5 Godkendelse af aftale med a-kasser om rekruttering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Godkendelse af aftale med a-kasser om rekruttering"

Transkript

1 5 Godkendelse af aftale med a-kasser om rekruttering Bilag: Aftale om rekruttering mellem Jobcenter Silkeborg og a-kasser DokumentID:

2 Aftale om rekruttering mellem Jobcenter Silkeborg og a-kasser Baggrund og formål Virksomhederne i Silkeborg Kommune har brug for kvalificeret arbejdskraft for at stå stærkt i konkurrencen og udnytte mulighederne for at vokse. Samtidig skal de ledige borgere hjælpes hurtigere i ordinært arbejde gennem opkvalificering til job- og brancheområder med efterspørgsel efter medarbejdere. Derfor indgår Jobcenter Silkeborg, LO Silkeborg Favrskov, 3F Silkeborg, FOA Silkeborg Skanderborg, HK Østjylland, Metal Bjerringbro Silkeborg og FTF Midtjylland denne aftale om styrket samarbejde om rekruttering. Aftalen skal ses i sammenhæng med den lokale treparts-erklæring mellem Silkeborg Kommune, LO Silkeborg Favrskov, DI Silkeborg og brancheorganisationer, som netop sætter fokus på rekruttering. Den skal også ses i sammenhæng med serviceaftalen mellem de 11 østjyske kommuner/jobcentre i forbindelse med rekruttering. Serviceniveau Aftaleparterne forpligtiger sig til hurtigst muligt kontakt til virksomhederne og hinanden. Kontaktlister blandt aftalens parter udarbejdes. Alle henvendelser fra virksomheder vedrørende rekruttering skal besvares inden for 24 timer. Formidlingen af arbejdskraft løses ikke nødvendigvis i den sammenhæng, men der foretages en forventningsafstemning med virksomheden om tidsfristen, opgaven, kvalifikationer, rekrutteringsprocessen og hvornår og hvordan virksomheden kan forvente at få tilbagemelding. Parterne drøfter sammen, hvordan den konkrete rekrutteringsopgave og jobformdling løses bedst muligt. Hvis en af parterne får viden om konkrete jobåbninger formidles dette til de andre relevante parter så vidt muligt samme dag. Opgaver og roller Parterne er enig om at styrke samarbejdet inden for en række områder: Fælles fokus på opdaterede, fyldestgørende og målrettede CVer blandt de ledige. F.eks. i forbindelse med CV samtaler og ved fælles samtaler mellem ledige, jobcenter, a-kasse Motivere ledige til jobrettet opkvalificering mhp uddannelsesløft eller job/brancheskifte til områder med efterspørgsel efter medarbejdere Motivere til - og anvendelse af - RKV og i relevante tilfælde målrettede og korterevarende perioder i virksomhedspraktik eller løntilskud som startbane til ordinært job Michael Anderson (15236) Job- og Borgerservice Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.: EMN Søvej Silkeborg Tlf.:

3 Rådgivning og tilbud om alternative løsninger til virksomheder med behov for arbejdskraft inden for flaskehalsområder. Der kan tilbydes virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, når der ikke på kort sigt kan findes kvalificerede kandidater. Tilbyde virksomheder at indgå strategiske og længerevarende samarbejdsaftaler, hvis virksomheden oplever en blivende udfordring ift. rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Opdyrke fælles viden om udviklingen i det lokale og regionale arbejdsmarked og virksomhedernes rekrutteringsbehov, rekrutteringsmetoder mv. Organisering og opfølgning Når aftalen er underskrevet mødes de relevante parter omkring den konkrete udmøntning af aftalen. Aftalen evalueres og drøftes efter 6 måneder og herefter én gang årligt. Aftalen kan justeres efter behov, når parterne er enige om det. Opfølgning, evaluering og eventuelle justeringer sker i regi af de eksisterende samarbejdsmøder mellem jobcentret og a-kasserne. Underskrifter og dato Jobcenter Silkeborg LO Silkeborg Favrskov 3F Silkeborg HK Østjylland Metal Bjerringbro Silkeborg FOA Silkeborg Skanderborg FTF Midtjylland Side 2

4 6 Godkendelse af henvendelse til beskæftigelsesministeren vedrørende forholdstalskravet Bilag: Brev til beskæftigelsesministeren vedr. forholdstalskrav DokumentID:

5 Til Beskæftigelsesministeren 28. september 2016 Ændring i forholdstalskrav til gavn for udsatte ledige I Silkeborg Kommune har vi en beskæftigelsespolitik og en daglig beskæftigelsesindsats, hvor anvendelsen af virksomhedsrettede forløb som virksomhedspraktik eller job med løntilskud er et centralt redskab til at hjælpe borgerne i arbejde. Undersøgelser viser, at virksomhedsforløb er et effektiv beskæftigelsesredskab og Regeringen har selv tydeliggjort en opprioritering af virksomhedsindsatsen, bl.a. i de seneste reformer på beskæftigelsesområdet. Også socialt udsatte ledige kan støttes tættere på arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktikker og løntilskud, og flere af vores lokale virksomheder vil gerne øge deres indsats for at etablere virksomhedsforløb men bremses af uhensigtsmæssige regler. Konkret handler det om de gældende forholdstalsregler, som begrænser udsatte lediges mulighed for at komme i virksomhedspraktik og virksomhedernes muligheder for at modtage udsatte ledige i praktik. Det hænger sammen med, at der gælder samme forholdstalskrav for jobparate ledige og ledige med begrænsninger i arbejdsevnen (aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb, fleksjobvisiterede mv.). Hertil kommer, at forholdstalsreglerne ikke tager højde for, at nogle borgere er i virksomhedspraktik ganske få timer om ugen og dermed er langt fra at varetage en fuld stilling - mens andre er i praktik i 37 timer ugentligt. De nuværende regler betyder, at virksomhederne højst kan have én person i virksomhedspraktik pr. 5 ansatte medarbejdere (dog således at man kan have en enkelt virksomhedspraktikant i virksomheder med 1-9 ansatte). Det er også sådan, at det ikke gør nogen forskel, om praktikanten er i virksomheden i 2 eller 37 timer pr. uge og om vedkommende er jobparat eller har mere eller mindre omfattende begrænsninger i arbejdsevnen. Og endelig er det sådan, at kommunen ikke har hjemmel til at dispensere fra disse bestemmelser. I Silkeborg Kommune deler vi Regeringens intention om, at så mange som muligt også ledige med lav arbejdsevne skal kunne udnytte deres potentialer og blive en del af Michael Anderson (15236) Job- og Borgerservice Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.: EMN Søvej Silkeborg Tlf.:

6 arbejdsfællesskabet. Til gavn for den ledige og virksomhederne og til gavn for de offentlige udgifter til forsørgelsesydelser. På vegne af Silkeborg Byråd vil vi derfor opfordre Beskæftigelsesministeren til at tage problemstillingen op og arbejde for et regelsæt, der tager højde for det ugentlige timetal og at der kan differentieres mellem jobparate ledige og ledige med begrænsninger i arbejdsevnen. Et nyt og differentieret regelsæt kan dermed åbne op for, at flere udsatte ledige kan opnå arbejdsmarkedserfaring gennem virksomhedsforløb. Forholdstalskravet gælder bl.a. af hensyn til konkurrenceforvridning og at der ikke sker en fortrængning af ordinært ansatte. Vi mener, at en modernisering af reglerne sagtens kan ske på en måde, der fastholder hensynet til dette. Vi stiller os naturligvis til rådighed for yderligere dialog om mulighederne for at indrette rimelige forholdstalskrav og tilbyder gerne konkrete eksempler på, hvornår de gældende regler er hæmmende for udsatte lediges vej mod arbejdsmarkedet. Venlig hilsen Steen Vindum Borgmester Ivan Greve Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Side 2

7 7 Orientering om status på det socialøkonomiske område Bilag: SØV Strategi Silkeborg Kommune ver. 2.0 DokumentID:

8 Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar på udfordringer som miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk virksomhed (Socialstyrelsen vækstcenter for socioøkonomiske virksomheder). Baggrund De kommende år bliver vi færre til at arbejde, flere ældre og flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet herunder et stigende antal flygtninge. Derudover er det danske velfærdssamfund under pres. Socialøkonomiske virksomheder kan tilbyde nye typer beskæftigelse, tilbud og aktiviteter med deres viden, kontakt til specifikke målgrupper og den lokale forankring. Ved at støtte op om og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan man sikre, at de bidrager til et mere rummeligt arbejdsmarked, bedre velfærd for udsatte borgere samt lokal udvikling og jobskabelse. I den anledning, igangsatte Silkeborg Kommune i 2014 et arbejde med at få udviklet første version af en strategi på det socialøkonomiske område. De overordnede linjer blev tegnet og de første socialøkonomiske virksomheder blev etableret. Fra 2015 til 2020 vil vi holde socialøkonomi på dagsorden og bruge den socialøkonomiske virksomhedsform til at inspirere traditionelle virksomheder og iværksættere til at tænke i sociale forandringer. Vi har derfor udviklet Silkeborgmodellen Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst, der indeholder en bred vifte af tilbud og én indgang til råd og vejledning for iværksættere og etablerede virksomheder. Silkeborg Kommunes fokus på socialøkonomi bunder i, at vi tror på, at det at varetage en rolle i lokalområdet gør en forskel for den enkelte borger, og det at have et arbejde har stor betydning for at have en normal tilværelse. Vi tror ligeledes på, at det at blive anerkendt som menneske har stor betydning for den udsatte borgers møde med arbejdsmarkedet. Uanset hvilke frustrationer en borger kommer med, forstår vi dem som en drøm om noget bedre. Vi ser borgeren som en der gerne vil kunne mest muligt selv, og at alle borgere gerne vil bidrage til og være en del af fællesskabet. Vi har tillid til, at borgeren kan leve op til de krav, vi stiller til hende/ham. Den tillid er grundlaget for at kunne skabe forandring sammen med borgeren. Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski (26680) Sagsnr.: EMN Job- og Borgerservice Søvej 1 Søvej Silkeborg Tlf.:

9 Vi vil derfor gerne indgå i positive relationer med lokalsamfundet og virksomheder og støtte op om projekter og virksomheder, der gør en forskel for vores udsatte målgrupper og vores velfærdssamfund. Socialøkonomiske virksomheder ser udsatte målgrupper som en ressource og er derfor en af nøglerne til at imødegå et velfærdssamfund under pres. Økonomiske gevinster Vi tror på, at en socialøkonomisk tilgang til samfundsudviklingen på flere måder vil bidrage positivt til Silkeborg Kommunes økonomi. Flere virksomheder og færre udsatte ledige borgere betyder færre overførselsudgifter og et større beskatningsgrundlag. Derudover ligger det som en del af kravene til en socialøkonomisk virksomhed, at virksomheden reinvesterer en del af overskuddet til enten virksomhedens sociale formål eller andre sociale formål. Den danske regerings definition på socialøkonomiske virksomheder En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Side 2

10 Silkeborg Kommunes 2020 mission, vision og målsætninger for samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder Mission Vi åbner døre til nye muligheder. Vision Udsatte borgere føler sig godt behandlet i et mere rummeligt arbejdsmarked og er en del af et lokalsamfund i forsat udvikling. Målsætninger Silkeborg Kommune skal: fortsat blive bedre til at skabe arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Silkeborg Kommune vil: i 2020 forsat være en attraktiv partner for virksomhederne, der bidrager til at etablere gode samarbejdsrelationer, der udvikler både virksomheden og virksomhedens sociale ansvar. Succeskriterier: Vores succeskriterier for 2020 målsætningerne er: at, der etableres 20 nye registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV) 1. Heraf afknopning af offentlige aktiviteter. at, 20 virksomheder har anvendt Inhouse-modellen 2 at, der skabes i alt 150 stillinger til udsatte borgere i Silkeborg Kommune at, Silkeborg Kommune er en af landets førende kommuner indenfor samarbejde med Socialøkonomiske virksomheder (SØV). 1 RSV står for Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. RSV mærkningen af en virksomhed skal gøre det let for kunder, samarbejdspartnere og investorer at finde ud af, om en virksomhed lever op til kriterierne for registrerede socialøkonomiske virksomheder (Læs mere her: 2 Inhouse-modellen går ud på, at større virksomheder tager en gruppe af borgere, på kanten af arbejdsmarkedet, ind som arbejdsressourcer og danner de rigtige rammer for dem (eksempelvis autister). Dette kan være en langt større kilde til inklusion på arbejdsmarkedet end rene RSV er, forudsat at virksomhederne får hjælp til at gøre det rigtige. Side 3

11 Silkeborgmodellen for socialøkonomiske virksomheder Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst For at sikre 2020 målsætningerne har Silkeborg Kommune udviklet nedenstående 7 tilgange til samarbejdet med de virksomheder og iværksættere, der ønsker at etablere sig i Silkeborg Kommune. Samlet danner tilgangene Silkeborgmodellen Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst. 1. Virksomhedskontakt Vi tager direkte kontakt til etablerede virksomheder og får en åben drøftelse af interesse og muligheder på det socialøkonomiske område. Mange virksomheder har ikke noget kendskab til, hvad socialøkonomisk virksomheder er. Virksomhedernes motivation ligger i vækstpotentialet, men også i CSR (Corporate Social Responsibility). Virksomhederne har også hjertet med i deres motivation. Fordelen ved at få etablerede virksomheder til at oprette selvstændige socialøkonomiske virksomheder er, at de har erfaring med at drive en virksomhed og allerede har en virksomhedsorganisation, som kan assistere i opstartsfasen med blandt andet ledelse, juridisk assistance og regnskabsføring. Vi hjælper derfor virksomhederne med at pege på konkrete muligheder for at outsource en del af produktionen til en ny selvstændig virksomhed, som de opretter og finansierer opstarten af. Den nye virksomhed får eget CVR- nummer og kommer til at fungere selvstændigt fra moderselskabet. 2. Ildsjæle Ud over de etablerede virksomheder er målsætningen at tage hånd om ildsjæle og socialøkonomiske iværksættere i Silkeborg Kommune. Herunder kan finansieringsmuligheder af eksempelvis mikrolån 3 til revalidender komme på tale. I Silkeborg Kommune har vi en mikrolånsordning. Ordningen omfatter bl.a. 3 Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) 65 giver en specifik mulighed for at yde tilskud eller rentefrit lån til borgere i revalidering. Lånet kan gives til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister, hvis de kan godkendes til revalidering efter reglerne herfor. Der kan maximalt uddeles 10 mikrolån af på max kr. i Silkeborg Kommune. Side 4

12 erhvervsrådgivning og økonomisk støtte til ledige, der vil starte egen virksomhed som vej til at opnå nye kompetencer og blive helt eller delvist selvforsørgende. Dertil kan potentielle socialøkonomiske virksomheder få vejledning til ansøgningen til Den Sociale Kapitalfond (Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i se 3. Orlov til etablering af SØV Som led i at motivere til, at der etableres flere socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune har vi skabt mulighed for, at medarbejdere i Silkeborg Kommune kan få orlov til at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Herunder med mulighed for, at få fuld løn i de første tre måneder af orloven. 4. Råd og vejledning I Silkeborg Kommune tilbyder vi én indgang til råd og vejledning. Vi står til rådighed for alle typer af initiativtagere, der ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Virksomhederne og iværksættere hjælpes med at identificere muligheder for at oprette en socialøkonomisk virksomhed. Bl.a. med rådgivning af hvilke typer selskaber, den socialøkonomiske virksomhed skal oprettes i, men også henvisning til finsanseringsmuligheder samt indkøbsaftaler. 5. Etablering af samarbejdsrelationer og netværk Silkeborg Kommune har, i samarbejde med erhvervsilkeborg, Frivilligcenter Silkeborg og Jobcenter Silkeborg udarbejdet en række tilbud til virksomheder og ildsjæle, der både ønsker at drive forretning og som samtidig brænder for at forbedre livskvaliteten hos en række borgere, ved at tilbyde dem en meningsfuld funktion på en arbejdsplads. Derudover etablerer vi et samarbejde mellem Jobcentret og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at oprette virksomhedspraktikker, afklaringsforløb med mere for at fremme borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Side 5

13 6. Indkøbspolitik i Silkeborg kommune Det er Silkeborg Kommunes klare hensigt, at bakke op om socialøkonomiske virksomheder og vi ønsker derfor at indgå i en dialog med relevante leverandører, der er socialøkonomiske virksomheder. 7. Efterværn Netværk og sparring Vi tror på, at vi kan bidrage til udvikling i vores lokalområde på længere sigt ved forsat at tilbyde sparring til de socialøkonomiske virksomheder efter deres etablering. Derfor arrangerer Silkeborg Kommune netværksmøder mellem de etablerede socialøkonomiske virksomheder og kommunen. Vi tilbyder derved forsat sparring og netværksdannelse mellem de socialøkonomiske virksomheder samt andre større danske virksomheder. Resultater af Silkeborgmodellen Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst For resultater af Silkeborgmodellen - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst gå til vores hjemmeside: Her findes blandt andet en liste med de socialøkonomiske virksomheder der er blevet etableret under modellen. Listen vil løbende blive opdateret. Fremhæve og belønne virksomheder der tager socialt ansvar - Prisuddeling for virksomheder der tager et socialt ansvar Silkeborgmodellen vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst skal sikre, at Silkeborg Kommune er helt i toppen af de danske kommuner, der samarbejder med socioøkonomiske virksomheder. Derfor ønsker vi også at fremhæve og belønne de virksomheder, der løfter et stort socialt ansvar i Silkeborg Kommune. I den anledning uddeles der hvert år to priser: SØV Silkeborg prisen: Til årets registrerede socialøkonomiske virksomhed i Silkeborg Kommune Vinderen bliver overrakt et diplom/stautette og et beløb på xx kr./gavekurv (TIL BESLUTNING) CSR Silkeborg prisen: Til den virksomhed i kommunen, der i særligt grad har udvist stor social ansvarlighed. Side 6

14 Vinderen bliver overrakt et diplom/stautette og et par flasker vin. Prisuddelingen sker til et større arrangement med deltagelse af blandt andre politikere, erhvervsilkeborg, den Social Kapitalfond og flere af de socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune. Ønsker du mere information eller overvejer du at etablere socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg Kommune? Silkeborg Kommune tilbyder én indgang til råd og vejledning. Tag kontakt til Silkeborg Kommunes projektleder for socialøkonomi John Kvistgaard. Vi står til rådighed for alle typer af initiativtagere, der ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Kontakt: Projektleder John Kvistgaard: Mobil Mail: Mere information: Hjemmeside: Side 7

15 7 Orientering om status på det socialøkonomiske område Bilag: Oversigt over udviklingen i antallet af socialøkonomiske virksomheder pr. 22. september 2016 DokumentID:

16 Oversigt over udviklingen i antallet af socialøkonomiske virksomheder pr. 22. september 2016 Tabellen er en oversigt over oprettede firmaer som er i drift og enten registreret som socialøkonomisk virksomhed eller ved at ansøge/afventer behandling af ansøgning. Firma navn Reg. selskabsform Produkt/service Indehaver - navn, tlf. Antal ansatt e på særlig e vilkår pt Antal ansatte på særlige vilkår (estima t 1-3 år) STERK Kantinen Aps Kantine drift Mona Gaardsdal Handelsskolen STERK Sygehuskiosken Aps Kiosk drift Mona Gaardsdal 5 6 UPDESIGN Aps Konsulent ift udsmykning/indretning Lotte Stærmose 1 3 Æblespecialisterne Aps Produktion af Malene Grønlund 2 6 æbleprodukter Jensen Assistanze Silkeborg IVS Regnskabsservice Tina Jensen 6 8 Mental Sundhedscenter IVS Konsulent virksomhed for primært private firmaer, Kurser ift stress ramte Bente Pedersen 2 4 Boas Specialister Aps IT virksomhed Hanne Dinesen Coligo IVS Silkeborg Portal for Morten Sørensen 1 4 virksomheder

17 Handi Boat IVS Produktion/udvikling af handicap midler Jes Klein 1 10 AOF Base to Go APS Cafe Catering Claus Jørgensen 2 5 Team-A APS Rengøring Gunnar Axelsen 2 4 Børnenes Kartel APS Børnelegetøj træ, butik. Torben Krogh 4 5 Tabt barndom IVS sparring med udsatte (Overgreb) Charlotte Kold 0 1 Velling Koller Selvejende I. Camping/restaurant/hotel Henrik Sand 8 12 By. Løwenstein Shark Enkeltmands Design Ulrich 0 2 firma B-FASHION APS Butik-design-produktion Bettina 2 6 KP FOLIE Enkeltmands Bil reklame og butik Ken Pedersen 0 1 firma reklame Salten Familiehus APS Kursus og ferie center Mona Gaardsdal 0 5 Ialt 67

18 9 Orientering om handleplanen for Integrationsstrategien Bilag: Bilag - Handleplan for integrationsstrategien DokumentID:

19 Socialsektionen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Handleplan for Integrationsstrategien Indholdsfortegnelse Den dynamiske handleplan...1 Handleplan for kerneområde 1: Modtagelse af nytilkomne...2 Handleplan for kerneområde 2: Beskæftigelse og uddannelse...4 Den dynamiske handleplan Handleplanen for Integrationsstrategien er et dynamisk værktøj, som Integrationsafdelingen løbende vil tilpasse således, at den hele tiden passer til den aktuelle situation i målgruppen, i civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Kun på denne måde kan Integrationsstrategiens målsætninger for 2018 sikres. Handleplanen bruges ligeledes til at skabe fælles fodslag og retning ved opstarten og gennemførelsen af forandringer og realisering af målsætninger. Meningen med handleplanen for Integrationsstrategien er dertil at gøre strategien så konkret og håndgribelig som overhovedet muligt. Handleplanen kan kun realiseres i samarbejde med de mange samarbejdspartnere og aktører, der viser stor interesse i at investere ressourcer og energi i området. En stor del af dem har været repræsenteret i udarbejdelsen af strategien og det samarbejde forsættes, udbygges og styrkes i realiseringen af strategiens målsætninger. Selve handleplanen er bygget op efter hvert kerneområde og herunder hvert fokusområde - i Integrationsstrategien. Hvert område bliver i starten af hver handleplan koblet op til de mål og succeskriterier de skal føre til. Nærværende handleplan dækker de tiltag, der igangsættes i sidste kvartal 2016 til første kvartal Grundet de nylige lovændringer vil der i denne periode blive fokuseret på de to første kerneområder i Integrationsstrategien Modtagelse af nytilkomne og Beskæftigelse og uddannelse. I den sammenhæng er vigtigt det at have in mente, at handleplanen er et dynamisk arbejdsværktøj og kan blive justeret alt afhængig af den aktuelle situation. s. 1

20 Socialsektionen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Handleplan for kerneområde 1: Modtagelse af nytilkomne Rammesætning for indsatserne indenfor modtagelse af nytilkomne er: Overordnet mål for indsatserne: i. Silkeborg Kommune skal have øget antallet af nytilkomne flygtninge i job og uddannelse markant ii. Silkeborg Kommune skal være en attraktiv partner for flere virksomheder, der inkluderer og ansætter flere nytilkomne flygtninge iii. Silkeborg Kommune skal understøtte aktivt medborgerskab blandt nytilkomne flygtninge. Succeskriterier for indsatserne: i. Der skal være en mærkbar stigning i antallet af frivillig- og foreningsdeltagende nytilkomne flygtninge i Silkeborg Kommune. ii. Flere nytilkomne flygtninge skal være i stand til at begå sig i det danske sundhedssystem og benytte sig af sundhedstilbud. iii. Silkeborg Kommune er bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nytilkomne flygtninge i job inden for et år. # Delmål Indsats (aktiviteter der skal til for at nå delmålene) Målgruppe (primær og Sekundær for indsatsen) Forventet effekt (hvordan kan det ses, at målene er nået - det skal være målbart) Tidshorisont (hvornår stater aktiviteterne) Fokusområde 1: Tidlig og styrket kvalitet i introduktionsforløb 1 Styrkelse af Indsatser: modtagelsesproceduren i asylfasen - Etablering af en samarbejdsaftale med asylcentre om udveksling af viden og besøg. - Fokus på et nyt kompetenceskema, som asylcentrene fremover skal anvende sammen med den enkelte flygtning - Tiltag hvor visiterede flygtninge kommer på besøg i SK i asylfasen. - Udvikling af introplan, der skal være den nytilkomnes vejviser ved ankomsten. Primær: Nytilkomne flygtninge 1 Sekundær: Asylcentrene 75 % af flygtninge, der har været i et asylcenter oplever, at deres besøg ved SK i asylfasen har påvirket selve modtagelsen positivt. Alle nytilkomne har en introplan. Sidste kvartal Der er opmærksomhed på særlige forløb for familiesammenførte og kvoteflygtninge i denne sammenhæng. Her er det indsatsen vedr. introplanen der er relevant. s. 2

21 Socialsektionen, Søvej 1, 8600 Silkeborg 2 Styrket Undervisningsforløb i samfundsforhold og aktivt medborgerskab Styrke empowerment indsatsen for nytilkomne flygtninge Indsatser: - Udvikling af et undervisningsforløb - Samarbejde med relevante interne og eksterne aktører 2. Primær: Nytilkomne flygtninge Sekundær: Relevante interne og eksterne aktører Der er udarbejdet og implementeret et fast undervisningsforløb i modtagelsesperioden. Alle borgere oplever, at introforløbet er en vejviser mod vellykket integration - herunder på arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Sidste kvartal Sikre tidlig screening og kompetenceafklaring Indsatser: - Udarbejdelse af et helhedsorientret screeningsværktøj og tilhørende arbejdsgang. - Fokus på samarbejdspartnere og deres evt. rolle i screeningen. - Tænke kompetenceafklaring allerede i modtagelse (jf. indsats vedr. realkompetencevurdering under kerneområde 2, #9) Primær: Nytilkomne flygtninge Sekundær: Evt. samarbejdspartnere 100 % af de nytilkomne er udredt via det helhedsorienterede screeningsværktøj. Screeningværktøjet målretter indsatserne således, at 60 % af de nytilkomne forbliver i de civilsamfunds- og beskæftigelsesrettede aktiviteter de visiteres til. Første kvartal 2017 Fokusområde 2: Øget fokus på ressourcestærke frivillige flygtninge 4 Øge motivationen og Indsatser: integrationen blandt nytilkomne flygtninge - Model for systematisk rekruttering af rollemodeller ved brug af rollemodeller - Opkvalificering og netværksdannelse blandt de frivillige flygtninge. - Der udarbejdes en indsatplan for anvendelsen af rollemodeller. - Der er etableret et frivilligkorps af rollemodeller (også til fastholdelse på arbejdsmarkedet eller uddannelsesforløb). Der er udarbejdet en kommunikationsplan for brugen af og formålet med rollemodeller. Primær: Nytilkomne flygtninge Sekundær: Ressourcestærke flygtninge 60 % af de nytilkomne, der har haft direkte kontakt med en rollemodel vurderer, at det har haft påvirkning på deres motivation og/eller at de er kommet hurtigere i beskæftigelse som resultat heraf. 95 % af rollemodellerne oplever at de er kompetente til at varetage opgaven og det styrker deres medborgerskab. Første kvartal Erhvervslivet, Frivilligecentreret, Sundhedshuset, teamydelse, jobcenteret, sportsforeninger, fagforeninger etc. s. 3

22 Handleplan for kerneområde 2: Beskæftigelse og uddannelse Rammesætning for indsatserne indenfor Beskæftigelse og Uddannelse er: Overordnet mål for indsatserne: iv. Silkeborg Kommune skal have øget antallet af nytilkomne flygtninge i job og uddannelse markant Socialsektionen, Søvej 1, 8600 Silkeborg v. Silkeborg Kommune skal være en attraktiv partner for flere virksomheder, der inkluderer og ansætter flere nytilkomne flygtninge. Succeskriterier for indsatserne: iv. Silkeborg Kommune er bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nytilkomne flygtninge i job inden for et år. v. Antallet af nytilkomne flygtninge, der påbegynder og fastholdes i uddannelse skal være højere end i midten af # Delmål Indsats (aktiviteter der skal til for at nå delmålene) Målgruppe (målgruppen for indsatsen) Forventet effekt (hvordan kan det ses, at delmålene er nået - det skal være målbart) Tidshorisont (hvornår stater/slutter aktiviteterne) Fokusområde 1: Styrket kontakt til og samarbejde med erhvervslivet 1 Sikre øget brobygning og vidensdeling med erhvervslivet Sikre en stigning i ansættelse af nytilkomne flygtninge 2 Sikre, at de nytilkomne flygtninge lever op til kriterierne for Jobparat. Indsatser: - Speed-dating (udvikling af koncept og evaluering) - Fyraftensmøder for erhvervslivet - rådgivning og inspiration. - Etableringen af samarbejde med virksomheder, der fungerer som rollemodeller for andre virksomheder. - Etablering af hotline, hvor virksomheder kan få råd og sparring. Indsatser: - Etablering af kurser og vidensdeling vedr. oprettelse af CV og brug af Jobnet o. lign. - Afsøge mulige samarbejdspartnere: frivillige, Borgerservice og biblioteker mv. Primær: Erhvervslivet Sekundær: Nytilkomne flygtninge Primær: Nytilkomne flygtninge Sekundær: relevante interne og eksterne aktører 75 % af de virksomheder, der har ansat flygtninge, føler sig i højere grad kompetente til at fastholde og integrere de nyansatte i deres virksomhed. En markant hurtigere ordinær ansættelse af nytilkomne flygtninge. 90 % af de nytilkomne, der har deltaget i Jobparat-kursus, har de kompetencer der skal til for at være jobparat. 3 Sikre en stigning i Indsatser: Primær: en 75 % af den primære målgruppe får Sidste Sidste kvartal 2016 Sidste kvartal 2016 s. 4

23 Socialsektionen, Søvej 1, 8600 Silkeborg ansættelse af ufaglærte nytilkomne flygtninge 4 Styrke Lets join tiltaget Sikre en stigning i ansættelse af nytilkomne flygtninge - Etablering af et nyt erhvervsnetværk af små håndsværksdrivende virksomheder. - Indsatser under pkt. 1 i nærværende handleplan understøtter denne indsats (bl.a. etablering af hotline og fyraftensmøder). Indsatser: - Fokusering af Let s Join indsatsen - Øget fokus på målgruppen og effektmåling. - Indsatser under pkt. 1 i nærværende handleplan understøtter denne indsats (bl.a. etablering af hotline og fyraftensmøder). udvalgt gruppe af nytilkomne flygtninge, der har erfaring/ kompetencer som (ufaglært) håndværker. Sekundær: Små håndsværksdrivende virksomheder. Primær: Medlemmer af Let s Join og Erhvervslivet. Sekundær: En udvalgt gruppe af nytilkomne flygtninge. kontakt til arbejdsmarkedet og hurtigere ordinær ansættelse. 75 % af den primære målgruppe oplever en relevant og motivationsbåret oplæring. 75 % af de håndsværksdrivende virksomheder, der er i netværket, oplever det som relevant og som bidragende til god arbejdskraft på deres virksomhed. 75 % af de virksomheder, der kontaktes via Let s Join, oplever det som relevant og som bidragende til god arbejdskraft på deres virksomhed. 75 % af den sekundære målgruppe får kontakt til arbejdsmarkedet og får hurtigere ordinær ansættelse. kvartal 2016 Sidste kvartal Etablering af projektet Task force til industrien Sikre en stigning i ansættelse af nytilkomne flygtninge i industrivirksomheder Indsatser: - Etablering af samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet indenfor industrien, civilsamfundet, uddannelses- og opkvalificeringsaktører. - Udvikling af model for etablering og drift af lokal task force til lokale industrivirksomheder. Fokusområde 2: Øget fokus på uddannelse og opkvalificering 6 Realkompetencevurderinger: Indsatser: Sikre den rette opkvalificering, - Oprettelse og implementering af realkompetenceafklaringsforløb. uddannelsesfokus eller vej til beskæftigelse fra start. - Etablering af samarbejdsaftaler med parterne i den primære målgruppe. Primær: Små og mellemstore industrivirksomhe der Sekundær: Nytilkomne flygtninge. Primær: Nytilkomne flygtninge, der har erfaring/ kompetencer som (ufaglært) håndværker. At den primære målgruppe får afdækket en del af deres nuværende og fremtidige behov for kvalificeret ufaglært og faglært arbejdskraft (uden at skulle rekruttere arbejdskraft fra udlandet). Den lokale task force understøtter en hurtig, effektiv og koordineret integration af flygtninge på lokale industriarbejdspladser. 75 % af den primære målgruppe er kompetenceafklaret indenfor for de første 4 uger. 60 % af de nytilkomne forbliver i den første beskæftigelsesrettede aktivitet de bliver visiteret til. Sidste kvartal 2016 Sidste kvartal 2016 Sekundær: Garantiskolen og s. 5

24 Socialsektionen, Søvej 1, 8600 Silkeborg erhvervslivet. 7 Understøtte iværksætteri blandt nytilkomne flygtninge 8 Udbredelse af IGU i Silkeborg Kommune 9 Introduktion til arbejdsmarkedet samt øget opkvalificering af kvindelige nytilkomne flygtninge. Fokusområde 3: Fokus på opfølgning og støtte Indsats: Pilotprojekt Iværksætteri : - Udarbejde et visitationsværktøj for udvælgelse af iværksættere - Etablering af kursus for potentielle iværksættere (bygger på erfaringen fra tidligere - et lignende forløb for forsikrede ledige). - Der etableres samarbejdsaftaler med parterne i den sekundære målgruppe. Indsatser: - Der udarbejdes en indsatsplan for implementering af IGU-forløb i Silkeborg Kommune. - Der etableres samarbejdsaftaler med Garantiskolen og erhvervslivet. - Der afsættes medarbejderressourcer til at understøtte etableringen af IGU. - Indsatser under pkt. 1 i nærværende handleplan understøtter indsatsen ift. det virksomhedsrettede (bl.a. etablering af hotline og fyraftensmøder). Indsatser: - Afsøgning af motivation og muligheder på området. - Etablering af samarbejde med AOF om kurser/opkvalificering. Primær: Nytilkomne flygtninge, der tidligere har været selvstændige i deres hjemland eller som har en god forretningside. Sekundær: Interne og eksterne aktører - herunder Erhverv Silkeborg. Primær: Målgruppen for IGU Sekundær: Garantiskolen og erhvervslivet Primær: Kvindelige nytilkomne flygtninge. Sekundær: AOF 60 % af de nytilkomne flygtninge, der er visiteret til et iværksætter-forløb har startet egen virksomhed indenfor 6 måneder. Antallet af erhvervsdrivende nytilkomne flygtninge i Silkeborg Kommune øges markant. At antallet af nytilkomne flygtninge, i målgruppen, der kommer i uddannelse øges. 50 % af de kvindelige nytilkomne flygtninge, der har deltaget i et opkvalificeringsforløb, kommer i beskæftigelse. Første kvartal 2017 Sidste kvartal 2016 Første kvartal Tiltag herunder indarbejdes i kommende s. 6

25 Socialsektionen, Søvej 1, 8600 Silkeborg handleplan. s. 7

26 11 Orientering om LIS rapport oktober Bilag: LIS oktober DokumentID:

27 oktober 2016 Gitte Ørum Møldrup Beskæftigelsesafdelingen Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg 1

28 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Læsevejledning... 3 Organisationsdiagram for Beskæftigelsesafdelingen... 4 Socialsektionen... 5 Førtidspension... 5 Rehabilitering... 5 Antal personer omfattet af Integrationsloven... 8 Flygtninge - til- og afgang... 8 Borgere med bostøtte... 9 Antal borgere på forsorgshjem... 9 Udførersektionen Statistik på tilbud Staben Controlling Jobcentret Virksomhedskontakter Ydelsesgrupper Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Forsikrede ledige Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sammenligning af udviklingen i ledigheden Udviklingen i ledighed det seneste år Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede Ministerens beskæftigelsesmål Ministermål 1. Tilgang til førtidspension Ministermål 2. Antal langtidsledig personer Ministermål 3. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Ministermål 4. Unge på ydelse som begynder i uddannelse Ministermål 5. Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud Unge Sygefravær Ordforklaringer Kilder

29 Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i denne rapport, bliver samlet og afrapporteret 4-5 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Beskæftigelsesafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, og internt i organisationen herunder MED-systemet. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. LIS-rapporterne indeholder altid de senest tilgængelige data. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Der er indsat ordforklaringer og anvisning af kilder. Udgivelse LIS rapporten udarbejdes 4 gange i 2016 i januar, maj, oktober, og december 3

30 Organisationsdiagram for Beskæftigelsesafdelingen Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup Staben Rasmus Salbøg Socialsektionen Maj-Britt Vejby Olesen Jobcentret Simon Mæng Jobkompagniet Jens Laurids Jensen 4

31 Antal Socialsektionen Førtidspension Antallet af borgere på førtidspension har ligget nogenlunde stabilt de seneste tre år. Der ses dog et lille fald i antal borgere på førtidspension Antal borgere på førtidspension Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning 2014, 2015 og 2016 Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Rehabilitering I det følgende vises rehabiliteringsteamets indstillinger til førtidspension, fleksjob og ressourceforløb 5

32 Antal Førtidspension Indstilling til førtidspension Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning, 2014,2015 og 2016 Der ses en stor stigning / udsving i antallet af indstillinger til førtidspension i marts 2016, hvilket blandt andet skyldes en del terminale borgere. I juni og august skyldes det høje antal indstillinger, at der har været afholdt flere tilkendelsesmøder. Fleksjob Antal indstillinger til fleksjob svinger mellem 6 i juni som det laveste og 26 i juli som det højeste pr. måned. Det øgede antal skyldes at der har været afholdt flere tilkendelsesmøder i både juni og august 25 Indstilling til fleksjob Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec sammenligning,2014, 2015og

33 Antal Ressourceforløb I alt blev 60 personer er indstillet til ressourceforløb i Antallet af indstillinger til ressourceforløb har i 2015 svinget mellem 0 og 11 pr. måned. Dette ser ud til at fortsætte i 2016 Indstilling til ressourceforløb Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning 2014, 2015 og

34 Antal Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for Antal personer omfattet af Integrationsloven Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning 2014, 2015 og 2016 I Silkeborg Kommune var 507 personer omfattet af integrationsloven i august Der ses en stigning gennem alle månederne fra 2014 og frem til august 2016 Faktorer som målgruppens sammensætning (enlige vs. familier med børn) spiller ind på det samlede billede af integrationspersoner. Det er af stor betydning, om der modtages enlige mænd eller familier. Forskellen er, at enlige mænd som hovedregel senere anmoder om og opnår familiesammenføring, hvilket dermed øger det samlede antal integrationspersoner. For modtagne familiers vedkommende gælder, at alle familiemedlemmer medtages i den givne kvote. Flygtninge - til- og afgang Oversigten indeholder flygtninge, der er ankommet jfr. kommunekvoten, herunder FNkonventionsflygtninge, familiesammenførte flygtninge - personer indenfor 3 årige Integrationsperiode, og personer, hvor denne er ophørt. Afsluttede/stoppede er personer, hvor Integrationsperioden ophører, personer som er flyttet til anden kommune eller er udvandret 8

35 Antal borgere 2016 Voksne Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Ankomne flygtninge Ankomne familiesammenførte Afsluttede/stoppede - alle voksne Netto tilgang - voksne Børn Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Ankomne flygtninge - Børn Ankomne familiesammenførte - Børn Afsluttede/stoppede - alle børn Netto tilgang - børn Børn er antal ved ankomst, der er således ikke taget højde for børn, født efter ankomst, og børn, som efter ankomst er fyldt 18 år. Borgere med bostøtte Antallet af borgere der får bostøtte jf. 85 ligger nu konstant Det fald som ses fra august 2015 frem til april 2016 skyldes, at der er afsluttet en stor andel af sager, blandt andet har der været en overnormering hos Bo Skole Job. Antal borgere med bostøtte Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning 2014, 2015 og 2016 Antal borgere på forsorgshjem For alle opgørelser gælder det, at der er lavet en optælling af antal døgn, som borgerne har været indskrevet tallet er herefter omregnet til årspersoner. 9

36 Antal årspersoner Antal borgere på forsorgshjem (servicelovens 110) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ophold i Silkeborg kommune 11,6 10,6 12,6 13,5 11,3 10,8 11,8 10,5 Ophold i efterforsorg 2 2, ,2 5,4 Ophold i andre kommuner 10,5 11,7 7,7 4,9 3,9 5,3 6,5 7,9 Ophold i egne forsorgstilbud 5 5,2 4, ,9 4, Indenfor kommunen i døgntilbud i.h.t. SL 110 tæller de personer som er indskrevne på forsorgshjem eller forsorgshjemslignende tilbud i institutioner, som er beliggende i Silkeborg kommune (Godrum og Lysbro) men ikke nødvendigvis drevet af Silkeborg kommune. Indenfor kommunen i efterforsorg tæller de borgere, som i umiddelbar forlængelse af et ophold på forsorgshjem eller lignende tilbud, i en begrænset periode modtager en form for bostøtte i forbindelse med udflytning til egen bolig. Der er altså tale om støtte i eget hjem. Udenfor kommunen i døgntilbud tæller antal indskrevne på forsorgshjem eller forsorgshjemslignende tilbud i institutioner, som er beliggende udenfor Silkeborg kommune. Institutionerne kan være drevet af andre kommuner, regioner eller private. 10

37 Udførersektionen Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Forsikrede ledige Sygedagpenge Kontanthjælp inkl. integration Ledighedsydelse Revalidering, ressourceforløb, jobafklaring m.v. Total Borgere i tilbud pr. 31. aug Borgere i tilbud pr. 31. aug Antal borgere afsluttet Forsikrede ledige Sygedagpenge Kontanthjælp inkl. integration Ledighedsydelse Revalidering, ressourceforløb, jobafklaring m.v. Total Afsluttede borgere pr. 31. aug Afsluttede borgere pr. 31. aug Økonomi År 2016 pr. 31/7 Jobkompagniet i alt Salg til Jobcenter Salg til andre kommuner og private Produktionssalg Salg i alt Overført overskud tidligere år Udgifter Resultat

38 Staben Controlling Staben foretager løbende controlling-opgaver indenfor en række områder med det formål at skabe læring i hele Beskæftigelsesafdelingen. Senest har Staben forestået følgende analyser: Opfølgning på controlleropgaverne Som opfølgning på controlleropgavernes resultater arrangeres en række læringsmøder med de relevante afdelinger, hvor undersøgelsernes resultater fremlægges og udbredes til de enkelte medarbejdere. De enkelte afdelingsledere modtager de udarbejdede notater og er ansvarlige for at ajourføre og tilrettelægge forretningsgangene, så der ikke opstår lignede fejl fremover. Proceduren for opfølgning er således i tråd med formålet med controlling nævnt ovenfor. Kommende controlleropgaver: Der er udarbejdet en ny controllingplan med udgangspunkt i de bemærkninger revisionen har konstateret ved den løbende revision i Controllingplanen er opdelt i afdelinger/teams, hvor der kigges på om der er sket forbedringer i kvalitet i henhold til de handleplaner den enkelte afdeling/team har lavet på baggrund af revisionsberetningen. 12

39 Jobcentret Virksomhedskontakter Jobcenter er i kontakt med mange virksomheder enten pr. telefon og mail eller i form af virksomhedsbesøg. Endvidere er der virksomheder, der kontakter jobcentret. Nedenfor ses udviklingen i antal kontakter med virksomhederne, fordelt på typen. Antallet af virksomhedskontakt vil naturlig variere. sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Besøg på virksomheden Anden kontakt med viksomheden Antal og type af virksomhedskontakter Løbende år Ydelsesgrupper I gangværende placeringer fordelt på ydelsesgruppe og tilbudstype Der er i alt 2881 igangværende forløb i august Personer med mere end et i gangværende forløb findes i størst omfang blandt øvrige tilbud, mentor og virksomhedspraktik. Det er især målgrupperne ressourceforløbsydelse, revalidering, sygedagpenge og uddannelseshjælp som er i gang med flere samtidige tilbud. Gruppen øvrig uddannelse og vejledning omfatter aktiveringstilbud, jobsøgning og vejledning hos Jobkompagniet, Quick Care, Jobcenterets egne tilbud mv. samt køb af private enkelt pladser. 13

40 Antal sager Anrtal borgere Antal borgere (øvrig uddannelse og vejledning I gangværende placeringer aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Virksomhedspraktik Løntilskud Ordinær uddannelse Mentor Øvrig uddannelse og vejledning løbende år Antal borgere i øvrig uddannelse og vejledning aflæses i højre side af tabellen Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned Antal løbende sager Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning 2014, 2015 og 2016 Tallene leveres af Team ydelse sygedagpenge Antallet af løbende sager i august 2016 ligger på 880. Faldet i det samlede antal sager og sager over 26 uger skal ses i sammenhæng med sygedagpengereformen. 14

41 Andel i procent Borgerens sag skal revurderes efter 22 uger. De borgere der ikke længere er berettiget til sygedagpenge, overgår til jobafklaringsforløb. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Andel i fht. alle sygedagpengeforløb over 26 uger jan feb mar apr maj jun jul Silkeborg 17,6 18,9 21,9 22,5 24,3 23,1 31,0 Klyngen 17,5 18,3 20,2 20,9 22,7 22,9 30,1 Sammenligning for Silkeborg og Klyngen 2016 Varigheden af sygedagpengeforløb beregnes fra første fraværsdag. Andel ift. alle sygedagpengeforløb er opgjort som andel af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger ud af samtlige sygedagpengeforløb i perioden. Fleksjob og ledighedsydelse Nedenfor præsenteres antal personer på Fleksjob og ledighedsydelse i løbende måneder. Efter førtidspensionsreformen er antallet af borgere tilkendt fleksjob steget markant. I samme periode ses det, at antallet af borgere på ledighedsydelse er på et nogenlunde konstant niveau. Dette skyldes, at mange borgere er kommet i beskæftigelse i et fleksjob. Silkeborg ligger under Klyngen i % af arbejdsstyrken, men over hele landet i forhold til fleksjob og i forhold til ledighedsydelse ligger Silkeborg på samme niveau som klyngen men over hele landet. Fleksjob efter ny ordning angiver fleksjob der er påbegyndt efter 1. januar 2013 som følge af aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob, mens fleksjob efter gl. ordning angiver fleksjob der er påbegyndt før. Tallene indeholder fleksjob både efter ny og gammel ordning 15

42 Antal personer aflæses i højre side af tabellen Antal personer aflæses i højre side af tabellen 16

43 Antal personer antal personer Forsikrede ledige I nedenstående vises statistik for dagpengemodtagere, altså forsikrede ledige, der er berettiget til at modtage dagpenge Antal forsikrede ledige i alt (inkl. aktivering) Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning 2014, 2015 og 2016 Antallet af dagpengemodtagere ligger på 1561 personer i august 2016 Antal langtidsledige dagpengemodtagere Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Sammenligning 2014, 2015 og 2016 En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. 17

44 Kontanthjælp I det følgende vises udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp samt en oversigt over antal borgere der modtager uddannelseshjælp Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen år med tilknytning til arbejdsmarkedet. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse tæller som kontanthjælp. Jobindsats fortsætter med den sædvanlige definition på langtidsledighed (80% offentlig forsørgelse inden for 12 mdr.) Der ses et lille fald i antallet af personer på kontanthjælp hen over året. Dette kan skyldes at der ikke længere er tilgang fra sygedagpenge og dels ses en stigende beskæftigelse, især blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Dette betyder, at unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp, men i stedet skal modtage uddannelseshjælp på SU-niveau. 18

45 antal borgere Uddannelseshjælp Uddannelsesparate dækker over åbenlys uddannelsesparat og uddannelsesparat Antal personer der modtager uddannelseshjælp aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul Uddannelsesparate Aktivitetsparat Løbende år I Ungeguiden har man udarbejdet et årshjul, der sammenholder hvordan ledigheden blandt unge under 30 forholdsvis fordeler sig hen over året, med, hvor fokus i vejledningen skal være måned for måned i forhold til deadlines for ansøgninger for uddannelsesstart (herunder især den koordinerede tilmelding). Det kan forventes, at der er flest ledige unge i juni og december, hvorefter de afmeldes med henblik på studiestart i august og januar. I 2015 har der været en løbende tilstrømning af unge ledige, så Silkeborg Kommune nu ligger på landsgennemsnittet. Som det fremgår af statistikken Unge på ydelse som påbegynder en uddannelse,(ministermål 1) er der løbende afmeldt unge til uddannelse og beskæftigelse. Her ligger Silkeborg Kommune over landsgennemsnittet. Stigningen hen over efteråret skyldes øget tilstrømning. Aktiveringsforløb Et forløb tæller med, blot det har været i gang én dag inden for den viste periode. Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. 19

46 Aksetitel Antal Antal aktiveringsforløb aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul alle Uddannelsesparate Aktivitetsparat Løbende år Andel af igangværende aktiveringsforløb 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul Uddannelsesparate 65% 74% 69% 66% 71% 65% 70% 70% 73% 67% 67% 66% Aktivitetsparate 35% 26% 31% 34% 29% 35% 30% 30% 27% 33% 33% 34% Løbende år Sammenligning af udviklingen i ledigheden Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken efter område og tid Nedenfor præsenteres udviklingen i ledigheden i Silkeborg Kommune sammenlignet med hhv. hele landet og Landsdel Østjylland 20

47 antal i procent Udviklingen i ledighed det seneste år 4,8 4,6 4,4 Udviklingen i ledighed det seneste år 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul Hele landet 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,5 4,2 4 3,9 3,8 Landsdel Østjylland 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,2 4,3 4,1 3,9 3,7 3,7 3,7 Silkeborg 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 3,8 3,6 3,4 3,4 3,3 Løbende år I Silkeborg Kommune var ledigheden i juli 2016, 3,3 procent. Dette er under Landsdelen Østjylland og betydeligt under ledigheden i hele landet. Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Løbende år 21

48 Ministerens beskæftigelsesmål Tilgang til førtidspension 2. Antal langtidsledige personer 3. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder 4. Unge på ydelse som begynder på uddannelse 5. Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder Ministermål 1. Tilgang til førtidspension August 2016 Tilgang til førtidspension det seneste år (ministermål) Hele landet Albertslund 61 Billund 50 Faxe 47 Frederikssund 37 Herlev 48 Herning 147 Hvidovre 53 Ikast-Brande 106 Kolding 98 Køge 82 Middelfart 58 Ringkøbing-Skjern 114 Ringsted 41 Silkeborg 182 Sorø 45 Stevns 38 Syddjurs 43 Tårnby 53 Vejle 143 Viborg 210 Aarhus 343 Tilgang til førtidspension det seneste år opgør antal personer, som de seneste tolv måneder (inklusiv den valgte måned) for første gang fik bevilliget førtidspension 22

49 Ministermål 2. Antal langtidsledig personer I Silkeborg Kommune ligger andelen langtidsledige personer ift. bruttoledige på 27,5 %. I kommunerne i Klyngen er andelen på mellem ca. 19 og 38 %. jun2016 Antal langtidsledige personer Andel langtidsledige personer ift. (ministermål) bruttoledige personer Albertslund ,5 Billund 49 19,8 Faxe ,9 Frederikssund ,1 Herlev ,2 Herning ,4 Hvidovre ,6 Ikast-Brande ,9 Kolding ,7 Køge ,2 Middelfart 76 18,9 Ringkøbing-Skjern ,5 Ringsted ,5 Silkeborg ,5 Sorø 95 22,4 Stevns 93 29,4 Syddjurs ,8 Tårnby ,0 Vejle ,4 Viborg ,4 Aarhus ,9 Ministermål 3. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder En tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder Ministerens tredje beskæftigelsesmål er, at kontakten mellem jobcentre og virksomheder skal styrkes. Konkret skal andelen af aktive virksomheder (med minimum en lønudbetaling pr. måned i perioden), som har et samarbejde med jobcentrene om løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor eller personlig assistance, øges. 23

50 Antal Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. jun-16 Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) virksomhede r Albertslund ,5 18,1 24,5 Billund ,8 11,0 30,6 Faxe ,5 11,1 30,2 Frederikssund ,6 8,8 21,7 Herlev ,7 15,4 20,9 Herning ,5 9,5 28,4 Hvidovre ,7 13,8 22,4 Ikast-Brande ,9 10,4 29,3 Kolding ,9 9,1 26,8 Køge ,4 13,1 25,6 Middelfart ,4 9,5 29,7 Ringkøbing- Skjern ,7 6,3 32,1 Ringsted ,6 12,5 24,8 Silkeborg ,7 7,9 29,4 Sorø ,3 10,9 26,5 Stevns ,9 9,1 26,7 Syddjurs ,4 9,0 31,9 Tårnby ,7 10,8 21,1 Vejle ,7 9,6 28,6 Viborg ,1 7,7 29,5 Aarhus ,6 9,0 27,9 Ministermål 4. Unge på ydelse som begynder i uddannelse Ministerens fjerde beskæftigelsesmål er, at unge under 30 år på ydelse skal i uddannelse. 24

51 Antal i procen Unge på ydelse som begynder i uddannelse 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Hele landet 1,8 1,6 3,3 8,4 3,5 2,1 2,3 2,7 5,6 2,4 2,1 2,0 1,8 Klyngen 2,0 2,1 3,8 8,7 4,0 2,5 2,8 2,9 5,6 2,8 2,7 2,1 2,2 Silkeborg 1,9 1,4 2,4 12,9 2,8 1,2 2,3 1,9 9,9 1,8 1,5 2,8 1,7 løbende år Målingen viser antal unikke personer under 30 år, der har modtaget a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (inklusiv supplerende dagpenge/kontanthjælp) inden for den valgte periode. For denne gruppe udregnes desuden start på uddannelse (ordinær, su-berettiget og øvrig registreret uddannelse samt lærlingeforløb) og i beskæftigelse. Hvis en person starter i både uddannelse og beskæftigelse, tælles kun tilgangen til uddannelse Grafen viser sammenligningen i procent. Generelt har Silkeborg Kommune i samarbejde med samarbejdspartnere på området i gangsat en række tiltag for at hjælpe unge i gang med en uddannelse. Ministermål 5. Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Ministerens sidste beskæftigelsesmål er, at personer med mindst 3 år på offentlig forsørgelse skal have et aktivt tilbud, herunder virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder af ydelsesforløbet. 25

52 Procentvis fordeling Unge UU får et samlet overblik over hvor de unge mellem 16 og 24 år er, via tilbagemeldinger fra samtlige skoler, efterskoler, produktionsskoler og lignende uddannelser. Statikken vises her i pct. andel i procent som kommer i uddannelse aflæses i højre side af tabellen Fordelingen på aktivitet i pct årige Fordeling på aktivtet i pct årige 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jan Feb Mar Apr Maj sept okt nov dec Job 0,8 1,1 1, ,7 Forberedelse til uddannelse eller job 3 2,9 2,5 2,4 2,4 3,4 Midlertidige 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Afbrudt 1,7 1,4 1,3 1,5 1,3 2,3 Uddannelse 94,4 94,5 94,9 94,9 95,1 93,4 95, , , ,

53 Procentvis fordeling Fordeling på aktivitet i pct årige Fordeling på aktivitet i pct årige Jan Feb Mar Apr Maj sept okt nov dec Job 4,1 4 3,9 3,8 3,8 3,9 Forberedelse til uddannelse eller job ,2 4,5 4,4 4,6 4,5 4,1 Midlertidige 8,7 8,8 9,5 9,6 9,5 8,6 Afbrudt 0,9 0,8 0,3 0,3 0,5 0,7 Uddannelse 82,1 81,9 81,9 81,7 81,7 82,7 82,8 82,6 82,4 82, ,8 81,6 81,4 81, Statistikken vises her i pct. andel i procent som kommer i uddannelse aflæses i højre side af tabellen Tallene for januar til maj hører til skoleåret September er tal for det nye skoleår

54 Sygefravær Beskæftigelsesafdelingen 28

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

12 Godkendelse af henvendelse til beskæftigelsesministeren

12 Godkendelse af henvendelse til beskæftigelsesministeren 12 Godkendelse af henvendelse til beskæftigelsesministeren 12.1 - Bilag: Brev til beskæftigelsesministeren vedrørende investering i beskæftigelsesindsatsen DokumentID: 6198673 Beskæftigelsesminister Troels

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere