HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 10. september 2007, i umiddelbar forlængelse af Bevillingsnævnets møde Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager 1 Pkt.nr. 2 1 Revisionsberetning til regnskab Pkt.nr. 3 4 Forslag til skabelon for lokalplaner i parcelhusområderne 4 Pkt.nr , Kirkegade 18. Ansøgning om fritagelse for betaling af kommunale grundskyld. 7 Pkt.nr. 5 8 Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet 8 Pkt.nr Tilbud til iværksættere og virksomheder i Hvidovre Pkt.nr Beskæftigelsesplan 2008 og Resultatrevision 12 Pkt.nr Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet Pkt.nr Frigivelse af puljemidler - pulje udvikling af bedre ældrepleje 16 Pkt.nr Ansøgning om støtte fra pulje til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region i Pkt.nr Nye regler for tilsyn med plejehjem 19 Pkt.nr Dansborgskolen, renovering af brugsvandsinstallationer og separering af varmecentral, nyt Projekt nr og Dansborghallen, etablering af varmecentral og ny brugsvandsforsyning, nyt Projekt nr. 0056, Bevillingsansøgninger 21 Pkt.nr Kommuneveje: Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 23 Pkt.nr Hvidovre Nærradio - tilskud til 25 års jubilæums arrangement 27 Pkt.nr Forbrugergruppen Vest - ansøgning om tilskud Pkt.nr Eventuelt 29

3 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager Anerkendende og værdsættende kultur 2. Likviditetsoversigt pr Politisk beslutning: Bilag: Slip anerkendelsen løs i Hvidovre Kommune en anerkendende kultur i kommunen(øu Pkt. 01_01) Slip anerkendelsen løs oversigt over forløb kursusforløb(øu Pkt. 01_02) Anerkendende kultur folder(øu Pkt. 01_03) Likviditetsoversigt(ØU Pkt. 01_04) Pkt.nr. 2 Revisionsberetning til regnskab Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at regnskabet for 2006 godkendes 2. at tiltræde forvaltningens bemærkninger til revisionsberetningen Kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet, som de fremgår af sagsfremstillingen Politisk beslutning:

4 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 2 Sagsfremstilling: Revisionen har den 14. august 2007 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for året Beretningerne består af: 1. Hovedberetning: Regnskab for regnskabsåret Delberetning: Integrationsområdet for regnskabsåret Delberetning: Det sociale område for regnskabsåret Delberetning: Kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet for regnskabsåret 2006 (Revisionen har givet anledning til bemærkninger) Hver beretning er behandlet særskilt af revisionen og forsynet med en påtegning, en konklusion og eventuelle bemærkninger. Hovedberetningen er af revisionen forsynet med følgende påtegning: Til kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Hvidovre Kommune for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende udgiftsregnskab (regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt, oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, regnskabsoversigt bemærkninger til regnskabet og oversigt over anlægsregnskaber, der ikke er aflagt særskilt regnskab for), omkostningsregnskab (anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, omregningstabel, anlægsoversigt og fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser) samt personaleoversigt, redegørelse for udførelse af opgaver for andre myndigheder og redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, bestemmelserne i Lov

5 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 3 om kommunernes Styrelse og Hvidovre Kommunes revisionsregulativ. Dansk revisionstandarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimeligt samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen til årsregnskabet, der afgives medio august Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2006 i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, herunder bestemmelserne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Beretningen blev udsendt til orientering for kommunalbestyrelsens medlemmer den 16. august 2007 i henhold til den fastsatte frist hjemlet i styrelsesloven.. Til beretningen på det sociale område har revisionen givet anledning til 1 bemærkning, jf. vedlagte bilag. Revisionsberetningen på det sociale område er påtegnet som følger: Konklusion Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: -

6 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 4 Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Notat bemærkning til beretning på det sociale område(øu Pkt. 02) Pkt.nr. 3 Forslag til skabelon for lokalplaner i parcelhusområderne Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 1. at forslaget til skabelon for lokalplaner i parcelhusområder, dateret den 15. januar 2007, godkendes som grundlag for udarbejdelse af konkrete lokalplanforslag med den i notat af 18. juni 2007 foreslåede ændrede formulering af 6.3 om hegn. Politisk beslutning: Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. august 2007 Punkt 7: På mødet uddeltes notat af 28. august 2007 med følgende supplement til indstilling: Dersom udvalget godkender de udvidede bestemmelser for hegn, 6.3, som de fremgår af bilag 07.02, indstiller Teknisk Forvaltning til Teknik- og Miljøudvalget: at der konsekvensrettes i lokalplan-skabelonens formålsbestemmelse, således at 5. at i 2: at bevare det grønne udtryk i bydelen gennem fastholdelse af levende hegn mod veje og stier, slettes. Tiltrådt incl. ovenstående supplement til indstillingen. Kim Østerberg, liste T, kan ikke tilslutte sig forslaget, idet det åbner op for en markant større bygningsfortætning i parcelhusområderne.

7 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 5 Sagsfremstilling: Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. februar 2007 Punkt 6: Anbefales godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kim Østerberg (T) kan ikke følge anbefalingen, idet han ikke ønsker fortætning. Økonomiudvalgets møde 19. februar 2007 Punkt 15: Liste H afventer sin stillingtagen til Kommunalbestyrelsen. Gruppe A og F anbefaler indstillingen til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2007 Punkt 3: At sagen sendes retur til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling og finpudsning. Herfor stemte alle. Teknik- og Miljøudvalgets møde 28. marts 2007 Punkt 3: Udvalget anmoder forvaltningen om at arbejde videre med finpudsningen af 6 på baggrund af de faldne bemærkninger. Sagsforløb forud for 7. februar 2007 Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. august 2006, punkt 5, principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplaner for parcelhusområder til aflysning af utidssvarende byplanvedtægter. I samme forbindelse besluttede udvalget, at man ville behandle et forslag til en skabelon for de nye lokalplaner i parcelhusområderne, inden arbejdet med de konkrete lokalplaner igangsættes. Teknisk Forvaltning har nu udarbejdet et sådant forslag til skabelon. Forslaget til lokalplanskabelon overholder i vid udstrækning de godkendte principper. Men på tre punkter der alle vedrører udnyttelsen af ejendommene foreslås det, at der opstilles bestemmelser, der afviger fra de godkendte principper. For det første vurderer forvaltningen efter principielle drøftelser og modelarbejde, at anvendelsen af et krav om en mindste friarealprocent for parcelhusejendomme dels vil være vanskelig at administrere, dels at den regulerende effekt vil blive beskeden. Det foreslås derfor, at skabelonen ikke indeholder bestemmelser om friarealprocent. For det andet kan de tilstrækkelige friarealer i stedet sikres gennem anvendelse af forskellige udnyttelsesmuligheder, alt afhængig af om der er tale om bebyggelse i en eller flere etager. Heri kunne også ligge en begunstigelse til bygherrer, der ønsker at bygge fysisk tættere og dermed medvirke til at gøre parcelhusområderne mere bymæssige. Det foreslås derfor, at skabelonen indeholder bestemmelser om en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for bebyggelse i 1 etage, henholdsvis 40 for bebyggelse i 1½ og 2 etager. For det tredje vurderer forvaltningen ud fra kendskabet til de almindelige grundstørrelser i Hvidovre, at kommuneplanens nuværende krav om mindstegrundstørrelser vil modvirke etablering af flere, selvstændige boliger på de enkelte ejendomme. Det foreslås derfor, at skabelonen indeholder bestemmelser, der reducerer kravet til mindstegrundstørrelse for tofamiliehuse fra 1000 m 2 til 800 m 2. Udnyttelsen af ejendommene er således et meget væsentligt tema i lokalplanrevisionen. Et andet væsentligt tema er ejendommenes fysiske udtryk.

8 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 6 Udgangspunktet for indholdet i skabelonen har været, at der tilstræbes en mangfoldighed i udformningen af bebyggelsen i områderne. Der er derfor ikke opstillet bestemmelser om brug af bestemte byggematerialer og farver. Derimod vurderes der at være en fælles interesse i, at arealerne mellem vej og bebyggelse bevares med en grøn karakter. Til støtte for dette er der i skabelonen opstillet bestemmelser om en 5 m byggelinje langs vejskel, at der ikke må findes oplag på byggelinjearealet, og at eventuel hegning mod vej skal udføres som levende hegn. Forbudet mod oplag kan eventuelt udvides til at omfatte hele ejendommen, alt afhængig af holdningen i de enkelte grundejerforeninger. Endelig er carporte et væsentligt tema i lokalplanrevisionen, som det er i forvaltningens daglige byggesagsbehandling. Forvaltningen har i skabelonen søgt at opstille enkle, forståelige og rimelige bestemmelser for placering og udformning af carporte på byggelinjearealet indtil 2 m fra vejskel. Hensigten har været at tilpasse bestemmelserne til dagens virkelighed på en måde, hvor der stadig tages hensyn til områdernes grønne karakter. Disse bestemmelser skulle gerne resultere i meget færre dispensations- og lovliggørelsessager, lige som mange grundejeres retstilstand vil blive bedret ved aflysning af eksisterende nedrivningsdeklarationer. Genoptagelse af sagen I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 28. marts 2007 har Teknisk Forvaltning udarbejdet notat af 18. juni 2007 med forslag til ændret standardbestemmelse om hegning. Det foreslås, at forvaltningens forslag til ny ordlyd for 6.3 om hegning anvendes som del af skabelonen, der danner udgangspunkt for det kommende lokalplanarbejde. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Notat af 15. januar 2007, Forslag til lokalplanskabelon for parcelhusområderne Notat af 18. juni 2007, Forslag til standardbestemmelse om hegning. (TMU 29. august 2007 pkt. 7)

9 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 7 Pkt.nr , Kirkegade 18. Ansøgning om fritagelse for betaling af kommunale grundskyld Indstilling: Central Forvaltning indstiller til Økonomiudvalg 1. at der træffes afgørelse om hvorvidt det ønskes at fritage ejendommen for kommunal grundskyld 2. at det såfremt ansøgningen imødekommes bevilges fritagelse for betaling af kommunal grundskyld med virkning pr. 1. januar 2007 Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler 3. at ansøgningen godkendes med virkning pr. 1. januar 2007 Politisk beslutning: Sagsfremstilling: I brev af 20. december 2006 ansøger Esajasskolen om fritagelse for betaling af grundskyld i henhold til ejendomsskattelovens 8, på ejendommen matr.nr. 13 cl Hvidovre by, Risbjerg, Kirkegade 18, som de købte pr.15. december Ifølge ejendomsskattelovens 8 stk. 1, litra a, kan Kommunalbestyrelsen bevilge fritagelse for kommunal grundskyld for ejendomme, der benyttes til skoler, institutioner, hospitaler og biblioteker mv. Esajasskolen er en kristen friskole, som optager elever fra alle samfundslag. Esajasskolen drives i henhold til loven om friskoler og private grundskoler. Skolen opkræver forældrebetaling og modtager bygningstilskud fra staten. Ved økonomiudvalgsmødet 19. februar 2001 godkendte Økonomiudvalget, at Esajasskolens oprindelige ejendom matr.nr. 13 ky Hvidovre by, Risbjerg, Kirkegade 16, blev fritaget for betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens 8. Den 15. december 2004, køber Esajasskolen naboejendommen matr.nr. 13 cl Hvidovre by, Risbjerg, Kirkegade 18 og i august 2006 implementeres denne ejendom som en del af den oprindelige skole. Den 4. oktober 2006, er det fra Kort- og Matrikelstyrelsen blevet oplyst, at matr.nr. 13 cl Hvidovre by, Risbjerg, Kirkegade 18 overføres til matr.nr. 13 ky Hvidovre by, Risbjerg, Kirkegade 16 og udgår herefter af matriklen. Denne ændring bliver vurderet pr. 1. oktober 2007, hvilket har skattemæssig konsekvens for skatteåret 2009.

10 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 8 Det er Centralforvaltningens opfattelse, at Esajaskolens nyerhvervede ejendom Kirkegade 18, opfylder de samme betingelser, som Kirkegade 16. Ved bevilling af fritagelse efter ejendomsskattelovens 8, skal ligelighedsprincippet overholdes. Dvs. ensartet praksis vedrørende sammen ejendomstype. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilges fritagelse i henhold til ejendomsskattelovens 8 normalt fra udgangen af det kvartal, hvori ansøgningen er imødekommet. Imødekommes ansøgningen, bør fritagelsen derfor bevilges fra 1. januar 2007, selvom det i ansøgningen er anført, at ejendommen er taget i brug i august Ansøgning er modtaget 22. december Økonomiske konsekvenser: En fritagelse pr. 1. januar 2007 vil give et provenutab i grundskyld til Kommunen i år 2007 på kr ,00. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: - Ejendomsskattelovens 8(ØU Pkt. 04_01) - Kopi af mødeark vedr. 8-fritagelse af Kirkegade 16(ØU Pkt. 04_02) - Notat af 7. april 1997 vedr. fritagelser for betaling af grundskyld bevilget af Økonomiudvalget i henhold til ejendomsskattelovens 8(ØU Pkt. 04_03) - Notat af 12. maj 1997 vedrørende fritagelser bevilget i henhold til ejendomsskattelovens 8 stk. 1, litra a-d(øu Pkt. 04_04) - Oversigt over hidtidige bevillinger af fritagelse for betaling af grundskyld jævnfør ejendomsskattelovens 8(ØU Pkt. 04_05) Pkt.nr. 5 Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen 1. at godkende forslag til rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet 2. at handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

11 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 9 Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Rammeaftalen er en aftale om drift og udvikling af tilbud i regionen. Rammeaftalen er opstået som følge af kommunalreformen. Forslag til rammeaftale for 2008 på kan området er udarbejdet i et administrativt samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner. På det sociale område dækker rammeaftalen de tilbud, som drives af regionen, og de tilbud, som kommunerne har overtaget fra amterne på kan området. Det drejer sig om: Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sikrede døgninstitutioner Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, aflastning Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer Tilbud om behandling af stofmisbrugere Tilbud om behandling af alkoholmisbrugere efter sygehusloven Visse specialrådgivningstilbud og hjælpemidler Rammeaftalen på specialundervisningsområdet omfatter: Voksne med generelle funktionsnedsættelser, herunder den særlige ungdomsuddannelse som overbygning på specialundervisningen til skolebørn, Voksne med specifikke funktionsnedsættelser, herunder værkstedsundervisning, Sindslidelser og erhvervede hjerneskader / sen-hjerneskader, Specialundervisning til høre-, syns- og talehandicappede/kommunikationscentre samt Specialundervisning til børn i regionale tilbud. De væsentligste områder i rammeaftalen er: - det forventede behov for pladser i det kommende år - krav til tilbuddenes indhold og kvalitet - styrings- og administrationsprincipper for tilbuddene Rammeaftalens beskrivelse af det forventede behov for pladser samt krav til tilbuddenes indhold og kvalitet bygger bl.a. på kommunernes redegørelser til regionen. De to forvaltninger vurderer, at forslaget til rammeaftale 2008 i al væsentlighed er i overensstemmelse med de krav til indhold og kvalitet i tilbudene, som blev fremført i Hvidovre Kommunes redegørelse til Region Hovedstaden. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april, 2007 forvaltningens redegørelse. Hvidovre Kommune har ikke pligt til faktisk at aftage det antal pladser, der er meldt ind som behov.

12 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 10 Rammeaftalen for 2008 skal ifølge Serviceloven, 6, stk. 2, være indgået senest 15. oktober, Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: - Forslag til rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet(øu Pkt. 05_01) - Bilag til rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet(øu Pkt. 05_02) - Bilag til rammeaftale 2. del.(øu Pkt. 05_03) - Handicaprådets høringssvar af (ØU Pkt. 05_04) Pkt.nr. 6 Tilbud til iværksættere og virksomheder i Hvidovre Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at forslaget til den lokale erhvervsindsats overfor iværksætter og nyetablere virksomheder for 2008 godkendes 2. at forslag til ændrede vedtægter for IværksætterKontaktpunktet godkendes 3. at forslag om genvalg af det nuværende formandskab for resten af indeværende kommunale valgperiode godkendes. Politisk beslutning:

13 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 11 Sagsfremstilling: Som en konsekvens af kommunalreformen blev forslag til den fremtidige lokale erhvervsservice fremlagt på IværksætterKontaktpunktets årsmøde i maj måned. Forslaget tager sit udgangspunkt i, at tilbuddene til lokale iværksættere og nyetablerede virksomheder forbliver af samme kvalitet som i de tidligere år, hvor de otte Vestegnskommuner og Herlev Kommune har samarbejdet om denne indsats. I følge forslaget vil der i 2008 blive holdt seks informationsaftener fordelt blandt de ni medlemskommuner samt fire iværksætterkurser afholdt over fem aftener. Derudover vil den individuelle vejledning til iværksættere og nyetablerede virksomheder fortsætte uændret, på linie med hvad der har været praksis i de tidligere år, herunder muligheden for i begrænset omfang at kunne henvise til eksterne professionelle rådgivere indenfor markedsføring, økonomi og juridiske problemstillinger. Der er ligeledes fremsendt forslag til ændrede vedtægter for IværksætterKontaktpunktet. Ændringerne er alene af redaktionel og praktisk karakter. IværksætterKontaktpunktets årsmøde foreslår derudover, at det nuværende formandskab med borgmester Ole Bjørstorp Ishøj Kommune som formand samt de to næstformænd borgmester Kjeld Hansen, Herlev Kommune og borgmester Kurt Hockerup, Vallensbæk Kommune genvælges for resten af den nuværende kommunale valgperiode. Iværksætterkontaktpunktets administration placeres hos den kommune, der stiller formanden og afregnes med kr Fra Hvidovre deltager viceborgmester Milton Graff Pedersen i bestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Medlemsbidraget pr. borger i 2008 andrager kr. 2,10 pr. svarende til i alt for Hvidovre Kommune. Beløbet er indarbejdet i budgetforslag Bidraget androg i årene 2006 og 2007 i alt kr pr. år. Beløbet finansieres af erhvervsfremmekontoen. Personalemæssige konsekvenser: Indsatsen vurderes, som tidligere til ca. 200 timer årligt. Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: Ud over at komme godt i gang, som selvstændig, er der også nogle der på et mere realistisk grundlag afstår fra at etablere virksomhed. Endelig er det en opgave at fremme iværksætterlysten hos de unge allerede i skolen. Bilag: Forslag til aktiviteter i 2008 af 25. juni 2007(ØU Pkt. 06_01) Budget for 2008(ØU Pkt. 06_02) Reviderede vedtægter for Iværksætterkontaktpunktet(ØU Pkt. 06_03)

14 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 12 Samarbejdsaftale mellem IværksætterKontaktpunktet og Væksthus Hovedstadsregionen(ØU Pkt. 06_04) Pkt.nr. 7 Beskæftigelsesplan 2008 og Resultatrevision Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at Beskæftigelsesplan 2008 godkendes Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 14. juni 2007, pkt. 7 Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsudvalget blev gjort opmærksom på, at beskæftigelsesplanen ville blive opdateret efter at udvalget havde godkendt planen. Beskæftigelsesplanen, som Arbejdsmarkedsudvalget fik forelagt, var baseret på tal fra før Jobcenter Hvidovre var etableret. Vedlagte Beskæftigelsesplan 2008 er opdateret med tal fra første kvartal Beskæftigelsesplan Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal omhandle den samlede indsats og indsatsen fordelt på stat og kommune. Beskæftigelsesplanen skal indgå i statens og kommunalbestyrelsens budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udformet en detaljeret skabelon for, hvordan beskæftigelsesplanen skal disponeres og for indholdet i de enkelte kapitler. Ifølge bekendtgørelsen skal beskæftigelsesplanen som minimum indeholde: 1) De af beskæftigelsesministeren udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen. 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer på baggrund af a) de af ministeren udmeldte mål, b) resultatrevisionen for det forudgående år, og c) det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. 3) Strategi og mål for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed, herunder indsatsen i forbindelse med formidling, information og vejledning samt tilbud overfor målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udlændinge

15 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 13 omfattet af kapitel 4 i integrationsloven og personer omfattet af opfølgning efter lov om sygedagpenge. 4) Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats, herunder at skaffe virksomhederne den nødvendige og ønskede arbejdskraft og forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. 5) Strategi og mål for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, herunder måltal for hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre aktører. 6) Budget for beskæftigelsesindsatsen opdelt på en kommunal og en statslig del. Den kommunale del af beskæftigelsesplanen skal senest godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år. Den statslige del af beskæftigelsesplanen skal senest godkendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen den 15. oktober. Resultatrevision De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret udarbejder hvert år en resultatrevision, der viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret og indsatsen fordelt på stat og kommune. Udarbejdelsen sker på grundlag af data, som indgår i Arbejdsmarkedsstyrelsens landsdækkende målesystem, Jobindsats.dk. Adgangen til jobindsats.dk var planlagt til at være januar 2007, men databasen blev først tilgængelig i juni I opstartsperioden var tallene i databasen fra 2006 og dermed fra perioden før jobcentrene blev etableret (jf. bilag). Som følge af den sene adgang til jobindsats.dk har forvaltningen ikke udarbejdet en resultatrevision på nuværende tidspunkt. Resultatrevisionen indgår derfor ikke i Beskæftigelsesplanen. I stedet er Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands Nøgletalsrapport fra juni 2007 anvendt som primær datakilde. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Beskæftigelsesplan 2008(ØU Pkt. 07_01) Orientering om Resultatrevision og Jobindsats.dk (ØU Pkt. 07_02) Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008 fra Det lokale beskæftigelsesråd(øu Pkt. 07_03) Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008 fra jobcentrets samarbejdsudvalg (SU)(ØU Pkt. 07_04)

16 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 14 Pkt.nr. 8 Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. At godkende kvalitetsstandarder på 79 (aktivitets- og samværstilbud) i Lov om Social Service 2. At vedlagte ydelseskataloger tages til efterretning 3. At Ældrerådets høringssvar indgår i behandlingen af sagen 4. At Handicaprådets høringssvar indgår i behandling af sagen Politisk beslutning: Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. september 2007 Punkt 4: Indstillingerne tiltrådt. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i behandlingen af sagen. Vedrørende Ældrerådets anbefaling vedrørende tilberedelse af måltider er dette drøftet, og udvalget finder, at der er taget højde for anbefalingen i det formulerede ydelseskatalog for Spurvegården. Handicaprådets anbefaling vedrørende udvidelse af kriterierne til også at omfatte borgere med handicap drøftet, men det er ikke muligt at udvide kriterierne indenfor eksisterende økonomi. Sagsfremstilling: I 2006 startede en ny praksis i forhold til kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet. Efter en endelig beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 12. december Beslutningen bestod i, at der fra politisk side vedtages nogle generelle standarder på baggrund af lovgivningen, og at Hvidovre Kommunes egne tilbud udarbejder et for tilbuddet specifikt ydelseskatalog, der vedlægges de overordnede standarder. Ved vedtagelse af kvalitetsstandarder opstiller kommunalpolitikerne den grundlæggende ramme for tildeling af ydelser. Serviceniveauet giver forvaltningen og institutioner det nødvendige grundlag til at kunne træffe individuelle afgørelser. Resultatet bliver, at afgørelserne afspejler de politiske prioriteringer, samtidig med at der er fokus på de individuelle behov hos borgerne. Kvalitetsstandarder gør det muligt at skabe sammenhæng mellem økonomi, serviceniveau, konkrete afgørelser og leveret hjælp. Ydelseskataloget er en operationalisering af kvalitetsstandarderne, så det bliver klart, hvad hjælpen indeholder, og hvem der kan få tildelt den specifikke hjælp i hvor lang tid.

17 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 15 I Hvidovre Kommune vedlægges der til kvalitetsstandarderne et ydelseskatalog fra kommunens institutioner og tilbud. I dette her tilfælde på aktivitets- og samværsområdet drejer det sig om: Dagcentret Spurvegården Aktivitetscentret Ydelseskatalogerne præciserer, hvilke opgaver kommunens institutioner og øvrige tilbud er i stand til at varetage for hvilke målgrupper indenfor den bevilgede ramme. Lov om Social service 79 beskriver: At Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. At Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Ovenstående betyder, at der i lovgivningen beskrives at ydelsen/tilbuddet er en kan bestemmelse. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Kvalitetsstandard for 79 (SSU d , pkt ) Ydelseskatalog for 79 Dagcenter Spurvegården (SSU d , pkt ) Ydelseskatalog for 79 Aktivitetscentret (SSU d , pkt ) Ældrerådets høringssvar (SSU d , pkt ) Handicaprådets høringssvar (SSU d , pkt )

18 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 16 Pkt.nr. 9 Frigivelse af puljemidler - pulje udvikling af bedre ældrepleje Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. At tage forvaltningens orientering vedrørende ansøgninger til puljen til efterretning. 2. At frigive midler i udgifts- og indtægtsbevilling på i alt kr., netto 0 kr. 3. At Ældrerådets høringssvar indgår i behandlingen Politisk beslutning: Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. september 2007 Punkt 6: Indstillingerne godkendt. Ældrerådets høringssvar indgik i behandlingen og udvalget ser positivt på at pkt. 2 indgår i fornyet ansøgning med samme sigte. Eventuelle forslag fra udvalgets medlemmer til ny ansøgning afleveres til forvaltningen senest Sagsfremstilling: På kommunalbestyrelsens møde den 12. juni 2007 blev kommunens ansøgninger til socialministeriets pulje vedrørende bedre ældre endelig godkendt. De samlede ansøgninger og efterfølgende bevillinger, som indstilles frigivet, ser herefter således ud: Ansøgningsområde Beløb Bevilget 1. 5 Hean Duo Cykler til brug for cykelture i naturen ansøgning fra kommunens plejehjem og bofællesskabet Torndalshave kr Ansøgning vedrørende særlige tiltag på vikarområdet herunder projekt vedrørende attraktiv arbejdsplads indeholdende introduktion, kompetenceudvikling, særlig organisering for afløsere ansøgning plejehjem og hjemmepleje 3. Socialt arrangement for alle i hjemmeplejen med et overordnet fagligt informerende og socialt formål ansøgning fra hjemmeplejen. 4. Certificering af kommunens hjemmepleje ansøgning fra hjemmeplejen kr kr kr. 0

19 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side Lederuddannelse for kommunens hjemmeplejes gruppeledere ansøgning fra hjemmeplejen. 6. Særlige tiltag på IT området i forhold til hjemmeplejen ansøgning fra hjemmeplejen. 7. Organisering i særligt team med tværfagligt personale ansøgning kommer fra hjemmeplejen. 8. Udviklingsprojekt vedrørende teamorganisering i hjemmeplejen ansøgning kommer fra hjemmeplejen. 9. Vikar/lønudgifter m.m. i forbindelse med opskoling af sygehjælpere fra aften/nattestillinger godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. maj kr kr kr kr kr. 0 I alt kr Forvaltningen går nu i gang med arbejdet omkring realisering af projekterne, som er planlagt udført i Det skal bemærkes, at Socialministeriet har fremskyndet anden ansøgningsrunde, således at der skal søges inden den 1. oktober Forvaltningen er i samarbejde med de decentrale institutioner/områder i gang med at udarbejde ansøgninger til denne runde. I lighed med tidligere ansøgningsrunde fremsendes ansøgningerne til ministeriet under forudsætning af en politisk godkendelse. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Ældrerådets høringssvar (SSU d , pkt. 06)

20 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 18 Pkt.nr. 10 Ansøgning om støtte fra pulje til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region i 2007 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at den fremsendte ansøgning til Region Hovedstaden om tilskud til de nye patientskoler tages til efterretning. Politisk beslutning: Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. september 2007 Punkt 8: 1. at: Tiltrådt. Udvalget forudsætter at medfinansieringen i videst muligt omfang tages af eksisterende ressourcer. Handicaprådets høringssvar indgår i den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Som en del af Regionens indsats til samarbejde med kommunerne er der afsat 5 mio. til uddeling og brug i Midlerne er afsat med det formål - at gennemføre fælles projekter region og kommuner imellem Der er udmøntet 5 mio. kr. i Ansøgningsfrist for kommuner for 2007 er fastsat til 24.august Social- og Sundhedsforvaltningen har inden fristens udløb indsendt ansøgning om støtte på i alt kr. til indsatsen i Hvidovre Kommune. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af kort tid, da beløbet skal bruges i Forvaltningens forslag til aktiviteten er nærmere beskrevet i vedlagte ansøgning, hvortil der henvises. Økonomiske konsekvenser: Der er ansøgt om i alt kr. Der er krav om kommunal medfinansiering, og denne ydes af midler fra sundhedscentret, ialt kr.

21 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 19 Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: For at styrke indsatsen overfor kronisk syge i kommunen oprettes patientskoler, jf. kommunens sundhedspolitik, for borgere med KOL (rygerlunger) og diabetes type 2 ( gammelmandssukkersyge ). Kurserne omfatter både en teoretisk del og en del med fysisk træning. Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Ansøgning med bilag (SSU d , pkt ) Region Hovedstadens beskrivelse/vejledning (SSU d , pkt ) Handicaprådets høringssvar af (ØU Pkt. 10_01) Ældrerådets høringssvar af (ØU Pkt. 10_02) Pkt.nr. 11 Nye regler for tilsyn med plejehjem Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse tages til efterretning Politisk beslutning: Social- og Sundhedsudvalgets møde 3. september 2007 Punkt 2: 1. at: Indstillingen tiltrådt. De 2 planlagte besøg aflyses for nuværende. Sagsfremstilling: Ifølge 151 i Lov om Social Service er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboliger i kommunen.

22 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 20 Folketinget har d. 29. maj 2007 vedtaget en lovændring, L 136, der giver socialministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om tilsyn, herunder at fastsætte regler om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke må deltage i den faktiske udførelse af tilsynet. Loven er trådt i kraft 1. juli Socialministerens bekendtgørelse trådte i kraft d. 11. juli Som forventet indeholder den bestemmelse om, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke må deltage i tilsynsbesøgene. Af forarbejderne til loven fremgår det, at man ønsker at styrke og opstramme kvaliteten af de kommunale tilsyn med plejehjem og i plejeboliger. En undersøgelse af området, foretaget i 2006, viser, at kvaliteten af tilsynet i kommunerne er meget svingende og at der er behov for at styrke dem i relation til metode, indhold og opfølgning. Det er hensigten med lovændringen at udbrede god tilsynspraksis til alle landets kommuner med en metodemæssig understøttelse af den måde, tilsynet udføres på. Der lægges således meget vægt på det faglige element i tilsynet. De væsentligste justeringer i forhold til det nuværende tilsynskoncept findes vedrørende personalet, hvor f. eks sygefravær, muligheder for efteruddannelse, oplæring af afløsere og vikarer og personalets forhold til ledelse og beboere fremhæves i den nye bekendtgørelse. Hertil kommer konkrete tilsynsopgaver vedr. indberetninger om magtanvendelse, tilstedeværelsen af diverse instrukser samt vejledning af evt. utilfredse beboere om klageadgang. Forbuddet mod, at kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i tilsynsbesøgene medfører konkret, at to aftalte tilsynsbesøg med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget (18. september 2007 på Strandmarkshave og 20. november på Krogstenshave), ikke kan indgå i tilsynet. Det vurderes, at Hvidovre Kommunes tilsynspraksis indholdsmæssigt i alt væsentligt lever op til det nye regelsæt og kan forsætte med enkelte justeringer. Kopi af bekendtgørelsen vedlægges. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. (SSU d , pkt. 02)

23 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 21 Pkt.nr. 12 Dansborgskolen, renovering af brugsvandsinstallationer og separering af varmecentral, nyt Projekt nr og Dansborghallen, etablering af varmecentral og ny brugsvandsforsyning, nyt Projekt nr. 0056, Bevillingsansøgninger Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at der til nyt Projekt nr. 3351, Dansborgskolen, renovering af brugsvandsinstallationer og separering af varmecentral, gives rådighedsbeløb i 2007 og anlægsbevilling på kr , hvoraf kr anvendes til teknisk rådgivning og bistand, 2. at der til nyt Projekt nr. 0056, Dansborghallen, etablering af varmecentral og ny brugsvandsforsyning, gives rådighedsbeløb i 2007 og anlægsbevilling på kr , hvoraf kr anvendes til teknisk rådgivning og bistand, 3. at rådighedsbeløbene i 2007 til Projekt nr. 3351, Dansborgskolen, renovering af brugsvandsinstallationer og separering af varmecentral på kr og Projekt nr. 0056, Dansborghallen, etablering af varmecentral og ny brugsvandsforsyning på kr , i alt kr finansieres af Projekt nr. 3337, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler at rådighedsbeløbet i 2007 og anlægsbevilling på Projekt nr. 3337, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2007, på kr nedskrives med kr til kr Politisk beslutning: Ejendoms- og Arealudvalgets møde 23. august 2007 Punkt 4: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Brugsvandsinstallationerne på Dansborgskolen og Dansborghallen er gennemgået af ekstern rådgiver for registrering og udarbejdelse af forslag til udbedring af forholdene omkring de defekte, uanvendte og uhensigtsmæssige brugsvandsinstallationer af hensyn til opnåelse af god vandkvalitet. Hovedstrenge på brugsvandssystemet på Dansborgskolen bør skiftes helt og stikledninger i et mindre omfang på grund af tærede og defekte rør samt for store dimensioner. Afblændede rørstrækninger afskæres og proppes, og nogle føringsveje ændres helt, herunder føring af koldtvandsrør i jord. Vand- og varmesystemerne på Dansborgskolen og Dansborghallen er sammenhængende, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Derfor separeres den fælles varmecentral på Dansborgskolen og der etableres ny varmecentral med varmtvandsbeholder i Dansborghallen, ligesom Dansborghallen får egen vandforsyning.

24 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 22 Der udarbejdes udbudsmateriale med efterfølgende afholdelse af licitation. Arbejdet forventes udført ultimo 2007 og henover vinteren. De ansøgte anlægsbevillinger beror på overslag fra den eksterne rådgiver. De 2 projekter udføres samlet og det er af regnskabstekniske årsager, at de føres på hver sit projekt. Økonomiske konsekvenser: Til nyt Projekt nr. 3351, Dansborgskolen, renovering af brugsvandsinstallationer og separering af varmecentral, gives rådighedsbeløb i 2007 og anlægsbevilling på kr , hvoraf kr anvendes til teknisk rådgivning og bistand. Til nyt Projekt nr. 0056, Dansborghallen, etablering af varmecentral og ny brugsvandsforsyning, gives rådighedsbeløb i 2007 og anlægsbevilling på kr , hvoraf kr anvendes til teknisk rådgivning og bistand. Rådighedsbeløbene i 2007 og tilhørende anlægsbevillinger til Projekt nr. 3351, Dansborgskolen, renovering af brugsvandsinstallationer og separering af varmecentral på kr og Projekt nr. 0056, Dansborghallen, etablering af varmecentral og ny brugsvandsforsyning på kr , i alt kr finansieres af Projekt nr. 3337, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler Rådighedsbeløbet i 2007 og tilhørende anlægsbevilling på Projekt nr. 3337, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2007, hvor der pr. 14. august 2007 resterer kr , der nedskrives med kr til kr Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: -

25 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 23 Pkt.nr. 13 Kommuneveje: Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at godkende REGULATIV: Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser, dateret 14. august Politisk beslutning: Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. august 2007 Punkt 2: Tiltrådt. Sagsfremstilling: På foranledning af kommunalreformen, hvor Hvidovre Kommune overtog Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej fra Københavns Amt, har Teknisk Forvaltning udarbejdet et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse. Det nye regulativ er udarbejdet med udgangspunkt i Vejdirektoratets Vinterudvalgs Paradigma for REGULATIV: Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, dateret 21. juni Endvidere er regulativet udarbejdet i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje med senere ændringer. Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2003 det gældende REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i HVIDOVRE KOMMUNE. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2006, punkt 2, blev det vedtaget: At såfremt det ud fra en totaløkonomisk vurdering skønnes mest fordelagtigt at foretage en samlet rydning uagtet vejkategori gøres dette ved hjælp af de eksterne samarbejdspartnere kommunen har aftale med, hvilket blev tilføjet i gældende regulativ pr. september 2006.

26 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side 24 Der er kun få ændringer i det nye regulativ i forhold til gældende regulativ. Ændringerne består især af følgende: - Klassificeringen af veje og cykelstier langs veje samt pladser tager udgangspunkt i Vinterudvalgets anbefalinger. - Praksis for vintervedligeholdelse af cykelstier i eget forløb og fortove er beskrevet. - Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej er omfattet af regulativet. 1. Klassificering af veje og cykelstier langs veje samt pladser Klassificeringen fremgår af regulativet. Der er foreskrevet servicemål i regulativets bilag A. Klassificeringen er defineret som følgende: Vintervejklasse I: Vintervejklasse II: Vintervejklasse III: Vintervejklasse IV: Veje med afgørende betydning for fjerntrafikken. Veje med afgørende betydning for afviklingen af den gennemkørende trafik, herunder veje med højest prioriteret kollektiv trafik samt stationsforpladser. Veje med afgørende betydning for afviklingen af den lokale nærtrafik, f.eks. veje mellem sammenhængende bykvarterer, de højest prioriterede fordelingsveje i industri- og boligområder, skoleveje, adgangsveje til institutioner samt vigtige p-pladser. Lokalveje og pladser med mindre betydning for afviklingen af trafikken, f.eks. boligveje. Cykelstier, der forløber parallelt med og som en del af vejens forløb, sneryddes og glatførebekæmpes efter samme klassificering som vejen. I praksis foregår snerydningen ved, at samtlige veje inklusive cykelstier langs vejene samt pladser bliver ryddet for sne og saltet i prioriteret rækkefølge fra vintervejklasse I til IV hele døgnet. Såfremt det ud fra en totaløkonomisk vurdering skønnes mest fordelagtigt at foretage en samlet snerydning uagtet vintervejklasse, gøres dette. I praksis glatførebekæmpes vejene, cykelstier langs vejene og pladserne i vintervejklasse I-III i prioriteret rækkefølge hele døgnet, mens vejene, cykelstier langs vejene og pladserne i vintervejklasse IV kun glatførebekæmpes inden for Vej- og Parkafdelingens normale arbejdstid. Det betyder, at boligveje kan være glatte henover en weekend. Ved isslag glatførebekæmpes samtlige veje inklusive cykelstier langs vejene samt pladser i prioriteret rækkefølge fra vintervejklasse I til IV hele døgnet. I praksis vil man også kunne opleve, at enkelte veje med en lavere klassificering tages før en vej med en højere klassificering, hvilket skyldes den praktiske tilrettelæggelse af sneruten. Busstoppesteder, fodgængerfelter og cykelpassager bag om trafikchikaner sneryddes og glatførebekæmpes som udgangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på vejene inklusive cykelstier langs vejene. Snerydningen af disse steder kan blive forskudt med 4-12 timer, efter vej og cykelsti er ryddet, og 2-3 timer efter vej og cykelsti er glatførebekæmpet.

27 Økonomiudvalgsmøde 10. september 2007 Side Klassificering af cykelstier i eget forløb, fortove, broer og skolegårde Klassificeringen af cykelstier i eget forløb og fortove fremgår af regulativet. Der er foreskrevet servicemål for disse i regulativets bilag B og C. Cykelstier i eget forløb Enkelte cykelstier i eget forløb vintervedligeholdes hele døgnet, mens de fleste ryddes inden for Vej- og Parkafdelingens normale arbejdstid. Cykelstier i parker og grønne områder vintervedligeholdes ikke. Fortove og gangstier Kommunen er som grundejer forpligtiget til vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove og gangstier ud for egen grund, for eksempel Rådhuset, skoler, institutioner mv.. Desuden skal kommunen vintervedligeholde og renholde fortove og gangstier, der ligger mere end 10 meter fra nærmeste grundejers matrikelskel. Kommunen vintervedligeholder fortove og gangstier inden for Vej- og Parkafdelingens normale arbejdstid (mandag til torsdag , fredag ). Gangstier i parker og grønne områder vintervedligeholdes ikke. Det skal bemærkes, at grundejere i henhold til retspraksis skal vintervedligeholde deres fortove og gangstier mellem kl , ellers pådrages et erstatningsansvar for faldulykker. Broer og tunneller Stibroer og stitunneller inklusive trapper/adgangsstier sneryddes og glatførebekæmpes hele døgnet. Skolegårde Vejdrift rydder skolegårde, skolernes interne adgangsveje og vigtige p-pladser efter snefald, inden skolen åbner. Glatførebekæmpelse foretages af skolen. 3. Kolonihaveområder Det har været praksis, at kommunen vintervedligeholdte de offentlige fortove langs Kettehøj 1 og 2 på Kettevej samt fortovene langs de offentlige veje i Præstemosen på Præstemosen og Rebæk Alle. Denne praksis anbefales forsat, da de to kolonihaveområder ikke bebos i vinterhalvåret, og det vurderes, at fortovene er væsentlige trafikårer i vinterhalvåret for beboere i områderne. 4. Gammel Køge Landevej I Københavns Amts Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse var det fastlagt, at amtet forestod vintervedligeholdelsen på de fortove, som var en del af amtets offentlige vejnet. Derfor er fortovet på Gammel Køge Landevej - i alt 10 km - siden 1992 blevet vintervedligeholdt af Københavns Amt. Det anbefales, at grundejerne på Gammel Køge Landevej sidestilles med de øvrige grundejere i kommunen, således at grundejerne fremover selv skal vintervedligeholde og renholde deres fortove. Grundejerne vil blive orienteret om dette ved brev og bekendtgørelse i Hvidovre Avis.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver.

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver. Pkt.nr. 4 Revisionsberetning nr. 147. Revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registering af fysiske aktiver mv. 490777 Indstilling: Økonomisk

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Phønixhusene. Åben-lav boligbebyggelse på Brostykkevej

Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Phønixhusene. Åben-lav boligbebyggelse på Brostykkevej Pkt.nr. 5 Endelig vedtagelse af Lokalplan 218 Bevarende lokalplan for Phønixhusene. Åbenlav boligbebyggelse på Brostykkevej 397462 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

EJERLAUGET STENSBJERG

EJERLAUGET STENSBJERG EJERLAUGET STENSBJERG ÅRSRAPPORT 2016 (13. regnskabsår) EJERLAUGET STENSBJERG Årsrapport 2016 1 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Foreningens formål er: varetage medlemmernes interesser hvad angår vej,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere