VEJ nr af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJ nr af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017"

Transkript

1 VEJ nr af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Løsdrift i farestalde Vejledning om tilskud til projekter om etablering af løsdrift i farestalde

2 Kolofon Løsdrift i farestalde 2016 Vejledning om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen - i Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf. :

3 Indhold 1. Indledning 2. Ordningens formål 3. Administration af ordningen 4. Afsatte midler 5. Ansøgningsfrist 6. Hvordan søger du om tilskud 7. Hvem kan søge om tilskud 8. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering 9. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til 10. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering 11. Hvilke udgifter kan du få tilskud til 12. Hvilke projekter kan du ikke få tilskud til 13. Udbudsregler 14. Kriterier og forpligtelser 15. Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt ( skiltning ) 16. Særligt om opretholdelse af projektet 17. Igangsætning af projektet 18. Besked om afgørelse om tilsagn 19. Projektperioden 20. Klageadgang 21. Ændring af projektet 22. Overdragelse af tilsagn 23. Afslutning af projekt 24. Udbetaling af tilskud 25. Sagsbehandlingstid 3

4 26. Evaluering efter projektets afslutning 27. Projektet opgives 28. Kontrol på stedet 29. Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud 30. Straffebestemmelser og svig 31. Force majeure 32. NaturErhvervstyrelsens brug af data 33. Lovgrundlag 34. Yderligere oplysninger 4

5 1. Indledning Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilsagn om tilskud til investeringsprojekter under ordningen Etablering af løsdrift i farestalde Her finder du oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan du gør, og om de forskellige betingelser der findes for at få tilskud. Alle relevante dokumenter findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside i Tilskudsguide under Etablering af løsdrift i farestalde Ordningens formål Ordningen om etablering af løsdrift i farestalde er en del af det danske landdistriktsprogram , der har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne Formålet med ordningen er, gennem tilskud til investeringer i etablering af løsdrift i farestalde, at fremme dyrevelfærden. Investeringerne skal medvirke til at fremme udbredelsen af løsdrift i farestalde. Ved farestalde forstås det anlæg, hvor søerne opstaldes fra ca. 1 uge før forventet faring og frem til pattegrisene afvænnes. Ved løsdrift forstås en indretning, hvor soen frit kan bevæge sig rundt i stien. Beskyttelsesbøjler i nogle dage omkring faring er tilladt. Ved faresti forstås en sti, hvor soen er opstaldet fra højst syv og mindst tre dage før forventet faring og frem til fravænning af pattegrisene, som skal være mindst 21 dage ved fravænning. 3. Administration af ordningen NaturErhvervstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. 5

6 Alle ansøgninger om tilskud, projektændringer og udbetaling under ordningen skal ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Link til Tast selv-service finder du på vores hjemmeside i Tilskudsguide under Etablering af løsdrift i farestalde Her finder du også links til vejledning i brug af Tast selv-service. Du skal være opmærksom på, at Tast selv-service kan være lukket på nogle tidspunkter, fx hver nat mellem kl. 24 og 01 samt onsdage mellem kl. 17 og 24, men også på andre tidspunkter. På vores hjemmeside under Tast selv-service/driftsstatus kan du finde mere information om lukninger af Tast selv-service, herunder driftsstatus. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud under ordningen skal ske via Afsatte midler Til ansøgningsrunden til ordningen i 2016 er der afsat i alt 17,0 mio. kr. Indikative rammer 2016 Vi har fastsat følgende indikative, beløbsmæssige rammer for indsatsområderne under ordningen i Indsatsområder i 2016 Pulje i 2016 (mio. kr.) Etablering af nye farestalde med 13 mio. kr. løsdrift Ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering 4 mio. kr. af løsdrift i farestalde I alt 17 mio. kr. Du kan læse mere om indsatsområder i afsnittet om de tilskudsberettigede projekter og aktiviteter. 5. Ansøgningsfrist Vi kan modtage din ansøgning fra den 1. november Din ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 17. januar 2016 kl. 23:59. Hvis vi modtager din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive overført til næste ansøgningsrunde. 6. Hvordan søger du om tilskud 6

7 Du skal sende din ansøgning om tilsagn om tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Link til Tast selv-service finder du på vores hjemmeside i Tilskudsguide under Etablering af løsdrift i farestalde Her finder du også links til vejledning i brug af Tast selv-service. Din ansøgning skal indeholde: Et udfyldt ansøgningsskema. Angivelse af størrelsen på og antallet af farestierne i projektet. Andelen af gennemsnitligt fast gulv i samtlige farestier, du søger om tilskud til. Eventuelt ansøgte eller opnåede miljøgodkendelser og byggetilladelser. Eventuelt opnået finansieringserklæring. Skemaet til finansieringserklæringen, der skal anvendes, findes på vores hjemmeside i Tilskudsguide under Etablering af løsdrift i farestalde Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt, fx hvis du ikke har vedhæftet obligatoriske bilag og udfyldt de påkrævede felter, kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb. Vær opmærksom på, at der kun kan sendes én ansøgning pr. indsatsområde pr. CVR-nummer eller CPRnummer. Kvittering for modtagelse af ansøgning Vi kvitterer for at have modtaget din ansøgning. Når du sender din ansøgning via Tast selv-service, bliver kvitteringsbrevet sendt automatisk lige efter, at du har sendt din ansøgning. 7. Hvem kan søge om tilskud Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der som ejer eller forpagter, driver en primær jordbrugsbedrift. Det er en betingelse, at projektet gennemføres på din egen eller din forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for at gennemføre projektet. Det er desuden et krav, at investeringsprojektet gennemføres af én CVR-registreret jordbrugsbedrift (eller CPR-nr., hvis CVR-nr. ikke findes), hvis formål er at drive en primær jordbrugsproduktion. der på den primære jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatser. Kravet skal være opfyldt både ved ansøgning om tilsagn og udbetaling af tilskud. Arbejdskraftbehovet beregnes på grundlag af normtimesatserne, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1. Ved en jordbrugsproduktion forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, der fremgår af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, der ikke har været genstand for 7

8 forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til første salg er omfattet af definitionen. Tilsagnshaver Tilsagnshaver er den, der: søger om tilsagn om tilskud, modtager tilsagnet, er ansvarlig for, at projektet gennemføres, søger om udbetaling af tilskud og modtager tilskuddet. Ansøgere, som også søger tilskud på andre tilskudsordninger Hvis du har ansøgt om tilskud og opnår tilsagn om tilskud på andre tilskudsordninger under forordning nr. 1305/2013, artikel 17, herunder Miljøteknologi kvæg, svin og gartnerier og Miljøteknologi gylleforsuring, kan du til det samme staldbyggeri ikke modtage tilsagn om tilskud til projekter, som omfatter de samme udgifter. Du kan derfor ikke modtage tilsagn om tilskud til Etablering af løsdrift i farestalde, hvis du på andre ordninger har modtaget tilsagn om tilskud til teknologier, som (1) kan udledes af standardomkostningerne, fx LED belysning og ventilation, og (2) som placeres i den farestald der søges tilskud til. Det er projekttypen (indsatsområdet), den tilhørende liste over obligatoriske byggelementer og placeringen af miljøteknologien, som er afgørende for, om du kan modtage tilsagn på denne ordning, såvel som på en anden miljøteknologiordning. Hvis du har søgt tilsagn om tilskud, til projekter som omhandler samme teknologi i samme staldbyggeri, og du modtager tilsagn om tilskud på den første ordning og herefter står til at modtage tilsagn på den anden ordning, vil du få mulighed for at bortfalde det først opnåede tilsagn til fordel for det andet. Det kan kun lade sig gøre, hvis du ikke har påbegyndt projektet omkring det først opnåede tilsagn. Hvis du vælger at søge tilskud til den samme teknologi i samme staldbyggeri under andre ordninger end denne, skal du oplyse herom i din ansøgning om tilskud til miljøteknologi i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. 8. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering Denne ordning benytter sig af standardomkostninger. Vi yder tilskud på 20 pct. af standardomkostningen pr. faresti for projekter omhandlende etablering af farestier i nye stalde, og på 40 pct. af standardomkostningen pr. faresti for projekter omhandlende ombygning. Standardomkostningerne er kr. for projekter omhandlende etablering af farestier i nye stalde og kr. for projekter omhandlende ombygning. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 10 mio. kr. pr. CVR-registrerede primære jordbrugsbedrift (eller CPR-nr., hvis CVR-nr. ikke findes). 8

9 NaturErhvervstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (53 pct.) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (47 pct.). Eksempler på beregning af tilskud: Der ansøges om tilskud til et projekt, hvor der skal etableres 100 farestier med løsdrift i et ombygningsprojekt. Standardomkostningen er kr. pr. faresti. Det samlede tilskudsgrundlag for projektet er derfor 100 stier * kr./sti = kr. Der kan gives tilskud på 40 % af tilskudsgrundlaget, og derfor bliver tilsagnsbeløbet kr. Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter. Anden offentlig, national medfinansiering Tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen kan kombineres med andet offentligt, nationalt tilskud, i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede under ordningen. Hvis du får andet offentligt, nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende til projektet til udgifter, der er tilskudsberettigede (herunder vækstkaution fra Vækstfonden), nedsætter vi tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen til de tilskudsberettigede udgifter, så det samlede, offentlige tilskud ikke overstiger 20 pct. for projekter omhandlende etablering af farestier i nye stalde og 40 pct. for projekter omhandlende ombygning af eksisterende bygninger. Du skal anføre størrelsen af eventuelt andet offentligt, nationalt tilskud til projektet i ansøgningsskemaet. Både når du søger om tilsagn om tilskud, og når du søger om udbetaling af tilskud. Hvis du modtager vækstkaution til projektets finansiering fra Vækstfonden, opgør vi værdien af disse garantier til 15,23 pct. af kautionens størrelse - med mindre andet fremgår af oplysninger fra Vækstfonden. Andre EU-tilskud Du kan ikke få tilskud til projekter, som du får EU-tilskud til under en anden ordning eller på anden måde. 9. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til Indsatsområder Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende to indsatsområder: 1) Etablering af løsdrift i farestalde nybyg: Omhandler etablering af nye farestalde, herunder også tilbygning, med løsdrift. 9

10 2) Etablering af løsdrift i farestalde ombyg: Omhandler ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af farestalde med løsdrift. Ved indsats 1) forstås etablering af nye farestalde med løsdrift i et ny staldanlæg, hvor der ikke eksisterer en råbygning i forvejen. Under denne kategori hører også tilbygninger, hvor eksisterende stald forlænges, uden at der eksisterer en råbygning. Ved indsats 2) forstås totalrenovering af eksisterende staldbygninger, dvs. projekter, hvor der er en råbygning, som skal ændres eller totalrenoveres med henblik på hold af farende søer i løsdrift. Du skal placere dit projekt i ét af de to indsatsområder. Et projekt kan ikke placeres i mere end ét indsatsområde. Du skal vælge dét indsatsområde, som er mest dækkende for dit projekt. Se afsnittet Hvad kan du få tilskud til eller bekendtgørelsens bilag 2, for en beskrivelse af hvilke elementer, der skal indgå i dit projekt. Hvis du ønsker at søge tilskud under begge indsatsområder, skal du sende en ansøgning for hvert indsatsområde. Du kan kun sende én ansøgning pr. indsatsområde. NaturErhvervstyrelsen behandler ansøgninger på hvert indsatsområde adskilt. Krav til projektet De samlede, tilskudsberettigede udgifter skal på ansøgningstidspunktet og tidspunktet for tilsagnet udgøre mindst kr. De samlede, tilskudsberettigede udgifter kan højest udgøre 10 mio. kr. pr. CPR-nr. eller pr. CVR-registrerede, primære jordbrugsbedrift. Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,5 m 2 pr. so. Projektet skal gennemføres med de i bekendtgørelsens bilag 2 obligatoriske elementer. I tabellen i bekendtgørelsens bilag 2 findes de minimumskrav til investeringer i en stald til løsgående diegivende søer, som ansøger er forpligtet til at investere i. De obligatoriske elementer og teknologier skal være nye. 10. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Afslag Vi kan give helt eller delvist afslag til et projekt, hvis vi vurderer, at: ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, en eller flere af de ansøgte farestier er under 5,5 m 2, det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, de samlede tilskudsberettigede udgifter pr. ansøgning ikke beløber sig til mindst kr. på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud og på tidspunktet for tilsagnsgivning, eller ansøgningen ikke er prioriteret til tilsagn (se nedenstående afsnit om prioriteringen). Pointsystem og prioritering af projekterne 10

11 Vi skal udvælge de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Ved prioritering af projekterne lægger vi vægt på følgende: 1. Gennemsnitsstørrelsen på den enkelte faresti 2. Andelen af fast gulv i samtlige ansøgte farestier 3. Finansieringserklæring 4. Miljøgodkendelse 5. Byggetilladelse Vær opmærksom på, at dokumentation for opnået eller ansøgt miljøgodkendelse, byggetilladelse og opnået godkendt finansieringserklæring skal dække hele projektet, og vedlægges ansøgningen, hvis du ønsker at opnå point på baggrund af disse forhold. Vi har fastsat et pointsystem og en minimumsgrænse for det antal point, som dit projekt mindst skal opnå for at blive rangeret og eventuelt prioritet til at modtage tilsagn om tilskud. Dit projekt tildeles point ud fra pointsystemet i skemaet nedenfor. Pointsystemet består af fem punkter. Pointsystem Størrelse på faresti, der overstiger de påkrævede 5,5 m 2 Point 0-5 Der gives 1 point pr. 0,5 m 2, for det areal, der overstiger de påkrævede 5,5 m 2, dog maks. 5 point. Fast gulv alene i faresti 40 % i samtlige ansøgte farestier 1 < 40 % i samtlige ansøgte farestier 0 Finansieringserklæring Vedlagt ansøgningen på ansøgningstidspunktet 3 Ikke vedlagt ansøgningen 0 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse er opnået eller kræves ikke 2 Miljøgodkendelse er ansøgt, men ikke opnået 1 Miljøgodkendelse er ikke ansøgt 0 Byggetilladelse Byggetilladelse er opnået eller kræves ikke 2 Byggetilladelse er ansøgt, men ikke opnået 1 Byggetilladelse er ikke ansøgt 0 11

12 I punkt 1 tildeles der point efter, hvor meget størrelsen af farestierne overstiger de påkrævede 5,5 m 2. Der er her tale om gennemsnitsstørrelsen på farestierne. Der gives et point for hver 0,5 m 2, arealet overstiger 5,5 m 2. Der rundes altid ned. Stistørrelse (m 2 ) Point for stistørrelse [5,5 6,0[ 0 [6,0 6,5[ 1 [6,5 7,0[ 2 [7,0 7,5[ 3 [7,5 8,0[ 4 8,0 eller større 5 Hvis du eksempelvis har 100 stier, hvoraf 50 er på 6,0 m 2 og 50 er på 6,8 m 2, er gennemsnitsstørrelsen, og derved grundlaget for prioriteringen, 6,4 m 2. I dette tilfælde vil du modtage 1 point for størrelsen på farestien. Arealet skal måles alene for farestierne eksklusiv gangareal jf. definitionen nedenfor. Definition på stistørrelse Stiens størrelse er defineret som arealet inden for den inventarramme, som omkranser stien. Dvs. længde gange bredde udgør stiens areal, hvor længden af stien måles fra midten af inventar i den ene ende af stien til midten af inventar i stiens modsatte ende. Tilsvarende måles stiens bredde fra midten af inventar i den ene side til midten af inventar i stiens modsatte side. Du angiver selv gennemsnitsstørrelsen på farestierne når du udfylder ansøgningen i Tast selv-service. Oplysningerne vil blive kontrolleret i forbindelse med afsyning af projektet, se afsnit Afslutning af projekt. I punkt 2 tildeles din ansøgning point efter, om andelen af fast gulv i samtlige stier er over eller under 40 pct. af det samlede gulvareal i stierne. Arealet skal alene måles for farestierne eksklusiv gangareal jf. definitionen ovenfor. Der er her tale om andelen af fast gulv i samtlige stier. Såfremt der er én enkelt sti med mindre end 40 pct. fast gulv, opnås 0 point. Definition på fast gulv Ved fast gulv forstås en sammenhængende gulvflade med højst 5 pct. dræn. Du angiver selv, om andelen af fast gulv i samtlige farestier er over eller under 40 pct. ved udfyldelse af ansøgningen i Tast selv-service. Oplysningerne vil blive kontrolleret i forbindelse med afsyning af projektet. I punkt 3 tildeles din ansøgning point for Finansieringserklæring. Der lægges vægt på: Om finansieringserklæring er vedhæftet ansøgningen på ansøgningstidspunktet. Finansieringserklæringen skal være udskrevet af ansøgers bank eller realkreditinstitut. Du skal bruge den skabelon, som NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet, og som findes i Tilskudsguiden under ordningen. Om finansieringserklæring ikke er indhentet. 12

13 NaturErhvervstyrelsen kan anmode om, at ansøger fremsender den relevante dokumentation, som ansøgers bank eller realkreditinstitut har haft adgang til i forbindelse med finansieringen. OBS! Hvis ansøger ønsker at opnå point på baggrund af finansieringserklæringen skal denne vedlægges ansøgningen. I punkt 4 tildeles der point for Miljøgodkendelse. Der lægges vægt på: Om miljøgodkendelse/-anmeldelse er opnået. Miljøgodkendelsen/-anmeldelsen skal dække hele det projekt, der søges tilskud til, og den må ikke være opnået for en tidsbegrænset periode. Opnået godkendelse/anmeldelse skal vedhæftes ansøgningen om tilskud. Om der er ansøgt om miljøgodkendelse/-anmeldelse, men endnu ikke opnået miljøgodkendelse/-anmeldelse til hele det projekt der søges tilskud til. Ansøgning samt kvittering for ansøgning skal vedhæftes til ansøgningen om tilskud. Om der endnu ikke er ansøgt om miljøgodkendelse/-anmeldelse til hele det projekt, der søges tilskud til. Om miljøgodkendelse/-anmeldelse ikke kræves. Vær opmærksom på, at kræver dit projekt godkendelse, selvom du angiver, at det ikke kræves, vil dit tilsagn bortfalde. Styrelsen kan i tvivlssager kontakte kommunen. OBS! Hvis ansøger ønsker at opnå point på baggrund af miljøgodkendelse/-anmeldelse skal denne (eller ansøgning og dokumentation for ansøgning) vedlægges ansøgningen. I punkt 5 tildeles der point for Byggetilladelse. Der lægges vægt på: Om byggetilladelse er opnået. Byggetilladelsen skal dække hele det projekt, der søges tilskud til. Opnået byggetilladelse skal vedhæftes ansøgningen om tilskud. Om der er ansøgt om byggetilladelse, men endnu ikke opnået byggetilladelse til hele det projekt der søges tilskud til. Ansøgning samt kvittering for ansøgning skal vedhæftes til ansøgningen om tilskud. Om der endnu ikke er ansøgt om byggetilladelse til hele det projekt, der søges tilskud til. Om byggetilladelse ikke kræves. Vær opmærksom på, at kræver dit projekt tilladelse, selvom du angiver, at det ikke kræves, vil dit tilsagn bortfalde. Styrelsen kan i tvivlssager kontakte kommunen. OBS! Hvis ansøger ønsker at opnå point på baggrund af byggetilladelse skal denne (eller ansøgning og dokumentation for ansøgning) vedlægges ansøgningen. En ansøgning tildeles point under hvert af de fem ovenstående punkter, og der kan gives det antal point som anført i tabellen ovenfor. Der kan maksimalt opnås 13 point. Minimumskriterium For at projektet skal være tilskudsberettiget, skal det opnå minimum 7 point. Hvis et projekt ikke opnår 7 point, vil det ikke indgå i prioriteringen, men modtage et afslag. Prioritering Projekter rangeres fra 13 7 point. Ansøgninger med højest antal point prioriteres højest. Der gives tilsagn, indtil rammen er opbrugt. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger prioriteres projektet med det største gennemsnitlige areal pr. faresti over projekter med et mindre gennemsnitligt areal pr. faresti. 13

14 Ubrugte midler inden for et indsatsområde omfordeles til det andet indsatsområde. Vi kan bede dig om at dokumentere dine oplysninger inden for de enkelte kriterier. Eksempler på beregning af point: Ansøgningseksempel 1: Prioriteringskriterier Oplyst i ansøgning Antal point Stistørrelse 5,5 m 2 0 point Andelen af fast gulv Mindst 55 % 1 point Finansieringserklæring Ja, vedhæftet 3 point Miljøgodkendelse Ja, ansøgt, dokumentation vedlagt 1 point Byggetilladelse Nej, endnu ikke søgt, men kræves 0 point Samlet opnår projektet 5 point. Projektet får afslag, da et projekt minimum skal have 7 point. Ansøgningseksempel 2: Prioriteringskriterier Oplyst i ansøgning Antal point Stistørrelse 6,5 m 2 2 point Andelen af fast gulv Mindst 70 % 1 point Finansieringserklæring Ja, vedhæftet 3 point Miljøgodkendelse Ja, ansøgt, dokumentation vedlagt 1 point Byggetilladelse Ja, ansøgt, dokumentation vedlagt 1 point Samlet opnår projektet 8 point. Projektet vil indgå i prioriteringen, og vil modtage tilsagn hvis det prioriteres til tilsagn inden for den økonomiske ramme. Ansøgningseksempel 3: Prioriteringskriterier Oplyst i ansøgning Antal point Stistørrelse 8,2 m 2 5 point Andelen af fast gulv Mindst 64 % 1 point Finansieringserklæring Ja, vedhæftet 3 point Miljøgodkendelse Ja, opnået, dokumentation vedlagt 2 point Byggetilladelse Ja, opnået, dokumentation vedlagt 2 point Samlet opnår projektet 13 point. Projektet vil indgå i prioriteringen, og vil modtage tilsagn hvis det prioriteres til tilsagn inden for den økonomiske ramme. 11. Hvilke udgifter kan du få tilskud til 14

15 Under ordningen om etablering af løsdrift i farestalde er tilskudsberettigede udgifter de fastsatte standardomkostninger på henholdsvis kr. pr. faresti for etablering af nye farestier i et nybygnings- eller tilbygningsprojekt og kr. pr. faresti for ombygningsprojekter. Standardomkostninger Nybyg inkl. tilbyg Ombygning kr./faresti kr./faresti En standardomkostning er en på forhånd beregnet enhedspris, der kan ydes pr. enhed af en investering. Ved brugen af standardomkostninger er udgifternes rimelighed vurderet på forhånd, og der er stor fokus på fysisk kontrol og dermed til effekten af selve projektet. Således er det ved brugen af standardomkostninger ikke nødvendigt at sende to tilbud på ansøgningstidspunktet eller faktura of dokumentation for betaling på udbetalingstidspunktet. Der kan dog være udbudsretlige regler, som du skal være opmærksom på, se afsnit 13 om Udbudsregler for yderligere information herom. I tillæg kan din ansøgning blive udtaget til bilagskontrol, hvor samtlige faktura for projektet skal fremvises, se afsnit Kriterier og forpligtelser. Du modtager således standardomkostningen for det antal opførte stipladser, der fremgår af dit tilsagn, uanset hvilke konkrete udgifter du afholder i forbindelse med byggeriet. Det er dog en forudsætning, at projektet indeholder de byggeelementer og teknologier, der er inkluderet i standardomkostningerne, samt at der opføres det antal stipladser, der fremgår af tilsagnet. En stald skal således indeholde alle de angivne elementer i skemaet nedenfor for at være berettiget til tilskud, og alle de teknologier og investeringer, som indgår i projektet, skal være nye. Etablering af løsdrift i farestalde Standardomkostninger Kategori Udspecificering af obligatoriske elementer Byggeomkostninger til - Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde råhus - Tagkonstruktion og evt. loftflade og isolering - Facade inkl. fundament - Gavl inkl. fundament samt gavltrekant Nybyg (inkl. tilbyg) kr./faresti Inventar - Døre, vinduer og skillevægge - Spaltegulv/fastgulv/evt. gulvvarme/varmelamper/- elementer - Stiadskillelse (ekstra stærk ved løsdrift) - Krybbe, vand samt udfordringsenhed - Pattegrisehule/-rum - Boks/bøjle/støttevægge 15

16 - Ventilation: Indsugnings-/udsugningsenhed samt styringsenhed Inventar - El-installation, belysning og VVS -Fjernelse af gammelt inventar og el - Ny gulvprofil, evt. tilretning af gyllekanaler - Spaltegulv/fast gulv/gulvvarme Ombygning kr./faresti - Stiadskillelse (ekstra stærk ved løsdrift) - Krybbe, vand samt udfordringsenhed - Pattegrisehule/-rum - Boks/bøjle/støttevægge - El-installation, belysning, VVS og evt. ventilation De udgifter, du afholder som et led i dit projekt, må kun afholdes inden for projektperioden, og de må således ikke afholdes, før du indsender din ansøgning om tilsagn om tilskud. En udgift er afholdt, når leverandøren har udstedt en faktura. De udgifter, du afholder som et led i dit projekt, skal senest betales inden du sender din ansøgning om udbetaling til NaturErhvervstyrelsen. 12. Hvilke projekter kan du ikke få tilskud til Under Etablering af løsdrift i farestalde 2016 gives ikke tilsagn til: Projekter, hvori der indgår teknologier eller investeringer, som modtager eller tidligere har modtaget andre EU-tilskud, tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. 12, stk. 2, eller tilskud fra en anden tilskudsordning fra NaturErhvervstyrelsen. Projekter, vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Projekter, som tilsagnshaver har påbegyndt, inden ansøgning om tilsagn om tilskud er indgivet til NaturErhvervstyrelsen. Projekter, hvor der varetages sædvanlige myndighedsopgaver. Projekter, hvor investeringen ikke er ny. Det gælder desuden at hvis en ansøger opnår tilsagn om tilskud til denne ordning, kan der ikke, før projektet er afsluttet, gives tilsagn om tilskud til investeringer vedrørende samme staldbyggeri under andre tilskudsordninger, som er omfattet af forordning nr. 1305/2013, artikel

17 13. Udbudsregler NaturErhvervstyrelsen skal som kontrolmyndighed sikre, at de gældende udbudsregler er overholdt på projekter, hvor der udbetales tilskud. Det gælder også for ansøgninger om tilskud baseret på standardomkostninger. Som tilsagnshaver efter denne ordning kan du omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren 1, når du har en bygge- og anlægsopgave med udgifter for kr. og derover. Som offentlig eller offentligretlig tilsagnshaver efter denne ordning kan du være omfattet af reglerne i udbudsloven 2, når I køber varer og tjenesteydelser, eller udfører bygge- og anlægsopgaver. Hvis reglerne ikke er fulgt, kan det betyde nedsat tilskud. Vi anbefaler derfor, at du sætter dig grundigt ind i reglerne på Hvad er bygge- og anlæg: Opførelse og vedligeholdelse af bygninger, el-installationsopgaver, vvs-opgaver, anlæg af veje og pladser. Hvis du skal indgå en kontrakt om køb af en vare, som skal installeres eller monteres, skal du tage stilling til, hvad der er kontraktens hovedformål for at afgøre, om det er bygge- og anlæg. Jo mere arbejdskrævende investeringen er, jo mere taler for, at det er bygge og anlæg og ikke et varekøb. Hvis det er varekøb, skal du ikke sende opgaven i udbud. Eksempel: - Er din opgave et staldbyggeri, så er det bygge og anlæg. - Er din opgave køb af en maskine, der skal stå på et staldgulv og bare sættes i stikkontakten, så er det et varekøb. Hvordan opfylder du loven? Du skal indhente mindst to underhåndsbud 3 på bygge- og anlægsopgaver til over kr. Du skal sende en skriftlig opfordring til tilbudsgiverne om at afgive tilbud. Du må gerne sende en mail, men du må ikke nøjes med at ringe til tilbudsgiverne. I den skriftlige opfordring til at give tilbud skal du oplyse alle tilbudsgivere om, hvilket kriterie du vil anvende, når du tildeler ordren. Du kan ikke i opfordringsskrivelsen forbeholde dig retten til at vælge frit mellem de indkomne tilbud. Du skal oplyse enten: Kriteriet laveste pris, eller Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud 4. 17

18 Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud kan bestå af en sammensætning af flere kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt. F.eks. kan du lægge vægt på kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion. Når du har modtaget tilbuddene, skal du vælge et af dem. Tilbuddene skal være afgivet nogenlunde samtidig, for at de kan betragtes som afgivet i samme udbudsrunde. Hvis du tidligere har gennemført en udbudsrunde uden at gøre brug af nogen af tilbuddene, skal du gennemføre et nyt udbud, og vælge et af tilbuddene fra den nye runde. Send dokumentation med udbetalingsanmodningen Du skal senest ved anmodning om udbetaling dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Du skal opbevare al dokumentation for, at reglerne er overholdt, dvs. ikke kun det, som skal indsendes, i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal opbevare det eller de tilbud, du ikke har accepteret. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvad skal du sende ind? Hvis dit projekt er omfattet af tilbudsloven, skal du sammen med din udbetalingsanmodning sende: 1. Den opfordringsskrivelse, som du har sendt til tilbudsgiverne. Som offentlig institution er I omfattet af reglerne om licitation, hvis jeres projekt er bygge- og anlæg til over 3 mio., og hvis I før 1. januar 2016 som offentlig institution har købt varer og tjenesteydelser, er der krav om annoncering. I disse tilfælde skal I i stedet sende udbudsannoncen. Det skal fremgå af skrivelsen (eller annoncen), hvilken ydelse, der udbydes, og om der ved valget af leverandør vil blive lagt vægt på kriteriet billigst pris eller kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. 2. De modtagne tilbud, både det valgte og det/de ikke valgte. Det skal fremgå af tilbuddene, at de er afgivet på samme grundlag, både vedr. kriterium, jf. ovenfor, og vedr. indhold og omfang, dvs. hvilken vare/ydelse, der skal leveres. 3. Den endelige faktura fra den tilbudsgiver, du har valgt. Særligt om totalentrepriser Hvis det er en totalentreprise, du skal gennemføre, skal du også udbyde dit projekt som en totalentreprise. Det betyder, at du skal kunne dokumentere, at du har modtaget mindst to underhåndsbud på opgaven som totalentreprise. Særligt om kunstig opdeling Du må ikke kunstigt opdele dit projekt i to eller flere underentrepriser for dermed at komme under tilbudslovens tærskelværdi på kr./tærskelværdierne i udbudsloven. Særligt om udvidet bygge- og anlægsentreprise 18

19 Hvis du efterfølgende vil tilføje noget til en entreprise eller udvide en entreprise, skal den nye del også i udbud. Efter udbudsreglerne accepteres mindre udvidelser inden for en bagatelgrænse på op til 15 % af den oprindelige kontrakt på bygge- og anlægsopgaven, uden et nyt udbud. Udvider du entreprisen med mere end de 15 % uden at gennemføre udbud, skal du have en god grund til, at du ikke sætter udvidelsen i udbud. Vi vil bede dig om at redegøre for, om der er en god grund. Udvider du entreprisen med mere end 50 %, vil det kun blive accepteret uden udbud, hvis udvidelsen var akut nødvendig, f.eks. hvis der springer et vandrør, og det er denne begivenhed, som medfører, at entreprisen akut udvides. Vi vil bede dig om at dokumentere, at der var tale om en akut nødvendighed. Særligt om projektet som del af en større entreprise Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af en større kontrakt, er det den samlede kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og i givet fald hvilket regelsæt, som gælder. Det betyder, at vi skal kontrollere, om du har opfyldt udbudsreglerne for hele kontrakten. Eksempel på projekter som er en del af en større entreprise - Du indgår en samlet kontrakt på 10 mio. kr., men søger kun om tilskud til 1 mio. kr. heraf. Du opnår tilsagn om tilskud til 20 % af 1 mio. kr. Når du søger om udbetaling, konstaterer vi, at der er fejl i udbuddet vedr. den samlede kontrakt på 10 mio. kr. Selv om fejlen ligger i en anden del af det samlede projekt, som har været eller skulle have været i udbud, end den del vi giver tilskud til, skal vi reducere udbetalingen. Vi reducerer dog kun i forhold til de 1 mio. kr., som er tilskudsberettiget. Hvis du bygger selv Tilbudslovens krav om, at bygge og anlægsopgaver skal konkurrenceudsættes, gælder kun i forhold til eksterne kontrakter. Det betyder, at når du bygger selv, behøver du ikke at indhente underhåndsbud på opgaven. 19

20 Nedsættelse Vi nedsætter værdien af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis vi konstaterer, at du er omfattet af tilbudsloven/udbudsloven, men reglerne ikke er overholdt. Hvis der er udgifter i dit projekt, som vedrører opgaver, du ikke har konkurrenceudsat, men som skulle have været i udbud efter de gældende regler, vil vi nedsætte denne del af tilskudsgrundlaget. Tilskudsgrundlaget vil blive nedsat forholdsmæssigt ud fra en konkret vurdering af, hvor alvorlig og omfattende forseelsen er. Vi nedsætter med maksimalt 25 %, når det er lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren/, der ikke er overholdt. Hvis du har konkurrenceudsat din opgave, men på anden måde overtræder udbudsreglerne, vil vi nedsætte tilskudsgrundlaget med 25, 10 eller, i visse mindre alvorlige tilfælde, 5 eller 0 % af de udgifter, som forseelsen vedrører. Se eksempler nedenfor. Hvis det viser sig, at du ikke har holdt al dokumentation tilgængelig i 5,5 år, jf. ovenfor, kan det også medføre, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af alvoren, omfanget og varigheden af forseelsen. Eksempler på fejl i udbud, som fører til støttenedsættelse 20

21 - Når du skal opføre en bygning eller udføre et anlægsarbejde til en pris over kr., skal du kunne dokumentere, at du skriftligt har indhentet mindst to underhåndsbud, og givet samme oplysninger om kriteriet for valg af leverandør til begge, og at du har valgt et af dem til opgaven for at få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Hvis du selv om du oprindeligt har indhentet tilbud, som loven kræver senere har valgt en tredje leverandør, som ikke har afgivet tilbud i samme runde, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 %, fordi opgaven ikke er lovligt konkurrenceudsat. - Hvis din bygge- og anlægsopgave skal gennemføres som en totalentreprise, hvor kun en enkelt leverandør gennemfører hele projektet for dig, skal du også skriftligt udbyde opgaven som en totalentreprise, og give samme oplysninger om kriteriet for valg af leverandør til begge. Du skal så kunne dokumentere, at du har modtaget mindst to underhåndsbud på opgaven som totalentreprise, og at du har valgt en af dem til opgaven for at få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Hvis du oprindeligt har udbudt dine opgaver som delentrepriser, men senere lader dem udføre samlet af én entreprenør i en totalentreprise, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 %, fordi du så ikke reelt har konkurrenceudsat den samlede totalentreprise. Reglerne Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om udbudsreglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, q=vejledning%20til%20tilbudsloven Vær opmærksom på, at du skal følge de regler, der gælder når du gennemfører dit projekt. Følg selv med på ovenstående links for at være opdateret på ændrede regler. 14. Kriterier og forpligtelser Der er en række krav, du skal opfylde for at kunne opnå tilsagn og/eller bibeholde dit tilsagn, uden at tilskuddet bliver nedsat. Kriterierne for støtteberettigelse er følgende: 1) At projektet ikke påbegyndes, før du har ansøgt om tilsagn om tilskud. 2) At du er ansvarlig for, at projektet gennemføres. 3) At projektet gennemføres på din egen eller forpagtede jordbrugsbedrift. 4) At du ejer investeringerne. 5) At alle ansøgte farestier i staldanlægget mindst er 5,5 m 2 pr. so. 21

22 6) At projektet gennemføres med elementerne beskrevet i bilag 2. 7) At de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden din ansøgning om udbetaling (se nedenstående afsnit). 8) At projektet i opretholdelsesperioden lever op til prioriteringskriterierne beskrevet i afsnit 11 om Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering 9) At du sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet. Det vil sige, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol. 10) At du som tilsagnshaver, hvis din virksomhed er en SMV 5, i 5 år fra datoen for slutudbetaling kun benytter den eller de farestalde, som er omfattet af tilsagnet, til at holde farende søer. 11) At tilsagnshaver inden for opretholdelsesperioden til stadighed har et årlig arbejdskraftbehov på 830 timer årligt, udregnet på baggrund af normtimesatser. Om tilladelser fra offentlige myndigheder Hvis projektets start og/eller gennemførelse kræver offentlige tilladelser, skal du oplyse dette i ansøgningsskemaet, og du skal oplyse, hvilke tilladelser det drejer sig om. På udbetalingstidspunktet skal du sammen med udbetalingsanmodningen sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af tilladelsen, fx miljøgodkendelsen. Tilskuddet kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Tilladelserne skal allerede fremsendes på ansøgningstidspunktet, såfremt man ønsker at opnå point herfor i prioriteringen, jf. afsnit 11 om Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering. Tilladelsen må ikke være givet for en begrænset tidsperiode. Vi træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald og tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis et eller flere kriterier ikke er opfyldt. Se afsnit om Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud. Derudover gælder disse forpligtelser: 1) At du gennemfører projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at etablere projektet med det i tilsagnet anførte farestier, kapacitet, teknologier og elementer. 2) At du sikrer, at de anvendte elementer og teknologier er nye. 3) At du informerer om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilter som nærmere fastsat i tilsagnet. Se også afsnit Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt ( skiltning ) 4) At du afslutter projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn. 5) At du sender udbetalingsanmodning til NaturErhvervstyrelsen seneste 3 måneder efter den dato, projektet skal være afsluttet. 6) At du afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/

23 7) At du holder udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud. 8) At du holder dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 9) At du sørger for, at produktionsaktiviteten ikke ophører, flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i 3 år efter datoen for slutudbetaling. Hvis din virksomhed ikke er en SMV, er du dog forpligtet til at sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører, flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i de første 5 år efter datoen for slutudbetaling, og at den produktive aktivitet ikke udsættes for flytning uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling. Vi kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved manglende opfyldelse af en forpligtelse. Vi kan også nedsætte tilskuddet eller udbetalingen ved manglende overholdelse af en forpligtelse. Se også afsnittet Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud. Oplysningspligt Hvis vi forlanger det, skal du i hele perioden, hvor betingelser for tilsagn om tilskud skal opfyldes, afgive en erklæring til os om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give os skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskuddet. Tilladelser fra offentlige myndigheder Hvis projektets start og/eller gennemførelse kræver offentlige tilladelser, skal du oplyse dette i ansøgningsskemaet, og du skal oplyse, hvilke tilladelser det drejer sig om. På udbetalingstidspunktet skal du sammen med din ansøgning om udbetaling af tilskud sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af tilladelsen, fx miljøgodkendelsen. Tilskuddet kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Tilladelsen må ikke være givet for en begrænset tidsperiode. 15. Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt ( skiltning ) Det er et krav i EU-reglerne 6, at du som modtager af tilskud skal oplyse offentligheden om projekter, der får støtte under LDP. Det kalder vi skiltning. Vær opmærksom på, at der er forskellige krav til forskellige typer af projekter. I det følgende kan du læse mere om, hvornår og hvordan du skal informere om dit projekt, og den støtte du har modtaget. Til sidst kan du læse om nedsættelse af dit tilskud, hvis du ikke skilter korrekt. 23

24 Skiltning i løbet af projektperioden Projekter hvor støtten til projektet overstiger kr. Hvis vi udbetaler støtte til en investering i et fysisk aktiv, fx fysiske genstande, infrastruktur eller byggeog anlæg, og den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler hertil, er på mere end kr., skal du i løbet af projektperioden opsætte mindst én plakat (minimumstørrelse A3) eller et skilt / en plade med information om projektet. Plakaten eller skiltet / pladen skal du sætte op et sted, der er klart synligt for offentligheden. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Støtten til infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde overstiger kr. Hvis den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler til infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde, er på mere end kr., skal du i løbet af projektperioden have et skilt med oplysning om finansieringen af projektet. Skiltet skal være af betydelig størrelse og sættes op på et sted, som er klart synlig for offentligheden. Størrelsen er afhængig af forholdene, men skal dog være mindst A3 størrelse. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Du skal informere på din erhvervsmæssige hjemmeside Hvis du har et websted til erhvervsmæssig brug, skal du i løbet af projektperioden informere om støtten fra Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål som fx salg af kød eller reklame for en gårdbutik i tilknytning til din bedrift. Kravet gælder kun, hvis der er en direkte sammenhæng mellem hjemmesiden, og projektet der gives støtte til. Følgende krav gælder for websteder til erhvervsmæssig brug: Websteder til erhvervsmæssig brug skal have en kort beskrivelse af projektet med formål og resultater. På websteder skal der være et link til: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne htm Informationen skal ligge på hjemmesiden fra projektperiodens start frem til, at du har modtaget slutudbetaling, så vi kan tjekke, at du har informeret korrekt i projektperioden, inden vi udbetaler. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltningen på hjemmesider. Skiltning efter projektperioden Støtten til fysisk genstand, infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde overstiger kr. Hvis den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler, er på mere end kr., og der gives støtte til enten: køb af en fysisk genstand finansiering af infrastruktur eller 24

25 bygge- og anlægsprojekt gælder følgende krav til skiltning: Du skal sætte en plade eller en tavle af permanent karakter op. Pladen/tavlen skal være af betydelig størrelse og sættes op på et sted, som er klart synlig for offentligheden. Størrelsen er afhængig af forholdene, men skal dog være mindst A3 størrelse. Pladen eller tavlen af permanent karakter skal opretholdes, der hvor du har placeret den, i opretholdelsesperioden, som står i dit tilsagn. Perioden regnes fra tidspunktet, hvor du modtog slutudbetaling. Derudover skal du være opmærksom på, at pladen/tavlen skal være sat op senest tre måneder efter udløbet af projektperioden. Se neden for specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Skiltning i løbet af - og efter projektperioden i kommunikationsmateriale Informations- og kommunikationsmateriale, herunder publikationer, web samt anden elektronisk information mv. Ud over, at du kan være forpligtet til at opsætte en plakat/tavle/oplysningsskilt/skilte på din erhvervsmæssige hjemmeside mv. i forbindelse med projektet, gælder der også krav for skiltning på dit informationsog kommunikationsmateriale. Kravet gælder kun, hvis der er en sammenhæng mellem hjemmesiden og projektet. På publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve, plakater og flyers, skal EU logo, Miljø- og Fødevareministeriets logo og teksten placeres på titelbladet. På websteder skal disse logoer og tekst placeres på forsiden, med mindre det er mere relevant at placere på en underside. På alt informations- og kommunikationsmateriale, der omhandler projektet, skal du oplyse om tilskuddet med angivelse af logoer og tekst, som beskrevet nedenfor under generelle krav til alle former for skiltning. På websteder skal der være et link til: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne htm Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til kommunikationsmaterialets indhold. Generelle krav til alle former for skiltning Specifikationer for alle plakater/ oplysningsskilte/ plader/ tavler/ websteder De pågældende plakater / oplysningsskilte / plader / tavler/ websteder mv., skal indeholde disse oplysninger, som skal fylde mindst 25 procent af arealet: Den Europæiske Unions logo (EU-flag). Miljø- og Fødevareministeriets logo. 25

26 Følgende tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Titlen på projektet og en kort beskrivelse af projektets formål. Såfremt din hjemmeside er erhvervsmæssig og har en tilknytning til projektet, som beskrevet i punktet Du skal informere på din erhvervsmæssige hjemme gælder kravet at oplysningerne skal fylde mindst 25 procent på denne hjemmeside. For andet informations- og kommunikationsmateriale er det ikke et krav, at oplysningerne skal fylde 25 procent, og det er heller ikke nødvendigt at anføre titlen på projektet og en beskrivelse af projektets formål. Tekst og logo finder du på under din ordning og følger linket: Skiltning krav til information om tilskud Placering af plakaten / oplysningsskiltet / pladen / tavlen Du skal placere plakaten / oplysningsskiltet / pladen / tavlen på et sted, der er klart og synligt for offentligheden, fx ved indgangen til en bygning. Hvis der er tale om en mobil investering, fx en radrenser og lignende der kører rundt, anbefaler vi, at du placerer skiltet på selve investeringen. Hvis du placerer skiltet udendørs, skal du sørge for, at anvende vejrbestandigt materiale, så skiltet ikke ødelægges af vind og vejr. Du skal ved udbetalingen dokumentere, at du har skiltet korrekt Du skal sende fotodokumentation for, at du har skiltet korrekt, når du søger om udbetaling. Dokumentationen består af to fotos: ét der viser, hvad der står på skiltet og ét der viser, hvor skiltet er placeret. Når du søger om udbetaling, skal du sende dokumentation for, at du har skiltet korrekt i løbet af projektperioden. Det vil sige, at selvom du i forbindelse med rateudbetalingen har indsendt dokumentation for skiltning, skal du igen sende dokumentation for skiltning, når du søger om slutudbetaling. Hvis du er omfattet af kravet om permanent skiltning efter projektperioden, skal du ved anmodning om slutudbetaling også indsende dokumentation for, at den permanente plade/tavle er opsat. Hvor længe skal du beholde plakaten/skiltet/pladen mv.? Hvis du er omfattet af kravene om skiltning i løbet af projektperioden, kan plakaten/skiltet mv. tages ned, når projektperioden er slut. 26

Modernisering af slagtesvinestalde 2016

Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2016 Kolofon Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestaldsprojekter

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 1) Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af

Læs mere

Gylleforsuringsordningen

Gylleforsuringsordningen Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til Gylleforsuring i stalde 2016 Kolofon Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til gylleforsuring i stalde 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016, version 2.0

Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016, version 2.0 VEJ nr 10075 af 07/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8144-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte

Økologisk Investeringsstøtte Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Kolofon Økologisk Investeringsstøtte 2016 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte

Økologisk Investeringsstøtte Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Kolofon Økologisk Investeringsstøtte 2016 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018 Dato 31. oktober 2017 Side 1 af 7 Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V euogerhverv@lbst.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde BEK nr 896 af 21/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Miljøteknologi-ordningen

Miljøteknologi-ordningen Miljøteknologi-ordningen Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016 Kolofon Miljøteknologi-ordningen Vejledning om tilskud til miljøteknologiprojekter 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Udbudsvejledning til miljøteknologi

Udbudsvejledning til miljøteknologi Udbudsvejledning til miljøteknologi Hvornår er ansøger omfattet af udbudsreglerne? Når der er tale om en bygge- og anlægsopgave over 300.000 kr. Hvornår er der tale om en bygge- og anlægsopgave? Opførelse

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte Økologisk investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2015 Kolofon Økologisk investeringsstøtte 2015 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016 Kolofon Miljøteknologiordningen Vejledning om tilskud til miljøteknologi 2016 kvæg, svin og gartnerier Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Program NaturErhvervstyrelsen fortæller om ordningen Formål og støtteberettigede indsatser Betingelser

Læs mere

Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring

Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring Modernisering af kvægstalde Vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve, 2018 Udkast til høring Oktober 2017 2 Landbrugsstyrelsen /Vejledning om tilskud til modernisering

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Modernisering af Kvægstalde 2016

Modernisering af Kvægstalde 2016 Modernisering af Kvægstalde 2016 Informations- og dialogmøde Ålborg, Herning, Tønder og Sorø Baggrund for NaturErhvervstyrelsens tilskudsordninger 2 / NaturErhvervstyrelsen / Modernisering af Kvægstalde

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1)

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1) BEK nr 1140 af 28/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8624-000004 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen At give tilskud til investeringer i processer og teknologier på jordbrugsbedrifter for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1,

Læs mere

Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V

Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Dato 10. november 2017 Side 1 af 6 Landbrugsstyrelsen EU & Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V euogerhverv@lfst.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. moderniseringsordningen for kvæg 2018

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1)

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1) Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1) BEK nr 250 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Dagens program Ansøgningsrunden 2010 Opsamling og erfaringer fra ansøgningsrunden Ansøgningsrunden 2011 Titel 2 Tilskudsordningens Indsatsområder Ammoniak

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1)

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1) BEK nr 1006 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8624000007 Senere

Læs mere