Chefgruppen 24. april 2007 Slip anerkendelsen løs i Hvidovre Kommune - en anerkendende og værdsættende kultur i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefgruppen 24. april 2007 Slip anerkendelsen løs i Hvidovre Kommune - en anerkendende og værdsættende kultur i kommunen"

Transkript

1 Chefgruppen 24. april 2007 Slip anerkendelsen løs i Hvidovre Kommune - en anerkendende og værdsættende kultur i kommunen Grundtanker bag udviklingsforløbet Som kommunalt ansatte skal vi løse samfundsvigtige opgaver for lokalsamfundet, og vi skal gøre det effektivt, helhedsorienteret og med høj faglighed. Vi vil løse opgaverne i et personligt og fagligt inspirerende arbejdsfællesskab præget af gensidig tillid og respekt, og det er væsentligt for os, at det sker i et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere bidrager og støtter hinanden i udførelse og udvikling af arbejdsopgaverne. Det kollegiale samspil og samvær skaber sammenhængskraft, energi og glæde. Vi ønsker at arbejde i en anerkendende og værdsættende kultur. En kultur, hvor alles bidrag til processen og forslag til opgaveløsningen høres og respekteres, og hvor andres interesse opfattes som en positiv interesse. Resultater og indsats anerkendes, og der er plads til at kunne glædes over at nå sine mål. Her skal være plads til at fejre succesen og sprede det gode eksempel. Det er vores fælles ansvar som ansatte i kommunen og som kollegaer via dialog, åbenhed og engagement at skabe det inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø, vi alle ønsker at arbejde i et arbejdsmiljø, der kan udvikle os personligt og fagligt, og som hele tiden har som mål at skabe de bedst mulige løsninger for det lokalsamfund, vi som ansatte servicerer. Vores anerkendende kultur bygger på et positivt menneskesyn. Når holdninger til hinanden samt vores sprogbrug og vores kropssprog afspejler dette positive menneskesyn, vil vi opleve en tryg dagligdag, hvor vi tør åbne os for hinanden og afprøve de muligheder, der byder sig i det daglige samspil er det vigtigt, at dialogen og sprogbrugen bæres af positive udsagn. Vores tilgang til opgaverne er først og fremmest nysgerrig, undersøgende og løsningsorienteret. At anerkende og værdsætte hinanden er også at give hinanden reaktioner på opgaveløsninger, forslag og adfærd. Dermed viser vi også, at vi respekterer hinanden og regner med hinanden som en værdifuld del af fællesskabet. At få mulighed for at give sit bidrag til opgaveløsningen er fundamentet for dette samspil, også selvom man ikke altid får ret. Dialogen bidrager med nye vinkler og videndeling. Dette skaber dermed grundlaget for udvikling af vores opgaveløsning samt udvikling af vores arbejds- og privatliv Vi skal løse vores opgaver i en verden, der er under konstant forandring, hvor vi hele tiden skal have øje for nye muligheder. Vi skal prøve nye løsninger, selv om vi ved, at ikke alle nye løsninger bliver en succes. Vi må med åbent sind også drage læring af det, der ikke lykkes. Herved udvikler vi såvel vores opgaveløsning som os selv - som menneske og organisation. Vi har i alle de arbejdsfællesskaber, som vi indgår i, et ansvar for at skabe en anerkendende og værdsættende kultur. Det gælder uanset om vi er ledere eller medarbejdere. Der hviler en særlig forpligtelse på lederne, der ved deres holdninger og adfærd sætter normer og skaber den grundlæggende kultur på arbejdspladsen. I en anerkendende kultur kan argumenter rokke ved og flytte tingene i en ny retning. En kommune, der præges af en anerkendende og værdsættende kultur kan præstere gode opgaveløsninger for borgere og virksomheder og vil kunne fastholde og tiltrække dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere. Vi tror på, at når en anerkendende og værdsættende kultur er til stede på arbejdspladsen, tør vi tage nye skridt til at skabe en bedre fremtid for os selv og hinanden. 1

2 Dette skal være vores fælles mål, og det giver vi hinanden håndslag på. Derfor vil vi: skabe et arbejdsmiljø kendetegnet af gensidig respekt og tillid, hvor vi engageret tager ansvar for opgaven, løse vores opgaver effektivt, helhedsorienteret og med høj kvalitet skabe et inspirerende samt personligt og fagligt udviklende arbejdsmiljø, hvor indbyrdes samspil er kendetegnet af en anerkendende og værdsættende adfærd. Dette gør vi ved: at sætte klare mål for vores arbejde at anerkende og værdsætte hinanden som ligeværdige mennesker og kollegaer, der alle bidrager, høres og respekteres. at anerkende og værdsætte hinandens indsats og resultater at bygge samarbejdsrelationer på dialog og positiv tilgang at anerkende og bruge det gode eksempel med fokus på nye muligheder, og det der virker. at dele viden og erfaringer således, at fælles læring danner grundlag for udvikling og forandring. at udvikle og lære metoder til at skabe anerkendende adfærd, som bidrager til trivsel og udvikling. i fællesskab at udfolde personalepolitikkens værdier - dialog, åbenhed og engagement. For at indfri disse intentioner vil Chefgruppen gennemføre et lærings- og udviklings forløb, som skal sikre at den anerkendende og værdsættende kultur kommer til at virke for alle ansatte og på alle arbejdspladser i kommunen. Processen (A-E) før forløbet startes Vi starter med en fastlagt hørings- og beslutningsproces, hvor oplægget fremlægges til drøftelse, udvikling og kvalificering. Ideer og forslag indarbejdes i det endelige oplæg til endelig vedtagelse i chefgruppen. Forløbet er skitseret i oversigten (Bilag 1 s.2). Plan: Udrulning i flere faser Forløbet annonceres og startes op samlet for alle lederne i Kommunen. Teori-praksis-teori: Forløbet bygger på en udvikling, som starter med et kursus for udvalgte ledere, efterfulgt af en praksisperiode på deltagerens arbejdspladser, herefter igen kursusdag med praksisperiode i tre moduler (Oversigt Bilag 1 s. 3) 2

3 Lederne på alle niveauer er rollemodeller og kulturbærere i en organisation. Det er lederne, der skal gå foran og ved deres handling motivere til, at anerkendelse bliver det bærende element i Hvidovre Kommunes virksomhedskultur. Derfor er det lederne, som kommer på kursus, da de skal være inspirationskilde og skabe handling i forhold til en reel kulturændring på arbejdspladsen. Ledere og medarbejderne skal sammen gennemføre processen med lederen som primus motor, så udover anerkendelse mellem ledere og medarbejdere skal der udvikles en kultur, hvor også medarbejderne anerkender hinanden på tværs af opgaver, uddannelse og kvalifikationer. Slip anerkendelsen løs skal virke i den daglige praksis og opgaveløsning. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere og ledelse straks går i gang med at omsætte den nye viden til praksis i organisationen. Det betyder at medarbejderne fra 1. dag er involveret i gennemførelse af kulturforandringen. Trin I Startskud Ekstraordinært store ledermøde Kulturændringens baggrund, formål, indhold og forløb samt forventede resultater præsenteres på en spændende, overraskende og inspirerede måde. Trin II Kursus for ledere, 5 dage i alt (Bilag 1 s.3-4): 1 modul á 2 dage 3 moduler á 1 dag Hold á deltagere. Formål: At introducere til forløbet, og de forventninger, der stilles i forhold til resultater, og skabe forståelse for og indsigt i den anerkendende tankegang. At inspirere og motivere deltagerne til at starte anerkendende kultur i deres afdelinger. At give deltagerne forudsætninger for at lede, gennemføre og fastholde udviklingen på egen arbejdsplads. At støtte og kvalificere forløbet ved at udfolde og forfine de anerkendende metoder og værktøjer samt koble dem til hverdagens opgaveløsning. At skabe netværk omkring forandringens mål og resultater. Indhold Undervisningens teoretiske fundament er den værdsættende undersøgelse og bygger på tankerne bag bogen slip anerkendelsen løs. Deltagerne får forståelse for tankegangen og lærer at anvende anerkendende metoder i ledelsesaktiviteterne. Der lægges vægt på at give deltagerne færdigheder, som de umiddelbart kan omsætte og anvende i deres ledelsespraksis. Lederne får en forståelse for den bagvedliggende tankegang og dens implikationer for at opnå en succesfuld implementering af metoderne. En grundig lederintroduktion er derfor nødvendig. Deltagerne vil få mulighed for at få et indblik i den viden og de diskussioner om anerkendende kultur, der er gået forud for vedtagelsen af forløbet. Undervisningens form er deltagerinvolverende. Den bygger på en vekselvirkning og afprøvning af redskaberne i praksis og erfaringsudveksling samt tilegnelse af ny viden og nye afprøvning. 3

4 Program for de enkelte moduler Anerkendende lederskab og Kultur modul 1 (2 dages træning) Formålet Formålet er at give deltagerne en grundlæggende indsigt i anerkendelsens teori og metode, og kompetence til at designe og påbegynde udviklingsprojekter i egen organisation, gennem et anerkendende lederskab. Indhold Rammer, gensidige forventninger og præmisser i forløbet Filosofien bag anerkendende undersøgelse Anerkendelsens teoretiske grundpiller som organisatorisk og faglig udviklingstænkning o 4 D modellen - SE DRØM PLAN GØR Anerkendende undersøgelse som realtionskodex o Værdsættende samtaler og kommunikation Anerkendende ledelsesprocesser o Metodekatalog Design af udvikling i egen organisation o planlægning af initiativer o fastlæggelse af tids- og handleplan frem til 2. modul i forhold til egen organisation Læringspunkter. o Refleksion og læring o Opsamling, afrunding og evaluering Netværk På første modul dannes der netværksgrupper, som mødes mellem modulerne, hvor deltagerne gennem gensidig erfaringsudveksling kan bidrage til kvalificering af hinandens opgaveløsning og videreudvikling. Dannelsen af netværksgrupperne tager udgangspunkt i eksisterende ledergrupperinger samt den pardannelse, som er foreslået på side 8. Anerkendende lederskab og Kultur modul 2 Formålet Modul 2, 3 og 4 har til formål at understøtte og kvalificere den udvikling, som er sat i søen efter modul 1. På disse moduler vil forskellige teoretiske og metodiske elementer blive undersøgt efter behov -, samtidig med, at der vil være en løbende sparring i forhold til arbejde med de ledelsesudfordringer og -dilemmaer de rummer i praksis. Indhold De første erfaringer: Hvad lykkes allerbedst? o Præsentation af arbejdet i egen organisation o Hvad fungerede godt, og hvordan greb vi det an? Bl.a. refleksioner fra ressourcemøder o Udveksling af erfaringer og gode ideer i sparringsgrupperne Dilemmaer i forhold til egen organisation Metodeudvikling generet af de konkrete opgaver Teamcoaching i forhold til egne opgaver Teoristøtte efter behov afhænger af målet med de enkelte udviklingsområder. Kobling mellem resultater trivsel læring i forhold til medarbejderne og organisation. Fastsættelse af tids- og handleplan frem til næste modul Læring, afrunding og evaluering 4

5 Modul 3: Netværkene, og deres bidrag Hvad er netværkets videre betydning i forhold til læring og videndeling? Hvordan styrke dynamik og fremdrift i udviklingen? Hvordan påvirker en anerkendende kultur indretningen af vores organisation? Opsamling og metodeudvikling på ideer og aktiviteter, der skal i mål Teamcoaching Nye veje for din organisation? Innovation og anerkendende lederskab Modul 4: Erfaringerne fra netværk: Anerkendende gennembrud - hvor viser de sig? Metodeudvikling forhold til at opretholde og drive processen videre Hvad kan din organisation nu? Fra Anerkendende undersøgelse til Anerkendende kultur? Hvordan proces- og resultatevaluere? Teamcoaching Næste skridt: Strategi for eget forløb på mellemlang og lang sigt Evaluering og afslutning. Mellem undervisningsdagene Aktiviteterne (opgaverne) mellem kursusdagene bliver den røde tråd, som sikrer at udviklingen holdes på sporet og at flowet opretholdes. Aktiviteten foregår i de netværk, som dannes i forbindelse med kurset. Der foretages løbende delevaluering og justering af sammenhængen mellem den anerkendende kulturudvikling og dagligdagen. Selvlæring fra nettet Alle værktøjer og metoder, som anvendes i undervisningen, lægges på nettet, så deltagerne kan gå tilbage og bruge nettet til opfriskning/ repetition og yderligere inspiration. Trin III Øvrige tilbud om støtte i forløbet Coaching af ansvarlige: Individuel/gruppe coaching for at støtte lederne i forløbet Hvordan kommer vi videre dage? støtte til arbejdspladserne i forhold til deres forskellighed Inspirationsmøder og støtte til grupper Evaluering: Der sættes mange resurser ind på at gennemføre den anerkendende proces og kulturændring. Derfor skal evalueringen være en integreret del af processen, så der ikke blot efter, men også under forløbet reflekteres over, hvad der sker af forandringer i mennesker og organisation, så der kan uddrages viden og læring om både lederes og medarbejderes oplevelse af og bidrag til udvikling af en anerkendende kultur. På den måde bliver evaluering en ægte og værdifuld del af processen, og ikke blot noget der hæftes på den efterfølgende. Evaluering og læring hænger i denne forståelse sammen og handler om, at der kan iagttages en forskel, som kan give anledning til ny handling og forståelse, jævnfør model for læring neden for 5

6 Det er inden for den forståelsesramme, at evalueringen skal udvikles og bl.a. integrere de udviklings- og læringspunkter, som nævnes i oplægget på side 2. Læringsperspektiver og deres betydning for indhold og forløb: Det er vigtigt, at der opnås synlige og anvendelige resultater. Dette sikres gennem den forståelse at læring, som ligger til grund for tankegangen bag anerkendende kultur. I denne sammenhæng forstås læringskultur cirkulært: Handling Nye muligheder, justering Resultat Refleksion Feedback Evaluering I den cirkulære handlingsforståelse er resultatet ikke slutpunktet men udgangspunktet for refleksion, justering og ny handling. Derfor er løbende opfølgning en integreret del af forløbet. Der skal vurderes på resultaterne, og de skal synliggøres og danne udgangspunkt for ny handling. Eksterne konsulenter Der er behov for både eksterne og interne konsulenter. De eksterne konsulenters rolle er at have det overordnede ansvar for processen og undervisningen i forløbet. De skal bidrage med den nødvendige viden, metode og erfaring i forhold til at arbejde med anerkendende og værdsættende kulturudvikling, og de skal træne og uddanne interne konsulenter. I opstartsfasen(1-5 hold) skal der være to eksterne konsulenter i hele forløbet. På de følgende hold (5-9) vil der være én ekstern konsulent og interne konsulenter. Undervejs i alle forløbene skal de træne og videregive deres erfaringer til interne konsulenter. Interne konsulenter Der skal være et team af interne konsulenter, som skal undervise og understøtte gennemførelsen. De skal bistå kommunens virksomheder i det videre forløb. Det er vigtigt for forankringen, robustheden og ejerskabet. De interne konsulenters rolle bliver at agere medundervisere, og støtte ledere, der undervejs i forløbet får behov for det. Endvidere skal de bistå med synliggørelse af resultater og gode historier om anerkendelsens udbredelse i kommunen, og videreformidle resultater til følgegruppen. Teamet af interne konsulenter til at løse opgaverne udpeges af chefgruppen. To af de interne konsulenter deltager med 100 % arbejdstid mens de øvrige i konsulentteamet efter nærmere retningslinier. Det interne konsulentteam koordinerer og samarbejder i forhold til styringen og forankringsprocessen. 6

7 Træning af interne konsulenter Forud for forløbet vil der i foråret være forskellige udviklingsaktiviteter for de konsulenter, som er tilknyttet. Konsulentteamet deltager indledningsvis i et minikursusforløb inden udrulningen af kursusforløbene for kommunens ledere. Herefter vil konsulentteamets træning foregå løbende i forbindelse med udrulningen. Dette bl.a. ved, at konsulenterne medvirker/forestår de ovennævnte aktiviteter, samt modtager sparring og instruktion fra de eksterne konsulenter. Organisering og struktur Styring o CG står inde for dette forløb o Lederne har initiativpligten og ansvaret for, at der til stadighed er fokus og gives liv og næring til gennemførelsen o Til gensidig støtte og inspiration, udbredelse af gode historier samt for at skabe synergi i gennemførelsen, etableres der forpligtigende samarbejde mellem forvaltningers ledergrupper. Sammensætningen kunne være således: SOC og CF SKF og AMF TF og PIF Chefgruppen ejer og styrer opgaven Følgegruppen består af CSU. Følgegruppen må regne med en intensiv mødevirksomhed i starten af forløbet. Herudover mødes følgegruppen med konsulentteamet ca. hver uge og har til opgave at følge udviklingen i processen, samt drøfte og foretage evt. justeringer og tilretninger hen ad vejen ud fra de indhentede erfaringer På chefgruppens vegne står Per Krog for den daglige ledelse af forløbet støttet af det interne konsulentteam Sekretariatsbistand vil blive reserveret til opgaven Kursusdeltagere De ledere, som har ansvaret for den daglige opgaveløsning og drift i organisationen, er kernegruppen i udviklingen, idet den anerkendende kultur knytter sig til den daglige opgaveløsning. Kurserne omfatter ca. 250 ledere på kommunens ca. 200 virksomheder. Efter indstilling fra forvaltningscheferne udpeges ledere, som er nøglepersoner og centrale kulturbærere til kurserne. Kriterier for udvælgelse er bl.a. personaleansvar, kommunikative færdigheder og nødvendig organisatorisk bredde og gennemslagskraft. Herudover deltager medlemmerne af følgegruppen i kursusforløbet. Endvidere tilbydes kursusforløbet til selvejende institutioner og den statslige chef for jobcentret mod gebyr. 7

8 Tids- og handlingsplan o Start september 2007 med forventet afslutning i Maj o Der informeres, angivelse af milepæle og tid for evaluering o Der udarbejdes en informations- og kommunikationsplan, som beskriver formål og indhold af nødvendig og relevant information i forløbet o Der udarbejdes en interessentanalyse, hvor de vigtigste interessenter og deres opgave anføres o Der udarbejdes en risikoanalyse, som sikrer nødvendige overvejelser i tilfælde af hvad nu hvis. Kvantitativt omfang: Udviklingsforløbet omfatter alle ca ansatte ved kommunen. Omkostninger: Der afsættes midler til følgende udgifter: Forberedelse, møder, projektstyring og udvikling af værktøjer og metoder samt indkøb af litteratur til kurserne. Udgifter til undervisning og kurser. Sparring og coaching Enkeltseminarer, konferencer samt uddannelse af interne konsulenter. Forplejning Opgavejusteringer, frikøb af interne konsulenter, evaluering og uforudsete udgifter Pris pr. deltager fra selvejende institutioner: 7.920,- Dækning af uddannelsesomkostninger for kommunale arbejdspladser: I årene 2207/ 2008 reserveres beløb fra kommunens lederuddannelser samt kompetencepuljen til forløbet Slip anerkendelsen løs Det betyder, at prisen pr. deltager fra kommunale arbejdspladser bliver: ,- kr. Dette beløb finansieres over forvaltningernes og institutionernes egne midler 8

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET BAGGRUNDEN Der er et ønske om en kompetencegivende uddannelse for mellemlederne på?? i kommunen. Mellemlederne på de respektive afdelinger er dygtige specialister og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandet

Daginstitutionen Søhøjlandet Daginstitutionen Søhøjlandet Indhold Ledelsesværdigrundlag.... 3 Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng.... 9 Kvalitet Dialog Dynamik

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Tilbudsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et Jobcenter

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere