l~tal Kvinder, i Uniform. Då var ikke udelnkkende beskæftigede meu Komnunikat~ons~1 Sanitets.- og Trp,nsi)o=?.'topg :ver,.de stod ograa Vagt paa 'Observationsposterne i Træerne 'omkring Generalens Hoveillcvarter, og uden50r officerenes und.erj ørdi-ske Be.skyttelsesrum. : ' FraRoveQkvarte~et fortsatte vi vejen ~od selve K~pfronten. og sp.abi.a., et tysk b.efæstet l'unkt, d.er l~ge var' blevet erobret. Det var en tid.ligere lille By paa Toppen af en. Bakke, men nu forvandlet-- til en haabløs. Ruinhob, hvor Ligene. stadig laa ubegravecle. I Bunden a.f en Lc.:begrav fandt j eg en ' uaabnet Konservesdaase Ded ordene "Luncheon Ham". Paa hvilken Front i denne globale ID~ighavde Tyskerne mon faaet fat paa' den,... ",, Generalen sagd.e, at hans, TJ:-opper lige havde taget nogle,tyske, Fanger, og svurgtø, om j eg vilde se clell. Jeg tak.lj.:ede 'og sagde, 'at j eg gerne "Vilde tale meli dem" Generalen svarede: _' Jeg har ordre til at' give Dem frie Hænder. - ":,. Jeg kiggede paa F!3hberne,.fjorten haabløse udseende Fyre,,Q~r: s~ou sti+leue op i en Hække. gg jeg tænkt~: ~ disse daarl:lgt klædte, uclmarvele ~/[ænd, a.er ser ud til at have ' TuberkUlose, de skrækiuujagende Hunner og ukuelige Soldater,,som j eg har læst saa lil.eget om? ' Jeg ven~te mig om mod Generalen og s~urgte om hans Mening. De har Ret, li"!'. willk:i.e, men De skai ikke gøre Dem nogen Illusioner. Den tyske Udrustning er sta~ig første I~asses FOrts. Side 16

17 A L T 181 Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 ~.. TRODSALT Nr. 14 ~ Øl '., ',;. ' e G'. de~tyske Arbejdssoldat e'r dygtig, og den tyske Hærorgani- '-s'atipn har ikkesin'lige ø Selv med solq.s;tl;;lr so~.deffi De,aer her h er.dentyske Hæa derdstørste w~~yæ~masklne { ver~l. då~n*6~eh*~~ ~l~~~d~~n~a~e~l~ ~~ofrier Ii~~~~~sr~l1vbord polen. For "Vore Solde.iierer bedre, og de kæmper for deres. Fædreland. ";'....' :".,'.. :' : '.) 'Jeg tror;"at -hansso.ldp"ter var bedre, og det stod mig ',kl åj.-t 1>aa:dedenne og de følgende Dage 'at <ie kæmpede. for.. ~deres Fædreland...Nogle 'Kilometer bag Fronten mødte vi en Karavane russiske.bønder me~.~eres.jjendele paa vogn~og en.' lid.-bunden 'Qap;hver vogn. rjien det mærkeligt? va:j;l et de ikke var paa VeJ Dort fra Fronten, men åaa VeJe tl den. De suges af en 'elementær. Kraft'tilbage til et Land, som den Røde Hær "hare.taget fra Fj enden.. Af BYt?rne.var der maaske nogle sodede Skorstensrester ti1bage~ som tegnede sig spøgelsesagttgt i Relief mod Himlen, men aet var Efteraarspløjningens Tid. Derfor maatte de 1ii.lbage.., '. " '.. l!iri. gennemtrængendl;:, kold Regri,"som gaven Forsmag.1:'19.19., hvad Tyskerne ~komtil at døje et par ~p:aaneder senere, sinke-...,de.vor,afrej se, og Generallu bad os SiJlse til Aften hos hal10, Vi var 'ialt fyrretyva russiske Officerer og' soldater klemt sammen i eet Telt. Vi spise kold~~ogt Skinke,Rugbrød,ToQater ~urk og Pihle.s og skaalede i VOClKa.... -,'.... ;, Ud'en,a:ttærike over det lod jeg under MaaltidetTolken sj:lørge Gene.ralen;~hvnr st;:;r..en Sektion af den :russiske Tretu- :.s,indog.femhundredeki.ldmeter lange Front, han forsvarede a Generalen.saa fornærmet par mig,og Tolken gentog langsomt hans svar: _ Sir, jeg forsvarer ikke, jeg angriver<:>..,..~ter mit Besøg paa..rejeffronten forstod jeg mere.~k:la;rt; end nogen sinde,at Udtrykket Folke:!...Tigvar en Realitet... j.,rl,lf!::la.nd"det ~rdet russiske FO~kis09 i bogstavelig For-. stand er besluttet ijaa at knuse Hlt erlsmen'~ Hvad Russerne har gennemgaaeti den. forløbne Tid, cg'hvadde komner til atgennemgaa i de kcmmende Maaneder, kan ikke undgaa at gøre et ~tærkt IIidtryk pae. en :Amerikaner. sta.1in gav, mig,.inden.jeg ~ej st,e til Fronten en Del OiJlysning~r ang,aaende Ruslands store ofre og dets nødvendige ID=av, og j eg saa m~d egne,. øj ne Mas13~r af BE?vi~er. paa.de.t. (Fortsættes i næste NUmme~.),. " -,;1....:.-..,~'.~.,~...,O'T.~~T ':"J; ~':,.....,'.. L " -

18 A L T Udgivet af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 ~~~--~ o'~c.-..,'. ~ :~" ;',: : ',": "'-.~'". ".: :., _, '" :.: o', ;.' ;.:'.:'.,..., ': ~ ; :. ", TREMAC;TSKONI-ERENC.E~ :l ",

19 183! A L T Udgive~ af kommunisterne i Odense juli 1942/maj 1945 Side 2,,.. TRODS ALT lir ~.~, ~..:~ ~...~.~...~...'..~..... DEn RØDE R;;':R. KÆMPEH FOR,EH SNARLIG KRIGSAFSLUTNING [. ' '-#.... ".. - Dr-Ø3[~~rd~~ man i Begyndelsen af Oktober at give Piben en anden Lyd. Efter at den helteciodige tyske Værnemagt i Løbet af forbløffende kort Tid havde stødt Hundreder af KilQmete~ frem - mod Vest, altsaa - og naaet Djnepr, havde denttysk~ Soldat nu indtaget de forud planlagte Stillinger,og hv6r den tyske Soldat staar,der bliver han staaende,og ingen I,'::c:l.gt i Verden skal faa ham fra det, osv.; osv Saadan hed de~ - i et Par Dage.. Een den,røde Eær,dElr i det hele taget har vist en Tilbøjelighed til 'ikke at rette sig'efter Goebbels' Profetier, fortsatte sin Fremmarch,satte over Europas trediestørste Flod, smadrede igenriem d~,tyske Forsvarslinier og bragte hele Dnjeprlinien tilat smelte. Disse nye vældige 'Ydelser af den, Røde Hær slaar os ikke blot med Forbavselse og Beundring,men bestyrkeros ogsaa i Haabet om snart at -se Frihedens Dag over hele Europa. Hvis ikke SovjetuniGnen havde anspændt alle sine Kræfter og kæmpet med sit uforlignelige Heltemod,hvordan stod det:saa ~il med Frihedens Chancer f_or.vort Land og for hele b'uropa? Den Røde Hær har te Stadighed faaet Lov st bære Rovedbyrden i Kampen mod Hitler.Kampene i Italien er baade hvad Tempo og Omfang angaar i Lommeformat._sammenlignet med østfronten. Den Røde Hær har sat sin fulde Styrke ind for at opnaa det hele Europa haaber og venter: en snarlig Afslutning a:f Krigen.I J~iddelhavsomre.adet og paa de britiske Øer sta.ar imidlertid stadig store Hære med Gevær ved F9d~ SovjetunionenS Interesse i en snarlig Afslutning paa Krigen-er, ganske ligetil naar man betænker,at store Sovjet-omraader stadig er besat af de fjendtlige. Voldsmænd.. Vestmagternes Sendrægtighed er mindre ligetil og maa vel skyldes,at den Klike,der gerne'ser Russa»- ne koge'i deres eget Fedt,stadigvæk ikke er uden Indflydelse. ~~en det betyder forlængede Lidelse~ lor alle undertrykte Folk. Det,er ikke for meget sat,at der fra alle Europas Folk sendes Haab og Ønsker til de Konferencer mellem de Allierede, der skal foregaa i Moslcva og andre\steder i den nærmeste Tid. Overalt haabes og ønskes -det: Lad nu dette blive Optakten til

20 T R OD'S A L T 184 I Udgivet af kommunisterne i Odense juli 194-2/maj Nr. 15. TROPS AI T. Side... 3., " ~,.~ det 1iiåiciEfia.fgørende Slag :frl:!-'alle. ${der 'mod..hftlers Ty:i:an'-7,..:. ~ ni! Før I{ampenoveraJ,t med.sammeenergi som den.røde..:hær~ '.:~::.- thi sas vii. vi snart faa. ';Fred og Frihed.. -.' ",;..... ', '.'. '* 'a -.' ' fi" '.~..~:~ : S T OR ]\1: E O Y E RD A N M A' R K ' ', ,, En haard og bitter Tid gaar over Danmark.D.entyske Ns;:.. zisme har kastet Hasken:'og er gaaet i' Gang med at: praktisere... den "nye Ordenll,som.den kæmper for at velsigne hele Verden med. Vilkaarligt og hensynsløst slagtes Mennesker,naar- et.' Par Tyskere eller Schalburg-Eanditter faar Lyst dertil..- Danske Statsborgere af jødisk.afstamning. beskyldes pludselig,. for at være Sabotagens Ophavsmænd,hentes af Banditterne, stuve s sam Kvæg om Bord paa Skibe,der fører dem til Polens Jødeghettoer, hvor. Død og Rædsel raader. Danske Soldater "skyd-esved Vaadeskud" i In:lierneringslejrene. Fredelige' Arbejdere skydes paa d~res Arbejdsplads. Saadan er den nazistiske Virkelighed. Ingen spørger om Skyld eller ikke Slqld. Hvemtror f. Eks.at Danmarks ældste den 102-aarige Fru Terlere,der er af jødisk Herkomst,har noget at gøre med Sabotagen? Alligevel har Banditterne skibet hende til Ghettoe:rne. ~ia:rketenderiarbejder Oluf Andersenpaa Skibsværftet havde 'ikke begaa~t anden. S~d end at :passe sit Arbejde. Alligevel 1:rlevhan. skudt ned. Ingen,der bare har tilladt sig at være af dansk Fødsel ':. o og Holdning,kan føle 'sig sikker.. '.. :. Derfor rykker' vi næi'iiiere sannneni Tider som disse~ I Dag'".", mig,i ltorgen dmg,hedder. det nu. Vi staar midt,i' en forbitret: -. Kam:p,somhar krævet Ofre og vil kræve Ofre. Vi ha.:r'. kun eet. at gøre: at sætte Ryg!nod Ryg og huske paa,at et Slag mod een af os:,: er et Slag mod'o-salle. " t ':~~ f:'';''.. Tyskerne har deres ]~ening med at rase: og te sig..' De ~.-, ber paa den :Maadeat kue os, saa de~-kan presse endnu: mere ud.",... af' os end hidtil,saa de kan forlænge- deres haabløsel Krig lidt. endnu. Hen vi vil ikke hjælpe dem i dereskrig.' Vort: Maal.e:r;.:,: at :faa Krigen bragt til en hurtig Ende. 'Derfor k.an VQr Opgave: lam være denne ene: Hvo:rmeget de end r.as.er og. s,pr,eder. D.ød,og..' Elendighed, saa gør vi :Hodstand paa alle tilgængelige Maader og bliver ved til Sejren er i Hus. ~~-~~ "-- --J~~.;c.=-

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Dagen er inde. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dagen er inde. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Sæt Korset imod Krigen

Sæt Korset imod Krigen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Sjette Søndag efter Trinitatis

Sjette Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere